Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.344 din 20.05.2021

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1151 din 03 decembrie 2021SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Cristian Deliorga - judecător
Marian Enache - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Gheorghe Stan - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Elena-Simina Tănăsescu - judecător
Varga Attila - judecător
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ în Dosarul nr. 1.615/103/2019 şi constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.500D/2020.2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul Curţii Constituţionale nr. 22D/2021, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată, din oficiu, de aceeaşi instanţă de judecată în Dosarul nr. 714/103/2020.4. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 22D/2021 la Dosarul nr. 2.500D/2020, care a fost primul înregistrat.6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că nu sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (4) şi (5) din Constituţie, întrucât Guvernul doar execută o măsură ale cărei limite de exercitare sunt stabilite prin lege. De asemenea, consideră că nu sunt încălcate nici prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (2), deoarece susţinerile autorului excepţiei referitoare la interdicţia de a intra în sala de judecată fără mască de protecţie vizează, în realitate, măsuri de administrare pe care le dispune preşedintele instanţei la momentul respectiv. Pentru acest motiv, critica este inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:7. Prin Încheierea din 9 decembrie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 1.615/103/2019, şi Încheierea din 16 decembrie 2020, pronunţată în Dosarul nr. 714/103/2020, Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată cu prilejul soluţionării unor litigii de asigurări sociale.8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecată începe prin a justifica incidenţa în cauzele aflate pe rolul său a dispoziţiilor legale referitoare la obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă. În acest sens, arată că „aceste prevederi au legătură cu soluţionarea cauzei întrucât, în temeiul acestora, a fost impusă obligaţia prezenţei în sala de judecată a părţilor, participanţilor, precum şi membrilor completului de judecată doar cu mască de protecţie".9. Expunând, în continuare, criticile de neconstituţionalitate formulate în raport cu dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020, instanţa de judecată arată că acestea contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), ale art. 21 alin. (2), ale art. 26, ale art. 52 şi ale art. 53. În acest sens, arată că impunerea purtării măştii de protecţie în mod obligatoriu tuturor părţilor/participanţilor în faţa instanţelor judecătoreşti, precum şi membrilor completului de judecată, în toate situaţiile, în afara cazurilor în care persoana prezintă simptome evidente sau cunoaşte că este purtător al virusului respectiv ori doreşte expres să poarte mască de protecţie, reprezintă un atentat la demnitatea personală şi prezintă riscul major al îngrădirii accesului la instanţă.10. Consideră că sunt încălcate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5), întrucât stabilirea condiţiilor şi detaliilor referitoare la obligaţia de a purta mască de protecţie au fost date de către puterea legiuitoare în sarcina executivului. Or, aminteşte că, prin deciziile nr. 152 din 6 mai 2020 şi nr. 458 din 25 iunie 2020, Curtea Constituţională a statuat că drepturile şi libertăţile publice se pot restrânge doar printr-o lege a Parlamentului, şi nu prin decret prezidenţial, ordin de ministru sau ordonanţă de Guvern, iar această restrângere trebuie să fie temporară.11. De asemenea, instanţa de judecată consideră că legiferarea purtării măştii în domeniul justiţiei ar trebui integrată în mod distinct în conţinutul Legii nr. 55/2020, aşa cum se prevede pentru alte domenii de activitate.12. Consideră că purtarea măştii de protecţie „este în mod evident dezagreabilă, dacă nu chiar nocivă" şi afectează dreptul de acces liber la justiţie „prin interdicţia permisiunii accesului în sala de judecată al persoanelor care refuză în mod întemeiat această procedură, prin imposibilitatea identificării părţilor, avocaţilor şi martorilor de către membrii completului, prin comunicarea orală deficitară (între grefier, complet şi justiţiabili)". De asemenea, consideră că purtarea măştii de protecţie „potenţează riscul imparţialităţii completului de judecată prin imposibilitatea recunoaşterii de către public a judecătorilor, grefierului, procurorului" şi „îngrădeşte posibilitatea verificării repartizării aleatorii a cauzelor sau recuzarea acestora".13. În plus, este afectat şi dreptul la o cale de atac, contrar dispoziţiilor art. 52 din Constituţie, deoarece refuzul de a permite accesul justiţiabililor în sala de judecată pentru că nu poartă mască de protecţie nu poate face obiectul căii de atac de drept comun, specifice cauzei de fond, fiind un act administrativ.14. Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ aminteşte că, potrivit art. 13 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, orice pacient are dreptul să refuze ori să oprească o intervenţie medicală/un act medical şi orice intervenţie asupra corpului uman impune exprimarea consimţământului persoanei. O dispoziţie restrictivă din partea unei autorităţi în această privinţă (imposibilitatea refuzului purtării măştii) echivalează cu suprimarea acestui consimţământ şi, astfel, cu o violare a art. 5 din Convenţia de la Oviedo şi a art. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.15. De asemenea, consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 26 din Constituţie şi ale art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care reglementează libertatea de a avea o viaţă privată şi un drept la propria imagine.16. Instanţa de judecată arată că beneficiarul actului de justiţie trebuie să aibă sentimentul că instanţele de judecată sunt cu adevărat imparţiale chiar în raport cu puterea executivă (miniştri, preşedinte) şi că drepturile şi libertăţile persoanelor sunt primordiale chiar în regimuri extreme cum este o stare de urgenţă sau de alertă, iar orice restrângere a acestora trebuie să aibă un suport solid legal, neputând rămâne la latitudinea unui ministru sau a unui comitet. Or, prin impunerea de la uşa instanţelor a obligativităţii purtării măştii, justiţiabilul are sentimentul de amalgam între puterile statului: puterea executivă (care a impus) şi puterea judecătorească (prin abdicarea de la principiile constituţionale esenţiale).17. În susţinerea criticilor referitoare la obligativitatea purtării măştii de protecţie, Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ invocă opinii şi situaţii care dovedesc caracterul nociv al purtării măştilor, aşa cum sunt decizia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor de a retrage de la comercializare unele tipuri de măşti neconforme, situaţia unei persoane care a manifestat hipoxie a creierului în timpul prezentării la televiziunea publică a unui proiect şi articole din presa străină care se referă la ineficienţa protecţiei asigurate de măşti. De asemenea, arată că Tribunalul statului Pennsylvania, din Statele Unite, a decis ca decretul prin care municipalitatea impunea purtarea măştii în spaţiul public să fie anulat, neexistând niciun motiv pentru care să se motiveze o astfel de ingerinţă. Invocă şi Hotărârea nr. 1783/20.7T8PDL. L1 3 a Curţii de Apel din Lisabona, din 11 noiembrie 2020, în care s-a reţinut că testele PCR sunt neconcludente şi că este ilegală carantinarea persoanelor doar din cauza unui astfel de test. Totodată, aminteşte că, la data de 19 noiembrie 2020, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a informat că avocaţii pot susţine pledoariile fără să poarte mască, odată cu măsurile sanitare în vederea asigurării bunei desfăşurări a şedinţelor de audiere a pledoariilor.18. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:20. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, aşa cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 6 noiembrie 2020. Dispoziţiile de lege criticate au următoarea redactare: „Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne se poate institui: a) obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă;".22. Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ susţine că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul democraţiei constituţionale, respectiv la obligaţia respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 21 alin. (2) potrivit căruia nicio lege nu poate îngrădi exercitarea dreptului de acces liber la justiţie, art. 26 referitor la viaţa intimă, familială şi privată, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi. De asemenea, invocă încălcarea art. 5 din Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina (Convenţia de la Oviedo), referitor la obligativitatea existenţei consimţământului liber şi în cunoştinţă de cauză al persoanei vizate pentru a se efectua o intervenţie în domeniul sănătăţii. De asemenea, susţine că sunt înfrânte şi prevederile art. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, deşi, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în realitate, se referă la art. 3 referitor la integritatea persoanei. Totodată, invocă art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie.23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate sub aspectul existenţei condiţiilor formale referitoare la admisibilitatea acesteia, Curtea constată că Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ a formulat criticile de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 şi a sesizat Curtea Constituţională cu prilejul soluţionării unui litigiu de muncă (Dosarul nr. 1.615/103/2019), respectiv al unui litigiu de asigurări sociale (Dosarul nr. 714/103/2020). Dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 nu sunt incidente în cauzele în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, pretenţiile şi apărările formulate de părţi nereferindu-se la aspecte privind obligaţia de a purta mască de protecţie.24. Curtea aminteşte că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia". Dezvoltând, în jurisprudenţa sa, principiile ce decurg din conţinutul acestor dispoziţii de lege, Curtea a statuat că „în sistemul român de control concret al constituţionalităţii legilor, declanşarea controlului a posteriori operează doar pe cale incidentală, prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, iar nu printr-o actio popularis, pe baza sesizării directe de către orice persoană. Rezultă, aşadar, că se poate solicita controlul de constituţionalitate numai al acelor dispoziţii legale care, în cazuri concrete, sunt incidente pentru soluţionarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor, legi sau ordonanţe în ansamblu ori doar anumite reglementări din cuprinsul acestora. Instituirea acestei proceduri de control al constituţionalităţii legii aplicabile în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, ca modalitate de acces la justiţie, implică în mod necesar asigurarea posibilităţii de a o utiliza pentru toţi cei care au un drept, un interes legitim, capacitate şi calitate procesuală" (Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011).25. Curtea a precizat că stabilirea legăturii dispoziţiilor de lege atacate pe calea excepţiei de neconstituţionalitate cu soluţionarea cauzei nu trebuie circumscrisă doar relevanţei acestora pentru soluţionarea fondului cauzei în care excepţia a fost ridicată. În acest sens, a reţinut că „legătura cu soluţionarea cauzei a excepţiei de neconstituţionalitate este circumstanţiată de incidenţa dispoziţiilor criticate în pronunţarea soluţiei de respingere ca inadmisibilă a cererii în justiţie. Cu alte cuvinte, atât timp cât dispoziţia criticată este temeiul respingerii, ca inadmisibile, a cererii formulate de petent în faţa instanţelor de drept comun, excepţia de neconstituţionalitate este admisibilă, aceste dispoziţii având legătură cu soluţionarea cauzei. Curtea apreciază că această concluzie este susţinută şi de faptul că singurul efect al unei decizii de admitere pronunţate într-o astfel de speţă este acela al creării posibilităţii accederii în faţa unui judecător care va analiza pe fond cererea respectivă, fără însă ca decizia de admitere să aibă vreo influenţă asupra soluţiei dispuse de judecător, din perspectiva temeiniciei cererii" (Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 6 iulie 2017, paragraful 27).26. În ceea ce priveşte cauzele în care Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ a ridicat prezenta excepţie de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 nu prezintă relevanţă nici pentru soluţionarea fondului acestora, nici pentru stabilirea admisibilităţii lor, neputându-se constata, prin urmare, existenţa legăturii acestor dispoziţii de lege cu soluţionarea cauzelor.27. Având în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, nerespectarea prevederilor alin. (1) din acelaşi articol de lege constituie o cauză de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 este inadmisibilă.28. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ în dosarele nr. 1.615/103/2019 şi nr. 714/103/2020.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului Neamţ - Secţia I civilă şi de contencios administrativ şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată în şedinţa din data de 20 mai 2021.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. VALER DORNEANUMagistrat-asistent,Patricia Marilena IoneaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 344/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 344 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 344/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu