Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.663 din 10.08.2011

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
ACT EMIS DE: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 594 din 23 august 2011SmartCity1

Având în vedere:

Referatul Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DGRC/64 din 9 august 2011;

art. 139 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare;

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 571/2011 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 şi 460 bis din 30 iunie 2011, se modifică după cum urmează: 1. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 4 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază“, la lit. B, subpunctul 7.1 va avea următorul cuprins:

Denumirea serviciului medical Denumire imunizare Număr imunizări Nr puncte1 pe serviciu medical Număr servicii medicale Nr. total de puncte
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
„7.1 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare5) conform programului naţional de imunizări: X X
a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; X X X X
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; X X X X
c) antihepatită B; X X X X
d) antipoliomielitică; X X X X
e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; X X X X
f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; X X X X
g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. X X X X“

2. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 5 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale“, litera E.I. va avea următorul cuprins:

Denumirea serviciului medical Denumire imunizare Număr imunizări Nr puncte1 pe serviciu medical Număr servicii medicale Nr. total de puncte
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
„E.I. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) conform programului naţional de imunizări: X X
a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; X X X X
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; X X X X
c) antihepatită B; X X X X
d) antipoliomielitică; X X X X
e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; X X X X
f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; X X X X
g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B. X X X X“

3. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 6 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ“, litera E.I va avea următorul cuprins:

Denumirea serviciului medical Denumire imunizare Număr imunizări Nr puncte1 pe serviciu medical Număr servicii medicale Nr. total de puncte
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
„E.I. Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare) conform programului naţional de imunizări: X X
a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate; X X X X
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; X X X X
c) antihepatită B; X X X X
d) antipoliomielitică; X X X X
e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; X X X X
f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; X X X X
g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B X X X X“

4. În anexa 1-d, la tabelul de la punctul 8 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii“, la litera B, subpunctul 7.1 va avea următorul cuprins:

Denumirea serviciului medical Denumire imunizare Număr imunizări Nr puncte1 pe serviciu medical Număr servicii medicale Nr. total de puncte
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
„7.1 Imunizări (consultaţie, inclusiv inoculare5) conform programului naţional de imunizări: X X
a) antituberculoasă - vaccin BCG, în cazul copiilor nevaccinaţi în maternitate X X X X
b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare; X X X X
c) antihepatită B; X X X X
d) antipoliomielitică; X X X X
e) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive; X X X X
f) împotriva rujeolei, rubeolei şi parotiditei epidemice; X X X X
g) împotriva infecţiei cu Haemophilus influenzae tip B X X X X“

5. În anexa 3-a, tabelul 1.2 „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului ........ trimestrul/trimestrele ..... anul ....“ va avea următorul cuprins: 1.2 Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe baza grupelor de diagnostice al spitalului ......... trimestrul/trimestrele .............. anul ........

Secţia Nr. de cazuri externate şi raportate la SNSPMPDSB Nr. de cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB: ICM realizat Coeficientul cazurilor extreme - K
Nr. de cazuri externate, fără cazurile reinternate şi transferate Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, care au primit avizul comisiei de analiză* Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, fără avizul comisiei de analiză**
TOTAL SPITAL

Formularele se transmit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) către spital şi casele de asigurări de sănătate. * Conform art. 9 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare. ** Numărul de cazuri care au fost raportate lunar, numărul de cazuri care nu au mai fost raportate, numărul de cazuri care au fost raportate de spital, dar care, ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fost raportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate. 6. În anexa 3-b, tabelul 1.3 „Desfăşurător pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă, finanţate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele .... anul ......“ va avea următorul cuprins: 1.3 Desfăşurător pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă, finanţate pe baza grupelor de diagnostice, pe trimestrul/trimestrele........ anul ........ ........

Nr. de cazuri externate raportate şi validate1: ICM realizat2 Nr. de cazuri ponderate validate: Tarif pe caz ponderat3 Coeficientul cazurilor extreme - K4 Suma contractată Suma realizată*
Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate şi transferate Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, care au primit avizul comisiei de analiză Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, fără avizul comisiei de analiză Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate şi transferate Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, care au primit avizul comisiei de analiză Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, fără avizul comisiei de analiză
1 2 3 4 5 = 1x4 6 = 2x4 7 = 3x4 8 9 10 11 = (5x8x9)+ (6x8x9)+ (7x8x50%x9)

1 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin; numărul de cazuri nu poate depăşi un număr maxim de cazuri calculat la capacitatea maximă de funcţionare a spitalului, raportată la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare; datele din coloanele 2 şi 3 sunt în conformitate cu art. 9 alin. (3), respectiv alin. (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 2 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin, dar nu mai mare decât cel stabilit conform anexei nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 3 Conform anexei nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 4 Conform raportului 1.2 din anexa 3-a la ordin. * Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare; regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la această dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. 7. În anexa 3-e, tabelul 1.2 „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al spitalului ................ trimestrul/trimestrele ..... anul ....“ va avea următorul cuprins: 1.2 Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate pe bază de tarif mediu pe caz rezolvat al spitalului ........ trimestrul/trimestrele .............. Anul ........ ..........

Secţia/Compartimentul* Nr. de cazuri externate raportate la SNSPMPDSB Nr. de cazuri externate raportate şi validate de SNSPMPDSB:
Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate şi transferate Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, care au primit avizul comisiei de analiză** Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, fără avizul comisiei de analiză***
TOTAL SPITAL:

* Compartimente de acuţi prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului, aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii, din spitale de cronici şi de recuperare. Formularele se transmit de la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) către spital şi casele de asigurări de sănătate. ** Conform art. 9 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538//2011, cu modificările şi completările ulterioare. *** Numărul de cazuri care au fost raportate lunar, numărul de cazuri care nu au mai fost raportate, numărul de cazuri care au fost raportate de spital, dar care ca urmare a raportării trimestriale de către alte spitale a unor cazuri care nu au mai fost raportate, se constată că acestea reprezintă cazuri externate reinternate sau transferate. 8. În anexa 3-f, tabelul 1.3 „Desfăşurător pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele .......... anul ................“ va avea următorul cuprins: 1.3 Desfăşurător pentru decontarea serviciilor medicale spitaliceşti acordate pentru afecţiuni acute în spitale, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 17 a) la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru servicii medicale spitaliceşti acordate în secţiile şi compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de recuperare, pentru trimestrul/trimestrele .......... anul ...............

Secţia/Compar-timentul* Nr. de cazuri externate contractate Nr. de cazuri externate raportate şi validate1: Tarif mediu pe caz rezolvat, contractat Suma contractată Suma realizată**
Nr. de cazuri externate, fără cazuri reinternate şi transferate Nr. de cazuri externate, reinternate şi transferate, care au primit avizul comisiei de analiză Nr. cazuri externate, reinternate şi transferate, fără avizul comisiei de analiză
1 2 3 4 5 6 7 = 2 x 6 8 = (3 x 6) + (4 x 6) + (5 x 6 x 50%)
TOTAL SPITAL:

* Compartimente de acuţi prevăzute ca structuri distincte în structura spitalului, aprobată/avizată prin ordin al ministrului sănătăţii, din spitale de cronici şi recuperare. ** Se decontează suma realizată cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) pct. 2 din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare; regularizarea trimestrului IV se face până la data de 20 decembrie a anului în curs, pentru serviciile medicale realizate şi raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale până la aceasta dată, urmând ca regularizarea finală a trimestrului IV să se efectueze în luna ianuarie a anului următor. 1 Conform raportului 1.2 din anexa nr. 3-e la ordin; datele din coloanele 4 şi 5 sunt raportate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3), respectiv alin. (4) din anexa nr. 17 la Ordinul nr. 864/538/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IICasele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Nicolae-Lucian Duţă


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 663/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 663 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu