Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 747 din 13 decembrie 1999

pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 653 din 31 decembrie 1999


SmartCity3


    Ministrul muncii si protectiei sociale,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 935/1999 privind stabilirea conditiilor in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala, ale art. 3 pct. V lit. d) si ale art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba:
    1. Normele privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa nr. 1;
    2. Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii, prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 2
    Inspectoratele teritoriale de munca, directiile generale de munca si protectie sociala, judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  Ministrul muncii si protectiei sociale,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                  NORME
privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare

    A. Inspectia Muncii

    I. Incasarea comisionului
    1. In baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate se percepe un comision de inspectoratele teritoriale de munca, astfel:
    a) 0,75% din fondul lunar de salarii angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
    b) 0,25% din fondul lunar de salarii angajatorilor carora le presteaza serviciile constand in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre acestia in carnetele de munca ale salariatilor.
    2. Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorat, in contul inspectoratelor teritoriale de munca.
    3. Sumele reprezentand comisionul se gestioneaza de Inspectia Muncii in regim extrabugetar si se utilizeaza pentru cheltuieli curente si de capital, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    4. Sumele incasate din comisionul prevazut la pct. 1 se administreaza de Inspectia Muncii in regim extrabugetar, potrivit art. 70 alin. (1) lit. b) si art. 73 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 72/1996.
    5. Sumele reprezentand comisionul se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda. Cu dobanda incasata de la trezoreria statului se majoreaza in mod corespunzator veniturile.

    II. Evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comision
    6. Veniturile si cheltuielile aferente activitatii de pastrare si completare a carnetelor de munca, de verificare si certificare a legalitatii inregistrarilor efectuate in conditiile stabilite de Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se evidentiaza si se contabilizeaza impreuna cu veniturile si cheltuielile realizate conform Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137/1999, potrivit prevederilor legale, de catre Inspectia Muncii.
    7. Veniturile prevazute de legile mentionate la pct. 6 se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli la capitolul 23.03, subcapitolul 91 "Venituri din activitatea de pastrare si completare a carnetelor de munca si din alte prestatii".
    8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajeaza si se utilizeaza in conditiile prevederilor Legii nr. 72/1996 de catre persoanele care indeplinesc atributii de ordonator de credite, pe baza bugetelor aprobate.
    9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 "Cheltuieli pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru alte prestatii".
    Incadrarea cheltuielilor pe articole si pe alineate se va face pe baza clasificatiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
    10. Veniturile reprezentand activitatile prestate in conditiile Legii nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se incaseaza de la beneficiari prin virare cu ordin de plata in conturile inspectoratelor teritoriale de munca sau, in numerar, prin casieriile proprii ale acestora.
    11. Operatiunile de incasari si plati privind executia bugetului de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectueaza prin contul general al trezoreriei statului. In acest scop inspectoratele teritoriale de munca vor deschide la trezoreriile statului, la nivelul fiecarui judet, contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si unitatilor subordonate", iar pentru judetul Ilfov se va deschide la Banca Comerciala Romana - S.A. sectorul 4 contul 64.51 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si unitatilor subordonate".
    12. Sumele incasate de inspectoratele teritoriale de munca, reprezentand comisionul prevazut de Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se vireaza in primele 3 zile lucratoare ale lunii curente pentru luna expirata in contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si unitatilor subordonate", deschis la trezoreria statului pe seama Inspectiei Muncii.
    13. Inspectia Muncii alimenteaza cu ordin de plata conturile inspectoratelor teritoriale de munca, iar acestea efectueaza cheltuieli in limita bugetului aprobat.
    14. Angajarea cheltuielilor se dispune de catre ordonatorul de credite, in limita prevederilor aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in conditiile legii.

    III. Evidenta contabila
    Evidenta contabila a operatiunilor extrabugetare se va face prin aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice, partea referitoare la activitatile extrabugetare.

    B. Directii generale de munca si protectie sociala teritoriale

    I. Incasarea comisionului
    1. In baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale percep un comision de 0,75%, calculat la venitul asigurat prevazut in contractul de asigurari sociale, pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca ale persoanelor care au incheiat contracte de asigurare.
    2. Plata comisionului se va efectua pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care este datorat, in conturile directiilor generale de munca si protectie sociale teritoriale.
    3. Sumele reprezentand comisionul se gestioneaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin directia de specialitate, in regim extrabugetar, si se utilizeaza pentru cheltuieli curente si de capital, iar soldul ramas la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    4. Sumele incasate din comisionul prevazut la pct. 1 se administreaza de directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, prin compartimentele de specialitate, in regim extrabugetar.
    5. Sumele reprezentand comisionul se pastreaza la trezoreria statului si sunt purtatoare de dobanda. Cu dobanda incasata de la trezoreria statului se majoreaza in mod corespunzator veniturile.

    II. Evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul prevazut de Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare
    6. Veniturile si cheltuielile aferente acestei activitati in conditiile stabilite de Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se evidentiaza si se contabilizeaza, potrivit prevederilor legale, de catre directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale, prin compartimentele de specialitate.
    7. Veniturile se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli la capitolul 23.03, subcapitolul 91 "Venituri din activitatea de pastrare si completare a carnetelor de munca si din alte prestatii".
    8. Cheltuielile din mijloace extrabugetare se angajeaza si se utilizeaza, in conditiile prevederilor Legii nr. 72/1996, de catre persoanele care indeplinesc atributii de ordonator de credite, pe baza bugetelor aprobate.
    9. Cheltuielile vor fi cuprinse la capitolul 72.15 "Cheltuieli pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru alte prestatii".
    Incadrarea cheltuielilor pe articole si alineate se va face pe baza clasificatiei bugetare aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
    10. Veniturile reprezentand activitatile prestate in conditiile Legii nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se incaseaza de la beneficiari prin virare cu ordin de plata in conturile directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale sau in numerar prin casieriile proprii ale acestora.
    11. Operatiunile de incasari si plati privind executia bugetului de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare se efectueaza prin contul general al trezoreriei statului. In acest scop directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale vor deschide la trezoreriile statului contul 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si unitatilor subordonate", iar pentru Directia generala de munca si protectie sociala Ilfov se va deschide la Banca Comerciala Romana - S.A. sectorul 4 contul 64.51 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si unitatilor subordonate".
    12. Angajarea cheltuielilor se dispune de catre ordonatorul de credite, in limita prevederilor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli, cu viza de control financiar preventiv a persoanei din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale, imputernicita in acest sens prin decizie a ordonatorului de credite.
    13. Sumele ramase necheltuite la data de 31 decembrie a fiecarui an se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    III. Evidenta contabila
    Evidenta contabila a operatiunilor extrabugetare se va face prin aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice, partea referitoare la activitatile extrabugetare.

    ANEXA 2

                                PROCEDURA
de inregistrare a contractelor individuale de munca si modul de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii

    1. In aplicarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a inregistra contractele individuale de munca incheiate cu salariatii proprii, urmatoarele categorii de angajatori:
    a) persoanele fizice autorizate potrivit legii sa desfasoare o activitate independenta; persoanele fizice care utilizeaza personal casnic sau alte persoane fizice pentru efectuarea unor servicii sau lucrari;
    b) societatile comerciale cu capital integral privat;
    c) asociatiile cooperatiste;
    d) asociatiile familiale;
    e) asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;
    f) orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.
    2. Contractul individual de munca produce efecte de la data incheierii sale. Daca nu exista dovezi scrise, data inceperii prestarii activitatii se considera data incheierii contractului individual de munca.
    3. Dovada executarii contractului individual de munca se face prin prezentarea de catre angajator a documentelor de plata a salariilor.
    4. Incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca pentru salariatii angajatorilor prevazuti la pct. 1 se fac cu respectarea legislatiei muncii.
    5. Inspectoratele teritoriale de munca vor lua toate masurile corespunzatoare pentru a asigura tinerea evidentei muncii prestate de toti angajatii incadrati pe baza de contract individual de munca si, respectiv, pe baza de conventie civila de prestari de servicii la persoanele fizice si juridice prevazute la pct. 1.
    6. Comisionul prevazut la art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se percepe angajatorului pentru personalul angajat pe baza de conventie civila de prestari de servicii.
    7. Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratul teritorial de munca, in termen de 5 zile, actele privind executarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca, iar actele privind incheierea contractelor individuale de munca urmeaza sa fie depuse in termen de 20 de zile de la data incheierii lor.
    8. Inregistrarea contractelor individuale de munca ale salariatilor care presteaza munca la angajatorii prevazuti la pct. 1 se face la inspectoratul teritorial de munca, numai dupa verificarea inscrierilor din carnetele de munca, efectuate ca urmare a incetarii contractului individual de munca. Contractele de asigurari sociale incheiate de persoanele care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii se inregistreaza la directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, potrivit legii.
    9. Conventiile civile de prestari de servicii, incheiate potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi inregistrate de persoanele juridice intr-un registru special al carui model este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura si care se va pastra la sediul persoanei juridice.
    10. Contractele individuale de munca si conventiile civile de prestari de servicii se incheie in forma scrisa si vor contine cel putin elementele si clauzele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la prezenta procedura.
    11. Carnetele de munca ale angajatilor cu contract individual de munca se pastreaza si se completeaza de inspectoratele teritoriale de munca, prin serviciul de specialitate al acestora, iar inscrierile efectuate in carnetele de munca vor fi verificate si certificate de persoana desemnata in acest scop prin decizia inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de munca.
    12. Aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuate de angajatorii prevazuti la pct. 1 se da cu titlu de exceptie de inspectoratele teritoriale de munca, dupa o prealabila verificare, din care sa rezulte ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de dispozitiile legale privind tinerea corecta a evidentei muncii prestate de angajatii cu contract individual de munca.
    Aprobarea se da pentru fiecare an calendaristic si va fi insotita de angajamentul scris al angajatorului de a respecta prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca.
    Personalul angajatorului, care presteaza activitatea de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetelor de munca, va fi testat si confirmat de inspectoratul teritorial de munca.
    13. Procedura intocmirii, completarii si pastrarii carnetelor de munca este cea prevazuta de Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca si de Ordinul ministrului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca.
    14. Daca inregistrarile efectuate in carnetele de munca nu concorda cu actele care au stat la baza acestora, carnetele de munca vor fi restituite angajatorilor in vederea efectuarii rectificarilor, in conditiile prevazute de Decretul nr. 92/1976.
    15. Angajatorii care au primit aprobarea inspectoratului teritorial de munca de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor pot opta ca operatiunile privind inscrierile in carnetele de munca sa fie efectuate de societati comerciale specializate si acreditate de Inspectia Muncii, in conditiile legii.
    16. Pot fi inregistrate ca vechime in munca sau, dupa caz, ca perioada de contributie la fondul de asigurari sociale, numai perioadele pentru care exista state de plata a salariilor, principala dovada de executare a contractului individual de munca si, respectiv, numai perioadele de plata a cotizatiilor la fondul de asigurari sociale, pe baza contractului de asigurari sociale.
    17. Persoanele angajate in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in temeiul art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot incheia cu directia generala de munca si protectie sociala teritoriala contracte de asigurari sociale in conditiile prevazute la art. 5 din aceeasi lege.
    Drepturile si obligatiile de asigurari sociale ale persoanelor care incheie contracte de asigurari sociale sunt aceleasi cu cele prevazute de lege pentru persoanele care sunt incadrate cu contract individual de munca.
    Baza de calcul a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale o constituie venitul lunar declarat pentru care se incheie contractul de asigurari sociale, care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara.
    18. Prin incheierea contractelor de asigurari sociale persoanele asigurate se obliga la plata lunara a contributiei la Fondul de asigurari sociale de stat si a contributiei la Fondul pentru pensia suplimentara, potrivit Decretului nr. 389/1972, modificat si completat prin Legea nr. 42/1992 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/1999, Legii nr. 3/1977, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1998, aprobata prin Legea nr. 128/1999.
    19. Contractele de asigurari sociale se incheie in forma scrisa, se inregistreaza la serviciul specializat din cadrul directiilor generale de munca si protectie sociala teritoriale si vor cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr. 4 la prezenta procedura.
    20. Contributia la Fondul pentru pensia suplimentara se achita lunar si integral de catre persoana asigurata prin contractul de asigurari sociale, care presteaza munca in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in cota stabilita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998, aprobata prin Legea nr. 128/1999, iar plata acesteia sa se faca o data cu achitarea contributiilor de asigurari sociale de stat, prin ordin de plata in contul asigurarilor sociale, deschis la trezoreria statului.
    21. La calculul contributiei datorate de catre angajatori la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, din fondul de salarii se deduc sumele reprezentand drepturile banesti acordate persoanelor pentru munca prestata in baza unor conventii civile de prestari de servicii.
    22. Obligatia angajatorilor, prevazuta la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, de a suporta in total sau in parte contributia de asigurari sociale se stabileste printr-un act aditional la conventia civila de prestari de servicii, intocmit in scris, si se ataseaza la contractul de asigurari sociale.
    Nevirarea contributiei de asigurari sociale de catre angajator nu exonereaza asiguratul de obligatiile de plata asumate prin contractul de asigurari sociale.
    23. Posibilitatea de a incheia contracte de asigurari sociale, in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se refera la persoanele care nu sunt cuprinse intr-o alta forma de asigurari sociale.
    24. Drepturile de asigurari sociale cuvenite persoanelor care desfasoara activitate pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care incheie contract de asigurari sociale se calculeaza si se platesc de catre directiile generale de munca si protectie sociala teritoriale.
    25. Pentru persoanele angajate in baza unei conventii civile de prestari de servicii, dar care nu au incheiat contracte de asigurari sociale potrivit Legii nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii nu au obligatia de a calcula si de a vira la bugetul asigurarilor sociale de stat contributia pentru asigurari sociale si contributia pentru pensia suplimentara.
    26. Munca prestata in baza unei conventii civile de prestari de servicii, incheiata in baza art. 3 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate desfasura atat pentru activitati ce se deruleaza cu regularitate, pe durata determinata sau nedeterminata, care nu depasesc in medie 3 ore pe zi, in raport cu programul lunar de lucru, cat si pentru prestarea unor lucrari sau activitati determinate in folosul asociatiilor de proprietari sau de locatari, independent de volumul de activitate necesar.
    27. Activitatea de baza la care face referire art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 935/1999 reprezinta acea activitate care rezulta din actul constitutiv al unitatii angajatoare (statut, contract de societate etc.), care stabileste obiectul principal de activitate, respectiv activitatea care confera profilul esential al activitatii angajatorului.
    28. Pentru activitatile de baza ale angajatorilor nu se pot incheia conventii civile de prestari de servicii, ci contracte individuale de munca, daca volumul muncii ce urmeaza sa fie prestata reprezinta cel putin jumatate din norma intreaga de munca. De asemenea, nu se pot incheia conventii civile de prestari de servicii prin fractionarea volumului de munca aferent unui post cu norma intreaga.
    29. Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 935/1999, referitoare la prestarea unor activitati care fac parte din domeniul activitatii de baza, nu se aplica celor care lucreaza in functii care nu fac parte din profilul activitatii angajatorului si care au durata timpului de munca prevazut la art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
    30. Dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 935/1999 nu se aplica serviciilor prestate de persoanele prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul unor legi speciale (cum este cazul membrilor consiliilor de administratie, cenzorilor, consilierilor locali si judeteni, expertilor, arbitrilor, mediatorilor si altor persoane care desfasoara activitati in baza unor legi speciale), precum si persoanelor prevazute la art. 2 lit. c) din aceeasi lege, care executa lucrari pentru care primesc drepturi de autor.

    ANEXA 1
    la procedura

    Inregistrat la inspectoratul teritorial de munca ........../............

                            REGISTRU SPECIAL
pentru evidenta personalului angajat pe baza de conventie civila de prestari de servicii la angajatori persoane juridice

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Nr. crt.
    B = Numarul si data inregistrarii conventiei civile de prestari de servicii
        la inspectoratul teritorial de munca
    C = Functia/meseria
    D = Observatii
______________________________________________________________________________
A Numele si  Domiciliul Buletin de   Data       Durata      Programul  B  C  D
  prenumele             identitate/  angajarii  conventiei  de lucru
                        Carte de                civile de
                        identitate              prestari
                        seria/nr.               de
                        Codul                   servicii
                        numeric
                        personal
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la procedura

    Angajator (persoana juridica sau persoana fizica) ....................
    Sediul ...............................................................
    Inregistrat la registrul comertului din judetul ......................
    sub nr....................
    Codul fiscal .............
    Telefon ..................

                         CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ....... la registrul inspectoratului teritorial de munca din ............. la data de ...............

    A. Subsemnatul ....................., reprezentant legal al persoanei juridice ......................, si salariatul/salariata ......................, domiciliat/domiciliata in localitatea ............., str. ........... nr. ....., judetul ............, posesor al actului de identitate seria ......, nr. ......, eliberat de ................... la data de .........., am incheiat prezentul contract de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
    I. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................;
    b) determinata, de ................., pe perioada cuprinsa intre data de .............. si data de ............ .
    II. Felul muncii
    Functia
    (meseria) ..................................................................
................................................................................
    Salariatul/salariata va presta urmatoarele activitati: .....................
................................................................................
    Activitatea prestata se desfasoara in conditii deosebite de munca ........., grupa de munca ........... timpul lucrat in aceste conditii ................. .
    Angajatorul poate schimba, pe durata determinata, felul muncii, in conditiile legii, cu mentinerea salariului stabilit sau cu acordarea unui salariu mai mare, convenit de comun acord cu salariatul.
    III. Conditii de angajare: o norma intreaga, o fractiune de norma de ............. . Durata timpului de lucru este de .......... ore/zi.
    IV. Salariul lunar este de ......... lei, din care salariul de baza de ......... lei si urmatoarele sporuri ............ .  Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se platesc cu sporuri prevazute in Codul muncii sau in contractele colective de munca. Salariatul ............. beneficiaza in plus si de urmatoarele drepturi banesti ............... .
    Data la care se plateste salariul este ................. .
    V. In situatia in care salariatul/salariata .................... este trimis/trimisa in delegatie beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) transport .....................
    b) cazare ........................
    c) diurna ...................... .
    VI. Durata concediului anual de odihna este de ....... zile, in raport cu vechimea in munca a salariatului, de .......... ani.
    VII. Drepturi specifice legate de protectia muncii:
    a) echipament de protectie ........................
    b) echipament de lucru ............................
    c) antidoturi .....................................
    d) alimentatie de protectie .......................
    e) alte drepturi si obligatii privind protectia muncii ................
    VIII. Alte clauze: ....................................................
    IX. Obligatii generale ale partilor:
    Angajatorul are obligatia:
    a) sa plateasca salariatului drepturile salariale cuvenite pentru munca prestata si sa ii acorde celelalte drepturi prevazute de lege si de contractele colective de munca;
    b) sa ii asigure salariatului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea masurilor de protectie a muncii;
    c) sa retina si sa vireze la timp contributiile salariatului pentru asigurarile sociale, pensie suplimentara, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si celelalte contributii prevazute de dispozitiile legale;
    d) in cazul incetarii contractului sa ii plateasca drepturile la zi.
    Salariatul are obligatia:
    a) sa realizeze norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si sa raspunda de indeplinirea lor fata de angajator;
    b) sa respecte regulile stabilite prin regulamentul de ordine interioara al unitatii si normele de protectie a muncii, pastrarea secretului de stat si de serviciu.
    X. Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat si s-a inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.

            Angajator,                             Salariat,
     .........................                ....................

        Reprezentant legal,
     .........................

     Date privind modificarea contractului individual de munca:
_____________________________________________________________________________
                                                        Semnatura
Nr.  Data          Elementul contractual  -----------------------------------
crt. contractului  asupra caruia s-a      Angajator Salariat Functionar al
                   convenit modificarea                      inspectoratului
                                                             teritorial de
                                                             munca
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

                                                Avizat
                            Functionarul inspectoratului teritorial de munca
                            Numele si prenumele ............................
                            Semnatura ......................................
                                                 L.S.

    ANEXA 3
    la procedura

    Societatea Comerciala .....................
    Sediul ....................................
    Codul fiscal ..............................
    Telefon ...................................

                CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI DE SERVICII

    I. Partile contractante
    1. ......................, cu sediul in ..............., str. ............ nr. ......., telefon .............. cont de virament nr. ............., deschis la ......................, reprezentata prin ..................., in calitate de ................., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si
    2. ......................, domiciliat in .............., str. ............ nr. ....... judetul ............, nascut in localitatea ..............., la data de ................., posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......., eliberat ................ la data de .............., codul numeric personal ............, in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:
    II. Obiectul conventiei civile
    - activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata ....................
    - remuneratia bruta stabilita pentru prestatie ..................... lei
    - data efectuarii platii remuneratiei ..................................
    III. Drepturile si obligatiile partilor
    1. Angajatorul se obliga:
    - sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;
    - sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia muncii;
    - sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.
    2. Prestatorul se obliga:
    - sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de beneficiar;
    - sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;
    - sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.
    IV. Durata conventiei civile
    - Durata nedeterminata/determinata ............., timpul de lucru ...... ore pe zi [pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999].
    - Durata executarii lucrarii ................ [pentru activitati prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999].
    V. Modificarea conventiei civile
    Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.
    VI. Incetarea conventiei civile
    Prezenta conventie civila inceteaza:
    1. prin acordul scris al partilor;
    2. din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.
    VII. Raspunderea partilor
    Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.
    Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.
    Prezenta conventie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca ......................... .

       Angajator (Beneficiar)                     Prestator (Executant)
   ...............................            .............................
                L.S.

                                           Avizat,
                        Functionarul inspectoratului teritorial de munca
                        Numele si prenumele ............................
                        Semnatura ......................................
                                             L.S.

    ANEXA 4
    la procedura

                        CONTRACT DE ASIGURARI SOCIALE
    incheiat in baza art. 5 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de ................ si inregistrat la nr. ......, din data de ............. la Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............/municipiului Bucuresti, intre ................, posesor al actului de identitate seria ......... nr. ............, codul numeric personal ................, nascut la data de ................ in localitatea .................., judetul .................., domiciliat in localitatea ..................., str. ......... nr. ......., judetul .........., in calitate de persoana asigurata, care presteaza munca pe baza de conventie civila de prestari de servicii la ................, si Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............./municipiului Bucuresti, reprezentata prin director general ................, in urmatoarele conditii:
    1. Venitul lunar asigurat care reprezinta baza de calcul a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale si care nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara, convenit prin prezentul contract de asigurari sociale, este
de ..................... lei.
    (in cifre si litere)
    2. Subsemnatul(a) ................., in calitate de asigurat, ma oblig sa depun lunar contributia de ..........%, aferenta grupei a III-a de munca, din venitul lunar asigurat in cuantum de ............ lei, pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in contul de disponibilitati nr. .......... al Directiei generale de munca si protectie sociala a judetului ................., deschis la trezoreria ..................... .
    3. Contributia lunara de 5% din venitul lunar asigurat, pentru pensia suplimentara, in cuantum de .............. lei, o voi depune lunar, pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in contul nr. ................. deschis la trezoreria ................. .
    4. Comisionul de 0,75% din venitul lunar asigurat, pe care il datorez pentru pastrarea si completarea carnetului de munca, de ....... lei, il voi depune lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare celei pentru care plata este datorata, in contul ................., deschis la Trezoreria .................... .
    5. Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............../municipiului Bucuresti, in calitate de asigurator, se obliga sa achite asiguratului ..................... drepturile prevazute de legislatia de asigurari sociale in vigoare.
    6. Perioada in care s-au achitat contributiile prevazute mai sus constituie perioada de contributie pentru stabilirea drepturilor de asigurari sociale prevazute de lege, in cazul in care contributiile s-au calculat si s-au virat la venitul lunar asigurat, stabilit prin contract.
    7. Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti contractante, realizat in forma scrisa. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea ceruta de cealalta parte, contractul se deruleaza in conditiile anterioare, cu exceptia situatiei in care se solicita rezilierea lui.
    8. Modificarea venitului asigurat, in sensul cresterii acestuia, la o data la care unul dintre riscurile asigurate s-a produs sau exista certitudinea producerii lui in termen de cel mult 6 luni de la acea data, este lovita de nulitate. Calculul si plata prestatiilor in aceste situatii se efectueaza la venitul asigurat anterior modificarii intervenite in contractul de asigurari sociale.
    9. Contractul de asigurari sociale poate fi reziliat la cererea oricareia dintre parti.
    10. In cazul rezilierii contractului de asigurari sociale, contributiile achitate nu se restituie, iar perioada de contributie se valorifica la stabilirea drepturilor la pensie.
    11. Contractul de asigurari sociale incheiat la o data la care unul dintre riscurile asigurate, cu exceptia limitei de varsta, s-a produs sau exista certitudinea producerii lui in termen de cel mult 6 luni de la acea data este lovit de nulitate.
    In aceste cazuri contributia de asigurari sociale achitata se restituie.
    12. Neplata in termen a contributiei de asigurari sociale, a contributiei la pensia suplimentara si a comisionului atrage plata majorarilor prevazute de lege.
    13. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la Directia generala de munca si protectie sociala teritoriala, iar altul la asigurat.
    14. Anexa prevazuta la prezentul contract face parte integranta din acesta.

            Asigurator,                            Asigurat,
     .........................                ....................

    NOTA:
    1. Asiguratul se obliga:
    - sa prezinte conventia de prestari de servicii la incheierea si modificarea prezentului contract;
    - sa solicite modificarea venitului lunar asigurat anterior datei de la care acesta produce efecte intre parti.
    2. Asiguratul va achita contributia de asigurari sociale la .............. .
    3. Persoana care incheie contract de asigurari sociale nu beneficiaza de grupa superioara de munca.
    4.:
    - am primit carnetul de munca cu seria ......... nr. ........  (semnatura si parafa Directiei generale de munca si protectie sociala a judetului/municipiului Bucuresti) ........................
    - am predat carnetul de munca ............................
                                    (semnatura asiguratului)
    - declar pe propria raspundere ca nu am si nu am avut carnet de munca .............................
        (semnatura)
    - declar pe propria raspundere ca desfasor/nu desfasor activitati pe baza de contract de munca.

    ANEXA
    la contractul de asigurari sociale

                              MODIFICARI
privind venitul asigurat la care se calculeaza contributia de asigurari sociale si contributia pentru pensia suplimentara

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Nr. crt.
    B = Data inregistrarii cererii de modificare
    C = Asigurator
    D = Asigurat
____________________________________________________________________________
A  B  Data la care  Noul      Cuantumul     Cuantumul     Cuantumul     C  D
      se modifica   venit     contributiei  pensiei       comisionului
      venitul       lunar     de asigurari  suplimentare
      lunar         asigurat  sociale
      asigurat
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 747/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 747 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu