Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1229/731/1095 din 30 noiembrie 2005

pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

ACT EMIS DE:      MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR


     Nr. 1.229 din 30 noiembrie 2005
     MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
     Nr. 731 din 22 decembrie 2005
     MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
     Nr. 1.095 din 10 decembrie 2005
     ACT PUBLICAT IN:  MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 12 ianuarie 2006
    
    
     In temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje,
     in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
     in baza Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
     in baza Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,
     in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    
     ministrul mediului si gospodaririi apelor, ministrul economiei si comertului si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:
    
     Art. 1. - Se aproba Procedura si criteriile de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, denumita in continuare Procedura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
     Art. 2. - (1) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje sunt obligati sa solicite autorizarea conform Procedurii.
     (2) Autorizarea operatorilor economici mentionati la art. 1 se realizeaza prin acordarea licentei de operare.
     Art. 3. - (1) In vederea evaluarii si autorizarii operatorilor economici se constituie Comisia de evaluare si autorizare a operatorilor economici prevazuti la art. 1.
     (2) Comisia prevazuta la alin. (1) are urmatoarea componenta:
     a) secretarul de stat pentru protectia mediului din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - presedinte;
     b) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - vicepresedinte;
     c) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - membru;
     d) un reprezentant al Directiei politici de mediu, protectia atmosferei, schimbari climatice din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - membru;
     e) 2 reprezentanti ai Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membri;
     f) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor - membru;
     g) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor - Directia generala servicii de interes general si parteneriat cu asociatiile alesilor locali - membru;
     h) un reprezentant al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - membru.
     (3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului asigura secretariatul Comisiei de evaluare si autorizare.
     (4) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si autorizare se aproba in prima sedinta a acesteia, in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
     Art. 4. - Componenta nominala a Comisiei de evaluare si autorizare se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza propunerilor primite de la institutiile prevazute la art. 3 alin. (2).
     Art. 5. - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
     Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 338/625/2004 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004.
    
     p. Ministrul mediului
     si gospodaririi apelor,
     Constantin Popescu,
     secretar de stat
    
     Ministrul economiei si comertului,
     Codrut Ioan Seres
    
     p. Ministrul administratiei
     si internelor,
     Anghel Andreescu,
     secretar de stat
    
     ANEXA 1
    
     PROCEDURA SI CRITERIILE
     de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
    
     CAP. 1
     Prevederi generale
    
     1. Obiectul prezentei reglementari il constituie stabilirea procedurii si a criteriilor ce trebuie indeplinite in vederea autorizarii si a procedurii de acordare a licentei de operare pentru operatorii economici care preiau, in baza prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, responsabilitatile privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.
     2. Procedura si criteriile de autorizare asigura o abordare integrata, eficienta si transparenta a gestionarii deseurilor de ambalaje, pentru promovarea la nivel national a unor solutii de colectare, valorificare si reciclare eficiente din punct de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic.
    
     CAP. 2
     Competente de emitere, revizuire si anulare a licentei de operare
    
     3. Emiterea, revizuirea si anularea licentei de operare se fac de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
     4. Emiterea licentei de operare are la baza analiza documentatiei depuse si evaluarea planului de operare propus.
     5. Pentru emiterea, respectiv revizuirea licentei se achita urmatoarele tarife:
     a) tariful de autorizare, in cuantum de 7.500 lei (RON);
     b) tariful de revizuire a licentei de operare, in cuantum de 2.000 lei (RON);
     c) tariful de reautorizare, in cuantum de 2.000 lei (RON). Tarifele se achita in contul indicat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
     6. Tariful de autorizare se percepe pentru analiza documentatiei depuse, evaluarea planului de operare propus, emiterea licentei de operare, monitorizarea activitatii. Tariful se achita integral si da dreptul de a solicita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului consultatii de specialitate pentru definitivarea dosarului de autorizare.
    
     CAP. 3
     Depunerea solicitarii
    
     7. Dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
     a) cerere-tip conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;
     b) statutul sau, dupa caz, actul constitutiv al persoanei juridice (copie conforma cu originalul);
     c) certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma cu originalul)/incheierea prin care s-a dispus inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conforma cu originalul);
     d) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma cu originalul)/certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conforma cu originalul);
     e) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei de operare, cu precizarea tipurilor de ambalaje, a materialelor de ambalare ce urmeaza a fi gestionate, a provenientei deseurilor de ambalaje: din circuitele industriale si comerciale, din deseurile menajere, colectate direct de la populatie, si cu prezentarea in detaliu a schemei de colectare si valorificare/reciclare a acestora;
     f) argumentatia de sustinere a realizarii planului de operare, in concordanta cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor si ale Planului de implementare a Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
     g) strategia prin care utilizatorii de produse ambalate vor fi informati asupra masurilor care se vor lua pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje, rolul utilizatorilor in procesul de reutilizare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de ambalaje;
     h) modele de contracte ce urmeaza a fi folosite in relatia cu toti partenerii;
     i) sumele ce urmeaza a fi percepute operatorilor economici care introduc pe piata produse ambalate/ambalaje de desfacere si sumele ce urmeaza a fi platite colectorilor autorizati, pe tip de material, si prezentarea in detaliu a modului de calcul al acestora;
     j) modul de utilizare a eventualului profit rezultat din activitate, cu respectarea prevederilor pct. 10 lit. j);
     k) prezentarea sistemului de evidenta - baza de date - ce urmeaza a fi folosit, sistem care se va actualiza in functie de cerintele de raportare catre Comisia Europeana;
     l) copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor ce urmeaza a fi folosite in relatia cu operatorii economici responsabili pentru realizarea obiectivelor anuale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje, precum si copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor incheiate cu operatorii economici colectori - transmise acestora in vederea agrearii clauzelor inainte de depunerea dosarului de autorizare; observatiile primite care nu au fost preluate in documentul final se anexeaza la contractul depus in dosarul de autorizare -; alte dovezi privind capacitatea tehnico-financiara pentru derularea activitatii.
     8. Dosarul de autorizare, insotit de o copie electronica a acestuia, se depune la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
    
     CAP. 4
     Criterii de autorizare
    
     9. Operatorul economic care solicita autorizarea in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 621/2005 trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
     a) sa aiba ca scop preluarea responsabilitatilor ce revin operatorilor economici privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje si raportarea informatiilor referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
     b) sa promoveze solutii de colectare si valorificare pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de ambalaje;
     c) sa demonstreze prin planul de operare propus ca are capacitatea de atingere a obiectivelor prevazute in Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor, in Planul national pentru gestionarea deseurilor, precum si in Planul de implementare a Directivei privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
     d) sa fie deschis si echidistant fata de noi parteneri contractuali;
     e) sa actioneze fara discriminare in privinta materialelor de ambalaj si a cantitatilor propuse spre contractare de catre oricare operator economic responsabil.
     10. Operatorul economic care a obtinut licenta de operare are urmatoarele obligatii:
     a) sa preia responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare pentru cantitatea de ambalaje introdusa pe piata, pentru toate tipurile de materiale de ambalaj prevazute in Hotararea Guvernului nr. 621/2005;
     b) sa asigure corelatia dintre cantitatile pe tipuri de ambalaje si de materiale de ambalare contractate si cantitatile pe tipuri de deseuri de ambalaje gestionate;
     c) sa primeasca in randul asociatilor/actionarilor sai, in conditiile legii, toti operatorii economici responsabili pentru realizarea obiectivelor anuale de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje, care solicita acest lucru;
     d) sa incheie contracte cu toti operatorii economici responsabili pentru introducerea pe piata a produselor ambalate sau, dupa caz, a ambalajelor, care solicita acest lucru si care accepta conditiile contractuale;
     e) sa preia deseuri de ambalaje de la oricare dintre colectorii de deseuri municipale care accepta tariful si asigura calitatea minima stabilita, in limita obiectivelor anuale;
     f) sa asigure desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje in mod transparent fata de toti operatorii economici de la care a preluat responsabilitatea;
     g) sa actioneze fara discriminare intre operatorii economici simpli contractanti si cei care au calitatea de actionari/asociati;
     h) sa respecte tarifele cuprinse in documentatia de autorizare; orice modificare de tarif se face in conformitate cu prevederile lit. l);
     i) sa desfasoare, pe langa activitatea de preluare a responsabilitatilor ce revin operatorilor economici, numai activitati referitoare la sprijinirea valorificarii si reciclarii deseurilor de ambalaje, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje;
     j) sa reinvesteasca profitul/eventualele sume rezultate dupa scaderea cheltuielilor din veniturile obtinute pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje, in conformitate cu prevederile lit. i);
     k) sa transmita Comisiei de evaluare si autorizare raportul de activitate complet, in termen de 30 de zile de la incheierea perioadei de raportare impuse la acordarea licentei de operare. Raportul de activitate trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au incheiat contracte (operatori economici care au transferat responsabilitatea, colectori, valorificatori, autoritati ale administratiei publice locale implicate), cantitatile de ambalaje (primare, secundare si de transport) pentru care s-a preluat responsabilitatea, cantitatile de deseuri de ambalaje contractate (din circuitele comerciale, industriale, menajere) si modul de gestionare a acestora, prezentarea activitatii derulate (atat din punct de vedere tehnic, cat si organizatoric), cuantumul si modul de utilizare a eventualului profit, precum si orice alte informatii relevante pentru evaluarea activitatii;
     l) sa informeze in scris Comisia de evaluare si autorizare asupra oricarei schimbari semnificative a datelor care au stat la baza eliberarii licentei de operare, situatie in care Comisia de evaluare si autorizare va decide asupra necesitatii revizuirii autorizatiei sau a reautorizarii persoanei juridice, dupa caz.
    
     CAP. 5
     Etapa de evaluare a solicitarii
    
     11. In termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentatiei, Directia deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului realizeaza analiza preliminara a solicitarii si inainteaza documentatia depusa catre Comisia de evaluare si autorizare, impreuna cu un raport preliminar.
     12. In termen de 10 zile lucratoare de la primirea raportului preliminar si a documentatiei, Comisia de evaluare si autorizare analizeaza solicitarea, verifica indeplinirea criteriilor de autorizare, intocmeste raportul de evaluare si decide emiterea licentei de operare sau respingerea solicitarii.
     13. In cazul indeplinirii tuturor criteriilor de autorizare, se emite licenta de operare conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
     14. Respingerea solicitarii se motiveaza si se comunica in scris solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
     15. Comisia de evaluare si autorizare poate invita pentru consultare reprezentanti ai autoritatilor publice implicate.
     16. In cazuri justificate, Comisia de evaluare si autorizare poate solicita completarea dosarului, documente sau informatii suplimentare, in vederea conformarii cu criteriile de autorizare. In acest caz se decaleaza termenul prevazut la pct. 12, dar nu cu mai mult de 10 zile lucratoare.
     17. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizarii potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
    
     CAP. 6
     Valabilitatea licentei de operare. Reautorizarea, revizuirea si anularea licentei de operare
    
     18. Licenta de operare se emite pentru o perioada de 2 ani.
     19. Reautorizarea se face in baza procedurii stabilite pentru autorizare, cu luarea in considerare a indeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10. Reautorizarea este conditionata de realizarea de investitii pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
     20. Licenta de operare se revizuieste in cazul in care apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
     21. Procedura de revizuire a licentei de operare poate fi initiata la cererea operatorului economic sau a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, insotita de motivarea revizuirii. Revizuirea licentei de operare urmeaza procedura stabilita pentru evaluare si autorizare.
     22. Licenta de operare se anuleaza in cazul nerespectarii prevederilor pct. 10 ori al neatingerii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje timp de 2 ani consecutivi.
     23. Operatorul economic caruia i s-a anulat licenta de operare este obligat ca in decurs de 30 de zile sa comunice in scris acest lucru tuturor partenerilor si sa transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele incheiate in baza transferului de responsabilitate, catre un operator economic autorizat in acest scop.
     24. (1) Constatarea neindeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10 si a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje revine autoritatilor publice competente din domeniul protectiei mediului.
     (2) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Comisia de evaluare si autorizare in legatura cu neindeplinirea obligatiilor asumate de catre operatorul economic autorizat.
     25. Dispozitia de anulare a autorizarii este executorie.
     26. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.
    
     ANEXA 1
     la procedura
    
     Antetul solicitantului
     Nr. ....../...........
    
     CERERE
     de acordare a licentei de operare
    
     Subscrisa ........................, cu sediul social in .................., str. ........................................ nr. ....., bl. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....................., inregistrata la ...................... sub nr. ..............., cod unic de inregistrare nr. ........../............, cont bancar nr. ...................., deschis la ............................, sucursala .........................., telefon ..............................., fax ................................, e-mail ................................, reprezentata prin .................., in calitate de ........................, solicita acordarea licentei de operare in vederea preluarii responsabilitatii de realizare a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
     Anexam documentele specifice prevazute in Procedura si criteriile de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005.
     Ne asumam raspunderea, sub sanctiunea legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.
    
     Data ........................
    
     Persoana autorizata,
     semnatura si stampila
     .....................
    
     ANEXA 2
     la procedura
    
     CONTINUTUL LICENTEI DE OPERARE
     (model)
    
     MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
     AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
    
     In baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, se emite:
    
     LICENTA DE OPERARE
     Nr. ...... din ..............
    
     pentru ........................., din localitatea ......................., str. ........................ nr. ....., judetul/sectorul ..................., inregistrata la .............................. sub nr. ......................, cod unic de inregistrare nr. ............./.............., in scopul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.
     Data emiterii ..............................
     Valabila pana la ...........................
    
     Presedintele Comisiei de                   Vicepresedintele Comisiei
     evaluare si autorizare,                    de evaluare si autorizare,
     .......................,                   .........................,
     secretar de stat                           presedintele
     la Ministerul Mediului                     Agentiei Nationale
     si Gospodaririi Apelor                     pentru Protectia MediuluiSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 731/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 731 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 731/2005
Ordin 3190 2011
pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare
Ordin 731 2009
privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu