Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 76 din 21 ianuarie 2010

pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) „Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 67 din 29 ianuarie 2010In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare", cod MFP 14.13.01.02/r, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare este stabilită în anexa nr. 4.

Art. 5. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Declaraţia recapitulativă se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Art. 8. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2010.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1*)

DECLARAŢIE RECAPITULATIVĂ

PRIVIND LIVRĂRILE/ACHIZIŢIILE/PRESTĂRILE

INTRACOMUNITARE

390

VIES

PERIOADA DE RAPORTARE

Anul |___________| Perioada     |______|

|__| Declaratie initiala

|__| Declaraţie rectificativă

I. DATE DE IDENTIFICARE

Cod de identificare fiscală    RO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Denumire / Nume, Prenume |___________________________________________|

Domiciliul fiscal

Judeţ |_____________| Localitate |_____________| Strada |__________________| Număr |________| Bloc |_______| Scara |_____| Ap. |________|

Cod poştal |____________| Sector |____________| Telefon |__________________|  Fax |___________________| E-mail |________________________|

II. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂR TOTAL PAGINI ANEXĂ LA DECLARAŢIE

NUMARUL TOTAL AL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI

SUMA LIVRĂRILOR/ACHIZIŢIILOR/PRESTĂRILOR INTRACOMUNITARE

LIVRĂRI INTRACOMUNITARE DE BUNURI

LIVRĂRI ÎN CADRUL UNEI OPERAŢIUNI TRIUNGHIULARE

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI

PRESTĂRI INTRACOMUNITARE DE SERVICII

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE SERVICII

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume: |_________________________________|

Funcţia:     |_________________________________|

Semnătura şi ştampila  |_____________________________|

LOC rezervat organului fiscal                     Nr.înregistrare: |_______________________|                     Data:|________________________|

Numar de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod MFP: 14.13.01 .02/r

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Cod de identificare fiscală    RO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Anul |__|__|__|__|    Perioada |__|__|         Pag. |__|__|__|__|

LISTA OPERAŢIUNILOR INTRACOMUNITARE

ŢARA

COD OPERATOR INTRACOMUNITAR

DENUMIRE / NUME, PRENUME OPERATOR INTRACOMUNITAR

TIPUL

OPERAŢIUNII*)

BAZA IMPOZABILĂ

TOTAL pagină

TOTAL GENERAL

*) TIP operaţiune se completează cu ; L livrare intracomunitară de bunuri, T livrare ulterioară în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, A achiziţie intracomunitară de bunuri, P prestare intracomunitară de servicii şi S achiziţie intracomunitară de servicii,

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare"

1.1.  Declaraţia recapitulativă se depune lunar, în condiţiile prevăzute la art. 1564 din Codul fiscal, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal.

1.2.  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru lunile calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:

a)   livrările intracomunitare scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

b)  livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

c)  prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

d) achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;

e)  achiziţiile de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, efectuate de persoane impozabile din România care au obligaţia plăţii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate.

2.1. Declaraţia recapitulativă se depune, în format electronic, prin una dintre următoarele metode:

- la registratura organului fiscal competent;

- la poştă, prin scrisoare recomandată;

- prin SEN;

- prin completare, pe pagina de web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2.2.  Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însoţit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă. Formatul electronic al declaraţiei recapitulative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia persoanelor impozabile, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Modul de completare a declaraţiei recapitulative

SECŢIUNEA 1

Cartuşul „Perioada de raportare" se completează cu:

- anul la care se referă declaraţia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010)

- perioada de raportare aferentă operaţiunilor realizate este formată din două caractere, respectiv cifrele aferente lunii respective (de exemplu: pentru luna ianuarie se va înscrie „01").

Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular.

In declaraţia rectificativă se rectifică tranzacţii declarate în orice perioadă de raportare anterioară şi se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Ajustările se declară pentru luna calendaristică în care intervine exigibilitatea taxei, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, respectiv în luna calendaristică în care regularizarea a fost comunicată clientului.

Cartuşul „Date de identificare" conţine:

1.   Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, atribuit potrivit art. 153 sau art. 1531 din Codul fiscal.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2.  „Denumire/Nume, Prenume" - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile.

3.  „Domiciliul fiscal" - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de JVA.

In cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

In cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

In cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din normele metodologice.

Cartuşul „Rezumat declaraţie" conţine:

- numărul total al paginilor anexă la declaraţie;

- numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operaţiunilor;

-   valoarea operaţiunilor, defalcată pe tipuri: livrări intracomunitare de bunuri, livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor triunghiulare, livrări intracomunitare ce constau în transferuri scutite, achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii intracomunitare asimilate, prestări intracomunitare de servicii, achiziţii intracomunitare de servicii.

SECŢIUNEA a 2-a

1. Se completează, cu tranzacţiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:

a) livrări intracomunitare de bunuri (L);

b)   livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (T);

c) achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii care urmează transferurilor scutite, achiziţii efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (A);

d) prestări intracomunitare de servicii (P);

e) achiziţii intracomunitare de servicii (S).

Fiecare pagină aferentă secţiunii a 2-a va conţine în antet informaţii privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă şi numărul paginii.

a) Livrări intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în condiţiile art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite.

b)  Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod T, şi pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare.

Se va completa doar de către cumpărătorul revânzător.

c)  Achiziţii intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă care depune declaraţia este obligată la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal, şi pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăţi de avansuri pentru achiziţii intracomunitare de bunuri.

d)  Prestări intracomunitare de servicii - se înscrie suma totală a prestărilor de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pe fiecare client în parte, stabilit în Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal dacă beneficiarul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunităţii.

e) Achiziţii intracomunitare de servicii - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA, pe fiecare prestator în parte, care este stabilit în Comunitate, pentru care exigibilitatea taxei intervine în luna calendaristică respectivă. Nu vor fi declarate prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal dacă prestatorul serviciului este o persoană impozabilă care nu este stabilită pe teritoriul Comunităţii.

Coloana „Ţara" - codul ţării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului/ prestatorului sau codul statului membru care ar fi trebuit să emită acest cod de înregistrare în scopuri de TVA, dar din diverse motive acesta ori nu a fost emis, ori nu a fost comunicat.

Coloana „Cod operator intracomunitar" - trebuie introdus fără spaţii, virgule sau puncte şi se completează astfel:

- în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri (L) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziţionează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară scutită de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal;

-  în cazul livrărilor ulterioare de bunuri efectuate din România în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (T) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei beneficiare a livrării ulterioare, din al treilea stat membru, pe baza căruia cumpărătorul revânzător din România i-a efectuat livrarea ulterioară;

- în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri, achiziţiilor care urmează transferurilor scutite, achiziţiilor efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (A) efectuate în România - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului care efectuează livrarea intracomunitară;

- în cazul prestărilor intracomunitare de servicii (P) - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care primeşte serviciile în alt stat membru decât România, pe baza căruia prestatorul din România i-a prestat servicii prevăzute de art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

- în cazul achiziţiilor intracomunitare de servicii (S) - codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit prestatorului sau, după caz, doar codul statului membru în care este stabilit prestatorul serviciilor, în cazul în care prestatorul nu este identificat în scopuri de TVA, dar există indicii suficiente pentru a considera că este o persoană impozabilă.

Coloana „Tipul operaţiunii"

L - pentru livrări intracomunitare de bunuri către alte state membre;

T - pentru livrări în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

A- pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii care urmează transferurilor scutite, achiziţii efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operaţiuni triunghiulare din alte state membre;

P - pentru prestările intracomunitare de servicii;

S - pentru achiziţii intracomunitare de servicii.

Coloana „Baza impozabilă" - valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor art. 137-1381 şi 1391 din Codul fiscal)

2. In subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzacţiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declaraţiei se înscrie şi totalul general al operaţiunilor.

3. Toate sumele se înscriu în lei.

NOTĂ:

1.   Pentru achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în România, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achiziţia se declară în declaraţia recapitulativă, astfel:

Coloana „Ţara" - codul ţării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară.

Coloana „Cod operator intracomunitar" - nu se va înscrie nimic.

Coloana „Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar" - se va înscrie denumirea/nume, prenume al furnizorului care a emis factura.

Coloana „Tipul operaţiunii' - se va înscrie „A".

Coloana „Baza impozabilă" - valoarea tranzacţiei/tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Codul fiscal).

2.  Pentru livrările intracomunitare de bunuri efectuate către clienţi nestabiliţi în Comunitate şi care au desemnat un reprezentant fiscal în Uniunea Europeană sau către clienţi stabiliţi în Comunitate, înregistraţi prin reprezentant fiscal în statul membru în care efectuează achiziţia intracomunitară de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

3. Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri care provin de la un furnizor nestabilit în Comunitate şi care a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul bunurilor sau care provin de la un furnizor stabilit în Comunitate, înregistrat prin reprezentant fiscal în statul membru din care efectuează livrarea intracomunitară de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" va fi înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei străine prin reprezentant fiscal.

Similar se procedează şi în situaţia în care furnizorul nestabilit în Comunitate nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în statul membru în care începe transportul, dar prin aplicarea de către unele state membre a măsurilor de simplificare a declarării importurilor, respectiv o reprezentare globală de către o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expediţie/transport, operatorul extracomunitar se consideră reprezentat fiscal de societatea respectivă.

Exemplu: o societate „A" dintr-un stat extracomunitar (X) vinde unei societăţi din România „B" bunuri. Bunurile sunt importate într-un stat membru al Uniunii Europene (Y) de către societatea de expediţie „C" şi apoi aceeaşi societate „C" declară în numele furnizorului „A" din statul extracomunitar (X) (dar sub propriul cod de TVA) livrarea intracomunitară a bunurilor din statul membru (Y) în România.

In astfel de situaţii se va considera drept reprezentant fiscal societatea de expediţie „C". In declaraţia recapitulativă privind achiziţiile intracomunitare, la rubrica „Denumire operator intracomunitar" va fi înscrisă denumirea furnizorului, respectiv societatea „A" din statul extracomunitar (X), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar" codul din statul membru (Y) al societăţii de expediţie „C" care a declarat livrarea intracomunitară.

ANEXA Nr. 3

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare

Denumirea formularului: Declaraţie recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare (390 VIES)

CodMFP: 14.13.01.02/r

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- pe o singură faţă;

- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea operaţiunilor intracomunitare.

Se întocmeşte de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îşi are domiciliul fiscal;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate şi ştampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: -formatul electronic, în arhiva de documente electronice; - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

ANEXA Nr. 4

PROCEDURA   DE   GESTIONARE

a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare

In vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), potrivit dispoziţiilor art. 1564 din Codul fiscal.

1. Depunerea declaraţiei recapitulative

1.1.  Declaraţia recapitulativă se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare, la organul fiscal competent.

1.2.  Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaraţia recapitulativă numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare.

2.  Prelucrarea declaraţiei recapitulative

2.1.   Prelucrarea declaraţiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală de tehnologia informaţiei, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a declaraţiei.

2.2.  După prelucrare, declaraţia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declaraţiilor recapitulative

Pentru   fiecare   declaraţie   recapitulativă   organul   fiscal competent verifică:

a)  corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operaţiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaraţie cu cele existente în Registrul contribuabililor;

b)  integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrişi în declaraţia recapitulativă: înscrierea corectă a codului de ţară, precum şi a numărului de caractere ale codului.

4.   Notificarea persoanelor impozabile ca urmare a verificării formale

4.1.   După prelucrarea declaraţiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaraţii recapitulative ce prezintă erori, potrivit pct. 3 lit. a) şi b), iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru corectarea declaraţiei.

4.2.  Notificările prevăzute la pct. 4.1 se emit în termen de maximum două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a declaraţiilor recapitulative.

5. Notificarea persoanelor impozabile pentru nedepunerea declaraţiilor recapitulative

5.1.   După prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaraţii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificări pentru depunerea declaraţiei.

5.2.   Notificările prevăzute la pct. 5.1 se emit potrivit reglementărilor legale în vigoare, după expirarea termenului de depunere a deconturilor de TVA/deconturilor speciale de TVA.

5.3.  Nerespectarea obligaţiilor de depunere a declaraţiilor recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare se sancţionează potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

6.   Organizarea bazei centrale de date „Declaraţii recapitulative"

6.1.   Informaţiile din declaraţiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită „Declaraţii recapitulative".

6.2.   Baza de date „Declaraţii recapitulative" cuprinde 3 secţiuni:

- livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T);

- achiziţii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri (cod A);

-   prestări servicii - în care se înscriu prestările intracomunitare de servicii (cod P);

-   achiziţii servicii - în care se înscriu achiziţiile intracomunitare de servicii (cod S).

7. Centralizarea informaţiilor din declaraţiile recapitulative

7.1. Până la data de 21 a fiecărei luni, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând declaraţiile recapitulative depuse în luna respectivă, şi anume:

- declaraţiile recapitulative corecte;

- declaraţiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; şi

- declaraţiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corecţia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

7.2.   Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.

7.3.  In termen de maximum două zile lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.

7.4.  Cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei pune la dispoziţia Serviciului Central de Legături datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, în vederea transmiterii prin sistemul VIES.

8.   Gestionarea datelor din declaraţiile recapitulative rectificative

8.1.  Declaraţiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

8.2.   Până pe data de 21 a fiecărei luni, organul fiscal competent transmite direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti baza de date cuprinzând diferenţele dintre declaraţiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă şi declaraţiile recapitulative iniţiale.

8.3.   Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea şi corectitudinea informaţiilor transmise.

8.4.  In termen de maximum două zile lucrătoare, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile recapitulative rectificative Direcţiei generale de tehnologia informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 76/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 76 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu