Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 629 din 1 iunie 2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 513 din 14 iunie 2006Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând  Referatul de aprobare al  Direcţiei generale asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare

nr. E.N. 144/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.   -  Direcţiile din cadrul  Ministerului  Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3.   -  Prezentul ordin va fi publicat în  Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1.   Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, denumită în continuare Agenţie, funcţionează ca direcţie în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, în subordinea directă a ministrului sănătăţii publice, având ca principale atribuţii elaborarea, coordonarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

2.  In realizarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Comisia Interdepartamentală de Asistenţă Medicală Comunitară, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

3.  - (1) Agenţia colaborează cu direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, alte instituţii şi specialişti în domeniu, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii publice.

(2) Serviciile medicale integrate, menţionate la alin. (1), cuprind o gamă variată de servicii medicale specifice, inclusiv promovarea sănătăţii, asistenţă medicală primară, asistenţă medicală ambulatorie de specialitate, asistenţă spitalicească, asistenţă comunitară, îngrijiri la domiciliu etc.

4.   Agenţia poate solicita informaţii legate de activităţile specifice programelor naţionale de la unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele judeţene de asigurări de sănătate, precum şi de la unităţile sanitare subordonate direcţiilor medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

5.  Agenţia elaborează proiecte de acte normative privind organizarea, finanţarea şi implementarea programelor naţionale de sănătate, pe care le propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice şi/sau preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz.

6.   - (1) Pentru asigurarea implementării şi monitorizării programelor la nivel naţional Agenţia poate constitui unităţi centrale de implementare a programelor şi subprogramelor, structuri funcţionale fără personalitate juridică în coordonarea sa, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, după caz.

(2)   Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului este constituită din:

-   coordonatorul de program/subprogram din cadrul Agenţiei;

-   persoana desemnată din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cazul subprogramelor finanţate şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

-   experţi din cadrul altor direcţii de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

-   specialişti din domeniul respectiv, precum şi medici de familie, asistenţi comunitari, asistenţi sociali, mediatori comunitari, după caz;

-  personal tehnic propriu.

(3)   Unităţile centrale de implementare a programelor/ subprogramelor funcţionează în cadrul unor institute de specialitate, institute de sănătate publică, al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar sau al altor instituţii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. (4) Cheltuielile aferente funcţionării unităţilor centrale de implementare a programelor/subprogramelor se asigură din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

7.   - (1) Implementarea programelor la nivel local se realizează prin serviciile regionale şi judeţene de programe de sănătate, organizate în cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, subordonate din punct de vedere metodologic Agenţiei.

(2)   Serviciile judeţene de programe de sănătate constituie, prin decizie a directorului autorităţii de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unităţi judeţene de implementare a programelor/subprogramelor, structuri funcţionale fără personalitate juridică în coordonarea serviciilor de programe din cadrul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3)   Unitatea judeţeană de implementare a programului/ subprogramului este constituită din:

-   coordonatorul programului de la nivelul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-  persoana desemnată din partea casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-   experţi din cadrul altor structuri de specialitate din cadrul autorităţii de sănătate publică şi din partea casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

-   specialişti din domeniul respectiv, precum şi medici de familie, asistenţi comunitari, asistenţi sociali, mediatori comunitari, după caz;

-  personal tehnic propriu.

(4)   Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti asigură condiţiile de funcţionare a unităţilor judeţene de implementare, precum şi cheltuielile necesare realizării activităţilor de monitorizare şi implementare specifice, din bugetul alocat fiecărui program/subprogram.

8.   Specialiştii şi personalul tehnic din cadrul unităţilor centrale şi judeţene de implementare a programelor/ subprogramelor sunt angajaţi cu contract de muncă pe durată determinată.

9.   - (1) Evaluarea modului de derulare a programelor de sănătate poate fi realizată de un evaluator independent, la solicitarea ministrului sănătăţii publice.

(2) Finanţarea activităţii de evaluare se asigură din fondul programelor.

CAPITOLUL II

Atribuţii

Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate

10.  Agenţia are următoarele atribuţii:

a)   stabileşte domeniile prioritare de acţiune pe baza rapoartelor de evaluare a stării de sănătate, elaborate de către:

-   institutele şi centrele de sănătate publică;

-   Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii;

-  serviciile de programe de sănătate regionale;

-   alte instituţii cu atribuţii în monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;

b)   pe baza propunerilor direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii  Publice, defineşte şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice domeniile prioritare de acţiune în structurarea programelor de sănătate;

c)   elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice strategia programelor naţionale de sănătate, de organizare şi funcţionare a acestora, având în vedere şi recomandările altor instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniu;

d)   elaborează structura programelor şi subprogramelor de sănătate pe baza propunerilor primite de la:

-   direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

e)   analizează împreună cu Comisia de strategie terapeutică propunerile de obiective, acţiuni şi strategii terapeutice elaborate de comisiile de specialitate, pe care le înaintează spre avizare Comisiei naţionale de transparenţă;

f)   fundamentează necesarul de resurse financiare pe programe şi subprograme de sănătate, pe baza propunerilor primite de la:

-   direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;

g)   elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice criteriile de selecţie a unităţilor sanitare de specialitate prin care se derulează programele de sănătate;

h) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice lista unităţilor sanitare prin care se derulează programele de sănătate;

i) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice alocarea fondurilor pe programe şi subprograme de sănătate, precum şi repartiţia fondurilor pe judeţe şi unităţi sanitare, având în vedere realizarea indicatorilor fizici şi financiari ai anilor anteriori şi propunerile primite de la:

-  serviciile de programe de sănătate regionale;

-   comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;

-   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru programele de sănătate cu scop curativ;

j) urmăreşte modul de organizare a programelor de formare profesională pentru personalul implicat în activităţile specifice din cadrul programelor naţionale de sănătate;

k) elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice norme tehnice de implementare şi evaluare a programelor de sănătate;

l) propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice programele şi subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi coordonează organizarea acestora;

m) avizează solicitările de finanţare lunară ale autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi ale unităţilor republicane pentru programele finanţate de la bugetul de stat;

n) primeşte trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie, de ia serviciile de programe regionale şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate analiza modului în care s-au derulat programele şi indicatorii specifici pe fiecare program;

o) primeşte lunar de la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice execuţia bugetară pentru programele finanţate de la bugetul de stat;

p) poate solicita de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate   informaţii   privind  execuţia  bugetară  pentru programele finanţate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

q) evaluează trimestrial şi anual realizarea obiectivelor programelor şi subprogramelor, pe baza indicatorilor specifici, şi stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea acestora;

r) asigură reprezentarea Ministerului Sănătăţii Publice în raporturile cu organismele internaţionale pe domeniul de activitate:

s) furnizează informaţii specifice, precum şi asistenţă tehnică serviciilor de sănătate regionale în monitorizarea şi evaluarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate;

t) asigură monitorizarea integrată a programelor de sănătate prin analiza trimestrială, anuală şi ori de câte ori este nevoie a indicatorilor specifici pentru programele finanţate de la bugetul de stat şi programele naţionale cu scop curativ;

u) poate solicita comisiilor de specialitate analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate, după caz.

Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului

11.   Unitatea centrală de implementare a programului/ subprogramului participă la monitorizarea şi evaluarea programului/subprogramului la nivel naţional prin îndeplinirea următoarelor atribuţii:

a)   analizează trimestrial şi anual, pe baza datelor primite de la Agenţie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, indicatorii specifici de program/subprogram, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice;

b)   evaluează trimestrial, anual şi ori de câte ori i se solicită modul de implementare şi realizare a obiectivelor programului/subprogramului şi propune Agenţiei şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate măsuri de îmbunătăţire a acestuia;

c)   elaborează rapoarte de evaluare a programului/ subprogramului;

d)   asigură gestionarea registrului naţional specific programului şi transmite Agenţiei, anual sau ori de câte ori i se solicită, rapoarte rezultate din analiza datelor din registru;

e)  are rol consultativ pentru Agenţie şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în ceea ce priveşte implementarea şi finanţarea programului/subprogramului;

f)   experţii din cadrul altor direcţii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi echipa inderdisciplinară de specialişti au rol consultativ în cadrul unităţilor de implementare a programelor/subprogramelor;

g)    propune colaborări cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale care desfăşoară activităţi specifice programului, în vederea asigurării îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient şi a corelării programului naţional de sănătate cu alte iniţiative şi programe de sănătate finanţate din alte surse;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Agenţie.

Unitatea judeţeană de implementare a programului

12.   Unitatea judeţeană de implementare a programului participă la monitorizarea şi implementarea programelor la nivel judeţean prin îndeplinirea următoarelor atribuţii şi responsabilităţi:

a)   face propuneri serviciului programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti privind fondurile necesare pe program la nivel de judeţ;

b)   propune spre aprobare serviciului programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti repartizarea pe unităţi sanitare a fondurilor din bugetul de stat aprobate la nivelul judeţului;

c)  asigură, atunci când este cazul, gestionarea la nivel judeţean a registrului specific programului, precum şi raportarea datelor conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice;

d)   primeşte trimestrial, anual şi ori de câte ori este nevoie de la serviciul programe de sănătate şi de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti realizarea indicatorilor specifici de program/ subprogram;

e)   analizează modul de implementare şi realizarea obiectivelor programului/subprogramului la nivel judeţean şi elaborează propuneri de îmbunătăţire la nivel judeţean a activităţilor specifice din cadrul programului/subprogramului pe care le transmite serviciului programe de sănătate şi casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;

f)   are rol consultativ pentru serviciul programe de sănătate şi casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte implementarea şi finanţarea programului/subprogramului la nivel judeţean;

g)    propune colaborări cu instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale de la nivel local pentru asigurarea îngrijirilor medicale integrate la nivel de pacient, cu asigurarea complementarităţii şi corelării programului de sănătate cu alte iniţiative şi programe de sănătate, finanţate din alte surse;

h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de serviciul programe de sănătate din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 629/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 629 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 629/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu