Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 7550 din 7 august 2007

pentru aprobarea Normelor procedurale interne ale Autoritatii Nationale a Vamilor privind achizitia imobilelor (terenuri/cladiri/alte bunuri imobile)

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 21 august 2007Avand în vedere Hotărarea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 128/2007, şi Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobate prin Hotărarea Guvernului nr. 925/2006, completată prin Hotărarea Guvernului nr. 1.337/2006,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele procedurale interne ale Autorităţii Naţionale a Vămilor privind achiziţia imobilelor (teren/clădiri/alte bunuri imobile), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconu

ANEXA

NORME   PROCEDURALE   INTERNE

ale Autorităţii Naţionale a Vămilor privind achiziţia imobilelor (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile)

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme procedurale interne asigură cadrul organizatoric şi metodologia unitară, în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie a terenurilor/clădirilor/altor bunuri imobiliare, denumite în continuare imobile, precum şi criteriile de natură economică şi tehnică care vor sta la baza atribuirii acestor contracte, prin utilizarea sistemului concurenţial.

Art. 2. -Achiziţia de imobile de către Autoritatea Naţională a Vămilor se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin programul anual de investiţii.

Art. 3. - Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor, prin Serviciul investiţii, are obligaţia, atunci cand stabileşte programul anual al achiziţiilor de imobile, să ţină seama de:

a) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual;

b) necesităţile obiective de achiziţie a imobilelor;

c) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. b).

CAPITOLUL II

Publicitate

Art. 4. - Autoritatea Naţională a Vămilor va face anunţuri publicitare în presă, cu minimum 28 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Art. 5. - Toate anunţurile de participare la licitaţie vor fi publicate, după caz, într-o publicaţie de circulaţie naţională şi pe plan local. Alegerea publicaţiei se va face prin solicitarea de oferte de preţ, pe cat posibil, de la cel puţin 3 publicaţii. Va fi selectată publicaţia cu cel mai mic tarif de publicare.

CAPITOLULUI

Intocmirea şi conţinutul documentaţiei de atribuire

Art. 6. - Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, prin Serviciul investiţii, va asigura întocmirea documentaţiei de atribuire, fie prin specialişti din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, fie, în situaţii speciale, prin angajarea de consultanţi, avand obligaţia de a respecta prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 68 şi 69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 7. - Documentaţia de atribuire se va pune la dispoziţie, contra cost sau prin mijloace electronice, tuturor solicitanţilor, inclusiv celor cărora li s-a transmis o invitaţie de participare. Preţul de vanzare al unui exemplar din documentaţie nu trebuie să fie mai mare decat costul multiplicării acesteia, la care se poate adăuga costul transmiterii exemplarului de către Autoritatea Naţională a Vămilor, dacă modalitatea de obţinere nu este preluarea directă de către ofertant.

Art. 8. - Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin:

a)   informaţii generale privind Autoritatea Naţională a Vămilor- adresă, telefon, fax, e-mail, mijloace de comunicare, persoane de contact şi sursa de finanţare;

b) informaţii privind locul de procurare a documentaţiei pentru licitaţie, precum şi de depunere a ofertelor;

c)  cerinţele minime de calificare solicitate de Autoritatea Naţională a Vămilor si documentele care urmează să fie prezentate de ofertant pentru a dovedi îndeplinirea cerinţelor respective;

d) caietul de sarcini cuprinzand toate datele tehnice pe care trebuie să le respecte oferta, precum şi instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertei tehnice;

e)  instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare;

f)    informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului.

Art. 9. - Documentaţia de atribuire va conţine 3 secţiuni, şi anume:

Secţiunea I - Date generale şi instrucţiuni pentru ofertanţi, care vor cuprinde:

- informaţii generale despre Autoritatea Naţională a Vămilor şi sursa de finanţare;

-scopul achiziţiei;

- principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică;

- procedura aplicabilă;

- date privind procurarea documentaţiei de atribuire;

- informaţii privind locul, data şi ora depunerii ofertelor;

- informaţii privind locul desfăşurării şedinţei de deschidere a ofertelor;

-  informaţii privind modul de întocmire şi prezentare a ofertelor;

- moneda în care se va exprima oferta;

- perioada de valabilitate a ofertei;

-  modul de constituire a garanţiei de participare la licitaţie, precum şi valoarea acesteia;

- prezentarea modului de desfăşurare a procedurii;

- criteriul aplicat pentru atribuirea contractului şi modul de utilizare a acestuia;

- informaţii privind modul de plată a preţului contractului;

- modalităţi de predare-primire a imobilului;

- documentele solicitate de Autoritatea Naţională a Vămilor privind calificarea ofertelor;

Secţiunea II - Caietul de sarcini se va elabora pe baza solicitărilor primite din teritoriu, care vor fi analizate şi evaluate şi care trebuie să se încadreze în sumele prevăzute în bugetul pe anul respectiv. Odată stabilit, acesta va fi supus aprobării conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor;

Secţiunea III - Lista formularelor solicitate şi, după caz, modele ale acestor formulare;

Secţiunea IV - Modelul contractului şi normele procedurale interne.

CAPITOLUL IV

Comisia de evaluare. Atribuţii, componenţă şi constituire

Art. 10. - Prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor, se va constitui pentru fiecare contract în parte o comisie de evaluare, care va răspunde de următoarele activităţi:

a) avizarea documentaţiei de atribuire;

b)  deschiderea ofertelor şi a documentelor care însoţesc oferta;

c)   verificarea documentelor de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire;

d) deschiderea, examinarea şi verificarea ofertelor;

e) vizitarea amplasamentelor;

f) elaborarea raportului procedurii de atribuire;

g)  elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii, în cazuri justificate.

Art. 11. - Comisia de evaluare este formată din cel puţin 5 membri din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu pregătire profesională şi experienţă relevante în domeniu, precum şi cu probitate morală recunoscută. Din comisie va face parte, în mod obligatoriu, un specialist din Direcţia juridică din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor sau, după caz, din Serviciul juridic din direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale, respectiv din Compartimentul juridic din cadrul direcţiei judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale. In cazuri excepţionale, temeinic fundamentate, din comisia de evaluare pot face parte şi consultanţi externi cu experienţă şi probitate morală.

Art. 12. - Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este totodată şi preşedinte al comisiei de evaluare şi va fi conducătorul Autorităţii Naţionale a Vămilor sau o persoană delegată de către acesta.

Art. 13. - Prin ordinul de numire a comisiei de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri de rezervă pentru membrii comisiei. Membrii de rezervă pot înlocui membri ai comisiei de evaluare, dacă aceştia nu au posibilitatea din motive obiective să îşi îndeplinească atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente pană la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 14. - Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant.

Art. 15. - Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare următoarele persoane:

a) soţ/soţie, rudă sau afin, pană la gradul al patrulea inclusiv, cu ofertantul sau cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi;

b) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi ori persoanele care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al acestora;

c) persoanele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Art. 16. - (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare membrii comisiei de evaluare şi experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de ofertanţi.

(2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de licitaţie informaţii legate de activitatea de evaluare pană cand nu se comunică rezultatul licitaţiei tuturor ofertanţilor participanţi.

Art. 17. - Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se obligă să respecte prevederile art. 13 şi prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 14. Declaraţia trebuie semnată înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor. In situaţia în care unul dintre membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 şi/sau 14, acesta are obligaţia de a solicita înainte de şedinţa de deschidere înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu unul dintre membrii de rezervă.

Art. 18. - Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de evaluare face parte din atribuţiile de serviciu ale membrilor angajaţi permanenţi ai Autorităţii Naţionale a Vămilor.

CAPITOLUL V

Proceduri de achiziţie şi modul de aplicare a acestora

Art. 19. -Achiziţia de imobile se va efectua prin aplicarea uneia dintre procedurile de mai jos:

licitaţie deschisă - procedura prin care orice ofertant interesat are dreptul de a depune ofertă;

negociere cu o singură sursă - procedura prin care Autoritatea Naţională a Vămilor se consultă şi negociază clauzele contractuale şi preţul cu un singur ofertant.

Art. 20. - Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a achiziţiona direct imobile, în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 euro.

Art. 21. - Procedura de achiziţie publică se va aplica numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt asigurate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publică;

b) este întocmită documentaţia de atribuire;

c) este constituită comisia de evaluare.

Art. 22. - De regulă, procedura de achiziţie este licitaţia deschisă. Procedura de negociere cu o singură sursă se va utiliza cu titlu de excepţie, în situaţii temeinic justificate, în următoarele cazuri:

- atunci cand la repetarea unei licitaţii deschise s-a prezentat o singură ofertă care corespunde cerinţelor caietului de sarcini;

- atunci cand, ulterior atribuirii unui contract, din motive bine întemeiate este necesară extinderea imobilului achiziţionat anterior;

- în cazuri de forţă majoră (calamitate naturală, conflagraţie etc), în orice cazuri temeinic justificate care nu au putut fi prevăzute şi ale căror circumstanţe nu se datorează sub nicio formă vreunei acţiuni a Autorităţii Naţionale a Vămilor, dar numai pentru achiziţionarea imobilelor minim necesare pentru a face faţă situaţiei de extremă urgenţă, într-o perioadă imediată, pe durata de acţiune a situaţiei respective sau în cazuri autorizate de acte normative;

-  în cazul în care este imperios necesară înfiinţarea, extinderea sau modernizarea unui birou vamal de frontieră.

Art. 23. - Licitaţia deschisă se desfăşoară într-o singură etapă, după cum urmează:

a)  avizarea de către comisia de evaluare a documentelor pentru licitaţie;

b)  aprobarea de către conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor a documentaţiei de atribuire şi a calendarului licitaţiei;

c) transmiterea spre publicare, conform prevederilor art. 4 şi 5, a anunţului de participare;

d)   transmiterea de invitaţii de participare, după caz, persoanelor identificate că deţin imobile cu caracteristici care se încadrează în cerinţele cuprinse în caietul de sarcini;

e)   transmiterea către solicitanţi a unui exemplar din documentaţia pentru licitaţie contra cost sau în format electronic;

f)  întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia de atribuire, solicitate de ofertanţii care au obţinut un exemplar al documentaţiei respective;

g)   primirea pachetelor sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc;

h) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atribuţiilor care îi revin, conform prevederilor cap. IV, respectiv:

- deschiderea ofertelor;

- verificarea existenţei tuturor actelor solicitate prin documentaţia de atribuire;

- vizitarea amplasamentelor;

- stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanţi;

- examinarea ofertelor calificate;

- respingerea ofertelor necorespunzătoare;

-  evaluarea ofertelor corespunzătoare şi stabilirea ofertei caştigătoare;

-  întocmirea şi înaintarea către conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor a raportului procedurii de atribuire comisiei de evaluare cu privire la rezultatul procedurii de atribuire;

i) transmiterea către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire;

j) elaborarea, în cazuri justificate, conform prevederilor art. 53, a unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.

Art. 24. - Negocierea cu o singură sursă se desfăşoară într-o singură etapă, după cum urmează:

-  consultarea şi negocierea clauzelor contractuale şi a preţului şi stabilirea condiţiilor finale ale contractului de achiziţie, cu ofertantul.

CAPITOLUL VI

Modul de lucru al comisiei de evaluare

Art. 25. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate, după caz, în anunţul sau în invitaţia de participare.

(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă avand ca singură motivaţie absenţa de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.

Art. 26. - (1) In cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc.

(2)  Plicurile vor fi deschise de preşedintele comisiei de evaluare, care are obligaţia de a anunţa următoarele informaţii:

a) denumirea (numele) ofertanţilor;

b) modificările şi retragerile de oferte;

c) existenţa garanţiilor de participare;

d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv preţul;

e) orice alte detalii şi precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare.

(3)   Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor întarziate, precum şi a celor care nu fac dovada constituirii garanţiei pentru participare.

(4)  Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere, care se păstrează la dosarul achiziţiei, care trebuie să includă informaţiile prevăzute la alin. (2) şi care urmează să fie semnat atat de membrii comisiei, cat şi de reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. La cerere, se poate înmana ofertanţilor o copie a procesului-verbal.

(5)  Comisia de evaluare va viziona pe teren toate ofertele prezentate.

Art. 27. - (1) Pentru asigurarea confidenţialităţii asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de ofertanţi comisia de evaluare are obligaţia de a desfăşura activităţile de examinare şi evaluare numai la sediul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

(2) La întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

Art. 28. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a examina mai întai documentele care dovedesc proprietatea asupra imobilelor.

(2)  După verificarea îndeplinirii cerinţelor minime privind depunerea tuturor documentelor solicitate în vederea calificării, comisia de evaluare stabileşte ofertanţii calificaţi şi, dacă este cazul, pe cei excluşi.

(3)  Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime privind îndeplinirea condiţiilor solicitate prin caietul de sarcini numai pentru acei ofertanţi care nu au fost deja excluşi ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor referitoare  la  prezentarea actelor de calificare, coroborat cu concluziile desprinse în urma vizionării ofertelor pe teren.

(4)  Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

(5) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a)  oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

b) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei sau preţul acesteia, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corecţia erorilor aritmetice;

d) explicaţiile solicitate conform alin. (4) nu sunt concludente şi/sau nu sunt susţinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.

Art. 29. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de comisia de evaluare.

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

Art. 30. - (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a evalua toate ofertele corespunzătoare şi, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta caştigătoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

(2) Atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut", coroborat cu concluziile desprinse în urma vizionării imobilelor. Evaluarea ofertelor se realizează prin întocmirea clasamentului pe baza preţului în ordine crescătoare, în funcţie de modul în care ofertele răspund cerinţelor caietului de sarcini, şi a concluziilor desprinse în urma vizionării la faţa locului. Se vor evidenţia avantajele şi dezavantajele pentru fiecare ofertă.

Art. 31. - Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 32. - Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor aprobate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

Art. 33. - (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(2)  In cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (1) să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, preşedintele acesteia are obligaţia de a solicita reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei caştigătoare. In cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majorităţii simple.

(3)  Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborand în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 34. - (1) In cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi a/au omis să prezinte anumite documente, aceasta va solicita ofertanţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand în acest scop un termen în limita a 72 de ore de la momentul solicitării.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre următoarele situaţii:

a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului;

b)  ofertantul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire;

c)  prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi, aducand-se atingere principiului tratamentului egal.

Art. 35. - Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale acestora.

Art. 36. - (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a) a fost depusă după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decat cele stabilite în anunţul de participare sau în invitaţie;

b)  nu este însoţită de garanţia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire;

c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare;

d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă ce nu poate fi luată în considerare;

e)  preţul inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea fondurilor aprobate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:

a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini;

b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate;

c)  ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare.

Art. 37. - Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

Art. 38. - După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de toţi membrii comisiei, inclusiv de preşedintele acesteia. Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.

Art. 39. - (1) După elaborarea raportului procedurii de atribuire, toţi ofertanţii vor fi informaţi asupra rezultatului aplicării procedurii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea raportului.

(2) Autoritatea Naţională a Vămilor va încheia contractul de achiziţie cu ofertantul declarat caştigător numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării rezultatului aplicării procedurii.

(3)  In situaţia în care ofertantul declarat caştigător nu semnează contractul, fie va fi invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, fie se repetă procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.

CAPITOLUL VII

Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Reguli generale

Art. 40. - Orice ofertant roman sau străin, persoană fizică ori juridică, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentelor norme procedurale interne, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie imobile.

Art. 41. - (1) In cazul aplicării procedurii de licitaţie deschisă, numărul de ofertanţi care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa cu una sau mai multe oferte de imobile.

(3)  Procedura de licitaţie deschisă va fi în mod obligatoriu repetată în cazul în care numărul de oferte este mai mic de 2.

(4) In cazul în care, în urma repetării procedurii, numărul de oferte este mai mic de 2, se va atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus ofertă corespunzătoare.

CAPITOLUL VIII

Calificarea ofertanţilor

Art. 42. - Prin documentaţia de atribuire se vor solicita toate documentele considerate necesare clarificării statutului juridic şi pentru a se face dovada deţinerii în proprietate a imobilului respectiv de către ofertant.

Art. 43. - Poate fi exclusă din procedura de achiziţie orice ofertă care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu este prezentată la deschidere garanţia de participare;

b) nu sunt prezentate actele solicitate în original;

c) imobilul nu este liber de sarcini;

d) sunt furnizate informaţii neconforme realităţii;

e)   nu sunt îndeplinite obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, referitoare la imobilul ofertat.

Art. 44. - Ofertantul are obligaţia de a prezenta toate documentele cerute prin „Instrucţiunile pentru ofertanţi", în forma solicitată, în condiţiile impuse prin documentaţia de atribuire.

Art. 45. - Comisia de evaluare are obligaţia de a respecta caracterul confidenţial al informaţiilor prezentate de ofertanţi.

CAPITOLUL IX

Modul de prezentare şi depunere a ofertelor

Art. 46. - Ofertele vor fi depuse în conformitate cu precizările cuprinse în „Instrucţiunile pentru ofertanţi", din documentaţia de atribuire.

Art. 47. - Prin „Instrucţiunile pentru ofertanţi" se va stabili şi perioada de valabilitate a ofertelor. Aceasta se va calcula astfel încat să fie acoperită întreaga perioadă necesară evaluării ofertelor şi semnării contractului.

Art. 48. - Perioada de valabilitate a ofertei reprezintă perioada de timp în care valoarea ofertei nu poate fi modificată.

Art. 49. - (1) Perioada de valabilitate va fi de minimum 30 de zile, dar nu mai mare de 90 de zile.

(2) In situaţii excepţionale, perioada de valabilitate a ofertelor poate fi prelungită cu maximum 30 de zile, la solicitarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cu acordul ofertanţilor. In situaţia în care ofertanţii sunt de acord cu prelungirea valabilităţii, aceştia nu au dreptul de a solicita modificarea valorii ofertei. In situaţia în care unul dintre ofertanţi nu este de acord cu prelungirea valabilităţii, Autoritatea Naţională a Vămilor va returna oferta acestuia, împreună cu garanţia pentru participare.

CAPITOLUL X

Garanţia pentru participare la licitaţie

Art. 50. - (1) Toţi ofertanţii au obligaţia de a depune, odată cu oferta, o garanţie de participare care are scopul de a proteja Autoritatea Naţională a Vămilor faţă de riscul unui comportament necorespunzător al acestora pe toată perioada de la deschiderea ofertelor pană la semnarea contractului.

(2)  Cuantumul garanţiei pentru participare se va stabili prin documentaţia de atribuire; acesta va fi egal cu valoarea tuturor cheltuielilor efectuate în vederea pregătirii, deschiderii şi comparării ofertelor.

(3) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de garanţie a ofertelor.

(4)  In situaţia în care se solicită prelungirea valabilităţii ofertelor, ofertanţii au obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei pentru participare în mod corespunzător.

(5) Garanţia pentru participare se va exprima în lei şi poate fi constituită, la propunerea comisiei de evaluare, în una dintre următoarele forme:

-  scrisoare de garanţie bancară în favoarea Autorităţii Naţionale a Vămilor;

- ordin de plată în contul Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă, pană la data deschiderii ofertelor;

- a unei sume în numerar, depusă la casieria unităţii vamale în raza căreia se desfăşoară procedura de achiziţie.

Art. 51. - Garanţia pentru participarea la procedura de achiziţie se pierde în următoarele situaţii:

- ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- ofertantul desemnat caştigător nu semnează contractul de achiziţie.

Art. 52. - Garanţia pentru participarea la procedura de achiziţie se returnează, fără alte obligaţii din partea Autorităţii Naţionale a Vămilor, în următoarele condiţii:

a) ofertantului caştigător, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de predare-primire;

b) ofertanţilor necaştigători, în cel mult 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziţie.

CAPITOLUL XI

Anularea licitaţiei

Art. 53. -Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi oricum înainte de data semnării contractului şi numai în următoarele cazuri:

a)  nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de oferte este mai mic decat cel prevăzut pentru fiecare procedură de prezentele norme procedurale interne;

b)   niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;

c) au fost prezentate numai oferte neconforme, inacceptabile sau necorespunzătoare;

d)  circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 54. - Decizia de anulare nu creează vreo obligaţie Autorităţii Naţionale a Vămilor faţă de participanţii la procedura de achiziţie, cu excepţia returnării garanţiei pentru participare.

Art. 55. -Autoritatea Naţională a Vămilor are obligaţia de a comunica în scris tuturor ofertanţilor decizia de anulare.

CAPITOLUL XII

Dosarul achiziţiei publice

Art. 56. - Pentru fiecare achiziţie în parte se va întocmi un dosar al acesteia.

Art. 57. - Dosarul achiziţiei va cuprinde cel puţin următoarele documente:

-  nota de fundamentare privind achiziţia, întocmită de Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor pe baza datelor transmise de structura vamală din teritoriu, pe raza căreia urmează să se facă achiziţia, şi aprobată de conducerea Autorităţii Naţionale a Vămilor, din care trebuie să rezulte că sunt aprobate fondurile necesare achiziţiei;

- anunţul şi/sau invitaţiile de participare;

- documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările solicitate de ofertanţi şi răspunsurile aferente transmise de Autoritatea Naţională a Vămilor;

- notă justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere cu o singură sursă, dacă este cazul;

-  notă de estimare a valorii achiziţiei, în cazul achiziţiei directe;

- decizia de numire a comisiei de evaluare;

- proces ui-verb al întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;

- lista cuprinzand denumirea/numele ofertanţilor;

- clarificările şi/sau completările solicitate ofertanţilor de către comisia de evaluare şi răspunsurile aferente acestora;

-  raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică;

- contractul de achiziţie publică, semnat;

- proces ui-verb al de predare-primire a imobilului.

CAPITOLUL XIII

Căi de atac

Art. 58. -Impotriva raportului comisiei de evaluare cu privire la rezultatul licitaţiei se poate formula contestaţie la Autoritatea Naţională a Vămilor, în termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 59. - Contestaţia va fi soluţionată, în termen de maximum 10 zile de la înregistrare, de o comisie constituită prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor, din care nu au dreptul să facă parte membrii comisiei de evaluare.

Art. 60. - Persoana nemulţumită de această soluţie se poate adresa instanţei judecătoreşti, conform legii contenciosului administrativ.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 7550/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 7550 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 7550/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu