Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6431 din 16 iulie 2009

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situatia din Republica Populara Democrata Coreeana

ACT EMIS DE: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 554 din 10 august 2009In baza art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1.874 (2009) privind situaţia din Republica Populară Democrată Coreeană, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

ANEXĂ

REZOLUŢIA  Nr. 1.874(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.141-a întruniri la 12 iunie 2009

Consiliul de Securitate,

amintind rezoluţiile sale anterioare relevante, inclusiv Rezoluţia nr. 825 (1993), Rezoluţia nr. 1.540 (2004), Rezoluţia nr. 1.695 (2006) si, în special, Rezoluţia nr. 1.718 (2006), precum si declaraţiile preşedintelui Consiliului din 6 octombrie 2006 (S/PRST/2006/41) şi 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7),

reafirmând faptul că proliferarea armelor nucleare, chimice şi biologice şi a vectorilor acestora constituie o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

exprimându-şi serioasa îngrijorare faţă de testul nuclear realizat de Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC) pe 25 mai 2009 (ora locală), test care reprezintă o încălcare a Rezoluţiei nr. 1.718 (2006), precum şi faţă de provocarea pe care un astfel de test o constituie la adresa Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP) şi a eforturilor internaţionale de consolidare a regimului global de neproliferare a armelor nucleare în vederea Conferinţei de revizuire a TNP din 2010 şi faţă de pericolul pe care îl reprezintă pentru pacea şi stabilitatea din regiune şi din afara acesteia,

subliniind sprijinul colectiv pe care îl acordă TNP şi angajamentul său de a consolida Tratatul sub toate aspectele sale, precum şi eforturile globale în direcţia neproliferării şi dezarmării nucleare,

amintind că, potrivit TNP, RPDC nu poate avea statutul de stat dotat cu arme nucleare în nicio circumstanţă,

deplângând anunţul RPDC privind retragerea din TNP şi urmărirea realizării de arme nucleare,

subliniind încă o dată că este important ca RPDC să răspundă altor preocupări umanitare şi de securitate ale comunităţii internaţionale,

subliniind, de asemenea, că măsurile impuse prin prezenta rezoluţie nu sunt menite să aibă consecinţe negative din punct de vedere umanitar pentru populaţia civilă a RPDC,

exprimându-şi serioasa îngrijorare faţă de creşterea tensiunii în regiune şi dincolo de aceasta ca urmare a testului nuclear şi a activităţilor balistice ale RPDC şi estimând că persistă o ameninţare clară la adresa păcii şi securităţii internaţionale,

reafirmând că este important ca toate statele membre să susţină obiectivele si principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite,

acţionând în temeiul cap. VII din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi adoptând măsuri potrivit art. 41,

1.  condamnă în cei mai fermi termeni testul nuclear realizat de RPDC pe 25 mai 2009 (ora locală), test care încalcă în mod flagrant rezoluţiile sale relevante, în special Rezoluţia nr. 1.695 (2006) şi Rezoluţia nr. 1.718 (2006), precum şi declaraţia preşedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7);

2.  cere ca RPDC să nu mai realizeze niciun alt test nuclear şi nicio lansare folosind tehnologia de rachete balistice;

3.  hotărăşte ca RPDC să îşi suspende toate activităţile din cadrul programului său de rachete balistice şi, în acest context, să îşi restabilească angajamentele preexistente faţă de moratoriul privind lansările de rachete;

4.  cere ca RPDC să îşi îndeplinească imediat şi pe deplin obligaţiile impuse prin rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate, în special prin Rezoluţia nr. 1.718 (2006);

5.  cere ca RPDC să revină imediat asupra anunţului de retragere din TNP;

6.  cere în continuare ca RPDC să revină cât mai curând la TNP şi la garanţiile Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), ţinând cont de drepturile şi obligaţiile statelor părţi la TNP, şi subliniază necesitatea ca toate statele părţi la TNP să continue să îşi îndeplinească obligaţiile impuse de Tratat;

7.  solicită tuturor statelor membre să îşi îndeplinească obligaţiile impuse prin Rezoluţia nr. 1.718 (2006), inclusiv în ceea ce priveşte numirile făcute de comitetul înfiinţat potrivit Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) (Comitetul), conform declaraţiei preşedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7);

8.  hotărăşte că RPDC trebuie să abandoneze toate armele nucleare şi programele nucleare existente de o manieră totală, verificabilă şi ireversibilă şi să înceteze imediat toate activităţile conexe, să acţioneze în strictă conformitate cu obligaţiile aplicabile părţilor potrivit TNP şi cu termenii şi condiţiile Acordului de garanţii semnat cu AIEA (IAEAINFCIRC/403) şi să asigure o transparenţă care să se extindă dincolo de aceste cerinţe, inclusiv în ceea ce priveşte accesul la persoane, documentaţie, echipament şi facilităţi, conform cerinţelor şi necesităţilor stabilite de AIEA;

9.  hotărăşte că măsurile din paragraful 8 (b) al Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica, de asemenea, tuturor armelor şi materialelor conexe, precum şi tranzacţiilor financiare, instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistenţei legate de furnizarea, fabricarea, întreţinerea sau utilizarea unor astfel de arme sau materiale;

10.  hotărăşte că măsurile din paragraful 8 (a) al Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica, de asemenea, tuturor armelor şi materialelor conexe, precum şi tranzacţiilor financiare, instruirii tehnice, consilierii, serviciilor sau asistenţei legate de furnizarea, fabricarea, întreţinerea sau utilizarea unor astfel de arme, cu excepţia armelor de calibru mic şi uşoare şi materialelor conexe ale acestora, şi cere statelor să fie vigilente în ceea ce priveşte furnizarea, vânzarea sau transferul către RPDC, pe cale directă sau indirectă, de arme de calibru mic sau uşoare şi hotărăşte în continuare că statele trebuie să anunţe Comitetul cu cel puţin 5 zile înainte de a vinde, furniza sau transfera către RPDC arme de calibru mic sau uşoare;

11. cere tuturor statelor să inspecteze, în acord cu autorităţile lor naţionale şi potrivit legislaţiei naţionale şi dreptului internaţional, orice încărcătură cu destinaţia sau provenind din RPDC, pe teritoriul lor, inclusiv pe aeroporturi şi în porturile maritime, dacă statul respectiv deţine informaţii care îi dau motive rezonabile de a suspecta că încărcătura conţine articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c) din Rezoluţia nr. 1.718 ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezoluţie, în vederea aplicării stricte a respectivelor prevederi;

12.  cere tuturor statelor membre să inspecteze, cu acordul statului de pavilion, vasele aflate în marea liberă, dacă deţin informaţii care le dau motive rezonabile de a suspecta că încărcătura acestor vase conţine articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c) din Rezoluţia nr. 1.718 (2006) ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezoluţie, în vederea aplicării stricte a respectivelor prevederi;

13.  cere tuturor statelor să accepte inspecţiile efectuate potrivit paragrafelor 11 şi 12 şi, dacă statul de pavilion nu este de acord cu inspecţia în afara apelor teritoriale, hotărăşte că statul de pavilion trebuie să dea instrucţiuni vasului să se îndrepte către un port adecvat şi convenabil în vederea inspectării de către autorităţile locale, potrivit paragrafului 11;

14. hotărăşte să autorizeze toate statele membre să confişte şi să distrugă articolele care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c)din Rezoluţia nr. 1.718 ori potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezoluţie şi care sunt identificate la inspectarea efectuată potrivit paragrafului 11, 12 sau 13 de o manieră compatibilă cu obligaţiile impuse prin rezoluţiile aplicabile ale Consiliului de Securitate, inclusiv prin Rezoluţia nr. 1.540 (2004), precum şi cu obligaţiile părţilor la TNP, Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor chimice, precum şi privind distrugerea acestora din 29 aprilie 1997 şi la Convenţia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi utilizării armelor bacteriologice (biologice) şi toxice, precum şi privind distrugerea acestora din 10 aprilie 1972 şi hotărăşte în continuare că toate statele vor coopera în această direcţie;

15. cere tuturor statelor membre ca, atunci când efectuează o inspecţie potrivit paragrafului 11, 12 sau 13 ori atunci când confiscă sau distrug o încărcătură potrivit paragrafului 14, să prezinte imediat Comitetului rapoarte conţinând informaţiile relevante referitoare la inspecţie, confiscare şi distrugere;

16.  solicită tuturor statelor membre ca, atunci când un stat de pavilion nu cooperează cu ele potrivit paragrafului 12 sau 13, să prezinte imediat Comitetului un raport conţinând informaţiile relevante;

17.   hotărăşte că statele membre trebuie să interzică furnizarea de către cetăţenii lor sau de pe teritoriile lor de servicii de alimentare, cum ar fi furnizarea de combustibil sau de alte resurse ori prestarea de alte servicii în beneficiul vaselor RPDC, dacă deţin informaţii care le dau motive rezonabile să creadă că acestea transportă articole care nu pot fi furnizate, vândute, transferate sau exportate, potrivit paragrafului 8 (a), 8 (b) sau 8 (c)din Rezoluţia nr. 1.718 (2006) sau potrivit paragrafului 9 sau 10 din prezenta rezoluţie, cu excepţia cazului în care furnizarea de astfel de servicii este necesară în scopuri umanitare sau înainte ca încărcătura să fie inspectată, confiscată şi distrusă după necesitate, şi subliniază că acest paragraf nu are menirea de a afecta activităţile economice legale;

18. solicită statelor membre, pe lângă respectarea obligaţiilor ce le revin potrivit paragrafelor 8 (d) şi 8 (e) ale Rezoluţiei nr. 1.718 (2006), să împiedice oferirea de servicii financiare sau transferul către teritoriul lor, prin teritoriul lor ori de pe teritoriul lor, către sau de către cetăţenii lor, către ori de către entităţile organizate potrivit legilor lor (inclusiv filiale aflate în străinătate), către sau de către persoane ori instituţii financiare aflate pe teritoriul lor, de bunuri ori resurse financiare sau de alt tip care ar putea contribui la programele sau activităţile nucleare ale RPDC ori legate de rachetele balistice sau de alte arme de distrugere în masă, inclusiv prin îngheţarea tuturor bunurilor sau resurselor financiare ori de alt tip de pe teritoriile lor sau care vor ajunge pe teritoriile lor ori care sunt în jurisdicţia lor sau care vor intra în jurisdicţia lor, care sunt asociate cu astfel de programe sau activităţi, precum şi prin intensificarea monitorizării, pentru a împiedica realizarea oricăror tranzacţii de acest tip, în acord cu autorităţile lor naţionale şi potrivit legislaţiei lor;

19.    solicită tuturor statelor membre şi instituţiilor internaţionale financiare şi de creditare să nu îşi asume noi angajamente privind granturi, asistenţă financiară sau împrumuturi concesionale acordate RPDC, cu excepţia obiectivelor umanitare şi de dezvoltare care vizează în mod direct nevoile populaţiei civile sau promovarea denuclearizării, şi, de asemenea, cere statelor să manifeste vigilenţă sporită în vederea reducerii angajamentelor actuale;

20. solicită statelor membre să nu furnizeze sprijin financiar public comerţului cu RPDC (nici prin acordarea de credite de export, garanţii sau asigurări cetăţenilor lor ori entităţilor implicate în acest tip de comerţ), dacă acest sprijin financiar ar putea contribui la programele sau activităţile RPDC nucleare ori legate de rachetele balistice sau de alte arme de distrugere în masă;

21.  subliniază că toate statele membre trebuie să respecte prevederile paragrafelor 8 (a) (iii) şi 8 (d) ale Rezoluţiei nr. 1.718 (2006), fără prejudicierea activităţilor misiunilor diplomatice din RPDC, potrivit Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice;

22. solicită tuturor statelor membre să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 45 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi apoi la cererea Comitetului privind măsurile concrete pe care le-au adoptat pentru a implementa în mod efectiv prevederile paragrafului 8 al Rezoluţiei nr. 1.718 (2006), precum şi ale paragrafelor 9 şi 10 ale prezentei rezoluţii, precum şi măsurile financiare stabilite în paragrafele 18, 19 şi 20 ale prezentei rezoluţii;

23.  hotărăşte că măsurile stabilite în paragrafele 8 (a), 8 (b) şi 8 (c) ale Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) se vor aplica şi articolelor enumerate în INFCIRC/254/Rev. 9/Part 1a şi INFCIRC/254/Rev. 7/Part 2a;

24.  hotărăşte să modifice măsurile impuse prin paragraful 8 al Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) şi prin prezenta rezoluţie, inclusiv prin desemnarea entităţilor, bunurilor şi persoanelor vizate, şi îndeamnă Comitetul să îşi îndeplinească sarcinile în acest sens şi să raporteze Consiliului de Securitate în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţii şi hotărăşte în continuare că, în cazul în care Comitetul nu va fi acţionat, atunci Consiliul de Securitate va modifica măsurile în termen de 7 zile de la primirea raportului;

25.   hotărăşte că eforturile Comitetului trebuie să se intensifice, în vederea implementării depline a Rezoluţiei nr. 1.718 (2006), a declaraţiei preşedintelui Consiliului din 13 aprilie 2009 (S/PRST/2009/7) şi a prezentei rezoluţii, printr-un program de lucru care să acopere respectarea prevederilor acestor texte, investigaţiile, informarea, dialogul, asistenţa şi cooperarea, program ce trebuie înaintat Consiliului până la 15 iulie 2009, iar Comitetul trebuie să primească şi să analizeze rapoarte de la statele membre conform paragrafelor 10, 15, 16 şi 22 ale prezentei rezoluţii;

26. cere secretarului general să înfiinţeze pentru o perioadă iniţială de un an, în consultare cu Comitetul, un grup de până la 7 experţi (grupul de experţi), care va funcţiona sub direcţia Comitetului, având următoarele sarcini: (a) asistarea Comitetului în vederea îndeplinirii mandatului acestuia definit în Rezoluţia nr. 1.718 (2006) şi a funcţiilor menţionate în paragraful 25 al prezentei rezoluţii; (b) colectarea, examinarea şi analizarea informaţiilor provenind de la state, organismele relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de la alte părţi interesate privind implementarea măsurilor impuse prin Rezoluţia nr. 1.718 (2006) şi prin prezenta rezoluţie, în special privind nerespectarea prevederilor acestora; (c) formularea de recomandări privind acţiunile pe care Consiliul, Comitetul sau statele membre le-ar putea întreprinde pentru o mai eficientă implementare a măsurilor impuse prin Rezoluţia nr. 1.718 (2006) şi prin prezenta rezoluţie; (d) înaintarea către Consiliu a unui raport intermediar privind activitatea sa, în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei rezoluţi, şi a unui raport final conţinând concluzii şi recomandări, cu cel puţin 30 de zile înainte de terminarea mandatului său;

27.   îndeamnă toate statele, organismele relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi alte părţi interesate să coopereze pe deplin cu Comitetul şi cu grupul de experţi, mai ales furnizându-le toate informaţiile aflate la dispoziţia lor privind implementarea măsurilor impuse prin Rezoluţia nr. 1.718 (2006) şi prin prezenta rezoluţie;

28. cere tuturor statelor membre să manifeste vigilenţă şi să nu permită ca cetăţenii RPDC să fie beneficiarii unei instruiri specializate oferite pe teritoriile lor sau de către cetăţenii lor în privinţa unor discipline care ar putea contribui la proliferarea activităţilor nucleare în RPDC şi la dezvoltarea vectorilor de arme nucleare;

29.  cere RPDC să adere la Tratatul de interzicere totală a testelor nucleare cât mai curând;

30. sprijină dialogul paşnic, cere RPDC să revină imediat la formatul hexagonal de discuţii fără precondiţii şi îi îndeamnă pe toţi participanţii să îşi intensifice eforturile privind implementarea deplină şi rapidă a Declaraţiei comune din 19 septembrie 2005 şi a documentelor comune din 13 februarie 2007 şi 3 octombrie 2007 de către China, RPDC, Japonia, Republica Coreea, Federaţia Rusă şi Statele Unite, în vederea unei denuclearizări verificabile a Peninsulei Coreene şi a menţinerii păcii şi stabilităţii în Peninsula Coreeană şi în Asia de Nord-Est;

31. îşi exprimă angajamentul faţă de găsirea unei rezolvări paşnice, diplomatice şi politice a situaţiei şi salută eforturile membrilor Consiliului şi ale altor state membre de a identifica o soluţie paşnică şi globală, prin dialog, şi de a evita acţiunile care ar putea agrava tensiunile;

32.  afirmă că va monitoriza constant acţiunile RPDC şi că este gata să reexamineze adecvarea măsurilor prevăzute în paragraful 8 al Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) şi în paragrafele relevante ale prezentei rezoluţii, inclusiv prin consolidarea, modificarea, suspendarea sau ridicarea măsurilor, după cum va fi necesar, având în vedere modul în care RPDC se va conforma prevederilor relevante ale Rezoluţiei nr. 1.718 (2006) şi ale prezentei rezoluţii;

33.  subliniază că vor fi necesare hotărâri suplimentare în cazul în care se vor impune şi alte măsuri;

34. hotărăşte să rămână activ sesizat cu această chestiune.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6431/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6431 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 6431/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu