Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.75 din 27.06.2019

pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 533 din 28 iunie 2019SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4)-(6) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. e) şi art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Criteriile de performanţă aprobate potrivit art. 1 nu se aplică serviciilor private pentru situaţii de urgenţă constituite în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor care desfăşoară activităţi:a)în domeniul nuclear; b)pe calea ferată; c)la metrou; d)în aeroporturi; e)în porturi maritime sau fluviale, atunci când trebuie asigurată intervenţia de pe/pe apă; f)în exploatări miniere, numai pentru activităţile desfăşurate în subteran; g)de înmagazinare subterană; h)în cadrul Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională; i)în domeniul industriei naţionale de apărare; j)în depozitele de materiale explozive; k)în parcaje subterane.
(2) La operatorii economici şi instituţiile care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se aplică normele specifice activităţii respective.
Articolul 3
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1), serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă. Criteriile de performanţă aprobate prin prezentul ordin sunt considerate îndeplinite la data emiterii avizului de înfiinţare şi a avizelor pentru sectoarele de competenţă.
(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), avizele de înfiinţare şi avizele pentru sectoarele de competenţă, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, îşi încetează valabilitatea.
Articolul 4Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi Bucureşti- Ilfov controlează, în condiţiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin. Articolul 5
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, se abrogă.
Ministrul afacerilor interne,Carmen Daniela DanANEXĂCRITERII DE PERFORMANŢĂ privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă Capitolul IDispoziţii comune Articolul 1
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare servicii voluntare şi servicii private, sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau privat în situaţii de urgenţă.
(2) Serviciile voluntare se constituie, potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale.
(3) Serviciile private se constituie potrivit legii, la operatori economici şi instituţii.
(4) Serviciile private pot fi:a)servicii proprii, organizate în cadrul operatorilor economici şi instituţiilor; b)societăţi prestatoare de servicii.
Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în prezentele criterii de performanţă au următoarele înţelesuri: a)autospecială de capacitate mare - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă este mai mare sau egal cu 5.000 litri; b)autospecială de capacitate medie - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă se încadrează între 2.000 şi 5.000 litri; c)autospecială de capacitate mică - autospecială de stingere cu apă şi spumă al cărei rezervor de apă este mai mic sau egal cu 2.000 litri; d)autospecială de intervenţie - autospecială destinată intervenţiei pentru diferite tipuri de risc, alta decât autospeciala de stingere cu apă şi spumă; e)autospecială - oricare dintre autospecialele prevăzute la lit. a)-d); f)sector de competenţă - reprezintă, în cazul serviciului voluntar, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale în care acesta a fost constituit, iar în cazul serviciului privat, suprafaţa desfăşurată a construcţiilor/clădirilor sau a ansamblului de clădiri, precum şi spaţii amenajate din acestea, dintr-un singur amplasament, inclusiv terenul aferent acestora, precum şi suprafaţa aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, administrate de operatorul economic/instituţia care are obligaţia constituirii serviciului pentru amplasamentul respectiv; g)extinderea/restrângerea activităţii - reprezintă modificarea condiţiilor care au stat la baza înfiinţării şi/sau a funcţionării serviciului voluntar sau a serviciului privat, în ceea ce priveşte creşterea sau scăderea numărului autospecialelor de stingere cu apă şi spumă; h)formaţie de intervenţie - structură de intervenţie care are în compunere o grupă/grupe de intervenţie şi/sau echipă/echipe specializate şi care îşi desfăşoară activitatea într-un singur sector de competenţă; i)grupă de intervenţie - structură de intervenţie care încadrează o autospecială; j)echipă specializată - structură de intervenţie care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă; k)forţe de intervenţie - oricare dintre entităţile prevăzute la lit. h)-j); l)timp de răspuns - intervalul de timp cuprins între momentul alarmării forţelor de intervenţie şi intrarea acestora în acţiune la locul intervenţiei; m)capacitate de răspuns - potenţialul forţelor de intervenţie de a gestiona o situaţie de urgenţă; n)societate prestatoare de servicii - societate constituită în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având ca domeniu de activitate şi activitate principală „Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora", potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN); o)dispecerat - structură a cărei activitate se desfăşoară într-un spaţiu prevăzut cu mijloace de comunicaţii, care asigură primirea şi transmiterea informaţiilor şi mesajelor necesare pentru desfăşurarea unei intervenţii; p)compartiment pentru prevenire - structura cu atribuţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă; q)tură de serviciu - totalitatea persoanelor care lucrează în acelaşi timp şi după acelaşi program într-o structură a serviciului voluntar sau a serviciului privat, care execută serviciul în ture. Articolul 3Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private sunt realizate în funcţie de: a)numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; b)distanţa faţă de structurile de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; c)tipurile de riscuri identificate în sectorul de competenţă şi concluziile rezultate din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, întocmit potrivit Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 132/2007; d)destinaţia, numărul de utilizatori şi/sau suprafaţa construcţiilor/aferentă utilajelor şi instalaţiilor tehnologice şi nivelul riscului de incendiu; e)asigurarea timpului de răspuns; f)asigurarea permanentă a intervenţiei; g)dotarea cu instalaţii de stingere a incendiilor. Articolul 4
(1) Avizul de înfiinţare, desfiinţare, extindere şi restrângere a activităţii unui serviciu voluntar sau serviciu privat, prevăzut la art. 33 alin. (5) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, se emite:a)de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov, denumit în continuare inspectorat, în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul autoritatea administraţiei publice locale, pentru serviciul voluntar; b)de către inspectoratul în a cărui zonă de competenţă îşi are sediul instituţia, respectiv sediul social în cazul operatorului economic, pentru serviciul privat.
(2) Avizul pentru sector de competenţă, prevăzut la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 307/2006, republicată, se emite de către inspectoratul în a cărui zonă de competenţă serviciul voluntar/privat solicită să îşi desfăşoare activitatea.
Articolul 5
(1) Structura organizatorică generală a unui serviciu voluntar sau a unui serviciu privat se compune din:a)comandă; b)compartiment pentru prevenire; c)una sau mai multe formaţii de intervenţie; d)compartiment atelier propriu de întreţinere şi reparaţii; e)dispecerat.
(2) Structura organizatorică generală prevăzută la alin. (1) se particularizează în funcţie de tipul serviciului voluntar sau al serviciului privat, stabilit potrivit prezentelor criterii de performanţă.
Articolul 6
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private este emis, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care au constituit serviciile.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 1.
Articolul 7
(1) Documentele de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt păstrate de către şeful serviciului/formaţiei de intervenţie, în sectorul de competenţă.
Articolul 8Funcţiile specifice serviciilor voluntare şi serviciilor private sunt următoarele: a)şef serviciu; b)şef compartiment pentru prevenire; c)şef formaţie de intervenţie; d)şef grupă de intervenţie; e)şef echipă specializată; f)specialist pentru prevenire; g)conducător autospecială; h)servant pompier; i)electromecanic auto; j)operator în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor; k)dispecer/telefonist. Articolul 9
(1) Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic şi se compune, după caz, din:a)personal voluntar; b)personal angajat pe funcţiile specifice serviciului; c)personal angajat pe alte funcţii ale operatorului economic, instituţiei sau autorităţii publice locale care a constituit serviciul.
(2) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (1) lit. a) se realizează potrivit Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Evaluarea personalului prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c) se realizează:a)pentru aptitudinile fizice, la încadrare de către angajator, pe baza baremelor prevăzute în anexa nr. 3; b)pentru aptitudinile medicale, la încadrare şi, ulterior, anual; c)pentru aptitudinile psihologice, la încadrare şi, ulterior, cel puţin o dată la 3 ani.
Articolul 10
(1) Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se realizează prin: programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind în Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, întocmit potrivit Structurii-cadru, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/2019, publicat pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la secţiunea Legislaţie.
(2) Coordonarea activităţii de pregătire a personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se execută de inspectoratele în a căror zonă de competenţă se află acestea.
(3) Programele de pregătire şi exerciţiile din Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă prevăzut la alin. (1) se stabilesc în funcţie de tipurile de risc identificate în sectorul de competenţă şi de particularităţile intervenţiei.
Articolul 11Serviciile voluntare şi serviciile private deţin, în vederea antrenării personalului, baze de pregătire proprii, dotate cu aparate, utilaje şi echipamente specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă, inclusiv pentru concursurile profesionale, sau pot încheia protocoale de colaborare cu alte servicii voluntare sau servicii private deţinătoare de astfel de baze de pregătire. Articolul 12
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private se dotează cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile gestionate în sectorul de competenţă.
(2) Autospecialele, utilajele, mijloacele şi echipamentul de protecţie, uniforma şi mijloacele de anunţare-alarmare, alertare şi conducere a intervenţiei sunt deţinute de serviciul voluntar sau serviciul privat, în baza unor titluri valabile, pe toată durata de funcţionare a acestuia.
(3) Pe timpul sezonului rece, autospecialele şi utilajele se garează în spaţii închise care asigură o temperatură de minimum 5°C.
(4) Scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale se comunică, de îndată, la inspectoratul în a cărui zonă de competenţă asigură acţiunile de răspuns.
(5) Înlocuirea unei autospeciale se comunică în scris în termen de 5 zile lucrătoare inspectoratului care a emis avizul de înfiinţare şi celui care a emis aviz pentru sector de competenţă.
(6) Autospeciala cu care se face înlocuirea trebuie să fie cel puţin similară din punctul de vedere al capacităţii de intervenţie cu cea înlocuită.
Articolul 13
(1) Autospecialele, echipamentul de protecţie şi uniforma trebuie să fie inscripţionate, vizibil, cu denumirea serviciului voluntar/serviciului privat.
(2) Autospecialele trebuie să fie inscripţionate cu numărul de telefon la care poate fi apelat serviciul voluntar sau serviciul privat.
(3) Numărul de telefon se afişează atât la sediul serviciului, cât şi în zonele cu risc din sectorul de competenţă.
Articolul 14
(1) Uniforma şi echipamentul de protecţie se asigură, gratuit, potrivit prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, republicată.
(2) Portul, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi a însemnelor distinctive ale personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2007.
(3) Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 4.
Articolul 15
(1) Norma orientativă privind dotarea spaţiilor, a autospecialelor de stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate este prevăzută în anexa nr. 5.
(2) În baza normei orientative de dotare, fiecare serviciu voluntar/serviciu privat îşi stabileşte propria normă de dotare în funcţie de tipul serviciului, riscurile identificate, precum şi de tipul/capacitatea/destinaţia autospecialei, astfel încât să asigure:a)intervenţia operativă şi gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă în funcţie de riscurile identificate; b)spaţii pentru garare/revizie a mijloacelor de intervenţie şi funcţionalitatea dispeceratului; c)capacitatea maximă de lucru a autospecialelor; d)îndeplinirea atribuţiilor şi asigurarea protecţiei personalului serviciului.
Articolul 16Pentru efectuarea lucrărilor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de intervenţie din dotare, serviciile voluntare şi serviciile private îşi organizează ateliere proprii sau încheie contracte în acest sens cu operatori economici de profil. Articolul 17Serviciile voluntare şi private trebuie să asigure un mecanism apt pentru primirea şi transmiterea mesajelor specifice desfăşurării unei intervenţii eficiente şi operative. Articolul 18
(1) Serviciile voluntare şi private intervin singure sau în cooperare cu structurile profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Atunci când intervin singure, şeful serviciului voluntar/serviciului privat notifică inspectoratul în a cărui zonă de competenţă se află, în termen de maximum 5 ore de la finalizarea intervenţiei.
Capitolul IICriterii specifice pentru serviciile voluntare Secţiunea 1Criterii specifice privind constituirea şi dotarea Articolul 19
(1) Serviciile voluntare se constituie în comune, oraşe şi municipii, în subordinea consiliilor locale, pe următoarele tipuri:a)servicii tip V1 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de cel mult 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; b)servicii tip V2 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr cuprins între 1.000 şi 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective; c)servicii tip V3 - la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale care au în evidenţă un număr de peste 3.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective.
(2) Serviciile tip V2 au obligaţia să se doteze cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, iar serviciile tip V3, cu minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
(3) Serviciile voluntare care deţin una sau mai multe autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar nu au obligaţia dotării cu aceasta/acestea, se pot constitui ca servicii de tip V2 sau tip V3, indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective din sectorul de competenţă.
Articolul 20În funcţie de tipul lor, serviciile voluntare au următoarea compunere: a)servicii tip V1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate; b)servicii tip V2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, grupă de intervenţie care încadrează autospeciala de stingere cu apă şi spumă, şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate şi atelier de reparaţii; c)servicii tip V3: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, două sau mai multe grupe de intervenţie, care încadrează autospecialele de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate şi atelier de reparaţii. Articolul 21
(1) Prin excepţie de la art. 19, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale amplasate la o distanţă mai mică de 20 km faţă de localitatea unde funcţionează subunităţi din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care au în dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, indiferent de numărul de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective avute în evidenţă, consiliile locale au obligaţia constituirii serviciului voluntar, minimum de tip V1.
(2) Distanţa prevăzută la alin. (1) se măsoară pe căi de comunicaţii rutiere, între punctele care marchează km 0/centrul civic al localităţii de reşedinţă al unităţii administrativ-teritoriale şi cel al localităţii unde funcţionează serviciile profesioniste.
Secţiunea a 2-aCriterii specifice privind încadrarea Articolul 22
(1) Serviciul voluntar se încadrează cu personal angajat pe funcţiile specifice şi personal voluntar.
(2) Personalul angajat pe funcţii specifice deţine calificarea sau competenţele profesionale ale acelor funcţii, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
(3) Funcţia de şef serviciu voluntar se încadrează, în mod obligatoriu, cu personal angajat pe această funcţie, iar funcţia de conducător autospecială se încadrează cu personal angajat pe această funcţie sau cu personal angajat pe alte funcţii în cadrul autorităţii publice locale, care deţine competenţele specifice funcţiei, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
(4) În situaţia în care, la data avizării unui serviciu, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia funcţiilor de şef serviciu şi servant pompier, personalul specificat deţine cel puţin calificarea sau competenţele specifice de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspector protecţie civilă sau de servant pompier.
Articolul 23Şeful serviciului voluntar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să aibă avizul inspectoratului competent teritorial, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6; b)să fie apt din punct de vedere fizic, medical şi psihologic. Articolul 24Compartimentul pentru prevenire se dimensionează cu personal, astfel încât să asigure: a)un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale; b)un specialist la fiecare 500 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul rural; c)un specialist la fiecare 1.000 de gospodării şi/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban. Articolul 25Din compartimentul pentru prevenire poate face parte şi personalul grupei/grupelor de intervenţie/echipelor specializate, precum şi personalul care deţine competenţe certificate pentru a desfăşura activităţi de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum. Articolul 26
(1) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie sau mare este compusă din şef grupă de intervenţie, 3 servanţi pompieri şi conducător autospecială.
(2) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate mică este compusă din şef grupă de intervenţie, 2 servanţi pompieri şi conducător autospecială.
(3) În situaţia în care programul serviciului voluntar este organizat în ture de serviciu, încadrarea grupelor de intervenţie prevăzute la alin. (1) şi (2) este obligatorie pentru fiecare tură.
(4) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează alte tipuri de autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
(5) Personalul care încadrează grupa de intervenţie poate îndeplini şi atribuţiile echipelor specializate.
Articolul 27
(1) Echipa specializată se constituie pentru:a)stingere incendii, numai pentru serviciile voluntare constituite în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale care nu au obligaţia dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă; b)avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă determinate de toate tipurile de risc identificate.
(2) Echipa specializată se încadrează cu minimum 3 persoane, care include şi şeful echipei specializate.
(3) În situaţia în care programul serviciului voluntar este organizat în ture de serviciu, încadrarea echipei specializate este obligatorie pentru fiecare tură.
Secţiunea a 3-aCriterii operaţionale Articolul 28
(1) Amplasarea în teritoriu a formaţiei de intervenţie a serviciului voluntar se realizează astfel încât timpul de răspuns în caz de incendiu să fie:a)la instituţiile şi operatorii economici din subordinea consiliului local - maximum 15 minute; b)în cel mai îndepărtat punct al sectorului de competenţă - maximum 20 de minute.
(2) În funcţie de mărimea sectorului de competenţă, în vederea respectării timpului de răspuns, formaţia de intervenţie poate avea amplasate grupe de intervenţie/echipe specializate în locaţii diferite.
Articolul 29Autospeciala de stingere cu apă şi spumă asigură intervenţia 24 de ore din 24 de ore, indiferent dacă programul de lucru este organizat în ture de serviciu sau prin permanenţă de la domiciliu. Articolul 30
(1) Autorităţile administraţiei publice locale pot încheia contracte ori convenţii de colaborare pe bază de reciprocitate cu alte asemenea autorităţi care au constituit servicii voluntare.
(2) Pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale care au constituit servicii voluntare pot încheia protocoale cu asociaţii ce desfăşoară activităţi în domeniu.
(3) Serviciul voluntar solicită sprijinul entităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sau, după caz, intervenţia structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial, ori de câte ori amploarea situaţiei de urgenţă depăşeşte capacitatea de răspuns a acestuia.
Articolul 31
(1) Conducerea intervenţiei se asigură de către primar, până la finalizarea acesteia ori până la sosirea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
(2) Intervenţia se realizează gradual, astfel:a)alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial, precum şi, după caz, a entităţii cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol; b)realizarea intervenţiei propriu-zise de către serviciul voluntar; c)acordarea de sprijin la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, de către entitatea cu care a fost încheiat contract, convenţie de colaborare sau protocol; d)participarea la intervenţie, cu tehnică şi personal specializat, a structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratului competent teritorial.
Secţiunea a 4-aDocumente necesare avizării Articolul 32
(1) Emiterea avizului de înfiinţare a serviciului voluntar se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 7, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului voluntar se emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 7.
Articolul 33
(1) Emiterea avizului de extindere/restrângere a activităţii serviciului voluntar se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită, după caz, de documentele prevăzute în anexa nr. 7, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) În cazul în care prin extinderea/restrângerea activităţii serviciului voluntar sunt îndeplinite criteriile pentru constituirea altui tip de serviciu, emiterea avizului nu implică reluarea procedurii de înfiinţare a serviciului corespunzătoare noului tip de serviciu.
Articolul 34
(1) Serviciul voluntar se poate desfiinţa dacă în localitatea în care acesta este constituit s-a înfiinţat o subunitate din cadrul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, care are în dotare minimum două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
(2) Emiterea avizului de desfiinţare a serviciului voluntar se solicită printr-o cerere scrisă.
Capitolul IIICriterii specifice pentru serviciile private Secţiunea 1Criterii specifice privind constituirea şi dotarea Articolul 35Serviciile private se constituie pe următoarele tipuri: a)servicii tip P1 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici şi instituţiilor; b)servicii tip P2 - ca servicii proprii la nivelul operatorilor economici supuşi legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase; c)servicii tip P3 - ca servicii proprii, la nivelul operatorilor economici şi instituţiilor care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu sau ca societăţi prestatoare de servicii. Articolul 36În funcţie de tipul lor, serviciile private au următoarea compunere: a)servicii tip P1: şef serviciu, compartiment pentru prevenire şi echipe specializate; b)servicii tip P2: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, o grupă de intervenţie care încadrează o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparaţii şi dispecerat; c)servicii tip P3: şef serviciu, compartiment pentru prevenire, două sau mai multe grupe de intervenţie care încadrează autospecialele de stingere cu apă şi spumă şi, după caz, una sau mai multe echipe specializate, atelier de reparaţii şi dispecerat. Articolul 37
(1) Au obligaţia constituirii serviciului tip P1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare, în acelaşi sector de competenţă:a)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr mai mare de 1.000 de studenţi, forma de învăţământ - zi; b)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr mai mare de 300 de paturi; c)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru cultură, cu capacitatea mai mare de 600 de persoane; d)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu capacitatea mai mare de 600 de persoane; e)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ şi/sau alimentaţie publică, cu suprafaţa desfăşurată peste 3.500 mp; f)clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru turism, având un număr mai mare de 200 de locuri de cazare; g)clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit; h)construcţii, clădiri/spaţii amenajate în clădiri/ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu.
(2) Are obligaţia constituirii serviciului tip P2 operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, care are în administrare în acelaşi sector de competenţă construcţii pentru producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, cu utilajele şi instalaţiile tehnologice aferente.
(3) Au obligaţia constituirii serviciului tip P3 operatorul economic şi instituţia care are în administrare în acelaşi sector de competenţă:a)construcţii pentru producţie şi/sau depozitare, identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafaţă desfăşurată însumată mai mare de 50.000 mp; b)utilaje şi instalaţii tehnologice identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, pe o suprafaţă desfăşurată însumată mai mare de 50.000 mp; c)tipul de construcţii, utilaje şi instalaţii specificate la lit. a) şi b), identificate cu risc mare şi/sau foarte mare de incendiu, dacă suma suprafeţelor desfăşurate este mai mare de 50.000 mp.
(4) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii sunt obligatoriu de tip P3.
Articolul 38În cazul în care construcţiile pentru producţie şi/sau depozitare sau utilajele şi instalaţiile tehnologice, prevăzute la art. 37 alin. (2) şi (3), sunt dotate cu instalaţii de stingere a incendiilor, potrivit scenariilor de securitate la incendiu şi/sau altor documente justificative, exceptând pe cea de hidranţi interiori şi exteriori, operatorul economic sau instituţia care le administrează nu are obligaţia dotării serviciului cu autospecială/ autospeciale de stingere cu apă şi spumă, serviciul constituit fiind de tip P1. Articolul 39În situaţia în care un operator economic/o instituţie nu are obligaţia constituirii serviciului privat, dar constituie serviciul, acesta se supune avizării, cu respectarea criteriilor de performanţă, măsură ce nu poate substitui obligaţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor, serviciul constituit fiind minimum de tip P1. Articolul 40
(1) Obligaţia operatorilor economici/instituţiilor de a constitui servicii private poate fi îndeplinită şi prin încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, dacă sunt respectate prevederile art. 41.
(2) Contractul prevăzut la alin. (1) are ca obiect îndeplinirea de către serviciul voluntar sau privat a atribuţiilor corespunzătoare serviciului pe care are obligaţia să îl constituie operatorul economic/instituţia, potrivit prezentelor criterii de performanţă.
Articolul 41
(1) Serviciul voluntar încheie contract, potrivit art. 40, numai în situaţia în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectorul acestuia de competenţă şi nu implică obţinerea unui nou aviz pentru sector de competenţă.
(2) Serviciul privat propriu încheie contract, potrivit art. 40, numai în situaţia în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în acelaşi amplasament, nefiind necesară obţinerea unui nou aviz pentru sector de competenţă.
(3) Serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii încheie contract, potrivit art. 40, cu obligativitatea obţinerii avizului pentru sector de competenţă.
Articolul 42În vederea luării în evidenţă, serviciile voluntare şi serviciile private proprii au obligaţia de a transmite inspectoratelor competente teritorial toate contractele încheiate în sensul art. 40, în termen de 30 de zile de la data încheierii. Articolul 43În cazul serviciilor private constituite ca societăţi prestatoare de servicii, pentru emiterea avizului pentru sector de competenţă în cadrul unui operator economic sau instituţie care nu are obligaţia constituirii serviciului privat, acestea trebuie să respecte criteriile de performanţă corespunzătoare serviciului pe care beneficiarul doreşte să îl constituie, măsură ce nu poate substitui obligaţiile legale privind apărarea împotriva incendiilor ale acestuia.
Secţiunea a 2-aCriterii specifice privind încadrarea Articolul 44
(1) Funcţiile serviciului privat propriu care nu are în dotare autospecială/autospeciale de stingere cu apă şi spumă se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat, de regulă, pe alte funcţii.
(2) Funcţiile serviciului privat propriu care are în dotare autospecială/autospeciale de stingere cu apă şi spumă se exercită de personalul angajat al operatorului economic sau al instituţiei, încadrat astfel:a)exclusiv pe funcţiile de şef serviciu, precum şi şef grupă şi conducător autospecială pentru fiecare grupă de intervenţie pe tura de serviciu; b)prin cumul de funcţii, pentru celelalte funcţii din cadrul serviciului.
(3) Funcţiile serviciilor private constituite ca societăţi prestatoare de servicii se exercită de personalul angajat al societăţii încadrat exclusiv pe aceste funcţii.
(4) Personalul prevăzut la alin. (3) desfăşoară exclusiv atribuţii prevăzute în sarcina serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.
Articolul 45
(1) Personalul angajat pe funcţiile specifice, precum şi cel care îndeplineşte prin cumul funcţia de şef serviciu, şef compartiment pentru prevenire şi şef echipă specializată trebuie să aibă calificarea sau competenţele profesionale specifice, atestate potrivit reglementărilor în vigoare.
(2) În situaţia în care, la data avizării unui serviciu, nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), cu excepţia funcţiilor de şef serviciu şi servant pompier, personalul specificat deţine cel puţin calificarea sau competenţele specifice de cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, inspector protecţie civilă sau de servant pompier.
Articolul 46Compartimentul pentru prevenire are în componenţă minimum 2 specialişti pentru prevenire, care include şi şeful compartimentului. Articolul 47
(1) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate medie sau mare este compusă din şef grupă de intervenţie, 3 servanţi pompieri şi conducător autospecială, pe fiecare tură.
(2) Grupa de intervenţie care încadrează o autospecială de capacitate mică este compusă din şef grupă de intervenţie, 2 servanţi pompieri şi conducător autospecială, pe fiecare tură.
(3) Compunerea grupei de intervenţie care încadrează alte tipuri de autospeciale de intervenţie este stabilită conform cărţii tehnice.
(4) Personalul care încadrează grupa de intervenţie poate îndeplini şi atribuţiile echipelor specializate.
Articolul 48
(1) Echipa specializată se constituie pentru:a)stingere incendii; b)avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare, cu atribuţii în cazul situaţiilor de urgenţă determinate de toate tipurile de risc identificate; c)cercetare-intervenţie pentru riscurile chimic, biologic şi nuclear.
(2) Echipa specializată are în compunere minimum 3 persoane/tură, care include şi şeful echipei specializate.
(3) În cazul în care echipa pentru stingere incendii este încadrată cu personal angajat pe funcţiile specifice şi deţine calificarea sau competenţele profesionale specifice atestate potrivit reglementărilor în vigoare, aceasta poate îndeplini şi atribuţiile echipei constituite pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare.
(4) Serviciile private care au în dotare autospeciale de stingere cu apă şi spumă nu au obligaţia constituirii echipei specializate pentru stingere incendii.
Articolul 49
(1) Serviciile private proprii pot să îşi constituie dispecerat.
(2) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii sunt obligate să îşi constituie dispecerat.
Secţiunea a 3-aCriterii operaţionale Articolul 50
(1) Serviciile private au obligaţia de a menţine autospecialele deţinute, permanent, în sectorul de competenţă.
(2) În cazul în care în sectorul de competenţă al serviciului privat sunt identificate spaţii cu risc de explozie, remiza poate fi amplasată în afara sectorului de competenţă, astfel încât intervenţia să fie operativă.
(3) În cadrul unui sector de competenţă nu pot funcţiona simultan două servicii private.
(4) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii asigură în sectorul de competenţă, prin formaţia de intervenţie, gestionarea intervenţiei pentru toate riscurile identificate.
Articolul 51
(1) Pentru asigurarea intervenţiei 24 de ore din 24 de ore, programul de lucru al grupei de intervenţie care încadrează autospeciala de stingere cu apă şi spumă se organizează în ture, doar cu personalul prevăzut la art. 44 alin. (2) lit. a).
(2) Pentru fiecare sector de competenţă avizat se asigură prezenţa echipelor specializate, doar pe timpul programului de lucru.
(3) Personalul dispeceratului execută serviciul în ture, 24 de ore din 24 de ore.
Articolul 52
(1) Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii au obligaţia să deţină cel puţin două autospeciale de capacitate medie sau de capacitate mare, funcţionale.
(2) Toate autospecialele de stingere cu apă şi spumă ale unui serviciu privat constituit ca societate prestatoare de servicii sunt deţinute în baza unui titlu valabil de utilizare.
Articolul 53Serviciile private constituite ca societăţi prestatoare de servicii trebuie să asigure menţinerea operativităţii şi capacităţii de intervenţie stabilită, 24 de ore din 24 de ore. Articolul 54
(1) Conducerea intervenţiei se asigură de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei sau de către persoanele desemnate de acesta.
(2) Conducerea intervenţiei la serviciul privat constituit ca societate prestatoare de servicii se asigură de către şeful serviciului sau şeful formaţiei de intervenţie.
Secţiunea a 4-aDocumente necesare avizării Articolul 55Emiterea avizului de înfiinţare a serviciului privat se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 8, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul. Articolul 56
(1) Emiterea avizului pentru sector de competenţă al serviciului privat se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 8, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
(2) Concomitent cu solicitarea emiterii avizului pentru sector de competenţă al serviciului privat se poate solicita şi avizarea planului de intervenţie, cu respectarea prevederilor în vigoare.
Articolul 57Concomitent cu avizul de înfiinţare a serviciului privat se poate emite şi avizul pentru sector de competenţă, pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 58Emiterea avizului de extindere/restrângere a activităţii serviciului privat se solicită printr-o cerere scrisă, însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 8, depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul. Articolul 59
(1) Serviciul privat se desfiinţează în următoarele situaţii:a)la încetarea activităţii operatorului economic; b)în caz de restrângere a activităţii operatorului economic/ instituţiei, dacă prin aceasta nu mai are obligaţia constituirii serviciului privat; c)dacă intervenţia în situaţii de urgenţă se realizează prin încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, potrivit legii.
(2) Emiterea avizului de desfiinţare a serviciului privat se solicită printr-o cerere scrisă însoţită de documentele care atestă una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), depuse în dublu exemplar, certificate pentru conformitate cu originalul.
Articolul 60
(1) Nerespectarea criteriilor de performanţă de către serviciile de urgenţă private implică anularea avizelor de înfiinţare/pentru sectoare de competenţă, ca sancţiune contravenţională complementară.
(2) Avizul de înfiinţare a serviciului privat se anulează în următoarele situaţii:a)încheierea de contracte fără a fi respectate prevederile art. 42; b)nerespectarea dotării cu autospeciale de stingere cu apă şi spumă, care a stat la baza emiterii acestuia; c)funcţionarea serviciului privat constituit ca societate prestatoare de servicii într-un sector de competenţă pentru care nu deţine aviz.
(3) Avizul pentru sector de competenţă al serviciului privat se anulează în următoarele situaţii:a)neîncadrarea grupei/grupelor de intervenţie şi/sau a echipelor specializate pentru stingere incendii; b)nemenţinerea autospecialelor deţinute în stare de funcţionare şi permanent în sectorul de competenţă.
(4) În situaţia în care avizul pentru sector de competenţă a fost emis concomitent cu avizul de înfiinţare, încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) presupune anularea ambelor avize.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 61
(1) Serviciile voluntare şi serviciile private pot asigura măsuri de prevenire şi intervenţie fără aviz pentru sectorul de competenţă, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute în Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 14/2009.
(2) Măsurile de prevenire şi intervenţie la activităţile prevăzute la alin. (1) nu trebuie să afecteze capacitatea de intervenţie şi dispunerea mijloacelor tehnice de intervenţie în sectoarele de competenţă avizate.
Articolul 62Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele criterii de performanţă.
ANEXA Nr. 1la criteriile de performanţă STRUCTURA-CADRU a Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă Capitolul 1 - Dispoziţii generale: 1. date referitoare la constituirea serviciului; 2. prezentarea succintă a activităţii serviciului în funcţie de tipurile de risc gestionate; 3. alte date de interes general. Capitolul 2 - Organizarea şi atribuţiile serviciului: 1. conducerea şi structura organizatorică; 2. atribuţiile serviciului; 3. atribuţiile compartimentului şi ale specialiştilor pentru prevenire; 4. atribuţiile formaţiilor de intervenţie; 5. atribuţiile grupelor de intervenţie; 6. atribuţiile echipelor specializate; 7. atribuţiile dispeceratului; 8. atribuţiile compartimentului atelier propriu de întreţinere şi reparaţii. Capitolul 3 - Atribuţiile personalului din structura serviciului: 1. atribuţiile şefului serviciului*; 2. atribuţiile şefului compartimentului pentru prevenire; 3. atribuţiile membrilor compartimentului pentru prevenire; 4. atribuţiile şefului formaţiei de intervenţie**; 5. atribuţiile şefului grupei de intervenţie; 6. atribuţiile şefului echipei specializate; 7. atribuţiile membrilor grupelor de intervenţie; 8. atribuţiile membrilor echipelor specializate; 9. atribuţiile conducătorilor autospecialelor de intervenţie; 10. atribuţiile dispecerului/telefonistului; 11. atribuţiile electromecanicului auto; 12. atribuţiile operatorului în verificarea, întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor. Capitolul 4 - Gestionarea patrimoniului serviciului privat: dotare, exploatare, întreţinere, evidenţă şi control al patrimoniului. * La stabilirea atribuţiilor şefului serviciului voluntar şi al serviciului privat se au în vedere următoarele obligaţii principale: a)întocmeşte documentele de organizare şi funcţionare a activităţii serviciului voluntar/serviciului privat; b)planifică şi conduce activitatea de pregătire a personalului serviciului voluntar/serviciului privat; c)asigură respectarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare; d)organizează activitatea de prevenire; e)verifică întreţinerea autospecialelor, utilajelor şi materialelor din dotare; f)conduce acţiunile de intervenţie în limita competenţelor stabilite; g)întocmeşte rapoartele de intervenţie.** În cazul serviciului privat cu mai multe sectoare de competenţă, atribuţiile şefului serviciului pot fi îndeplinite de către şeful formaţiei de intervenţie. ANEXA Nr. 2la criteriile de performanţă DOCUMENTELE de organizare şi funcţionare a serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului II. Dosarul privind activitatea şi înzestrarea serviciului: 1. hotărârea consiliului local/dispoziţia administratorului/conducătorului privind înfiinţarea serviciului voluntar/serviciului privat, cu organigrama şi nominalizarea personalului pe funcţii; 2. contractele de voluntariat încheiate între consiliul local şi voluntari; 3. contractele sau convenţiile de colaborare pentru realizarea intervenţiei; 4. tabelul nominal cu personalul, funcţiile ocupate în cadrul serviciului, locul de muncă şi modul de înştiinţare; 5. tabelul cu materialele şi tehnica de intervenţie, existente în dotare, stabilite conform normei proprii de dotare; 6. evidenţa referatelor privind completarea cu materiale şi tehnică, întocmite de şeful serviciului; 7. schema legăturilor fir-radio cu forţele ce acţionează în cazul situaţiilor de urgenţă. III. Dosar cu planurile operative ale serviciului: 1. planuri de intervenţie şi/sau de apărare, în funcţie de riscurile identificate în sectorul de competenţă; 2. planuri de cooperare; 3. planul de evacuare în caz de situaţii de urgenţă; 4. planul sectorului de competenţă pe care sunt marcate zonele locuite, operatorii economici şi instituţiile, sursele de alimentare cu apă, zonele greu accesibile şi vulnerabile la riscuri; 5. planuri de urgenţă internă (pentru obiective SEVESO). IV. Dosar operativ: 1. organizarea intervenţiei pe ture de serviciu; 2. registrul cu note de anunţare şi de evidenţă a intervenţiilor; 3. rapoartele de intervenţie; 4. proceduri specifice de intervenţie pe tipuri de riscuri. V. Dosar privind pregătirea personalului: 1. planul de pregătire profesională lunară şi anuală, pe teme şi exerciţii; 2. registrul de evidenţă a participării la pregătirea profesională şi calificativele obţinute; 3. planificarea exerciţiilor şi aplicaţiilor. VI. Dosar privind activitatea de prevenire: A. Serviciul voluntar: 1. graficul controalelor la gospodăriile populaţiei, operatorilor economici şi instituţiilor din subordine; 2. graficul activităţilor de verificare, curăţare şi reparare a coşurilor de fum; 3. carnetele şi notele de control cu constatările rezultate din controale; 4. graficul acţiunilor de informare preventivă. B. Serviciul privat: 1. graficul de control; 2. programul serviciului de rond; 3. registrul cu constatările rezultate din serviciul de rond; 4. notele de control; 5. registrul cu evidenţa lucrărilor cu foc sau a lucrărilor periculoase. VII. Dosar tehnic: 1. planul de asistenţă al autospecialelor şi utilajelor; 2. dosar tehnic al autospecialelor şi utilajelor. VIII. Registrul istoric (pentru serviciile voluntare) ANEXA Nr. 3la criteriile de performanţă Baremele pentru evaluarea aptitudinilor fizice la încadrarea personalului

Nr. crt. Probe Dotare necesară Barem
1. Pista cu obstacole pe 100 m, conform regulamentului concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a) costum de protecţie tip pompier; b) o ţeavă de refulare a apei; c) 2 furtunuri de refulare tip C; d) un distribuitor B-CBC; e) un gard de 2 metri; f) o bârnă de echilibru. maximum 35 secunde
2. Alergare de rezistenţă pe 1.000 m Echipament sportiv maximum 7 minute
3. Alergare de viteză pe 50 m Echipament sportiv maximum 10 secunde
4. Abdomene Echipament sportiv minimum 20 repetări

ANEXA Nr. 4la criteriile de performanţă Norma de dotare cu echipament de protecţie a personalului serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă a)Şef serviciu:1. costum de protecţie tip pompier; 2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 3. cască de protecţie cu vizor; 4. brâu pompier (centură de siguranţă); 5. mănuşi de protecţie. b)Membrii grupelor de intervenţie:1. costum de protecţie tip pompier; 2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 3. cască de protecţie cu vizor; 4. brâu pompier (centură de siguranţă); 5. aparat de respirat cu aer comprimat (minim 2 buc./grupă); 6. mănuşi de protecţie. c)Membrii echipelor specializate de stins incendii:1. costum de protecţie tip pompier; 2. cizme scurte din piele cu branţ metalic; 3. cască de protecţie cu vizor; 4. brâu pompier (centură de siguranţă); 5. mănuşi de protecţie. d)Membrii echipelor specializate, altele decât cele de stins incendii:1. costum de protecţie; 2. bocanci; 3. cască de protecţie; 4. brâu pompier (centură de siguranţă); 5. mănuşi de protecţie. ANEXA Nr. 5la criteriile de performanţă Norma orientativă privind dotarea spaţiilor, a autospecialelor de stingere cu apă şi spumă şi a echipelor specializate A. Dotarea spaţiilor aferente serviciului a)Dispeceratul:1. mese de lucru şi scaune; 2. post telefonic cu legătură directă la beneficiar; 3. staţii de emisie-recepţie mobile; 4. mijloace de alarmare; 5. calculator; 6. imprimantă. b)Spaţii pentru garare/revizie mijloace de intervenţie:1. spaţii pentru gararea/depozitarea, adăpostirea şi întreţinerea materialelor/mijloacelor tehnice, încălzite pe timpul sezonului rece; 2. utilaje şi scule adecvate lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. B. Dotarea unei autospeciale de stingere cu apă şi spumă

Nr. crt. Denumire Nr. bucăţi
1 furtun de refulare tip C 15
2 furtun de refulare tip B 10
3 ţeavă de refulare tip C 4
4 tub de cauciuc pentru aspiraţie tip A 6
5 distribuitor B-CBC 2
6 hidrant portativ + cheie 1 set
7 colector 1
8 sorb pentru tuburile de aspiraţie 2
9 coş metalic 2
10 cordiţă susţinere sorb 2
11 ejector pentru ape mici 1
12 reducţii de racorduri: - tip A-B; - tip B-C. 1 1
13 amestecător de linie 1
14 ţeavă generatoare de spumă mecanică 2
15 costum de protecţie anticalorică (pentru serviciile private pentru situaţii de urgenţă): - apropiere normal (bluză, pantaloni, glugă, mănuşi, cizme); - pătrundere greu (combinezon cu glugă şi cizme etanşe şi mănuşi). 1 1
16 aparate de respirat cu aer comprimat 2*
Nr. crt. Denumire Nr. bucăţi
17 butelie cu aer comprimat, de rezervă 2*
18 coardă de salvare 2
19 cordiţă de salvare 2
20 topor târnăcop + toc 1
21 toporaş + toc 2
22 cange 1
23 rangă 1
24 proiector mobil 1
25 trepied proiector 1
26 bobină pentru cablu de 50 m 1
27 punte de trecere peste furtun 2
28 cot furtun 1
29 geantă pentru chei şi feşe 2
30 cheie pentru racordare (furtunuri) 4
31 faşă pentru furtun: - tip B; - tip C. 4 4
32 scară de fereastră 1
33 scară culisabilă 1
34 stingător tip P 6 2
35 trusă sanitară omologată RAR 1

* Cu caracter de obligativitate. C. Dotarea echipei specializate

Nr. crt. Tipul echipei specializate Dotare minimă/echipă
1 Stingere incendii - 6 furtunuri tip C - 2 ţevi de refulare** - 1 aparat de respirat cu aer comprimat (1 butelie de rezervă) - 3 lanterne - hidrant portativ cu cheie
2 Avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare - unelte de deblocare-salvare - targă - 1 - vestă reflectorizantă - 1/persoană - lanternă - 1/persoană - mijloace de avertizare-alarmare
3 Cercetare-intervenţie - echipament detecţie - 1 - complet de protecţie CBRN-1/persoană

** În cazul în care clădirea nu este echipată cu instalaţie de hidranţi interiori. ANEXA Nr. 6la criteriile de performanţă Model de aviz pentru funcţia de şef serviciu voluntar MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „..........." Nr. ......... din ........ AVIZ Domnul/Doamna ............., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........., CNP ........ ........ ............, întruneşte condiţiile legale*) pentru a putea fi încadrat(ă) pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii ........ ........ ............ .*) Deţine competenţele specifice ocupaţiei de şef serviciu voluntar/privat sau deţine brevet de pompier specialist. Avizul se emite astăzi, ........ ........ .......... . Inspector-şef, ........ ................ ........ ANEXA Nr. 7*)*) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.la criteriile de performanţă DOCUMENTE pe baza cărora se solicită emiterea avizelor specifice serviciilor private pentru situaţii de urgenţă ANEXA Nr. 8*)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.la criteriile de performanţă DOCUMENTE pe baza cărora se solicită emiterea avizelor specifice serviciilor private pentru situaţii de urgenţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 75/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu