Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.61 din 02.08.2013

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 29 august 2013SmartCity1

În temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (3)-(5) şi ale art. 174 alin. (8)-(10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 4Pentru asigurarea soluţionării disputelor la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale, aceştia vor elabora proceduri proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, în termen de 45 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂREGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale Capitolul IScop Articolul 1Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează disputele pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, legate de derularea contractelor din domeniul energiei. Articolul 2Prezentul regulament este elaborat în scopul creării unui mecanism de soluţionare a disputelor apărute în derularea contractelor în sectorul energiei electrice şi în sectorul gazelor naturale. Capitolul IIDispoziţii generale Secţiunea 1Domeniu de aplicare Articolul 3Prezentul regulament se aplică participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale prevăzuţi în
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în vederea soluţionării disputelor apărute în derularea relaţiilor contractuale între aceştia. Articolul 4Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament: a)plângerile împotriva operatorului de transport şi de sistem şi a operatorilor de distribuţie referitoare la obligaţiile ce le revin potrivit legii, precum şi divergenţele dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reţelei de transport; b)neînţelegerile precontractuale în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale; c)disputele asupra unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi din sectorul gazelor naturale; d)disputele a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate; e)disputele privind accesul la reţelele din sectorul energiei electrice şi divergenţele privind accesul la sistemele din sectorul gazelor naturale; f)plângerile împotriva titularilor de licenţe în domeniul energiei, ale căror obligaţii sunt cuantificate prin indicatori de calitate, stabiliţi prin standarde de performanţă a activităţii acestora. Secţiunea a 2-aDefiniţii Articolul 5 (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.(2) Definiţiile din anexa nr. 1 la prezentul regulament se completează cu definiţiile prevăzute în Legea nr. 123/2012. Capitolul IIISoluţionarea disputelor apărute în derularea contractelor, între participanţii la piaţa angro şi cu amănuntul de energie electrică şi gaze naturale Secţiunea 1Aspecte generale Articolul 6 (1) Soluţionarea disputelor care fac obiectul prezentului regulament presupune parcurgerea următoarelor etape:a)concilierea la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale; b)soluţionarea la nivelul Autorităţii competente. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), în cazul în care, pe parcursul procedurii de soluţionare a disputelor, apar şi alte subiecte în dispută, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare.(3) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare. Secţiunea a 2-aConcilierea la nivelul participanţilor la piaţa de energie electrică şi gaze naturale Articolul 7(1) Părţile aflate în dispută au obligaţia parcurgerii procedurii concilierii, prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE. În acest sens, una dintre părţi lansează invitaţia la conciliere, în termen de 15 zile de la apariţia disputei. Invitaţia la conciliere se transmite prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.(2) În termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea invitaţiei la conciliere, însoţită de motivaţia aferentă, partea invitată la conciliere are obligaţia de a transmite în scris punctul său de vedere, însoţit de toate documentele pe care îşi întemeiază susţinerea. Modalitatea de transmitere este cea precizată la alin. (1).(3) Documentele depuse în copie vor fi certificate pe fiecare pagină „conform cu originalul“ şi vor conţine data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.(4) În termen de 15 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija solicitantului, în vederea soluţionării disputei.(5) În situaţia în care părţile implicate soluţionează disputa, se va întocmi în termen de 5 zile de la data concilierii o notă de conciliere în acest sens, care să consfinţească înţelegerea între părţi.(6) În cazul în care partea invitată la conciliere nu se prezintă la şedinţa comună, solicitantul va încheia un proces-verbal în care se va consemna acest fapt şi se va adresa ANRE în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, cu o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.(7) În situaţia în care nota de conciliere încheiată cu ocazia şedinţei comune, întocmită conform anexei nr. 3, nu este însuşită sau este însuşită parţial de către una dintre părţile implicate, se consideră că disputa nu a fost soluţionată la acest nivel şi, în termen de 30 de zile de la data transmiterii invitaţiei la conciliere, prin grija solicitantului, documentaţia se transmite la ANRE, însoţită de o cerere formulată conform anexei nr. 2 la prezentul regulament. Secţiunea a 3-aSoluţionarea la nivelul Autorităţii competente Articolul 8 (1) Procedura de soluţionare a disputei se consideră declanşată odată cu înregistrarea, la Autoritatea competentă, a cererii transmise de solicitant, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (7). Solicitantul va înştiinţa partea/părţile despre acest demers, în termen de 3 zile de la data transmiterii cererii de soluţionare a disputelor.(2) Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare a disputei la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, cel puţin:a)copia notei de conciliere/procesului-verbal încheiate/încheiat în condiţiile art. 7 alin. (5) şi (6); b)copia contractului în derularea căruia au apărut disputele; c)corespondenţa dintre părţi privind contractul în discuţie; d)decizii ale organelor statului, în măsura în care acestea există; e)indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile; f)alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării disputei. (3) Certificarea copiilor documentelor prevăzute la alin. (2) se realizează în atâtea exemplare câte părţi sunt, şi unul pentru Autoritatea competentă. Aceasta va conţine precizarea „conform cu originalul“, data, numele în clar al celui care face certificarea, semnătura acestuia şi ştampila unităţii respective, după caz.(4) Cererile de soluţionare a disputelor formulate de participanţii la piaţa de energie electrică vor fi soluţionate de către comisia prevăzută la art. 10 alin. (2), iar cererile de soluţionare a disputelor formulate de participanţii la piaţa de gaze naturale vor fi soluţionate de Comisia prevăzută la art. 10 alin. (3), în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii solicitării la autoritatea competentă, în măsura în care nu fac sau nu au făcut obiectul unor acţiuni în justiţie. Articolul 9După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă, se parcurg următoarele etape: a)întrunirea Comisiei de soluţionare a disputei; b)analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz; c)pregătirea audierii şi convocarea părţilor; audierea părţilor; d)pronunţarea hotărârii şi comunicarea acesteia părţilor. Articolul 10 (1) Comisia de soluţionare a disputelor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente.(2) Comisia de soluţionare a disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică este alcătuită din 5 membri, care sunt numiţi prin decizie a preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre specialiştii ANRE cu vechime de cel puţin 8 ani în sectorul energiei electrice.(3) Comisia de soluţionare a disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de gaze naturale este formată din 5 membri, care sunt numiţi prin decizia preşedintelui ANRE pe o perioadă de 3 ani, dintre salariaţii ANRE având o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul gazelor naturale.(4) Comisiile prevăzute la alin. (2) şi (3) îşi desfăşoară activitatea de soluţionare a disputelor după o procedură bazată pe următoarele principii:a)independenţa activităţii administrativ-jurisdicţionale; b)imparţialitatea membrilor comisiilor; c)contradictorialitatea; d)asigurarea dreptului la apărare al fiecăreia dintre părţile aflate în dispută. e)legalitatea; f)egalitatea părţilor aflate în dispută; g)disponibilitatea. (5) Pentru soluţionarea disputelor ce fac obiectul prezentei reglementări, Autoritatea competentă poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu fac parte din Comisie.(6) Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă. Articolul 11 (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a disputelor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile de la data primirii solicitării. Înscrisurile depuse ca urmare a solicitării Comisiei se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt plus încă unul pentru Autoritatea competentă. Comisia va comunica aceste documente părţilor.(2) În cazul în care partea invitată la conciliere nu dă curs solicitării de transmitere a documentelor sau transmite parţial documentele solicitate în termenul prevăzut la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona disputa pe baza documentelor deţinute.(3) Dacă partea care a solicitat soluţionarea disputei nu depune documentele în termen, Comisia suspendă procedura de soluţionare prin încheiere de suspendare, care va cuprinde menţiunea referitoare la obligaţia părţii în cauză de a face demersurile solicitate de Autoritatea competentă.(4) Dacă în termen de 30 de zile de la data suspendării partea în cauză nu efectuează demersurile prevăzute la alin. (3), Autoritatea competentă respinge solicitarea de soluţionare a disputei. Articolul 12(1) Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat.(2) Comunicarea convocării se realizează prin scrisoare cu confirmare de primire sau prin fax, dacă este posibil.(3) Comunicările se transmit la adresele indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii. Articolul 13 (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea competentă.(2) Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.(3) Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile înainte de data stabilită pentru audiere.(4) În condiţiile alin. (3) lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.(5) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia suspendă procedura de soluţionare, printr-o încheiere de suspendare.(6) Prin excepţie de la alin. (4), dacă părţile solicită în prealabil, cu cel puţin 3 zile, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea, cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4).(7) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 12. Articolul 14 (1) În cadrul audierii, părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile cauzei.(2) Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.(3) După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.(4) În situaţia în care Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile de la solicitare. Articolul 15(1) Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 3 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul său de drept.(2) Comisia adoptă hotărârea, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întruneşte un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul preşedintelui sau, în cazul absenţei acestuia, cel al înlocuitorului său. Articolul 16 (1) Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele acesteia, iar în absenţa preşedintelui, de către înlocuitorului desemnat în acest sens prin decizia de numire a membrilor Comisiei.(2) Lucrările Comisiei sunt asigurate de un secretar desemnat prin decizia de numire a membrilor Comisiei. Articolul 17 (1) După analizarea situaţiei, în termen de 5 zile de la data ultimei audieri, Comisia se întruneşte în şedinţă, în vederea deliberării şi emiterii unei hotărâri cu caracter obligatoriu şi definitiv pentru părţi.(2) Hotărârea Comisiei redactată de către secretarul acesteia se motivează în mod obligatoriu, iar motivarea trebuie să conţină următoarele:a)motive de fapt, şi anume:

(i) precizarea fiecărei pretenţii şi motivaţii formulate de părţile aflate în dispută;
(ii) menţionarea documentelor depuse de părţi în vederea susţinerii afirmaţiilor acestora, cu toate elementele de identificare, precum şi a celorlalte probe administrate;
(iii) motivele pentru care probele depuse au fost acceptate sau, dimpotrivă, nu au fost avute în vedere de către Comisie, întrucât nu erau relevante pentru soluţionarea disputei;
(iv) prezentarea argumentelor şi a raţionamentelor care au determinat Comisia să pronunţe soluţia în cauză;

b)motive de drept - precizarea prevederilor legale pe care Comisia le-a avut în vedere şi pe care se întemeiază soluţia dată; c)precizarea căii de atac, respectiv sesizarea, printr-o cerere de chemare în judecată, a instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea hotărârii, în tot sau în parte, în condiţiile contenciosului administrativ; d)termenul de exercitare a căii de atac, respectiv 30 de zile de la data confirmării de primire a hotărârii transmise prin poştă; e)instanţa competentă - solicitanţii se pot adresa secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Articolul 18(1) Dacă un membru al Comisiei are un alt punct de vedere faţă de ceilalţi membri ai Comisiei, acest lucru va fi menţionat în procesul-verbal încheiat de Comisie ca urmare a şedinţei prevăzute la art. 17 alin. (1), iar opinia separată şi motivarea acesteia se anexează la hotărâre şi se semnează de persoana care a formulat-o.(2) Hotărârea va fi semnată de preşedintele Comisiei şi va fi redactată în atâtea exemplare originale câte părţi sunt, plus încă unul pentru ANRE.(3) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la emiterii acesteia, hotărârea se comunică părţilor implicate, prin scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.(4) Părţile nu mai pot să se adreseze ulterior Autorităţii competente pentru soluţionarea unei dispute având acelaşi obiect, o asemenea solicitare fiind inadmisibilă. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 19Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul cap. III secţiunea a 3-a pot fi depăşite, cu acordul conducerii Autorităţii competente, dacă obiectul disputei are implicaţii deosebite asupra siguranţei funcţionării sistemului energetic sau activităţii consumatorilor/ operatorilor economici respectivi, ori din alte motive justificate. În acest caz, ANRE va înştiinţa despre acest fapt părţile implicate în soluţionarea disputei. Articolul 20(1) Pe toată durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite hotărârea Autorităţii competente cu privire la disputa respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă disputa apărută.(2) Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de două zile de la data la care disputa s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul menţionat la alin. (1). În acest caz, înţelegerea părţilor trebuie să fie redactată în scris şi însuşită prin semnătură de fiecare parte aflată în disputa respectivă, cu dată certă.(3) În cazul în care părţile au soluţionat disputa pe cale amiabilă şi au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acestea nu mai au dreptul să revină ulterior cu o nouă cerere la Autoritatea competentă, având acelaşi obiect. Articolul 21Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul hotărârii, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor hotărârea modificată în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (3). Articolul 22 (1) Dosarul disputei este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a Comisiei şi a preşedintelui Autorităţii competente nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către o autoritate a statului, în condiţiile legii.(2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.(3) Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente timp un an de la data emiterii hotărârii prin care este soluţionată disputa, după care se arhivează. (4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea disputelor se va ţine în registre speciale, prin grija secretarului comisiei. Articolul 23Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. ANEXA Nr. 1la regulament

Audiere Etapă a procedurii de soluţionare a disputei apărute în derularea contractelor în cadrul căreia părţile îşi expun punctele de vedere şi argumentele pe care acestea se întemeiază
Părţi Participanţii la piaţa de energie electrică şi la piaţa de gaze naturale prevăzuţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Solicitant Persoana fizică sau juridică ce iniţiază invitaţia de soluţionare a disputelor

ANEXA Nr. 2la regulament Cerere de soluţionare a disputei Subscrisa, ........ ................ ........ ..........., titular al licenţei de ........ ................ ........ ............. nr. ......... din data ..........., (nume/denumire) prin reprezentant legal ........ ........, solicităm soluţionarea disputei intervenite cu ocazia derulării contractului ........ ........ ..........., cu persoana fizică/juridică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, (nume/denumire; numele reprezentanţilor legali; domiciliu, sediu; număr de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax) prin reprezentant legal ........ ................ .............., având în vedere că s-a parcurs etapa concilierii, conform notei/procesului-verbal. (Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului disputei, cu datele aferente: [] indicarea contractului; [] indicarea clauzelor care fac obiectul disputei; [] indicarea temeiului juridic). Solicit soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procedurii de soluţionare a disputelor la nivelul Autorităţii competente. Data ........ ........... Semnătura ........ ................ ANEXA Nr. 3la regulament Notă de conciliere pentru punctele divergente după parcurgerea etapei de conciliere ........ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........,

Nr. crt. Formularea articolului aflat în divergenţă Formularea solicitantului Formularea celorlalte părţi Justificarea solicitantului Justificarea celorlalte părţi
1.
2.
3.
.....

Data ........ ............ Semnătura ........ ........ .........


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 61/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 61 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 61/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu