Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.79 din 06.06.2019

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 21 august 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.041 din 23 aprilie 2018, întocmit de Direcţia sănătatea animalelor - Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002,ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, precum şi pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman: 2. La articolul 1 alineatul (1) punctul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislaţiei în vigoare. 3. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru înregistrare specială sanitar-veterinară: *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 4. La anexa nr. 3, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins: E. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislaţiei în vigoare

Nr. crt. Denumirea activităţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Tariful
1. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi art. 9 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată 7 lei/tonă
2. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
3. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de coincinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
4. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de combustie a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 şi cap. IV şi V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011
5. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Unităţi pentru producţia hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
6. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia îngrăşămintelor organice şi a amelioratorilor de sol obţinuţi prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
7. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de biogaz prin utilizarea gunoiului de grajd
8. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de compost obţinut din gunoi de grajd
9. Colectarea deşeurilor nepericuloase Depozitări Unităţi pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
10. Colectarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor destinate depozitării gunoiului de grajd
11. Colectarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
Nr. crt. Denumirea activităţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Tariful
12. Prelucrarea şi conservarea cărnii Unităţi de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor şi a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, şi care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură
13. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de procesare de categoria 3, autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură
14. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Cimitir pentru animale de companie

NOTĂ: În cazul operatorilor care deţin atât unităţi pentru depozitarea/manipularea subproduselor de origine animală/produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, cât şi unităţi de procesare/incinerare/coincinerare/producţie îngrăşăminte organice/amelioratori de sol, la acelaşi punct de lucru, taxarea se va efectua astfel: 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă va fi perceput la unităţile de depozitare/manipulare şi 50% la celelalte unităţi de neutralizare. 5. În anexa nr. 5, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins: B. Tarif pentru autorizarea sanitar-veterinară şi înregistrarea specială sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice UM Tarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM
1. Unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
2. Unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
3. Unităţi de coincinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
4. Unităţi pentru producţia îngrăşămintelor organice şi amelioratorilor de sol obţinuţi prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
5. Unităţi pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
6. Unităţi pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 845
7. Unităţi pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 845
8. Centre de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în care au loc activităţi de manipulare şi/sau tratare a acestora pentru scopuri furajere de utilizatorii de subproduse de origine animală unitate 577
9. Unităţi pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
10. Unităţi pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 309
11. Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoriile 1 şi 2 pentru activităţi de expoziţie unitate 95
12. Transportatori de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 470
13. Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scop furajer, de cercetare, diagnostic, educaţional unitate 95

Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice UM Tarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM
14. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu secţiunea B din cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conţin făină de peşte, fosfat dicalcic şi tricalcic de origine animală sau produse din sânge derivate de la nerumegătoare unitate 95
15. Unităţi producătoare de hrană combinată pentru animale care produc, în conformitate cu lit. (d) din secţiunea D a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate pentru animale care conţin proteine animale prelucrate derivate de la nerumegătoare unitate 95
16. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu subpct. (ii) al lit. (b) de la pct. 3 al secţiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, exclusiv furaje combinate destinate exportului din Uniune sau furaje combinate destinate exportului din Uniune şi furaje combinate pentru animale de acvacultură care urmează să fie introduse pe piaţă unitate 95
17. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (d) din secţiunea E a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, înlocuitori de lapte care conţin făină de peşte destinată rumegătoarelor neînţărcate de fermă unitate 95
18. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (b) din secţiunea F a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conţin proteine animale prelucrate derivate din insecte de crescătorie unitate 95
19. Unităţi destinate depozitării materiilor prime şi furajelor combinate în conformitate cu pct. 3 din secţiunea A a cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 unitate 95
20. Unităţi destinate depozitării proteinelor animale prelucrate, în vrac, care provin de la nerumegătoare şi furajelor combinate, în vrac, care conţin astfel de proteine, în conformitate cu al treilea paragraf al lit. (d) de la pct. 3 al secţiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 unitate 95
21. Unităţi pentru producţia hranei animalelor de companie unitate 577
22. Unităţi de combustie a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 309
23. Unităţi de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor şi a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură unitate 95
24. Unităţi de procesare a materiilor de categoria 3 autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură unitate 95
25. Cimitir de animale de companie unitate 309

Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 lit. q)-s), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 16, anexa nr. 1 - pct. 7, 8, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, anexa nr. 3 - pct. 1, 15, 16, 17, 18, 20 şi 23 şi anexele nr. 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47 şi 49 din Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 şi 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu BrănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu