Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 64 din 28 februarie 2003

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din  4 martie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul-cadru al contractului individual de munca, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.
    (2) Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

    ANEXA 1

                        CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ..../...... in registrul general de evidenta a salariatilor*)

    A. Partile contractului
    Angajator - persoana juridica/fizica ................................., cu sediul/domiciliul in ......................, inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................... sub nr. .............., cod fiscal .................., telefon ..................., reprezentata legal prin ......................, in calitate de ................,

    si

    salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. ................. nr. ..., judetul ................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria .... nr. ................., eliberat/eliberata de ................ la data de ............., CNP ......................., permis de munca seria ...... nr. ..................... din data .....................,
    am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului: .................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ................................... urmand sa inceapa activitatea la data de .................;
    b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............ si data de ............/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

    D. Locul de munca
    1. Activitatea se desfasoara la ...........................................
    2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

    E. Felul muncii
    Functia/meseria .......................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

    G. Conditii de munca
    1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi, ......... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............ (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    2. O fractiune de norma de ........ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ........ ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de ...... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............. .

    J. Salarizare
    1. Salariul de baza lunar este de .................... lei, din care:
    a) sporuri ...............................;
    b) indemnizatii ..........................;
    c) alte adaosuri .........................;
    2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    3. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ................... .

    K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:
    a) echipament de protectie ....................;
    b) echipament de lucru ........................;
    c) antidoturi .................................;
    d) alimentatie de protectie ...................;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ............... .

    L. Alte clauze:
    a) perioada de proba este de ....................;
    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ..... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ......./.................. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

              Angajator,                                  Salariat,
             ...........                                 ..........

         Reprezentant legal,
         ...................

    Pe data de ........................ prezentul contract inceteaza in temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                Angajator,
                             ................
           
    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 64/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 64 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu