Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.79 din 06.06.2019

pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 690 din 21 august 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.041 din 23 aprilie 2018, întocmit de Direcţia sănătatea animalelor - Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002,ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul, precum şi pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor din domeniul subproduselor de origine animală şi produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman: 2. La articolul 1 alineatul (1) punctul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e)în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislaţiei în vigoare. 3. La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă a punctului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 5. Tarif pentru autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru înregistrare specială sanitar-veterinară: *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. 4. La anexa nr. 3, după litera D se introduce o nouă literă, litera E, cu următorul cuprins: E. Tarif pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate, autorizate sanitar-veterinar potrivit legislaţiei în vigoare

Nr. crt. Denumirea activităţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Tariful
1. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi art. 9 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată 7 lei/tonă
2. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
3. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de coincinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
4. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de combustie a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 - art. 24 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009 şi cap. IV şi V din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 142/2011
5. Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie Unităţi pentru producţia hranei animalelor de companie - art. 24 alin. (1) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
6. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia îngrăşămintelor organice şi a amelioratorilor de sol obţinuţi prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
7. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de biogaz prin utilizarea gunoiului de grajd
8. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor pentru producţia de compost obţinut din gunoi de grajd
9. Colectarea deşeurilor nepericuloase Depozitări Unităţi pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
10. Colectarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (i) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009, cu excepţia unităţilor destinate depozitării gunoiului de grajd
11. Colectarea deşeurilor nepericuloase Unităţi pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman - art. 24 alin. (1) lit. (j) din Regulamentul (CE) nr. 1.069/2009
Nr. crt. Denumirea activităţii, conform Clasificării activităţilor din economia naţională Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice Tariful
12. Prelucrarea şi conservarea cărnii Unităţi de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor şi a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, şi care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură
13. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Unităţi de procesare de categoria 3, autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură
14. Colectarea deşeurilor nepericuloase Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase Cimitir pentru animale de companie

NOTĂ: În cazul operatorilor care deţin atât unităţi pentru depozitarea/manipularea subproduselor de origine animală/produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, cât şi unităţi de procesare/incinerare/coincinerare/producţie îngrăşăminte organice/amelioratori de sol, la acelaşi punct de lucru, taxarea se va efectua astfel: 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă va fi perceput la unităţile de depozitare/manipulare şi 50% la celelalte unităţi de neutralizare. 5. În anexa nr. 5, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins: B. Tarif pentru autorizarea sanitar-veterinară şi înregistrarea specială sanitar-veterinară a unităţilor şi a mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar

Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice UM Tarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM
1. Unităţi de procesare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
2. Unităţi de incinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
3. Unităţi de coincinerare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 845
4. Unităţi pentru producţia îngrăşămintelor organice şi amelioratorilor de sol obţinuţi prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
5. Unităţi pentru manipularea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
6. Unităţi pentru producţia de compost obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 845
7. Unităţi pentru producţia de biogaz obţinut prin prelucrarea subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 845
8. Centre de colectare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în care au loc activităţi de manipulare şi/sau tratare a acestora pentru scopuri furajere de utilizatorii de subproduse de origine animală unitate 577
9. Unităţi pentru depozitarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman unitate 711
10. Unităţi pentru depozitarea produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 309
11. Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman de categoriile 1 şi 2 pentru activităţi de expoziţie unitate 95
12. Transportatori de subproduse de origine animală şi produse derivate care nu sunt destinate consumului uman unitate 470
13. Utilizatori de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în scop furajer, de cercetare, diagnostic, educaţional unitate 95

Nr. crt. Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice UM Tarife de autorizare/ înregistrare specială lei/UM
14. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu secţiunea B din cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conţin făină de peşte, fosfat dicalcic şi tricalcic de origine animală sau produse din sânge derivate de la nerumegătoare unitate 95
15. Unităţi producătoare de hrană combinată pentru animale care produc, în conformitate cu lit. (d) din secţiunea D a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate pentru animale care conţin proteine animale prelucrate derivate de la nerumegătoare unitate 95
16. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu subpct. (ii) al lit. (b) de la pct. 3 al secţiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, exclusiv furaje combinate destinate exportului din Uniune sau furaje combinate destinate exportului din Uniune şi furaje combinate pentru animale de acvacultură care urmează să fie introduse pe piaţă unitate 95
17. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (d) din secţiunea E a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, înlocuitori de lapte care conţin făină de peşte destinată rumegătoarelor neînţărcate de fermă unitate 95
18. Unităţi producătoare de furaje combinate care produc, în conformitate cu lit. (b) din secţiunea F a cap. IV din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001, furaje combinate care conţin proteine animale prelucrate derivate din insecte de crescătorie unitate 95
19. Unităţi destinate depozitării materiilor prime şi furajelor combinate în conformitate cu pct. 3 din secţiunea A a cap. III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 unitate 95
20. Unităţi destinate depozitării proteinelor animale prelucrate, în vrac, care provin de la nerumegătoare şi furajelor combinate, în vrac, care conţin astfel de proteine, în conformitate cu al treilea paragraf al lit. (d) de la pct. 3 al secţiunii E din cap. V din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 unitate 95
21. Unităţi pentru producţia hranei animalelor de companie unitate 577
22. Unităţi de combustie a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman, de categoriile 1, 2 şi 3 unitate 309
23. Unităţi de abatorizare/tranşare care deţin autorizaţie sanitar-veterinară pentru sacrificarea rumegătoarelor şi a nerumegătoarelor, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, care expediază materii de categoria 3 provenite de la nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate destinate producţiei furajelor combinate pentru animalele de acvacultură unitate 95
24. Unităţi de procesare a materiilor de categoria 3 autorizate sanitar-veterinar, conform Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, care utilizează materii de categoria 3 provenite de la rumegătoare şi nerumegătoare pentru producţia de proteine animale prelucrate şi care produc proteine animale prelucrate provenite de la animale nerumegătoare, în scopul utilizării acestora pentru producţia de furaje combinate destinate animalelor de acvacultură unitate 95
25. Cimitir de animale de companie unitate 309

Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 lit. q)-s), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2) şi (3), art. 16, anexa nr. 1 - pct. 7, 8, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, anexa nr. 3 - pct. 1, 15, 16, 17, 18, 20 şi 23 şi anexele nr. 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47 şi 49 din Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 şi 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu BrănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu