Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1725 din 20 octombrie 2010

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 798/2005

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 764 din 16 noiembrie 2010Având în vedere Referatul de aprobare nr. 126.626/G.C. din 29 septembrie 2010 al Direcţiei managementul resurselor de apă,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 19 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) In cazul în care la data încheierii abonamentului de utilizare/exploatare beneficiarul nu are montate echipamente de măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate şi funcţionarea instalaţiilor de captare/evacuare a fost reglementată în aceste condiţii prin autorizaţia de gospodărire a apelor sau când echipamentele există, dar nu funcţionează, cantităţile recepţionate se vor stabili la nivelul debitului mediu din autorizaţie şi timpului efectiv de lucru, conform evidenţei ţinute de beneficiari în registre speciale.

(2) Dacă beneficiarul nu asigură evidenţierea timpului efectiv de lucru, atunci recepţia volumelor de apă/captate/evacuate se face la nivelul debitului mediu din autorizaţie şi a timpului calendaristic recepţionat."

2. La anexa nr. 1, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru neachitarea facturilor în termenul scadent al obligaţiilor de plată, utilizatorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la plată calculate la nivelul şi după procedura celor prevăzute în Codul de procedură fiscală în vigoare la data emiterii facturii fiscale, pentru creanţele bugetare.

(2) In cazul în care s-au acordat înlesniri la plata debitelor, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează până la data emiterii documentului prin care se acordă aceste înlesniri. Nerespectarea înlesnirilor la plată, aşa cum au fost acordate, conduce la calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere de la data încetării valabilităţii acestora, conform prevederilor alin. (1).

(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere la plată se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată."

3. La anexa nr. 1, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Dobânzile şi penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă a obligaţiei şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în condiţiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul sumelor datorate ca dobânzi, penalităţi de întârziere sau amenzi."

4. La anexa nr. 1, articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Orice modificare a Codului de procedură fiscală privind nivelul dobânzii de întârziere se comunică beneficiarilor prin notificare şi înlocuieşte de drept vechea prevedere din abonamentele existente.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

a) dacă stingerea debitului se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere la plată pentru sumele achitate;

b) dacă stingerea datoriilor se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere reprezintă 5% din sumele achitate;

c) după depăşirea termenului de la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din sumele rămase neachitate.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor şi se calculează în condiţiile legii. Orice modificare a Codului de procedură fiscală privind nivelul şi/sau modul de calcul al penalităţilor se comunică beneficiarilor prin notificare şi înlocuieşte de drept vechea prevedere din abonamentele existente."

5. La anexa nr. 1, la articolul 17, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Neîndeplinirea de către beneficiar în termen de 3 luni de la data scadenţei a obligaţiei de plată a facturii duce la rezilierea de drept a prezentului abonament de utilizare/ exploatare şi la sistarea utilizării/exploatării resurselor de apă. Abonamentul va fi considerat reziliat de drept prin simpla notificare, fără punere în întârziere şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, exceptând situaţiile de eşalonare a datoriilor stabilite de comun acord."

6. La anexa nr. 1, la articolul 21, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) să asigure operatorului, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, accesul şi dreptul de control la instalaţiile de prelevare şi evacuare a apelor, la dispozitivele de măsurare şi la toate evidenţele referitoare la acestea, în orice moment. In caz contrar, se vor aplica prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să suporte plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere la plată a facturilor, precum şi a penalităţilor pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi evacuare a apelor uzate, conform prevederilor anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale «Apele Române», aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;".

7. La anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pentru neachitarea facturilor în termenul scadent al obligaţiilor de plată, utilizatorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la plată calculate la nivelul şi după procedura celor prevăzute în Codul de procedură fiscală în vigoare la data emiterii facturii fiscale, pentru creanţele bugetare.

(2) In cazul în care s-au acordat înlesniri la plata debitelor, dobânzile şi penalităţile de întârziere se datorează până la data emiterii documentului prin care se acordă aceste înlesniri. Nerespectarea înlesnirilor la plată, aşa cum au fost acordate, conduce la calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere de la data încetării valabilităţii acestora, conform prevederilor alin. (1).

(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere la plată se facturează trimestrial, corespunzător perioadei de întârziere la plată."

8. La anexa nr. 2, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Dobânzile şi penalităţile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă a obligaţiei şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, în condiţiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul sumelor datorate ca dobânzi, penalităţi de întârziere sau amenzi."

9. La anexa nr. 2, articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Orice modificare a Codului de procedură fiscală privind nivelul dobânzii de întârziere se comunică beneficiarilor prin notificare şi înlocuieşte de drept vechea prevedere din abonamentele existente.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:

a) dacă stingerea debitului se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere la plată pentru sumele achitate;

b) dacă stingerea datoriilor se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de întârziere reprezintă 5% din sumele achitate;

c) după depăşirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din sumele rămase neachitate.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor şi se calculează în condiţiile legii. Orice modificare a Codului de procedură fiscală privind nivelul şi/sau modul de calcul al penalităţilor se comunică beneficiarilor prin notificare şi înlocuieşte de drept vechea prevedere din abonamentele existente."

10. La anexa nr. 2, la articolul 22, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Neîndeplinirea de către beneficiar în termen de două luni de la data scadenţei a obligaţiei de plată a facturii duce la rezilierea de drept a prezentului abonament de utilizare/exploatare şi la sistarea utilizării/exploatării agregatelor minerale. Abonamentul va fi considerat reziliat de drept prin simpla notificare, fără punere în întârziere şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, exceptând situaţiile de eşalonare a datoriilor stabilite de comun acord."

11. La anexa nr. 2, la articolul 24, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) să restituie integral garanţia asigurătorie în termen de 30 de zile de la data expirării abonamentului în condiţiile în care şi-a respectat obligaţiile asumate."

12. La anexa nr. 2, la articolul 25, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) să suporte plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere la plată a facturilor, precum şi a penalităţilor pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă şi evacuare a apelor uzate, conform prevederilor anexei nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;".

13. La anexa nr. 2, la articolul 25, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

,,k) să depună în termen de 30 de zile de la semnarea abonamentului, în avans, cu titlu de garanţie asigurătorie, 10% din valoarea prezentului abonament. In cazul în care beneficiarul nu îşi achită obligaţiile de plată timp de două luni, se va proceda la executarea garanţiei, rezilierea abonamentului conform art. 22 şi suspendarea autorizaţiei conform art. 58 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare."

14. La anexa nr. 3, la articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) pentru iazuri piscicole amplasate în cuvetele rezultate în urma excavărilor de balast din uscat - modul de stabilire al contribuţiei pentru utilizarea resurselor de apă din subteran se face pentru volumul calculat la prima umplere a iazului până la nivelul maxim."

15. La anexa nr. 3, la articolul 10, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In cazul în care utilizatorii nu au montate echipamente de măsură a volumelor de apă şi funcţionarea instalaţiilor de captare/evacuare a fost acceptată în aceste condiţii prin autorizaţia de gospodărire a apelor sau când echipamentele nu funcţionează, cantităţile recepţionate se vor stabili la nivelul debitului mediu din autorizaţie şi timpului efectiv de lucru, conform evidenţei ţinute de beneficiari în registre speciale.

(3) Dacă beneficiarul nu asigură evidenţierea timpului efectiv de lucru, respectiv nu respectă termenele prevăzute în programul etapizat de dotare cu aparate de măsură, atunci recepţia volumelor de apă/captare/evacuare se face la nivelul debitului mediu din autorizaţie şi a timpului calendaristic recepţionat.

(4) La operatorii economici producători de energie electrică prin hidrocentrale care nu au montate echipamente de măsură a volumelor de apă şi funcţionarea instalaţiilor de captare/evacuare a fost acceptată în aceste condiţii prin autorizaţia de gospodărire a apelor, volumele de apă uzinate pentru fiecare unitate de producţie se vor calcula în raport cu cantitatea de energie produsă."

16. La anexa nr. 3, la articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) Cantitatea lunară de suspensii [K(sl)], ce urmează a fi primită în receptor, se stabileşte conform formulei:

K(sl)(kg/lună) = n(z)(zile) x K(sz)(kg/zi),

unde:

n(z) - numărul de zile dintr-o lună în care funcţionează efectiv evacuarea;

K(sz) - cantitatea zilnică evacuată în receptor, care se va calcula ca diferenţă între cantitatea de suspensii admisă a fi evacuată în receptor şi cantitatea de suspensii măsurată în sursa de apă, cu formula:

K(sz)(kg/zi) = 0,0036 x d(z)(h) x q(ne)(l/s) x [c(ns) -c(na)](mg/l),

unde:

d(z) - durata zilnică de funcţionare efectivă a evacuării pentru care se face calculul;

c(na) - concentraţia medie anuală a suspensiilor din apa prelevată;

c(ns) - concentraţia admisă de suspensii în apele uzate evacuate;

q(ne) - debitul de apă evacuat.

Concentraţia admisă şi debitul de apă evacuat se preiau din autorizaţia de gospodărire a apelor, în cazul în care folosinţa este autorizată, sau din avizul de gospodărire a apelor.

In cazul în care folosinţa deţine aviz de gospodărire a apelor, dar se află în procedură de autorizare, se vor lua în considerare valorile stabilite în avizul de gospodărire a apelor coroborate cu limitele admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali din tabelul nr. 1 la anexa nr. 3 - NTPA- 001, sau, după caz, din tabelul nr. 1 la anexa nr. 2 NTPA - 002 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul în care concentraţia medie anuală din apa prelevată este mai mare decât concentraţia admisă de suspensii din apele uzate evacuate, se va determina concentraţia medie anuală, exceptând perioadele de viitură în care apa receptorului natural este deosebit de încărcată în suspensii."

17. La anexa nr. 3, la articolul 12 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) în cazul în care folosinţa deţine aviz de gospodărire a apelor, dar se află în procedură de autorizare, se vor lua în considerare valorile stabilite în avizul de gospodărire a apelor coroborate cu limitele admisibile de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali din tabelul nr. 1 la anexa nr. 3 - NTPA- 001 sau, după caz, din tabelul nr. 1 la anexa nr. 2 NTPA- 002 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

18. La anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru beneficiarii care evacuează apa uzată într-un receptor natural şi o prelevă din reţele de alimentare centralizată deţinute de operatorii de servicii de gospodărie comunală, nu se aplică diferenţe între prelevare şi evacuare. Pentru beneficiarii care evacuează apa uzată într-un receptor natural şi o prelevă dintr-o sursă de suprafaţă, diferenţele dintre prelevare şi evacuare se aplică numai în condiţiile în care beneficiarul deţine staţie de epurare conformă cu standardele de calitate în vigoare (NTPA 001)."

19. La anexa nr. 3, la articolul 14, punctele 1 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. a) concentraţiile indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate, determinate prin analize de un laborator acreditat efectuate de către/prin grija utilizatorului, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul limitelor prevăzute în actele de reglementare (aviz, autorizaţie de gospodărire a apelor);

b) concentraţiile indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate, determinate prin analize de laborator efectuate de către operator prin acţiuni de control, în situaţia în care se constată că valorile acestor indicatori sunt mai mari cu 20% sau mai mult faţă de rezultatele obţinute prin analize de laborator efectuate conform prevederilor lit. a), la mai mult de 50% din probele de apă folosindu-se aceleaşi metode de analize;

........................................................................................

7. în cazul în care determinările beneficiarului prezintă abateri mai mari de 20% faţă de cele de control ale operatorului, beneficiarul poate efectua, pe cheltuiala proprie, analiza probei/probelor-martor la un laborator independent acreditat, amplasat în localitatea unde îşi are sediul operatorul. Proba-martor este recoltată la momentul controlului, etichetată şi sigilată de reprezentanţii operatorului şi păstrată în condiţii corespunzătoare la sediul beneficiarului. Beneficiarul va informa prin fax operatorul asupra laboratorului şi datei la care se efectuează analiza, pentru ca un reprezentant al operatorului să asiste la desigilarea probei-martor. Dacă beneficiarul nu prezintă operatorului în termen de 6 zile lucrătoare de la comunicarea abaterii buletinul de analiză al probei-martor, se vor lua în calcul rezultatele buletinului de analiză al operatorului ca valori pe baza cărora se vor determina cantităţile de substanţe impurificatoare evacuate în emisar. La recoltarea probei se va întocmi între reprezentanţii operatorului şi beneficiarului un «Raport de prelevare», în care se va consemna dacă beneficiarul doreşte sau nu să se recolteze proba-martor."

20. La anexa nr. 4, punctul B se modifică şi va avea următorul cuprins:

„B. Calculul penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate.

Pentru depăşirea concentraţiilor maxim admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite prin autorizaţie sau, după caz, prin avizul de gospodărire a apelor înscrise în anexa la abonamentul de utilizare/exploatare, se calculează penalităţi.

In anexa nr. 1 la abonamentul de utilizare/exploatare se înscrie, printre alte obligaţii ale utilizatorului, şi un punct referitor la respectarea concentraţiei-limită admisibile a indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate. Se preiau din actul de reglementare şi se înscriu indicatorii de calitate specifici tipului de apă evacuată, concentraţiile-limită admisibile ale acestora şi corespunzător, cantităţile zilnice admise a fi evacuate în emisari. Dacă unitatea are mai multe evacuări, aceste date se completează pentru fiecare gură de evacuare.

Cantitatea zilnică evacuată peste limita admisă [K(iz)] se determină cu formula:

K(iz)(kg/zi) = 0,0036 x d(z)(h) x q(ne)(l/s) x [C(imed.realizată) - C(limită) (mg/l],

unde:

- d(z) - durata în ore, medie zilnică de funcţionare efectivă a evacuării, pentru care se efectuează calculul;

- q(ne) - debitul mediu zilnic evacuat;

- C(imediu. realizată) - concentraţia medie realizată la evacuare (mg/l);

- C(limită) - concentraţia-limită aferentă poluantului «i» admisă a fi evacuată.

Pentru substanţele organice la care valorile-limită sunt depăşite, calculul se va efectua pentru fiecare substanţă, iar apoi se va realiza media ponderată.

Penalităţi se aplică şi pentru orice creştere a temperaturii apelor uzate evacuate, impurificate termic, peste valoarea de 35° C, prevăzuta de Normativul NTPA-001/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare.

Cantităţile de substanţe poluante evacuate peste limita admisă înscrisă în anexa nr. 1.1 la abonamentul de utilizare/exploatare se determină pentru fiecare poluant şi pentru fiecare gură de evacuare.

Pentru fiecare gură de evacuare se vor înregistra: debitul mediu zilnic admis a fi evacuat (l/s); durata medie zilnică de funcţionare a gurii de evacuare; indicatorii (poluanţii) de caracterizare a calităţii apelor uzate evacuate. Pentru fiecare indicator de caracterizare a calităţii apelor uzate evacuate se vor înregistra concentraţiile-limită admise prin actul de reglementare, înscrise în abonament.

Poluanţii (indicatorii de calitate), concentraţiile şi, respectiv, cantităţile zilnice admise a fi evacuate sunt cele prevăzute în anexa la abonamentul de utilizare/exploatare încheiat de către Administraţia Bazinală de Ape şi utilizatorul de apă şi au de regulă la bază concentraţiile-limită admise la evacuare, înscrise în autorizaţia sau, după caz, în avizul de gospodărire a apelor şi debitele efluente corespunzătoare.

Pentru determinarea cantităţilor de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă peste limitele admise, se întocmesc pentru fiecare indicator chimic evacuat tabele de evidenţă şi calcul, conform modelului din tabelul 1:

Tabelul 1 pentru calculul penalităţilor

In tabelul 1 se determină cantitatea de poluanţi evacuaţi peste limitele admise în apele uzate. Tabelul 1 se completează după cum urmează:

a) în coloana 0 se înscrie indicatorul de calitate;

b) în coloana 1 se înscrie limita admisă din actul de reglementare;

c) în coloana 2 se înscriu numărul sau denumirea evacuării conform numerotării date, precum şi durata zilnică (în ore) de funcţionare a evacuării;

d) în coloana 3 se înscrie data măsurătorii identică cu data prelevării probelor de apă sau expresia «media măsurătorilor folosinţei de apă», dacă acestea sunt luate în considerare;

e) în coloana 4 se înscrie debitul (în l/s) evacuat măsurat în momentul recoltării probelor de apă sau debitul mediu autorizat în cazul în care nu se măsoară volumele de apă evacuate (în l/s);

f) în coloana 5 se înscrie concentraţia determinată din analiza fizico-chimică a probelor de apă, înregistrată în buletinele de analiză emise de laborator;

g) în coloana 6 se înscrie numărul efectiv de zile de funcţionare a folosinţei de apă, în intervalul dintre două determinări consecutive;

h) în coloana 7 se înscrie debitul mediu evacuat calculat în baza citirilor aparatelor de măsură montate la gura de evacuare, pe intervalul dintre două determinări consecutive sau debitul mediu autorizat în cazul în care nu se măsoară volumele de apă evacuate;

i) în coloana 8 se înscrie concentraţia medie determinată [C(em)] din apele uzate evacuate, corespunzător debitului mediu evacuat, cu una dintre relaţiile:

în cazul în care nu se iau în consideraţie determinările utilizatorului, şi

în cazul în care se iau în consideraţie determinările utilizatorului,

unde:

C(emu) - concentraţia medie determinată din apele uzate evacuate determinată de utilizatorul de apă având la bază automonitoringul din apele uzate evacuate;

C(e1) - concentraţia determinată de către operatorul de apă în momentul t1;

C (e2) - concentraţia determinată de către operatorul de apă în momentul t2.

Concentraţia medie determinată se stabileşte între două determinări consecutive, indiferent de intervalul de timp luat în considerare;

j) în coloana 9 se înscrie cantitatea zilnică [K(ez)] de poluant evacuată cu apele uzate, calculată cu relaţia:

K(ez) kg/zi) = 0,0036 x d(z)(h) x q(em)(i/s) x C(em)(mg/I);

k) în coloana 10 se înscrie cantitatea medie zilnică evacuată peste limitele admise K(iz), calculată cu relaţia:

K(iz) (kg/zi) = 0,0036 x d(z) x q(em) (l/s) x [c(em) - c(limită)] (mg/l),

unde:

d(z) - durata (în ore) medie zilnică de funcţionare efectivă a evacuării, pentru care se efectuează calculul;

q(em) - debitul mediu evacuat (l/s);

c(em) - concentraţia medie determinată (mg/l); şi

c(limită) - concentraţia-limită admisă a fi evacuată în actul de reglementare;

l) în coloana 11 se înscrie cantitatea totală pe intervalul dintre două determinări consecutive de poluanţi evacuaţi peste limitele admise [delta K(eint) ], calculată cu relaţia:

delta K (eint) = n(z) x K(iz),

unde n(z) - numărul de zile dintre două determinări consecutive;

m) în coloana 12 se înscrie nivelul penalităţii (lei/kg) preluat din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

n) în coloana 13 se va completa cu valoarea penalităţii determinată prin înmulţirea cantităţii poluantului evacuat pe intervalul considerat peste limitele admise, cu nivelul penalităţii corespunzător poluantului respectiv.

După completarea tabelului pentru toate gurile de evacuare şi pentru perioada luată în calcul, se va determina totalul aferent utilizatorului.

Pentru indicatorul „temperatura", penalitatea se calculează în situaţia în care temperatura resursei de apă (emisarului), măsurată într-un punct stabilit de comun acord (în funcţie de lungimea de amestec a apelor uzate poluate termic cu resursa de apă), depăşeşte limita de 35° C impusă de Normativul NTPA -001/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea penalităţii se determină prin înmulţirea numărului de grade Celsius ce depăşeşte limita admisă, de 35° C, cu debitul efluentului (mc/s) şi cu nivelul penalităţii prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul termocentralelor amplasate în lanţ faţă de cursul de apă, pentru calculul penalităţii se va considera ca temperatură de bază a resursei (la prelevare) temperatura apei emisarului, măsurată amonte de prima termocentrală. Pentru fiecare termocentrală din cascadă, la această temperatură de bază se va adăuga diferenţa de temperatură «Delta T» (aportul propriu, respectiv diferenţa dintre prelevare şi restituţie). Dacă temperatura rezultată depăşeşte valoarea de 35° C, penalitatea se va calcula pentru ecartul de temperatură care depăşeşte 35° C.

Pentru comunicarea sumei de plată, unitatea de gospodărire a apelor întocmeşte procesul-verbal de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la abonamentul-cadru de utilizare-exploatare, care are acelaşi regim ca şi documentele cu regim special, acesta fiind înseriat şi numerotat. Procesul-verbal de constatare constituie actul tehnic legal prevăzut la art. 6 alin. (6) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea constatării abaterilor şi aplicării penalităţilor pentru depăşirea atât a cantităţilor de apă utilizate, cât şi a concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, înscrise în abonamentul de utilizare/exploatare. Procesul-verbal de constatare se întocmeşte în două exemplare, unul pentru utilizator şi unul pentru unitatea de gospodărire a apelor, şi se semnează de agentul (agenţii) constatator (constatatori) cu drept de control împuternicit/împuterniciţi în acest scop şi de reprezentantul/reprezentanţii unităţii penalizate. Se înţelege prin agent constatator cu drept de control împuternicit în acest scop specialistul posesor al legitimaţiei de salariat al unităţii teritoriale a Administraţiei Naţionale «Apele Române», nominalizat prin decizia directorului acesteia.

Dacă reprezentantul nu este de acord, va scrie expresia «Nu sunt de acord» însoţită eventual de motivaţia pentru care nu este de acord. Dacă reprezentantul utilizatorului refuză să semneze, se scrie expresia «Unitatea refuză să semneze», iar dacă nu este de găsit, se scrie expresia «Reprezentantul unităţii nu a putut fi găsit».

Procesul-verbal de constatare se înregistrează şi la utilizator şi la unitatea de gospodărire a apelor.

Dacă unitatea care este penalizată a semnat prin împuternicitul său procesul-verbal de constatare, Administraţia Bazinală de Apă transmite acesteia prin poştă cu confirmare de primire procesul-verbal de constatare însoţit de factura fiscală, având stabilită valoarea penalităţii. In termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Procesului-verbal cu titlu executoriu, unitatea penalizată va achita cuantumul penalităţii prin ordin de plată.

Dacă unitatea care este penalizată a refuzat să semneze sau nu a putut fi găsit împuternicitul său, Administraţia Bazinală de Apă transmite acesteia prin poştă cu confirmare de primire procesul-verbal de constatare însoţit de factura fiscală, având stabilită valoarea penalităţii. In termen de 10 zile lucrătoare de la primirea Procesului-verbal cu titlu executoriu, unitatea penalizată va achita cuantumul penalităţii prin ordin de plată.

Impotriva Procesului-verbal de constatare şi de stabilire a penalităţilor, unitatea penalizată poate face plângere în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită abaterea.

Procesul-verbal de stabilire a penalităţilor, neatacat în justiţie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu în înţelesul art. 372 din Codul de procedură civilă şi al Codului de procedură fiscală.

Administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale «Apele Române» urmăresc ca utilizatorii cărora li s-au calculat penalităţi să achite suma de plată.

In situaţia în care se calculează penalităţi pentru depăşirea valorilor-limită reglementate înscrise în contracte la poluanţii specifici incluşi în reziduu filtrabil uscat la 105°C, nu se vor mai calcula penalităţi pentru depăşirea valorii reglementate înscrisă în contract, pentru reziduu filtrabil uscat la 105°C.

Pentru situaţii de ploi torenţiale, care pot genera creşteri mari ale concentraţiilor la suspensii, CBO (5), CCO la captare, faţă de valorile prelucrărilor statistice, cantitatea de poluanţi luată în calcul, de comun acord, nu va ţine seama de cantităţile suplimentare înregistrate."

21. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - In tot cuprinsul Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 798/2005, sintagma „Direcţia Apelor" se înlocuieşte cu sintagma „Administraţia Bazinală de Apă", iar sintagma „nisipuri şi pietrişuri" se înlocuieşte cu sintagma „agregate minerale".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

ANEXA

(Anexa nr. 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare)

FORMULARE - TIP

pentru procesele-verbale de constatare a abaterilor

A. In cazul depăşirii volumelor de apă maxim admise pentru prelevare:

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"   

Administraţia Bazinală de Apă

UTILIZATORUL DE APĂ

PROCES-VERBAL

de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei

Seria..........nr..............

Incheiat în ziua........., luna.................., anul............

Subsemnatul (Subsemnaţii),...................................., salariat (salariaţi) la Administraţia Bazinală de Apă......................., având funcţia de........................, împuternicit (împuterniciţi) de director prin Decizia nr........, emisă în baza art. 6 alin. (1) şi (6) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, posesor (posesori) al (ai) legitimaţiei (legitimaţiilor) nr..............................eliberate de....................................................., în urma controalelor/analizelor efectuate în zilele de.............................la.................................................., str........................nr......, am constatat următoarele:

Nr. crt.

Abaterea

Mărimea abaterii

(mii m3)

Nivelul penalităţilor (lei/1.000 m3)

Suma de penalizare

(lei)

0

1

2

3

4

1.

Volumul de apă prelevat peste cel corespunzător debitului reglementat

2.

Volumul de apă prelevat peste cel corespunzător debitelor prevăzute în planul de restricţii

3.

Volumul de apă preluat fără abonament de utilizare/exploatare

4.

Volumul de apă folosit în alt scop decât cel reglementat

TOTAL:

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) (unitatea) ............................. ................................................................................, înregistrată la registrul comerţului.........................................., cod fiscal R.............., reprezentat(ă) prin..........................................., având calitatea de..........................................., domiciliat(ă)în localitatea................................., str......................................nr. ..., având legitimaţia cu seria ... nr.................

In temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate de utilizare/exploatare a resursei de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr..........., unitatea penalizată are de plată suma de ...........................lei, reprezentând penalităţi calculate pentru abaterea constatată, în baza prevederilor pct. B din anexa nr. 6 la

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Penalităţile se vor achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării Procesului-verbal, prin ordin de plată în contul nr..........................al....................., deschis la.....................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiecţii:

...................................................................................

...................................................................................

Impotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însoţită de copia Procesului-verbal şi se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare constituie titlu executoriu, în înţelesul art. 372 din Codul de procedură civilă şi conform Legii nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române". Procesul-verbal de constatare va fi însoţit de factura fiscală aferentă acestuia, iar termenul de plată curge de la data facturării.

Intocmit în.....exemplare, din care o copie s-a comunicat astăzi,............/se va comunica unităţii penalizate.

Organul constatator

.................................         

Unitatea penalizată

................................

B. In cazul depăşirii concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate:

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"

Administraţia Bazinală de Apă...........................

UTILIZATORUL DE APĂ

PROCES-VERBAL

de constatare a depasirii concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate

Seria..................nr.................

Incheiat în ziua........., luna.................., anul............

Subsemnatul (Subsemnaţii),........................................................................, salariat (salariaţi) la Administraţia Bazinală de Apă............................................................., având funcţia de........................................., împuternicit (împuterniciţi) de director prin Decizia nr........................., emisă în baza art. 6 alin. (1) şi (6) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, posesor (posesori) al (ai) legitimaţiei (legitimaţiilor) nr............ eliberate de ...................., în urma controalelor/analizelor efectuate în zilele de...................................... la.................................................., str........................nr......, am constatat următoarele:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Desăvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) (unitatea) ................................. ............................................................................., înregistrată la registrul comerţului................................, cod fiscal R......................, reprezentat(ă) prin..........................................., având calitatea de..............................., domiciliat(ă) în localitatea...................................., str..................................... nr........, având legitimaţia cu seria......nr.......................

In temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate referitoare la concentraţiile maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr............, unitatea penalizată are de plată suma de...........................lei, reprezentând penalităţi calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant (indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, conform tabelului anexat.

Penalitatea se va achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării Procesului-verbal, prin ordin de plată în contul nr......................................al.............., deschis la.....................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiecţii:

.................................................................................

.................................................................................

Impotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însoţită de copia Procesului-verbal şi se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare constituie titlu executoriu, în înţelesul art. 372 din Codul de procedură civilă şi conform Legii nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române". Procesul-verbal de constatare va fi însoţit de factura fiscală aferentă acestuia, iar termenul de plată curge de la data facturării.

Intocmit în...................exemplare, din care o copie s-a comunicat astăzi,............/se va comunica unităţii penalizate.

Organul constatator

...............................          

Unitatea penalizată

...............................

C. In cazul constatării abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a agregatelor minerale:

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ „APELE ROMÂNE"    

UTILIZATORUL DE BALAST

Administraţia Bazinală de Apă...............................

PROCES-VERBAL

de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a agregatelor minerale

Seria...........nr..............

Incheiat în ziua........., luna.................., anul............

Subsemnatul (Subsemnaţii),...................................., salariat (salariaţi) la Administraţia Bazinală de Apă.................., având funcţia de......................., împuternicit (împuterniciţi) de director prin Decizia nr........, emisă în baza art. 6 alin. (1)şi (6) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, posesor (posesori) al (ai) legitimaţiei (legitimaţiilor) nr............eliberate de...........................................................,în urma controalelor/analizelor efectuate în zilele de............................. la.................................................., str........................nr......, am constatat următoarele:

Nr. crt.

Abaterea

Mărimea abaterii (mii m3)

Nivelul penalităţilor (lei/m3)

Suma de penalizare

(lei)

0

1

2

3

4

1.

Volumul de nisipuri şi pietrişuri peste cel corespunzător volumului reglementat

*)

2.

Volumul de nisipuri şi pietrişuri fără abonament de utilizare/exploatare

De 10 ori contribuţia

TOTAL:

*) Mărimea abaterii se determină în conformitate cu pct. 1 şi 3 din anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat(ă) (unitatea) ................................ ....................................................................................., înregistrată la registrul comerţului..........................................., cod fiscal R............................, reprezentat(ă) prin.............................., având calitatea de...................................., domiciliat(ă)în localitatea........................................, str........................................nr. ..., având legitimaţia cu seria ... nr.................

In temeiul art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru abaterile de la prevederile reglementate de utilizare/exploatare a resursei de nisip şi pietriş, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.........................., unitatea penalizată are de plată suma de...............lei, reprezentând penalităţi calculate pentru abaterea constatată, în baza prevederilor pct. B din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Penalităţile se vor achita în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării Procesului-verbal, prin ordin de plată în contul nr..........................al....................., deschis la.....................................

Unitatea penalizată a formulat următoarele obiecţii:

....................................................................................

....................................................................................

Impotriva prezentului proces-verbal, care ţine loc şi de înştiinţare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării.

Plângerea va fi însoţită de copia Procesului-verbal şi se va depune la judecătoria teritorială competentă.

Prezentul proces-verbal de constatare constituie titlu executoriu, în înţelesul art. 372 din Codul de procedură civilă şi conform Legii nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române". Procesul-verbal de constatare va fi însoţit de factura fiscală aferentă acestuia, iar termenul de plată curge de la data facturării.

Intocmit în............exemplare, din care o copie s-a comunicat astăzi,............/sau se va comunica unităţii penalizate.

Organul constatator

................................         

Unitatea penalizată

................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1725/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1725 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu