Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 656 din  4 octombrie 2004

privind aprobarea Procedurii de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 948 din 15 octombrie 2004


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere art. 163 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precum si pct. 163.1 - 163.4 din Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga dispozitiile referitoare la darea in plata, cuprinse la pct. 67 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.785/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la aplicarea prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.
    Art. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        p. Ministrul finantelor publice,
                              Gheorghe Gherghina,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                                  PROCEDURA
de stingere a creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite

    1.1. Creantele reprezentand impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat si/sau creantele reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare creante fiscale, se pot stinge prin dare in plata.
    1.2. Procedura de dare in plata prevazuta la pct. 1.1 consta in cedarea de catre debitorul persoana juridica, in schimbul obligatiilor sale restante fata de creditorul fiscal, a unui bun imobil sechestrat in cadrul procedurii de executare silita, care trece din proprietatea sa in proprietatea publica a statului, ca urmare a unei solicitari de preluare in administrare.
    1.3. Procedura prevazuta la pct. 1.2 se aplica si in cazul in care executarea silita este suspendata ca urmare a aprobarii unei inlesniri la plata obligatiilor fiscale, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare aplicandu-se in mod corespunzator.
    1.4. Debitorul persoana juridica, proprietar al unor bunuri imobile supuse executarii silite, poate cere organului de executare competent stingerea unor creante fiscale prin darea in plata a acestor bunuri.
    1.5. Cererea debitorului poate fi depusa in scris la organul de executare competent, incepand cu ziua in care s-a incheiat procesul-verbal de sechestru prin care bunurile imobile se indisponibilizeaza, inclusiv in perioada in care poate avea loc reluarea procedurii de valorificare in conditiile art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precum si in perioada in care executarea silita este suspendata ca urmare a aprobarii unei inlesniri la plata obligatiilor fiscale.
    1.6. Cererea debitorului va cuprinde in mod obligatoriu date referitoare la:
    a) denumirea si sediul debitorului;
    b) codul de inregistrare fiscala, precum si alte date de identificare a debitorului;
    c) structura capitalului social, a asociatilor ori a actionariatului, dupa caz;
    d) volumul si natura creantelor fiscale;
    e) bunurile imobile supuse executarii silite, pentru care se solicita trecerea in proprietatea publica a statului, denumirea, datele de identificare a acestora, precum si o scurta descriere;
    f) mentiunea cu privire la actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;
    g) acordul expres al debitorului privind pretul de evaluare al bunurilor imobile supuse executarii silite, stabilit de organul de executare competent, prin servicii prestate de organe sau de persoane specializate, in conformitate cu prevederile art. 142 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata;
    h) valoarea de inventar a bunurilor imobile supuse executarii silite, evidentiata in contabilitate, reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
    i) mentiunea debitorului ca a luat cunostinta de prevederile legale cuprinse in prezentul ordin, in sensul ca stingerea creantei fiscale se va face cu valoarea determinata potrivit pct. 1.26;
    j) mentiunea debitorului ca bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini si ca nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii, cu precizarea documentelor doveditoare;
    k) acceptul debitorului cu privire la compensarea diferentei, potrivit legii, in cazul in care valoarea bunului imobil, determinata potrivit pct. 1.26, este mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a pornit executarea silita;
    l) semnatura reprezentantului legal al debitorului persoana juridica, precum si stampila acestuia.
    1.7. La cerere se anexeaza:
    a) copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului;
    b) extras de carte funciara, in original, emis in conditiile legii, la data depunerii cererii, de biroul de carte funciara din cadrul judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla bunul imobil, din care sa rezulte ca acesta nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini;
    c) documentul din care sa rezulte ca bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietatii;
    d) copii de pe fisa mijlocului fix si de pe balanta analitica a mijloacelor fixe;
    e) alte acte necesare, potrivit legii, in sustinerea cererii.
    1.8. Organul de executare competent va transmite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea debitorului impreuna cu documentatia in sustinerea acesteia, insotite de urmatoarele documente:
    a) copiile certificate de pe actele de executare silita privind bunurile imobile care fac obiectul cererii;
    b) inscrisul prin care, de comun acord cu debitorul, s-a stabilit valoarea, determinata potrivit pct. 1.26, la care se va realiza darea in plata;
    c) solicitarea privind preluarea in administrare a imobilului respectiv, avizata de ordonatorul principal de credite, continand si un referat intocmit de institutia publica solicitanta, in cazul in care aceasta a fost depusa la organul de executare competent;
    d) propunerile organului de executare privind aplicarea procedurii de dare in plata.
    1.9. In cazul cererilor privind stingerea unor creante reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile supuse executarii silite, solicitate de alte institutii publice, documentatia in sustinerea cererii va cuprinde si acordul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ori al Ministerului Sanatatii, dupa caz, referitor la stingerea prin aceasta modalitate.
    1.10. Directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, va completa documentatia primita de la organul de executare cu solicitarea privind preluarea in administrare a bunului imobil, impreuna cu referatul intocmit de institutia publica solicitanta, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura, daca acestea nu au fost depuse la organul de executare competent, si va intocmi un referat de oportunitate.
    1.11. Referatul de oportunitate va cuprinde:
    a) punctul de vedere asupra solicitarii debitorului si propunerea privind aplicarea procedurii de dare in plata;
    b) mentiunea ca valoarea de inventar evidentiata in cererea debitorului este cea specificata in fisa mijlocului fix si in balanta analitica a mijloacelor fixe si este reevaluata in conformitate cu ultimele reglementari legale in vigoare;
    c) eficienta preluarii bunului imobil, determinata prin compararea creantelor fiscale stinse, la care se adauga si cheltuielile de transformare si amenajare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii ori cele aferente platii de chirii. Se va mentiona, de asemenea, si sursa de acoperire suplimentara prevazuta pentru amenajarea spatiului;
    d) eficienta aplicarii acestei modalitati de stingere fata de valorificarea bunurilor imobile sechestrate.
    1.12. Evidenta solicitarilor de bunuri imobile se tine de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, in registre de evidenta deschise in acest scop.
    1.13. Intreaga documentatie analizata si verificata conform prevederilor prezentei proceduri, insotita de referatul de oportunitate al directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, va fi transmisa sub semnatura conducatorului acesteia sau sub semnatura inlocuitorului acestuia comisiei constituite in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    1.14. Componenta comisiei si regulamentul de organizare si functionare al acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    1.15. In cazul in care debitorul renunta la cerere sau nu exista o solicitare de preluare in administrare a acestor bunuri ori organul de executare competent comunica, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, ca cererea debitorului ramane fara obiect din orice alte motive, directia de specialitate desemnata din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va restitui directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea si dosarul cuprinzand intreaga documentatie transmisa de aceasta.
    1.16. In cazul in care documentatia transmisa de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, este incompleta si nu a fost completata, in termen de 15 zile de la comunicarea solicitarii, cu datele si/sau cu documentele solicitate de directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aceasta din urma va restitui directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz, cererea debitorului insotita de intreaga documentatie aferenta.
    1.17. Comisia va analiza si va decide asupra fiecarei cereri, avand in vedere urmatoarele elemente:
    a) documentele prezentate de debitor, care atesta dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile pentru care acesta solicita trecerea in proprietatea publica a statului, precum si dovada ca acestea nu sunt grevate de drepturi reale si de alte sarcini;
    b) existenta solicitarilor pentru obtinerea in administrare a bunurilor imobile pentru care urmeaza sa se analizeze oportunitatea trecerii in proprietatea publica a statului;
    c) respectarea reglementarilor legale in vigoare referitoare la aplicarea procedurii de executare silita a creantelor fiscale. Se vor avea in vedere si situatiile in care suma obtinuta prin aplicarea modalitatilor de valorificare a bunurilor imobile ar permite realizarea intr-o masura mai mare a creantelor fiscale;
    d) impactul reglementarilor legale in vigoare privind retrocedarea proprietatii, in masura in care acesta poate fi prevazut;
    e) propunerile organului de executare competent, precum si punctul de vedere al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, dupa caz;
    f) avizele directiilor de specialitate din structura Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
    g) cheltuielile necesare, estimate de catre solicitantul bunurilor imobile ce urmeaza sa fie trecute in proprietatea publica a statului, pentru transformarea acestora in sedii sau in spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului activitatii, precum si sursa de acoperire a acestora;
    h) eficienta trecerii bunurilor imobile in proprietatea publica a statului;
    i) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
    1.18. Comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice aproba prin decizie sau respinge, dupa caz, cererile privind stingerea unor creante prevazute la pct. 1.1 prin trecerea in proprietatea publica a statului si darea in administrare a unor bunuri imobile corespunzatoare unor sedii sau spatii necesare desfasurarii obiectului activitatii Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei ori Ministerului Sanatatii, a unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, precum si a celor necesare altor autoritati publice centrale ori locale sau unitatilor din subordinea sau sub autoritatea acestora, dupa caz.
    1.19. Directia de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala va comunica decizia emisa potrivit pct. 1.18 organului de executare competent, prin directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.
    1.20. In cazul in care comisia decide stingerea creantelor fiscale, conform pct. 1.26, prin trecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a statului, organul de executare competent, dupa primirea deciziei de aprobare, intocmeste procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil.
    1.21. Incheierea procesului-verbal si stingerea creantelor fiscale prin procedura de dare in plata sunt conditionate de prezentarea de catre debitor, la data incheierii procesului-verbal de dare in plata, a unui nou extras de carte funciara, in original, emis de biroul de carte funciara, care sa ateste ca bunul imobil nu este grevat de drepturi reale si de alte sarcini. In cazul in care se constata ca bunul imobil este grevat de drepturi reale si de alte sarcini, organul de executare competent instiinteaza comisia, care procedeaza la anularea deciziei. Despre aceasta este instiintat si debitorul.
    1.22. Procesul-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului se intocmeste in 3 exemplare cu valoare de original, dintre care un exemplar se inainteaza debitorului, un alt exemplar se inainteaza solicitantului, pentru obtinerea bunului imobil in administrare, iar al treilea ramane la organul de executare competent.
    1.23. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil supus executarii silite, organul de executare competent va actualiza nivelul creantelor fiscale inscrise in titlul executoriu sau in titlurile executorii in baza carora s-a inceput executarea silita, precum si nivelul accesoriilor aferente acestora si al cheltuielilor de executare pana la aceasta data.
    1.24. La data intocmirii procesului-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inceteaza masura de indisponibilizare a acestuia, precum si, daca este cazul, calitatea de administrator-sechestru a persoanelor desemnate, conform legii.
    1.25. Bunurile imobile pentru care s-a solicitat trecerea in proprietatea publica a statului vor fi evaluate conform art. 142 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    1.26. Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mica dintre valoarea stabilita prin evaluare, conform pct. 1.25, si valoarea de inventar evidentiata in contabilitatea persoanei juridice debitoare.
    1.27. Cu valoarea stabilita potrivit pct. 1.26 se sting, total sau partial, creantele fiscale prevazute in titlul executoriu sau in titlurile executorii in temeiul carora s-a inceput executarea silita, precum si accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare, actualizate la data stingerii, respectiv data intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului a bunului imobil, avizat si aprobat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    1.28. In cazul in care suma care reprezinta valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, determinata potrivit pct. 1.26, este mai mica decat creantele fiscale, la care se adauga accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare silita actualizate, diferenta urmeaza sa fie stinsa prin aplicarea celorlalte modalitati de stingere prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata.
    1.29. In cazul in care suma care reprezinta atat creantele fiscale, cat si accesoriile aferente acestora si cheltuielile de executare, actualizate, este mai mica decat valoarea bunului imobil pentru care s-a aprobat trecerea in proprietatea publica a statului, determinata potrivit pct. 1.26, cu aceasta diferenta se va proceda la compensare, potrivit legii.
    1.30. Cheltuielile necesare pentru transformarea si amenajarea bunurilor imobile trecute in proprietatea publica a statului, in sedii sau spatii corespunzatoare desfasurarii obiectului de activitate, sunt suportate de institutia publica care a solicitat preluarea in administrare a acestora.
    1.31. In cazul bunurilor imobile care au incorporate in structura bunuri mobile sau dotari specifice activitatii, a caror valoare nu este cuprinsa in valoarea acestor bunuri imobile, cheltuielile cu lucrarile privind dezafectarea, dezmembrarea, inlaturarea acestora ori altele asemenea, dupa caz, sunt suportate de catre debitor.
    1.32. Darea in administrare se va efectua prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii sau celelalte autoritati publice centrale, dupa caz.
    1.33. Operatiunile legate de stingerea creantelor fiscale prin preluarea de la debitori a bunurilor imobile si trecerea lor in proprietatea publica a statului se reflecta in evidenta analitica pe platitori deschisa la nivelul unitatilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice, in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal debitorii respectivi, precum si in evidenta contabila a debitorilor.
    1.34. In cazul in care, ulterior trecerii in proprietatea publica a statului, bunurile imobile se restituie, conform reglementarilor legale in vigoare privind retrocedarea proprietatii, tertelor persoane, debitorul persoana juridica va fi redebitat cu sumele reprezentand creantele fiscale stinse prin aceasta modalitate.
    1.35. Incepand cu ziua imediat urmatoare intocmirii procesului-verbal de trecere in proprietatea publica a statului, pentru creantele fiscale prevazute la pct. 1.34 se datoreaza si se calculeaza in continuare dobanzi, potrivit legii.

    ANEXA 1
    la procedura

                                  DATE
care trebuie cuprinse in referatul intocmit de institutia publica solicitanta pentru preluarea in administrare a bunurilor imobile, supuse executarii silite, care fac obiectul cererii de trecere in proprietatea publica a statului

    I. Situatia existenta:
    - numar de personal pe unitati specifice:
        - directia generala a finantelor publice
        - trezorerie
        - administratia finantelor publice
        - alte institutii publice
    - spatiile de care dispune:
        - natura cladirii (locuinte, birouri, alte cazuri)
        - regim inaltime (S + P + nE)
        - suprafata desfasurata pe fiecare nivel
        - suprafata utila;
    - daca imobilul are si spatii ocupate de alte persoane (fizice sau juridice):
        - nivelurile ocupate (partial sau integral)
        - suprafetele desfasurate
    - modul de detinere a spatiilor:
        - in proprietate sau in administrare
        - cu chirie de la .............
        - fara forme

    II. Descrierea imobilului ce se propune spre preluare:
    - natura cladirii
    - regimul de inaltime
    - suprafata desfasurata pe fiecare nivel
    - stadiul in care se afla constructia:
        - buna (constructie din beton armat sau zidarie din caramida)
        - degradata, partial degradata

    III. Motivele sustinute in cazul propunerii de abandonare a spatiilor existente detinute:
    - fara forme de detinere
    - degradare accentuata
    - grave disfunctii in exploatare
    - chirii exagerate

    IV. Propuneri de refunctionalizare:
    - a spatiilor existente
    - a spatiilor suplimentare ce se obtin in administrare
    Costurile totale pentru amenajare   refunctionalizare si cine le va suporta.
    Se vor prezenta, de asemenea, orice alte aspecte care sa vina in sprijinul fundamentarii necesitatii obtinerii in administrare a bunurilor imobile ce fac obiectul cererii debitorilor (chiria lunara platita, compararea cheltuielilor cu plata chiriei fata de cheltuielile cu amenajarea   refunctionalizarea imobilului, perioada de amortizare a acestora, dotarea imobilului cu o serie de utilitati sau amplasarea acestuia, care contribuie la o mai buna desfasurare a activitatii etc.) si sursele din care se vor acoperi cheltuielile necesare pentru transformarea amenajarea bunurilor, precum si modul de asigurare a acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 656/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 656 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu