Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 788/205 din 23 mai 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI


SmartCity3

              Nr. 788 din 23 mai 2002
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
              Nr. 205 din 31 iulie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 912 din 14 decembrie 2002

    In temeiul art. 4 alin. 1 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si al art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul administratiei publice emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                        Sergiu Sechelariu,
                        secretar de stat

                        p. Ministrul administratiei publice,
                        Ionel Flesariu,
                        secretar de stat

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Cadastrul de specialitate al cailor ferate este un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a tuturor corpurilor de proprietate din patrimoniul cailor ferate, sub aspect tehnic, economic si juridic, corelat cu celelalte lucrari necesare in vederea inscrierii in documentele tehnice ale cadastrului general si in documentatiile de publicitate imobiliara.
    Art. 2
    Prezentele norme metodologice se aplica tuturor unitatilor feroviare, detinatorilor de infrastructura feroviara, precum si celor care intocmesc documentatii cadastrale cu specific feroviar.
    Art. 3
    (1) Executantii lucrarilor de cadastru al cailor ferate trebuie sa fie persoane fizice sau juridice autorizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, denumit in continuare ONCGC. Accesul pentru masuratori se face pe baza unei aprobari emise de Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.
    (2) Achizitia de servicii sau, dupa caz, de lucrari pentru intocmirea documentatiilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniu.
    Art. 4
    Prin executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se realizeaza urmatoarele obiective:
    a) determinarea suprafetelor de teren, cu sau fara constructii, detinute de unitatile aflate in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, denumit in continuare MLPTL, sau, dupa caz, de compania nationala, societatile nationale si societatile comerciale de sub autoritatea MLPTL;
    b) administrarea si gestionarea corecta a patrimoniului unitatilor feroviare si apararea drepturilor lor prin inscrierea in registrele cadastrale si in cartile funciare;
    c) asigurarea unei baze juste pentru stabilirea taxelor si/sau impozitelor datorate statului pentru bunurile imobiliare aflate in proprietatea unitatilor feroviare, conform legislatiei in domeniul respectiv;
    d) stabilirea zonelor juridice feroviare, a zonelor de siguranta si de protectie ale infrastructurii feroviare.
    Art. 5
    Cadastrul cailor ferate asigura evidenta corpurilor de proprietate apartinand domeniului public si privat al statului si al urmatoarelor unitati feroviare:
    a) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., denumita in continuare C.F.R.;
    b) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Calatori;
    c) Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A., denumita in continuare C.F.R. Marfa;
    d) Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., denumita in continuare SAAF;
    e) alte societati comerciale cu specific feroviar.

    CAP. 2
    Organizarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate

    Art. 6
    (1) MLPTL coordoneaza din punct de vedere tehnic, economic si juridic lucrarile de cadastru de specialitate al cailor ferate.
    (2) Avizarea programelor anuale de cadastru de specialitate al cailor ferate se realizeaza de catre Directia generala cadastru imobiliar si gestiunea localitatilor din cadrul MLPTL pe baza notei de fundamentare semnate de conducerile unitatilor feroviare prezentate la art. 5.
    (3) Evidenta, programele executive, caietele de sarcini si indrumarea metodologica a executiei lucrarilor de cadastru al cailor ferate se realizeaza de fiecare unitate feroviara si se centralizeaza pentru toate unitatile feroviare de catre Serviciul cadastru si concesiuni din structura C.F.R.
    (4) Serviciul cadastru si concesiuni din structura C.F.R. asigura clarificarea regimului juridic al imobilelor din domeniul public si privat al statului pentru reteaua cailor ferate la nivelul intregii tari.
    (5) Serviciul cadastru si concesiuni din structura C.F.R. impreuna cu serviciile comunitare de cadastru si agricultura din subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor asigura convocarea comisiilor de delimitare cadastrala pentru bunurile imobile.
    Art. 7
    Evidenta cadastrala feroviara se intocmeste pe unitati administrativ-teritoriale, pentru 3 entitati feroviare: statie de cale ferata, interstatie feroviara, corp de proprietate izolat.
    Art. 8
    (1) C.F.R. va inventaria toate lucrarile de cadastru, geodezie, topografie si cartografie executate pana in prezent de agenti economici sau de persoane fizice autorizate, referitoare la imobilele aflate in administrarea ori in proprietatea unitatilor feroviare.
    (2) Inventarul va cuprinde documentatia tehnica existenta la regionalele C.F.R. in dosarele cazier cadastrale, respectiv planurile de situatie la diferite scari si in diverse etape de dezvoltare a imobilului, planurile ce au stat la baza proiectarii obiectivului sau pe baza carora s-au obtinut diverse avize de la organele de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale.
    Art. 9
    Trimestrial C.F.R., prin Serviciul de cadastru si concesiuni, va transmite Directiei generale cadastru imobiliar si gestiunea localitatilor din cadrul MLPTL stadiul lucrarilor de cadastru al cailor ferate din punct de vedere fizic si valoric.
    Art. 10
    (1) In conformitate cu obligativitatea privind integrarea cadastrelor de specialitate in cadastrul general, toate procedurile cadastrului cailor ferate trebuie sa respecte prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, normele tehnice si regulamentele elaborate de ONCGC.
    (2) Pentru atestarea datelor gestionate intern, a vecinatatilor si limitelor cadastrale dintre unitatile feroviare, a documentelor de receptie interna a lucrarilor de cadastru, a vizelor spre neschimbare si a conformitatii cu originalul, C.F.R. este autorizata sa utilizeze stampila triunghiulara codificata, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (3) Codul numeric din campul stampilei este atribuit personal specialistilor autorizati din structura serviciilor sau, dupa caz, a birourilor din cadrul C.F.R.

    CAP. 3
    Etapele realizarii cadastrului de specialitate al cailor ferate

    Art. 11
    (1) Reteaua geodezica de sprijin, de indesire si ridicare se realizeaza astfel incat sa se asigure densitatea de puncte necesara pentru executarea lucrarilor de cadastru. Masuratorile de teren se sprijina pe puncte din reteaua geodezica de stat si in functie de necesitati se va proceda la indesirea ei.
    (2) In configuratia retelei geodezice de indesire si ridicare vor fi incluse cel putin 4 puncte geodezice din reteaua geodezica de sprijin, care sa incadreze toate punctele poligonului nou-creat.
    (3) Punctele retelelor de sprijin si de ridicare vor satisface conditiile de precizie impuse prin Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, emise de ONCGC, si vor fi determinate in sistem de proiectie stereografica 1970 si fata de planul de referinta Marea Neagra 1975.
    (4) Materializarea punctelor retelei geodezice de sprijin si de ridicare se va face prin borne din beton armat, in conformitate cu tipurile standard prevazute in Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, sau alte tipuri de borne omologate de ONCGC, dupa caz.
    (5) Se vor planta minimum 3 borne, la distante de circa 250 - 500 m una de alta, pentru fiecare statie de cale ferata sau pentru fiecare bun corp de proprietate izolat. Bornele vor fi amplasate, de regula, in zona de siguranta, asigurandu-se conditiile de stabilitate, accesibilitate si vizibilitate. In interstatiile de cale ferata numarul de borne si amplasamentul lor vor fi stabilite in functie de conditiile de vizibilitate si de necesitati.
    Art. 12
    Documentatia tehnica intocmita dupa executarea retelelor geodezice de sprijin, indesire si ridicare, supusa operatiunilor de receptie, va cuprinde:
    a) memoriul tehnic cuprinzand descrierea generala a lucrarii, metode de lucru, instrumente de utilizare, prelucrarea datelor (software folosit, metoda de compensare a retelei, abaterile standard, elipsa erorilor pentru fiecare punct geodezic nou-determinat), preciziile obtinute si altele asemenea;
    b) schema dispunerii punctelor vechi si noi, cu marcarea vizibilitatii (schita vizelor);
    c) schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);
    d) fisiere ASCII, pe suport magnetic, cu datele rezultate din masuratorile de teren (denumirea/numarul punctului de statie, denumirea/numerele punctelor vizate, directii masurate, distante masurate);
    e) descrierile topografice (conform anexei nr. 8 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general) si schitele de reperaj pentru punctele vechi si noi;
    f) inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic (fisier ASCII conform modelului prezentat in anexa nr. 15 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general);
    g) tabel din care sa reiasa diferentele dintre coordonatele vechi (puncte de ordinul I, II, III, IV) si coordonatele noi ale acelorasi puncte, rezultate in urma compensarii retelei;
    h) schita retelei geodezice la o scara convenabil aleasa, de regula 1:5.000, 1:10.000 sau 1:25.000, cu marcarea dispunerii punctelor vechi si noi si a vizibilitatilor dintre puncte;
    i) inventarul de coordonate al tuturor punctelor retelei si descrierile lor topografice;
    j) dosarul de verificare, intocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata cu categoria D de catre ONCGC.
    Art. 13
    (1) Delimitarea amplasamentului se stabileste de catre o comisie de delimitare numita prin decizie a directorului general al C.F.R., din care trebuie sa faca parte cate un reprezentant de specialitate din partea beneficiarului si a executantului, precum si un invitat din partea consiliului local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza se afla amplasamentul feroviar, alti membri prevazuti in conformitate cu normativele emise de ONCGC.
    (2) Reprezentantii unitatii feroviare si ai executantului incheie un proces-verbal de predare-primire a amplasamentului (proces-verbal de recunoastere a amplasamentului), in care sunt descrise amplasamentul entitatii feroviare si limitele fata de vecini. Pe descrierea amplasamentului si schita aferenta beneficiarul va trece limita zonei de siguranta si a zonei de protectie a infrastructurii feroviare publice.
    (3) Pentru descrierea amplasamentului si identificarea vecinilor, pentru fiecare vecin se va stabili denumirea persoanei fizice sau juridice vecine si schita de vecinatate in care vor fi trecute toate punctele de frangere ale limitei de proprietate.
    (4) In cazul in care nu exista imprejmuire stabila, limita se va borna in punctele de frangere ale hotarului. In situatii speciale, cand limita de vecinatate dintre unitatile feroviare situate in perimetrul entitatilor feroviare (statie de cale ferata, interstatie de cale ferata) nu poate fi marcata fizic (pe platforma caii, peroane circulate, triaje, piata garii si altele asemenea), se pot introduce puncte nematerializate a caror determinare se va face din minimum 3 puncte fixe.
    (5) Pentru fiecare punct de frangere de pe hotarul perimetrului feroviar, recunoscut prin acte juridice sau procese-verbale de vecinatate, precum si pentru punctele bornate sau nematerializate, se vor determina coordonatele in sistem de proiectie stereografica 1970 si se vor intocmi descrieri topografice.
    (6) Bornarea punctelor de frangere a limitei de vecinatate este in obligatia executantului lucrarii. Bornele situate pe limita zonei juridice feroviare vor fi inscriptionate "C.F.R." conform descrierii tehnice prezentate in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Art. 14
    Dosarul de delimitare cadastrala va cuprinde in principal urmatoarele documente:
    a) memoriu tehnic;
    b) date rezultate din masuratorile de teren si prelucrarile acestora, pe suport magnetic - fisier ASCII (denumirea/numarul punctului de statie, denumirea/numerele punctelor vizate, distante masurate, calcule, tolerante, erori);
    c) schema masuratorilor efectuate (schita vizelor);
    d) pentru fiecare entitate feroviara oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie inregistreaza numarul cadastral si suprafata;
    e) actul de constituire a comisiei de delimitare;
    f) schita generala a limitei amplasamentului, la o scara convenabila (1:5.000, 1:10.000), cu numerotarea punctelor. La solicitarea beneficiarului se pot prezenta si detalii la scari mai mari;
    g) schite de reperaj si descrierile topografice ale punctelor materializate pe limitele amplasamentului;
    h) inventar de coordonate pentru toate punctele de pe limita amplasamentului (materializate si nematerializate);
    i) suprafata calculata din coordonatele punctelor de pe limita amplasamentului;
    j) procesul-verbal de delimitare cadastrala si recunoastere a vecinatatilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
    Art. 15
    Realizarea si redactarea planului cadastral in format analogic si digital trebuie sa respecte urmatoarele prevederi standard:
    a) redactarea planului cadastral de ansamblu, de regula la scara 1:2.000, 1:5.000 sau 1:10.000, se realizeaza pe fiecare teritoriu administrativ si contine intreaga suprafata a corpurilor de proprietate feroviare;
    b) planul cadastral de baza se intocmeste la scara 1:1.000 pentru statii si interstatii de cale ferata si la scara 1:500 pentru bunuri imobile feroviare izolate;
    c) redactarea planselor (in format analogic nedeformabil) pentru planul cadastral de ansamblu si planul cadastral de baza se face la alegerea beneficiarului in format standard A4, A3, A2, A1 sau A0, in functie de reprezentarea la scara a suprafetei utile;
    d) planurile topografice digitale si planul cadastral digital sunt structurate pe straturi si vor contine toate informatiile prevazute in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;
    e) reprezentarea detaliilor de continut se va face, in functie de scara, respectand "Atlasul de semne conventionale pentru planurile topografice la scarile 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 si 1:500", editia 1978, pana la elaborarea, aprobarea si publicarea unui nou atlas de semne conventionale.
    Art. 16
    (1) Principalele elemente care trebuie sa fie incluse in planul cadastral feroviar sunt:
    a) limitele zonei de siguranta a infrastructurii feroviare;
    b) limitele zonei de protectie aferente infrastructurii feroviare;
    c) parcelele aferente unitatilor feroviare;
    d) axul caii ferate si caracteristicile geometrice ale acesteia, in plan orizontal si in plan vertical al traseului caii ferate;
    e) bornele kilometrice si hectometrice.
    (2) Lungimea reala a caii ferate se masoara pe axul caii. Prin masuratori se vor determina aliniamentele definite de varfurile unghiurilor curbelor caii ferate. Se vor calcula unghiurile dintre aliniamente, exprimate in grade centezimale si masurate in sens topografic in sensul crescator al kilometrajului. Simbolurile punctelor caracteristice si tolerantele admise la masurarea distantelor si a unghiurilor liniilor ferate vor fi cele prevazute in STAS 9842/2-75.
    (3) Aliniamentele se racordeaza prin curbe care trebuie reprezentate prin elemente caracteristice: AR, RC, CR, RA sau TI, B, TE, raza cercului de racordare, tangenta de intrare/iesire, bisectoarea, lungimea racordarii, joanta de intrare/iesire, valoarea tangentei si altele asemenea.
    (4) In cazul tunelurilor de cale ferata, ca puncte caracteristice ale axului caii ferate se vor evidentia pe planul cadastral gabaritele interioare si pozitiile kilometrice ale portalelor de intrare-iesire.
    (5) Pentru celelalte constructii feroviare, inclusiv pentru cele care subtraverseaza sau supratraverseaza caile ferate (accese in statii, pasarele si altele asemenea), se vor face masuratori de precizie care sa permita calcularea suprafetelor si a gabaritelor prin metoda analitica.
    Art. 17
    (1) Numerotarea cadastrala a corpurilor de proprietate feroviara se va face de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, denumite in continuare OJCGC, in conformitate cu prevederile pct. 10.2.3 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general.
    (2) Numerotarea cadastrala a corpurilor de proprietate feroviare care prezinta detalii liniare, cum ar fi: ape curgatoare, canale, diguri, cai ferate, drumuri clasate, se numeroteaza separat in cadrul fiecarui intravilan, respectiv extravilan. Detaliile liniare primesc un singur numar cadastral pe toata lungimea lor (cu exceptia subtraversarilor) in cadrul fiecarui intravilan si un singur numar cadastral in extravilan si pe tronsoane create prin intersectia cu alte detalii liniare (separat in intravilan si extravilan), respectandu-se urmatoarea ierarhie:
    a) caile ferate intretaiate de ape sau de limita unei entitati feroviare;
    b) drumurile nationale intretaiate de cai ferate si ape;
    c) drumurile judetene intretaiate de ape, cai ferate si drumuri nationale;
    d) drumurile comunale intretaiate de ape, cai ferate, drumuri nationale si drumuri judetene;
    e) drumurile de exploatare (comune) intretaiate de ape, cai ferate, drumuri nationale, drumuri judetene sau comunale.
    (3) Executarea documentatiilor tehnice cadastrale ale obiectivelor feroviare pentru inscrierea in evidentele cadastrale se va face cu avizul OJCGC, in conformitate cu regulamentele si normele tehnice elaborate de ONCGC. Dupa receptionarea acestor documentatii OJCGC va acorda numere cadastrale imobilelor feroviare respective.
    (4) Pentru realizarea evidentei si gestionarea patrimoniului propriu, in interiorul entitatii feroviare se vor atribui coduri tuturor parcelelor, astfel:
    C - m - n, unde:
    C = codul entitatii feroviare
    I (5) = C1, C2, C3, C4, C5,
    cu semnificatiile: C1 = 1, .... 8 numarul regionalei C.F.R.;
                       C2 = 1 pentru statie;
                       C2 = 0 pentru interstatie;
                       C3, C4, C5 = numarul statiei sau al interstatiei in
                       cadrul unei regionale C.F.R. (de exemplu: 0, 023, 999);
    m = codul partidei cadastrale
        0 = infrastructura feroviara publica;
        1 = Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
        2 = Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori
            "C.F.R. Calatori" - S.A.;
        3 = Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa
            "C.F.R. Marfa" - S.A.;
        4 = Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.;
        5 = Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.;
    n = codul cadastral propriu-zis (numerotarea este in sensul acelor de ceasornic, de la stanga sus la dreapta jos). Exemplu: 11205-1-5.
    (5) Suprafetelor de teren ocupate de proiectiile la sol ale constructiilor permanente din cadrul parcelelor cu categoria de folosinta curti-constructii apartinatoare unui corp de proprietate li se va atribui litera "C" urmata de un indice de la 1 la n (de exemplu: C1, C2, C3, ..........).
    (6) In cazul existentei unor planuri cadastrale vechi in care limitele parcelei nu au fost modificate, numerele cadastrale vechi vor fi trecute in fisa corpului de proprietate la rubrica "Mentiuni", consemnandu-se istoricul numarului cadastral.
    (7) Planurile cadastrale vechi vor fi actualizate de o persoana fizica sau juridica autorizata de ONCGC sau OJCGC. Corpurile de proprietate vor primi noi numere cadastrale atribuite de OJCGC si, dupa caz, de Oficiul de cadastru, geodezie si cartografie al municipiului Bucuresti, denumit in continuare OCGC al municipiului Bucuresti.
    (8) Pentru corpuri de proprietate izolate aflate in patrimoniul unei entitati feroviare (depozite, locuinte, camine, hoteluri si altele asemenea) se vor intocmi documentatii tehnice cadastrale pentru atribuirea numarului cadastral provizoriu. Aceasta documentatie se va intocmi conform instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la atribuirea numarului cadastral provizoriu.
    (9) Atribuirea numarului cadastral pentru aceste categorii de corpuri de proprietate se face de catre OJCGC si, dupa caz, de OCGC al municipiului Bucuresti.
    (10) Inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a unui apartament situat intr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietati individuale pe etaje sau pe apartamente se va efectua pe baza unei documentatii tehnice cadastrale pentru atribuirea numarului cadastral provizoriu. Aceasta documentatie va cuprinde: cerere-tip, memoriu tehnic, plan de incadrare in zona, planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate, fisa corpului de proprietate, relevee, acte de proprietate. Dupa receptionarea documentatiei OJCGC si, dupa caz, OCGC al municipiului Bucuresti vor atribui numarul cadastral.
    (11) Documentatiile topografice intocmite pentru stabilirea si evaluarea terenurilor societatilor comerciale cu capital de stat, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, vor fi acceptate, dupa caz, pentru inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara, daca au fost actualizate de persoane fizice autorizate, daca sunt adaptate la cerintele normelor tehnice si verificate conform prevederilor legale si receptionate de OJCGC si, dupa caz, de OCGC al municipiului Bucuresti.
    (12) Numerele cadastrale provizorii pentru entitati feroviare, statie, interstatie sau bun izolat, vor fi atribuite de OJCGC sau, dupa caz, de OCGC al municipiului Bucuresti.
    (13) In cazul in care o societate comerciala doreste sa instituie o ipoteca asupra unui corp de cladire aflat in patrimoniul acesteia se va intocmi documentatia necesara dezmembrarii acestuia.
    Art. 18
    (1) Categoriile de folosinta se vor specifica pe planul digital in conformitate cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 (pct. 8.1, 8.2.9 si 8.2.10).
    (2) Subcategoriile de folosinta specifice caii ferate care vor fi cuprinse in planul digital sunt:
    a) Lucrari de arta, geotehnice sau consolidare .................. cod CFa
    Cuprind terenul suport pentru poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tuneluri, amenajari geotehnice de stabilizare, taluzuri consolidate si altele asemenea.
    b) Depouri si remize ......... cod CFd
    c) Linii si instalatii ........ cod CFl
    Cuprind terenurile suport, inclusiv terasamente si taluzuri, santuri de scurgere si podete mici aferente liniilor, schimbatorilor de cale, peroanelor, acceselor si tuturor instalatiilor feroviare de siguranta a circulatiei, de iluminat si altele asemenea.
    d) Platforme tehnologice ........... cod CFp
    Cuprind arealul tuturor unitatilor logistice de intretinere, reparatie, productie si exploatare feroviara.
    e) Triaje ......... cod CFt
    f) Reviziile de vagoane .......... cod CFv
    Cuprind arealele reviziilor de vagoane, spalatorii de vagoane.
    (3) Daca suprafata aferenta unei subcategorii feroviare de folosinta este mai mica de 20 mp si este adiacenta subparcelei "linii si instalatii", ea se va carta la aceasta.
    Exemplu: podete tubulare sau dalate cu deschidere sub 3 m, pasarele mici, subtraversari de cabluri, conducte.
    Art. 19
    (1) Sistemul informational geografic (SIG) al C.F.R. va asigura compatibilitatea modulului de cadastru al cailor ferate al Sistemului informatic feroviar IRIS (Integration Railway Information System - Sistem informational de integrare a caii ferate) cu bazele de date cadastrale ale ONCGC (BDG, BDT si identificatori cadastrali).
    (2) Reglementarile tehnice privind structura fisierelor vor fi elaborate de C.F.R. si avizate de MLPTL prin Directia generala cadastru imobiliar si gestiunea localitatilor.
    Art. 20
    (1) Controlul, verificarea, avizarea si receptia lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se face in conformitate cu Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001, Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 535/2001, Regulamentul privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001, si cu Regulamentul de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 539/2001.
    (2) Documentul unic de avizare/receptie interna pentru orice tip de lucrare de cadastru de specialitate al cailor ferate se intocmeste conform anexelor nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.
    (3) Actualizarea si intretinerea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se vor face cu o periodicitate de cel mult 6 ani sau ori de cate ori este nevoie.
    (4) Receptia si avizarea interna a lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se vor face de catre o comisie numita prin decizie a C.F.R. Comisia va verifica pe teren corespondenta elementelor din teren cu cele din plan.
    (5) Dupa verificarea si receptia interna se va efectua receptia finala si se va intocmi procesul-verbal de receptie finala. Receptia interna a lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate se realizeaza numai in conditiile prezentarii documentatiei executate de catre un verificator autorizat si a documentului de receptie emis de OJCGC sau ONCGC.
    Art. 21
    Inscrierea imobilelor in documentele de publicitate imobiliara:
    - Pana la introducerea cadastrului general la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din intreaga tara, inscrierea imobilelor in cartile funciare se face cu caracter nedefinitiv, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale instructiunilor privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la atribuirea numarului cadastral provizoriu.
    Art. 22
    (1) Documentele se intocmesc si se predau la beneficiar si la OJCGC.
    (2) Documentatia cadastrala obtinuta in urma terminarii lucrarilor de cadastru al retelei nationale de cai ferate cuprinde urmatoarele:
    a) avizul de incepere a lucrarilor, eliberat de ONCGC sau de OJCGC, dupa caz;
    b) tema lucrarii;
    c) memoriul tehnic;
    d) procesul-verbal de predare a tuturor obiectivelor, insotit de schitele aferente, semnate de reprezentantii beneficiarului si ai executantului;
    e) inventarul de coordonate ale punctelor radiate;
    f) inventarul de coordonate si schitele retelei de sprijin si de ridicare;
    g) descrierile topografice ale punctelor retelei de sprijin si de ridicare;
    h) calculul si compensarea coordonatelor punctelor din reteaua de sprijin si de ridicare;
    i) fisa corpului de proprietate;
    j) registrul cadastral al parcelelor feroviare pe unitatea administrativ-teritoriala;
    k) registrul cadastral al proprietarilor pe unitatea administrativ-teritoriala, conform anexei nr. 4 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001;
    l) fisa centralizatoare va avea consemnata suprafata totala pe categorii de folosinta si grupe de proprietari pentru toate liniile de cale ferata (sectiile), conform anexei nr. 6 la Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001;
    m) planul cadastral digital;
    n) dosarul de delimitare;
    o) dosarul de verificare tehnica a lucrarii;
    p) procesul-verbal de receptie finala.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Cadrul legal pentru organizarea si realizarea cadastrului cailor ferate este prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    (2) Definitiile elementelor specifice cadastrului cailor ferate sunt prezentate in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice.
    (3) Birourile de cadastru din cadrul regionalelor C.F.R. vor intocmi registrul cadastral al parcelelor, conform modelului prezentat in anexa nr. 10 la prezentele norme metodologice.
    (4) Serviciul cadastru si concesiuni din cadrul C.F.R. va intocmi situatia lucrarilor de cadastru al cailor ferate conform anexei nr. 11 la prezentele norme metodologice.
    (5) OJCGC si consiliile locale vor supraveghea ca in aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2000, Legii nr. 10/2001 si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 sa fie respectate limitele zonei de siguranta a infrastructurii feroviare publice, proprietate publica de interes national, cuprinzand fasiile de teren de 20 m, amplasate de o parte si de alta a axei liniilor ferate, conform art. 25 alin. (2), coroborat cu art. 8 alin. (2) si art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999.
    Art. 24
    (1) Infrastructura feroviara publica, proprietate publica a statului, concesionata C.F.R., se va inregistra in Cartea funciara conform anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 581/1998, care cuprinde elemente concrete ale infrastructurii feroviare publice, toate constructiile si instalatiile domeniului public feroviar, enumerate generic, inclusiv terenul aferent acestora.
    (2) Pe schita generala a limitei amplasamentului birourile regionale de cadastru sau, dupa caz, Serviciul cadastru si concesiuni va consemna codul infrastructurii feroviare publice si va atesta cu stampila triunghiulara pentru conformitate.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                           STAMPILA TRIUNGHIULARA
                            "CADASTRU FEROVIAR"

    Se utilizeaza:
    1. la parafarea documentelor de avizare;
    2. la inregistrarea dosarelor cazier;
    3. la parafarea proceselor-verbale de delimitare/vecinatate;
    4. la parafarea documentelor de preluare de active imobiliare;
    5. la parafarea documentelor incheiate cu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie sau cu Directia generala cadastru imobiliar si gestiunea localitatilor din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    6. la parafarea notelor de constatare, somatiilor si a documentatiei aferente actiunilor in revendicare;
    7. la parafarea notelor de expertiza cadastrala;
    8. la autentificarea consemnarilor tehnice:
    - CONFORM CU ORIGINALUL;
    - VIZAT SPRE NESCHIMBARE;
    - PLAN SCARA 1: ..............;
    - NIVELUL DE ACCES SOLICITAT (CONFIDENTIAL/SECRET/STRICT SECRET);
    - INREGISTRAT
    Nr. ............ Data ..................

                        / \
                       // \\
                      //   \\
                     //  *  \\
                    //  * *  \\
                   //   0010  \\
                  // U       F \\
                 // R         E \\
                // T           R \\
               // S             O \\
              // A               V \\
             // D                 I \\
            // A                   A \\
           // C    C.F.R. - S.A.    R \\
          //___________________________\\
         /_______________________________\

    NOTA:
    Codul numeric semnifica:
    - prima cifra: 0 = centrala C.F.R.
                   1 - 8 = regionale C.F.R.: 1 = Bucuresti
                                             2 = Craiova
                                             3 = Timisoara
                                             4 = Cluj
                                             5 = Brasov
                                             6 = Iasi
                                             7 = Galati
                                             8 = Constanta
    - urmatoarele 3 cifre: numarul de cod al specialistului autorizat si inregistrat la Serviciul cadastru si concesiuni din cadrul C.F.R.

    ANEXA 2*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Figura 1, reprezentand Modul de numerotare si plantare a bornelor ce marcheaza limita zonei juridice feroviare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 14 decembrie 2002, la pagina 8.

    ANEXA 3
    la normele metodologice

Regionala de cai ferate .....................            Preluat OJCGC
Inregistrat la Cadastrul Feroviar                        ....../......../.......
cu numarul ............/......-......-.......


                               PROCES-VERBAL
de delimitare cadastrala si recunoastere a vecinatatilor pentru amplasamentul
statiei/interstatiei (numarul codului specific) ................................
intre kilometrul ............ si kilometrul ............., situat pe teritoriul
.............................................., judetul .......................
(denumirea unitatii administrativ-teritoriale)
                Incheiat la data .............................

    In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale Normelor metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru de specialitate al cailor ferate, subsemnatii:
    - ................................... din partea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A.;
    - .................................., proprietarul vecin;
    - ................................... din partea unitatii administrativ-teritoriale;
    - ................................... din partea executantului autorizat
    am procedat la recunoasterea si stabilirea liniei de hotar a unitatii feroviare .................................., situata pe raza comunei/orasului/municipiului ..................., judetul ...................:
________________________________________________________________________________
Vecin:          de  la  Adresa      Numarul  Categoria Semnatura      Observatii
Denumirea       la  km  corpului    parcelei de        proprietarului
si adresa       km      de                   folosinta
proprietarului          proprietate
                        vecin
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    Linia de hotar incepe din punctul marcat pe schita anexata cu nr. ........., trece prin punctele ................ si se termina in punctul nr. ............., situat la pozitia km ................. .
    Punctele de hotar, felul materializarii, principalele categorii de folosinta, directia, forma, traseul si pozitia km a liniei de hotar sunt prezentate in schita anexata pe verso, semnata de noi, care face parte din prezentul proces-verbal.
    Schita hotarului face parte integranta din documentatie si insoteste prezentul proces-verbal.
    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare semnatar.

     Reprezentantul CFR,                         Reprezentantul unitatii
    .....................                       administrativ-teritoriale
    (numele si prenumele)                       ..........................
                                                   (numele si prenumele)
          Functia
         Semnatura                                         Functia
           L.S.                                           Semnatura
                                                             L.S.

    ANEXA 4
    la normele metodologice

                          PLANUL TOPOGRAFIC DIGITAL

    Principalele elemente care trebuie sa fie incluse in planul topografic sunt: limitele zonei de protectie a infrastructurii feroviare publice; limitele zonei de siguranta a infrastructurii feroviare publice; limitele de proprietate a caii ferate; axul caii ferate si caracteristicile geometrice ale acesteia in plan orizontal si in plan vertical al traseului caii ferate. Lungimea reala a caii ferate se masoara pe axa. Prin masuratori se vor determina aliniamentele definite de varfurile unghiurilor curbelor caii ferate. Se vor calcula unghiurile dintre aliniamente, exprimate in grade centezimale si masurate in sens topografic, in sensul crescator al kilometrajului. Simbolurile punctelor caracteristice si tolerantele admise la masurarea distantelor si unghiurilor liniilor ferate vor fi cele prevazute in STAS 9842/2-75.
    Aliniamentele se racordeaza prin curbe care trebuie reprezentate prin elemente caracteristice: raza cercului de racordare, tangenta de intrare, tangenta de iesire, bisectoarea, lungimea racordarii, punctele de intrare si de iesire din arcele de cerc, centrele cercurilor de racordare a aliniamentelor.
    In cazul tunelurilor de cale ferata, ca puncte caracteristice ale axului caii ferate se vor materializa pe planul topografic latimea interioara si latimea exterioara (latimea interioara plus grosimea zidului) ale tunelului.
    Se vor reprezenta pe plan in mod obligatoriu punctele de schimbare a pantei longitudinale a caii ferate.
    In punctele de schimbare a pantei se vor face profile transversale (scara: 1/50) care sa cuprinda toate detaliile existente.
    Se vor reprezenta pe plan bornele kilometrice si hectometrice; in dreptul lor se va executa un profil transversal a carui lungime va fi de 20 m stanga si 20 m dreapta fata de axul caii ferate.
    Pentru celelalte constructii feroviare, inclusiv pentru cele care subtraverseaza sau supratraverseaza axe de cale ferata (accese in statii, prize de aer), se vor face masuratori de precizie care sa permita calcularea suprafetelor prin metoda analitica.
    Planul topografic digital va avea in cuprins:
    - detalii principale; detalii care definesc pozitia in plan si in spatiu a elementelor infrastructurii feroviare:
        - geometria liniilor de cale ferata;
        - lucrari de arta;
        - instalatii de semnalizare;
        - constructii permanente;
        - limita de proprietate;
        - caminele de vizitare si traseele retelelor edilitare;
    - detalii secundare:
        - detalii care definesc pozitia elementelor de vegetatie, hidrografie, cai de transport rutiere si altele asemenea;
        - coordonatele detaliilor planimetrice vor fi determinate cu o precizie de +/- 10 cm;
        - coordonatele detaliilor planimetrice secundare vor fi determinate cu o precizie de +/- 20 cm;
        - cotele punctelor care definesc geometria liniilor ferate vor fi determinate cu o precizie de +/- 2 mm;
        - cotele punctelor caracteristice reliefului vor fi determinate cu o precizie de +/- 5 cm.
    In continutul planului vor fi cuprinse toate elementele specificate in anexa nr. 1 capitolele "Continutul planului topografic" si "Masuratori topografice" la Criteriile aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului sub nr. 2.665/1C/311/1992.
    La solicitarea beneficiarului pot fi introduse si elemente din cadastrul imobiliar si cadastrul retelelor edilitare cuprinse in metodologia aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911-CP/1997.
    Planul topografic digital va fi structurat pe straturi, gestionat pe o platforma de tip sistem informatic geografic (GIS), fiind exploatat cu fisiere "dxf" compatibile cu sistemul informatic al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al Ministerului Justitiei.
    Planul topografic va avea urmatorul continut:
    Pichetajul se va executa pe linia curenta de circulatie in sensul crescator al kilometrajului indicat pe bornele hectometrice CF. Egalarea hectometrului de plecare se face de la prima borna ce preceda semnalul de intrare cap X al statiei si se finalizeaza pe ultima borna hectometrica existenta dupa semnalul de iesire cap Y al statiei. Pentru interstatii (linii curente) egalarea hectometrului de plecare se face complementar, din prima borna existenta dupa semnalul de iesire cap Y din statie pana la prima borna ce preceda semnalul de intrare cap X in statia urmatoare.
    Pichetajul va cuprinde:
    - puncte modulo 50 m;
    - puncte de schimbare de panta;
    - axele de podete, culee, pile, cladiri de statii sau cantoane;
    - punctele de modificare a tipului de sina sau traverse;
    - capetele pasajelor la nivel, semnale si macazuri (PG), marci de siguranta, capetele de santuri sau ziduri de sprijin, toate cu indicarea ordonatei stanga/dreapta si distanta exprimata in metri si centimetri;
    - punctele de tangenta - intrare (TI), tangenta - iesire (TE) sau aliniament racordare (AR), racordare - curba (RC), mijloc - curba (MC), curba - racordare (CR), racordare - aliniament (RA) in cazul curbelor cu arce de tranzitie.
    Nivelmentul longitudinal se va executa cu precizia de ordinul V, dus si intors pe portee modulo 50 m. Legarea se va face pe marcile de nivelment existente in zona.
    Pe liniile curente se vor masura nivel superior sina (NSS) si nivel superior traversa (NST), in curbe pe sina interioara. Se vor masura cote jos si gabaritul vertical la pasaje superioare, polate, tuneluri sau la traversarea axului caii ferate cu linii de telecomunicatii, de forta, conducte si altele asemenea.
    Prezentarea nivelmentului longitudinal se va face respectandu-se STAS 4958/91 "Profile in lung de exploatare".
    Pentru liniile din statie nivelmentul in lung se executa modulo 100 m, intre proiectia marcilor de siguranta, la care se adauga cote NSS si NST in dreptul tuturor semnalelor (de intrare, iesire, pitice de manevra si altele asemenea).
    Ridicarile de detaliu se vor executa conform normativului C 110-69, in sistem de proiectie national stereografic 1970, cota Marea Neagra 1975 de baza.
    Continutul ridicarilor de detaliu se organizeaza pe straturi de plan digital, dupa cum urmeaza:
    1. punctele retelei geodezice de sprijin si de indesire;
    2. caroiajul stereografic;
    3. limitele teritorial-administrative si ale intravilanelor componente;
    4. limitele zonei juridice feroviare si indicarea vecinilor;
    5. limitele unitatilor feroviare;
    6. limita prevazuta in actele juridice;
    7. drumuri, alei, strazi;
    8. axele feroviare liniare;
    9. puncte geometrice (schimbatori de cale) si marci de siguranta;
    10. curbe si racorduri;
    11. semnale, opritoare;
    12. picheti feroviari si borne hectometrice;
    13. constructii feroviare (cladiri, peroane, rampe, poduri-bascule, castele de apa, hale, placi turnante, instalatii fixe);
    14. platforme tehnologice si de depozitare;
    15. lucrari de arta (poduri, viaducte, podete, tuneluri, ziduri de sprijin si altele asemenea);
    16. traversari ale caii ferate:
    - treceri la nivel;
    - subtraversari;
    - supratraversari;
    17. lucrari geotehnice de protectie;
    18. retele de electrificare (stalpi, ancore, bare);
    19. retele supraterane (electrice, de comunicatii si altele asemenea);
    20. retele subterane (de comunicatii, electrice, de apa, abur, aer comprimat, canal, fire optice si altele asemenea);
    21. hidrografie (limitele albiei minore, limitele albiei majore, ax sau fir curgere);
    22. puncte cotate;
    23. profile (longitudinale, transversale);
    24. spatii verzi (liziere de protectie, decorative, cu destinatie agricola);
    25. teren degradat (supus fenomenelor de alunecare, caderi de stanci si altele asemenea);
    26. parcele fond aservit (zona de siguranta, zona de protectie);
    27. parcele in litigiu;
    28. delimitarea terenurilor pe criterii de impozitare (poligoane de performanta);
    29. numerotare cadastrala;
    30. puncte de insertie (macro menu).
    Straturile planului digital cadastral: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29.
    Geometria caii, cuprinzand:
    a) macazuri, exprimarea punctelor geometrice PG (in coordonate stereografice si pichetaj) si masurarea elementelor reale ale acestora (a, b, c, d, e), consemnarea tipului de macaz, numarul macazului, tangenta (1:n), tipul sinei, coordonatele centrului marcii de siguranta;
    b) liniile de cale ferata se vor determina prin puncte radiate (X, Y, Z):
    - in PG;
    - in proiectia marcilor de siguranta adiacente;
    - in proiectia semnalelor adiacente.
    Se vor consemna tipul sinelor, tipul traverselor (lemn, beton), franturile exprimate prin puncte radiate (X, Y, Z) si distante intre linii din 100 in 100 m (modulo 100 m), exprimate la cm;
    c) curbele de cale ferata:
    - pentru liniile curente se vor exprima in coordonate pichetaj si stereografic 1970 elementele principale ale curbelor AR, RC, MC, CR, RA, raza tangenta, bisectoarea, lungimea curbei si unghiul aliniamentelor curbei primitive U0, R0, T0, B0, C0, precum si elementele parabolei cubice pentru curbele de tranzitie (racordari) L, l, m, sigma, x, y max., O, U, R, T, B, C;
    - pentru liniile secundare U, R, T, B, C ale curbelor determinate intre PG si linia abatuta sau intre eventuale frangeri de aliniament. Varfurile curbelor se vor numerota in ordinea situarii lor in sens crescator al pichetajului kilometric, incepand cu cele apartinand liniilor curente si continuand cu cele apartinand celorlalte linii.
    Exprimarea parametrilor curbelor se va face in conformitate cu prevederile Instructiei de norme si tolerante pentru constructia si intretinerea caii - Linii cu ecartament normal nr. 314/1989;
    d) semnalele si alte instalatii de cale:
    - semnalele se vor exprima prin ax in coordonate pichetaj si punct radiat (X, Y, Z);
    - tip de semnal (mecanic, electric, catarg inalt, pitic de manevra, repetitor si altele asemenea);
    - numar de faruri;
    - gabarit fata de liniile adiacente;
    e) stalpii de electrificare exprimati prin:
    - tip de stalp (diametru), metalic, beton, profil, cu sau fara ancora;
    - numar;
    - capacitate portanta;
    - coordonata radiata (X, Y, Z);
    - gabarit fata de liniile adiacente;
    f) poduri-bascule exprimate prin:
    - ax (punct radiat X, Y, Z);
    - contur (ridicari detalii);
    - gabarit fata de liniile de cale ferata adiacente;
    - tonaj maxim admis;
    g) gropi de cenusa exprimate prin:
    - ax (punct radiat X, Y, Z fund);
    - lungime;
    h) stalpi de iluminat forta sau portanti, pasarele situate intre linii, exprimati prin:
    - ax;
    - tip;
    - gabarit fata de liniile CF adiacente.
    Caroiaj rectangular reprezentat in modul de 1 dm, indiferent de scara planului, prin linii de grosime de 0,1 mm.
    Plan cadastral digital
    Planul cadastral este un derivat al planului topografic si va infatisa parcelele structurate conform pct. 6.3.4 si 6.3.5 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general si prin reprezentarea cu semnele conventionale specifice.
    Planul cadastral contine reprezentarea parcelelor aflate in patrimoniul unitatilor feroviare si a parcelelor limitrofe, cu numerotarea cadastrala sau cu numerotarea interna, pe teritoriile administrative pe care nu a fost introdus cadastrul general. Pe limitele parcelelor detinute de unitatile feroviare se vor marca si se vor numerota punctele ale caror coordonate au fost determinate. Pe plan se vor determina si se vor inscriptiona teritoriile administrative pe care se gasesc parcelele prezentate.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                           FISA CORPULUI DE PROPRIETATE
                 din str. .......................... nr. ........

Judetul ..........................          Nomenclatura ......................
Unitatea administrativ-teritoriala          Nr. sector cadastral ..............
Cod SIRUTA .......................          Nr. cadastral al corpului
Cod intravilan/extravilan ........          de proprietate ....................
                                            Nr. carte funciara ................

    SCHITA CORPULUI DE PROPRIETATE
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
| (Daca spatiul rezervat este insuficient, schita corpului de proprietate va   |
|  fi reprezentata pe verso, in format A4)                                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    A. DATE REFERITOARE LA TEREN
 ______________________________________________________________________________
|  Nr.  |  Categoria |Cod grupa | Suprafata din |Clasa de| Zona in   | Mentiuni|
|parcela|de folosinta|destinatie|masuratori (mp)|calitate|  cadrul   |         |
|       |            |          |               |        |localitatii|         |
|_______|____________|__________|_______________|________|___________|_________|
|   1   |      2     |     3    |       4       |    5   |     6     |    7    |
|_______|____________|__________|_______________|________|___________|_________|
|       |            |          |               |        |           |         |
|_______|____________|__________|_______________|________|___________|_________|
|       |            |          |               |        |           |         |
|_______|____________|__________|_______________|________|___________|_________|
| TOTAL |            |          |               |        |           |         |
|_______|____________|__________|_______________|________|___________|_________|

    B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII
 ______________________________________________________________________________
| Nr. corp  |                         | Suprafata |  Cod grupa  |              |
| Cladire/  |         Denumire        |construita |  destinatie |   Mentiuni   |
|constructie|                         |la sol (mp)|             |              |
|___________|_________________________|___________|_____________|______________|
|     1     |            2            |     3     |       4     |       5      |
|___________|_________________________|___________|_____________|______________|
|           |                         |           |             |              |
|___________|_________________________|___________|_____________|______________|
|           |                         |           |             |              |
|___________|_________________________|___________|_____________|______________|
|   TOTAL   |                         |           |             |              |
|___________|_________________________|___________|_____________|______________|

    C. DATE REFERITOARE LA PROPRIETAR
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Nume/Denumire | Domiciliu/Sediu| Cod numeric |    Tipul     | Cod grupa |
|crt.|   proprietar  |    proprietar  | personal/cod|  actului de  |proprietate|
|    |               |                |    SIRUES   | proprietate, |           |
|    |               |                |             | nr. si data  |           |
|    |               |                |             |inregistrarii/|           |
|    |               |                |             |  eliberarii  |           |
|____|_______________|________________|_____________|______________|___________|
|  1 |       2       |        3       |       4     |      5       |     6     |
|____|_______________|________________|_____________|______________|___________|
|____|_______________|________________|_____________|______________|___________|
|____|_______________|________________|_____________|______________|___________|
|____|_______________|________________|_____________|______________|___________|

    - continuare -
 __________________________________________________________________
|  Suprafata din act  |    Modul de detinere   |                   |
|     (ha sau mp)     |    Teren/constructie   |     Mentiuni      |
|_____________________|________________________|                   |
| Teren | Constructie | Exclusiv | Indiviziune |                   |
|_______|_____________|__________|_____________|___________________|
|   7   |      8      |     9    |     10      |        11         |
|_______|_____________|__________|_____________|___________________|
|_______|_____________|__________|_____________|___________________|
|_______|_____________|__________|_____________|___________________|
|_______|_____________|__________|_____________|___________________|

    Intocmit: ____________   Data: _____________   Verificat: _____________

    ANEXA 6*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
DIRECTIA GENERALA CADASTRU IMOBILIAR SI GESTIUNEA LOCALITATILOR
COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR - SA
    CADASTRUL DE SPECIALITATE AL CAILOR FERATE
 ___________________________________________________    _______________________
| _____________________ | _________________________ |  | _____________________ |
||     DOCUMENT DE     ||| Sef Serviciu,  _______  ||  ||  ________________   ||
||   AVIZARE/RECEPTIE  |||               |  Cod  | ||  || | Receptionat,   |  ||
|| Lucrari de cadastru |||               | ..... | ||  || |________________|  ||
|| tehnico-juridic al  |||  ___________  |_______| ||  ||  ___________        ||
||   cailor ferate     ||| | Nr. ..... |           ||  || | Nr. ..... |       ||
||                     ||| | Data .... |           ||  || | Data .... |       ||
||                     ||| |___________|           ||  || |___________|       ||
||  _________________  |||  ___________            ||  ||  ___________        ||
|| | Nr. ..........  | ||| | Semnatura |           ||  || | Semnatura |       ||
|| |_________________| ||| | si parafa |           ||  || | si parafa |       ||
||                     ||| |___________|           ||  || |___________|       ||
||_____________________|||_________________________||  ||_____________________||
|_______________________|___________________________|  |_______________________|
 ______________________________________________________________________________
| 1. Nivel de avizare/receptie                      2. Denumirea organului     |
|                   ___                   ___          de avizare sau receptie |
| a. MLPTL         |___|  d. Verificator |___|   ____________________________  |
|                   ___                   ___   |                            | |
| b. Central CFR   |___|  e. ONCGC       |___|  |                            | |
|                   ___                   ___   |                            | |
| c. Regionala CER |___|  f. OJCGC       |___|  |____________________________| |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 1. Titlul lucrarii:                                                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. Beneficiar,                                                               |
| Denumirea:     CN CF CFR SA                                                  |
|                                                                              |
| Unitatea       Serviciul Cadastru - Concesiuni  Adresa: Bd. Dinicu Golescu   |
|                                                 nr. 38, Sector 1, Bucuresti  |
| Cont Nr.:      251101186704013332004            Banca: BANC POST Bucuresti - |
|                                                 Sucursala Palat CFR          |
| Telefon/fax:   01 2126208/01 3123059            Relatii:                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 5. Executant:                                                                |
| Unitatea                                                                     |
| Adresa:                                                                      |
| Telefon/fax:                                                                 |
| Cont nr.:                                                                    |
| Relatii:                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                           ________________                   ______________  |
| 6. Cod Program Cadastru  | C              | Faza            |              | |
|                          |________________|                 |______________| |
|                          _________________                   ______________  |
|  Nr. contract           |                 | Valoare faza    |              | |
|                         |_________________|                 |______________| |
|                      _____________________                   ______________  |
|  Valoare contract   |                     | Alte modalitati |              | |
|                     |_____________________|                 |______________| |
|                          _________________                   ______________  |
|  Mod de plata, factura  |                 | Observatii      |              | |
|                         |_________________|                 |______________| |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 7. Continutul avizarii:                                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|  __________________________________                                          |
| | - Respectarea calitativa a temei |                                         |
| |__________________________________|                                         |
|  __________________________________                                          |
| | - Respectarea cantitativa a temei|                                         |
| |__________________________________|                                         |
|  __________________________________                                          |
| | - Recomandari                    |                                         |
| |__________________________________|                                         |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 7*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| ____________________________________________________________________________ |
||  ______________________________________________________________________    ||
|| |                   DOCUMENT de INREGISTRARE                           |   ||
|| |______________________________________________________________________|   ||
||                                                                            ||
|| Inregistrat CFR - SA/ONCGC/OJCGC/Carte Funciara/Arhiva                     ||
|| ......................................................                     ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
||                                                                            ||
||____________________________________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|
| 8. Arhivarea (stocarea) documentatiei receptionate                           |
|  __________________________________________________________________________  |
| |                                                                          | |
| |                                                                          | |
| | Nr. ...... Data ............ Unitatea .................................. | |
| |__________________________________________________________________________| |
|  __________________________________________________________________________  |
| |Cod partida |Nr. carte |Entitate |       Plan       | Baza Date, | Mod de | |
| |cadastrala  |funciara  |         |       Fisier     |   dosar    |arhivare| |
| |            |          |         |__________________|  tehnic,   |        | |
| |            |          |         |Scara sau |DXF si |  sau nume  |        | |
| |            |          |         |  volum   |MBytes |   fisier   |        | |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |      1     |     2    |    3    |    4     |   5   |     6      |   7    | |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
| |____________|__________|_________|__________|_______|____________|________| |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

 _____________________________________________________________________________
| 9. Comisia de AVIZARE * RECEPTIE * VERIFICARE * ARHIVARE                     |
|  __________________________________________________________________________  |
| |   Numele si Prenumele   |  Functia  |  Observatii  |  Data  | Semnatura  | |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |           1             |     2     |      3       |   4    |     5      | |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
| |_________________________|___________|______________|________|____________| |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 8
    la normele metodologice

                            CADRUL LEGAL
pentru organizarea si realizarea cadastrului de specialitate al cailor ferate

    1. Constitutia Romaniei
    2. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
    3. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare
    4. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
    5. Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata
    6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile ulterioare
    7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
    8. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
    9. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999
    10. Hotararea Guvernului nr. 581/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
    11. Hotararea Guvernului nr. 582/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
    12. Hotararea Guvernului nr. 583/1998 privind infiintarea Societatii de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
    13. Hotararea Guvernului nr. 584/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
    14. Hotararea Guvernului nr. 585/1998 privind infiintarea Societatii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane
    15. Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile ulterioare
    16. Hotararea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, si Criteriile nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat, aprobate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu modificarile ulterioare
    17. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei
    18. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
    19. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 535/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
    20. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
    21. Ordinul ministrului administratiei publice nr. 539/2001 pentru aprobarea Regulamentului de avizare a lucrarilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie si teledetectie
    22. Ordinul ministrului justitiei nr. 1.330/C/1999 cu privire la infiintarea Cartilor funciare cu caracter nedefinitiv
    23. Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.171/2001 privind cadastrele de specialitate din structura ministerului
    24. Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar in localitati, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 90/N/911-CP/1997, si Metodologia privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului retelelor edilitare in localitati, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului si al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 91/N/912-CP/1997

    ANEXA 9
    la normele metodologice

                               DEFINITII

    In cuprinsul prezentelor norme metodologice se folosesc denumiri specifice cadastrului de specialitate al cailor ferate, care au urmatoarele semnificatii:
    1. bun izolat - bunurile imobiliare C.F.R. situate in afara zonei liniilor de cale ferata;
    2. bunuri imobile C.F.R. - terenurile de orice natura, liniile de cale ferata, cladirile, constructiile, podurile, lucrarile de arta, retelele de canalizare, de apa, de distribuire a energiei electrice, de alimentare cu aer, cu aburi, cu combustibili si altele asemenea care apartin unitatilor feroviare;
    3. cadastru - sistem de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, masurarea si reprezentarea pe planuri cadastrale a terenurilor cu sau fara constructii, inclusiv lucrari de publicitate imobiliara;
    4. corp de proprietate - unul sau mai multe imobile alipite apartinand aceluiasi proprietar;
    5. coordonata liniara (pichetaj) - abscisa si ordonata unui punct determinate in functie de axul caii ferate;
    6. dosar cazier cadastral - dosar care contine planurile si piesele scrise, necesare identificarii si situarii unui imobil din punct de vedere administrativ, tehnic si juridic;
    7. entitate feroviara - statie sau interstatie feroviara ale carei obiecte au coordonate liniare (pichetaj)
    8. georeferentiere - operatia de punere in concordanta a imaginii punctului de pe raster cu punctul din teren, raportat in coordonate geodezice, in format vector, ale unui plan digital;
    9. imobil - parcela de teren, cu sau fara constructii;
    10. interstatie - imobilele feroviare situate de la prima borna hectometrica aflata inaintea semnalului de intrare (cap Y) al unei statii pana la prima borna hectometrica existenta dupa semnalul de intrare (cap X) al statiei urmatoare;
    11. parcela - o suprafata de teren avand o singura categorie de folosinta si unul sau mai multi proprietari;
    12. registrul cadastral - documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul teritoriului administrativ a situatiei bunurilor imobile si a proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupe de proprietari, intravilan - extravilan;
    13. registrul cadastral feroviar - documentul principal al cadastrului de specialitate al cailor ferate, care serveste la evidenta imobilelor feroviare pe teritorii administrative si pe entitati feroviare. Se intocmeste pe partida cadastrala a fiecarei unitati feroviare existente (Registrul cadastral feroviar "C.F.R." - S.A., Registrul cadastral feroviar "C.F.R. Marfa" - S.A., Registrul cadastral feroviar "C.F.R. Calatori" - S.A. si altele asemenea);
    14. statie - imobilele feroviare situate de la prima borna hectometrica existenta inaintea semnalului de intrare (cap X) pana la prima borna hectometrica existenta inaintea semnalului de iesire cap Y (din sens opus) al unei statii de cale ferata;
    15. stereografica 1970 - sistem de proiectie cartografica, acceptat oficial in Romania;
    16. strat - un grup logic de date, exprimat grafic la scara, care se pot asimila unor folii transparente puse peste un desen;
    17. teren aferent - suprafata de teren astfel cum a fost determinata prin autorizatia de construire sau, dupa caz, prin fisele tehnice de masuratori ale suprafetei de teren minime necesare asigurarii utilizarii unei constructii in scopul destinat sau functionarii unei instalatii la parametrii proiectati;
    18. teren feroviar - suprafata de teren aflata in proprietatea unei unitati feroviare, precum si terenul concesionat acesteia sau aflat in administrarea acesteia;
    19. unitate feroviara - companie, societate nationala, societate comerciala sau filiale ale acestora avand personalitate juridica, rezultate din procesul de reorganizare a Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane si care presteaza activitati si servicii feroviare consemnate in registrul comertului;
    20. zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia;
    21. zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, limitrofe ultimului ax de cale ferata, avand latimi de 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de semnalizare si de siguranta a circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului. Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice are regim juridic special, proprietatile deja constituite la data aparitiei Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane sunt expropriabile si restrictionate in ceea ce priveste constructiile si amenajarile;
    22. zona juridica feroviara - reuniunea suprafetelor de teren ce apartin unitatilor feroviare, in baza unor acte juridice, grupate pe entitati feroviare.

    ANEXA 10*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 10 este reprodusa in facsimil.

    Judetul .....................................
    Teritoriul administrativ ....................
    Cod SIRUTA ..................................
    Cod intravilan/extravilan ...................
    Statie CFR ..................................
    Interstatie CFR .............................

                         REGISTRUL CADASTRAL AL PARCELELOR
                      (pe unitati administrativ-teritoriale)
 ______________________________________________________________________________
|Nr |    Nr.    |   Adresa  |    Cod    |   Cod    |           Teren           |
|crt| cadastral |  corpului |   grupa   |  grupa   |___________________________|
|   |al corpului|     de    |proprietate|destinatie|  Nr.  |Categoria|Suprafata|
|   |     de    |proprietate|           |          |parcela|   de    |  (mp)   |
|   |proprietate|           |           |          |       |folosinta|         |
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|
|___|___________|___________|___________|__________|_______|_________|_________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|                Constructii              | Sectiune |Nr. partida|   Mentiuni  |
|_________________________________________| de plan  |cadastrala |             |
|      Nr. corp     |Suprafata |Cod grupa |          |           |             |
|cladire/constructie|construita|destinatie|          |           |             |
|                   |  la sol  |          |          |           |             |
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|
|___________________|__________|__________|__________|___________|_____________|

    ANEXA 11*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 11 este reprodusa in facsimil.

        SITUATIA LUCRARILOR DE CADASTRU DE SPECIALITATE AL CAILOR FERATE
                               Anul 200...

    Compania ............................. Regionala ...........................
    Nume intocmitor ................ functia .................. telefon ........
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Cod cadastru  |    Denumirea lucrarii    |    Cod    |  P  |  C  |  L  |
|crt.|de specialitate |   Regionala, sectia de   |    tip    |     |     |     |
|    |al cailor ferate|  circulatie, entitatea   |  lucrare  |     |     |     |
|    |     C ....     |        feroviara         |           |     |     |     |
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|
|____|________________|__________________________|___________|_____|_____|_____|

 -  continuare -
 ______________________________________________________________________________
|  Contract | E | R | N | Cf | Suprafata |   Valoarea   |       Executant      |
|     Nr.   |   |   |   |    |    Ha     |   mil. lei   |       Observatii     |
| (STADIUL) |   |   |   |    |           |              |                      |
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|
|___________|___|___|___|____|___________|______________|______________________|

    Legenda:

    Stadiul                  Tip lucrare:
________________________________________________________________________________
    P = programata           rg = retea geodezica (borne, implica si pichetaj)
    C = cerere de oferta     pg = plan digital general
    L = licitatie            pc = plan parcelar cadastral (include pv de
    Ct = contract                 vecinatate si nr. cadastral)
    E = etape intermediare   dh = documentatie conform
    R = receptie                  Hotararii Guvernului nr. 834/1991
    N = numar cadastral      dp = documentatie publicitate imobiliara
    CF = carte funciara           (inscriere in cartea funciara)
                             cd = completari documentatii (reambulari, conversie
                                  plan digital - verificare retele geodezice)
                                  si altele asemenea
                             gr = georeferentiere
                             a  = Lucrari de aerofotografiere, inregistrare si
                                  altele asemenea
                             o  = ortofotoplan sc. 1:1000
                             e  = expertize cadastrale
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 788/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 788 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 788/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu