Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.651 din 11.07.2013

pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 din 05 august 2013SmartCity1


Văzând Referatul nr. 959 din 30 mai 2013, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Referatul nr. 78.865 din 11 iulie 2013, întocmit de Direcţia generală politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor art. 182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012,în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor,ţinând cont de prevederile art. 291 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2, art. 66 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin: Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Definiţii În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)exploataţie - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor sau a clinicilor veterinare; b)deţinător - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate sau în posesie ori are sarcina de a deţine un ecvideu, beneficiind sau nu de o recompensă financiară, permanent sau temporar, inclusiv în timpul transportului, în pieţe sau în timpul concursurilor, curselor sau evenimentelor culturale; c)bază naţională de date - baza de date constituită din informaţiile privind deţinătorul şi/sau proprietarul animalului şi date despre animal şi exploataţie; d)medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii; e)ecvidee - mamifere solipede sălbatice sau domestice de toate speciile din genul Equus al familiei ecvideelor şi încrucişările acestora; f)cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registre genealogice; g)cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi; h)paşaportul pentru ecvideu - actul de identificare al ecvideului, emis de ANARZ/OARZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deţinătorului ecvideului; i)paşaport duplicat - paşaport marcat ca atare în mod distinct „paşaport duplicat“, cu trimitere la numărul unic de identificare pe viaţă, emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau cu metoda alternativă, şi există o declaraţie privind proprietatea asupra animalului; j)paşaport înlocuitor - paşaport marcat ca atare în mod distinct „paşaport înlocuitor“, emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită; k)transponder sau microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 şi aplică tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanţă minimă de 12 cm; l)Stud Book - Cartea crescătoriei naţionale - documentul oficial în care se înregistrează cronologic datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării; m)număr unic de identificare pe viaţă - UELN - cod alfanumeric unic din 15 caractere, care cuprinde toate informaţiile privind fiecare ecvideu, baza de date şi ţara în care au fost înregistrate pentru prima dată aceste informaţii conform sistemului de codare al Universal Equine Life Number (UELN) şi care conţine un cod de identificare compatibil cu UELN, din 6 caractere, pentru baza de date, urmat de un număr de identificare individual din 9 caractere alocat ecvideului; n)dispozitiv de citire transponder sau cititor de microcip - dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785; o)mişcarea ecvideelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal; p)identificare - acţiunea de implantare a transponderului la ecvidee; q)înregistrare - acţiunea de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; r)acces şi vizualizare - deţinerea de nume de utilizator şi parolă în vederea vizualizării de date în SIIE; s)operare - acţiunea de înregistrare a datelor în SIIE sau de modificare a datelor existente în SIIE; t)utilizator - persoană fizică sau juridică cu drept de acces, vizualizare sau operare a datelor în SIIE; u)ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; v)DSVSA - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; x)ANARZ - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“; y)OARZ - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; z)SIIE - Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor. Articolul 2 Obiective generale
(1) Prezentul ordin stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea activităţii de identificare şi înregistrare a ecvideelor, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor şi a exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.
(2) Ecvideele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentului ordin şi condiţiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor; circulaţia pe teritoriul României a ecvideelor neidentificate în sensul prezentului ordin şi/sau fără a fi însoţite de paşaport şi documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.
(3) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, organizaţi potrivit legii.
(4) Utilizatorii implicaţi în activităţile SIIE garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate ecvideele din România sunt identificate utilizându-se un transponder care îndeplineşte condiţiile stabilite prin
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României.
(6) Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri este interzisă pentru ecvideele neidentificate şi neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi fără paşaport.
(7) Implantarea transponderului la cabalinele de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi potrivit legii, iar înregistrarea cabalinelor de rasă se efectuează de către ANARZ/OARZ; deţinătorul de cabaline trebuie să prezinte documentele care atestă rasa şi originea, eliberate/vizate şi înregistrate la ANARZ, în calitate de autoritate de Stud Book; în cazul în care deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria „cabaline cu rasă şi origine necunoscută“.
(8) În paşapoartele ecvideelor care au implantate mai multe transpondere se completează toate codurile emise la citirea acestora. Articolul 3 Asigurarea fondurilor Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează: a)din bugetul ANSVSA - tipărirea formularelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat; fiecare fişă de identificare şi înregistrare a ecvideelor se emite în 3 exemplare autocopiative: unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit, unul pentru ANARZ/OARZ şi unul pentru proprietarul animalului; seriile fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor sunt alocate de către ANSVSA în baza solicitărilor DSVSA; b)din bugetul ANARZ - întocmirea, eliberarea şi expedierea paşapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naţionale de date pentru ecvidee, softul şi mentenanţa softului, echipamentele necesare pentru administrarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei naţionale de date pentru ecvidee; c)de către deţinătorul ecvideelor - costul transponderului, costul manoperei de identificare şi înregistrare, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi înlocuitor. Capitolul IIIdentificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor Articolul 4 Termene de identificare şi înregistrare
(1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor se efectuează în exploataţii înregistrate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare.
(2) Toate ecvideele din România se identifică până la împlinirea vârstei de 6 luni sau la ieşirea acestora din exploataţia de origine, în funcţie de care dată survine mai devreme.
Articolul 5Condiţii de identificare, înregistrare şi operare
(1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor sunt în responsabilitatea deţinătorilor animalelor şi se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, cu excepţia cabalinelor de rasă.
(2) Operarea în baza naţională de date a ecvideelor se efectuează de către reprezentanţii ANARZ/OARZ şi/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi care au acces la SIIE.
(3) Acordarea UELN şi emiterea paşapoartelor pentru ecvidee se realizează de către ANARZ/OARZ.
(4) Implantarea transponderului la caii de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii.
(5) Pentru evitarea multiplei identificări, se efectuează o verificare prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafeţe a corpului ecvideului pentru a se vedea dacă nu există un transponder implantat anterior. În urma verificării pot apărea două situaţii:a)ecvideul are unul sau mai multe transpondere implantate anterior, dar nu se regăseşte înregistrat în SIIE, caz în care se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; b)ecvideul nu are un transponder implantat anterior, caz în care se implantează un transponder pe baza căruia se va completa fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor.
(6) În vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, la solicitarea deţinătorului, documentele enumerate la art. 7 alin. (2) lit. f) pot fi depuse la sediul ANARZ/OARZ şi de către acesta.
(7) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară sau un transponder cu cod de fabricant şi nu are paşaport, nu se implantează un alt transponder. Fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor se întocmeşte pe baza transponderului existent.
(8) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară şi are un paşaport emis în ţara respectivă, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, care se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în baza naţională de date SIIE şi în paşaportul ecvideului.
(9) În cazul în care ecvideul nu are implantat un transponder din altă ţară, dar are un paşaport emis în altă ţară, se implantează un transponder aprobat pentru identificarea ecvideelor în România, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în baza naţională de date SIIE şi în paşaportul ecvideului.
(10) Este strict interzisă îndepărtarea sau distrugerea transponderului cu care este identificat un ecvideu în altă situaţie decât cu ocazia decesului, uciderii sau sacrificării acestuia, sub supravegherea medicului veterinar oficial, sau completarea neautorizată a oricăror date în paşaport.
Articolul 6Emiterea şi distribuirea paşaportului
(1) Emiterea paşaportului se efectuează de către ANARZ/OARZ.
(2) Distribuirea paşapoartelor către deţinătorii de ecvidee se efectuează după cum urmează:a)direct deţinătorului ecvideului, la sediul ANARZ/OARZ, pe bază de proces-verbal; b)prin Poşta Română, cu confirmare de primire; c)prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe bază de proces-verbal de predare-primire a paşapoartelor pentru ecvidee, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; procesul-verbal de predare-primire a paşapoartelor pentru ecvidee trebuie returnat la ANARZ/OARZ după distribuirea acestora.
(3) Completarea paşaportului ecvideului se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008, după cum urmează:a)secţiunile I-III de către autoritatea competentă, respectiv de către ANARZ/OARZ; b)secţiunea IV de către organele de control abilitate, cu menţionarea calităţii acestora; c)secţiunile V-X de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit, după caz.
(4) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului ecvideului, deţinătorul va solicita eliberarea unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ.
Articolul 7Obligaţiile părţilor implicate în identificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor
(1) Obligaţiile deţinătorului sunt următoarele:a)permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea efectuării acţiunilor de identificare şi înregistrare, precum şi a acţiunilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele; b)permite medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea desfăşurării controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele; c)anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea unui ecvideu, în vederea identificării, înregistrării şi eliberării paşaportului, înainte de împlinirea vârstei de 6 luni sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de care dată survine mai devreme; d)achiziţionează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari şi secundari se găseşte la adresa de internet: www.anarz.eu; e)completează cererea adresată ANARZ/OARZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; f)oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; g)pentru identificarea şi înregistrarea cabalinelor de rasă, prezintă la ANARZ/OARZ documentele care atestă rasa şi originea eliberate/vizate şi înregistrate la ANARZ; în cazul în care deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria „cabaline cu rasă şi origine necunoscută“; h)notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie; i)deţine asupra sa paşaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mişcare în afara exploataţiei; j)în cazul vânzării-cumpărării/donaţiei/moştenirii ecvideului, noul deţinător are obligaţia de a preda paşaportul la ANARZ/OARZ în termen de maximum 7 zile, în vederea operării în paşaportul ecvideului a datelor noului deţinător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeaşi localitate, cât şi în cazul schimbării localităţii sau judeţului; totodată, noul deţinător are obligaţia să completeze şi să depună şi formularul de vânzare-cumpărare/donaţie/ moştenire a ecvideului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta; k)în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului proprietarului/deţinătorului ecvideului, are obligaţia de a preda la ANARZ/OARZ paşaportul şi o copie a actului de identitate din care reiese noua adresă, în vederea operării datelor în paşaportul ecvideului şi în baza de date SIIE, iar în cazul schimbării exploataţiei ecvideului, deţinătorul are obligaţia de a depune la ANARZ/OARZ o copie a actului din care reiese noua exploataţie, în vederea operării datelor în baza de date SIIE; totodată, deţinătorul are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social a proprietarului/deţinătorului - schimbarea exploataţiei ecvideului, prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta; l)în cazul morţii/dispariţiei unui ecvideu, trebuie să predea paşaportul acestuia la ANARZ/OARZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariţia animalului. În cazul găsirii ecvideului, deţinătorul trebuie să se prezinte la ANARZ/OARZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea paşaportului acestuia. Totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru declararea morţii/dispariţie-găsirii unui ecvideu, prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta; m)în cazul pierderii, furtului, deteriorării paşaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deţinătorul nu mai posedă paşaportul ecvideului, solicită eliberarea unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ; totodată are obligaţia să completeze şi să depună formularul de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, prevăzut în anexa nr. 8, împreună cu documentele solicitate în acesta; n)suportă costul transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, al manoperei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi înlocuitor.
(2) Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit sunt următoarele:a)deţine cititor de transpondere conforme cu standardul ISO 11785; b)la ecvideele neidentificate implantează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în termen de 7 zile de la primirea solicitării din partea proprietarului, după prealabila asigurare că ecvideul este neidentificat prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafeţe a corpului ecvideului; c)completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor; d)în cazul în care este utilizator SIIE, operează în baza de date informaţiile cu privire la datele de identificare ale ecvideelor şi ale deţinătorilor acestora, cu excepţia descrierii ecvideului -diagrama; e)utilizează pentru identificarea ecvideelor transpondere aprobate, care sunt prevăzute cu 6 etichete autocolante cu numărul emis de transponder; cele 6 etichete autocolante le utilizează după cum urmează:1. aplică 3 etichete pe prima pagină a celor 3 exemplare autocopiative ale fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; 2. aplică două etichete pe a doua pagină a exemplarelor fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor la rubrica corespunzătoare, destinate ANARZ/OARZ şi medicului veterinar de liberă practică împuternicit, exemplarul destinat proprietarului neavând aplicat autocolantul cu numărul emis de transponder; 3. predă o etichetă la ANARZ/OARZ; f)în vederea emiterii paşaportului pentru ecvidee, depune la ANARZ/OARZ, pe baza unui proces-verbal de predare-primire fişe de identificare şi înregistrare a ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, următoarele:1. cererea pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, întocmită şi semnată de deţinătorul ecvideului; 2. un exemplar al fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor completat, semnat, ştampilat şi parafat de acesta şi semnat de către deţinătorul ecvideului; 3. eticheta autocolantă cu numărul corespunzător transponderului implantat, ataşată la fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor; g)depune documentele prevăzute la lit. f), lunar, la ANARZ/OARZ sau, pentru transporturile de ecvidee efectuate în cazul aplicării programelor de eradicare şi combatere a bolilor, ori de câte ori situaţia o impune; h)returnează la ANARZ/OARZ procesele-verbale de predare-primire a paşapoartelor cu semnăturile proprietarilor; i)se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mişcării animalului sau a diferitelor acţiuni sanitar- veterinare.
(3) Obligaţiile unităţii de sacrificare sunt următoarele:a)se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; b)întocmeşte procesul-verbal de distrugere a transponderelor; c)trimite, în termen de 48 de ore de la sacrificarea ecvideelor, paşapoartele acestora la OARZ din judeţul unde este înregistrat ecvideul, însoţite de procesul-verbal de distrugere a transponderelor; d)se asigură că în paşaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare/ucidere.
(4) Obligaţiile medicului veterinar oficial sunt următoarele:a)se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mişcării animalului sau a diferitelor acţiuni sanitar-veterinare; b)în cazul eliminării ecvideului prin sacrificare/ucidere:1. la locul de îmbarcare, se asigură că în paşaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare, că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; 2. în unităţile de sacrificare se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; se asigură că transponderele sunt distruse; completează în paşaport, pe prima pagină, „ANULAT“, motivul eliminării şi data eliminării ecvideului.
(5) Obligaţiile DSVSA sunt următoarele:a)coordonează activitatea persoanelor desemnate prin decizie a directorului executiv responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b)acordă, cu titlu gratuit, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor; c)alocă electronic formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; d)iniţiază investigaţii şi aplică sancţiuni care vizează deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin; e)iniţiază măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma investigaţiilor prevăzute la lit. d) şi le monitorizează până la corectare; f)efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinare în exploataţii, unităţi, circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă, circumscripţii sanitar-veterinare zonale, circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării şi înregistrării ecvideelor.
(6) Obligaţiile ANSVSA sunt următoarele:a)coordonează activitatea persoanelor responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b)efectuează controale, aplică sancţiuni şi iniţiază investigaţii care vizează deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin.
(7) Obligaţiile ANARZ/OARZ sunt următoarele:a)identifică şi înregistrează cabalinele de rasă, monitorizează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor; b)preia de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. f) pe bază de proces-verbal sau de la deţinătorul animalului; c)acordă UELN; d)emite paşapoartele pentru ecvidee; e)operează datele privind:1. înregistrarea diagramei pentru toate ecvideele identificate; 2. vânzarea-cumpărarea, moştenirea, donaţia ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 5; 3. schimbarea exploataţiei ecvideului, schimbarea adresei proprietarului/deţinătorului ecvideului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 6; 4. moartea, dispariţia, găsirea ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 7; f)eliberează paşaportul duplicat/înlocuitor pentru ecvidee pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 8; g)efectuează controale, aplică sancţiuni şi iniţiază investigaţii care vizează proprietarii/deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin; h)acordă drepturile de acces şi operare în SIIE pentru proprietarii exploataţiilor şi/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANARZ; i)organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la modul de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi modul de operare a datelor privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor în SIIE; j)furnizează, la cerere, informaţii din baza naţională de date a ecvideelor SIIE proprietarilor/deţinătorilor pentru ecvideele deţinute.
(8) Formularele prevăzute în anexele nr. 5, 6, 7 şi 8 se pot descărca de pe adresa www.anarz.eu sau se pot obţine de la sediile ANARZ/OARZ.
Capitolul IIIPrevederi tranzitorii şi finale Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. Articolul 9Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 3 zile de la publicare. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 502/3.311/2006 privind aprobarea Procedurii şi modului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Vladimir Alexandru Mănăstireanu ANEXA Nr. 1FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR DESCRIEREA CALULUI (HORSE DESCRIPTION) ANEXA Nr. 2PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor Încheiat astăzi, ........ ................ .......... Subsemnaţii, ........ ................ ................ ........ ............., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă ........ ................ ................ .............., şi ........ ................ ................ ................ ........., salariat al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ........ ................ ................ ........, am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de ........... fişe de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu serii de la ........ ............... până la ........ ........ .......... sau cu următoarele serii: însoţite de cerere pentru eliberarea unui paşaport pentru ecvidee din partea proprietarului/deţinătorului ecvideului/ecvideelor, de diagramele cu semnalmente şi de autocolantele cu numerele de transponder pentru paşapoarte. Am predat. ........ ........ .......... Am primit. ........ ........ .......... ANEXA Nr. 3PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a paşapoartelor pentru ecvidee Încheiat astăzi, ........ ................ .......... Subsemnaţii, ........ ................ ................ ........ ............., salariat al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ........ ................ ........ ..............., şi ........ ................ ................ ........ ..........., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă ........ ................ .............., am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de ........... paşapoarte pentru ecvidee, conform tabelului, în vederea distribuirii acestora către proprietarii/deţinătorii ecvideelor:

Nr. crt. Număr paşaport Număr transponder Data primirii de către proprietar a paşaportului Semnătura de primire a proprietarului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Am predat. ........ ........ .......... Am primit. ........ ........ .......... ANEXA Nr. 4CERERE pentru eliberarea unui paşaport pentru ecvidee Către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ........ ................ ........ ......... Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ ........ .............., domiciliat în ........ ................ ................ ........ ............, solicit eliberarea unui/unor paşaport/paşapoarte pentru ecvideul/ecvideele deţinute. Data ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ .......... ANEXA Nr. 5FORMULAR de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului ANEXA Nr. 6FORMULAR pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social a proprietarului/deţinătorului - schimbarea exploataţiei ecvideului ANEXA Nr. 7FORMULAR pentru declararea morţii/dispariţiei - găsirii unui ecvideu SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ CNP/CUI ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Adresa domiciliului/Sediul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Codul de exploataţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Adresa exploataţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Data ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 8FORMULAR de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele /Denumirea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ CNP/CUI ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Adresa domiciliului/Sediul social ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Codul de exploataţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Adresa exploataţiei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 651/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 651 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu