Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 656 din  4 octombrie 2004

privind aprobarea Procedurii de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 948 din 15 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere art. 163 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precum si pct. 163.1 - 163.4 din Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile referitoare la darea in plata, cuprinse la pct. 67 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite

    1.1. Creantele reprezentand impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat si/sau creantele reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare creante fiscale, se pot stinge prin dare in plata.
    1.2. Procedura de dare in plata prevazuta la pct. 1.1 consta in cedarea de catre debitorul persoana juridica, in schimbul obligatiilor sale restante fata de creditorul fiscal, a unui bun imobil sechestrat in cadrul procedurii de executare silita, care trece din proprietatea sa in proprietatea publica a statului, ca urmare a unei solicitari de preluare in administrare.
    1.3. Procedura prevazuta la pct. 1.2 se aplica si in cazul in care executarea silita este suspendata ca urmare a aprobarii unei inlesniri la plata obligatiilor fiscale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare aplicandu-se in mod corespunzator.
    1.4. Debitorul persoana juridica, proprietar al unor bunuri imobile supuse executarii silite, poate cere organului de executare competent stingerea unor creante fiscale prin darea in plata a acestor bunuri.
    1.5. Cererea debitorului poate fi depusa in scris la organul de executare competent, incepand cu ziua in care s-a incheiat procesul-verbal de sechestru prin care bunurile imobile se indisponibilizeaza, inclusiv in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare in conditiile art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precum si in perioada in care executarea silita este suspendata ca urmare a aprobarii unei inlesniri la plata obligatiilor fiscale.
    1.6. Cererea debitorului va cuprinde in mod obligatoriu date referitoare la:
    a) denumirea si sediul debitorului;
    b) codul de inregistrare fiscala, precum si alte date de identificare a debitorului;
    c) structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului, dupa caz;
    d) volumul si natura creantelor fiscale;
    e) bunurile imobile supuse executarii silite, pentru care se solicita trecerea in proprietatea publica a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurta descriere;
    f) mentiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;
    g) acordul expres al debitorului privind pretul de evaluare al bunurilor imobile supuse executarii silite, stabilit de organul de executare competent, prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, in conformitate cu prevederile art. 142 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata;
    h) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse executarii silite, evidentiata in contabilitate, reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
    i) mentiunea debitorului ca a luat cunostinta de prevederile legale cuprinse in prezentul ordin, in sensul ca stingerea creantei fiscale se va face cu valoarea determinata potrivit pct. 1.26;
    j) mentiunea debitorului ca bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini si ca nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii, cu precizarea documentelor doveditoare;
    k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferentei, potrivit legii, in cazul in care valoarea bunului imobil, determinata potrivit pct. 1.26, este mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a pornit executarea silita;
    l) semnatura reprezentantului legal al debitorului persoana juridica, precum si stampila acestuia.
    1.7. La cerere se anexeaza:
    a) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului;
    b) extras de carte funciara, in original, emis in conditiile legii, la data depunerii cererii, de biroul de carte funciara din cadrul judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla bunul imobil, din care sa rezulte ca acesta nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini;
    c) documentul din care sa rezulte ca bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii;
    d) copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analitica a mijloacelor fixe;
    e) alte acte necesare, potrivit legii, in sustinerea cererii.
    1.8. Organul de executare competent va transmite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea debitorului impreuna cu documentatia in sustinerea acesteia, insotite de urmatoarele documente:
    a) copiile certificate de pe actele de executare silita privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;
    b) inscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea, determinata potrivit pct. 1.26, la care se va realiza darea in plata;
    c) solicitarea privind preluarea in administrare a imobilului respectiv, avizata de ordonatorul principal de credite, continand si un referat intocmit de institutia publica solicitanta, in cazul in care aceasta a fost depusa la organul de executare competent;
    d) propunerile organului de executare privind aplicarea procedurii de dare in plata.
    1.9. In cazul cererilor privind stingerea unor creante reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite, solicitate de alte institutii publice, documentatia in sustinerea cererii va cuprinde si acordul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ori al Ministerului Sanatatii, dupa caz, referitor la stingerea prin aceasta modalitate.
    1.10. Directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, va completa documentatia primita de la organul de executare cu solicitarea privind preluarea in administrare a bunului imobil, impreuna cu referatul intocmit de institutia publica solicitanta, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, daca acestea nu au fost depuse la organul de executare competent, si va intocmi un referat de oportunitate.
    1.11. Referatul de oportunitate va cuprinde:
    a) punctul de vedere asupra solicitarii debitorului si propunerea privind aplicarea procedurii de dare in plata;
    b) mentiunea ca valoarea de inventar evidentiata in cererea debitorului este cea specificata in fisa mijlocului fix si in balanta analitica a mijloacelor fixe si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
    c) eficienta preluarii bunului imobil, determinata prin compararea creantelor fiscale stinse, la care se adauga si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii ori cele aferente platii de chirii. Se va mentiona, de asemenea, si sursa de acoperire suplimentara prevazuta pentru amenajarea spatiului;
    d) eficienta aplicarii acestei modalitati de stingere fata de valorificarea bunurilor imobile sechestrate.
    1.12. Evidenta solicitarilor de bunuri imobile se tine de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, in registre de evidenta deschise in acest scop.
    1.13. Intreaga documentatie analizata si verificata conform prevederilor prezentei proceduri, insotita de referatul de oportunitate al directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, va fi transmisa sub semnatura conducatorului acesteia sau sub semnatura inlocuitorului acestuia comisiei constituite in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    1.14. Componenta comisiei si regulamentul de organizare si functionare al acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    1.15. In cazul in care debitorul renunta la cerere sau nu exista o solicitare de preluare in administrare a acestor bunuri ori organul de executare competent comunica, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, ca cererea debitorului ramane fara obiect din orice alte motive, directia de specialitate desemnata din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va restitui directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea si dosarul cuprinzand intreaga documentatie transmisa de aceasta.
    1.16. In cazul in care documentatia transmisa de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, este incompleta si nu a fost completata, in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii, cu datele si/sau cu documentele solicitate de directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta din urma va restitui directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea debitorului insotita de intreaga documentatie aferenta.
    1.17. Comisia va analiza si va decide asupra fiecarei cereri, avand in vedere urmatoarele elemente:
    a) documentele prezentate de debitor, care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului, precum si dovada ca acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini;
    b) existenta solicitarilor pentru obtinerea in administrare a bunurilor imobile pentru care urmeaza sa se analizeze oportunitatea trecerii in proprietatea publica a statului;
    c) respectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale. Se vor avea in vedere si situatiile in care suma obtinuta prin aplicarea modalitatilor de valorificare a bunurilor imobile ar permite realizarea intr-o masura mai mare a creantelor fiscale;
    d) impactul reglementarilor legale in vigoare privind retrocedarea proprietatii, in masura in care acesta poate fi prevazut;
    e) propunerile organului de executare competent, precum si punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz;
    f) avizele directiilor de specialitate din structura Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    g) cheltuielile necesare, estimate de catre solicitantul bunurilor imobile ce urmeaza sa fie trecute in proprietatea publica a statului, pentru transformarea acestora in sedii sau in spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului activitatii, precum si sursa de acoperire a acestora;
    h) eficienta trecerii bunurilor imobile in proprietatea publica a statului;
    i) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
    1.18. Comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice aproba prin decizie sau respinge, dupa caz, cererile privind stingerea unor creante prevazute la pct. 1.1 prin trecerea in proprietatea publica a statului si darea in administrare a unor bunuri imobile corespunzatoare unor sedii sau spatii necesare desfasurarii obiectului activitatii Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ori Ministerului Sanatatii, a unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, precum si a celor necesare altor autoritati publice centrale ori locale sau unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, dupa caz.
    1.19. Directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va comunica decizia emisa potrivit pct. 1.18 organului de executare competent, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
    1.20. In cazul in care comisia decide stingerea creantelor fiscale, conform pct. 1.26, prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, organul de executare competent, dupa primirea deciziei de aprobare, intocmeste procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
    1.21. Incheierea procesului-verbal si stingerea creantelor fiscale prin procedura de dare in plata sunt conditionate de prezentarea de catre debitor, la data incheierii procesului-verbal de dare in plata, a unui nou extras de carte funciara, in original, emis de biroul de carte funciara, care sa ateste ca bunul imobil nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini. In cazul in care se constata ca bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini, organul de executare competent instiinteaza comisia, care procedeaza la anularea deciziei. Despre aceasta este instiintat si debitorul.
    1.22. Procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului se intocmeste in 3 exemplare cu valoare de original, dintre care un exemplar se inainteaza debitorului, un alt exemplar se inainteaza solicitantului, pentru obtinerea bunului imobil in administrare, iar al treilea ramane la organul de executare competent.
    1.23. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil supus executarii silite, organul de executare competent va actualiza nivelul creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu sau in titlurile executorii in baza carora s-a inceput executarea silita, precum si nivelul accesoriilor aferente acestora si al cheltuielilor de executare pana la aceasta data.
    1.24. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si, daca este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.
    1.25. Bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea in proprietatea publica a statului vor fi evaluate conform art. 142 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    1.26. Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare, conform pct. 1.25, si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare.
    1.27. Cu valoarea stabilita potrivit pct. 1.26 se sting, total sau partial, creantele fiscale prevazute in titlul executoriu sau in titlurile executorii in temeiul carora s-a inceput executarea silita, precum si accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare, actualizate la data stingerii, respectiv data intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil, avizat si aprobat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    1.28. In cazul in care suma care reprezinta valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, determinata potrivit pct. 1.26, este mai mica decat creantele fiscale, la care se adauga accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare silita actualizate, diferenta urmeaza sa fie stinsa prin aplicarea celorlalte modalitati de stingere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    1.29. In cazul in care suma care reprezinta atat creantele fiscale, cat si accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare, actualizate, este mai mica decat valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, determinata potrivit pct. 1.26, cu aceasta diferenta se va proceda la compensare, potrivit legii.
    1.30. Cheltuielile necesare pentru transformarea si amenajarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, in sedii sau spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului de activitate, sunt suportate de institutia publica care a solicitat preluarea in administrare a acestora.
    1.31. In cazul bunurilor imobile care au incorporate in structura bunuri mobile sau dotari specifice activitatii, a caror valoare nu este cuprinsa in valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrarile privind dezafectarea, dezmembrarea, inlaturarea acestora ori altele asemenea, dupa caz, sunt suportate de catre debitor.
    1.32. Darea in administrare se va efectua prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii sau celelalte autoritati publice centrale, dupa caz.
    1.33. Operatiunile legate de stingerea creantelor fiscale prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile si trecerea lor in proprietatea publica a statului se reflecta in evidenta analitica pe platitori deschisa la nivelul unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal debitorii respectivi, precum si in evidenta contabila a debitorilor.
    1.34. In cazul in care, ulterior trecerii in proprietatea publica a statului, bunurile imobile se restituie, conform reglementarilor legale in vigoare privind retrocedarea proprietatii, tertelor persoane, debitorul persoana juridica va fi redebitat cu sumele reprezentand creantele fiscale stinse prin aceasta modalitate.
    1.35. Incepand cu ziua imediat urmatoare intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului, pentru creantele fiscale prevazute la pct. 1.34 se datoreaza si se calculeaza in continuare dobanzi, potrivit legii.

    ANEXA 1
    la procedura

                                  DATE
care trebuie cuprinse in referatul intocmit de institutia publica solicitanta pentru preluarea in administrare a bunurilor imobile, supuse executarii silite, care fac obiectul cererii de trecere in proprietatea publica a statului

    I. Situatia existenta:
    - numar de personal pe unitati specifice:
        - directia generala a finantelor publice
        - trezorerie
        - administratia finantelor publice
        - alte institutii publice
    - spatiile de care dispune:
        - natura cladirii (locuinte, birouri, alte cazuri)
        - regim inaltime (S + P + nE)
        - suprafata desfasurata pe fiecare nivel
        - suprafata utila;
    - daca imobilul are si spatii ocupate de alte persoane (fizice sau juridice):
        - nivelurile ocupate (partial sau integral)
        - suprafetele desfasurate
    - modul de detinere a spatiilor:
        - in proprietate sau in administrare
        - cu chirie de la .............
        - fara forme

    II. Descrierea imobilului ce se propune spre preluare:
    - natura cladirii
    - regimul de inaltime
    - suprafata desfasurata pe fiecare nivel
    - stadiul in care se afla constructia:
        - buna (constructie din beton armat sau zidarie din caramida)
        - degradata, partial degradata

    III. Motivele sustinute in cazul propunerii de abandonare a spatiilor existente detinute:
    - fara forme de detinere
    - degradare accentuata
    - grave disfunctii in exploatare
    - chirii exagerate

    IV. Propuneri de refunctionalizare:
    - a spatiilor existente
    - a spatiilor suplimentare ce se obtin in administrare
    Costurile totale pentru amenajare   refunctionalizare si cine le va suporta.
    Se vor prezenta, de asemenea, orice alte aspecte care sa vina in sprijinul fundamentarii necesitatii obtinerii in administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul cererii debitorilor (chiria lunara platita, compararea cheltuielilor cu plata chiriei fata de cheltuielile cu amenajarea   refunctionalizarea imobilului, perioada de amortizare a acestora, dotarea imobilului cu o serie de utilitati sau amplasarea acestuia, care contribuie la o mai buna desfasurare a activitatii etc.) si sursele din care se vor acoperi cheltuielile necesare pentru transformarea amenajarea bunurilor, precum si modul de asigurare a acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 656/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 656 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu