Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 695 din  1 septembrie 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 20 octombrie 1997


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor;
    in baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,
    ministrul de interne emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Seful Inspectoratului General al Politiei si Comandantul Corpului Pompierilor Militari vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si in revistele "Politia Romana" si "Pompierii Romani".

               p. Ministru de interne,
               Teodor Zaharia,
               secretar de stat

    ANEXA 1
               NORME METODOLOGICE
privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice au fost elaborate pentru reglementarea activitatii de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei si se aplica de catre Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari - Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor in exercitarea atributiilor privind avizarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei, prevazute de art. 31 din Legea nr. 18/1996 si art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996.
    Art. 2
    Termenii utilizati in cuprinsul prezentelor norme metodologice au urmatorul inteles:
    a) Activitatea de agrementare tehnica reprezinta totalitatea procedeelor si metodelor pentru stabilirea aptitudinilor de utilizare, conditiilor de fabricare, de transport, de depozitare, punere in opera si de intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    b) Sistem de alarma impotriva efractiei este sistemul format din centrale de semnalizare, elemente de detectie, avertizare si/sau alte sisteme de protectie (fizica, mecanica).
    c) Componenta este un subsistem al sistemului de alarma impotriva efractiei.
    d) Certificarea este actiunea unei terte parti care dovedeste existenta increderii adecvate ca un produs, proces sau serviciu, corespunzator identificat, este in conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ.
    e) Certificat de conformitate este documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care dovedeste capacitatea tehnica a furnizorului privind gradul de repetabilitate, unitaritate, performante si care creeaza incredere utilizatorilor.
    f) Suspendare reprezinta masura de intrerupere temporara a valabilitatii certificarii, datorata utilizarii abuzive.
    g) Retragere reprezinta actiunea de intrerupere a utilizarii certificatului de conformitate pana la rezolvarea neconformitatilor minore.
    h) Anulare reprezinta actiunea prin care se declara nul certificatul de conformitate in situatia constatarii unor neconformitati majore.
    i) Mentinerea certificarii reprezinta masura prin care se prelungeste valabilitatea certificatului de conformitate.
    Art. 3
    (1) Inspectoratul General al Politiei autorizeaza persoanele juridice specializate in proiectarea, producerea, instalarea si intretinerea sistemelor de alarma impotriva efractiei in imobilele in care se pastreaza bunuri si valori si va urmari ca sistemele folosite si/sau componentele acestora sa fie certificate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Autorizarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) se desfasoara pe baza metodologiei specifice aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.
    Art. 4
    Proiectele sistemelor de alarma impotriva efractiei se avizeaza, potrivit competentei legale, de Inspectoratul General al Politiei, pe baza metodologiei aprobate de seful Inspectoratului General al Politiei.
    Art. 5
    (1) In cazul in care sistemele de alarma impotriva efractiei sunt construite astfel incat au si functiuni de semnalizare a incendiului, solicitantul se va adresa si Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru obtinerea avizului necesar.
    (2) Activitatea de avizare a utilizarii sistemelor de semnalizare a incendiilor se desfasoara pe baza metodologiei aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 6
    Certificarea in vederea avizarii de catre Inspectoratul General al Politiei a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau numai a componentelor acestora se executa de catre Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pe baza buletinelor de incercari eliberate de laboratoarele acestuia sau de alte laboratoare de incercari, acreditate sa execute astfel de lucrari.
    Art. 7
    Testarea si certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se executa contra cost, conform standardelor nationale sau internationale in domeniu, aplicandu-se tarifele aprobate de Ministerul de Interne - Directia financiara si contabilitate pe baza procedurilor de lucru emise.
    Art. 8
    Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora, incercarile de rezistenta la actiunea chimica, mecanica, antiglont (si la foc), pentru case de bani, usi de tezaur, autoblindate pentru transportul valorilor, sticla de securitate si pentru alte mijloace de protectie fizica vor fi efectuate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, care va colabora, in vederea testarii, cu alte laboratoare acreditate si recunoscute de Inspectoratul General al Politiei.
    Art. 9
    Este interzisa utilizarea sistemelor de alarma impotriva efractiei si a echipamentelor de semnalizare a incendiului, care nu au fost testate, avizate si certificate, in conditiile legii.
    Art. 10
    Inspectoratul General al Politiei si Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari vor emite dispozitii catre unitatile din subordine, carora li se vor comunica organismele de certificare si lista laboratoarelor de incercari, acreditate sa certifice calitatea sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    Art. 11
    Laboratoarele de incercari acreditate sunt cele a caror competenta a fost recunoscuta de un organism de acreditare a laboratoarelor, abilitat pe plan national sa desfasoare astfel de activitati.
    Art. 12
    Lista laboratoarelor de incercari acreditate sa execute testari ale sistemelor de alarma impotriva efractiei va fi publicata in revistele "Politia Romana" si "Pompierii Romani".

    CAP. 2
    Certificarea sistemelor de alarma impotriva efractiei

    Art. 13
    Solicitantul adreseaza Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor o cerere (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), insotita de dosarul tehnic de prezentare a obiectului solicitarii, impreuna cu sistemele de alarma impotriva efractiei si/sau componentele acestora, care urmeaza sa fie testate in vederea certificarii.
    Art. 14
    (1) Dosarul tehnic de prezentare, elaborat de solicitant, trebuie sa cuprinda:
    - caracteristici tehnice;
    - descrierea in detaliu a produsului;
    - conditii de montare;
    - instructiuni de utilizare;
    - instructiuni de intretinere-verificare;
    - norme sau metode de verificare a produsului din tara respectiva;
    - declaratia de conformitate (potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 168/1997);
    - certificat de calitate eliberat de firma producatoare.
    (2) Pentru produsele care, temporar, nu se pot testa la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor se accepta, dupa caz, buletine de incercare de la laboratoarele din strainatate, recunoscute in Romania, sau de la alte laboratoare acreditate de Institutul Roman de Standardizare - Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania.
    (3) In cazul in care datele cuprinse in dosarul tehnic de prezentare nu sunt suficiente, se pot cere probe, documente si alte clarificari suplimentare, cu acordul si pe cheltuiala solicitantului.
    Art. 15
    Conditiile pentru primirea probelor (conform cu procedura de primire a probelor din Manualul Calitatii Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, aprobat de Reteaua Nationala a Laboratoarelor de Incercari din Romania) sunt:
    - comanda ferma;
    - dosarul tehnic de prezentare, conform art. 14 alin. (1);
    - numarul de produse conform procedurii de lucru elaborate de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Art. 16
    Studierea dosarului tehnic prezentat de solicitant, la care se adauga, dupa caz, buletinele de incercare pentru produsele testate de laboratorul de specialitate al Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, se realizeaza de o comisie de analiza numita prin ordin al sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Art. 17
    (1) Comisia de analiza intocmeste certificatul de conformitate (anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice) si il prezinta sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pentru semnare.
    (2) Certificatul de conformitate va cuprinde:
    - tipul, denumirea si simbolul produsului;
    - standardele de referinta;
    - documentele normative;
    - adresa, telefonul/faxul furnizorului;
    - locul de fabricatie/furnizare;
    - data certificarii;
    - termenul de valabilitate;
    - confirmarile periodice.

    CAP. 3
    Suspendarea, retragerea sau anularea certificarii

    Art. 18
    In cazul constatarii unor abateri de la conditiile care au stat la baza certificarii, Inspectoratul General al Politiei si/sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin subunitatile lor teritoriale, suspenda certificarea si atentioneaza persoana juridica pentru ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
    Art. 19
    Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in 3 (trei) exemplare, care se comunica dupa cum urmeaza:
    - un exemplar persoanei juridice in cauza;
    - un exemplar unitatii teritoriale competente apartinand Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz;
    - un exemplar Inspectoratului General al Politiei si/sau Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.
    Art. 20
    (1) Suspendarea certificarii se ridica, daca persoana juridica in cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la suspendare, constatate in urma verificarilor.
    (2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificarii.
    (3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii certificarii se efectueaza de unitatea care a dispus masura suspendarii.
    Art. 21
    (1) Daca in termen de 30 de zile persoana juridica careia i s-a aplicat suspendarea certificarii nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, Inspectoratul General al Politiei sau Corpul Pompierilor Militari, dupa caz, prin unitatile lor teritoriale, pot retrage sau anula certificatul de conformitate.
    (2) Retragerea sau anularea certificatului de conformitate se comunica persoanei juridice in cauza, unitatii teritoriale competente si Oficiului judetean pentru protectia consumatorilor.

    CAP. 4
    Mentinerea certificarii

    Art. 22
    Certificarea este mentinuta prin prelungirea, cu inca 2 ani, a termenului de valabilitate a certificatului de conformitate emis prin confirmarea periodica prevazuta la art. 2 lit. i) din prezentele norme metodologice.
    Art. 23
    Pentru mentinerea certificarii, persoana juridica trebuie sa depuna, cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate, o cerere de mentinere si certificatul de conformitate obtinut anterior.
    Art. 24
    (1) Certificarea se mentine fara a fi necesara efectuarea analizei, evaluarii si controlului calitatii.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice carora in ultimul an de valabilitate a certificatului de conformitate li s-a aplicat masura suspendarii, retragerii sau anularii acestuia.
    Art. 25
    Mentinerea certificarii se realizeaza prin confirmari periodice, precizate in certificatul de conformitate.

    CAP. 5
    Contestatii

    Art. 26
    Impotriva deciziilor privind certificarea si/sau avizarea, prevazute in prezentele norme metodologice, se pot depune contestatii, dupa caz, la seful Inspectoratului General al Politiei si/sau la comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 27
    (1) Analizarea contestatiilor se face de o comisie numita prin ordin de catre seful Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantul Corpului Pompierilor Militari, dupa caz.
    (2) Solutia propusa de comisie se prezinta, dupa caz, sefului Inspectoratului General al Politiei si/sau comandantului Corpului Pompierilor Militari, dupa care se comunica contestatarului.

    CAP. 6
    Inregistrari privind certificarea

    Art. 28
    Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor pastreaza dosarele de certificare pe o durata care depaseste cu un an termenul de valabilitate a certificatului de conformitate.
    Art. 29
    Dosarele de certificare, care cuprind documentatia tehnica ce justifica certificarea, se completeaza cu documentele provenite din controale, cereri de mentinere, contestatii etc.
    Art. 30
    (1) La dosarele de certificare au acces cadrele Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, care participa la certificare, precum si persoanele juridice, la dosarul de certificare propriu.
    (2) Accesul la dosarele de certificare se face pe baza aprobarii sefului Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 31
    Prezentele norme metodologice se publica in revistele si buletinele de specialitate ale Inspectoratului General al Politiei si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 32
    Listele actualizate ale sistemelor de alarma impotriva efractiei, certificate, precum si listele persoanelor juridice autorizate si ale celor carora li s-a retras si anulat autorizarea se publica periodic in revistele si buletinele de specialitate precizate la art. 31.
    Art. 33
    Persoanele juridice autorizate de Inspectoratul General al Politiei poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificarea acordata de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii care le revine potrivit legii.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

                             Catre
                    Seful Centrului de Studii
    Subsemnatul(a) .................. in calitate de manager al ..............., persoana juridica, cu sediul in localitatea ........., judetul ........, strada ....... nr. ...., tel/fax: ......, inregistrata la Registrul comertului ......... sub nr. ...., solicit certificarea sistemului de alarma impotriva efractiei, compus din ................ .
    In sustinerea cererii, anexez dosarul tehnic cuprinzand un numar de ........  documente care atesta indeplinirea conditiilor prevazute in Normele metodologice privind activitatea de agrementare tehnica in domeniul protectiei impotriva efractiei.

               Localitatea ............ Data ........

                                     Semnatura

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI
    POMPIERILOR MILITARI
CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI
SI SPECIALIZARE PENTRU PREVENIREA
  SI STINGEREA INCENDIILOR
   ORGANISM DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR DE ALARMA IMPOTRIVA
          EFRACTIEI

                   CERTIFICAT DE CONFORMITATE
                         Nr. ..........
 ---------------------------------------------------------
|     CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE    |
|       PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR -      |
|           CERTIFICA CONFORMITATEA PRODUSULUI:           |
|                                                         |
| Tipul: .................... Denumirea: ................ |
| ........................... Simbol: ................... |
| STANDARDE DE REFERINTA: ............................... |
| DOCUMENTE NORMATIVE: .................................. |
| FURNIZORUL: ........................................... |
|     Adresa: ........................................... |
|    Telefon: ............... Fax: ...................... |
| LOCUL DE FABRICATIE/FURNIZARE: ........................ |
|                    Data certificarii: ................. |
|                  Termen de valabilitate: .............. |
|                                                         |
|                     SEF CENTRU DE                       |
|          STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE          |
|                                                         |
| CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE PENTRU |
|  PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - FUNCTIONEAZA IN  |
|          CONFORMITATE CU SR - EN 45011 - 93             |
-----------------------------------------------------------
                                               verso
 ---------------------------------------------------------
|    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE a unui produs cu        |
| standardele de referinta/normele reprezinta documentul  |
| care dovedeste capabilitatea tehnica a furnizorului     |
| privind gradul de repetabilitate, unitaritate,          |
| performanta si creeaza incredere utilizatorilor.        |
|    Titularii pot utiliza CERTIFICATUL DE CONFORMITATE   |
| in toate documentele ce fac referire la produsul        |
| respectiv (proiect, carte tehnica, fisa tehnica,        |
| prospecte, reclame).                                    |
|    CERTIFICATUL DE CONFORMITATE este valabil numai      |
| pentru furnizorul nominalizat si locul de fabricatie/   |
| furnizare indicat.                                      |
|    Dreptul de utilizare a CERTIFICATULUI DE             |
| CONFORMITATE poate fi transmis unui tert, numai de      |
| catre organismul de certificare - Centrul de Studii,    |
| Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si      |
| Stingerea Incendiilor.                                  |
|    Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE este      |
| obligat sa supravegheze permanent conformitatea         |
| produsului certificat, tinand seama de rezultatele      |
| incercarilor esantionului de proba, prezentate in       |
| Raportul de incercari.                                  |
|    Detinatorul CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE are       |
| obligatia sa informeze organismul de certificare -      |
| Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru |
| Prevenirea si Stingerea Incendiilor asupra modificarilor|
| aparute in organizarea sa (cele care pot afecta         |
| "Sistemul calitatii"), asupra modificarii statutului    |
| legal, precum si asupra modificarii produsului de baza, |
| a carui conformitate cu standardele de referinta/normele|
| a fost certificata.                                     |
|                                                         |
|                  CONFIRMARI PERIODICE                   |
-----------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------
| Sef              |            |            |            |
| Centru de Studii |            |            |            |
|------------------|--------------------------------------|
| Data             |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| Semnatura        |            |            |            |
|                  |            |            |            |
| Stampila         |   L.S.     |   L.S.     |   L.S.     |
                                                          


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 695/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 695 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu