E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 695 din  1 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 20 octombrie 1997


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
    in baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    ministrul de interne emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Seful Inspectoratului General al Politiei si Comandantul Corpului Pompierilor Militari vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si in revistele "Politia Romana" si "Pompierii Romani".

               p. Ministru de interne,
               Teodor Zaharia,
               secretar de stat

    ANEXA 1
               NORME METODOLOGICE
privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice au fost elaborate pentru reglementarea activitatii de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei si se aplica de catre Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor in exercitarea atributiilor privind avizarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, prevazute de art. 31 din Legea nr. 18/1996 si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996.
    Art. 2
    Termenii utilizati in cuprinsul prezentelor norme metodologice au urmatorul inteles:
    a) Activitatea de agrementare tehnica reprezinta totalitatea procedeelor si metodelor pentru stabilirea aptitudinilor de utilizare, conditiilor de fabricare, de transport, de depozitare, punere in opera si de intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    b) Sistem de alarma impotriva efractiei este sistemul format din centrale de semnalizare, elemente de detectie, avertizare si/sau alte sisteme de protectie (fizica, mecanica).
    c) Componenta este un subsistem al sistemului de alarma impotriva efractiei.
    d) Certificarea este actiunea unei terte parti care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu, corespunzator identificat, este in conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
    e) Certificat de conformitate este documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care dovedeste capacitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitaritate, performante si care creeaza incredere utilizatorilor.
    f) Suspendare reprezinta masura de intrerupere temporara a valabilitatii certificarii, datorata utilizarii abuzive.
    g) Retragere reprezinta actiunea de intrerupere a utilizarii certificatului de conformitate pana la rezolvarea neconformitatilor minore.
    h) Anulare reprezinta actiunea prin care se declara nul certificatul de conformitate in situatia constatarii unor neconformitati majore.
    i) Mentinerea certificarii reprezinta masura prin care se prelungeste valabilitatea certificatului de conformitate.
    Art. 3
    (1) Inspectoratul General al Politiei autorizeaza persoanele juridice specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma impotriva efractiei in imobilele in care se pastreaza bunuri si valori si va urmari ca sistemele folosite si/sau componentele acestora sa fie certificate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Autorizarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) se desfasoara pe baza metodologiei specifice aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.
    Art. 4
    Proiectele sistemelor de alarma impotriva efractiei se avizeaza, potrivit competentei legale, de Inspectoratul General al Politiei, pe baza metodologiei aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.
    Art. 5
    (1) In cazul in care sistemele de alarma impotriva efractiei sunt construite astfel incat au si functiuni de semnalizare a incendiului, solicitantul se va adresa si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru obtinerea avizului necesar.
    (2) Activitatea de avizare a utilizarii sistemelor de semnalizare a incendiilor se desfasoara pe baza metodologiei aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 6
    Certificarea in vederea avizarii de catre Inspectoratul General al Politiei a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau numai a componentelor acestora se executa de catre Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pe baza buletinelor de incercari eliberate de laboratoarele acestuia sau de alte laboratoare de incercari, acreditate sa execute astfel de lucrari.
    Art. 7
    Testarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se executa contra cost, conform standardelor nationale sau internationale in domeniu, aplicandu-se tarifele aprobate de Ministerul de Interne - Directia financiara si contabilitate pe baza procedurilor de lucru emise.
    Art. 8
    Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, incercarile de rezistenta la actiunea chimica, mecanica, antiglont (si la foc), pentru case de bani, usi de tezaur, autoblindate pentru transportul valorilor, sticla de securitate si pentru alte mijloace de protectie fizica vor fi efectuate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, care va colabora, in vederea testarii, cu alte laboratoare acreditate si recunoscute de Inspectoratul General al Politiei.
    Art. 9
    Este interzisa utilizarea sistemelor de alarma impotriva efractiei si a echipamentelor de semnalizare a incendiului, care nu au fost testate, avizate si certificate, in conditiile legii.
    Art. 10
    Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari vor emite dispozitii catre unitatile din subordine, carora li se vor comunica organismele de certificare si lista laboratoarelor de incercari, acreditate sa certifice calitatea sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    Art. 11
    Laboratoarele de incercari acreditate sunt cele a caror competenta a fost recunoscuta de un organism de acreditare a laboratoarelor, abilitat pe plan national sa desfasoare astfel de activitati.
    Art. 12
    Lista laboratoarelor de incercari acreditate sa execute testari ale sistemelor de alarma impotriva efractiei va fi publicata in revistele "Politia Romana" si "Pompierii Romani".

    CAP. 2
    Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei

    Art. 13
    Solicitantul adreseaza Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor o cerere (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), insotita de dosarul tehnic de prezentare a obiectului solicitarii, impreuna cu sistemele de alarma impotriva efractiei si/sau componentele acestora, care urmeaza sa fie testate in vederea certificarii.
    Art. 14
    (1) Dosarul tehnic de prezentare, elaborat de solicitant, trebuie sa cuprinda:
    - caracteristici tehnice;
    - descrierea in detaliu a produsului;
    - conditii de montare;
    - instructiuni de utilizare;
    - instructiuni de intretinere-verificare;
    - norme sau metode de verificare a produsului din tara respectiva;
    - declaratia de conformitate (potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 168/1997);
    - certificat de calitate eliberat de firma producatoare.
    (2) Pentru produsele care, temporar, nu se pot testa la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se accepta, dupa caz, buletine de incercare de la laboratoarele din strainatate, recunoscute in Romania, sau de la alte laboratoare acreditate de Institutul Roman de Standardizare - Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania.
    (3) In cazul in care datele cuprinse in dosarul tehnic de prezentare nu sunt suficiente, se pot cere probe, documente si alte clarificari suplimentare, cu acordul si pe cheltuiala solicitantului.
    Art. 15
    Conditiile pentru primirea probelor (conform cu procedura de primire a probelor din Manualul Calitatii Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobat de Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania) sunt:
    - comanda ferma;
    - dosarul tehnic de prezentare, conform art. 14 alin. (1);
    - numarul de produse conform procedurii de lucru elaborate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Art. 16
    Studierea dosarului tehnic prezentat de solicitant, la care se adauga, dupa caz, buletinele de incercare pentru produsele testate de laboratorul de specialitate al Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, se realizeaza de o comisie de analiza numita prin ordin al sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Art. 17
    (1) Comisia de analiza intocmeste certificatul de conformitate (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice) si il prezinta sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pentru semnare.
    (2) Certificatul de conformitate va cuprinde:
    - tipul, denumirea si simbolul produsului;
    - standardele de referinta;
    - documentele normative;
    - adresa, telefonul/faxul furnizorului;
    - locul de fabricatie/furnizare;
    - data certificarii;
    - termenul de valabilitate;
    - confirmarile periodice.

    CAP. 3
    Suspendarea, retragerea sau anularea certificarii

    Art. 18
    In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza certificarii, Inspectoratul General al Politiei si/sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin subunitatile lor teritoriale, suspenda certificarea si atentioneaza persoana juridica pentru ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
    Art. 19
    Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in 3 (trei) exemplare, care se comunica dupa cum urmeaza:
    - un exemplar persoanei juridice in cauza;
    - un exemplar unitatii teritoriale competente apartinand Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz;
    - un exemplar Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.
    Art. 20
    (1) Suspendarea certificarii se ridica, daca persoana juridica in cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la suspendare, constatate in urma verificarilor.
    (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificarii.
    (3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii certificarii se efectueaza de unitatea care a dispus masura suspendarii.
    Art. 21
    (1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea certificarii nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, Inspectoratul General al Politiei sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin unitatile lor teritoriale, pot retrage sau anula certificatul de conformitate.
    (2) Retragerea sau anularea certificatului de conformitate se comunica persoanei juridice in cauza, unitatii teritoriale competente si Oficiului judetean pentru protectia consumatorilor.

    CAP. 4
    Mentinerea certificarii

    Art. 22
    Certificarea este mentinuta prin prelungirea, cu inca 2 ani, a termenului de valabilitate a certificatului de conformitate emis prin confirmarea periodica prevazuta la art. 2 lit. i) din prezentele norme metodologice.
    Art. 23
    Pentru mentinerea certificarii, persoana juridica trebuie sa depuna, cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate, o cerere de mentinere si certificatul de conformitate obtinut anterior.
    Art. 24
    (1) Certificarea se mentine fara a fi necesara efectuarea analizei, evaluarii si controlului calitatii.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice carora in ultimul an de valabilitate a certificatului de conformitate li s-a aplicat masura suspendarii, retragerii sau anularii acestuia.
    Art. 25
    Mentinerea certificarii se realizeaza prin confirmari periodice, precizate in certificatul de conformitate.

    CAP. 5
    Contestatii

    Art. 26
    Impotriva deciziilor privind certificarea si/sau avizarea, prevazute in prezentele norme metodologice, se pot depune contestatii, dupa caz, la seful Inspectoratului General al Politiei si/sau la comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 27
    (1) Analizarea contestatiilor se face de o comisie numita prin ordin de catre seful Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantul Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.
    (2) Solutia propusa de comisie se prezinta, dupa caz, sefului Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantului Corpului Pompierilor Militari, dupa care se comunica contestatarului.

    CAP. 6
    Inregistrari privind certificarea

    Art. 28
    Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pastreaza dosarele de certificare pe o durata care depaseste cu un an termenul de valabilitate a certificatului de conformitate.
    Art. 29
    Dosarele de certificare, care cuprind documentatia tehnica ce justifica certificarea, se completeaza cu documentele provenite din controale, cereri de mentinere, contestatii etc.
    Art. 30
    (1) La dosarele de certificare au acces cadrele Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, care participa la certificare, precum si persoanele juridice, la dosarul de certificare propriu.
    (2) Accesul la dosarele de certificare se face pe baza aprobarii sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prezentele norme metodologice se publica in revistele si buletinele de specialitate ale Inspectoratului General al Politiei si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 32
    Listele actualizate ale sistemelor de alarma impotriva efractiei, certificate, precum si listele persoanelor juridice autorizate si ale celor carora li s-a retras si anulat autorizarea se publica periodic in revistele si buletinele de specialitate precizate la art. 31.
    Art. 33
    Persoanele juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificarea acordata de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii care le revine potrivit legii.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

                             Catre
                    Seful Centrului de Studii
    Subsemnatul(a) .................. in calitate de manager al ..............., persoana juridica, cu sediul in localitatea ........., judetul ........, strada ....... nr. ...., tel/fax: ......, inregistrata la Registrul comertului ......... sub nr. ...., solicit certificarea sistemului de alarma impotriva efractiei, compus din ................ .
    In sustinerea cererii, anexez dosarul tehnic cuprinzand un numar de ........  documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute in Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei.

               Localitatea ............ Data ........

                                     Semnatura

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI
    POMPIERILOR MILITARI
CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI
SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA
  SI STINGEREA INCENDIILOR
   ORGANISM DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA
          EFRACTIEI

                   CERTIFICAT DE CONFORMITATE
                         Nr. ..........
 ---------------------------------------------------------
|     CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE    |
|       PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR -      |
|           CERTIFICA CONFORMITATEA PRODUSULUI:           |
|                                                         |
| Tipul: .................... Denumirea: ................ |
| ........................... Simbol: ................... |
| STANDARDE DE REFERINTA: ............................... |
| DOCUMENTE NORMATIVE: .................................. |
| FURNIZORUL: ........................................... |
|     Adresa: ........................................... |
|    Telefon: ............... Fax: ...................... |
| LOCUL DE FABRICATIE/FURNIZARE: ........................ |
|                    Data certificarii: ................. |
|                  Termen de valabilitate: .............. |
|                                                         |
|                     SEF CENTRU DE                       |
|          STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE          |
|                                                         |
| CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU |
|  PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - FUNCTIONEAZA IN  |
|          CONFORMITATE CU SR - EN 45011 - 93             |
-----------------------------------------------------------
                                               verso
 ---------------------------------------------------------
|    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a unui produs cu        |
| standardele de referinta/normele reprezinta documentul  |
| care dovedeste capabilitatea tehnica a furnizorului     |
| privind gradul de repetabilitate, unitaritate,          |
| performanta si creeaza incredere utilizatorilor.        |
|    Titularii pot utiliza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE   |
| in toate documentele ce fac referire la produsul        |
| respectiv (proiect, carte tehnica, fisa tehnica,        |
| prospecte, reclame).                                    |
|    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE este valabil numai      |
| pentru furnizorul nominalizat si locul de fabricatie/   |
| furnizare indicat.                                      |
|    Dreptul de utilizare a CERTIFICATULUI DE             |
| CONFORMITATE poate fi transmis unui tert, numai de      |
| catre organismul de certificare - Centrul de Studii,    |
| Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si      |
| Stingerea Incendiilor.                                  |
|    Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE este      |
| obligat sa supravegheze permanent conformitatea         |
| produsului certificat, tinand seama de rezultatele      |
| incercarilor esantionului de proba, prezentate in       |
| Raportul de incercari.                                  |
|    Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE are       |
| obligatia sa informeze organismul de certificare -      |
| Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru |
| Prevenirea si Stingerea Incendiilor asupra modificarilor|
| aparute in organizarea sa (cele care pot afecta         |
| "Sistemul calitatii"), asupra modificarii statutului    |
| legal, precum si asupra modificarii produsului de baza, |
| a carui conformitate cu standardele de referinta/normele|
| a fost certificata.                                     |
|                                                         |
|                  CONFIRMARI PERIODICE                   |
-----------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
| Sef              |            |            |            |
| Centru de Studii |            |            |            |
|------------------|--------------------------------------|
| Data             |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| Semnatura        |            |            |            |
|                  |            |            |            |
| Stampila         |   L.S.     |   L.S.     |   L.S.     |
                                                          


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 695/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 695 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu