Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.75 din 29.04.2015

pentru aprobarea Procedurii privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 307 din 06 mai 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2006 pentru aprobarea Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare - Revizia I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 7 noiembrie 2006. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂPROCEDURĂ privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare Capitolul IPrevederi generale 1.1. Scop Articolul 1Prezenta procedură are scopul de a stabili regulile privind calculul corecţiei datelor de măsurare în cazul în care punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi producere diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică. Articolul 2Decontarea tranzacţiilor de energie electrică se efectuează în punctul de delimitare patrimonială între reţelele electrice aparţinând operatorilor de reţea şi instalaţiile de utilizare aferente locurilor de consum/de producere/de consum şi producere. Articolul 3Dacă punctul de măsurare aferent unui loc de consum/de producere/de consum şi producere nu coincide cu punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare a acestuia faţă de reţeaua electrică, energia electrică tranzacţionată prin punctul de delimitare se determină prin corectarea energiei electrice măsurate, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri. Articolul 4Corectarea energiei electrice (activă sau reactivă)/puterii active măsurate se realizează prin însumarea la sau scăderea din energia electrică (activă sau reactivă)/puterea activă măsurată a corecţiei de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă, care reprezintă pierderile de energie electrică (activă sau reactivă)/putere activă prin elementele cu pierderi situate între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, determinate prin următoarele modalităţi: a)prin calcul, conform prevederilor prezentei proceduri; b)prin măsurare cu contoare de pierderi. Articolul 5Corecţiile stabilite conform prevederilor prezentei proceduri se aplică la decontarea energiei electrice (activă sau reactivă)/puterii active tranzacţionate prin punctul de delimitare, în relaţiile contractuale. Articolul 6În prezenta procedură, în lipsa altei precizări, prin energie electrică se înţelege energia electrică activă şi energia electrică reactivă. 1.2. Domeniul de aplicare Articolul 7 (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în activitatea de măsurare a energiei electrice.(2) Prezenta procedură nu se aplică pentru determinarea energiei electrice tranzitate între:a)reţeaua electrică de transport şi reţelele electrice de distribuţie; b)reţelele electrice de distribuţie şi instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor casnici racordaţi la nivelul de joasă tensiune, cu puteri aprobate mai mici sau egale cu 30 kW. Capitolul IIDefiniţii şi abrevieri Articolul 8(1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În prezenta procedură, termenii şi abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Termen sau abreviere Definiţie
Corecţie de energie electrică Cantitate de energie electrică, reprezentând pierderea de energie electrică într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, care trebuie adăugată la/scăzută din energia electrică măsurată de contor, în intervalul de calcul
Corecţie de putere electrică Cantitate de putere electrică, reprezentând pierderea de putere electrică într-un echipament energetic denumit element cu pierderi, situat între punctul de măsurare şi punctul de delimitare, care trebuie adăugată la/scăzută din puterea maximă măsurată de contor, în intervalul de calcul
Curbă de sarcină Set de indecşi de energie electrică activă sau reactivă, memoraţi la intervale de timp consecutive şi egale
Durată echivalentă de calcul al pierderilor () Interval de timp convenţional în care tranzitarea sarcinii (curent/putere electrică) la valoarea maximă, constantă, printr-o reţea electrică ar produce în elementele acesteia aceleaşi pierderi de energie electrică ca şi în cazul funcţionării conform curbei de sarcină realizate
Durată de utilizare a sarcinii maxime (Tsm) Interval de timp convenţional în care, printr-o reţea încărcată constant la sarcina (curent/putere electrică) maximă, s-ar transmite aceeaşi cantitate de energie ca şi în cazul funcţionării conform curbei de sarcină realizate
Element cu pierderi Echipament energetic, de regulă transformator electric şi/sau linie electrică aeriană sau în cablu pentru care se calculează pierderi
Energie electrică măsurată Energia electrică înregistrată de contor
Interval de calcul al corecţiei Interval de o oră pentru utilizatorii care deţin contoare cu înregistrare orară, respectiv interval de o lună pentru utilizatorii care deţin contoare fără înregistrare orară. Pentru utilizatorii pentru care intervalul de citire a contoarelor este mai mare de o lună, intervalul de calcul al corecţiei este intervalul de citire, cu posibilitatea facturării eşalonate a corecţiilor şi cu regularizare corespunzătoare a valorilor citite, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare
Operator de reţea După caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie
Pierderi constante de energie electrică/putere Pierderile care se produc: • în transformatoare electrice, datorită magnetizării miezului magnetic, circulaţiei curenţilor turbionari şi fenomenului de histerezis; • în liniile electrice, datorită efectului corona şi curenţilor de scurgere prin izolatoare şi dielectric.
Pierderi variabile de energie electrică/putere Pierderile care se produc la funcţionarea în regim de sarcină în înfăşurările transformatoarelor electrice şi în conductoarele liniilor electrice
Punct de delimitare Locul în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea
Punct de măsurare Locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care este conectată aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate
Regim de funcţionare în sarcină Regim în care un echipament electric (transformator, linie) este parcurs de un curent electric de sarcină
Regim de funcţionare în gol Regim în care un echipament electric (linie, transformator, generator) este menţinut sub tensiune, fără sarcină
Regim de rezervă Regim în care un echipament electric (linie, transformator, generator) este deconectat de la reţea

Capitolul IIIMetode de calcul pentru stabilirea corecţiei de energie/putere electrică Articolul 9 (1) Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează pe baza:a)schemei electrice ce include elementele cu pierderi situate între punctul/punctele de măsurare şi punctul/punctele de delimitare, pentru toate căile de alimentare; b)regimului de funcţionare realizat al elementelor cu pierderi; c)parametrilor tehnici ai fiecărui element cu pierderi din schema electrică preluaţi, după caz, din avizul tehnic/certificatul de racordare, relevee, buletine de fabrică, cataloage de produs, tabele cu parametrii medii ai transformatoarelor de putere aflate în exploatare, buletine de încercări. În cazul în care aceste informaţii nu sunt disponibile, se pot utiliza valorile parametrilor tehnici ai elementelor cu pierderi din anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta procedură; d)datelor de măsurare a energiei electrice consumate sau livrate. (2) În exploatarea instalaţiilor electrice se deosebesc următoarele regimuri de funcţionare:a)în sarcină, situaţie în care se calculează pierderi constante şi pierderi variabile de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi; b)în gol, situaţie în care se calculează pierderi constante de energie electrică activă şi reactivă, respectiv de putere activă în elementele cu pierderi; c)în rezervă, situaţie în care nu se calculează pierderi în elementele menţionate. Articolul 10(1) Calculul corecţiei de energie electrică/putere activă se realizează utilizând, după caz, următoarele mărimi: energia electrică activă măsurată Ea (kWh), energia electrică reactivă măsurată Er (kVArh), timpul de menţinere sub tensiune a instalaţiei Tf (h) (care include timpul de funcţionare în sarcină şi timpul de funcţionare în gol), timpul de funcţionare în sarcină a instalaţiei Tfs (h), puterea maximă activă măsurată Pmax.(2) Mărimile precizate la alin. (1) sunt aferente intervalului de calcul.(3) Pentru calculul corecţiilor se determină următoarele mărimi:a)factorul de putere, pe baza uneia dintre relaţiile:

b)puterea medie activă:

c)puterea maximă aparentă:

d)puterea medie aparentă:

e)durata de utilizare a sarcinii maxime:

f)durata echivalentă de calcul al pierderilor:

unde: ku = Smed / Smax este coeficientul de umplere a graficului de sarcină; p = (0,15 ÷ 0,30); în calcule se utilizează valoarea p = 0,2.
(4) În situaţia în care contorul utilizat la un loc de consum/de producere/de consum şi producere este fără măsurare orară şi nu înregistrează Pmax, la calculul corecţiilor de energie electrică/putere activă se utilizează datele din tabelul 1.Tabelul 1

Tipul activităţii Tsm [ore/lună]  [ore/lună]
Activitate cu un schimb de 8 ore 164 75
Activitate în două schimburi de câte 8 ore 330 156
Activitate în trei schimburi de câte 8 ore 430 203
Activitate cu un schimb de 10 ore 230 106
Activitate cu un schimb de 12 ore 270 124
Activitate în două schimburi de câte 12 ore 440 218

Articolul 11
(1) În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:a)puterea nominală, Sn [kVa]; b)pierderile de mers în gol, P0 [kW]; c)pierderile în scurtcircuit, Psc [kW]; d)curentul de mers în gol, i0 [%]; e)tensiunea de scurtcircuit, usc [%]. (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite, conform prevederilor de la art. 9 şi 10.
Articolul 12În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor fără curbă de sarcină se determină: a)pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:

(i) pierderile de energie electrică activă:

(ii) pierderile de energie electrică reactivă:

(iii) pierderile de putere activă:

b)pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:

(i) pierderile de energie electrică activă:

(ii) pierderile de energie electrică reactivă:

(iii) pierderile de putere activă:

c)corecţia totală de energie electrică/putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante şi variabile, calculate cu relaţiile (7)-(12): Articolul 13În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină, se determină: a)pierderile constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile (7)-(9); b)pierderile variabile de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:

(i) pierderile de energie electrică activă:

(ii) pierderile de energie electrică reactivă:

(iii) pierderile de putere activă:

c)corecţia totală de energie electrică/putere activă se determină prin însumarea pierderilor constante şi variabile, cu relaţiile (13)-(15). Articolul 14 (1) În cazul în care elementul cu pierderi este un transformator şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină orară, pentru fiecare interval de timp tj = 1 h se determină:a)pierderile constante de energie electrică, cu relaţiile (7), respectiv (8), considerând în formule în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj b)pierderile variabile de energie electrică, cu relaţiile:

(i) pierderile de energie electrică activă:

unde:

tj este intervalul de timp (unitar, tj = 1 h);

Pj şi Qj sunt valorile medii orare ale puterilor active şi reactive măsurate, exprimate în kW, respectiv în kvar; în locul acestor mărimi se pot utiliza valorile energiilor orare măsurate, care, ca mărime, datorită intervalului de o oră, reprezintă tot puteri;

(ii) pierderile variabile de energie electrică reactivă:

c)corecţia totală de energie electrică se determină cu relaţiile (13), respectiv (14). (2) Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi pierderile de energie activă corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h. Articolul 15În cazul transformatoarelor sau autotransformatoarelor cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens. Articolul 16 (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică aeriană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:a)lungimea liniei în porţiunea considerată, l [km]; b)tensiunea nominală a liniei, Un [kV]; c)rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r0 [Ω/km]; d)reactanţa specifică a liniei x0 [Ω/km]. (2) Pentru lungimea porţiunii de linie cuprinsă între punctul de măsurare şi punctul de delimitare se determină rezistenţa ohmică R [Ω], respectiv reactanţa inductivă X [Ω].(3) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) şi (2) se utilizează, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10. Articolul 17 (1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor fără curbă de sarcină, se calculează doar pierderile variabile de energie/putere activă cu relaţiile:a)pierderile de energie electrică activă:

b)pierderile de energie electrică reactivă:

c)pierderile de putere activă:


(2) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină, se calculează doar pierderi variabile cu relaţiile:a)pierderile de energie electrică activă:

b)pierderile de energie electrică reactivă:

c)pierderile de putere activă:

Articolul 18 (1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv de 400 kV, la pierderile variabile de energie activă/putere activă, calculate în conformitate cu prevederile art. 17, se adaugă pierderile constante corona de energie electrică activă/putere activă.(2) Pentru pierderile constante unitare corona ΔP0cor se recomandă să se adopte o valoare de 4-6 kW/km, în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 220 kV, respectiv 10-15 kW/km, în cazul liniilor electrice cu tensiune nominală de 400 kV.(3) Pierderile constante corona de energie electrică activă se determină cu relaţia:


(4) Pierderile constante corona de putere activă se determină cu relaţia:


(5) Corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), iar corecţia totală de putere activă se determină cu relaţia (15).
Articolul 19(1) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală mai mică sau egală cu 110 kV şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu curbă de sarcină orară, pentru fiecare interval de timp tj = 1 h se calculează doar pierderi variabile cu relaţiile:a)pierderile variabile de energie electrică activă ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale mai mici sau egale cu 110 kV: unde:

tj este intervalul de timp (unitar, tj = 1 h)

Pj şi Qj sunt valorile medii orare ale puterilor măsurate, exprimate în kW, respectiv în kVAr; în locul acestora se pot utiliza valorile energiilor orare, care, datorită intervalului de o oră, reprezintă puteri.Acolo unde este posibil, în locul tensiunii nominale Un se utilizează valoarea tensiunii medii pe linie, Um, determinată prin măsurători orare; b)pierderile variabile de energie electrică reactivă ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni nominale mai mici sau egale cu 110 kV:
(2) Pentru cazul în care linia electrică aeriană care constituie element cu pierderi are tensiunea nominală de 220 kV, respectiv 400 kV, şi în punctul de măsurare se află montat un contor cu măsurare orară, pierderile constante corona se determină conform prevederilor art. 18 şi cu relaţia (28), considerând în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj.(3) Corecţia totală de energie electrică se stabileşte cu relaţiile (13), respectiv (14).(4) Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi energiile active corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h.
Articolul 20 (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, la calculul corecţiilor se utilizează următorii parametri caracteristici:a)lungimea liniei în porţiunea considerată, l [km]; b)tensiunea nominală a liniei, Un [kV]; c)rezistenţa ohmică specifică a conductoarelor, r0 [Ω/km]; d)reactanţa specifică a conductoarelor, x0 [Ω/km]; e)capacitatea specifică a cablurilor c0 [μ F/km]; f)susceptanţa specifică a cablurilor B0 [μ S/km]; g)pierderile specifice în dielectric ΔPd [kW/km]; h)pulsaţia mărimilor alternative ω (ω = 100π în Europa). (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1) se utilizează, de asemenea, după caz, mărimile măsurate, calculate sau stabilite conform prevederilor art. 9 şi 10. Articolul 21În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană, pentru calculul corecţiei se determină: a)pierderi constante de energie electrică/putere activă, cu relaţiile:

(i) pierderi de energie electrică activă:

(ii) pierderi de putere activă:

(iii) pierderi de energie reactivă generată prin efectul capacitiv al liniilor electrice în cablu (efect de compensare al liniei electrice în cablu):

b)pierderi variabile de energie activă/putere activă, astfel:

(i) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un contor fără curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (22), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (23), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (24);
(ii) pentru cazul în care în punctul de măsurare este montat un contor cu curbă de sarcină, pierderile variabile de energie electrică activă se determină cu relaţia (25), pierderile variabile de energie reactivă cu relaţia (26), iar pierderile variabile de putere activă cu relaţia (27);

c)corecţia totală de energie electrică activă se determină cu relaţia (13), corecţia de putere activă se determină cu relaţia (15), iar corecţia de energie reactivă se determină cu relaţia:

Articolul 22 (1) În cazul în care elementul cu pierderi este o linie electrică subterană şi în punctul de măsurare este montat un contor cu măsurare orară, pentru calculul corecţiei se determină:a)pierderile constante de energie activă, cu relaţia (32); b)pierderile constante de energie reactivă generată prin efect capacitiv, cu una dintre relaţiile (34a) sau (34b), considerând în locul timpului total de funcţionare Tf intervalul de timp unitar tj; c)corecţia totală de energie electrică activă, cu relaţia (13); d)corecţia totală de energie reactivă, cu relaţia (35). (2) Pierderile de putere activă au aceeaşi mărime ca şi energiile active corespunzătoare calculate pe intervalul de timp unitar tj = 1 h. Articolul 23În cazul liniilor electrice cu circulaţii de energie electrică activă în ambele sensuri, pierderile se calculează separat pentru fiecare sens. Capitolul IVDeterminarea energiei/puterii electrice corectate Articolul 24Pentru un loc de consum/de producere/de consum şi producere la care punctul de măsurare diferă de punctul de delimitare a instalaţiilor de utilizare faţă de reţeaua electrică, în anexele contractelor pentru prestarea serviciului de distribuţie/transport se stabilesc parametrii elementelor cu pierderi şi formulele de calcul al corecţiei cantităţii de energie electrică/puterii active maxime măsurate, aplicabile conform prevederilor prezentei proceduri. Articolul 25Corecţia energiei electrice/puterii active maxime măsurate se aplică după cum urmează: a)în situaţia în care punctul de măsurare este situat în aval faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie al puterii active:

(i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se adună la energia electrică măsurată;
(ii) corecţia de putere activă se adună la puterea maximă măsurată;

b)în situaţia în care punctul de măsurare este situat în amonte faţă de punctul de delimitare, raportat la sensul de circulaţie al puterii active:

(i) corecţia de energie electrică activă, respectiv reactivă se scade din energia electrică măsurată;
(ii) corecţia de putere activă se scade din puterea maximă măsurată.

Articolul 26Corecţiile de energie electrică/putere activă se determină pe intervalul de calcul. Articolul 27 (1) Operatorii de reţea includ în baza de date de măsurare, pentru fiecare punct de măsurare care diferă de punctul de delimitare, valorile corecţiilor şi ale datelor de măsurare corectate.(2) Operatorii de reţea pun la dispoziţia utilizatorilor informaţiile precizate la alin. (1) pentru justificarea facturilor emise, pentru perioada de derulare a contractului. Articolul 28Pentru utilizatorii aflaţi în regim de funcţionare în sarcină la care punctele de măsurare diferă de punctele de decontare corespunzătoare şi care au convenită compensarea pierderilor de energie reactivă inductivă, în condiţii tehnice precizate de operatorul de reţea prin ATR/CR (aviz tehnic de racordare/certificat de racordare), sursa de energie reactivă fiind montată la tensiunea inferioară a transformatorului de alimentare (în aval de grupul de măsurare), pierderile de energie reactivă se compensează (se reduc) cu cantitatea de energie reactivă capacitivă măsurată de grupul de măsurare pe sensul de la consumator spre reţea; reducerea nu va putea depăşi nivelul energiei reactive inductive calculate la mersul în gol al transformatorului. Articolul 29Corecţia aferentă elementelor cu pierderi prin intermediul cărora se alimentează mai mulţi utilizatori se repartizează proporţional cu puterea aprobată prin ATR/CR pentru pierderile constante şi cu cantităţile de energie electrică activă şi reactivă măsurate pentru fiecare dintre aceştia pentru pierderile variabile. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 30În situaţia în care metodele de calcul pentru corecţia datelor de măsurare prevăzute în prezenta procedură nu se pot aplica din motive obiective, independente de voinţa părţilor, părţile pot conveni alte metode de calcul, care se prevăd explicit în contractele încheiate în conformitate cu prevederile art. 24. Articolul 31Prezenta procedură se poate utiliza în situaţii stabilite pe baze contractuale, cu acordul părţilor, pentru determinarea pierderilor pe elemente de reţea, menţinute în regim de funcţionare în gol la solicitarea clienţilor finali, în vederea asigurării unui grad sporit de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum. ANEXA Nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la procedură Parametri tehnici pentru linii electrice aeriene ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. la procedură Parametri tehnici pentru linii electrice subterane ANEXA Nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. la procedură Parametri tehnici pentru transformatoare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu