Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.614 din 14.05.2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 290 din 22 mai 2013SmartCity1

În aplicarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂ NORMELE METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale Articolul 1(1) Până la data prezentării la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului a primului „Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finanţare, au obligaţia completării şi depunerii „Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de....“, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Pentru fiecare angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia depunerii unui „Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii............... la data de.........“, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(3) „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de .........“ poate fi întocmit de ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) şi depus la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor din execuţia anului curent, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În situaţia în care un angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice se încheie pentru mai multe obiective/proiecte/categorii de investiţii, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului câte un „Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“ pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte.(5) Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să se asigure că la data semnării oricărui angajament legal din care rezultă obligaţii de plată aferente investiţiilor publice a fost obţinut avizul unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului pe „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“. Articolul 2(1) „Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....“, precum şi „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“ se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru următoarele titluri de cheltuieli bugetare:a)56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“; b)71 „Active nefinanciare“; c)75 „Fondul Naţional de Dezvoltare“. (2) „Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....“ se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel: a)Coloana 1 „Denumire obiectiv/proiect/categorie de investiţii aprobată“ - se înscrie denumirea obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii aprobat/aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite; b)Coloana 2 „Buget - sursă de finanţare“ - se înscrie „02“ pentru buget local, „06“ pentru cheltuieli din credite externe etc.; c)Coloana 3 „Capitol/Titlu de cheltuială bugetară“ - se înscriu capitolul şi titlul de cheltuială de la care se efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii; d)Coloana 4 „Credite bugetare aprobate pentru anul curent“ - se înscrie valoarea creditelor bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiţii; e)Coloana 5 „Credite de angajament aferente anului curent“ - se înscrie valoarea creditelor de angajament aprobate în anexele la bugetul anului curent pentru obiectivul/proiectul/categoria de investiţii; f)Coloana 6 „Valoare angajamente legale încheiate în anul curent până la data depunerii situaţiei“ - se înscrie valoarea totală a angajamentelor legale încheiate de la începutul anului curent până la data întocmirii şi depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a documentului prevăzut în anexa nr. 1, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta; g)Coloana 7 „Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent“ - se înscriu creditele bugetare aprobate în bugetul anului curent pentru plăţi restante, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; h)Coloana 8 „Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent“ - se înscrie valoarea totală din angajamentele legale încheiate în anii anteriori cu termen de plată în anul curent; i)Coloana 9 „Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate, din care pentru plata angajamentelor legale încheiate în anul curent cu termen de plată în anul curent“ - se înscrie valoarea corespunzătoare din angajamentele legale încheiate în anul curent care au ca termen de plată tot anul curent; j)Coloana 10 „Total credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor rezultate din angajamente legale încheiate“ - se înscrie valoarea totală a creditelor bugetare aferente angajamentelor legale încheiate rezultate din adunarea coloanelor 7, 8 şi 9. (3) „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de .........“ se completează de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) astfel:a)Coloana 1 „Buget - sursă de finanţare“ - se înscrie „02“ pentru buget local, „06“ pentru cheltuieli din credite externe etc.; b)Coloana 2 „Capitol/Titlu de cheltuială“ - se înscrie capitolul şi titlul de cheltuială de la care se efectuează finanţarea obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii; c)Coloana 3 „Număr de înregistrare a proiectului de angajament la instituţia publică“ - se înscrie numărul de înregistrare a proiectului de angajament atribuit de instituţia publică; d)Coloana 4 „Valoare totală proiect de angajament legal“ - se înscrie valoarea totală a proiectului de angajament legal aferent angajamentului legal ce se va încheia în anul curent, indiferent de anul/anii în care urmează a fi efectuată plata obligaţiilor rezultate din acesta; e)Coloana 5 „Credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor ce derivă din angajamentul legal pentru anul curent“ - se înscrie valoarea creditului bugetar aprobat în anul curent, în limita căruia se vor efectua plăţi în anul curent aferente angajamentului legal. Articolul 3La primirea „Situaţiei angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ....“, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului preiau în sistemul informatic datele raportate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice din subordinea acestora, întocmind în acest scop, distinct, pentru fiecare instituţie publică şi obiectiv/ proiect/categorie de investiţii, „Fişa proiectului de angajament legal pentru ........ ................ ................ ................ ........ ............ (denumirea instituţiei publice/codul de identificare fiscală) aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............“, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 4(1) La primirea fiecărui proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică următoarele:a)dacă valoarea totală a proiectului de angajament legal înscrisă în coloana 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele de angajament disponibile la data solicitării avizului; b)dacă creditele bugetare înscrise în coloana 5 din formularul prevăzut în anexa nr. 2 se încadrează în creditele bugetare rămase disponibile la data respectivă. (2) În scopul avizării „Proiectului de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului verifică pe fiecare sursă bugetară şi respectiv capitol şi titlu de cheltuială, pentru fiecare obiectiv/proiect/categorie de investiţii în parte, ca disponibilul de credite de angajament rămas de angajat şi disponibilul de credite bugetare rămas în anul curent să aibă o valoare pozitivă sau cel puţin egală cu zero. Datele din „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“, prezentat de instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1), se preiau în sistem informatic de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în „Fişa proiectului de angajament legal pentru ........ ................ ................ .............. (denumirea instituţiei publice/codul de identificare fiscală) aferentă obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ...........“, prevăzută în anexa nr. 3. (3) „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii ............... la data de .........“ avizat se transmite, cu adresă, instituţiei publice deponente, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate, scanate, proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, avizate de aceste unităţi.(4) În situaţia în care din verificările prevăzute la alin. (1) rezultă că disponibilităţile de credite de angajament şi/sau disponibilităţile de credite bugetare au valori negative, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu avizează „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nu înregistrează în anexa nr. 3 şi restituie instituţiilor publice deponente, cu adresă, proiectele de angajamente legale neavizate, cu precizarea motivelor care au condus la neavizarea acestora, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea documentului. La unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt arhivate scanat proiectele de angajamente legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice, neavizate de aceste unităţi. Articolul 5În situaţia în care pe parcursul executării unui obiectiv/proiect/categorie de investiţii pentru care datele dintrun „Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“ deja avizat se modifică, instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) prezintă un nou „Proiect de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“, în care, în coloanele 4 şi 5, vor înscrie numai diferenţa în plus sau în minus faţă de valoarea înscrisă în „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/ proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“ depus anterior. Articolul 6Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1) răspund de realitatea şi exactitatea datelor înscrise în „Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........ ............“ şi în „Proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ............... la data de .........“. Articolul 7(1) „Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........ ................“ se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului astfel:a)ori de câte ori se efectuează rectificări bugetare pe parcursul anului bugetar; b)la fiecare început de an bugetar, începând cu anul 2014, înainte de efectuarea cheltuielilor de investiţii. (2) În cazul în care sumele înscrise în „Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........ ..........“ depusă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se modifică drept urmare a rectificărilor bugetare, în formular vor fi înscrise numai diferenţele în plus sau în minus faţă de valorile înscrise în documentul depus anterior. Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1la normele metodologice Denumirea instituţiei publice ........ ......... Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ SITUAŢIA ANGAJAMENTELOR LEGALE din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente la data de ........ ................ ......... lei -

Denumire obiectiv/ proiect/ categorie de investiţii aprobată Buget - sursă de finanţare Capitol/ Titlu de cheltuială bugetară Credite bugetare aprobate pentru anul curent Credite de angajament aferente anului curent Valoarea angajamentelor legale încheiate în anul curent până la data depunerii situaţiei Credite bugetare destinate stingerii obligaţiilor de plată rezultate din angajamente legale încheiate Total credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor rezultate din angajamente legale încheiate
din care pentru plata:
angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în anii anteriori, restante la 31 decembrie anul precedent angajamentelor legale încheiate în anii anteriori, cu termen de plată în anul curent angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9
TOTAL

Ordonator de credite al instituţiei publice, ........ ................ ................ ............... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2la normele metodologice Denumirea instituţiei publice ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ........ Avizat Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului PROIECT DE ANGAJAMENT LEGAL din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ........ ............... la data de ........ ................ ......... lei -

Buget - sursă de finanţare Capitol/ Titlu de cheltuială Numărul de înregistrare a proiectului de angajament la instituţia publică Valoarea totală a proiectului de angajament legal Credite bugetare destinate plăţii obligaţiilor care derivă din angajamentul legal pentru anul curent
1 2 3 4 5
TOTAL

Ordonator de credite al instituţiei publice, ........ ................ ................ ............... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 3la normele metodologice Denumirea unităţii Trezoreriei Statului ........ ........ .......... FIŞA PROIECTULUI DE ANGAJAMENT LEGAL pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. aferent obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii ........ ............... (denumirea instituţiei publice/codul de identificare fiscală) lei -

Buget - sursă de finanţare (= col. 2 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Capitol/Titlu de cheltuială bugetară (= col. 3 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Credite de angajament aferente anului curent (= col. 5 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Credite bugetare aprobate pentru anul curent (= col. 4 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Valoarea angajamentelor legale încheiate în anul curent (= col. 6 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Totalul creditelor bugetare destinate plăţii obligaţiilor rezultate din angajamente legale încheiate (= col. 10 din anexa nr. 1 la normele metodologice) Număr de înregistrare/Data (zi/lună/an) proiectului de angajament la instituţia publică (= col. 3 din anexa nr. 2 la normele metodologice) Număr de înregistrare/Data (zi/lună/an) proiectului de angajament la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului Valoarea totală a proiectului de angajament legal încheiat în anul curent (= col. 4 din anexa nr. 2 la normele metodologice) Valoarea creditelor bugetare aferente proiectului de angajament legal cu termen de plată în anul curent (n) (= col. 5 din anexa nr. 2 la normele metodologice)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
Disponibil
Total
Disponibil
Total
Disponibil
etc.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 614/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 614 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 614/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu