Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 70 din 20 decembrie 2007

pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor captivi, altii decat cei casnici si cei asimilati consumatorilor casnici, si a tarifelor pentru energia reactiva

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 897 din 28 decembrie 2007Având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice şi în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 decembrie 2007,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2), (8) şi (9), ale art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c), ale art. 74 lit. g), ale art. 76 şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, ale prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2005 pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive şi modul de plată al acesteia, ale prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultimă opţiune a energiei electrice şi ale prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2005 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cuprinse în anexele nr. 1-8*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) In calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexe (cu 4 zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. - (1) Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică:

a) consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piaţa concurenţială de energie electrică;

b) consumatorilor captivi mici, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care acţionează pe piaţa concurenţială şi optează pentru revenirea pe piaţa reglementată, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv;

c) consumatorilor captivi mici, noi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de până la 100 kVA inclusiv, care nu îşi exercită dreptul de a alege furnizorul de energie electrică pe piaţa concurenţială.

(2) Furnizorii impliciţi pot să asigure furnizarea energiei electrice la tarife reglementate la consumatorii captivi mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este de peste 100 kVA, numai în cazul în care au asigurat necesarul de energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 3. - (1) Se aprobă tariful A33AP, cuprins în tabelul nr. 4 din anexele nr. 1-8.

(2) Achiziţia/vânzarea energiei electrice de către/de la producători se aplică numai în punctele de consum în care achiziţia/vânzarea de energie electrică se face în dublu sens şi se realizează pe perioada de facturare conform zonelor orare aferente tarifului A33 în vigoare, astfel:

a) la tariful A33 ales de producător, pentru orele în care producătorul cumpără de la furnizor;

b) la tariful A33AP, pentru orele în care producătorul vinde la furnizor, în cazul în care nu există alte reglementări specifice.

(3) Durata de utilizare a tarifului A33AP aplicat unui producător trebuie să fie identică cu durata de utilizare a tarifului A33 ales de respectivul producător.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică numai producătorilor care cumpără energia electrică la tariful reglementat A33.

Art. 4. - Tarifele nu includ accizele la consumatorii finali stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. - Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexele nr. 9-11*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului;

d) de la orice tarif de tip monom la orice tarif de tip binom;

e) de la tariful binom de tip C la tariful binom de tip A sau A33;

f) de la tariful binom de tip A la tariful binom de tip A33;

g)  de la orice tip de tarif binom la tariful E1, în cazul consumatorilor de tip operator economic pentru punctele de consum aferente sistemelor de irigaţii.

*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

Art. 7. - Pentru consumatorii captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, care aleg tariful A şi deţin echipamente de măsurare cu un singur indicator de maxim şi două cadrane, tariful de putere se aplică numai la puterea consumată în cadrul zonelor de vârf de seară.

Art. 8. - Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotaţi cu contoare electronice. Aceştia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, în funcţie de modificările intervenite în procesele lor tehnologice.

Art. 9. - Tariful C se poate aplica numai consumatorilor la care sunt montate contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim.

Art. 10. - (1) In cazul tarifelor de tip binom, dacă puterea măsurată depăşeşte cu mai mult de 15% puterea contractată, diferenţa dintre puterea măsurată şi puterea contractată se facturează la dublul valorii tarifului puterii, indiferent de momentul în care a intervenit depăşirea.

(2) - Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor alin. (1) consumatorii de energie electrică cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW pe loc de consum.

Art. 11. -In cazul consumatorilor de energie electrică cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW pe loc de consum, care nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate, furnizorii impliciţi vor percepe consumatorilor penalităţi pentru erori de prognoză, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2006 pentru aprobarea Procedurii privind modul în care consumatorii cu tarife reglementate, cu putere maximă contractată mai mare sau egală cu 3 MW, asigură furnizorilor datele necesare la elaborarea prognozei energiei electrice.

Art. 12. - (1) Obligaţiile de plată ale consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, pentru serviciul prestat de furnizorul de ultimă opţiune (FUO) se calculează pe bază de tarife/ preţuri calculate astfel:

(2)  Tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mici, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de până la 100 kVA, inclusiv, este cu 10 % mai mare decât tariful reglementat D, aferent nivelului de tensiune al locului de consum.

(3) Tariful aplicat de FUO consumatorilor captivi mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare cuprinsă între 100 kVA şi 1 MVA, inclusiv, este cu 15 % mai mare decât tariful reglementat D, aferent nivelului de tensiune al locului de consum.

(4) Preţul aplicat de FUO consumatorilor captivi foarte mari, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, cu putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare de peste 1 MVA, este cu 2,5% mai mare decât preţul de referinţă pentru această categorie de consumatori. La preţul rezultat se adaugă şi tarifele pentru serviciile de reţea, serviciile de sistem, operare piaţă şi costurile unitare de furnizare. Furnizorul va considera aceleaşi costuri unitare de furnizare a energiei electrice ca şi pentru consumatorii captivi.

(5)  La tarifele/preţurile rezultate după aplicarea regulilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) se vor adăuga accizele şi taxa pe valoarea adăugată.

Art. 13. - (1) Se aprobă tarifele pentru energia electrică reactivă, conform tabelului nr. 5 din anexele nr. 1-8, care se facturează în cazul depăşirii factorului de putere neutral, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

(2) Energia electrică reactivă se facturează de către furnizorii impliciţi la consumatorii captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi în relaţia furnizor-consumator eligibil în piaţa concurenţială.

(3)  Veniturile care se obţin din aplicarea tarifelor pentru energia reactivă se transferă integral la operatorul principal de distribuţie, definit conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 14. - (1) Prevederile art. 3 se aplică până la data de 30 iunie 2008.

(2)  Furnizorii impliciţi sunt obligaţi să informeze operatorii economici cărora le aplică tariful A33AP cu privire la încetarea valabilităţii aplicării tarifului, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, şi la posibilitatea aplicării prevederilor art. 6 lit. c).

(3)  Producătorii pot achiziţiona energia electrică pentru consumul propriu tehnologic la oricare dintre tarifele reglementate sau în regim de consumator eligibil.

Art. 15. - Furnizorii de energie electrică vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea acestuia.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2005 pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.163 din 22 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Nicolae Opriş

ANEXA Nr. 1

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ENERGIE S.A. (ZONA BANAT)

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punetele de delimitare a instalatiilor

Durata de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kW/h)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de varf

Zona ore rest

Zona de varf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

INALTA

TENSIUNE

(220 kV)

113.9358

49.5930

0.4366

0.2239

0.1680

284.8944

123.8910

0.3471

0.1680

0.1344

600.8988

261.2142

0.2799

0.1344

0.1120

ÎNALTA TENSIUNE (110 kV)

136.4082

59.2554

0.4816

0.2464

0.1904

340.7826

148.2300

0.3696

0.1904

0.1455

666.4860

289.7256

0.3024

0.1568

0.1231

MEDIE TENSIUNE (1 - 110kV exclusiv)

139.7388

60.7560

0.5375

0.2687

0.2127

349.2372

151.8168

0.4032

0.2016

0.1568

601.7040

261.6168

0.3471

0.1680

0.1344

JOASA TENSIUNE

(0,1 - 1 kV inclusiv)

161 1132

70.1256

0.7055

0.3583

0.2799

402.9660

175.2408

0.4927

0.2464

0.1904

609,8292

265.0938

0.4479

0 2239

0.1680

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ENERGIE SA. (ZONA BANAT)

2. TARIFELE A, B, C si D*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a

instalaţiilor

Pretul pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferenţiat

B. Tarif monom diferenţiat

C. Tarif blnom simplui

D. Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie(lei/kWh)

Pentru puterea contractata

(lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona vârf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seară

Zona de rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(110 kV şi peste)

458 6346

197 6766

0 4591

0.1660

0.6048

0 2351

346.2726

0.2127

0.2799

MEDIE TENSIUNE

(1 - 110 kV exclusiv)

621.2118

260.7018

0.4704

0.1703

0.6831

0 2577

388 9848

0.2351

0.3136

JOASA TENSIUNE (0,1 -1 kV inclusiv)

1,036.4388

445.8978

0.5487

0.2016

0.8959

0.3359

489.3786

0.2912

0.4032

Nota:

Tarifele se aplică şi consumatorilor eligibili care nu işi exercita dreptul de consumatori eligibili.

**) Nu includ acciza şi taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ENERGIE S.A. (ZONA BANAT)

3. TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                                                   Tabelul 3

Niveluride tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sambata si duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei -lîWh)

Zona de zi 7.00-22.00   

Zona de noapte**) 22.00 - 7.00

Zona de zi 7.00-22.00   

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

1

2

3

4

5

INALTA

TENSIUNE

(110 kV şi peste)

0.3583

0.1792

0.3024

0.1792

MEDIE

TENSIUNE

(1 - 110 kV

exclusiv)

11.3919

0.2016

0.3359

0.2016

JOASA TENSIUNE

(0,1 -1 kV

inclusiv)

0.5151

0.2577

0.4366

0.2577

Notă:

Tarifele se aplica şi consumatorilor eligibili care nu îşi excrcila dreptul de consumatori eligibili.

*) Nu includ acciza si taxa pe valoare adăugata.

**) Se aplica şi consumului înregistrat în perioada vineri orele 22,00 pana luni orele 7,00.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ENERGIE S.A. (ZONA BANAT)

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*)

(NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durată de utilizare mica

Durată de utilizare medie

Durată de utilizare, mare

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE (220 kV)

0.3919

0.2016

0.1568

0.3136

0.1568

0.1231

0.2464

0.1231

0.1008

ÎNALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4366

0.2239

0.168

0.3359

0.168

0.1344

0.2799

0.1344

0.112

MEDIE TENSIUNE

(1 - 110 kV exclusiv)

0.4816

0.2464

0.1904

0.3583

0.1792

0.1455

0.3136

0.1568

0.1231

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.6382

0.3136

0.2464

0.4366

0.2239

0.168

0.4032

0.2016

0.1568

Nota:

**) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ENERGIE S.A. (ZONA BANAT)

5. PRETURILR PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                          Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalatiilor

Preturi pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE     (110 kVşi peste)

0.0440

MEDIE  TENSIUNE      (1 - 110 kV exclusiv)

0.0440

JOASA TENSIUNE       (0.l - 1 kV inclusiv)

0.0550

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor care nu isi exercita dreptul de eligibili

*) Nu include taxa pe valoare adaugata.

**) Preţul pentru energia electrica reactiva este valabil inclusiv la consumatorii care si-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat. cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, indiferent de furnizorul de energie electrica ales.

ANEXA Nr. 2

TARIFELE PENTRU S.C.ENEL ENERGIE S.A. (ZONA DOBROGEA)

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durata de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kW/h)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kW/h)

Pentru putere (lei/kW/an)

Pentru energie (lei/kW/h)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

INALTA TENSIUNE

(220 kV)

114.7410

49.9224

0.4396

0 2255

0.1691

286.8708

124.7694

0.3495

0.1691

0.1354

605.0712

263.0442

0.2818

0.1354

0.1128

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

137.3598

59.6580

0.4849

0.2481

0.1917

343.1250

149.2548

0.3721

0.1917

0.1465

671 0976

291.7386

0.3045

0.1578

0.1240

MEDIE TENSIUNE

 ( 1 -110 kV

exclusiv)

140.7270

61.1586

0.5412

0.2705

0.2142

351.6528

152.8782

0.4060

0.2030

0.1578

605.8764

263.4468

0.3495

0.1691

0.1354

JOASA TENSIUNE

(0,1 -1 kV inclusiv)

162.2112

70.6014

0.7104

0.3608

0.2818

405.7476

176.4852

0.4961

0.2481

0.1917

614.0382

266.9238

0.4510

0.2255

0.1691

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C.ENEL ENERGIE S.A. (ZONA DOBROGEA)

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a 

instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

461.8188

199.0308

0.4623

0.1672

0.6090

0.2368

348.6882

0.2142

0.2818

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

625.5306

262.5318

0.4736

0.1715

0.6878

0.2594

391.6932

0.2368

0.3158

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1,043.6124

448.9722

0.5525

0.2030

0.9021

0.3383

492.7824

0.2932

0.4060

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C.ENEL ENERGIE S.A. (ZONA DOBROGEA)

3. TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sambata si duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3608

0.1804

0.3045

0.1804

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3946

0.2030

0.3383

0.2030

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0.5187

0.2594

0.4396

0.2594

Nota:

Tarifele se aplica şi consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili.

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoare adăugată.

**) Se aplica şi consumului înregistrat in perioada vineri orele 22.00 pană luni orele 7.00.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ESERGICE S.A. (ZONA DOBROOEA)

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3946

0.203

0.1578

0.3158

0.1578

0.124

0.2481

0.124

0.1015

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4396

0.2255

0.1691

0.3383

0.1691

0.1354

0.2818

0.1354

0.1128

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4849

0.2481

0.1917

0.3608

0.1804

0.1465

0.3158

0.1578

0.124

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6426

0.3158

0 2481

0.4396

0.2255

0.1691

0.406

0.203

0.1578

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. ENEL ESERGICE S.A. (ZONA DOBROOEA)

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA RECTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                   Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE (110 kV şi peste)

0.0443

MEDIE TENSIUNE (1 - 110 kV exclusiv)

0.0443

JOASA TENSIUNE (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0554

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 3

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

114.7410

49.9224

0.4396

0.2255

0.1691

286.8708

124.7694

0.3495

0.1691

0.1354

605.0712

263.0442

0.2818

0.1354

0.1128

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

137.3598

59.6580

0.4849

0.2481

0.1917

343.1250

149.2548

11.3721

0.1917

0.1465

671.0976

291.7386

0.3045

0. 1578

0.1240

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

140.7270

61.1586

0.5412

0.2705

0.2142

351.6528

152.8782

0.4060

0. 20311

0.1578

6115.8764

263.4468

0.3495

11.1691

0.1354

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

162.2112

70.6014

0.7104

0.3608

11.2818

405.7476

176.4852

0.4961

0.2488

0.1917

614.11382

266 9238

0.4510

0.2255

0.1691

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

461.8188

199.0308

0.4623

0.1672

0.6090

0.2368

348.6882

0.2142

0.2818

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

625.5306

262.5318

0.4736

0.1715

0.6878

0.2594

391.6932

0.2368

0.3158

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1,043.6124

448.9722

0.5525

0.2030

0.9021

0.3383

492.7824

0.2932

0.4060

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sambata si duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3608

0.1804

0.3045

0.1804

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3946

0.2030

0.3383

0.2030

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

0.5187

0.2594

0.4396

0.2594

Nota:

Tarifele se aplica şi consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili.

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoare adăugată.

**) Se aplica şi consumului înregistrat in perioada vineri orele 22.00 pană luni orele 7.00.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3946

0.203

0.1578

0.3158

0.1578

0.124

0.2481

0.124

0.1015

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4396

0.2255

0.1691

0.3383

0.1691

0.1354

0.2818

0.1354

0.1128

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4849

0.2481

0.1917

0.3608

0.1804

0.1465

0.3158

0.1578

0.124

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6426

0.3158

0 2481

0.4396

0.2255

0.1691

0.406

0.203

0.1578

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                               Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE  (110 kV şi peste)

0.0443

MEDIE TENSIUNE (1 - 110 kV exclusiv)

0.0443

JOASA TENSIUNE (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0554

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 4

TARIFELE PENTRU S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

113.3868

49.3368

0.4345

0.2228

0.1671

283.4670

123.3054

0.3454

0.1671

0.1338

597.9342

259.9332

0.2785

0.1338

0.1115

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

135.7128

58.9626

0.4792

0.2452

0.1894

339.0990

147.4980

0.3677

0.1894

0.1448

663.1920

288.2982

0.3009

0.1560

0.1225

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

139.0800

60.4632

0.5349

0.2673

0.2117

347.4804

151.0482

0.4012

0.2006

0.1560

598,7394

260.3358

0.3454

0.1671

0.1338

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

160.3080

69 7596

0.7020

0.3566

0.2785

400.9896

174.3990

0.4902

0.2452

0.1894

606.7914

263.7762

0.4457

0.2228

0.1671

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere 

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

456.3654

196.6884

0.4569

0.1652

0.6018

0.2340

344.5524

0.2117

0.2785

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

618.1374

259.4203

0.4680

0.1694

0.6797

0.2564

387.0816

0.2340

0.3121

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.031,2782

443.6652

0.5460

0.2006

0.8916

0.3343

486.9630

0.2897

0.4012

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. E.ON MOLDOVA FURNIZARE S.A.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE E1 SI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

E1

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte, inclusiv din zilele de sambata si duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi si zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22.00 - 7.00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3566

0.1783

0.3009

0.1783

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3899

0.2006

0.3343

0.2006

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.5126

0.2564

0.4345

0.2564

Nota:

Tarifele se aplica şi consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili.

*) Nu includ acciza şi taxa pe valoare adăugată.

**) Se aplica şi consumului înregistrat in perioada vineri orele 22.00 pană luni orele 7.00.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3899

0.2006

0.156

0.3121

0.156

0.1225

0.2452

0.1225

0.1003

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4345

0.2228

0.1671

0.3343

0.1671

0.1338

0.2785

0.1338

0.1115

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4792

0.2452

0.1894

0.3566

0.1783

0.1448

0.3121

0.156

0.1225

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6351

0.3121

0.2452

0.4345

0.2228

0.1671

0.4012

0.2006

0.1560

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. CEZ VÂNZARE SA.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                 Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia

electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE (110 kV şi peste)

0.0438

MEDIE TENSIUNE (1 - 110 kV exclusiv)

0.0438

JOASA TENSIUNE (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0548

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 5

TARIFELE PENTRU S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

 Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

112,2522

48.8610

0.4301

0.2206

0.1655

280.6488

122.0610

0.3420

0.1655

0.1324

591.9684

257.3346

0.2757

0.1324

0.1103

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

134.3586

58.3770

0.4744

0.2428

0.1876

335.7318

146.0340

0.3641

0.1876

0.1434

656.5674

285.4068

0.2979

0.1544

0.1213

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

137.6892

59.8410

0.5295

0.2647

0.2095

344.0400

149.5476

0.3972

0.1986

0.1544

592.7736

257 7372

0.34211

0.1655

0.1324

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

158.6976

69.0642

0.6950

0.3530

0.2757

397.0002

172.6422

0.4854

0.2428

0.1876

600.7524

261.1410

11.4413

0.2206

0.1655

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

451.8270

194.7486

0.4523

0.1 636

0,5958

0.2316

341.1120

0.2095

1.2757

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

611.9886

256.3222

0.4634

0.1678

0.6729

0.2538

383.2386

0.2316

0.3089

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1.021.0302

439.2732

0.5406

0.19S6

0.3326

0,3309

482.1313

0.2369

0.3972

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE El ŞI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

El

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte. Inclusiv din cele de sâmbăta şi duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22,00 - 7,00

Zona de zi

7,00 - 22,00

Zona de noapte

22,00 - 7,00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3530

0.1765

1.2979

0 1765

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3861

0.1986

0.3309

0.1986

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.5075

0.2538

0.4301

0.2538

Notă:

Tarifele se aplică si consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili

*) Nu mclud acciysi şi ta.%a pe valoare adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada vineri orele 22,00 până luni orele 7,00

TARIFELE PENTRU S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3861

0.1986

0.1544

0.3089

0.1 544

0.1213

0.2428

0.1213

0.0993

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4301

0.2206

0.1655

0.3309

0.1655

0.1324

0.2757

0.1324

0.1103

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0 4744

0.242S

0.1876

0.353

0.1765

0.1434

0.30B9

0.1 544

0.1213

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6287

0.3089

0.2428

0.4301

0.2206

0.1655

0.3972

0.1986

0.1544

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA SUD S.A.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                   Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE  (110 kV şi peste)

0.0434

MEDIE TENSIUNE  (1 - 110 kV exclusiv)

0.0434

JOASA TENSIUNE  (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0542

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 6

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de

tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

113.6064

49.4466

0.4.353

0.2233

0.1675

284.0526

123.5250

0.3461

0.1675

0.1340

599.1054

260.4456

0.2790

0.1340

0.1117

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

136.0056

59 0724

0.4801

0.2457

0.1898

339.7578

147.7908

0.3685

0.1898

0.1451

664.5096

288.8472

0.3015

0.1563

0.1228

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

139.3362

60.5730

0.5359

0.2679

0.2121

348.1758

151.3410

0.4020

0.2010

0.1563

599.9106

260.8482

0.3461

0.1675

0.1340

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

160.6374

69,9060

0.7034

0.3573

0.2790

401.7582

174.7284

0.4912

0.2457

0 1898

607.9992

264.3252

0.4466

0.2233

0.1675

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

457.2804

197.0910

0.4578

0.1656

0.6030

0.2344

345.2478

0.2095

1.2757

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

619.3818

259.9332

0.4690

0.1698

0.6810

0.2569

387 8502

0.2316

0.3089

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1,033.3278

444.5436

0.5471

0 2010

0.8932

0.3349

487 9146

0.2369

0.3972

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE El ŞI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor lor

El

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte. Inclusiv din cele de sâmbăta şi duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22,00 - 7,00

Zona de zi

7,00 - 22,00

Zona de noapte

22,00 - 7,00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3573

0.1786

0.3015

0.1786

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3907

0.2010

0.3349

0.2010

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.5136

0.2569

0.4353

0.2569

Notă:

Tarifele se aplică si consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili

*) Nu mclud acciysi şi ta.%a pe valoare adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada vineri orele 22,00 până luni orele 7,00

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie

(lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3907

0.201

0.1563

0.3127

0.1563

0.1228

0.2457

0.1228

0.1005

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4353

0.2233

0.1675

0.3349

0.1675

0.134

0.279

0.134

0.1117

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4801

0.2457

0.1898

0.3573

0.1786

0.1451

0.3127

0.1563

0.1228

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6363

0.3127

0.2457

0.4353

0.2233

0.1675

0.402

0.201

0.1563

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                  Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE  (110 kV şi peste)

0.0439

MEDIE TENSIUNE (1 - 110 kV exclusiv)

0.0439

JOASA TENSIUNE  (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0549

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 7

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

112.2522

48.8610

0.4301

0.2206

0.1655

280,6488

122.0610

0.3420

0.1655

0.1324

591.9684

257.3346

0.2757

0.1324

0.1103

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

134.3586

58.3770

0.4744

0.2428

0.1876

335.7318

146.0340

0.3641

0.1876

0.1434

656.5674

285.4068

0.2979

0.1544

0.1213

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

137,5893

59.8410

0.5295

0.2647

0.2095

344.0400

149.5476

0.3972

0.1986

0.1544

592.7736

257.7372

0.3420

0.1655

0.1324

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

158.6976

69 0642

0.6950

0.3530

0.2757

397.0002

172.6422

0.4854

0.2428

0.1876

600.7524

261 1410

0.4413

0.2206

0.1655

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

451.8270

194.7436

0.4513

0.1636

0.5953

0.2316

341.1120

0.2095

0.2757

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

611.9886

256.8222

0.4634

0.1678

0.6729

0.2533

383.2386

0.2316.

0.3 089

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1,021.0302

439.2732

0.5406

0.1986

0.8826

0.3309

152.13I8

0.2 869

0.3972

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE El ŞI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor lor

El

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte. Inclusiv din cele de sâmbăta şi duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22,00 - 7,00

Zona de zi

7,00 - 22,00

Zona de noapte

22,00 - 7,00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3530

0.1765

0.2979

0.1765

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3861

0.1986

0.3309

0.19841

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.5075

0.1538

0.1301

0.2538

Notă:

Tarifele se aplică si consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili

*) Nu mclud acciysi şi ta.%a pe valoare adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada vineri orele 22,00 până luni orele 7,00

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie  (lei/kWh)

Pentru energie  (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3861

0.1986

0.1544

0.3089

0.1544

0.1213

0.2428

0.1213

0.0993

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4301

0 2206

0.1655

0.3309

0 1655

0.1324

0.2757

0.1324

0.1103

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4744

0.2428

0.1876

0.353

0.1765

0.1434

0.3089

0.1544

0.1213

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6287

0 3089

0.2428

0.4301

0.2206

0.1655

0.3972

0.1986

0.1544

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD S.A.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                 Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE (110 kV şi peste)

0.0434

MEDIE TENSIUNE (1 - 110 kV exclusiv)

0.0434

JOASA TENSIUNE (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0542

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 8

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSLVANIA NORD S.A.

1. TARIFUL BINOM DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE UTILIZARE - A33*)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 1

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru putere

(lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona ore rest

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ÎNALTA

TENSIUNE

(220 kV)

113.3868

49.3368

0.4345

0.2228

0.1671

283.4670

123.3054

0.3454

0.1671

0.1338

597.9342

259.9332

0.2785

0.1338

0.1115

ÎNALTA

TENSIUNE

(110 kV)

135.7128

58.9626

0.4792

0.2452

0.1894

339.0990

147.4980

0.3677

0.1894

0.1448

663.1920

288.2982

0.3009

0.1560

0.1225

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

139.0800

60.4632

0.5349

0.2673

0.2117

347.4804

151.0482

0.4012

0.2006

0.1560

598.7394

260.3358

0.3454

0.1671

0.1338

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

160.3080

69 7596

0.7020

0.3566

0.2785

400.9896

174.3990

0.4902

0.2452

0.1894

606.7914

263.7762

0.4457

0.2228

0.1671

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSLVANIA NORD S.A.

2. TARIFELE A, B, C SI D *)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 2

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica activa

A. Tarif binom diferentiat

B.Tarif monom diferentiat

C.Tarif binom simplu

D.Tarif monom simplu

Pentru putere (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru puterea contractata (lei/ kW/an)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

Zona varf de seara

Zona rest ore

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

456 3654

196.6884

0. 4569

0.1652

0.6018

0.2340

344.5524

0.2117

0.2785

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

618. 1374

259 4208

0.4680

0.1694

0.6797

0.2564

387 0816

0.2340

0.3121

JOASA TENSIUNE (0,1-1 kV inclusiv)

1031.2782

443 6652

0.5460

0.2006

0.8914

0.3343

486.9630

0.2897

0.4012

Nota:

Tariful se aplica si  consumatorilor eligibili care nu isi exercita dreptul de consumatori eligibili

*) Nu include acciza si taxa pe valoare adaugata.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSLVANIA NORD S.A.

3. TARIFELE ZI - NOAPTE El ŞI E2*)

Valabile de la 01.01.2008

Tabelul 3

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor lor

El

E2

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte. Inclusiv din cele de sâmbăta şi duminica

Tarif pentru consumul de energie electrica din zonele de zi şi zonele de noapte

(lei/kWh)

(lei/kWh)

Zona de zi

7.00-22.00

Zona de noapte**)

22,00 - 7,00

Zona de zi

7,00 - 22,00

Zona de noapte

22,00 - 7,00

1

2

3

4

5

INALTA TENSIUNE

(110 kV si peste)

0.3566

0.1783

0.3009

0.1783

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.3899

0.2006

0.3343

0.2006

JOASA TENSIUNE

(0,1-1 kV inclusiv)

0.5126

0.2564

0.4345

0.2564

Notă:

Tarifele se aplică si consumatorilor eligibili care nu îşi exercită dreptul de consumatori eligibili

*) Nu mclud acciysi şi ta.%a pe valoare adăugată.

**) Se aplică şi consumului înregistrat în perioada vineri orele 22,00 până luni orele 7,00

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSLVANIA NORD S.A.

4. TARI FUL  DIFERENTIAT PE ZONE ORARE ŞI DURATE DE  UTILIZARE - A33AP*) (NUMAI PENTRU PRODUCĂTORII CARE LIVREAZĂ  ENERGIE ELECTRICA, DUPĂ CAZ, OPERATORILOR DE  DISTRIBUŢIE SAU DE FURNIZARE)

Valabil de la 01.01.2008

Tabelul 4

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Durută de utilizare mica

Durata de utilizare medie

Durata de utilizare mare

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Pentru energie (lei/kWh)

Zona de vârf

Zona normala

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

Zona de vârf

Zona normală

Zona de gol

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ÎNALTA TENSIUNE

(220 kV)

0.3899

0.2006

0.156

0.3121

0.156

0.1225

0.2452

0.1225

0.1003

INALTA TENSIUNE

(110 kV)

0.4345

0.2228

0.1671

0.3343

0.1671

0.1338

0.2785

0.1338

0.1115

MEDIE TENSIUNE

(1-110 kV exclusiv)

0.4792

0.2452

0.1894

0.3566

0.1783

0.1448

0.3121

0.156

0.1225

JOASA TENSIUNE

(0.1-1 kV inclusiv)

0.6351

0.3121

0.2452

0.4345

0.2228

0.1671

0.4012

0.2006

0.1560

Notă:

*) Nu include acciza şi taxa pe valoare adăugată.

TARIFELE PENTRU S.C. FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSLVANIA NORD S.A.

5. PREŢURILE PENTRU ENERGIA ELECTRICA REACTIVA*)

Valabile de la 01.01.2008

                                                                                Tabelul 5

Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a instalaţiilor

Preţuri pentru energia electrica reactiva**)

(lei/kVAr h)

1

2

INALTA TENSIUNE (110 kV şi peste)

0.0438

MEDIE TENSIUNE(1 - 110 kV exclusiv)

0.0438

JOASA TENSIUNE  (0.1 - 1 kV inclusiv)

0.0548

Nota:

Tarifele se aplica consumatorilor care nu isi exercită dreptul de eligibilitate.

*) Nu includ taxa pe valoare adăugată.

**) Preţul pentru energia electrică reactivă este valabil inclusiv la  consumatorii care şi-au exercitat dreptul la eligibilitate din zona Banat, cu respectarea prevederilor din reglementariIe specifice, indiferent de furnizorul de energie electrică ales.

ANEXA Nr. 9

ZONE  ORARE  PENTRU  TARIFELE  A33 ŞI A33 AP (VALABILE PENTRU TOŢI FURNIZORII IMPLICIŢI ŞI PENTRU FURNIZAREA DE ULTIMA OPŢIUNE)

Luna

Zona vârf

Zona de gol

Zona normală

Ianuarie

zile lucratoare

sâmbătă, duminica

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

Februarie

zile lucratoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17, 22-0

17-22

Martie

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

18-22

-

0-6

22-18

6-7, 10-18, 22-0

18-22

Aprilie

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Mai

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Luna

Zona vârf

Zona de gol

Zona normală

Iunie

zile lucrătoare

sâmbătă, duminica

7-9

-

21-23

-

0-6

0-24

6-7,9-21,23-0

-

Iulie

zile lucrătoare

mbătă, duminică

7-9

-

21-23

-

0-6

0-24

6-7,9-21,23-0

-

August

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Septembrie

zile lucrătoare sâmbătă, duminică

7-9

-

20-22

-

0-6

22-20

6-7, 9-20, 22-0

20-22

Octombrie

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

18-22

-

0-6

22-18

6-7, 10-18, 22-0

18-22

Noiembrie

zile lucrătoare

sâmbătă, duminică

7-10

-

17-22

-

0-6

22-17

6-7, 10-17,22-0

17-22

Decembrie

zile lucratoare