Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.631 din 09.02.2016

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 19 februarie 2016



SmartCity1

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 316, 317 şi 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale formularelor: a)„Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)", cod MFP: 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1; b)„Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2; c)„Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3; d)„Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularelor de la art. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 4Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;b)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu ANEXA Nr. 1*)*) Formularul este reprodus în facsimil. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091)" Declaraţia de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţia de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091), denumită în continuare declaraţie, se depune de către: a)persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;b)persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului; c)persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) ori alin. (2) din Codul fiscal, dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective; d)persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform art. 317 din Codul fiscal, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute: a)un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b)un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.A. Felul declaraţiei Se marchează cu „X" pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. În cazul declaraţiei de înregistrare se marchează, după caz, lit. a) sau b). Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. B. Date de identificare a contribuabilului 1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea iniţială. Atenţie! Acest cod este valabil şi se utilizează numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei care efectuează achiziţii intracomunitare (contribuabilul). 3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului. 4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului. C. Alte date despre contribuabil 1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu „X" în cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului, precum şi adresa acestuia. D. Date privind vectorul fiscal I. Înregistrare în scopuri de TVA 1. Înregistrare prin depăşirea plafonului de achiziţii intracomunitare - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România şi de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară. 2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor. 3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activităţii economice în România, care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal şi care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor. 4. Înregistrare prin opţiune pentru achiziţii intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care au sediul activităţii în România, dacă nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, şi de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziţii intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal şi optează pentru taxarea acestor operaţiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal. II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA 1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii - se marchează cu „X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depăşirii plafonului de achiziţii, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal. 2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opţiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opţiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal. 1a) şi 2a). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării. 1b) şi 2b). Valoarea achiziţiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achiziţiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare. Toate sumele vor fi înscrise în lei. 1c) şi 2c). Nu a fost exercitată opţiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu şi-au exercitat opţiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal. 3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziţii de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) şi c) - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operaţiuni. 4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu „X" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. ANEXA Nr. 2*)*) Formularul este reprodus în facsimil. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" Formularul „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute: a)un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b)un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului Secţiunea I A. Date de identificare a persoanei impozabile 1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă. 2. Denumire/Nume şi prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului. 3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului. 4. Data înfiinţării - se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă. 5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului. 6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adăugată - se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situaţia în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile. Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA - în cazul declaraţiei de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situaţia în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni. B. Alte date despre contribuabil 1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu „X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal. 2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului. 3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului - se înscriu denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului. 4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează „X" în căsuţa „DA", se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă. Secţiunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal) Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel: a)în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor; b)în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor; c)înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix, în condiţiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, care implică:1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal; 2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal; 3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal; 4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile. Secţiunea III. Cifra de afaceri 1. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. 2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent - se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală. Secţiunea IV. Perioada fiscală - se marchează cu „X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Secţiunea V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA 1. Ca urmare a încetării activităţii - se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România. 2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. 3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă - se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv. ANEXA Nr. 3*)*) Formularul este reprodus în facsimil. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" Formularul „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Formularul „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent. Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute: a)un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poştă, prin scrisoare recomandată; b)un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularului Secţiunea I. Date de identificare a persoanei impozabile Caseta „Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz. În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume" se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală al persoanei impozabile stabilite în străinătate. Caseta „Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Caseta „Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile. În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului. Secţiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal Caseta „Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România. Caseta „Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta. Secţiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal. ANEXA Nr. 4*)*) Formularul este reprodus în facsmil. INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare" Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societăţii pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului. Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent. A. Date de identificare a persoanei impozabile Rândul 1. Denumire Se completează cu denumirea societăţii pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerţului Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului. B. Solicitant, în calitate de: Se marchează cu „X" calitatea de „Reprezentant legal", în situaţia în care cererea este completată de reprezentantul legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii. Se marchează cu „X" calitatea de „Asociat", în situaţia în care cererea este completată de unul dintre asociaţii societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului. Se marchează cu „X" rubrica „Act constitutiv", în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului. În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societăţii pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerţului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul şi data împuternicirii. Rubrica „Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului. C. Taxa pe valoarea adăugată Se completează de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/ prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal. Prin excepţie, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activităţii principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 2 se marchează cu „X" datorită obligativităţii înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei. Rândul 3 se marchează cu „X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 4. Perioada fiscală Se marchează cu „X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situaţiile prevăzute la art. 322 alin. (7) şi (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare. ANEXA Nr. 5 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .............. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Unitatea fiscală ........ ................ ................ ................ ........ Nr. ........ ......../........ ...........

Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.

Adresa ........ ................ ......... Tel: ........ ................ Fax: ........ .............. E-mail: ........ ................ ........ DECIZIE privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal Către: Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ .............. Domiciliul fiscal: Localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ........ .............. nr. ......., bl. ...., ap. ...., et. ....., judeţul/sectorul ........ ................ .............. Cod de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ........... În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ....... din data de ................ . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii. Vă înştiinţăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ...... nr. ........ ............... . De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveţi obligaţia depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care aţi aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA. De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în aceste registre. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ. Conducătorul unităţii fiscale, Numele şi prenumele ........ ................ ........ Semnătura şi ştampila unităţii ........ ............ Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ......... Cod 14.13.02.60/096 www.anaf.ro ANEXA Nr. 6Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor I. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091) 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091) 2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a 3. Format: A4/t2 4. Se tipăreşte: într-o singură culoare;

se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA şi eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau servicii, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane. 8. Se întocmeşte: în două exemplare;

de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: originalul la organul fiscal;

copia la contribuabil.10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. II. Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093) 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093) 2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f. 3. Format: A4/t2 4. Se tipăreşte: într-o singură culoare;

se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum şi la actualizarea unor informaţii despre aceste persoane. 8. Se întocmeşte: în două exemplare;

de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: originalul la organul fiscal;

copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. III. Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094) 1. Denumire: Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094) 2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t 3. Format: A4/t1 4. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;

se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi nu au depăşit plafonul de 100.000 euro, cu excepţia situaţiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziţii intracomunitare de bunuri. 8. Se întocmeşte: în două exemplare;

de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă: originalul la organul fiscal;

copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (098)2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva 3. Format: A4/t2 4. Se tipăreşte: într-o singură culoare;

se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societăţile care se înfiinţează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).8. Se întocmeşte în: două exemplare;

de: contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă: originalul la organul fiscal competent;

copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal"2. Cod: 14.13.02.60/096 3. Format: A4/t1 4. Caracteristici de tipărire: pe o singură faţă;

se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal. 8. Se întocmeşte în: două exemplare;

de: organul fiscal competent.9. Circulă: originalul la contribuabil;

copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 631/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 631 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu