Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din 15 septembrie 2005

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

ACT EMIS DE: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 22 septembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata,

    Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 2^1
    In cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor, in sistem informatizat si al continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective."
    2. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Presedintele prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ al colegiului de conducere asupra promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si propunerile colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea si incetarea din functie a magistratilor-asistenti."
    3. La articolul 9 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) desemneaza judecatorul care conduce Biroul de informare si relatii publice si indeplineste rolul de purtator de cuvant, daca aceste functii nu sunt ocupate de un absolvent al facultatii de jurnalistica sau de un specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen;".
    4. La articolul 9 alineatul (3), litera f) se abroga.
    5. La articolul 9 alineatul (3), litera j) va avea urmatorul cuprins:
    "j) propune numarul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru paza sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu, care se stabileste prin hotarare a Guvernului, si coordoneaza activitatea acestuia;".
    6. La articolul 9 alineatul (3), litera k) va avea urmatorul cuprins:
    "k) incheie cu Ministerul Administratiei si Internelor protocolul privind modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei judecatorilor si a magistratilor-asistenti, precum si modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a bunurilor si valorilor apartinand acesteia, pentru supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare;".
    7. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Presedintele, vicepresedintele si 9 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor, cu reprezentarea fiecarei sectii, constituie Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
    8. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) La sedintele colegiului de conducere pot participa si presedintii de sectii."
    9. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) In adunarea generala a judecatorilor sunt alesi, ca membri, cate 2 judecatori propusi din cadrul fiecarei sectii, cel de-al noualea membru urmand sa fie propus din cadrul sectiei cu cel mai mare numar de judecatori."
    10. La articolul 18, litera b) se abroga.
    11. La articolul 18, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) analizeaza candidaturile depuse pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;".
    12. Articolul 19 se abroga.
    13. La articolul 22, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
    "d^1) adoptarea deciziei de revocare a reprezentantilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Consiliul Superior al Magistraturii;".
    14. Alineatul (4) al articolului 23 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Hotararile adunarii generale se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, cu exceptia alegerii celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se realizeaza cu numarul cel mai mare de voturi obtinut in adunarea generala, si a deciziei de revocare a reprezentantilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in Consiliul Superior al Magistraturii, care se ia cu votul majoritatii membrilor adunarii generale."
    15. La articolul 28, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Completul de 9 judecatori se constituie, de regula, din judecatori specializati, in functie de natura cauzei."
    16. La articolul 31 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura buna organizare si functionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecata in cadrul sectiei, dispun citarea partilor, comunicarea recursurilor si indeplinirea oricaror alte acte procedurale, potrivit legii;".
    17. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt datori sa rezolve lucrarile in termenele stabilite, sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora, sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care au participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei, si sa indeplineasca toate celelalte indatoriri ce le revin in calitate de judecator, potrivit legii.
    (2) Judecatorii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate si sa respecte Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor."
    18. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor aflati in functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, isi suspenda activitatea de judecator referitoare la prezenta in complete de judecata si isi reiau activitatea de judecator la incetarea mandatului de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii."
    19. La articolul 45, alineatul (1) punctul 2, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) asigura inregistrarea desfasurarii sedintei de judecata prin mijloace tehnice video sau audio ori consemnarea desfasurarii acesteia prin stenografiere;".
    20. La articolul 45, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dezbaterile purtate de parti in limba materna se inregistreaza prin mijloace tehnice video sau audio, consemnandu-se in limba romana."
    21. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    (1) Evaluarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face la fiecare 3 ani de catre o comisie constituita prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, formata din presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si 2 judecatori desemnati de colegiul de conducere al acesteia.
    (2) Evaluarea celor 2 judecatori care fac parte din comisia prevazuta la alin. (1) se face de catre o comisie formata din 2 judecatori desemnati de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii sai."
    22. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    Evaluarea magistratilor-asistenti se face la fiecare 3 ani de catre o comisie constituita prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, formata din 3 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie desemnati de colegiul de conducere al acesteia."
    23. Alineatul (1) al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    (1) Directia legislatie, studii, documentare si informatica juridica este condusa de un director, numit de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie dintre magistratii-asistenti ai acesteia."
    24. La articolul 59, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) asigura selectarea si rezumarea deciziilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea publicarii lor in Buletinul Jurisprudentei, Buletinul Casatiei si in alte publicatii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
    d) asigura pregatirea materialelor pentru editarea si publicarea Buletinului Jurisprudentei, Buletinului Casatiei si a altor publicatii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie;".
    25. La articolul 59, litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) asigura pastrarea colectiei Monitorul Oficial al Romaniei si completarea acestei colectii pe masura publicarii de noi acte normative, precum si accesul la Monitorul Oficial al Romaniei in format electronic;".
    26. La articolul 60, litera i) va avea urmatorul cuprins:
    "i) asigura asistenta tehnica de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor si serviciilor informatice, precum si a Monitorului Oficial al Romaniei in format electronic in Inalta Curte de Casatie si Justitie;".
    27. Alineatul (1) al articolului 69 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 69
    (1) Dosarele predate arhivei Sectiilor Unite, Completului de 9 judecatori si arhivelor sectiilor se prezinta fara intarziere presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, vicepresedintelui sau, dupa caz, presedintilor de sectii, pentru luarea masurilor prevazute de lege si de prezentul regulament."
    28. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 72
    Tehnoredactarea incheierilor de amanare a judecatii, precum si a corespondentei se face in termen de cel mult 3 zile de la data sedintei, iar tehnoredactarea sentintelor sau, dupa caz, a deciziilor se face in termen de cel mult 30 de zile de la redactare."
    29. La articolul 79 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele si in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;".
    30. La articolul 79, dupa litera h) se introduc trei noi litere, literele h^1) - h^3), cu urmatorul cuprins:
    "h^1) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
    h^2) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
    h^3) coordoneaza activitatea de administrare a sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acesteia. De asemenea, asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, inclusiv masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor."
    31. Alineatul (1) al articolului 84 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 84
    (1) Biroul de informare si relatii publice este condus de un judecator desemnat de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant, sau de un absolvent al unei facultati de jurnalistica ori specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen."
    32. Alineatul (1) al articolului 95 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) Concediile judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale magistratilor-asistenti se stabilesc prin Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii."
    33. Articolul 97 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie si magistratii-asistenti raspund disciplinar in conditiile prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii."
    34. Alineatul (2) al articolului 109 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Personalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu exceptia judecatorilor, poate fi avansat in grade si trepte profesionale, precum si in functii de conducere, potrivit legii, pe baza rezultatelor obtinute in activitatea profesionala si a aptitudinilor dovedite, confirmate de sefii ierarhici."
    Art. 2
    Prevederile art. 45 alin. (1) pct. 2 lit. b) si ale art. 84 alin. (1) din regulamentul prevazut la art. I se aplica de la data de 1 iulie 2006.
    Art. 3
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

         Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
                  prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Prim magistrat asistent,
                              Ioan RaileanuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu