E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din 14 ianuarie 2008

privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 69 din 29 ianuarie 2008In temeiul art. 6 alin. (1) şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină,

având în vedere art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de disciplină, supleanţii acestora, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile stabilite de prevederile art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de disciplină, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 15% care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care aceştia sunt prezenţi. Sporul se acordă de către Direcţia buget şi contabilitate internă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ca urmare a solicitării lunare transmise de către preşedintele Comisiei de disciplină, cu menţionarea datei în care comisia şi-a desfăşurat activitatea şi a ordinii de zi.

(2) Preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de disciplină, supleanţii acestora care îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de domiciliu, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă în condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor publice. Decontarea acestor cheltuieli se asigură de instituţiile publice unde îşi desfăşoară activitatea membrii comisiilor de disciplină.

(3)  Pentru o evidenţă exactă a participării preşedintelui, membrilor şi a secretarului Comisiei de disciplină, precum şi a supleanţilor acestora la activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de disciplină, secretarul Comisiei de disciplină va ţine un registru de evidenţă a prezenţei persoanelor menţionate anterior, pentru fiecare şedinţă de lucru, pe bază de semnătură, care se anexează la solicitarea menţionată la alin. (1).

(4)   Cheltuielile legate de citarea părţilor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi alte cheltuieli care au legătură cu desfăşurarea activităţii Comisiei de disciplină se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Direcţiile (generale) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, directorii executivi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentului ordin în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare, astfel cum este reglementată prin art. 5 alin. (1) din anexa la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Nationale de Administrare Fiscala,

Daniel Chiţoiu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare si funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală

Art. 1. -Activitatea Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are la bază următoarele principii:

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia se prezumă că funcţionarul public este nevinovat atât timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul funcţionarului public de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de un apărător sau de a fi reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligaţia Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a proceda fără întârziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a regulilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

e) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

f) legalitatea sancţiunii, conform căruia Comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege şi cu respectarea termenelor prevăzute de lege;

g)  unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al Comisiei de disciplină are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul Comisiei de disciplină.

Art. 2. - (1) Comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are următoarele atribuţii principale:

a) atribuţii administrative;

b) atribuţii funcţionale.

(2) Comisia de disciplină are următoarele atribuţii administrative:

a) alege preşedintele Comisiei de disciplină, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007;

b)  primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul Comisiei de disciplină;

c)   întocmeşte procese-verbale, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007;

d)  întocmeşte rapoarte, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007;'

e)  întocmeşte orice alte înscrisuri, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007.

(3) Comisia de disciplină are următoarele atribuţii funcţionale:

a) efectuează procedura de cercetare administrativă a faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) propune sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propune clasarea sesizării în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, cu votul majorităţii membrilor comisiei;

c)  propune menţinerea sau anularea sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, în cazul în care aceasta a fost contestată la preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. - Preşedintele Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are următoarele atribuţii principale:

a) stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de disciplină;

b) conduce şedinţele Comisiei de disciplină;

c) coordonează activitatea Comisiei de disciplină şi a secretarului acesteia;

d) reprezintă Comisia de disciplină în faţa preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a altor autorităţi sau instituţii publice, a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi în faţa oricărei alte persoane fizice sau juridice.

Art. 4. - (1) Secretarul Comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte şi înregistrează în registrul de evidenţă sesizarea referitoare la fapta funcţionarului public, precum şi toate documentele adresate Comisiei de disciplină;

b) înaintează preşedintelui Comisiei de disciplină sesizarea, în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia în registrul de evidenţă al Comisiei de disciplină;

c) convoacă, la cererea preşedintelui Comisiei de disciplină, membrii Comisiei de disciplină, funcţionarul public a cărui faptă formează obiectul dosarului, persoana care a făcut sesizarea şi persoanele care urmează să fie audiate;

d) redactează şi semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, procesul-verbal al şedinţelor Comisiei de disciplină;

e) redactează şi semnează, alături de membrii Comisiei de disciplină şi de preşedintele acesteia, actele emise de Comisia de disciplină şi le înaintează preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

f) ţine evidenţele sesizărilor şi ale rapoartelor şi efectuează alte lucrări necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei de disciplină;

g) asigură transmiterea corespondenţei Comisiei de disciplină.

(2) Secretarul Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia să înregistreze toate sesizările primite, în ordinea cronologică a sosirii, în registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină şi să le prezinte preşedintelui Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 24 de ore de la data înregistrării.

(3) In cazul în care din motive obiective secretarul titular nu poate participa la desfăşurarea lucrărilor, are obligaţia să anunţe preşedintele cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea şedinţelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant.

(4)  Preşedintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluţie scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale.

(5)  Procedura de citare în faţa Comisiei de disciplină se îndeplineşte prin grija secretarului comisiei.

(6)   Convocarea membrilor Comisiei de disciplină şi distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de disciplină care din motive obiective nu pot participa la şedinţă sunt obligaţi să anunţe preşedintele comisiei cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea lucrărilor. In această situaţie, preşedintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestora cu membrii supleanţi. In cazul în care din motive obiective preşedintele Comisiei de disciplină nu poate participa la şedinţă, acesta va fi înlocuit de membrul supleant corespunzător, care va fi ales prin vot secret dintre membrii comisiei.

(7)   In cazul suspendării mandatului membrului titular corespunzător, respectiv în cazul în care mandatul acestuia a încetat înainte de termen potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007, preşedintele Comisiei de disciplină va lua măsura de înlocuire a acestuia cu membrul supleant.

Art. 5. - (1) Sesizarea se adresează Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în situaţia în care este îndreptată împotriva următorilor funcţionari publici:

a)  funcţionari publici de conducere din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

b) funcţionari publici de execuţie din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

c)  directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti;

d) şefii de administraţie şi şefii de administraţie adjuncţi ai administraţiilor finanţelor publice municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ai administraţiilor publice pentru contribuabili mijlocii, cu excepţia persoanelor cu funcţii publice de conducere de şef administraţie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administraţiilor finanţelor publice municipale.

(2) In cazul în care sesizarea a fost adresată directorului executiv ori conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată, acesta are obligaţia să o transmită de îndată Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3)  In cazuri justificate, Comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală îşi poate desfăşura lucrările şi în afara sediului aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 6. - (1) Comisia de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi sesizată de:

a) primul-ministru, ministrul economiei şi finanţelor, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d);

b) directorul executiv ierarhic superior, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d);

c) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă este sesizată;

d) orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public.

(2) Sesizarea trebuie să cuprindă elementele şi să respecte condiţiile prevăzute de art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot sesiza Comisia de disciplină şi prin rezoluţie scrisă, în situaţia în care din documentele anexate rezultă toate elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină sesizarea, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

(4) In cazul în care sesizarea nu priveşte un funcţionar public din cadrul instituţiei, aceasta se depune de către persoana care a primit-o la secretarul Comisiei de disciplină, care are obligaţia să o înregistreze şi să o prezinte de îndată preşedintelui Comisiei de disciplină, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor prevăzute de lege. Preşedintele va analiza sesizarea şi va dispune prin rezoluţie scrisă redirectionarea sesizării către instituţia din care face parte funcţionarul public sesizat.

Art. 7. - (1) Preşedintele Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va fixa de îndată termenul de prezentare şi va dispune citarea funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată şi a persoanelor indicate în sesizare, precum şi a celui care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare.

(2) Procedura de citare în faţa Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de preşedintele Comisiei de disciplină.

(3) Citaţia este individuală şi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii, elementele prevăzute de art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

(4) Pentru primul termen de prezentare în faţa Comisiei de disciplină, citaţia va fi comunicată împreună cu un exemplar al sesizării, precum şi copii ale înscrisurilor depuse de către persoana care a formulat sesizarea, dacă este cazul.

(5) In situaţia în care Comisia de disciplină consideră că funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, Comisia de disciplină va întocmi un raport de propunere de mutare temporară a acestuia în cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituţiei publice şi/sau de interzicere a accesului acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea ori, după caz, de suspendare a raportului de serviciu al acestuia.

Art. 8. - Funcţionarul public a cărui faptă se cercetează se înfăţişează personal în faţa Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Funcţionarul public îşi poate exercita dreptul la apărare prin asistarea de către un avocat sau prin reprezentare.

Art. 9. - (1) La primul termen, Comisia de disciplină verifică îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) dacă a fost sesizată de o persoană care avea competenţe în acest sens, potrivit art. 6 alin. (1) din prezentul ordin;

b) dacă sesizarea cuprinde elementele şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 28 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

(2)  Sesizarea este clasată în cazul în care Comisia de disciplină constată următoarele:

a) sesizarea nu a fost depusă în termen de maximum 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere disciplinară;

b) sesizarea nu cuprinde elementele constitutive prevăzute de art. 28 alin. (1) lit. a)-c), f) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

c) funcţionarul public nu poate fi identificat pe baza elementelor furnizate de sesizare în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

d) sesizarea priveşte acelaşi funcţionar public şi aceeaşi faptă săvârşită în aceleaşi circumstanţe pentru care s-a desfăşurat procedura de cercetare administrativă şi s-a propus aplicarea unei sancţiuni disciplinare sau clasarea sesizării.

(3) In situaţia în care comisia de disciplină constată că nu a intervenit niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), poate începe cercetarea abaterii disciplinare. In situaţia în care pentru soluţionarea cauzei sunt necesare înscrisuri sau orice alte dovezi, Comisia de disciplină solicită funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată, persoanelor indicate în sesizare sau celui care a formulat sesizarea, după caz, să le depună până la următorul termen.

(4)  In procesul-verbal de audiere, Comisia de disciplină stabileşte, în mod obligatoriu, termenul până la care mijloacele de probă care nu au fost solicitate în timpul audierii vor mai putea fi invocate atât în faţa comisiei, cât şi în faţa persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă, dar nu mai târziu de termenul limită la care Comisia de disciplină administrează probele.

Art. 10. - (1) Cercetarea administrativă a abaterii disciplinare se face cu celeritate.

(2) Activitatea de cercetare administrativă a abaterii disciplinare impune:

a) audierea persoanei care a formulat sesizarea;

b) audierea funcţionarului public a cărui faptă constituie obiectul sesizării;

c) audierea oricăror alte persoane care pot oferi informaţii cu privire la soluţionarea cazului;

d) audierea persoanelor desemnate să efectueze cercetarea disciplinară în condiţiile prevăzute la art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

e) culegerea informaţiilor considerate necesare pentru rezolvarea cazului, prin mijloacele prevăzute de lege;

f) administrarea probelor propuse de părţi, precum şi a celor solicitate de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

g) dezbaterea cazului.

Art. 11. - (1) Audierea persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a)-d) trebuie consemnată în scris într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează de preşedinte, de membrii Comisiei de disciplină, de secretarul acesteia, precum şi de persoana audiată. In procesul-verbal se consemnează cu fidelitate întrebările formulate de membrii Comisiei de disciplină sau de persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile stabilite de art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, precum şi răspunsurile persoanei audiate. Adăugările, ştersăturile sau schimbările aduse se semnează în acelaşi mod, sub sancţiunea de a nu fi luate în seamă.

(2) Refuzul persoanelor legal citate de a se prezenta la audieri se menţionează în procesul-verbal şi nu împiedică desfăşurarea cercetării administrative.

(3) Pentru a se asigura consemnarea întocmai a declaraţiilor, se pot folosi mijloace tehnice de înregistrare, stenografie etc. In acest caz, procesul-verbal se va finaliza pe baza mijloacelor tehnice de înregistrare, după care se semnează de persoanele audiate, preşedinte, membrii şi secretarul comisiei de disciplină.

Art. 12. - (1) Persoana care a formulat sesizarea şi funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată pot cere în scris ca procedura de cercetare administrativă să se desfăşoare şi în lipsă, pe baza actelor de la dosar, cu excepţia termenelor stabilite pentru audiere.

(2) In cazul în care funcţionarul public împotriva căruia a fost formulată sesizarea sau autorul sesizării nu se prezintă la termenul pentru care a fost citat, de trei ori consecutiv, comisia are dreptul să soluţioneze cauza în lipsa acestora, pe baza documentelor aflate la dosar.

Art. 13. - (1) Şedinţele comisiei de disciplină, respectiv şedinţele persoanelor desemnate să efectueze cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute de art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 sunt publice numai la solicitarea sau cu acordul scris al funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară.

(2)  Lucrările fiecărei şedinţe a Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte, de membrii şi de secretarul acesteia.

(3)  Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfăşurarea şedinţelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege.

Art. 14. - (1) In urma dezbaterii cazului, pe baza elementelor prevăzute de art. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007, preşedintele şi membrii Comisiei de disciplină îşi formulează opiniile, iar pe baza concluziilor majorităţii membrilor se întocmeşte raportul cu privire la sancţiunea aplicabilă. Toţi membrii Comisiei de disciplină sunt obligaţi să îşi exprime opinia în urma dezbaterii cazului.

(2) Comisia de disciplină finalizează procedura de cercetare administrativă atunci când:

a) a fost închisă dezbaterea cazului;

b) în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarului public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară, cu excepţia situaţiei în care intervine decesul funcţionarului public, în măsura în care funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată nu redobândeşte calitatea de funcţionar public în această perioadă;

c) se înregistrează decesul funcţionarului public.

Art. 15. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Comisia de disciplină întocmeşte rapoarte pe baza concluziilor majorităţii membrilor săi.

(2) Raportul comisiei de disciplină cu privire la cauza cu care a fost sesizată trebuie să conţină următoarele elemente:

a) numărul şi data de înregistrare a sesizării;

b)  numele, prenumele şi funcţia deţinută de funcţionarul public a cărui faptă a fost cercetată, precum şi compartimentul în care acesta îşi desfăşoară activitatea;

c) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care a formulat sesizarea sau, după caz, locul de muncă şi funcţia deţinută de aceasta;

d) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară, prin prezentarea pe scurt a faptei şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită;

e) probele administrate;

f) propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, de clasare a cauzei;

g) motivarea propunerii;

h) numele, prenumele şi semnătura preşedintelui, ale membrilor Comisiei de disciplină, precum şi ale secretarului acesteia;

i) data întocmirii raportului.

(3) Intocmirea raportului se face de către aceiaşi membri care au participat la cercetarea abaterii disciplinare, iar în cazuri bine justificate pot participa la întocmirea raportului supleantul preşedintelui sau membrii supleanţi care nu au participat la cercetarea abaterii disciplinare. In atare situaţie opiniile membrilor comisiei se formulează pe baza materialelor existente la dosarul cauzei.

(4)  Opiniile separate, formulate în scris şi motivate, se vor anexa la raportul Comisiei de disciplină.

(5)  Raportul Comisiei de disciplină se întocmeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative şi se înaintează preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(6) Raportul Comisiei de disciplină se va aduce la cunoştinţa persoanei care are competenţă legală de aplicare a sancţiunii, persoanei care a formulat sesizarea şi funcţionarului public a carui faptă a fost sesizată.

Art. 16. - (1) Comisia de disciplină poate să propună în urma dezbaterii cazului:

a) aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 188/1999, republicată, în cazul în care s-a dovedit săvârşirea unei abateri disciplinare;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.

(2)   La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public, Comisia de disciplină ţine seama de:

a) cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care aceasta a fost săvârşită;

c) gradul de vinovăţie;

d) gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;

e) conduita funcţionarului public;

f) existenţa unor antecedente disciplinare ale funcţionarului public, care nu au fost radiate în condiţiile legii.

(3) In cazul în care Comisia de disciplină propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, aceasta va propune şi durata acestora şi, după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale, respectiv treapta sau funcţia pe care urmează a se aplica sancţiunea retrogradării.

Art. 17. -In cazul în care Comisia de disciplină are indicii că fapta săvârşită de funcţionarul public poate angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală, Comisia de disciplină are obligaţia de a lua măsurile legale care se impun în vederea sesizării organelor abilitate.

Art. 18. - (1) Actul administrativ de sancţionare a funcţionarului public este ordinul emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe baza propunerii cuprinse în raportul Comisiei de disciplină.

(2)  Sub sancţiunea nulităţii absolute, în actul administrativ prevăzut la alin. (1) se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) temeiul legal în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

c) motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, dacă este cazul;

d) termenul în care sancţiunea disciplinară poate fi contestată;

e) instanţa competentă la care actul administrativ prin care s-a dispus sancţiunea disciplinară poate fi contestat.

(3)  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate să aplice o altă sancţiune decât cea propusă de Comisia de disciplină, având obligaţia de a motiva această decizie.

(4) Actul administrativ de sancţionare se emite în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii raportului Comisiei de disciplină.

(5) Actul administrativ de sancţionare se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la expirarea termenului de 10 zile de la primirea raportului Comisiei de disciplină de către persoana care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, către:

a) compartimentele cu atribuţii în domeniul resurselor umane din cadrul instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

b) Comisia de disciplină care a elaborat şi transmis raportul;

c) funcţionarul public a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară;

d) persoana care a formulat sesizarea.

Art. 19. - (1) In cazul în care sancţiunea a fost aplicată de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea conducătorului compartimentului, potrivit prevederilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, funcţionarul public poate formula contestaţie la preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2)  In situaţia prevăzută la alin. (1), preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sesizează Comisia de disciplină în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestaţiei. In acest caz, Comisia de disciplină este competentă să verifice dacă sancţiunea disciplinară a fost aplicată cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (4) şi (5) şi ale art. 78 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.

(3) In funcţie de rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2), Comisia de disciplină poate să propună prin raport menţinerea, modificarea sau anularea sancţiunii disciplinare aplicate. Comisia de disciplină nu poate să propună o sancţiune disciplinară mai gravă decât cea aplicată.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 71/2008
Ordin 2414 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Ordin 1369 2009
pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Ordin 1057 2008
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008
Ordin 931 2008
pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu