Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 629 din 1 iunie 2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 513 din 14 iunie 2006Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând  Referatul de aprobare al  Direcţiei generale asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare

nr. E.N. 144/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.   -  Direcţiile din cadrul  Ministerului  Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.   -  Prezentul ordin va fi publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1.   Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, denumită în continuare Agenţie, funcţionează ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, în subordinea directă a ministrului sănătăţii publice, având ca principale atribuţii elaborarea, coordonarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

2.  In realizarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Comisia Interdepartamentală de Asistenţă Medicală Comunitară, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

3.  - (1) Agenţia colaborează cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, alte instituţii şi specialişti în domeniu, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii publice.

(2) Serviciile medicale integrate, menţionate la alin. (1), cuprind o gamă variată de servicii medicale specifice, inclusiv promovarea sănătăţii, asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, asistenţă spitalicească, asistenţă comunitară, îngrijiri la domiciliu etc.

4.   Agenţia poate solicita informaţii legate de activităţile specifice programelor naţionale de la unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele judeţene de asigurări de sănătate, precum şi de la unităţile sanitare subordonate direcţiilor medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

5.  Agenţia elaborează proiecte de acte normative privind organizarea, finanţarea şi implementarea programelor naţionale de sănătate, pe care le propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice şi/sau preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz.

6.   - (1) Pentru asigurarea implementării şi monitorizării programelor la nivel naţional Agenţia poate constitui unităţi centrale de implementare a programelor şi subprogramelor, structuri funcţionale fără personalitate juridică în coordonarea sa, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2)   Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului este constituită din:

-   coordonatorul de program/subprogram din cadrul Agenţiei;

-   persoana desemnată din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cazul subprogramelor finanţate şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

-   experţi din cadrul altor direcţii de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

-   specialişti din domeniul respectiv, precum şi medici de familie, asistenţi comunitari, asistenţi sociali, mediatori comunitari, după caz;

-  personal tehnic propriu.

(3)   Unităţile centrale de implementare a programelor/ subprogramelor funcţionează în cadrul unor institute de specialitate, institute de sănătate publică, al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar sau al altor instituţii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. (4) Cheltuielile aferente funcţionării unităţilor centrale de implementare a programelor/subprogramelor se asigură din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

7.   - (1) Implementarea programelor la nivel local se realizează prin serviciile regionale şi judeţene de programe de sănătate, organizate în cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, subordonate din punct de vedere metodologic Agenţiei.

(2)   Serviciile judeţene de programe de sănătate constituie, prin decizie a directorului autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unităţi judeţene de implementare a programelor/subprogramelor, structuri funcţionale fără personalitate juridică în coordonarea serviciilor de programe din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3)   Unitatea judeţeană de implementare a programului/ subprogramului este constituită din:

-   coordonatorul programului de la nivelul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-  persoana desemnată din partea casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-   experţi din cadrul altor structuri de specialitate din cadrul autorităţii de sănătate publică şi din partea casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-   specialişti din domeniul respectiv, precum şi medici de familie, asistenţi comunitari, asistenţi sociali, mediatori comunitari, după caz;

-  personal tehnic propriu.

(4)   Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură condiţiile de funcţionare a unităţilor judeţene de implementare, precum şi cheltuielile necesare realizării activităţilor de monitorizare şi implementare specifice, din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

8.   Specialiştii şi personalul tehnic din cadrul unităţilor centrale şi judeţene de implementare a programelor/ subprogramelor sunt angajaţi cu contract de muncă pe durată determinată.

9.   - (1) Evaluarea modului de derulare a programelor de sănătate poate fi realizată de un evaluator independent, la solicitarea ministrului sănătăţii publice.

(2) Finanţarea activităţii de evaluare se asigură din fondul programelor.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate

10.  Agenţia are următoarele atribuţii:

a)   stabileşte domeniile prioritare de acţiune pe baza rapoartelor de evaluare a stării de sănătate, elaborate de către:

-   institutele şi centrele de sănătate publică;

-   Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii;

-  serviciile de programe de sănătate regionale;

-   alte instituţii cu atribuţii în monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;

b)   pe baza propunerilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii  Publice, defineşte şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice domeniile prioritare de acţiune în structurarea programelor de sănătate;

c)   elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice strategia programelor naţionale de sănătate, de organizare şi funcţionare a acestora, având în vedere şi recomandările altor instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniu;

d)   elaborează structura programelor şi subprogramelor de sănătate pe baza propunerilor primite de la:

-   direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

e)   analizează împreună cu Comisia de strategie terapeutică propunerile de obiective, acţiuni şi strategii terapeutice elaborate de comisiile de specialitate, pe care le înaintează spre avizare Comisiei naţionale de transparenţă;

f)   fundamentează necesarul de resurse financiare pe programe şi subprograme de sănătate, pe baza propunerilor primite de la:

-   direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

g)   elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice criteriile de selecţie a unităţilor sanitare de specialitate prin care se derulează programele de sănătate;

h) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice lista unităţilor sanitare prin care se derulează programele de sănătate;

i) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice alocarea fondurilor pe programe şi subprograme de sănătate, precum şi repartiţia fondurilor pe judeţe şi unităţi sanitare, având în vedere realizarea indicatorilor fizici şi financiari ai anilor anteriori şi propunerile primite de la:

-  serviciile de programe de sănătate regionale;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru programele de sănătate cu scop curativ;

j) urmăreşte modul de organizare a programelor de formare profesională pentru personalul implicat în activităţile specifice din cadrul programelor naţionale de sănătate;

k) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice norme tehnice de implementare şi evaluare a programelor de sănătate;

l) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice programele şi subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi coordonează organizarea acestora;

m) avizează solicitările de finanţare lunară ale autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale unităţilor republicane pentru programele finanţate de la bugetul de stat;

n) primeşte trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, de ia serviciile de programe regionale şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate analiza modului în care s-au derulat programele şi indicatorii specifici pe fiecare program;

o) primeşte lunar de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice execuţia bugetară pentru programele finanţate de la bugetul de stat;

p) poate solicita de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate   informaţii   privind  execuţia  bugetară  pentru programele finanţate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

q) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor programelor şi subprogramelor, pe baza indicatorilor specifici, şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;

r) asigură reprezentarea Ministerului Sănătăţii Publice în raporturile cu organismele internaţionale pe domeniul de activitate:

s) furnizează informaţii specifice, precum şi asistenţă tehnică serviciilor de sănătate regionale în monitorizarea şi evaluarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate;

t) asigură monitorizarea integrată a programelor de sănătate prin analiza trimestrială, anuală şi ori de câte ori este nevoie a indicatorilor specifici pentru programele finanţate de la bugetul de stat şi programele naţionale cu scop curativ;

u) poate solicita comisiilor de specialitate analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate, după caz.

Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului

11.   Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului participă la monitorizarea şi evaluarea programului/subprogramului la nivel naţional prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:

a)   analizează trimestrial şi anual, pe baza datelor primite de la Agenţie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, indicatorii specifici de program/subprogram, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice;

b)   evaluează trimestrial, anual şi ori de câte ori i se solicită modul de implementare şi realizare a obiectivelor programului/subprogramului şi propune Agenţiei şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătăţire a acestuia;

c)   elaborează rapoarte de evaluare a programului/ subprogramului;

d)   asigură gestionarea registrului naţional specific programului şi transmite Agenţiei, anual sau ori de câte ori i se solicită, rapoarte rezultate din analiza datelor din registru;

e)  are rol consultativ pentru Agenţie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în ceea ce priveşte implementarea şi finanţarea programului/subprogramului;

f)   experţii din cadrul altor direcţii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi echipa inderdisciplinară de specialişti au rol consultativ în cadrul unităţilor de implementare a programelor/subprogramelor;

g)    propune colaborări cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale care desfăşoară activităţi specifice programului, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient şi a corelării programului naţional de sănătate cu alte iniţiative şi programe de sănătate finanţate din alte surse;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Agenţie.

Unitatea judeţeană de implementare a programului

12.   Unitatea judeţeană de implementare a programului participă la monitorizarea şi implementarea programelor la nivel judeţean prin îndeplinirea următoarelor atribuţii şi responsabilităţi:

a)   face propuneri serviciului programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti privind fondurile necesare pe program la nivel de judeţ;

b)   propune spre aprobare serviciului programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti repartizarea pe unităţi sanitare a fondurilor din bugetul de stat aprobate la nivelul judeţului;

c)  asigură, atunci când este cazul, gestionarea la nivel judeţean a registrului specific programului, precum şi raportarea datelor conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice;

d)   primeşte trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie de la serviciul programe de sănătate şi de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti realizarea indicatorilor specifici de program/ subprogram;

e)   analizează modul de implementare şi realizarea obiectivelor programului/subprogramului la nivel judeţean şi elaborează propuneri de îmbunătăţire la nivel judeţean a activităţilor specifice din cadrul programului/subprogramului pe care le transmite serviciului programe de sănătate şi casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

f)   are rol consultativ pentru serviciul programe de sănătate şi casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte implementarea şi finanţarea programului/subprogramului la nivel judeţean;

g)    propune colaborări cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel local pentru asigurarea îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient, cu asigurarea complementarităţii şi corelării programului de sănătate cu alte iniţiative şi programe de sănătate, finanţate din alte surse;

h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de serviciul programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 629/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 629 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 629/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu