E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 64 din 28 februarie 2003

pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din  4 martie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
    in baza art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelul-cadru al contractului individual de munca, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru.
    (2) Prin negociere intre parti contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.

                 Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                               Marian Sarbu

    ANEXA 1

                        CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. ..../...... in registrul general de evidenta a salariatilor*)

    A. Partile contractului
    Angajator - persoana juridica/fizica ................................., cu sediul/domiciliul in ......................, inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ................... sub nr. .............., cod fiscal .................., telefon ..................., reprezentata legal prin ......................, in calitate de ................,

    si

    salariatul/salariata - domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ................., str. ................. nr. ..., judetul ................, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria .... nr. ................., eliberat/eliberata de ................ la data de ............., CNP ......................., permis de munca seria ...... nr. ..................... din data .....................,
    am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

    B. Obiectul contractului: .................................................

    C. Durata contractului:
    a) nedeterminata, salariatul/salariata ................................... urmand sa inceapa activitatea la data de .................;
    b) determinata, de ......... luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............ si data de ............/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

    D. Locul de munca
    1. Activitatea se desfasoara la ...........................................
    2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

    E. Felul muncii
    Functia/meseria .......................... conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

    F. Atributiile postului
    Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

    G. Conditii de munca
    1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
    2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

    H. Durata muncii
    1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ........ ore/zi, ......... ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ............ (ore zi/ore noapte/inegal).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    2. O fractiune de norma de ........ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), ........ ore/saptamana.
    a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ......... (ore zi/ore noapte).
    b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
    c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

    I. Concediul
    Durata concediului anual de odihna este de ...... zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
    De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............. .

    J. Salarizare
    1. Salariul de baza lunar este de .................... lei, din care:
    a) sporuri ...............................;
    b) indemnizatii ..........................;
    c) alte adaosuri .........................;
    2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
    3. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ................... .

    K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:
    a) echipament de protectie ....................;
    b) echipament de lucru ........................;
    c) antidoturi .................................;
    d) alimentatie de protectie ...................;
    e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ............... .

    L. Alte clauze:
    a) perioada de proba este de ....................;
    b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .... zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ..... zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
    d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
    e) alte clauze.

    M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
    1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
    b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
    c) dreptul la concediu de odihna anual;
    d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
    e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
    f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.
    2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
    b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
    c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
    d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
    e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
    3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
    a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
    b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
    c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
    4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
    b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
    c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
    d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
    e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

    N. Dispozitii finale
    Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ......./.................. la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
    Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

              Angajator,                                  Salariat,
             ...........                                 ..........

         Reprezentant legal,
         ...................

    Pe data de ........................ prezentul contract inceteaza in temeiul art. ....... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

                                Angajator,
                             ................
           
    *) Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, cu mentionarea pe contract a acestui numar.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 64/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 64 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu