Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.248 din 20.07.2017

pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 637 din 04 august 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.573/4.016 din 16.06.2017, întocmit de către Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi de către Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în baza prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor, ţinând cont de prevederile art. 19 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată, în temeiul prevederilor art. 182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2, art. 66 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin: Capitolul I Prevederi generale Articolul 1 Definiţii În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)exploataţie - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii ecvideelor în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor sau a clinicilor veterinare; b)deţinător - orice persoană fizică sau juridică, care are în proprietate sau în posesie ori are sarcina de a deţine un ecvideu, permanent sau temporar, inclusiv în timpul transportului, în pieţe sau în timpul concursurilor, curselor sau evenimentelor culturale; c)proprietar - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate un ecvideu; d)bază naţională de date - baza de date constituită din informaţiile privind deţinătorul şi/sau proprietarul animalului şi din date despre animal şi exploataţie; e)medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii; f)ecvidee - mamifere solipede sălbatice sau domestice din toate speciile genului Equus al familiei ecvideelor şi încrucişările acestora; g)cabaline de rasă/ecvidee înregistrate - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registre genealogice; h)ecvidee cu origine necunoscută - ecvidee ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi; i)paşaportul pentru ecvideu - actul de identificare al ecvideului, emis de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare ANZ/Oficiul Judeţean de Zootehnie, denumit în continuare OJZ/Centrul Regional de Zootehnie, denumit în continuare CRZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deţinătorului ecvideului; j)paşaport duplicat - paşaport marcat ca atare în mod distinct „paşaport duplicat", emis de către organismul emitent, după cum urmează:1. atunci când documentul de identificare original este pierdut sau autoritatea emitentă deţine dovada că anumite detalii de identificare din documentul de identificare existent nu sunt compatibile cu ecvideul corespunzător, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau al metodei alternative de verificare a identităţii cu o trimitere la numărul unic de identificare pe viaţă înregistrat în baza de date a organismului emitent; 2. pentru cabalinele de rasă/ecvideele înregistrate care au depăşit vârsta de identificare, cu condiţia ca adeverinţa de montă şi declaraţia de fătare să fie disponibile şi femela-mamă sau, în cazul transferului de embrioni, femela-receptoare să fie identificată în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 al Comisiei din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor. În cazul emiterii unui paşaport duplicat, organismul emitent clasifică ecvideul, în secţiunea II, partea II din documentul de identificare duplicat, ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman; k)paşaport înlocuitor - paşaport marcat ca atare în mod distinct cu sintagma „paşaport înlocuitor", emis de către organismul emitent, atunci când:1. documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită; 2. nu există niciun indiciu sau nicio dovadă care să ateste că, pentru animalul în cauză, a fost anterior emis un document de identificare de către un organism emitent; 3. ecvideele cu origine necunoscută au depăşit vârsta de identificare. În cazul emiterii unui paşaport înlocuitor, organismul emitent va clasifica ecvideul, în secţiunea II, partea II din documentul de identificare înlocuitor ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman; l)transponder/microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 şi aplică tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanţă minimă de 12 cm; m)Stud Book - Cartea crescătoriei naţionale - documentul oficial în care se înregistrează cronologic datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării; n)număr unic de identificare pe viaţă - UELN - cod alfanumeric unic, alcătuit din 15 caractere, care cuprinde toate informaţiile privind fiecare ecvideu, baza de date şi ţara în care au fost înregistrate pentru prima dată aceste informaţii conform sistemului de codare al Universal Equine Life Number şi care conţine un cod de identificare compatibil cu UELN, din 6 caractere, pentru baza de date, urmat de un număr de identificare individual din 9 caractere, alocat ecvideului; o)dispozitiv de citire transponder/microcip - dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785; p)mişcarea ecvideelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal; q)identificare - acţiunea de implantare a transponderului la ecvidee; r)înregistrare - acţiunea de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, de predare a acesteia la ANZ/OJZ şi de operare a datelor în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor; s)acces şi vizualizare - deţinerea de nume de utilizator şi parolă în vederea vizualizării de date în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor; t)utilizator - persoană fizică sau juridică cu drept de acces, vizualizare şi/sau operare a datelor în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor. Articolul 2 Obiective generale(1) Prezentul ordin stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, prin înregistrarea utilizatorilor şi a exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.(2) Ecvideele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 262/2015, precum şi ale prezentului ordin; circulaţia pe teritoriul României a ecvideelor neidentificate în sensul prezentului ordin şi/sau fără a fi însoţite de paşaport şi de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv certificatul de sănătate, iar, în cazul transportului la abator, şi de documentul de lanţ alimentar, este interzisă.(3) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, organizaţi potrivit legii.(4) Utilizatorii implicaţi în activităţile Sistemului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, denumit în continuare SIIE, garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate ecvideele din România sunt identificate utilizându-se un transponder care îndeplineşte condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri este interzisă în cazul ecvideelor neidentificate şi neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi fără paşaport.(7) Implantarea transponderului la cabalinele de rasă/ecvideele înregistrate se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi potrivit legii, iar completarea fişei de identificare şi înregistrare a cabalinelor de rasă, precum şi operarea în SIIE se efectuează de către ANZ/OJZ; deţinătorul de cabaline trebuie să prezinte documentele care atestă rasa şi originea, eliberate/vizate şi înregistrate la ANZ, în calitate de autoritate de Stud Book; în cazul în care deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria „ecvidee de rasă necunoscută".(8) În paşapoartele ecvideelor care au implantate mai multe transpondere se completează toate codurile emise la citirea acestora.(9) Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, pot decide să suspende statutul de invaliditate al paşaportului duplicat al ecvideului destinat sacrificării pentru consumul uman în condiţiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262. Articolul 3 Asigurarea fondurilor Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a ecvideelor se asigură după cum urmează: a)din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA -, tipărirea şi eliberarea formularelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, în limita bugetului aprobat; fiecare fişă de identificare şi înregistrare a ecvideelor se emite în 3 exemplare autocopiative: unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit, unul pentru ANZ/OJZ şi unul pentru proprietarul animalului; seriile fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor sunt alocate de către ANSVSA, în baza solicitărilor direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b)din bugetul ANZ, următoarele:1. formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor pentru cabalinele de rasă, furnizarea, la cerere, a formularului de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului, a formularului pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social al proprietarului/deţinătorului - schimbarea exploataţiei ecvideului, a formularului pentru declararea morţii/dispariţiei - găsirii unui ecvideu, a formularului de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu; 2. întocmirea, eliberarea şi expedierea paşapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naţionale de date pentru ecvidee, softul şi mentenanţa softului, echipamentele necesare pentru administrarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei naţionale de date pentru ecvidee; c)de către proprietarul/deţinătorul ecvideelor - costul transponderului, costul manoperei de implantare a microcipului, costul aferent completării şi predării la ANZ/OJZ a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi înlocuitor. Capitolul II Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor Articolul 4 Termene de identificare şi înregistrare(1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor se efectuează în exploataţii înregistrate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.(2) Ecvideele trebuie să fie identificate, înregistrate şi să deţină paşaport în termen de maximum 12 luni de la data naşterii şi, în orice caz, înainte de a părăsi definitiv exploataţia în care s-au născut, cu excepţia cazului în care o astfel de deplasare are loc în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. k) pct. 3 din prezentul ordin, ca mânji sub iapa-mamă, sau în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 în cazul ecvideelor cu vârsta de cel mult 12 luni destinate sacrificării.(3) Un nou document de identificare poate fi emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262. Articolul 5 Condiţii de identificare, înregistrare şi operare(1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarilor/deţinătorilor animalelor şi se realizează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii, cu excepţia cabalinelor de rasă.(2) Operarea în baza naţională de date a ecvideelor se efectuează de către reprezentanţii ANZ, CRZ şi OJZ.(3) Acordarea UELN şi emiterea paşapoartelor pentru ecvidee se realizează de către ANZ/CRZ/OJZ.(4) Implantarea transponderului la caii de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, în prezenţa reprezentantului OJZ care completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideului şi care fotografiază caii respectivi şi dangalele, dacă acestea există.(5) Pentru evitarea multiplei identificări se efectuează o verificare, prin scanarea cu cititorul de transpondere, a întregii suprafeţe a corpului ecvideului pentru a se vedea dacă nu există un transponder implantat anterior; în urma verificării pot fi identificate trei situaţii:a)ecvideul are unul sau mai multe transpondere implantate anterior, dar nu deţine paşaport şi nu se regăseşte înregistrat în SIIE, caz în care se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, în care se menţionează numărul microcipului sau microcipurilor depistate, şi se emite un document de identificare duplicat sau înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; b)ecvideul a depăşit vârsta de identificare şi nu are un transponder implantat anterior, situaţie în care se implantează un transponder în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza căruia se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi se emite un document de identificare duplicat sau înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; c)există semne clinice că microcipul a fost îndepărtat fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, situaţie în care se implantează un transponder aprobat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza căruia se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideului şi se emite un document de identificare înlocuitor în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262. (6) În vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, fişa de identificare şi înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate fi depusă la sediul ANZ sau OJZ şi de către proprietarul/deţinătorul ecvideului; în cazul în care în diagrama cuprinsă în fişa de identificare şi înregistrare nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, trebuie ataşat la fişa de identificare şi înregistrare şi desenul castanelor, prevăzut la secţiunea XI din paşaport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(7) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară sau un transponder cu cod de fabricant şi nu are paşaport, nu se implantează un alt transponder; fişa de identificare şi înregistrare a ecvideului se întocmeşte pe baza transponderului existent; dacă are implantat un microcip din altă ţară, atunci fişa de identificare este trimisă la ANZ, pentru a se verifica dacă în ţara respectivă a fost emis un paşaport pentru acel ecvideu, iar în situaţia în care paşaportul original a fost emis în altă ţară, proprietarul/deţinătorul trebuie să solicite un paşaport duplicat la organismul emitent din ţara respectivă, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262.(8) În situaţia în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară şi are un paşaport emis în ţara respectivă, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, care se transmite la ANZ sau OJZ, împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în SIIE şi în paşaportul ecvideului.(9) În situaţia în care ecvideul nu are implantat un transponder din altă ţară, dar are un paşaport emis în altă ţară, se implantează un transponder aprobat pentru identificarea ecvideelor în România, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi se transmite la ANZ sau OJZ împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în SIIE şi în paşaportul ecvideului.(10) În situaţia în care un ecvideu nu are implantat un transponder şi nu a depăşit vârsta de identificare, se implantează un transponder aprobat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza căruia se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi se emite un paşaport.(11) Dacă ecvideul identificat a depăşit vârsta de identificare, în cazul cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate se emite un paşaport duplicat, iar în cazul ecvideelor cu origine necunoscută se emite un paşaport înlocuitor, iar costul paşaportului duplicat/înlocuitor se achită la sediul ANZ/OJZ sau prin virare de numerar în contul ANZ, deschis la trezorerie.(12) În situaţia în care un ecvideu deţine un paşaport care nu respectă cerinţele minime prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 sau deţine un paşaport în care anumite detalii de identificare nu au fost înregistrate cu acurateţe sau este un cal reclasificat din categoria „ecvideu de rasă necunoscută" în categoria „cal de rasă/ecvideu înregistrat", reclasificare făcută în urma efectuării testului ADN, se poate emite un paşaport nou în care trebuie specificată data emiterii primului paşaport şi data eliberării celui de al doilea paşaport, iar primul paşaport trebuie predat la ANZ în vederea anulării.(13) Este strict interzisă îndepărtarea sau distrugerea transponderului cu care este identificat un ecvideu în altă situaţie decât a morţii, respectiv a uciderii sau sacrificării acestuia sub supravegherea medicului veterinar oficial, precum şi completarea neautorizată a oricăror date în paşaport. Articolul 6 Emiterea şi distribuirea paşaportului(1) Emiterea paşaportului pentru ecvideu se efectuează de către ANZ/CRZ/OJZ.(2) Distribuirea paşapoartelor către proprietarii/deţinătorii de ecvidee se efectuează după cum urmează:a)direct proprietarului/deţinătorului ecvideului, la sediul ANZ sau OJZ; b)prin Poşta Română, cu confirmare de primire. (3) Completarea paşaportului ecvideului se efectuează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262, după cum urmează:a)secţiunea I partea A şi B şi, atunci când este cazul, partea C secţiunea II partea I, atunci când este cazul, şi partea a II-a doar la emiterea paşaportului duplicat/înlocuitor, precum şi secţiunile IV, V şi XI, de către autoritatea emitentă, respectiv de către ANZ/OJZ/CRZ; b)secţiunea VI, de către organele de control abilitate, cu menţionarea calităţii acestora; c)secţiunea I partea C, atunci când este cazul, părţile II şi III din secţiunea II, precum şi secţiunile III, VII, VIII, IX şi X, de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică, organizat conform legii, după caz. (4) În cazul paşapoartelor emise anterior intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262 şi până la implementarea noului format de paşaport se completează secţiunile corespunzătoare domeniului de competenţă.(5) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului ecvideului, proprietarul/deţinătorul solicită eliberarea unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANZ/CRZ/OJZ. Articolul 7 Obligaţiile părţilor implicate în identificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor
(1) Obligaţiile proprietarului/deţinătorului sunt următoarele:a)anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea fiecărui ecvideu, în vederea identificării, înregistrării şi eliberării paşaportului, înainte de împlinirea vârstei de 12 luni sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de data care survine mai devreme; b)anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la intenţia de vânzare/cumpărare sau donaţia ecvideelor în vederea eliberării documentelor sanitar - veterinare necesare; c)permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea efectuării acţiunilor de identificare şi înregistrare, precum şi a acţiunilor sanitar - veterinare pentru toate ecvideele; d)permite medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea desfăşurării controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele; e)achiziţionează transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari şi secundari este publicată la adresa de internet: www.anarz.eu; f)completează cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; g)în vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, depune la sediul ANZ/OJZ cererea prevăzută la lit. f); de asemenea, proprietarul/deţinătorul de ecvidee poate depune la sediul ANZ/OJZ şi fişa de identificare şi înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii; h)oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; i)pentru identificarea şi înregistrarea cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate prezintă la ANZ/OJZ documentele care atestă rasa şi originea eliberate/vizate şi înregistrate la ANZ; în cazul în care proprietarul/deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective sunt înregistrate în categoria „ecvideu de rasă necunoscută"; j)notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la ecvideele din exploataţia proprie; k)deţine asupra sa paşaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mişcare în afara exploataţiei; nu este necesar ca documentul de identificare să însoţească ecvideele înregistrate şi ecvideele destinate reproducţiei şi producţiei, atunci când acestea:1. se află pe păşuni, iar paşaportul poate fi prezentat fără întârziere de către proprietar/deţinător; 2. sunt călărite, conduse, duse sau preluate temporar, fie în vecinătatea exploataţiei, pe teritoriul României, astfel încât paşaportul să poată fi prezentat fără întârziere; fie în perioada de transhumanţă a ecvideelor înspre şi dinspre zonele de păşune de vară înregistrate, cu condiţia ca paşapoartele să poată fi prezentate la exploataţia de plecare; 3. nu sunt înţărcate şi însoţesc iapa-mamă sau iapa-surogat; 4. participă la un antrenament sau la un test pentru o competiţie ecvestră sau la un eveniment pentru care este necesar să părăsească temporar locul antrenamentului, al competiţiei sau al evenimentului; 5. sunt deplasate sau transportate într-o situaţie de urgenţă legată de ecvideele însele sau de exploataţia în care sunt ţinute. l)în cazul vânzării-cumpărării/donaţiei/moştenirii ecvideului, noul deţinător are obligaţia de a preda paşaportul la ANZ/OJZ în termen de maximum 7 zile lucrătoare, în vederea operării în paşaportul ecvideului a datelor noului deţinător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeaşi localitate, cât şi în cazul schimbării localităţii sau judeţului; totodată, noul deţinător are obligaţia să completeze şi să depună formularul de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu documentele solicitate în acesta; m)în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului, proprietarul/deţinătorul ecvideului are obligaţia de a prezenta la ANZ/OJZ paşaportul acestuia, precum şi o copie a actului din care să reiasă noua adresă a proprietarului/deţinătorului, în vederea operării datelor în paşaportul ecvideului şi în baza naţională de date, iar în cazul schimbării exploataţiei ecvideului, proprietarul/deţinătorul are obligaţia de a depune la ANZ/OJZ o copie a actului din care reiese noua exploataţie, în vederea operării datelor în baza naţională de date; totodată, proprietarul/deţinătorul are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social, respectiv pentru schimbarea exploataţiei ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta; n)în cazul morţii/dispariţiei unui ecvideu, trebuie să predea paşaportul acestuia la ANZ/OJZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariţia animalului; în cazul găsirii ecvideului dispărut, deţinătorul trebuie să se prezinte la ANZ/OJZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea paşaportului acestuia; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru declararea morţii/dispariţiei/găsirii unui ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta; o)în cazul pierderii, furtului, deteriorării paşaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deţinătorul nu mai posedă paşaportul acestuia, solicită eliberarea pentru animalul în cauză a unui paşaport duplicat/înlocuitor la ANZ/OJZ sau în ţara unde acesta a fost emis; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta.
(2) Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit sunt următoarele:a)să deţină cititor de transpondere conform standardului ISO 11785; b)să implanteze, la ecvideele neidentificate, transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 7 zile de la primirea solicitării din partea proprietarului, după asigurarea prealabilă că ecvideul este neidentificat, prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafeţe a corpului ecvideului; c)să completeze şi să depună la ANZ/OJZ, în termen de maximum 30 de zile, în condiţiile prevăzute la art. 3 lit. c), pe baza procesului-verbal de predare-primire al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, iar în cazul în care în diagramă - pagina a doua din fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor - nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, atunci va trebui să ataşeze şi desenul castanelor prevăzut în secţiunea XI din paşaport, conform modelului prezentat în anexa nr. 8; de asemenea, medicul veterinar de liberă practică împuternicit poate depune la sediul ANZ/OJZ şi cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee completată de proprietarul/ deţinătorul ecvideelor; d)să utilizeze pentru identificarea ecvideelor transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt prevăzute cu 6 etichete autocolante cu numărul emis de transponder; cele 6 etichete autocolante sunt utilizate după cum urmează:

(i) se aplică trei etichete, câte una pe prima pagină a fiecăruia dintre cele trei exemplare autocopiative ale fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor;
(ii) se aplică trei etichete, câte una pe a doua pagină a fiecăruia dintre exemplarele fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor - diagrama, la rubrica corespunzătoare;

e)se asigură că proprietarul/deţinătorul ecvideului este cel înscris în paşaport sau că există documente care justifică prezenţa ecvideului în locul respectiv şi la deţinătorul în cauză, iar transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mişcării animalului sau a diferitelor acţiuni sanitar-veterinare; f)să completeze părţile II şi III din secţiunea II, precum şi secţiunile VI, VII, VIII şi IX din paşaport; g)să înregistreze în Registrul naţional al exploataţiilor proprietarii/deţinătorii de ecvidee, alocându-le cod de exploataţie în cazul în care nu deţin. (3) Obligaţiile unităţii de sacrificare sunt următoarele:a)se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; b)respinge de la sacrificare pentru consum uman ecvideele pentru care au fost emise paşapoarte înlocuitoare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262; c)respinge de la sacrificare pentru consum uman ecvideele care deţin paşapoarte duplicat emise în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, dacă invaliditatea paşapoartelor pentru sacrificarea ecvideelor pentru consum uman nu a fost suspendată; d)întocmeşte procesul-verbal de distrugere a transponderelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9; e)trimite, în termen de 48 de ore de la sacrificarea ecvideelor, paşapoartele acestora însoţite de un proces-verbal de predare-primire a paşapoartelor la OJZ din judeţul unde este înregistrat ecvideul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, şi procesul-verbal de distrugere a transponderelor; f)se asigură că în paşaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare/ucidere; g)la sfârşitul fiecărei luni comunică ANZ rapoartele cu ecvideele sacrificate în luna respectivă. (4) Obligaţiile medicului veterinar oficial sunt următoarele:a)se asigură că proprietarul/deţinătorul ecvideului corespunde cu cel înscris în paşaport sau există documente care justifică prezenţa ecvideului în locul respectiv şi la deţinătorul în cauză, iar transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia controalelor oficiale sau a diferitelor acţiuni sanitar-veterinare; b)completează secţiunile III şi X, iar, atunci când este cazul, secţiunile VI, VII, VIII şi IX din paşaport; c)în cazul eliminării ecvideului prin sacrificare/ucidere:1. la locul de debarcare se asigură că ecvideele sunt însoţite de documentele sanitare-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare şi corespund cu datele din paşaport, că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; 2. se asigură că transponderele sunt distruse şi completează în paşaport, pe toate paginile, „ANULAT", motivul eliminării şi data eliminării ecvideului; 3. se asigură că nu sunt admise la sacrificare ecvideele ce deţin paşapoarte înlocuitoare emise în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262, precum şi ecvideele ce deţin paşapoarte sau paşapoarte duplicat pentru care nu a fost suspendat statutul de invaliditate privind sacrificarea ecvideelor pentru consumul uman; 4. declară improprie pentru consumul uman carnea sau porţiunea din carcasă care conţine transponderul, în conformitate cu prevederile cap. V alin. (1) lit. n) din secţiunea II a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, în cazul în care transponderul nu poate fi recuperat de la ecvideul sacrificat pentru consum uman. (5) Obligaţiile direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt următoarele:a)coordonează activitatea persoanelor desemnate prin decizie a directorului executiv, responsabile cu verificarea activităţii de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b)tipăresc şi acordă, cu titlu gratuit, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor; c)alocă electronic formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; d)în cazul în care constată încălcarea prevederilor prezentului ordin, notifică ANZ/OJZ cu privire la aceasta şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru domeniul de competenţă, care vizează deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor. (6) Obligaţiile ANSVSA sunt următoarele:a)coordonează activitatea persoanelor responsabile cu verificarea activităţii de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b)asigură fondurile necesare pentru tipărirea şi eliberarea formularelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat; c)acordă acces gratuit în SNIIA angajaţilor ANZ. (7) Obligaţiile ANZ/CRZ/OJZ sunt următoarele:a)identifică şi înregistrează cabalinele de rasă, monitorizează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor; b)preia de la proprietarul/deţinătorul animalului sau de la medicul veterinar de liberă practică, organizat conform legii, documentele prevăzute la alin. (1) lit. g) şi la alin. (2) lit. c); c)acordă UELN; d)emite paşapoartele pentru ecvidee în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; e)la identificarea cabalinelor de rasă, alături de completarea fişei de identificare, acestea trebuie fotografiate, cu evidenţierea dangalelor, dacă acestea există; f)operează în SIIE datele privind:

(i) înregistrarea fişei de identificare a ecvideelor, înregistrarea diagramei pentru toate ecvideele identificate;
(ii) vânzarea-cumpărarea, moştenirea, donaţia ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 4;
(iii) schimbarea exploataţiei ecvideului, schimbarea adresei proprietarului/deţinătorului ecvideului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 5;
(iv) moartea, dispariţia şi găsirea ecvideelor, pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 6;

g)eliberează paşaportul duplicat/înlocuitor pentru ecvidee pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 7 şi pe baza fişei de identificare la ecvideele pentru care s-a depăşit vârsta de identificare, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262; h)efectuează controale şi aplică sancţiuni care vizează proprietarii/deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin; i)acordă drepturile de acces şi operare în SIIE pentru proprietarii exploataţiilor şi/sau medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii ce efectuează acţiunile sanitar-veterinare prevăzute în programul strategic, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANZ; j)organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, cu privire la modul de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi modul de accesare şi vizualizare a datelor privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor în SIIE; k)furnizează, la cerere, proprietarilor/deţinătorilor informaţii din SIIE.
(8) Formularele prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5, 6, 7, precum şi desenul castanelor prevăzut la anexa nr. 8 se pot descărca de pe adresa www.anarz.eu sau se pot obţine de la sediile ANZ/CRZ/OJZ.
Capitolul III Prevederi tranzitorii şi finale Articolul 8(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, datele cu privire la ecvideele neidentificate care deţin un microcip neautorizat sau cărora li se va implanta un transponder care nu corespunde specificaţiilor stabilite de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt operate în SIIE doar după implantarea unui microcip aprobat.(2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Paşapoartele emise în condiţiile legii, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile.(4) Fişele de identificare şi înregistrare a ecvideelor existente în stoc la data intrării în vigoare a prezentului ordin pot fi utilizate cel mult 60 de zile de la această dată. Articolul 9 Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 10 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 60/651/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 5 august 2013, se abrogă. Articolul 11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu Brănescu ANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. Fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor ANEXA Nr. 2 CERERE pentru eliberarea unui paşaport pentru ecvidee Către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul Judeţean de Zootehnie ........ .......... ........ ................ ................ ........ ............. Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ................ .............., domiciliat(ă) în ........ ................ ................ ........ ............., nr. telefon ........ ................ ............... solicit eliberarea unui/unor paşaport/paşapoarte pentru ecvideul/ecvideele deţinut(e). Data ........ ............ Semnătura ........ ............. ANEXA Nr. 3 PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor Încheiat astăzi, ........ ................ ................ ........ ............... Subsemnaţii, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă ..........., şi ..........., salariat al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul Judeţean de Zootehnie ........ ................ ........ ............, am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de .............. fişe de identificare şi înregistrare a ecvideelor*, cu serii de la ........ ........ până la ................ sau cu următoarele serii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... şi a unui număr de ........ ........ ......... cereri pentru eliberarea unui paşaport de ecvidee, după cum urmează: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (Se vor înscrie numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului de ecvidee şi numărul de microcip al ecvideelor pentru care se solicită eliberarea paşaportului.) Am predat. ........ ............ Am primit. ........ ............. * În cazul în care în diagrama cuprinsă în fişa de identificare şi înregistrare nu sunt completate semne de identificare sau nu sunt completate minimum trei vârtejuri, trebuie ataşat la fişa de identificare şi înregistrare şi desenul castanelor, prevăzut la secţiunea XI din paşaport. ANEXA Nr. 4 FORMULAR de vânzare-cumpărăre/donaţie/moştenire a ecvideului SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele/Denumirea ........ ........... CNP/CUI ........ ........... Adresa domiciliului/Sediul social ........ ........... Codul de exploataţie ........ ........... Adresa exploataţiei ........ ........... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Solicit înregistrarea ca proprietar/deţinător în baza de date şi în paşaportul ecvideului/paşapoartele ecvideelor din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
1.
2.
3.
4.
5.

Menţionez că ecvideul/ecvideele a/au fost obţinute prin: Vânzare-cumpărare  Donaţie  Moştenire  Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor, copie B.I./C.I., CUI, copie card de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie. DECLARAŢIE DE PROPRIETATE Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Data ........ ........ ........... Semnătura/Semnătura reprezentantului legal şi ştampila ........ ................ ................ ................ ........ .............. Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. Numele şi prenumele persoanei autorizate ........ ............ (Se completează cu majuscule.) Semnătura persoanei autorizate ........ ................ Ştampila oficială a persoanei autorizate Data ........ ............... ANEXA Nr. 5 FORMULAR pentru schimbarea adresei de domiciliu/a sediului social al proprietarului/deţinătorului, respectiv pentru schimbarea exploataţiei ecvideului SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele/Denumirea ........ ........... CNP/CUI ........ ........... Adresa veche (dacă este cazul) Adresa domiciliului/Sediul social ........ ........... Exploataţia veche (dacă este cazul) Codul de exploatare ........ ........... Adresa exploataţiei ........ ........... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Adresa nouă (dacă este cazul) Adresa domiciliului/Sediul social ........ ........... Exploataţia nouă (dacă este cazul) Codul de exploataţie ........ ........... Adresa exploataţiei ........ ........... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
1.
2.
3.
4.
5.

 Solicit schimbarea adresei de domiciliu/adresei sediului a proprietarului/deţinătorului.  Solicit schimbarea exploataţiei pe care este/sunt înregistrat/înregistrate ecvideul/ecvideele. Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului social), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie. DECLARAŢIE DE PROPRIETATE Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Data ........ ........ ........... Semnătura/Semnătura reprezentantului legal şi ştampila ........ ................ ................ ................ ........ .............. ANEXA Nr. 6 FORMULAR pentru declararea morţii/dispariţiei/găsirii unui ecvideu SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele/Denumirea ........ ........... CNP/CUI ........ ........... Adresa domiciliului/Sediul social ........ ........... Codul de exploataţie ........ ........... Adresa exploataţiei ........ ........... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
1.
2.
3.
4.
5.

 Declar pe propria răspundere moartea ecvideului/ecvideelor.  Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele a/au dispărut.  Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele pe care l-am/le-am declarat dispărut/dispărute a/au fost găsit/găsite. Data morţii/dispariţiei/găsirii: Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul morţii/dispariţiei), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie. DECLARAŢIE DE PROPRIETATE Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Data ........ ........ ........... Semnătura/Semnătura reprezentantului legal şi ştampila ........ ................ ................ ................ ........ .............. SE COMPLETEAZĂ DOAR ÎN CAZUL GĂSIRII ECVIDEULUI/ECVIDEELOR. Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. Numele şi prenumele persoanei autorizate ........ ......... (Se completează cu majuscule.) Semnătura persoanei autorizate ........ ............. Ştampila oficială a persoanei autorizate ............ Data ........ ........... ANEXA Nr. 7 Formular de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu SOLICITANT (Se completează cu majuscule.) Numele şi prenumele/Denumirea ........ ........... CNP/CUI ........ ........... Adresa domiciliului/Sediul social ........ ........... Codul de exploataţie ........ ........... Adresa exploataţiei ........ ........... (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.) Solicit eliberarea unui duplicat/înlocuitor al paşaportului/paşapoartelor pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:

Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
1.
2.
3.
4.
5.

Declar pe propria răspundere că NU mai deţin paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor din următorul motiv: Pierdere  Furt  Deteriorare  Altele  Dacă motivul este altul, detaliaţi: ........ ........ ............. Ataşez: copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie. DECLARAŢIE DE PROPRIETATE Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii. Data ........ ........ ........... Semnătura/Semnătura reprezentantului legal şi ştampila ........ ................ ................ ................ ........ .............. Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor nu se poate confirma identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior. Numele şi prenumele persoanei autorizate ........ ............. (Se completează cu majuscule.) Semnătura persoanei autorizate ........ ............. Ştampila oficială a persoanei autorizate ............ Data ........ .......... ANEXA Nr. 8 Desenul castanelor prevăzut în secţiunea XI din paşaport Pentru toţi caii fără marcaje şi care au mai puţin de trei vârtejuri trebuie desenat conturul fiecărei castane în pătratul corespunzător/The outline of each horse must be drawn in appropriate square for all horses without markings and with less than three whorls/Pour tous les chevaux ne présentant aucune marque et ayant moins de trois épis, le contour de chaque châtaigne doit être dessiné dans le carré correspondant

MEMBRU ANTERIOR DREPT/RIGHT FORELEG/ANTÉRIEUR DROIT MEMBRU POSTERIOR DREPT/RIGHT HINDLEG/ POSTÉRIEUR DROIT
MEMBRU ANTERIOR STÂNG/LEFT FORELEG/ANTÉRIEUR GAUCHE MEMBRU POSTERIOR STÂNG/LEFT HINDLEG/ POSTÉRIEUR GAUCHE

ANEXA Nr. 9 S.C. ........ ................ .......... ABATORUL ........ ........ ............ LOCALITATEA ........ ............ JUDEŢUL ........ ........ ............ E-mail ........ ................ .......... Tel./Fax Nr. ...... din ........ ............. Proces-verbal de distrugere a transponderelor Încheiat astăzi, ........ ................ ............. Subsemnaţii, ........ ........ ............, medic veterinar oficial din cadrul DSVSA ........ ................ .........., şi ........ ................ ........ ........., reprezentant legal al unităţii de sacrificare ecvidee ........ ................ ............., am procedat astăzi, data de mai sus, la distrugerea transponderelor pentru ecvideele sacrificate conform tabelului:

Nr. crt. Număr paşaport Număr transponder

Semnătura şi parafa medicului veterinar oficial, ........ ................ ................ ........ ........... Semnătura reprezentantului legal al unităţii, ........ ................ ................ ........ ........... Ştampila unităţii ........ ........ ............... ANEXA Nr. 10 S.C. ........ ................ ................ ......... ABATORUL ........ ................ ............. LOCALITATEA ........ ................ ......... JUDEŢUL ........ ................ ........ ........ E-mail ........ ................ .......... Tel./Fax Nr. ...... din ........ ............. OJZ ........ ........ ......... JUDEŢUL ........ ............... Nr. ......... din .............. Proces-verbal de predare-primire a paşapoartelor Încheiat astăzi, ........ ................ ............. Subsemnatul, ........ ................ ........ ..............,. reprezentant al abatorului ........ ................ ................, autorizat pentru sacrificarea ecvideelor, am predat către OJZ ........ ................ ................ ........ .........., reprezentat de ........ ................ ................ ........ .............., un număr de ............. paşapoarte ale ecvideelor, conform tabelului:

Nr. crt. Număr paşaport Număr transponder

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare. Am predat, ........ ........ ............ ........ ........ ............ Am primit, ........ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 248/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 248 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 248/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu