Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 68 din 8 februarie 2008

privind aprobarea Procedurii si a Contractului-cadru de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 122 din 15 februarie 2008In temeiul art. 1410-1453 din Codul civil, al art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează închirierea bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

(2) Inchirierea se face în baza unui contract de închiriere, care se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină.

Art. 2. - (1) Inchirierea bunurilor imobile se realizează prin licitaţie publică organizată de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei conform prezentei proceduri.

(2)  Licitaţia publică este licitaţia prin care orice persoană juridică de drept privat, română sau străină, poate prezenta o ofertă.

(3) La licitaţie pot participa persoanele prevăzute la alin. (2), care au cumpărat caietul de sarcini şi care au constituit garanţia de participare.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 3. -In sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosinţa temporară, totală ori parţială, a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie;

b) bunuri imobile - terenurile şi clădirile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;

c)  activităţi comerciale asociate - orice activităţi privind comercializarea şi realizarea de expoziţii pentru materiale, echipamente şi instalaţii din domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi comerţul cu amănuntul de băuturi nealcoolice şi produse alimentare;

d)   titular al dreptului de administrare - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;

e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de administrare elaborează referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;

f)  avizarea documentaţiei de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere prin care se avizează de către ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei referatul de oportunitate şi caietul de sarcini;

g) licitaţie publică - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care titularul dreptului de administrare analizează şi evaluează ofertele depuse şi stabileşte oferta câştigătoare;

h) atribuirea contractului de închiriere - etapă în cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câştigător.

CAPITOLUL III

Etapele procedurii

SECŢIUNEA A

Iniţierea procedurii de închiriere

Art. 4. - Titularul dreptului de administrare iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a caietului de sarcini, denumite împreună documentaţie de închiriere, care vor fi aprobate de către ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Art. 5. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a) descrierea bunului care urmează a fi închiriat;

b)  motivele de ordin economic şi social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c)  precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;

d) durata închirierii;

e) nivelul minim al chiriei propuse;

f) alte consideraţii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitaţia se realizează în urma testării preţurilor de închiriere a spaţiilor, prin adrese transmise către instituţiile abilitate sau societăţile comerciale specializate în domeniul imobiliar.

Art. 6. - Caietul de sarcini conţine în mod obligatoriu următoarele:

a)   datele de identificare ale titularului dreptului de administrare;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;

c) condiţiile şi regimul de exploatare a bunului închiriat;

d) obiectivele de ordin economic şi social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare;

e) criteriul de selecţie utilizat, respectiv preţul;

f) cerinţele privind calificarea ofertanţilor, respectiv:

- înregistrarea la oficiul registrului comerţului;

- cazierul fiscal;

- să nu se afle în litigiu cu titularul dreptului de administrare;

g) garanţii;

h) destinaţia bunurilor care fac obiectul închirierii;

i) interdicţia subînchirierii sau cesionării bunului;

j) durata închirierii;

k) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act adiţional;

l) preţul de pornire al licitaţiei, respectiv chiria minimă;

m) clauzele referitoare la încetarea contractului;

n) cuantumul garanţiei de participare - minimum 3 chirii lunare;

o) facilităţile suplimentare;

p) perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 7. - Referatul de oportunitate şi caietul de sarcini vor fi întocmite de Serviciul achiziţii publice, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, şi vor fi supuse aprobării ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Art. 8. - (1) Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul protejării titularului dreptului de administrare faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de închiriere.

(2)  Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie prin scrisoare de garanţie bancară.

(3) Valoarea garanţiei de participare la licitaţia de închiriere va reprezenta minimul chiriei lunare.

(4) Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere.

SECŢIUNEA B

Licitaţia publică

Art. 9. - (l)Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a transmite spre publicare în cel puţin un ziar de circulaţie naţională, cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru organizarea licitaţiei, un anunţ de participare care cuprinde cel puţin următoarele date:

a) denumirea titularului dreptului de administrare;

b) obiectul şi durata închirierii;

c) condiţiile de participare;

d) cuantumul şi forma garanţiei de participare;

e) data, adresa şi ora limită de depunere a ofertelor, data şi locul deschiderii acestora;

f)   modul de obţinere a documentelor licitaţiei, preţul şi modalităţile de plată a acestora.

(2) Ofertele se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării licitaţiei la registratura titularului dreptului de administrare.

(3)   Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condiţiile prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 10. - (1) Ofertele depuse se analizează şi se evaluează de către o comisie, numită în acest scop prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumită în continuare comisia de evaluare.

(2)  Comisia de evaluare este formată dintr-un număr de 5 membri, dintre care unul este preşedintele comisiei. Titularul dreptului de administrare are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(3)  In situaţia în care din motive obiective un membru al comisiei de evaluare nu are posibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, acesta va fi înlocuit de către un membru de rezervă. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă.

(4) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt:

a)  verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare de către ofertanţi, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;

b) deschiderea ofertelor;

c)   stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

d)  verificarea ofertei în corelaţie cu cerinţele caietului de sarcini;

e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileşte oferta câştigătoare;

f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitaţiei.

(5)   Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, iar deciziile se iau numai cu votul majorităţii acestora.

(6) Hotărârea comisiei de evaluare se validează de ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Art. 11. - Dacă până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor nu se depune nicio ofertă, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anunţului de participare.

Art. 12. -In situaţia în care după repetarea procedurii de licitaţie se prezintă o singură ofertă care îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.

Art. 13. - Rezultatul licitaţiei se comunică în termen de 7 zile tuturor participanţilor la licitaţie.

Art. 14. - (1) Contestaţiile se formulează în termen de 5 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitaţiei, şi se depun în acelaşi loc unde s-au depus ofertele.

(2) Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză.

(3)  Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au analizat şi au evaluat ofertele.

(4)  In situaţia în care contestaţia este fondată, comisia prevăzută la alin. (2) anulează hotărârea comisiei de evaluare.

SECŢIUNEA C

Atribuirea contractului de închiriere

Art. 15. -In termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei, dacă o asemenea cale de atac nu a fost formulată, titularul dreptului de administrare are obligaţia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

Art. 16. - Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 5 zile lucrătoare atrage reţinerea garanţiei de participare la licitaţie.

Art. 17. - In situaţia în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului de închiriere, titularul dreptului de administrare poate încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 18. - Contractele de închiriere încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la preţ, durată şi destinaţie sunt lovite de nulitate.

Art. 19. - Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini şi alte clauze convenite de părţile contractante în completarea celor din caietul de sarcini şi fără să contravină obiectivelor închirierii.

Art. 20. - Titularul dreptului de administrare are obligaţia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului.

Art. 21. - Titularul dreptului de administrare, în calitate de locator, are obligaţia înregistrării contractului de închiriere încheiat pe o durată mai mare de 3 ani în cartea funciară a imobilului.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicaţiilor si Tehnologiei Informaţiei

CAPITOLUL I

Părţile contractante

........................................................................................................................................................................ .........................................................

                                                                           (titularul dreptului de administrare/folosinţă)

cu sediul în localitatea ............................................, judeţul/sectorul ............., str....................................... nr......., cont.............. nr.............,   deschis   la   ..................,   cod   fiscal   ........, reprezentat/reprezentată prin ...................., având funcţia de ................................................, în calitate de locator, şi ..............................................., cu sediul în localitatea .......................judeţul/sectorul......................, str....................... nr.........., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr........................din ......................., cont nr..............., deschis la ................................, cod fiscal  ......................., reprezentată    prin     ........................,    având    funcţia    de ........................., în calitate de locatar, au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinţa bunului imobil ....................., situat în .........................., având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul contract de închiriere-cadru.

Art. 2. - Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de...................Predarea-primirea bunului închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare-primire, care va fi încheiat, datat, semnat şi ştampilat de părţile contractante, menţionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările şi utilităţile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii.

CAPITOLUL III

Scopul contractului

Art. 3. - Bunul imobil închiriat este dat în folosinţa locatarului pentru..........................................................................................

                                                                                                                                                     (destinaţia)

CAPITOLUL IV

Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract de închiriere se încheie pe o perioadă de ......... luni/ani, cu începere de la data de ...................şi până la data de................

CAPITOLUL V

Preţul contractului şi modalităţile de plată

Art. 5. - Preţul închirierii - chiria - este de..................... lei/m2/lună/fără TVA.

Art. 6. - Plata chiriei se face lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna în curs.

CAPITOLUL VI

Obligaţiile părţilor

SECŢIUNEA 1

Obligaţiile locatorului

Art. 7. - Locatorul se obligă:

a)   să predea bunul imobil închiriat, precum şi toate accesoriile acestuia în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat;

b)  să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător faţă de locatar pentru evictiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedică întrebuinţarea.

Art. 8. - Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a)  să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul imobil ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi potrivit destinaţiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b)  să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului imobil închiriat, cheltuieli care se regăsesc în valoarea chiriei, prin aplicarea unei cote de........................;

c) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în vederea menţinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

d) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract;

e) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului;

f)  să răspundă pentru distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

g) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

h) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;

i) să restituie bunul imobil la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

j) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse de acesta în spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc;

k) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat, inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilităţilor.

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală, penalităţi şi daune-interese

Art. 10. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.

Art. 11. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

Art. 12. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

CAPITOLUL VIII

Rezilierea contractului

Art. 13. - Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese, fără notificare prealabilă şi fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.

Art. 14. -In cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei şi a contravalorii utilităţilor cu 90 de zile de la data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se consideră desfiinţat de către locator, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

CAPITOLUL IX

Forţa majoră

Art. 15. - Forţa majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii.

CAPITOLUL X

Subînchirierea şi cesiunea

Art. 16. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă.

CAPITOLUL XI

Incetarea contractului

Art. 17. - Locaţiunea încetează prin:

a) acordul de voinţă al părţilor;

b) expirarea termenului;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;

e) din orice alte cauze prevăzute de lege.

Art. 18. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor.

CAPITOLUL XII

Litigii

Art. 19. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre soluţionare instanţelor române de drept comun.

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii finale

Art. 20. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 21. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de ambele părţi.

Art. 22. - Orice comunicare între părţi trebuie expediată la adresele menţionate în cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. In situaţia în care comunicarea se face prin poştă, aceasta va fi considerată primită la data menţionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată recepţionată în ziua expedierii acestuia.

Art. 23. -Anexele fac parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare ca şi contractul.

Art. 24. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi..............., la ................, în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Locator,

........................................

Locatar,

........................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 68/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 68 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 68/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu