Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 79 din 18 septembrie 2008

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 699 din 14 octombrie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 17.815 din 17 aprilie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli ale animalelor, prevăzută in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 -Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Radu Roatiş Cheţan

ANEXĂ

NORMĂ   SANITARĂ  VETERINARĂ

privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară reglementează procedura privind:

a)   notificarea internă şi declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1;

b)   ridicarea restricţiilor impuse de declararea bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, după eradicarea ultimului focar de boală.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplică fără a aduce atingere prevederilor legale privind notificarea internaţională a bolilor, corelate cu armonizarea măsurilor de eradicare şi/sau mijloacelor de profilaxie a unei boli transmisibile a animalelor.

Art. 2. - (1) In sensul prezentei norme sanitare veterinare, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)  caz de boală - confirmarea oficială a oricărei boli transmisibile a animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, la orice animal sau carcase provenite de la acesta;

b) focar de boală - exploataţia sau locul situat pe teritoriul României în care se găsesc animale şi în care s-au confirmat oficial unul ori mai multe cazuri de boală;

c)   focar primar de boală - focarul care nu este epidemiologic legat de un focar anterior din aceeaşi exploataţie;

d)    registru de epizootii - documentul păstrat la circumscripţiile sanitar-veterinare zonale, în care se evidenţiază evoluţia bolilor transmisibile ale animalelor confirmate pe un teritoriu bine delimitat şi într-o anumită perioadă a anului.

(2)  Notificarea internă a suspiciunii ori a apariţiei unei boli transmisibile a animalelor, precum şi a cazurilor de tăiere de urgenţă sau de moarte a animalelor constituie o obligaţie pentru deţinătorii de animale, pentru orice persoană care, prin activitatea pe care o desfăşoară, vine în contact cu animalele sau cu produsele ori subprodusele de origine animală, pentru unităţile care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse sau subproduse de origine animală, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la punctele de trecere a frontierei, precum şi pentru personalul sanitar-veterinar.

(3)  Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi a cazurilor de tăiere de urgenţă sau de moarte a animalelor se face printr-un mijloc de comunicare rapidă sau prin comunicare directă, precizându-se:

a) boala suspicionată;

b) locul unde a fost suspicionată boala, codul exploataţiei;

c) specia de animale la care a fost suspicionată boala;

d) categoria de vârstă a animalului;

e) numărul şi codul de identificare pentru animalele bolnave sau suspectate a fi bolnave, tăiate de urgenţă sau moarte;

f)  numele şi prenumele, precum şi adresa deţinătorului animalelor;

g) data la care a fost suspicionată boala;

h) factorii favorizanţi pentru apariţia bolii;

i) simptomele bolii;

j) intervenţiile efectuate.

(4)  Notificarea internă a suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se face către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi către primărie, de către deţinătorii de animale, de responsabilii stânelor şi ai taberelor de vară, de conducătorii unităţilor care prelucrează, colectează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează produse de origine animală, de către personalul care gestionează şi supraveghează rezervaţiile şi parcurile naturale, fondurile cinegetice şi fondurile de vânătoare, precum şi de către orice alte persoane care pot furniza informaţii privind starea de sănătate a animalelor, pentru efectuarea investigaţiilor de specialitate, pentru stabilirea diagnosticului şi pentru aplicarea operativă a măsurilor adecvate.

(5)   Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi comunică, în mod obligatoriu, orice situaţie în care se suspicionează bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi primăriei localităţii în a cărei rază teritorială se află animalele.

(6)  Notificarea internă a suspiciunii de boală a animalelor aflate sub controlul sanitar- veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat din cadrul altor ministere se face de către direcţia medicală sau de către conducerile acestora medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale în a cărei rază teritorială se află animalele şi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(7) Nu se supun notificării îmbolnăvirile provocate şi cazurile de tăiere sau de moarte a animalelor înregistrate în activitatea de cercetare, precum şi tăierile de animale pentru producţia de biopreparate sau în scop de diagnostic, care se efectuează în instituţiile şi unităţile autorizate.

CAPITOLUL II

Notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 3. - (1) Bolile transmisibile ale animalelor prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse notificării interne.

(2)  In toate cazurile în care se suspicionează o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale anunţă imediat, prin orice mijloc de comunicare rapidă, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

(3)  Pentru apariţia de focare noi de boli transmisibile ale animalelor pe teritoriul României ori pentru stingerea unor focare de boală sau pentru eradicarea acestora, notificarea internă se face în scris, conform dispoziţiilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, ori de câte ori se înregistrează evenimentul respectiv.

(4)  Notificarea internă a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se efectuează prin Raportul de notificare internă pentru suspiciune sau, după caz, prin Raportul de notificare internă pentru confirmare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.

CAPITOLUL III

Măsuri dispuse după notificarea internă a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 4. - (1) Până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale sau a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 alin. (4) au următoarele obligaţii:

a) să izoleze animalele bolnave sau suspecte de boală şi să înregistreze codurile crotaliilor;

b)  să izoleze cadavrele animalelor, precum şi carnea ori produsele obţinute prin tăierea de urgenţă, fără a le înstrăina ori valorifica;

c)  să nu permită circulaţia animalelor şi a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate;

d) să izoleze materiile, materialele şi echipamentele care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare, precum şi furajele, fără a le administra altor animale;

e)  să menţină pe loc echipamentele utilizate în grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosite, precum şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

(2)   Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale culege şi comunică directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii pentru:

a) stabilirea coordonatelor geografice ale focarului sau ale zonei infectate, în vederea întocmirii hărţilor de tipul Sistem Geografic Informaţional - GIS - în cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

b) stabilirea zonei de protecţie şi a zonei de supraveghere a focarului de boală, precum şi mărimea zonei infectate;

c) inventarierea exploataţiilor de animale existente în cadrul acestora, pe specii şi pe categorii de vârstă;

d)   convocarea centrului local de combatere a bolilor, respectiv a Centrului de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti pentru întocmirea şi aplicarea planului de măsuri care are drept scop combaterea bolii;

e)  notificarea internă a bolii la Serviciul notificări interne şi externe, certificări interne şi externe, decizii interne al Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru informarea Comisiei Europene, a Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală şi a altor instituţii naţionale şi internaţionale, după caz.

(3)  In cazul exploataţiilor de animale care aparţin regiilor autonome, societăţilor comerciale sau asociaţiilor agricole care se află sub controlul sanitar-veterinar al serviciilor sanitar-veterinare de stat, obligaţiile privind aplicarea şi respectarea măsurilor prevăzute la art. 2, până la sosirea medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, revin conducerii, respectiv administraţiei acestora.

(4)   Imediat ce a fost anunţată despre apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile la animale, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă a fost anunţat medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care, până la sosirea acestuia, verifică dacă deţinătorul animalelor în cauză a aplicat măsurile prevăzute la alin. (1).

(5)   In funcţie de situaţie, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale dispune măsuri pe care le aduce la cunoştinţa deţinătorului animalelor, precum şi primăriei, pentru:

a) interzicerea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală şi a altor materii şi produse care pot fi purtătoare de contagiu, precum şi a persoanelor din zona suspectată de a fi infectată şi, de asemenea, ieşirea din locurile contaminate a animalelor, a produselor şi a subproduselor de origine animală, precum şi a obiectelor care ar putea răspândi boala;

b) oprirea în localitate şi reţinerea într-un spaţiu izolat a turmelor de animale aflate în tranzit sau în transhumantă.

(6) Imediat după ce a fost notificat sau după ce a aflat despre suspiciunea ori apariţia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale se deplasează la locul respectiv şi:

a) controlează măsurile luate de către deţinătorii de animale şi de către primărie;

b)  examinează clinic sau prin inspecţie animalele suspecte de boală sau bolnave, carnea şi produsele rezultate de la animalele tăiate în cazuri de urgenţă;

c) execută necropsia animalelor moarte, recoltează probe şi le trimite la un laborator autorizat sanitar-veterinar pentru efectuarea examenelor de laborator, în vederea confirmării sau infirmării diagnosticului;

d)   menţine restricţiile până la comunicarea rezultatului examenelor de laborator; în cazul în care acesta este negativ, impune ridicarea restricţiilor.

(7)   In situaţia în care se confirmă apariţia unei boli transmisibile a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale procedează astfel:

a) stabileşte măsurile care se impun pentru combaterea şi prevenirea răspândirii bolii în teritoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

b) coordonează şi controlează stadiul realizării programului de combatere aprobat pentru boala respectivă, care vizează stabilirea gradului de difuzare a bolii, aplicarea corectă a vaccinării de urgenţă şi controlul eficacităţii vaccinului utilizat, precum şi întocmirea corectă a evidenţelor sanitar-veterinare care certifică realizarea acestor acţiuni;

c)  efectuează ancheta epidemiologică prin care stabileşte data prezumtivă a apariţiei bolii, originea acesteia, sursele de contaminare şi extinderea bolii şi întocmeşte actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d)  controlează starea de sănătate a animalelor din speciile receptive din localitatea contaminată;

e)  urmăreşte evoluţia bolii până la stingerea oficială a acesteia.

(8) In situaţia în care nu se confirmă apariţia uneia dintre bolile transmisibile ale animalelor prevăzute la anexa nr. 1, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale dispune ridicarea restricţiilor impuse la notificarea internă a suspiciunii.

(9)   In cazul zoonozelor, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale întocmeşte anchete epidemiologice, stabilind totodată programul de măsuri aprobat pentru prevenirea şi combaterea zoonozelor.

CAPITOLUL IV

Declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor

Art. 5. - (1) Declararea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se realizează de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, pe baza diagnosticului stabilit în urma investigaţiilor efectuate, confirmat prin examene de laborator şi înscris în buletinul de analiză emis de un laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2)  Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoştinţă şi se prezintă şefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3)  Actul sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se întocmeşte în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localităţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de declarare oficială a bolii se transmite Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

CAPITOLUL V

Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare

Art. 6. - (1) Stingerea oficială a bolilor transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor şi restricţiilor, atunci când se constată că:

a)  pe teritoriul localităţii nu mai există animale moarte, bolnave sau ţinute sub observaţie pentru boala declarată;

b)  de la ultimul caz de vindecare, tăiere de urgenţă sau moarte a animalelor a trecut perioada prevăzută în normele sanitare veterinare specifice fiecărei boli;

c) rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele prelevate din focarul de boală sau din zona infectată, respectiv din zona de protecţie, din zona de supraveghere a focarului sau din alte zone limitrofe sunt negative;

d)  s-au realizat integral măsurile de biosecuritate, inclusiv vaccinările de urgenţă şi de control, stabilite prin programele de combatere pentru fiecare boală.

(2) In cazul prevăzut la alin. (1), medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale întocmeşte un act sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3.

(3)  Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se înregistrează la primăria localităţii în al cărei teritoriu a fost diagnosticată boala, sub semnătura primarului sau a altei persoane desemnate pentru luare la cunoştinţă, şi se prezintă şefului Serviciului sănătate animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(4)  Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se întocmeşte în două exemplare originale; un exemplar rămâne la primăria localităţii în a cărei rază teritorială a fost diagnosticată boala, iar cel de-al doilea exemplar la medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale; o copie a actului sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii se transmite Direcţiei generale sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(5) In cazul în care pe teritoriul României a fost localizată o zonă în care a evoluat o boală transmisibilă a animalelor, prevăzută în anexa nr. 1, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană şi Biroul central al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animalelor, atunci când această zonă este liberă de boala respectivă.

(6) O exploataţie de animale, un abator sau o zonă infectată cu agenţii etiologici ai unei anumite boli transmisibile a animalelor sunt considerate libere de această boală după ce a trecut o perioadă care depăşeşte perioada de incubaţie a bolii prevăzută de Codul de sănătate al animalelor terestre al Organizaţiei Mondiale pentru Sănătatea Animală, după ultimul caz de îmbolnăvire, moarte sau tăiere a animalelor, din cauza bolii respective, precum şi atunci când au fost aplicate toate măsurile programelor de combatere a bolii şi alte măsuri specifice de control al bolii, care să prevină reapariţia sau diseminarea bolii respective.

CAPITOLUL VI

Evidenţiera bolilor transmisibile ale animalelor

Art. 7. - (1) Bolile transmisibile ale animalelor, prevăzute în anexa nr. 1, se înscriu în registrul de epizootii.

(2) Registrul de epizootii se întocmeşte pentru fiecare boală, la data declarării oficiale a acesteia, se numerotează, se semnează şi se parafează de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale.

(3) Bolile transmisibile ale animalelor şi zoonozele se înscriu în ordinea prevăzută de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animală, conform opisului întocmit pe prima pagină a registrului de epizootii, pentru fiecare boală rezervându-se un spaţiu conform prognozelor sanitar-veterinare, având la bază situaţia epidemiologică precedentă.

(4)   Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale înscrie în registrul de epizootii fiecare focar de boală, numele, adresa şi codul exploataţiei de animale contaminate, efectivele de animale existente în exploataţie la data declarării bolii, numărul animalelor bolnave, vindecate, tăiate de urgenţă sau moarte şi seria şi numărul formularelor de mişcare.

(5) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înscriu în registrul propriu de epizootii datele oficiale primite de la medicii veterinari oficiali ai circumscripţiilor sanitar-veterinare zonale şi le transmit lunar Direcţiei bunăstare a animalelor şi unitatea epidemiologică centrală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(6)  La finele fiecărui an calendaristic, medicul veterinar al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale şi directorul executiv adjunct medic veterinar al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti certifică în registrul de epizootii, sub semnătură şi ştampilă, situaţia epidemiologică înregistrată.

(7)  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor împreună cu institutele veterinare centrale monitorizează situaţia bolilor animalelor pe baza datelor oficiale primite de la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea întocmirii de către acestea din urmă a programelor de combatere a bolilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 8. - (1) Măsurile stabilite prin actul sanitar-veterinarde declarare oficială a bolilor transmisibile ale animalelor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul pe care evoluează aceste boli.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare se sancţionează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară

LISTA

bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

A. Boli majore                                                                         Major Diseases

1.  Febra aftoasă                                                                       Foot and mouth disease

2.  Stomatita veziculoasă                                                           Vesicular stomatitis

3.  Boala veziculoasă a porcului                                                 Swine vesicular disease

4.  Pesta bovină                                                                       Rinderpest

5.  Pesta micilor rumegătoare                                                    Pesfe des petits ruminants

6.  Pleuropneumonia contagioasă bovină                                   Contagious bovine pleuropneumonia

7.  Dermatoza nodulară virotică                                                Lumpy skin disease

8.  Febra Văii de Rift                                                               Rift Valey Fever

9.  Boala limbii albastre                                                            Bluetongue

10. Variola ovină şi caprină                                                      Sheep and goat pox

11.  Pesta africană a calului                                                      African horse sickness

12.  Pesta porcină africană                                                       African swine fever

13.  Pesta porcină clasică                                                         Classical swine fever

14.  Pesta aviară                                                                      Fowl plague

15.  Boala de Newcastle                                                          Newcastle disease

B. Boli comune mai multor specii de animale                   Multiple species diseases

1. Antrax                                                                              Anthrax

2.  Boala Aujeszky                                                               Aujeszky disease

3.  Leptospiroza                                                                   Leptospirosis

4.  Rabia                                                                             Rabies

5.  Paratuberculoza                                                             Johne disease

Boli ale bovinelor                                                              Cattle's diseases

1.  Bruceloza bovină                                                            Bovine brucelosis

2. Tuberculoza bovină                                                         Bovine tuberculosis

3.  Leucoza enzootică bovină                                               Enzootic bovine leucosis

4.  Pasteureloza bovină                                                        Haemorrhaqic septicaemia

5.  Encefalopatia spongiformă bovină                                   Bovine spongiform encephalopaty

6.  Cărbunele emfizematos                                                   Clostridiosis

7. Tricomonoza bovină                                                        Bovine trichomonosis

C.  Boli ale ovinelor şi caprinelor                                       Sheep and goat desease

1.  Epididimita infecţioasă                                                     Brucella ovis infection

2.  Bruceloza caprină cu Brucella melitensis                        Caprine and ovine brucelosis

3. Agalaxia contagioasă a oilor şi caprelor                             Contagious agalactia

4. Avortul enzootic al caprelor                                              Enzootic abortion of ewes

5.  Scabia                                                                            Mange

6.  Fascioloza                                                                      Fasciolosis

7.  Scrapia                                                                           Scrapie

D.  Boli ale ecvinelor                                                       Horse's diseases

1.  Metrita contagioasă ecvină                                            Contagious equine metritis

2.  Durina                                                                          Dourine

3.  Encefalomielita ecvină                                                   Equine encefalomielitis

4. Anemia infecţioasă ecvină                                              Equine infectious anaemia

5. Gripa calului (Influenţa ecvină)                                       Equine influenza

6.  Rinopneumonia calului                                                 Equine viralrinopneumonitis

7.  Morva                                                                        Glanders

8. Arterita infecţioasă a cailor                                           Infectious arteritis of horses

9. Scabia                                                                        Horse mange

10.  Encefalita venezueleană                                            Venezuelean encephalitis

11.  Encefalita japoneză                                                  Japanese encephalitis

12.  Encefalitele de est şi vest                                         East-West encephalitis

13.  Limfangita enzootică                                               Enzootic lymphangitis

14.  Parainfluenţa ecvină                                                Horse parainfluenza

E.  Bolile porcinelor                                                       Swine's diseases

1.  Bruceloza porcină                                                       Porcine brucelosis

2. Trichineloza                                                                 Trichinelosis

3.  Encefalomielitele cu enterovirus (Boala de Teschen)    Enterovirus encephalomielitis

4.  Gastroenterita transmisibilă virotică                             Transmissible gastroenteritis of pigs

5.  Sindromul respirator şi de reproducţie                         Porcine respiratory and reproduction syndrome

6.  Rujetul                                                                       Erysipelas suis

7.  Pasteureloza porcilor                                                  Pig's pasteurelosis

8.  Pleuropneumonia infecţioasă a porcului                       Infectious pleuropneumonia of pigs

F.  Bolile păsărilor                                                         Bird's diseases

1.  Bursita infecţioasă                                                        Infectious bursal disease

2.  Boala lui Marek                                                          Marek disease

3. Tifoza aviară                                                                Typhoid disease

4.  Bronşita aviară infecţioasă                                           Avian infectious bronchitis

5.  Laringotraheita infecţioasă aviară                                 Avian infectious laringotracheitis

6.  Hepatita virotică a bobocilor de raţă                           Duck viral hepatitis

7.  Holera aviară                                                             Fowl cholera

8.  Paratifoza aviară                                                        Salmonella enteritidis and typhimuriu infection

9.  Difterovariola aviară                                                  Avian pox

10.  Encefalomielita infecţioasă aviară                             Avian infectious encephalomielitis

11.  Enterita coronavirală a curcilor                                Coronaviral infectious enteritis

12. Coriza infecţioasă                                                    Infectious coriza

13.  Hepatita virotică aviară                                          Avian viral hepatitis

14.  Boala lui Derszy                                                    Derszy disease

15.  Meningoencefalita curcilor                                     Turkey meningoencephalitis

G.  Bolile iepurilor                                                     Lagomorphy's diseases

1.  Mixomatoza                                                            Mixomatosis

2. Tularemia                                                                 Tularemia

3.  Boala hemoragică a iepurelui                                   Viral haemorrhagic disease

4.  Sindromul părului brun                                            Brown hair syndrome

5.  Pasteureloza iepurilor                                              Rabbit pasteurelosis

H. Bolile carnasierelor                                             Carnivore's diseases

1.  Gastroenterita hemoragică a câinilor                        Haemorrhagic gastroenteritis of dogs

2.  Panleucopenia pisicilor                                            Cat panleucopenia

3.  Enterita virotică a nurcilor                                        Mink viral enteritis

4.  Hepatita infecţioasă a câinilor (Rubarth)                   Rubarth hepatitis

5.  Boala lui Care                                                         Care disease

6. Traheobronşita infecţioasă a câinilor                         Infectious tracheobronchitis of dogs

7.  Encefalomielita infecţioasă a vulpilor                       Infectious encephalomielitis of foxes

I. Bolile albinelor                                                     Bees' diseases

1. Acarioza                                                               Acariasis of bees

2.  Loca americană                                                   American foul broad

3.  Loca europeană                                                  European foul broad

4. Varooza                                                              Varoosis

5.  Nosemoza                                                          Bees'nosemosis

J. Bolile viermilor de mătase                                Silk worm diseases

1.  Poliedria                                                             Poliedria

2.  Flaşeria                                                              Phlasheria

3.  Pebrina                                                              Pebrine

K. Bolile peştilor                                                  Fish diseases

1.  Necroza hematopoietică infecţioasă                    Infectious haematopoetic necrosis

2. Viremia de primăvară a crapului                          Spring carp viremia

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA  ALIMENTELOR

......................................................................................................

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală........................................

Nr...............................................din..............................................

ACT   SANITAR  VETERINAR   DE   DECLARARE   OFICIALA  A   BOLII

Nr....................din...............

1.  Denumirea bolii........................................................................................................................................................................ .............................

2. Speciile de animale afectate........................................................................................................................................................................ ............

3.  Data apariţiei bolii..................................................................................................................................................................................................

4. Localitatea........................................................................................................................judeţul............................................................................

5. Exploatatiile sau locurile contaminate (denumirea exploatiei, codul exploatatiei, fondului de vânătoare, numele şi adresa proprietarului/administratorului)................................................................................................................................................................................................................................

6.  Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile contaminate:

Specia                                           Categoria                                 Numărul de animale

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgenţă.................., moarte.........................., numărul şi seria formularelor de mişcare.........................................

8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

9.   Măsurile   si   restricţiile   sanitare   veterinare   stabilite   în   focarul   de   boală/zona   infectată   si   în   localitate

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Medic veterinar oficial,

L.S.

(semnătura şi parafa)

Am luat cunoştinţă

Consiliul Local.....................

Primar,

L.S.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

..............................................................................................

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală............................

Nr.........din..........................

ACT   SANITAR-VETERINAR   DE   STINGERE   OFICIALĂ  A  BOLII

Nr.............din...............

1.  Denumirea bolii........................................................................................................................................................................ .............................

2. Speciile de animale afectate........................................................................................................................................................................ ............

3.  Data apariţiei bolii..................................................................................................................................................................................................

4.  Localitatea............................................................................................................................judeţul......................................................................

5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:

a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate...........................................................................................................................

b) numărul de animale bolnave........................................................................................................................................................................ ...........

c) numărul de animale tratate.......................................................................................................................................................................................

d) numărul de animale vindecate..................................................................................................................................................................................

e) numărul animalelor vaccinate de urgenţă..................................................................................................................................................................

f) numărul de animale tăiate de urgenţă........................................................................................................................................................................

g) numărul de animale moarte......................................................................................................................................................................................

6. Constatări privind:

a) absenţa bolii în teritoriu...........................................................................................................................................................................................

b) perioada scursă de la ultimul caz de boală...............................................................................................................................................................

c) rezultatele examenelor de laborator........................................................................................................................................................................

d) realizarea măsurilor stabilite.....................................................................................................................................................................................

7.  Data ridicării măsurilor şi restricţiilor sanitare veterinare...........................................................................................................................................

Medic veterinar oficial,

L.S.

(semnătura şi parafa)

Consiliul Local................

Primar,

........................................

L.S.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

RAPORT   DE   NOTIFICARE   INTERNĂ  A   BOLILOR   PENTRU   SUSPICIUNE

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

           Codul bolii                    Ziua                        Luna      Anul

1.

|__________________________|____|____|____|____|____|

Judeţul                           Codul de notificare al judeţului

2.

|________________________________________________|

Numele şi funcţia persoanei care raportează

3.

|________________________________________________|

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică

4.

|________________________________________________|

Numele bolii

5.

|________________________________________________|

Metoda de diagnostic

6.

|____|____|____|        |____|____|____|        |____|____|____|

Data detecţiei iniţiale    Data estimativă          Nr. de focare

separate a modificării    a primei infecţii           identificate

statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

10*). Detalii referitoare la focar/focare

Nr. de focare

Specia

Nr. de animale existente în focar

Nr. de animale afectate

Cu semne clinice

Din care:

Moarte

Ucise

Sacrificate

11*). Detalii privind efectivul afectat

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

12*). Detalii privind epidemiologia bolii

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

13*). Măsuri de control luate la data raportării

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Director executiv,

................................................

Director executiv adjunct,

................................................

Şef LSVSA,

................................................

Şef Serviciu sănătate animală,

................................................

*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară

RAPORT   DE   NOTIFICARE   INTERNA PENTRU   CONFIRMARE

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

           Codul bolii                    Ziua                        Luna      Anul

1.

|__________________________|____|____|____|____|____|

Judeţul                           Codul de notificare al judeţului

2.

|________________________________________________|

Numele şi funcţia persoanei care raportează

3.

|________________________________________________|

Numărul de fax şi adresa de poştă electronică

4.

|________________________________________________|

Numele bolii

5.

|________________________________________________|

Metoda de diagnostic

6.

|____|____|____|        |____|____|____|        |____|____|____|

Data detecţiei iniţiale    Data estimativă          Nr. de focare

separate a modificării    a primei infecţii           identificate

statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

10*). Detalii referitoare la focar/focare

Nr. de focare

Specia

Nr. de animale existente în focar

Nr. de animale afectate

Cu semne clinice

Din care:

Moarte

Ucise

Sacrificate

11*). Detalii privind efectivul afectat

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

12*). Detalii privind epidemiologia bolii

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

13*). Măsuri de control luate la data raportării

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Director executiv,

.................................................

Director executiv adjunct,

.................................................

Şef LSVSA,

.................................................

Şef Serviciu sănătate animală,

.................................................

*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 79/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 79 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu