Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2249/690 din 26 noiembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 2249


SmartCity3

              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE - Nr. 690
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 13 decembrie 2001

    Ministrul finantelor publice si ministrul muncii solidaritatii sociale,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale,
    avand in vedere dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind stingerea unor obligatii bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001

    In aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Obligatiile fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, datorate de agentii economici din sectorul productiei de aparare, constand in impozite, taxe, contributii sau alte venituri datorate, dupa caz, acestor bugete, inclusiv majorari de intarziere aferente si penalitati de orice fel, neachitate pana la data transferarii elementelor din patrimoniu, in vederea constituirii de parcuri industriale, se anuleaza.
    a) Sumele datorate bugetului de stat sunt cele stabilite prin certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele fiscale teritoriale in urma efectuarii controlului de fond de catre organele de control competente.
    Dupa efectuarea controlului de fond organele fiscale teritoriale elibereaza certificatul de obligatii bugetare si completeaza Procesul-verbal de anulare si scutire la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat, conform modelului nr. 1 prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    b) Sumele datorate bugetului asigurarilor sociale de stat sunt cele stabilite prin certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in urma efectuarii controlului de fond.
    Dupa efectuarea controlului de fond aceste organe elibereaza certificatele de obligatii bugetare si completeaza Procesul-verbal de anulare si scutire la plata a obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si Procesul-verbal de anulare si scutire la plata a obligatiilor datorate bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, prezentate in modelul nr. 2 si, respectiv, in modelul nr. 3, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    In categoria obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor de stat, care pot fi incluse in procesele-verbale de anulare, se cuprind impozitele, taxele, contributiile sau alte venituri datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa caz, inclusiv majorarile de intarziere aferente si penalitatile de orice fel.
    2. a) Pentru anularea obligatiilor datorate si neachitate bugetului de stat societatile comerciale din sectorul productiei de aparare, din patrimoniul carora se constituie parcuri industriale, nominalizate prin hotarari ale Guvernului, trebuie sa se adreseze organelor fiscale in a caror raza teritoriala sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe cu o cerere prin care sa solicite eliberarea certificatului de obligatii bugetare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2001.
    Organele fiscale teritoriale la care societatea comerciala respectiva a depus cererea mentionata in alineatul precedent solicita Directiei controlului fiscal din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene respective efectuarea controlului de fond la societatea comerciala in cauza, la finalizarea controlului urmand sa remita acesteia actul de control in vederea emiterii certificatului de obligatii bugetare.
    b) Pentru anularea obligatiilor datorate si neachitate bugetului asigurarilor sociale de stat societatile comerciale in cauza trebuie sa se adreseze organelor teritoriale competente subordonate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale cu o cerere prin care sa solicite eliberarea certificatului de obligatii bugetare.
    Organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale la care societatea comerciala a depus cererea pentru eliberarea certificatului de obligatii bugetare aferente bugetului asigurarilor sociale de stat efectueaza controlul de fond la societatea comerciala respectiva in vederea emiterii certificatului de obligatii bugetare.
    3. Obligatiile datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv sumele datorate pentru fiecare obligatie, reprezentand impozite, taxe, contributii, care se anuleaza la plata, precum si majorarile de intarziere si penalitatile aferente, dupa caz, care se scutesc la plata, se cuprind in procesele-verbale de anulare care se intocmesc de organele fiscale teritoriale si/sau de organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Obligatiile bugetare datorate, care fac obiectul certificatelor de obligatii bugetare, sunt cele cu termene de plata scadente pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prin care se prevad masurile ce urmeaza sa fie luate in cadrul unei societati comerciale din sectorul productiei de aparare in vederea constituirii unui parc industrial.
    4. Procesele-verbale de anulare se intocmesc in doua exemplare originale si se semneaza de organele fiscale teritoriale care le-au completat si/sau de organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, precum si de societatea comerciala care a fost supusa controlului de fond ce a stat la baza intocmirii proceselor-verbale de anulare.
    Un exemplar al fiecarui proces-verbal se transmite societatii comerciale pentru operarea acestuia in evidentele contabile proprii, iar celalalt exemplar ramane la organul emitent pentru a se inregistra in evidenta pe platitori anularea, precum si scutirea la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Pentru fiecare organ fiscal emitent procesul-verbal de anulare se semneaza de directorul Directiei metodologia si administrarea veniturilor statului din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau de conducatorul administratiei finantelor publice, dupa caz, precum si de seful serviciului care a intocmit procesul-verbal de anulare.
    Pentru organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale procesele-verbale de anulare se semneaza de conducatorul casei teritoriale de pensii si/sau al agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, dupa caz, precum si de seful serviciului care a intocmit procesul-verbal de anulare.
    Pentru societatea comerciala documentul se semneaza de conducatorul societatii comerciale respective, precum si de directorul economic sau de contabilul-sef, dupa caz.
    5. Reflectarea in contabilitatea societatilor comerciale din sectorul productiei de aparare a operatiunilor de anulare si scutire la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat de catre acestea, neachitate pana la data transferarii elementelor din patrimoniu, in vederea constituirii de parcuri industriale:
    a) Anularea si scutirea la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat de catre agentii economici din sectorul productiei de aparare, neachitate pana la data transferarii elementelor din patrimoniu, in vederea constituirii de parcuri industriale, aferente anilor precedenti:

                  %                  =            7718
    441 "Impozitul pe profit"            "Alte venituri exceptionale
                                           din operatii de gestiune"
    4423 "T.V.A. de plata"
    444 "Impozitul pe salarii"
    446 "Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
         cu bugetul statului"
    431 "Asigurari sociale"
    437 "Ajutor de somaj"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"

    b) Pentru anularea si scutirea la plata a obligatiilor datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat, aferente anului in curs, articolele contabile respective vor fi stornate prin efectuarea aceluiasi articol contabil in rosu sau cu semnul minus.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    - Modelul nr. 1 -

    Directia generala a finantelor publice a judetului ....................
    Administratia financiara ..............................................
    Adresa ................................................................
    Nr. ............./.......................

               PROCES-VERBAL DE ANULARE SI SCUTIRE LA PLATA
a obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Comerciala ....................., cu sediul ................................, codul fiscal ............., conform Certificatului de obligatii bugetare nr. ............... emis de .......................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - pentru nedepunerea declaratiilor
    B - pentru nevirarea sumelor retinute la sursa
                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
                                                   Suma datorata
                              __________________________________________________
     Denumirea                                      Penalitati,
Nr.  impozitelor,   Scadenta  Debit  Majorari        din care:     Alte
crt. taxelor,       debitului        de          ________________  sume*)  TOTAL
     contributiilor                  intarziere  A  B  penalitati
     si altor                                          de
     venituri                                          intarziere
________________________________________________________________________________
 0          1           2       3        4       5  6      7         8       9
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
     TOTAL:
________________________________________________________________________________

            Organul fiscal                       Societatea comerciala

    Director,       Sef serviciu,           Director,       Director economic,
  ............    ................        ............     ....................

------------
    *) Amenzi etc.

    - Modelul nr. 2 -

    Casa judeteana de pensii ............................../
    Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
    Adresa .................................................
    Nr. ............./................

                PROCES-VERBAL DE ANULARE SI SCUTIRE LA PLATA
a obligatiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de catre Societatea Comerciala ............................................., cu sediul ........................., codul fiscal ................, conform Certificatului de obligatii bugetare nr. .............. emis de .............................

                                                                       - lei -
________________________________________________________________________________
                                                              Suma datorata
Nr.                                         Scadenta   _________________________
crt.             Contributii                debitului  Debit  Majorari de  TOTAL
                                                              intarziere
                                                              aferente
________________________________________________________________________________
  0                    1                        2        3         4         5
________________________________________________________________________________
  1. Contributia de asigurari
     sociale (CAS)
________________________________________________________________________________
  2. Contributia de asigurari sociale
     a angajatorului
________________________________________________________________________________
  3. Contributia la Fondul de pensii si
     asigurari sociale ale agricultorilor
________________________________________________________________________________
  4. TOTAL:
________________________________________________________________________________

            Organul fiscal                       Societatea comerciala

    Director,       Sef serviciu,           Director,       Director economic,
  ............    ................        ............     ....................

    - Modelul nr. 3 -

    Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca ................/
    Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca a Municipiului Bucuresti
    Adresa ...........................................................
    Nr. ................./...................

               PROCES-VERBAL DE ANULARE SI SCUTIRE LA PLATA
a obligatiilor datorate bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj de catre Societatea Comerciala ............................................., cu sediul ....................., codul fiscal ............., conform Certificatului de obligatii bugetare nr. ................. emis de ...........................

                                                                - lei -
________________________________________________________________________
                                                 Suma datorata
Nr.                             Scadenta   _____________________________
crt.       Contributie 5%       debitului  Debit   Majorari de   TOTAL
                                                   intarziere
                                                   aferente
________________________________________________________________________
  0              1                 2         3         4           5
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

            Organul fiscal                       Societatea comerciala

    Director,       Sef serviciu,           Director,       Director economic,
  ............    ................        ............     ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 690/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 690 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu