Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 69 din 28 ianuarie 2003

pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice

ACT EMIS DE: MINISTERUL TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 214 din  1 aprilie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 24/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001,
    avand in vedere propunerile Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism,

    ministrul turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba contractul-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa incheie contracte de comercializare a pachetelor de servicii turistice cu turistii, conform modelului prevazut in anexa la prezentul ordin, fara sa introduca alte clauze care sa defavorizeze turistii.
    Art. 2
    (1) In contractul incheiat intre agentia de turism vanzatoare si agentia de turism organizatoare a pachetului de servicii turistice este obligatoriu sa fie prevazuta o clauza prin care sa se stabileasca raspunderea agentiei organizatoare fata de agentia vanzatoare cu privire la buna executare a pachetului de servicii turistice.
    (2) In temeiul clauzei prevazute la alin. (1), agentia de turism vanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor solicitate de turist, ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina organizatorului.
    Art. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza cu suspendarea licentei de turism potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism, cu modificarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul de specialitate din cadrul Directiei generale de autorizare si control.

                          p. Ministrul turismului,
                               Nicu Radulescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                  CONTRACT
           de comercializare a pachetelor de servicii turistice
                         Nr. ...... din ..............

    Partile contractante
    Societatea Comerciala .........................................., cu sediul in .........................., str. ............................ nr. ........., cod unic de inregistrare .................., titulara a Licentei de turism nr. ..................., pentru Agentia de turism ..................., cu sediul in ............................., str. ............................ nr. ........, reprezentata prin .................................., in calitate de ..............................., denumita in continuare Agentia,
    si
    Turistul/Reprezentantul turistului
    Domnul/Doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in .............................., telefon ................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ................ nr. ............., eliberat/eliberata de ........................ la data .......................,
    au convenit incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

    I. Dispozitii generale
    1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea Comerciala ......................................, cu sediul in ..........................., str. ..................... nr. ....., cod unic de inregistrare .............................., titulara a Agentiei de turism ......................., cu sediul in ................................., str. ............................... nr. ............., cu Licenta de turism nr. ..............., care garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu Agentia.
    2. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice in urmatoarele variante:
    a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;
    b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
    c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau de tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
    Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
    3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut in anexa la prezentul contract.

    II. Aparitia raporturilor contractuale
    1. In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considera incheiat in momentul in care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii sale.
    2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, contractul se considera incheiat o data cu plata integrala a pretului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

    III. Obiectul contractului
    1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la cap. I, in schimbul platii pretului.
    2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentia se afla descrise in materialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
    3. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.

    IV. Pretul
    1. Pretul contractului este ................. si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.
    2. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard a Agentiei pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau de tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
    3. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
    a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
    b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;
    c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
    4. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
    5. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.

    V. Modalitati de plata
    Modalitatile de plata a pretului contractului sunt:
    1. Avansul se plateste dupa cum urmeaza:
    a) in cazul serviciilor la cerere si a celor din oferta standard, reprezinta ......% din pretul contractului, astfel cum este prevazut in bonul de comanda;
    b) in cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, reprezinta minimum 10% din pretul contractului.
    Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, in situatia in care turistul renunta la contract din vina sa.
    In cazul in care continutul confirmarii de servicii difera de la cel al bonului de comanda, Agentia va restitui imediat contravaloarea avansului incasat.
    2. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute in bonul de comanda, in cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard.
    3. In cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia aplica sistemul de vanzare in rate, in baza acordului cu turistul.

    VI. Drepturile si obligatiile Agentiei
    1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
    2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
    a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
    b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
    c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
    3. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
    a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
    b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora.
    In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia are dreptul sa cheme in garantie agentia de turism organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
    4. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de ...... zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
    a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
    b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
    c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
    d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.

    VII. Drepturile si obligatiile turistului
    1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia.
    Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
    2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
    3.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. VI pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
    a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
    b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
    3.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
    a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
    b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
    c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
    3.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului intial, cu exceptia cazurilor in care:
    a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
    b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
    c) anularea s-a facut din vina turistului.
    4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
    Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
    5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
    6. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
    7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
    8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.

    VIII. Asigurari
    Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate si/sau de faliment al Agentiei la Societatea de Asigurare ...................................., cu sediul in localitatea ......................., str. ................. nr. ...., sectorul ..........., telefon .................. .
    Conditiile in care turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
    1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dupa intoarcerea turistului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
    2. In cazul in care turistul solicita de la Agentie contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
    3. Turistul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la cap. X pct. 2.
    4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
    5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
    6. Documentele justificative constau in:
    a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
    b) confirmarile de primire precizate la pct. 2, 3 si 5 din prezentul capitol;
    c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
    d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
    Societatea de asigurare are dreptul sa solicite turistului si alte documente justificative.
    7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de turist in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.
    8. Din despagubire se scade fransiza mentionata pe polita de asigurare.
    9. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
    10. In cazul in care dupa plata despagubirii Agentia plateste debitul catre turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

    IX. Renuntari, penalizari, despagubiri
    1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
    a) .....% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
    b) .....% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16 - 30 de zile inainte de data plecarii;
    c) .....% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
    2. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplica urmatoarele penalizari:
    a) daca cererea de restituire se depune in orice moment dupa achitarea avansului si pana cel tarziu cu 15 zile inainte de inceperea sejurului, penalizarea este egala cu contravaloarea comisionului Agentiei cu T.V.A. aferenta;
    b) daca cererea de restituire se depune intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de data inceperii sejurului sau daca turistul nu se prezinta in statiune la data inscrisa in bilet, penalizarea va fi de 100% din pret ori din valoarea incasata pana la acea data de Agentie;
    c) pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
    3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
    4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
    5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
    6. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, despagubiri ce nu pot depasi de doua ori pretul pachetului de servicii turistice prevazut in contract. Agentia este raspunzatoare pana la acoperirea integrala a prejudiciului in cazul in care este responsabila de ranirea sau decesul turistului ca urmare a actiunilor ori a neglijentei sale.

    X. Reclamatii
    1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).
    2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum ... zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de ... zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.

    XI. Dispozitii finale
    Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

                 Agentie,                                Turist,
      (numele, prenumele si stampila)             (numele si prenumele)

    ANEXA 1*)
    la contract

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Antetul agentiei de turism
 ______________________________________________________________________________
| BON DE COMANDA Nr. ______ data _________         | CONFIRMARE DE SERVICII    |
| Subsemnatii,                                     | Nr. __________________    |
|__________________________________________________| Data _________________    |
| Numele/Prenumele| Adult/| Varsta/Data | Nr.      | Turist reprezentant       |
| (exact ca in    | copil | nasterii    | Pasaport | Nume/prenume ____________ |
| pasaport)       | (A/C) | copilului   |          | _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| Adresa __________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| _________________________ |
|_________________|_______|_____________|__________| Telefon _________________ |
|                 |       |             |          | Data acceptului _________ |
|                 |       |             |          | Semnatura _______________ |
|_________________|_______|_____________|__________|___________________________|
|         SOLICITAM URMATOARELE SERVICII           |   ACCEPTAM URMATOARELE    |
|                                                  |          SERVICII         |
|__________________________________________________|___________________________|
|     TIPUL SERVICIILOR      | SERVICII SOLICITATE |    SERVICII CONFIRMATE    |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 1. destinatia (ruta)       |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 2. perioada                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| - individuali -            | In _____ out _____  | In _____ out _____        |
| intrare/iesire (nr. nopti  | nr. nopti ____      | nr. nopti ____            |
| cazare)                    |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - grup - data plecare/data | _________/_________ | _____________/___________ |
| intoarcere                 |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 3. nr. persoane - total,                                                     |
| din care                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| - adulti                   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - copii                    |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 4. unitate de cazare                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| - tip, (hotel, vila, motel |                     |                           |
| etc.), denumire/categorie, |                     |                           |
| in conformitate cu         |                     |                           |
| reglementarile tarilor de  |                     |                           |
| primire                    |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - adresa                   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 5. unitate de alimentatie                                                    |
| pentru turism:                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| - tip (restaurant, cantina |                     |                           |
| etc.), denumire/categorie  |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - adresa                   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - continut servicii masa   |                     |                           |
| (pensiune completa,        |                     |                           |
| demipensiune, mic dejun,   |                     |                           |
| totul inclus etc.)         |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 6. transferuri/ore de      |                     |                           |
| preluare-predare           |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 7. transport                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| - tip, categorie,          |                     |                           |
| caracteristici mijloace de |                     |                           |
| transport                  |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - data/ora plecare, locul  |                     |                           |
| de plecare                 |                     |                           |
|                            |_____________________|___________________________|
| - data/ora sosire, locul   |                     |                           |
| de sosire                  |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - ruta                     |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 8. program turistic        |                     |                           |
| - excursii, vizite,        |                     |                           |
| servicii suplimentare      |                     |                           |
| incluse in pachetul de     |                     |                           |
| servicii                   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 9. informatii generale                                                       |
| privind                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| - regimul pasapoartelor si |                     |                           |
| al vizelor;                |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - formalitati de sanatate  |                     |                           |
| necesare calatoriei,       |                     |                           |
| asigurari medicale         |                     |                           |
| obligatorii;               |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - asistenta viza sau       |                     |                           |
| conditii speciale de       |                     |                           |
| intrare in tara de         |                     |                           |
| destinatie                 |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 10. solicitari speciale ale|                     |                           |
| turistilor                 |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 11. buget alocat           |                     |                           |
| calatoriei/pret confirmat  |                     |                           |
| de agentie                 |_____________________|___________________________|
| - alte taxe neincluse in   |                     |                           |
| pret                       |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 12. esalonare plati                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| - avans/termen;            |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - rest de plata/termen;    |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - modalitate de plata      |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 13. informatii si telefoane                                                  |
| de contact la destinatie                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| - partener local:          |                     |                           |
| nume/adresa/tel.,          |                     |                           |
| fax/persoana de contact;   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - telefon de urgenta la    |                     |                           |
| agentie                    |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| 14. alte informatii        |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - asigurari facultative;   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - nr. minim de persoane    |                     |                           |
| necesar pentru efectuarea  |                     |                           |
| programului;               |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|
| - data limita de anuntare a|                     |                           |
| turistului privind anularea|                     |                           |
| calatoriei (minim 15 zile  |                     |                           |
| inainte)                   |                     |                           |
|____________________________|_____________________|___________________________|

    In cazul in care turistul nu primeste confirmarea scrisa a rezervarii in cel mult 60 zile de la data semnarii bonului de comanda, se considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a sumelor platite (inclusiv comisionul agentiei).
    Turist reprezentant ______________________ declar pe proprie raspundere ca reprezint cu puteri depline in conditiile prezentului contract toti turistii inscrisi in bonul de comanda si semnez prezentul atat in numele meu cat si in numele acestora. Am primit un exemplar din contract.

    SEMNATURA TURISTULUI _______________________________
    SEMNATURA AGENTULUI DE TURISM ______________________

    ANEXA 1*)
    la Bonul de comanda
    nr. ...... data ................

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    A. Informatii suplimentare inainte de plecare:
    - Ruta/orar/escale ________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    - Locul de plecare/ora _______________ locul de sosire/ora ________________
    - Locul ocupat in mijlocul de transport ___________________________________
    - Telefon de urgenta ______________________________________________________
    - Reprezentanta locala a organizatorului/tel./fax _________________________
    ___________________________________________________________________________
    - Informatii necesare minorilor participanti la programe turistice ________
    ___________________________________________________________________________

    Data _________________      Am primit un exemplar din informatiile
    (minim 2 zile inainte de    suplimentare
    inceperea programului)      Turist reprezentant ___________________________
                                Semnatura _____________________________________

    B. Modificari fata de programul turistic initial
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    Data la care a fost                 Turist reprezentant ___________________
    informat turistul _______________   Semnatura _____________________________
    (minim 15 zile inaintea
    inceperii programului)

    Data la care turistul a acceptat    DA ________________ NU ________________
    sau nu modificarile ____________    Semnatura _____________________________
    (minim 5 zile inaintea plecarii)

    C. Cesionarea contractului
    Turistul cedant ____________ solicit cedarea prezentului contract
    Turistul cesionar ____________ solicit cesiunea prezentului contract
    Costuri de cesiune __________________________
    Acceptam plata costurilor de cesiune astfel:
    Turistul cedant _____% adica __________      semnatura ________________
    Turistul cesionar ____% adica _________      semnatura ________________

    Semnatura agentului de turism _____________________
    Data cesiunii _____________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 69/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 69 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu