E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 634 din 13 octombrie 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1048 din 29 decembrie 2006Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, publicat în  Monitorul Oficial al României,  Partea I,  nr. 90 din 22 februarie 2001, cu modificările ulterioare;

b)   punctele 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare;

c)  orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Minai Busuioc

ANEXĂ*)

Regulament privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Capitolul 1

Dispoziţii generale

Art. 1 - In conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se întocmesc documentaţiile cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice.

Art. 2 - (1) Documentaţiile cadastrale, denumite în continuare documentaţii, stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la:

a) imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere;

b) imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire;

c) imobile care necesită documentaţie pentru alipire;

d) imobile care necesită documentaţie pentru înscrierea unei construcţii definitive, pe un teren înscrisă în cartea funciară;

e) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea limitei de proprietate;

f) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei;

g) imobile care necesită documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

h) imobile care necesită documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase;

(2) Prin documentaţii se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea imobilelor, la data întocmirii lor şi se asigură înregistrarea actelor şi faptelor juridice referitoare la acestea.

Capitolul 2

Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor

Art. 3 - (1) Documentaţiile se întocmesc într-un dosar unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară.

(2) După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se eliberează încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

Art. 4 - (1) Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin.(l) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) stabilirea amplasamentului imobilului;

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

b)  realizarea lucrării de către persoana autorizată, care presupune documentarea tehnică, execuţia lucrărilor de teren şi birou, elaborarea documentaţiilor;

c)  depunerea documentaţiilor, la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare birou teritorial) şi înregistrarea în Registrul General de Intrare;

d)  recepţia documentaţiilor, cu înregistrarea în registrul cadastral al imobilelor, denumit în continuare index cadastral, recepţia cadastrală, transmiterea documentaţiei asistentului-registrator;

e) înscrierea în cartea funciară.

(2) Intocmirea şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) presupune parcurgerea etapelor prevăzute la art.4 alin. (1), cu precizarea că recepţia documentaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) se finalizează cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmând ca înscrierea în cartea funciară a dezlipirii sau alipirii să se efectueze după întocmirea actului autentic.

Art. 5 - (1) Identificarea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în:

a)  pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice aflate la prima înscriere, proprietarul împreună cu persoana autorizată procedează la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau convenţionale, în vederea efectuării măsurătorilor. Inainte de efectuarea măsurătorilor este obligatorie materializarea punctelor ce definesc limitele imobilului de către persoana autorizată în prezenţa proprietarului, cu picheţi de metal, ţăruşi de lemn sau prin marcare cu vopsea. Materializarea cu borne de beton se efectuează doar la solicitarea proprietarului.

b)  pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri ce necesită întocmirea unei documentaţii, proprietarul împreună cu persoana autorizată, pe baza documentelor existente precum documentaţii cadastrale, extrase de carte funciară pentru informare, planuri de amplasament şi delimitare, verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice. Rematerializarea punctelor ce definesc limitele imobilului se efectuează doar la solicitarea proprietarului.

(2) In cazul imobilelor aflate la prima înregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitele acestuia, în conformitate cu elementele tehnice conţinute în actele de proprietate, puse la dispoziţie de proprietar, persoana autorizată, nu realizează documentaţia.

(3) Proprietarul suportă costurile aferente materialului şi manoperei operaţiunilor de materializare a limitelor imobilului.

(4)   Materializarea limitelor bunului imobil, conform actelor de proprietate prezentate de proprietar, este în responsabilitatea persoanei autorizate care execută lucrarea.

Art. 6 - Documentarea tehnică constă în:

a)  analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de proprietar;

b)  solicitarea de informaţii aflate în baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial conform anexei nr. 1 (inventare de coordonate, planuri de încadrare în zonă,plan parcelar,  ortofotoplan,  coordonatele punctelor de vecinătate,  extras  de carte funciară pentru informare, copii ale proceselor verbale de punere în posesie şi schiţele anexe ale acestora în cazul imobilelor dobândite în baza legilor proprietăţii);

c) stabilirea termenului de realizare a lucrărilor.

Art. 7 (1) Execuţia lucrărilor constă în :

a)  măsurători pentru realizarea reţelelor geodezice de îndesire şi ridicare în sistem naţional de proiecţie Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. Punctele reţelei de ridicare vor fi materializate, conform normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, prin ţăruşi metalici în intravilan şi ţăruşi de lemn în extravilan, a căror descriere topografică trebuie să se regăsească în documentaţie. Acestea vor fi vopsite cu vopsea roşie.

b) La ridicarea detaliilor planimetrice se va avea în vedere:

-  limitele imobilelor să se determine la jumătatea grosimii gardului, cu excepţia cazurilor în care cei doi proprietari vecini indică altceva; în anexa nr. 11 la rubrica menţiuni, punctul "A. Date referitoare la teren", se va nota dacă imobilul este sau nu împrejmuit;

-  pentru construcţiile situate în interiorul imobilelor să se determine limitele construcţiilor permanente la nivelul solului.

Se va calcula suprafaţa construită desfăşurată, stabilită conform prevederilor codului fiscal, prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. Această suprafaţă se va nota în anexa nr. 11 la rubrica menţiuni, punctul "B. Date referitoare la construcţii".

c) prelucrarea datelor.

d)  elaborarea documentaţiilor, prin redactarea şi întocmirea dosarului lucrării în format analogic şi digital.

(2) Erorile admise sunt:

Eroarea de identificare a punctului de contur:

-    în cazul imobilelor împrejmuite ±10 cm

-    în cazul imobilelor neîmprejmuite ±30 cm.

Eroarea poziţiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ±10 cm.

(3)  Eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile menţionate la aliniatul (2) şi erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi:

-    în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm

-    în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.

(4)   In cazul realizării măsurătorilor într-un sistem local de coordonate, cu integrarea în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 cu ajutorul unor puncte determinate grafic, conform articolului 23 aliniatul (2), eroarea de poziţie absolută a punctelor nu va depăşi ± 1,50 m.

Art. 8 - (1) Depunerea documentaţiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face de către proprietar sau de persoana autorizată în numele proprietarului, în cazurile prevăzute la art. 2 lit. a), d), e), f), g) şi h), conform cererii de înscriere prevăzută în anexa nr. 2.

(2)  In cazurile prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din prezentul regulament, se transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de înscriere, de către biroul notarului public, în numele proprietarului şi a persoanelor interesate, pe baza documentaţiei recepţionate potrivit cererii întocmite conform anexei nr. 3.

(3)  Depunerea documentaţiei se face direct la sediul oficiului teritorial/biroului teritorial, prin poştă sau prin alte mijloace electronice (Internet), ataşându-se dovada plăţii tarifului.

(4)  înregistrarea cererii se realizează la compartimentul registratură din cadrul oficiului teritorial/biroului teritorial şi constă în :

a)  preluarea documentaţiei, verificarea existenţei documentelor menţionate în cerere şi înregistrarea în Registrul General de Intrare;

b) verificarea tarifelor de recepţie şi înscriere în cartea funciară a documentaţiei achitate şi transmiterea documentaţiei compartimentului de cadastru şi publicitate imobiliară.

(5) Tariful de recepţie şi/sau de înscriere în cartea funciară se achită la depunerea cererii de recepţie/înscriere.

(6)  Dacă la verificarea pieselor din dosar sau la verificarea tarifului se constată lipsa unor piese sau unele ne concordanţe, cererea nu se înregistrează în Registrul General de Intrare şi se returnează solicitantului, în vederea completării.

Art. 9 - Preluarea şi înregistrarea documentaţiilor în indexul cadastral, întocmit conform anexei nr. 4, se realizează de angajatul căruia i s-a repartizat lucrarea.

Art. 10 - (1) Recepţia cadastrală constă în:

a) verificarea conţinutului documentaţiei;

b)  verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;

c)    verificarea concordanţei între persoana autorizată care a întocmit documentaţia, cea care solicită recepţia şi cea menţionată în declaraţia pe proprie răspundere întocmită conform anexei nr. 5;

d)  localizarea amplasamentului imobilului în baza de date grafică, cu verificarea corectitudinii încadrării limitelor acestuia;

e) verificarea modului de calcul al suprafeţelor;

f) corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice;

g)  alocarea numărului cadastral în indexul cadastral, dacă documentaţia este corectă.

In cazul în care se consideră necesar, OCPI/ANCPI poate efectua verificări pe teren, cu privire la corectitudinea întocmirii documentaţiei de către persoana autorizată.

După alocarea numărului cadastral, consemnarea recepţiei documentaţiei cadastrale va consta în aplicarea parafei OCPI, conform anexei nr.6.

(2) In cazul în care documentaţia este incompletă, se întocmeşte referatul de completare cu toate datele, documentele sau informaţiile care lipsesc sau care necesită refacere/modificare, împreună cu motivaţiile corespunzătoare, conform anexei nr.7. Nu pot fi folosite ca motivaţii documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se înaintează compartimentului de registratură din biroul teritorial în vederea transmiterii persoanei autorizate pentru rezolvare şi spre ştiinţă proprietarului, în termenul specificat expres în referat, cu adresă de înaintare conform anexei nr. 8. Acesta se va emite o singură dată pentru un dosar depus spre recepţie sau înscriere în cartea funciară.

(3)   Documentaţia recepţionată se transmite de către angajatul căruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar în cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului.

(4)  Dacă documentaţia nu a fost recepţionată datorită nerespectării prevederilor cu privire la convocarea pentru lămuriri sau depăşirii termenului stabilit prin referatul de completare, sau a fost întocmită incorect persoana care a verificat documentaţia completează nota de respingere din referatul de completare şi o transmite împreună cu documentaţia, asistentului-registrator în vederea întocmirii încheierii de respingere. Prin documentaţie întocmită incorect se înţelege:

a)  integrarea imobilului în sistemul reţelei geodezice de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite;

b) calcule efectuate greşit;

c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren.

(5)  Angajatul oficiului teritorial nu poate recepţiona documentaţiile al căror beneficiar este el sau soţul/soţia, rudele sau afinii până la gradul III inclusiv, persoanele juridice la care el sau una din persoanele menţionate anterior deţin calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori, precum şi documentaţiile întocmite de el anterior dobândirii calităţii de salariat al instituţiei, de persoane fizice autorizate cu care este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul III inclusiv, sau de persoane juridice autorizate la care el sau una din persoanele menţionate anterior deţin calitatea de actionari/asociati/ directori/administratori.

(6)  In cazul în care se află în una din situaţiile menţionate la alin. (5) angajatul oficiului teritorial este obligat să se abţină şi să înştiinţeze de îndată, în scris, conducerea instituţiei, pentru repartizarea lucrării unei alte persoane.

(7)   Angajaţilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai oficiilor teritoriale, precum şi ai Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie le este interzis să execute, în calitate de persoane fizice autorizate, documentaţii cadastrale sau să deţină calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori la persoane juridice autorizate în domeniu.

Capitolul 3

Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală

Art. 11 - (1) Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică.

(2) Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unităţi administrativ - teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul, se identifică printr-un număr cadastral şi se înscrie într-o carte funciară.

(3) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 12 - (1) Imobilele se numerotează pe unităţi administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe.

(2)  Atunci când imobilul nu a mai fost înscris în cartea funciară i se acordă număr cadastral întreg, în continuarea ultimului număr atribuit pe unitatea administrativ-teritoriala respectivă.

(3)  In situaţia în care imobilele care fac obiectul unei documentaţii noi au fost înscrise în cartea funciară cu numere cadastrale întregi, fracţionare, fracţionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciară, din comasări de numere întregi etc.) acestea se numerotează cu numere cadastrale noi, în continuarea ultimului număr cadastral întreg atribuit pe teritoriul administrativ respectiv.

(4)  Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinţă se determină prin metode expeditive, asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi se reprezintă pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. In interiorul imobilelor vor fi reprezentate numai parcelele care au categoriile de folosinţă în suprafaţă mai mare de 50 mp în intravilan şi mai mare de 300 mp în extravilan.

(5)   In cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera "C" urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul şi componenţa construcţiei, pe destinaţii şi tronsoane, se evidenţiază în planul de amplasament şi delimitare.

(6)  In cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se numerotează astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adăugă codul proprietăţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Tipurile de unităţi individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă, conform anexei nr. 9.

Capitolul 4

Conţinutul documentaţiilor necesare intabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară

Art. 13 - (1) Documentaţia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară cuprinde:

a) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;

c)   declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

d) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

e)  plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari dimensiuni admiţându-se scara 1:10000, după caz;

f) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr. 11;

g) extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;

h) releveele sc. 1:50 - 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului -conform anexei nr. 12;

i) tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu -conform anexei nr. 13;

j) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 şi prin tehnologia GPS (Global Positioning System), prezentate conform anexei nr. 15;

k) calculul suprafeţelor;

l) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

m) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

n) actul de proprietate;

o) certificatul fiscal.

(2)  In cazul apartamentelor situate în clădiri pentru care există deschisă carte funciară colectivă, partea 1 a documentaţiei cuprinde elementele enumerate la lit. a), b), c) ,e), h), m), n) şi o) de la alin. (1).

(3)    Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o foaie colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului - conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

(4)  Documentaţia se predă pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 5

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil

Art. 14 - (1) Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operaţia tehnică de împărţire a unei suprafeţe de teren înscrisă în cartea funciară în mai multe suprafeţe egale/inegale.

(2) Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.

Art. 15 - (1) Documentaţia pentru dezlipire conţine :

a) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de recepţie a documentaţiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;

c)   declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

d) extras de carte funciară pentru informare;

e)  descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

f)  planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de dezlipire - conform anexei nr. 16, în doua exemplare;

g)  planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

h) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

i) calculul suprafeţelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.

(2)  Operaţiunea de dezmembrare a unui imobil este considerată finalizată în momentul în care persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.

(3) Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 6

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite comune

Art. 16 - (1) Documentaţia pentru alipirea a două sau mai multe imobile cu limite comune înscrise în cartea funciară, va cuprinde :

a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cerere de recepţie a documentaţiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;

c) extras de carte funciară pentru informare;

d)  declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr. 5;

e), descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

f)  planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de alipire - conform anexei nr. 16, în două exemplare;

g)  plan de amplasament şi delimitare pentru imobilul rezultat din alipire -conform anexei nr. 11, în două exemplare;

h) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din alipire, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.15.

i) calculul suprafeţelor;

j) descrierile topografice ale punctelor noi;

k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.

(2) Operaţiunea de alipire a imobilelor este considerată finalizată în momentul în care persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.

(3)  Documentaţia se întocmeşte, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 7

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară

Art. 17 - (1) Documentaţia pentru înscrierea unei construcţii noi sau a unei extinderi de construcţii pe un imobil înscris în cartea funciară - construcţii definitive cuprinde :

a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr.2;

c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

d) copie după planul de amplasament şi delimitarea imobilului existent pe care se edifică o construcţie definitivă nouă sau se extinde o construcţie;

e) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz, întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, pe care s-a transpus / extins noua construcţie - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

f)  măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafeţelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare;

i) extrasul de carte funciară pentru informare;

j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

k) autorizaţie de construire şi proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, în condiţiile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată- conform anexei nr. 17.

(2) Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 8

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate

Art. 18 - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării limitei de proprietate cuprinde :

a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr.2;

c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr 10;

d)  copii după planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;

e)  planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr.11, în două exemplare;

f)  măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafeţelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasele de carte funciară pentru informare;

j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

k) hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă între părţi, după caz;

(2) Documentaţia este întocmită pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea -conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 9

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării suprafeţei imobilului

Art. 19 - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului cuprinde :

a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr.2;

c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

d)  copie după planul de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus modificării suprafeţei;

e) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică, sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform anexei nr. 11, în două exemplare;

f)  măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafeţelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciară pentru informare;

j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

k) hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă şi proces-verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor - conform anexei nr. 18;

(2) Documentaţia este întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 10

Conţinutul documentaţiilor pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

Art. 20 - (1) Documentaţia pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate : uz, uzufruct, servitute şi abitatie, dacă acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde:

a) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;

b) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr.2;

c) descrierea lucrărilor topografice şi geodezice, întocmită conform anexei nr. 10;

d) copie după planul de amplasament şi delimitarea imobilului existent;

e)  plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz, întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, conform anexei nr. 11, în două exemplare;

f)  măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;

g) calculul suprafeţelor;

h) descrierile topografice ale punctelor noi;

i) extrasul de carte funciară pentru informare;

j) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;

k) actul autentic sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de constituire a dezmembrămintelor dreptului de proprietate, după caz.

(2) Documentaţia este întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care permit tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care permit accesul şi transferul de date.

Capitolul 11

Conţinutul documentaţiilor pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală

Art. 21 - Documentaţia pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală va cuprinde aceleaşi elemente care au fost stabilite în capitolul 4.

Capitolul 12

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 22 - (1) Solicitarea de date şi informaţii aflate în baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor în vigoare, pentru activităţile desfăşurate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

(2) In cazul în care imobilul care face obiectul întocmirii documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja înscrise în cartea funciară, persoana autorizată solicită, iar biroul teritorial pune la dispoziţie, conform tarifelor în vigoare, toate punctele din reţeaua de ridicare, şi gratuit, punctele determinate pe limita comună a acestora, consultativ. In acest caz, persoana autorizată are obligaţia să utilizeze punctele din reţea, să verifice punctele de pe limita comună şi să confirme corectitudinea acestora. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate şi argumentate în descrierea lucrărilor topografice şi geodezice. Dacă punctele din reţeaua de ridicare şi de pe limita comună sunt determinate în sistem local, coordonatele vor fi calculate în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

Art. 23 - (1) Măsurătorile pentru întocmirea documentaţiilor se efectuează în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970.

(2)  In situaţii extreme, prezentate şi argumentate în scris de persoana autorizată, lucrările se pot încadra în sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970 pe bază de coordonate aproximative, determinate grafic prin identificarea şi extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune între plan şi teren) pe bază de planuri/hărţi/ortofotoplanuri existente.

(3)   In acest caz, cele trei puncte sunt reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni (stâlpi, capace canal, colţuri de bazin, stânci, etc.) şi vor avea descrierile topografice corespunzătoare.

Art. 24 - (1) Răspunderea privind cunoaşterea limitelor imobilului, indicarea, şi conservarea acestora revine proprietarului.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren, precum şi pentru identificarea şi materializarea limitelor imobilului în concordanţă cu actele doveditoare a dreptului de proprietate puse la dispoziţie de proprietar, revine persoanei autorizate.

(3)  Răspunderea pentru atribuirea numărului cadastral, confirmarea suprafeţei rezultată din măsurători şi integrarea imobilului în baza de date revine specialistului care a efectuat recepţia cadastrală.

Art. 25 - (1) In cazul în care suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa înscrisă în documentaţia precedentă sau decât suprafaţa din actele de proprietate, pentru situaţia în care nu există documentaţie, se procedează astfel:

(2) Pentru imobilele împrejmuite:

a) dacă diferenţa este de până la 2 %, documentaţia se recepţionează şi suprafaţa din actul de proprietate se înscrie în cartea funciară;

b) dacă diferenţa este între 2% şi 5 % documentaţia se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară doar dacă este însoţită de proces-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18;

c)  dacă diferenţa este mai mare de 5 %, documentaţia se respinge, rectificarea suprafeţei urmând să se facă prin alt act doveditor al dreptului de proprietate.

(3) Pentru imobile care nu sunt împrejmuite:

a) dacă diferenţa este de până la 2 %, documentaţia se recepţionează şi se înscrie în cartea funciară suprafaţa din actul de proprietate;

b)  dacă diferenţa este mai mare de 2 %, documentaţia se recepţionează şi se înscrie în cartea funciară numai pe baza unui alt act doveditor al dreptului de proprietate.

(4)   Prin imobile împrejmuite, în sensul prezentului regulament, se înţeleg imobilele ale căror limite sunt materializate prin elemente stabile în timp, clar identificabile de către proprietarii vecini.

Art. 26 - In cazul în care suprafaţa din măsurători este mai mică decât suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă sau decât suprafaţa din actele de proprietate, pentru situaţia în care nu există documentaţie cadastrală, se procedează astfel :

a)  dacă diferenţa este de până la 2 % documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară;

b) dacă diferenţa este peste 2% documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară numai în baza unei declaraţii autentice a proprietarului privind acordul diminuării suprafeţei din act; în caz contrar, documentaţia cadastrală se respinge, cu soluţionarea situaţiei pe cale judecătorească.

Art. 27 - Dacă la recepţia documentaţiei cadastrale se identifică erori care depăşesc toleranţa admisă pentru limitele imobilelor învecinate, de 40 cm pentru imobilele împrejmuite şi 80 cm pentru imobilele neîmprejmuite, rezultate din erorile de poziţie absolută ale punctelor, stabilite la art.7 alin. (3), se procedează astfel:

a)  se informează şi se convoacă proprietarii imobilelor în cauză şi persoanele autorizate care au executat documentaţiile, prin adresa întocmită conform anexei nr. 8;

b)  proprietarii imobilelor rezolvă neînţelegerile pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, în baza modalităţilor de soluţionare tehnică, prin modificarea documentaţiilor cadastrale identificate de persoanele autorizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data indicată în adresa de convocare. In cazul nerespectării termenului din vina persoanei autorizate, aceasta va fi sancţionată cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau suspendarea autorizaţiei, conform art. 64 alin. (2) litera g) şi alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată;

c)  Orice neînţelegeri, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă între proprietari, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti. In acest caz, documentaţia cadastrală se respinge.

Art. 28 - (1) In cazul construcţiilor care au mai mulţi proprietari, releveele la părţile comune din documentaţia aferentă fiecărui proprietar sunt recepţionate dacă fac parte şi sunt incluse în documentaţia pentru întreg imobilul sau dacă sunt confirmate prin acordul asociaţiei de locatari ori prin declaraţiile autentice ale celorlalţi proprietari.

(2)  In cazul dezlipirilor-alipirilor, numărul cadastral alocat documentaţiei are valabilitate de un an de la data acordării acestuia. După expirarea termenului, persoana care a verificat documentaţia anulează numerele cadastrale acordate, iar la sfârşitul fiecărei luni, inginerul şef verifică valabilitatea numerelor cadastrale alocate.

(3)  Numerele cadastrale atribuite imobilelor în faza de recepţie a documentaţiei care au primit încheieri de respingere la cartea funciară, vor fi anulate.

Art. 29 - Elementele liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare.

Art. 30 - Dispoziţiile cap. 3 din prezentul regulament se aplică obligatoriu în cadrul oficiilor teritoriale care au implementat sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 31 - Anexele nr. 1-18 constituie parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

Nr. de înregistrare......................./......./....../ 20......

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMAŢII

Subsemnatul (numele şi prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ..................................................................   cu  domiciliul (sediul social) în..................................................... ................................................................................................... posesor al BI/CI seria ..........nr.........................../CNP(Cod Fiscal) .................................. ........................................... .

In vederea întocmirii  documentaţiei  cadastrale  ..............................................,  pentru imobilul  situat pe teritoriul    administrativ    al localităţii.................................., identificat prin (tarla, parcelă,    nr.cadastral/topografic  sau  adresa imobilului) ....................................................................................................................................................................................................................................,vă solicităm următoarele informaţii................................................................................. .

II. CONVENŢIE

Intre........................................................................în calitate de proprietar al imobilului mai sus menţionat şi............................................................persoană fizică/ juridică autorizată au convenit următoarele:

1................................................va executa o documentaţia cadastrală pentru imobilul mai sus menţionat

2. Termenul de execuţie a documentaţiei este de...............zile, începând cu data...........................

3. Onorariul convenit pentru lucrările menţionate  la  punctul  1 este    de.......................lei şi reprezintă ..................................................................................................   din care s-a achitat avansul în sumă de .................................cu chitanţa nr........... din data de ................... urmând ca restul de ...................................să fie achitat la data de.......................... .

4. Plata va fi efectuată prin.........................,în următoarele condiţii.................... .

5.  Persoana fizică /juridică autorizată va depune documentaţia necesară recepţiei şi înscrierii în cartea funciară şi va ridica încheierea de carte funciară şi extrasul de carte funciară de informare.

6.  Prezenta convenţie se încheie în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru a fi depus la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară în vederea obţinerii informaţiilor solicitate şi unul în documentaţia supusă înscrierii în cartea funciară.

7. Numărul de ordine al documentaţiei din registrul de evidenţă a lucrărilor realizate şi verificate este.....................................

8. Alte clauze şi condiţionări................................................................................

Proprietar                                                                 Executant

Nume, prenume (denumire)                                       Nume, prenume (denumire)

Semnătura şi ştampila*                                              Semnătura şi ştampila

Data

* ştampila se aplică numai în cazul persoanelor juridice

ANEXA Nr. 2 la regulament

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

Nr. de înregistrare......................./......./....../ 20......

CERERE DE RECEPŢIE Şl ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a)  .........................................................................................  domiciliat (ă) în localitatea .................................................................... str.............................................. nr.................................,legitimat (ă) cu CI/BI seria ......  nr..................................., CNP ................................................... tel./fax................................................................. e-mail: ............................................. prin mandatarul................................................................................. ............................................................., vă rog să dispuneţi :

I.OBIECTUL RECEPŢIEI :

|_| - prima înscriere (atribuire număr cadastral);

|_| - înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei, pe o parcelă înscrisă în cartea funciară;

|_| - modificarea limitei de proprietate;

|_| - modificarea suprafeţei imobilului;

|_| - descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

|_| - reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

II.  OBIECTUL ÎNSCRIERII :

|_| - întabularea *.................................................................................................

|_| - înscrierea provizorie **.................................................................................

|_| - notarea ***..................................................................................................

|_| - radierea ****...............................................................................................

IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciară nr......................a comunei/ oraşului/ municipiului ........................................................................... şi numărul cadastral al imobilului......................................................................................., situat în str....................................................................., nr.........., bl............scara.........., ap.............,comuna/ oraş/ municipiu................................................................................ .

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată :............................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

Solicit comunicarea răspunsului

prin poştă

|_|

la sediul biroului teritorial                   |_|

fax

|_|

S-a achitat tariful de:...................................lei prin chitanţa nr............................ /..............cu codul nr..................................

DATA........./..................../20......                                                   SEMNĂTURA

*       Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

**      Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească care nu a rămas irevocabilă.

***     Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

****    Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

ANEXA Nr. 3 la regulament

CĂTRE

OFICIUL  DE   CADASTRU     ŞI     PUBLICITATE  IMOBILIARĂ..................

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...............................

Nr. de înregistrare................/..../.../ 20......

CERERE DE RECEPŢIE PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE

Subsemnatul (a) .............................................................................domiciliat (ă) în localitatea...................str......................................nr................, legitimat (ă) cu CI/BI seria......nr...............................,CNP...............................,tel./fax......................... e-mail: ........................prin mandatarul..............................................................................,

Pentru        dezlipirea        /        alipirea        imobilului/imobilelor identificat/identificate prin...........................(adresa fiecărui imobilul,numărul cadastral, numărul de carte funciară), vă înaintăm alăturat documentaţia aferentă, întocmită conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vederea recepţiei şi obţinerii noilor numere cadastrale.

Solicit comunicarea răspunsului

prin poştă

|_|

la sediul biroului teritorial                  |_|

fax

                           |_|

S-a achitat tariful de  ..........................................  lei prin chitanţa nr.................. /............pentru serviciul cu codul nr........................ .

Data........./..................../ 20......                                             Semnătura

ANEXA Nr. 4 la regulament

Judeţul...................................................................

Unitatea Administrativ - Teritorială...................

Cod SIRSUP..........................................................

Indexul cadastral al imobilelor

Număr cadastral

Număr de

carte

funciară

Adresa

imobilului/denumirea

locului

Observaţii

ANEXA Nr. 5 la regulament

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ....................

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ................................................................................................... domiciliat (ă) în localitatea....................................................................................... str. ................................................................ nr........................, legitimat (ă) cu CI/BI seria ...... nr..............................., CNP ................................................,prin prezenta declar pe propria răspundere,  în calitate  de proprietar al  imobilului ..........................................

...................................................................sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, că nu am înstrăinat bunul imobil (sau o parte a acestuia) şi îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziţia persoanei autorizate.................................................................................   a  următoarelor  acte doveditoare  a dreptului de proprietate   ........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentaţiei cadastrale, participând la măsurătoare.

DATA...../............./........                                                             SEMNĂTURA,

ANEXA Nr. 6 la regulament

Model de parafă

ANEXA Nr. 7 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

Dosar nr...............

Referat nr..........

La cererea <nr. cerere>/<data cererii>

<Domnului / Doamnei>......................

Adresa.........................................

Analizând cererea dumneavoastră pentru recepţia documentaţiei cadastrale/tehnice a imobilului situat în unitatea administrativ - teritorială <UAT> , <categoria de folosinţă>, <adresa> şi înscrierea în cartea funciară este necesar ca, în maxim 30 de zile de la data comunicării, să:

I Cadastru

IA Notă de completare

prezentaţi următoarele documente.......................

IB Notă de respingere a receptionării documentaţiei cadastrale

se completează în cazul neprezentării documentelor................, sau a depăşirii termenului limită stabilit prin referatul de completare

Inspector,

II Publicitate imobiliară

IIA Notă de completare

prezentaţi următoarele documente.......................

IIB Notă de respingere a cererii adresate oficiului/biroului teritorial

se completează dacă există piedici în ceea ce priveşte efectuarea înscrierii în cartea funciară

Asistent-registrator,

ANEXA Nr. 8 la regulament

OFICIUL    DE CADASTRU Şl   PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................

BIROUL     DE CADASTRU Şl   PUBLICITATE IMOBILIARĂ....................

Cu sediul în....................str........................nr............tel/fax.................

DOSAR NR.................../..............

Către,

Dl/D-na/S.C..............................................

Domiciliul/Sediul........................................

Având în vedere cererea înregistrată sub numărul de mai sus vă rugăm :

|_|     ca până la data de................................, să depuneţi la registratura biroului actele   descrise   în referatul   anexă, necesare completării dosarului d-voastră.*

|_|    ca la data de........................ora................camera nr............, să vă prezentaţi pentru   unele lămuriri suplimentare   necesare soluţionării dosarului d-voastră.*

In cazul în care până la termenul stabilit nu veţi răspunde celor solicitate, cererea d-voastră urmează a fi respinsă conform art.49 coroborat cu art. 50 alin.1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată.

Data..............................

INSPECTOR / REGISTRATOR

*formularul se va transmite în maxim 30 de zile de la data depunerii cererii fixându-se un nou termen pentru soluţionarea dosarului.

ANEXA Nr. 9 la regulament

Carte Funciară Colectivă Nr...............                            UAT...................................

Partea I A - Foaia de avere

Adresa: ..........................................................

Nr. Cadastral : ................................................

Suprafaţa : .....................................................

Nr. tronson

Scara

Nivel

Nr. Ap.

Cod

Unitate

individuală

Nr. CF individuală

SUPRAFEŢE (mp)

Observaţii

Total proprietate imobiliara

Supraf. utilă pe

apart.

(Suap)

Cotă-parte părţi comune pe apart. (Cpc)

Cota parte teren pe apari. (Cpt)

TOTAL

Descriere

(intrare, casa scării, subsol tehnic, spălătorie, uscătorie, ghenă gunoi, pod, acoperiş, terenul construit şi neconstruit)

                   Intocmit,                                                                                                                            Recepţionat,

NOTĂ:

In cazul în care cotele-părţi nu sunt înscrise în actele de proprietate, acestea se vor calcula pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu, după cum urmează:

I.  Pentru proprietăţile comune:

Cpc = Ki x STpc       unde         Ki = Suap/STuap

II.   Pentru terenul de sub construcţie:

Cpt = Ki x St             unde          St = Sconstruita la sol + Strotuar

Cpc    - cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

Suap - suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STuap- suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu;

STpc - suprafaţa totală proprietate comună din condominiu;

Cpt    - cotă-parte proprietate teren;

Ki      - coeficient cotă-parte proprietate părţi comune, specifică pentru fiecare apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din   condominiu, respectiv a terenului aferent.

Procedura de calcul a cotei de proprietate aferentă unei locuinţe sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă   dintr-o clădire sau bloc care se constituie în condominiu are la bază prevederile art. 45 din Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Suprafaţa utilă a apartamentului (Suap) este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor cuprinzând: camera de zi, dormitoare, băi, WC, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la 1,00 m, nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte 0,50 m2 pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. In cazul locuinţelor duplex nu se cuprinde rampa de acces, conform Anexei nr. 1 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Proprietatea comună include toate părţile din condominiu care nu sunt părţi dintr-un apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Apartamentul sau spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă (Suap), împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună (Cpc), inclusiv terenul (Cpt), reprezintă parcela individuală de proprietate imobiliară.

In scopul deschiderii Cărţii Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cartea de Imobil a blocului.

ANEXA Nr. 10 la regulament

Descrierea lucrărilor topografice şi geodezice

>  metode şi aparatura folosite la măsurători;

>  sistemul de coordonate;

>  puncte geodezice de sprijin vechi şi noi folosite;

>  starea punctelor geodezice vechi;

>  descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale reţelei de sprijin sau ale reţelei de ridicare).

Executant

Semnătura şi ştampila

Data întocmirii

Parafa

Semnătura şi data

ANEXA Nr. 11 la regulament

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafaţa măsurată

Adresa imobilului

Cartea Funciara nr.

UAT

A Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosinţă

Suprafaţa

(mp)

Valoare de

impozitare

(lei)

Menţiuni

1

Cc

1177

12.000

Imprejmuit cu gard de beton

Total

1177

12.000

-

B. Date referitoare la constructii

Cod constr.

Suprafaţa construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Menţiuni

C 1

73

44.000

Sup. constr. desfăşurată = 146 mp

C2

9

7.000

Sup. constr. desfăşurată - 9 mp

C3

12

3.000

Sup. constr. desfăşurată = 12 mp

Total

100

54.000

-

INVENTAR DE COORDONATE

Executant,

Semnătura şi ştampila

Data

Sistem de proiecţie: ............

Pct

E(m)

N(m)

1

554110,90

344830,46

2

554079,41

344801,24

3

554061,94

344819,32

Se confirmă suprafaţa din măsurători şi Introducerea imobilului în baza de date

Parafa

Semnătura şi data

Ştampila BCPI

4

554087,84

344848,81

Suprafaţa totală măsurată = 1117mp

Suprafaţa din act = 1100 mp

In situaţia în care exista numere cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral

Suprafaţa totală măsurată se rotunjeşte la metru pătrat

ANEXA Nr. 12 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafaţa

Adresa imobilului

Cartea Funciara colectivă nr.

UAT

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafaţa utilă

[mp]

1

Dormitor 1

10.55

2

Sufragerie

18.00

3

Dormitor 2

12.30

4

Vestibul

6,70

5

Bucătărie

8.50

6

Cămară

1.25

7

WC Serviciu

2.20

8

Baie

4,30

9

Debara

0,50

Suprafaţă Utilă = 64.30 mp

10

Balcon 1

3.80

11

Balcon 2

3.70

12

Balcon 3

3.20

Suprafaţă Totală = 75.00 mp

Executant,

Data

(Nume, prenume, semnătură, ştampilă)

Recepţionat,

Data

(Nume, prenume, funcţie, semnătură, ştampilă)

ANEXA Nr. 13 la regulament

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ

a imobilului situat în UAT...........

SITUAŢIA ACTUALĂ

SITUAŢIA PROPUSA

Nr.T.P.

Nr.tarla

Nr.Parc.

Supraf. mp

Categoria de folosinţă

Proprietari

Nr. Cad.

Supraf. mp

Categoria de folosinţă

Proprietari

Total

 Intocmit                                                                                                                                                                                                      Recepţionat

Situaţia juridică a imobilului

ANEXA Nr. 14 la regulament

Fişă de măsurători prin metode clasice

Fişierele pe suport magnetic conţinând măsurătorile efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, în cazul măsurătorilor clasice, vor avea specificate, în antet, firma care a efectuat măsurătorile, tipul şi performanţele tehnice ale aparaturii utilizate; măsurătorile vor fi prezentate în formatul de mai jos :

Punct de staţie

(max. 8 caract.)

Punct vizat

(max. 8 caract.)

Distante

Direcţii orizontale

Unghiuri zenitale

Cod

(dacă este cazul)

INVENTAR DE COORDONATE - fişier ASCII

Judeţul...........

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale...........

Cod SIRSUP...........

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

Cod punct              X                 Y                 st

ANEXA Nr. 15 la regulament

Fişă de măsurători prin tehnologie GPS

In cazul determinărilor GNSS(GPS) se vor prezenta:

•     schema cu dispunerea punctelor determinate;

•     schema conţinând planificarea sesiunilor de măsurători;

•     fişiere pe suport magnetic, în format RINEX1 conţinând măsurătorile efectuate (inclusiv denumirea punctului, înălţimea corectă şi tipul antenei, intervalul de înregistrare),

•     Rezultate ale prelucrării vectorilor (bazelor) măsuraţi (coordonate relative şi indicatori de precizie pe componente),

•     Coordonatele compensate ale punctelor şi precizii în sistem geocentric cartezian (X,Y,Z) şi/sau elipsoidal (B,L,h) şi rezultatele transcalculului în sistem de referinţă naţional (XS,YS,HN) pentru punctele noi determinate.

COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid WGS84 sau GRS80)

PCT            XW               YW              ZW          BW              LW           HW

COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid Krasovski 1940)

PCT             XS           YS         HN         NK      BW          LW           HW          XK             YK             ZK

PARAMETRII LOCALI DE TRANSFORMARE (HELMERT) :    (XYZ)K <-> (XYZ)W

(dX,dY,dZ,m,rx,ry,rz)   şi precizia de determinare a lor (Sdx,Sdy,Sdz,Sm,Srx,Srv,Srz)

                            ………………………                                                  …………………………

COORDONATELE PUNCTELOR NOI   (elipsoid WGS84 sau GRS80) şi PRECIZII

PCT             XW         SXW      YW      SYW        ZW    SZW       BW   SBW        LW   SLW      HW      SHW

                                ………………………………………………………………………….............

COORDONATELE PUNCTELOR NOI   (elipsoid Krasovski şi/sau plan de proiecţie) şi PRECIZII

PCT     XK        YK       ZK           BK        LK     HK             XS   SXS   YS   SYS      NK     HN   SHN

                         …………………………………………………………………………………..

Notaţii utilizate:

(XW,YW,ZW) - coordonate carteziene geocentrice - elipsoid WGS84/GRS80

(XK, YK,ZK) - coordonate carteziene geocentrice - elipsoid Krasovski 1940

(BW,LW,HW) - coordonate elipsoidale - elipsoid WGS84/GRS80

(BK,LK,HK) - coordonate elipsoidale - elipsoid Krasovski 1940

(XS, YS) - coordonate plane - plan de proiecţie naţional

(dX,dY,dZ,m,rx,ry,rz)   - cei 7 parametri ai unei transformări Helmert 3D

HN - cote normale în sistem de referinţă naţional (MN1975)

NK - ondulaţia (cvasi)geoidului (relativ la elipsoidul Krasovski 1940)

SXW, SyW, SZW - precizia de determinare a coordonatelor carteziene geocentrice

SXS SYS - precizia de determinare a coordonatelor în plan de proiecţie

St - precizia totală de determinare a coordonatelor în plan de proiecţie

1Receiver Independent Exchange Format - Format de schimb independent de receptor

ANEXA Nr. 16 la regulament

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire/alipire

Scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafaţa măsurată

Adresa imobilului

Cartea Funciara nr.

UAT

Tabel de mişcare parcelară pentru dezlipire/alipire imobil

Situaţia actuală

(înainte de dezlipire/alipire)

Situaţia viitoare

(după dezlipire/alipire)

Nr.

cad.

Suprafaţa (mp)

Categoria

de folosinţă

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafaţa (mp)

Categoria

de folosinţă

Descrierea imobilului

Total

-

-

-

-

-

Executant,                                                                                  Parafa

Semnătura şi ştampila                                                            Semnătura şi data

Data                                                                                       Ştampila BCPI

Notă:

In situaţia în care există numere cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral

ANEXA Nr. 17 la regulament

Primăria...........                                                                                

Nr......./.......

CERTIFICAT

de atestare a edificării/extinderii construcţiei

Urmare   a   cererii   înregistrate   cu   nr.   de   mai   sus,   de   către_________ __________________________, se adevereşte de noi că pe terenul situat în________ ___________________, înscris în cartea funciară nr. ________________, a localităţii ________________, cu nr. cadastral/topografic________________________, există o construcţie edificată în anul ________________ , descrisă în documentaţia anexată.

Edificarea / extinderea construcţiei este realizată în conformitate cu /fără autorizaţia de construire nr._________/_____________, cu procesul-verbal de recepţie finală nr.______/____________.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în condiţiile art. 55 alin.(l) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată.

Primar,                                                                                                          Secretar,

ANEXA Nr. 18  la regulament

Proces - verbal de vecinătate a imobilului situat în unitatea administrativ-teritoriala...........................................

Incheiat la data....................

In temeiul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, în conformitate cu Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, subsemnaţii ........................(nume,prenume/denumire, domiciliul/sediul, act de identitate/CUI seria, nr.) am procedat la recunoaşterea     şi     stabilirea     limitei     şi     vecinătăţilor  imobilului  situat  în ............................................................................. Str........................................... ...................nr................,după cum urmează :

Limita începe din punctul nr........................   marcat pe schiţa anexată, situat în vecinătatea................................... la ................................................. şi trece prin punctele (se completează după materializarea punctelor, cu numărul fiecărui punct şi se face o descriere a traseului limitei şi vecinătăţilor) ................................................................................................................................................................................................... .........................................

Punctele situate pe limita imobilului, felul materializării, destinaţiile şi categoriile de folosinţă, forma şi traseul limitei şi numele/denumirea vecinătăţilor sunt prezentate în schiţa anexată, semnată de noi, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Subsemnaţii proprietari ai imobilelor învecinate cu imobilul a cărui suprafaţă se modifică, recunoaştem, sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, limitele stabilite prin prezentul proces-verbal şi schiţa anexă, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în........exemplare ( câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru documentaţia cadastrală).

Proprietar,                                               Proprietarii imobilelor învecinate:

                                                                 .............................................................

                                                                 .............................................................

                                                                 .............................................................

Persoana autorizată.............................., certific faptul că semnăturile aparţin proprietarilor imobilelor învecinate.

                                                                 .............................................................

NOTĂ : Certificarea se va face prin semnătura şi parafa persoanei autorizate.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 634/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 634 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 634/2006
Ordin 785 2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006
Ordin 528 2010
privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
Ordin 134 2009
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu