Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 792 din 21 iulie 1999

pentru aprobarea Instructiunilor cuprinzand procedura de acordare a asistentei pentru contribuabili

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 435 din  7 septembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 864/1998,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea asigurarii unor servicii de calitate pentru contribuabili, se aproba Instructiunile cuprinzand procedura de acordare a asistentei pentru contribuabili, precum si Centralizatorul problematicii fiscale care urmeaza sa fie solutionata la nivelul Ministerului Finantelor.
    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directiile Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, Directia generala de comunicare din cadrul Ministerului Finantelor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                             INSTRUCTIUNI
cuprinzand procedura de acordare a asistentei pentru contribuabili

    1. Asistenta pentru contribuabili se exercita de catre urmatoarele structuri:
    a) serviciile de metodologie si asistenta pentru contribuabili din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si serviciul metodologie, relatii cu contribuabilii din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti;
    b) birourile de asistenta pentru contribuabilii din cadrul administratiilor financiare municipale si serviciile juridice si relatii cu contribuabilii din cadrul administratiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    c) serviciile (birourile) administrarii veniturilor statului din cadrul circumscriptiilor fiscale orasenesti;
    d) serviciile (birourile) administrarii veniturilor statului din cadrul perceptiilor rurale.
    2. Raspunsurile la intrebarile contribuabililor vor fi elaborate de toate structurile prevazute la pct. 1 si se refera la informatii cu caracter general, legate de:
    - inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe;
    - actele componente ale dosarului fiscal;
    - termenele de depunere a actelor din dosarul fiscal;
    - modul de completare a rubricilor din formulare;
    - termenele de plata si/sau penalitatile aplicate in caz de intarziere a platii;
    - modalitatea de plata (prin casierie, virament);
    - informatii legate de colectarea, executarea silita si stingerea prin compensare a obligatiilor bugetare;
    - prescriptie;
    - informatiile privind prevederile legislatiei fiscale in domeniul impozitelor directe, indirecte si impunerea nerezidentilor.
    3. Informatiile referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoanele juridice romane, precum si cele privind eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit conform conventiei de evitare a dublei impuneri se elaboreaza de structurile prevazute la pct. 1 lit. a) si b) si, respectiv, de catre Directia acorduri fiscale internationale din cadrul Ministerului Finantelor, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 1.798/1998.
    4. Structurile prevazute la pct. 1 vor solicita contribuabililor toate informatiile, explicatiile, precum si documentele necesare formularii unor raspunsuri clare si in concordanta cu reglementarile legale.
    5. In cazul in care intrebarile contribuabililor depasesc competentele de solutionare la nivelul structurilor prevazute la pct. 1 lit. b), c) si d), aceste intrebari vor fi transmise spre analiza si solutionare structurilor prevazute la pct. 1 lit. a), care vor formula si vor transmite direct contribuabililor raspunsurile solicitate.
    6. In situatia in care exista intrebari la care nu se formuleaza raspunsuri nici de structurile prevazute la pct. 1 lit. a), aceste intrebari vor fi sistematizate si transmise spre analiza Ministerului Finantelor, impreuna cu punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Problematica fiscala care va face obiectul analizei la nivelul Ministerului Finantelor va cuprinde:
    a) aspecte privind interpretarea legislatiei care intra in competenta comisiilor fiscale;
    b) intrebari care pot fi solutionate direct de catre directiile de specialitate din Ministerul Finantelor;
    c) aspecte a caror solutionare necesita modificarea sau completarea actelor normative in domeniul fiscal.
    7. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor intocmi Centralizatorul problematicii fiscale care urmeaza sa fie solutionata la nivelul Ministerului Finantelor, conform modelului prezentat in anexa, pe care il vor transmite Directiei asistenta pentru contribuabili.
    Descrierea spetelor, formularea intrebarilor si a propunerilor din centralizator vor fi redactate in mod clar si concis, astfel incat solutiile si raspunsurile care vor fi stabilite de Ministerul Finantelor sa fie corecte, in concordanta cu prevederile legii.
    8. Concomitent cu transmiterea catre Directia asistenta pentru contribuabili din cadrul Ministerului Finantelor a centralizatorului mentionat la pct. 7 alin. 1, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor informa, in scris, contribuabilii despre faptul ca problematica fiscala la care s-a solicitat raspuns se afla in evidenta pentru solutionare.
    Dupa clarificarea aspectelor sesizate la nivelul Ministerului Finantelor, raspunsurile vor fi comunicate contribuabililor de catre directiile generale ale controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    9. Directia asistenta pentru contribuabili va grupa spetele si intrebarile din centralizatorul transmis de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pe activitati si pe tipuri de impozite si taxe si le va transmite, dupa caz, directiilor de specialitate, in vederea solutionarii acestora.
    10. In urma analizei spetelor si intrebarilor transmise de Directia asistenta pentru contribuabili, directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor vor proceda la gruparea acestora, dupa cum urmeaza:
    a) intrebari si spete care necesita stabilirea de solutii cu caracter general, uniform aplicabile, pentru care se vor emite, dupa caz, ordine ale ministrului finantelor sau decizii ale comisiilor fiscale din Ministerul Finantelor;
    b) intrebari ale caror raspunsuri nu necesita modificarea sau completarea actelor normative si care urmeaza sa fie solutionate in mod direct;
    c) aspecte a caror solutionare necesita modificarea sau completarea actelor normative.
    La solicitarea directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor furniza toate datele si informatiile necesare, in scris sau verbal, pentru clarificarea intrebarilor si spetelor transmise spre solutionare.
    11. Raspunsurile avizate de Directia generala juridica, precum si solutiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor sau prin deciziile comisiilor fiscale vor fi transmise Directiei asistenta pentru contribuabili, care le va comunica directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    12. In baza solutiilor si raspunsurilor primite de la Ministerul Finantelor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor comunica contribuabililor raspunsurile solicitate, potrivit pct. 8.
    Totodata directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor intreprinde toate masurile necesare in vederea instruirii si informarii corespunzatoare a personalului din aparatul fiscal propriu, inclusiv a celui angajat in activitatea de control, in legatura cu continutul solutiilor si al raspunsurilor prevazute la alin. 1.
    Pentru solutiile cu caracter general, uniform aplicabile, stabilite prin ordin al ministrului finantelor sau prin decizii ale comisiilor fiscale, Directia asistenta pentru contribuabili din cadrul Ministerului Finantelor va dispune masuri de mediatizare, fara a se face public numele contribuabililor.
    13. Adresele transmise direct de contribuabili directiilor de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor vor fi retransmise de acestea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala sunt inregistrati contribuabilii, in vederea analizarii si formularii raspunsurilor de catre acestea.
    14. Concomitent cu retransmiterea, spre rezolvare, directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a corespondentei primite direct de la contribuabili directiile de specialitate din cadrul Departamentului politica impozitelor si administrarea veniturilor vor informa contribuabilii despre procedura de acordare a asistentei potrivit prevederilor prezentului ordin.
    15. Toate scrisorile care nu provin direct de la contribuabili, prin care se solicita insa solutionarea unor spete ridicate de acestia prin intermediul unor institutii publice centrale sau locale (Guvern, Parlament, consiliile locale etc.), sindicate sau patronate, vor fi primite de Directia asistenta pentru contribuabili, care le va retransmite, spre solutionare, directiilor de specialitate din Departamentul politica impozitelor si administrarea veniturilor.
    Directiile de specialitate din Departamentul politica impozitelor si administrarea veniturilor vor formula raspunsul catre solicitant.
    16. Directia acorduri fiscale internationale, ca autoritate competenta in materie de aplicare a acordurilor fiscale internationale, va realiza corespondenta specifica, directa, in relatia cu autoritatea competenta din alte tari.
    17. Problematica fiscala ridicata direct de aparatul fiscal teritorial urmeaza procedura stabilita prin prezentul ordin.

    ANEXA 1

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI/MUNICIPIULUI BUCURESTI
    ..................................

                             CENTRALIZATORUL
problematicii fiscale care urmeaza sa fie solutionata la nivelul Ministerului Finantelor
____________________________________________________________________________
    I. Structura activitatilor              Descrierea  Punctul de vedere al
    fiscale specifice si a                  spetei si   directiei generale a
    tipurilor de impozite si taxe           formularea  finantelor publice
                                            intrebarii  si controlului
                                                        financiar de stat
                                                        judetene, respectiv
                                                        a municipiului
                                                        Bucuresti
____________________________________________________________________________
 1. Legislatie privind impozitele directe:
    1.1. Impozit pe profit
    1.2. Impozit pe salarii
    1.3. Impozit pe veniturile realizate
    de persoanele fizice etc.
    1.4. Impozite pe veniturile realizate
    de persoanele fizice nerezidente
    1.5. Impozite si taxe locale
 2. Legislatie privind impozitele
    indirecte:
    2.1. Taxa pe valoarea adaugata
    2.2. Accize la produsele din import
    si din tara, precum si impozitul la
    titeiul din productia interna si
    gazele naturale
      2.2.1. Sistemul de incasare a
      produselor supuse accizelor
      2.2.2. Sistemul de supraveghere
      fiscala
      2.2.3. Sistemul de autorizare a
      comercializarii produselor supuse
      accizelor
    2.3. Taxe vamale etc.
    2.4. Taxe de timbru si alte impozite
    indirecte
 3. Proceduri fiscale si sistemul
    informational pentru veniturile
    statului:
    3.1. Instructiuni privind
    formularistica fiscala si modul de
    completare a acesteia
    3.2. Gestionarea dosarului fiscal
    al contribuabililor etc.
 4. Colectarea impozitelor si taxelor
    si inlesniri la plata.
 5. Stingerea creantelor bugetare
    (plata voluntara, compensare,
    declararea starii de
    insolvabilitate, prescriptie,
    anulare)
 6. Executare silita

II. Propuneri privind perfectionarea
    legislatiei fiscale actuale.
____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 792/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 792 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu