Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 71 din 17 februarie 2005

privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din  1 martie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (3), (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Contractul pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale, va cuprinde cel putin clauzele prevazute in modelul de contract.
    (2) Prin negociere intre parti, contractul pentru acordarea de servicii sociale poate cuprinde si clauze specifice, fara incalcarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 3
    Partile contractante vor modifica si vor completa, dupa caz, contractele pentru acordarea de servicii sociale aflate in desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in conformitate cu modelul de contract, pana la data de 31 iunie 2005.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

              Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Gheorghe Barbu

    ANEXA 1

                                 CONTRACT
                    pentru acordarea de servicii sociale

    Partile contractante:
    1. ........................................................................,
                  (denumirea serviciului public de asistenta sociala)
denumit in continuare autoritatea contractanta, cu sediul in .................., judetul/sectorul ................................, codul de inregistrare fiscala nr. ..............................., contul nr. ...................... deschis la Trezoreria .........................................., conform Hotararii Consiliului Judetean/Hotararii Consiliului Local ............................ privind ................................... nr. ......../........., reprezentat prin dl/dna ................................................, avand functia de .............................., in calitate de ...............................;
    si
    2. ........................................................................,
              (numele intreg al furnizorului de servicii sociale)
acronim ..........................................................., cu sediul in ........................., str. ........................... nr. ............, judetul/sectorul ..................., denumit in continuare furnizor, codul de inregistrare fiscala nr. .............., contul nr. ................ deschis la Trezoreria/Banca .................................., certificat de acreditare seria .............. nr. ............, reprezentat de dl/dna .................., in calitate de ..............................................,
    convin asupra urmatoarelor:

    1. Definitii:
    1.1. contract de furnizare de servicii sociale - actul juridic ce reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre serviciul public de asistenta sociala, in calitate de autoritate contractanta, si un furnizor autorizat de servicii sociale, in calitate de furnizor;
    1.2. serviciile sociale - un ansamblu de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii, definite in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 515/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    1.3. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;
    1.4. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

    2.*) Obiectul contractului
    2.1. Obiectul contractului il constituie acordarea urmatoarelor servicii:
    a) ......................................................................;
    b) ..................................................................... .
    *) Descrierea serviciilor sociale acordate va fi conform caietului de sarcini si poate fi prevazuta cu acordul partilor in anexa la contract.

    3. Costurile serviciilor sociale
    3.1.*) Costul total al serviciilor sociale furnizate ................... .
    3.2.*) Defalcarea costului total pe fiecare tip de serviciu si pentru fiecare tip de beneficiar .................................................. .
    *) Costul total se obtine prin inmultirea costului mediu estimat pe caz cu numarul de beneficiari estimat.
    *) Detalierea costurilor va fi conform caietului de sarcini si poate fi prevazuta cu acordul partilor in anexa la contract.

    4.*) Modalitati de plata
    *) In cazul in care se vor efectua plati de catre autoritatea contractanta, acestea vor respecta pct. 4.1 si 4.2 si vor fi conforme Termenilor de referinta.
    4.1.*) Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre furnizor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
    *) Se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata.
    4.2.*) Autoritatea contractanta are dreptul de a acorda avans furnizorului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
    *) In cazul in care prevede acordarea de avans, se precizeaza cuantumul avansului, procedura de solicitare a acestuia, situatiile in care se pot solicita plati in avans.

    5.*) Durata contractului
    5.1. Durata contractului este de la data de ............... pana la data de .............. si poate fi prelungit in conditiile legii.
    *) Durata contractului asigura sustenabilitatea serviciului/serviciilor contractat/e.

    6. Drepturile autoritatii contractante:
    6.1. de a primi de la furnizor rapoarte*) cu privire la acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
    *) Conform Termenilor de referinta.
    6.2. de a monitoriza acordarea serviciilor sociale in conformitate cu cerintele prezentului contract;
    6.3. de a utiliza date denominalizate in scopul intocmirii de statistici, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
    6.4. de acces, conform legii, la informatii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
    6.5.*) ................................................................ .
    *) Se va completa cu drepturile specifice, in functie de obiectul material la care face referire contractul: spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii.

    7. Obligatiile autoritatii contractante:
    7.1.*) sa acorde furnizorului, dupa caz, spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii, in vederea sustinerii acordarii tipurilor de servicii sociale prevazute in prezentul contract;
    *) Conform Termenilor de referinta.
    7.2. sa verifice modul de acordare a serviciilor sociale, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Termenii de referinta;
    7.3. sa verifice utilizarea eficienta a spatiilor/resurselor umane/mijloacelor financiare/altor bunuri si servicii acordate furnizorului, in vederea furnizarii serviciilor sociale prevazute in contract;
    7.4. sa informeze furnizorul cu privire la modificarile legislative aparute in timpul derularii prezentului contract;
    7.5. sa respecte, conform legii, confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor primite de la furnizor si sa asigure securizarea acestor date;
    7.6. sa asigure accesul furnizorului la baza de date pe care o detine referitor la furnizorii de servicii sociale, in situatia in care aceste date sunt necesare solutionarii cazurilor aflate in evidenta serviciului care face obiectul contractului, si sa asigure securizarea acestora;
    7.7. sa asigure furnizorului indrumare metodologica cu privire la domeniul serviciilor sociale;
    7.8.*) ...................................................................
    *) Se va completa cu obligatiile specifice, in functie de obiectul material la care face referire contractul: spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii.

    8. Drepturile furnizorului:
    8.1.*) de a primi, dupa caz, spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii, in vederea sustinerii acordarii tipurilor de servicii sociale prevazute in prezentul contract;
    *) Conform Termenilor de referinta.
    8.2. de a primi din partea autoritatii contractante indrumare metodologica;
    8.3. de a participa la sedintele autoritatii contractante in cadrul carora se iau decizii cu impact asupra serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract;
    8.4. de a fi consultat in elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
    8.5. de a utiliza date denominalizate, in scopul intocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.
    8.6.*) ...................................................................
    *) Se va completa cu drepturile specifice, in functie de obiectul material la care face referire contractul: spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii.

    9. Obligatiile furnizorului:
    9.1. sa intocmeasca planurile individualizate de asistenta si ingrijire si, dupa caz, planurile de interventie ale beneficiarilor;
    9.2. sa acorde serviciile sociale respectand standardele de calitate privind serviciile sociale si in conformitate cu propunerea tehnica din caietul de sarcini;
    9.3. sa transmita autoritatii contractante rapoartele convenite*) privind acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentului contract, rapoarte care contin detalii privind implementarea planurilor individualizate/de interventie;
    *) Conform Termenilor de referinta.
    9.4. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor in legatura cu obiectul prezentului contract;
    9.5.*) ..................................................................;
    *) Se va completa cu obligatiile specifice, in functie de obiectul material la care face referire contractul: spatii/resurse umane/mijloace financiare/alte bunuri si servicii.
    9.6. sa comunice Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului cazurile care necesita interventie de urgenta si pe care nu poate sa le solutioneze;

    10. Asigurarea bunei executii a contractului
    10.1. Furnizorul are obligatia de a asigura autoritatea contractanta privind buna executie a contractului.
    10.2*) Modalitatea de asigurare a bunei executii a contractului este convenita de parti ...........................................................
    *) Se precizeaza modalitatea de asigurare a bunei executii a contractului conform Termenilor de referinta.

    11. Caracterul confidential al contractului
    11.1. Caracterul confidential al tuturor informatiilor cu privire la prezentul contract este conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate si Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    11.2. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    - de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    11.3. Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    11.4. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
    - informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    - informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    - partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    12. Conditii de furnizare a serviciilor sociale
    12.1. Conditiile de furnizare a serviciilor sociale respecta cerintele prevazute in Termenii de referinta.
    12.2. Serviciile sociale se vor acorda in conformitate cu standardele de calitate specifice, reglementate de legislatia in vigoare.
    12.3*) ..................................................... (alte conditii) ....................................................
    *) Se vor prezenta conditiile specifice de furnizare a serviciilor sociale, de exemplu:
    - acordarea serviciilor sociale, cu respectarea conventiilor anterior incheiate de parti (cu Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, federatii de furnizori, .........), privind acordarea serviciilor sociale, cu respectarea strategiilor locale/regionale de asistenta sociala;
    - acordarea cu prioritate a serviciilor sociale beneficiarilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
    - acordarea de servicii sociale in mod tarifat sau gratuit.

    13.*) Subcontractarea
    13.1. Furnizorul poate/nu poate subcontracta parti din activitatile componente ale serviciilor sociale.
    13.2. Activitatile subcontractate vor fi realizate de catre alti furnizori de servicii sociale acreditati, fara sa fie afectate derularea serviciilor si interesul superior al beneficiarului.
    13.3. Contractele cu subcontractantii se vor realiza in aceleasi conditii cuprinse in contractul semnat cu autoritatea contractanta (inclusiv conditia ca subcontractantii sa fie acreditati conform legii).
    13.4. Furnizorul este deplin raspunzator fata de autoritatea contractanta pentru modul in care subcontractantul isi indeplineste partea sa din contractul de subcontractare.
    13.5. Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor pentru modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    13.6. Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    *) Subcontractarea reprezinta o forma prin care se poate asigura continuitatea acordarii serviciilor sociale beneficiarilor.

    14.*) Cesiunea
    14.1. Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
    14.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
    *) Cesionarea reprezinta o forma prin care se poate asigura continuitatea acordarii serviciilor sociale beneficiarilor.

    15. Amendamente
    15.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    16. Comunicari
    16.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    16.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    16.3. Furnizorul va comunica in termen de 30 de zile orice modificare cu privire la datele, informatiile si documentele care au stat la baza semnarii prezentului contract.
    16.4. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    17. Forta majora
    17.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    17.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    17.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    17.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    17.5. Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului, care impiedica executarea acestuia si este invocata in termen de 6 luni, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca.
    17.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    18. Rezilierea contractului
    18.1. Constituie motiv de reziliere a contractului urmatoarele:
    a) nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti;
    b) incalcarea de catre furnizor a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, daca este invocata de autoritatea contractanta;
    c) retragerea sau anularea de catre organele de drept a autorizatiei de functionare, expirarea valabilitatii acesteia ori limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul a fost acreditat, in situatia in care aceasta limitare afecteaza acordarea serviciilor prevazute de prezentul contract, precum si suspendarea sau retragerea acreditarii;
    d) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului, in masura in care este afectata acordarea serviciilor prevazute in prezentul contract.
    18.2. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea prevederilor acestuia in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

    19. Incetarea contractului:
    19.1. Constituie motiv de incetare a contractului urmatoarele:
    a) expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul;
    b) acordul partilor privind incetarea contractului;
    c) obiectul contractului a fost atins;
    d) hotararea definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti;
    e) incetarea activitatii furnizorului prin desfiintare, lichidare, dizolvare;
    f) forta majora, daca este invocata.

    20. Penalitati. Daune:
    20.1.*) ..................................................................
    *) conform Termenilor de referinta.
    20.2.*) ..................................................................
    *) In functie de natura serviciilor sociale ce fac obiectul prezentului contract, se vor preciza daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, exigibile de catre o parte in cazul nerespectarii culpabile a prevederilor prezentului contract de catre cealalta parte.

    21. Solutionarea litigiilor
    21.1. Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    21.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor proceduri neoficiale autoritatea contractanta si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita comisiei de mediere sociala mijlocirea solutionarii divergentelor sau se poate adresa instantelor judecatoresti competente.

    22. Dispozitii finale
    22.1. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniu.
    22.2. Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana.
    22.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
    22.4. Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale in cadrul sistemului de asistenta sociala a fost incheiat la sediul autoritatii contractante in (.........) exemplare, cate (........) pentru fiecare parte contractanta.

    23. Documentele contractului
    23.1. Documentele prezentului contract sunt:
    a) hotararea consiliului local/hotararea consiliului judetean privind acordul referitor la incheierea prezentului contract;
    b) termenii de referinta;
    c) bugetul serviciului social acordat de furnizor/bugetul unitatii de asistenta sociala;
    d) lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele incheiate cu acestia;
    e) standardele de calitate;
    f) alte anexe la contract.

              Furnizor,                         Autoritatea contractanta,
    .................................       .................................
           (numele si functia                      (numele si functia
          persoanei/persoanelor                   persoanei/persoanelor
    autorizata/autorizate sa semneze)       autorizata/autorizate sa semneze)

         .......................                 .......................
               (semnatura)                             (semnatura)

         .......................                 .......................
                 (data)                                  (data)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 71/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 71 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 71/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu