E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.609 din 25.03.2015

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 30 martie 2015SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 466 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu
ANEXĂGHID DE FINANŢARE a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Rolul Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional(1) Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, denumit în continuare program.(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:a)sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului; b)cuantumul şi condiţiile de acordare a primei de casare; c)categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate; d)participarea persoanelor eligibile în cadrul programului. Articolul 2Definiţii şi acronime (1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:a)aplicaţia PSIPAN - software administrat de către Autoritate şi având dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii înscrişi şi autovehiculele uzate; b)Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu; c)autoturism - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune; d)autoutilitară uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone; e)autospecială/autospecializată uşoară - autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone; f)autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată; autovehiculul nou achiziţionat prin program poate fi: cu sistem de propulsie termic (motor cu ardere internă), hibrid (cu cel puţin doi convertori de energie diferiţi şi două sisteme de stocare de energie, amplasate la bord, diferite care asigură propulsia vehiculului); electric hibrid (vehicul, inclusiv vehiculele care obţin energie de la un carburant doar în scopul reîncărcării dispozitivului de stocare a energiei electrice, care, pentru a-şi asigura propulsia mecanică, preia energie din ambele surse de energie stocată cu care este prevăzut vehiculul); electric (motor propulsat exclusiv cu energie electrică furnizată de baterii reîncărcabile; autovehiculul electric este clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero); g)autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, înmatriculat/ înmatriculată în Romania, care conţine cumulativ componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie) şi care are o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la anul fabricaţiei. Dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării; h)beneficiar - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, ce a achiziţionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare; operator economic reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; i)colector autorizat - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau de tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare; j)comercializarea autovehiculului nou - operaţiunile constând în încheierea formalităţilor de vânzare-cumpărare, emiterea facturii, certificatului de conformitate şi cărţii de identitate a autovehiculului, predarea-primirea autovehiculului de către producătorul validat, în nume propriu sau, în numele şi pentru acesta, prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi; k)criterii de eligibilitate - cerinţe, norme sau principii care trebuie îndeplinite cumulativ; l)dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program; m)dosar de participare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la producătorul validat de către proprietar, în vederea achiziţionării autovehiculului nou; n)dosar de validare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către producător, în vederea validării în program; o)ecobonus - reducere din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, având caracteristicile prevăzute la art. 6 alin. (1), susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată simultan cu prima de casare; p)ecotichet - tichet cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul electric nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014; q)persoană eligibilă - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate; r)prima de casare - parte din preţul de achiziţionare a unui autovehicul nou, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu şi acordată în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat; s)producător - persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/ importatorului; ş)producător validat - producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate; t)proprietar - persoana fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat, ori, după caz, moştenitorii săi; persoana juridică română, operatorul economic fără personalitate juridică sau organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deţine în proprietate un autovehicul uzat; ţ)proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate; u)proprietar înscris - proprietarul menţionat la lit. t) care a obţinut de la producătorul validat nota de înscriere; v)notă de înscriere - documentul generat de aplicaţia PSIPAN, eliberat de către producătorul validat în vederea înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, prevăzută în anexele nr. 4.1 şi 4.2; w)sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare; x)unitate alocată - valoare ce reprezintă echivalentul primei de casare. (2) În sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone şi în al cărui certificat de înmatriculare este înscrisă sintagma „automobil mixt“ (autovehicul destinat prin construcţie transportului simultan de persoane şi mărfuri în compartimente separate) este asimilat autoutilitarei uşoare, definită la alin. (1) lit. d).(3) În sensul prezentului ghid, prin proprietar înscris şi proprietar acceptat se înţelege şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, iar prin autovehicul înmatriculat se înţelege şi autovehiculul aparţinând acesteia, care a fost supus unei proceduri specifice de înregistrare în circulaţie.(4) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a)orice referire la sintagma „prima de casare“ implică şi sintagma „ecobonus“ dacă nu se prevede contrariul sau dacă nu este strict necesar a se distinge între cele două; b)termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. (5) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a)A - autoturism; b)AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu; c)ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; d)ASU - autospecială/autospecializată uşoară; e)AU - autoutilitară uşoară; f)DRPCIV - Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor; g)g/km - grame per kilometru; h)PSIPAN - Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional; i)TVA - Taxa pe valoarea adăugată. Articolul 3Obiectul, scopul şi obiectivele programului, indicatorii de performanţă(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înnoirea Parcului auto naţional.(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:a)diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate; b)diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la autovehiculele uzate; c)prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz. (4) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:a)autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2007, cu excepţia celui aflat în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale sau a unei instituţii publice; b)autovehiculul uzat cu număr de înmatriculare şi/sau certificat de înmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 432/2006. (5) Indicatorul de performanţă şi eficienţă a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional îl reprezintă numărul de autovehicule uzate casate. Articolul 4Caracterul programului şi aria geografică de aplicare Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional. Articolul 5Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. Articolul 6Prima de casare (1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adaugă câte un ecobonus la achiziţionarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, astfel:a)un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou; b)un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; c)un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid. (2) În cazul în care proprietarul este acceptat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul electric nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.(3) Proprietarul beneficiază de prima de casare la achiziţionarea unui autovehiculul nou în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(4) Proprietarul poate achiziţiona mai multe autovehicule noi în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare.(5) Lista colectorilor autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, întocmită şi actualizată periodic de către ANPM, va fi furnizată Autorităţii la solicitarea acesteia.(6) Lista colectorilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii odată cu publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea şi se republică ori de câte ori este actualizată de către ANPM.(7) Prima de casare se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit în continuare preţ de comercializare, diferenţa fiind asigurată de către beneficiar din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.(8) Acordarea primei de casare proprietarului - operator economic, cu sau fără personalitate juridică, se face în baza schemei intitulate „Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“, denumită în continuare schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(9) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.(10) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, proprietarul prevăzut la alin. (8) este declarat eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.(11) Proprietarul prevăzut la alin. (8) poate solicita prin cererea de finanţare cel mult echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Articolul 7Condiţii de acordare a primei de casare (1) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)are domiciliul sau reşedinţa în România; b)nu are obligaţii de plată la bugetul local; c)s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere; d)a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere; e)a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere; f)a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat; g)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. (2) Beneficiază de prima de casare orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)are domiciliul sau reşedinţa în România; b)nu are obligaţii de plată la bugetul local; c)i-a fost cedat de către un proprietar persoană fizică dreptul de beneficiu asupra primei de casare; d)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. (3) Prin dobândirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizică menţionată la alin. (2) se substituie în drepturile şi obligaţiile proprietarului înscris, fiind supus condiţiilor şi termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.(4) Beneficiază de prima de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare; b)s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere; c)a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere; d)a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere; e)a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat; f)a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere. (5) În condiţiile şi la termenele prevăzute în cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoană fizică poate ceda, în favoarea unei alte persoane fizice, dreptul de a beneficia de prima de casare la achiziţionarea unui autovehicul nou. Ecobonusul prevăzut în cuprinsul art. 6 alin. (1) nu poate face obiectul cedării, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achiziţionează autovehiculul nou.(6) Proprietarul prevăzut la alin. (4) nu are dreptul să cedeze către o altă persoană, fizică sau juridică, dreptul de a beneficia de prima de casare. Articolul 8Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării producătorilor şi acceptării proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, operatori economici fără personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării şi acceptării, după caz, precum şi sumele destinate finanţării în cadrul programului, pe categorii de proprietari eligibili, se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Dispoziţia prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii cu maximum 5 zile înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.(4) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanţării pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(5) Înscrierea proprietarului persoană fizică se face potrivit opţiunii acestuia, la unul dintre producătorii validaţi care au perfectat contractul de finanţare cu Autoritatea. Capitolul IICategoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi participarea în cadrul programului Secţiunea 1Producătorul Articolul 9Eligibilitate (1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a)este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României; b)are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în caz contrar, producătorul angajându-se ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea; e)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; f)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; (2) Producătorul, care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.(3) Este exclusă deţinerea de către producător a dublei calităţi în cadrul programului, şi anume pe cea de producător validat şi pe cea de proprietar acceptat, în acelaşi timp.(4) Este exclusă depunerea dosarului de validare de către producător în cadrul programului în dublă calitate, şi anume cea de constructor de autovehicule/importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului şi, respectiv, cea de agent/partener autorizat al acestora, pentru aceeaşi marcă a autovehiculului nou. Articolul 10Conţinutul dosarului de validare Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de validare a producătorului, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicirea notarială, în original, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana împuternicită; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată; i)certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare. j)certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată „conform cu originalul“; k)actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată; l)documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie certificată „conform cu originalul“; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată „conform cu originalul“ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare; m)certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată. Articolul 11Depunerea dosarului de validare (1) Dosarul de validare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:a)denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social; b)titlul: „Dosar de validare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul .....“ - producător; c)perioada de organizare a sesiunii de înscriere. (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta din urmă primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii. (5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de finanţare. Articolul 12Validarea producătorului (1) Validarea producătorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de validare.(2) Comisia de validare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Comisia de validare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută în anexa nr. 2.(4) Atrag respingerea dosarului de validare:a)cererea de validare şi documentele ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii ce se dovedesc neconforme cu realitatea; b)lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate; c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate. (5) Comisia de validare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând producătorii propuşi spre validare şi producătorii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.(6) Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând producătorii propuşi spre respingere.(7) Lista producătorilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii.(8) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând producătorii propuşi spre validare.(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabile cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă.(10) În vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă, Autoritatea stabileşte programarea producătorilor validaţi pe judeţe şi municipiul Bucureşti.(11) Programarea prevăzută la alin. (10) se publică pe pagina de internet a Autorităţii. Articolul 13Contractul de finanţare nerambursabilă (1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea primelor de casare acordate beneficiarilor în cadrul programului.(2) Prin contract se stabilesc:a)marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia; b)data depunerii documentelor necesare decontării; c)drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat. (3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.(5) Contractul se redactează şi se semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.(7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 12 alin. (11).(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original, în baza actului de identitate.(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată de acces în aplicaţia PSIPAN.(10) Lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tuturor contractelor de finanţare. Articolul 14Distribuirea unităţilor alocate proprietarilor persoane fizice(1) Solicitarea unităţilor de către proprietarul persoană fizică se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21.(2) Distribuirea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane fizice.(3) Unităţile rămase neutilizate la sfârşitul PSIPAN vor fi anulate. Articolul 15Distribuirea unităţilor alocate proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, operatori economici fără personalitate juridică şi proprietarilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale(1) Proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităţilor numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii.(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie a anului de desfăşurare a programului.(3) Distribuirea unităţilor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică şi proprietarilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale. Articolul 16Înscrierea proprietarului (1) Producătorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), poate efectua înscrierea proprietarului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (2), şi a proprietarilor persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică şi proprietarilor organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (2).(2) Înscrierea proprietarului persoană fizică constă în:a)identificarea proprietarului şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare şi constatarea eligibilităţii acestuia, în baza documentelor prezentate; b)identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate; c)introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor date:

atributele de identificare a proprietarului persoană fizică şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;

datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;

numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente şi, după caz, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;

declaraţia proprietarului înscris prin care proprietarul îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia beneficiarului, prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;

datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul; d)generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, şi eliberarea acesteia proprietarului şi/sau, după caz, beneficiarului.
(3) Înscrierea proprietarului persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau a proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în:a)identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate; b)verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de către Autoritate; c)identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate; d)introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor date:

atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;

datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;

suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare;

suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecobonus; e)generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2, şi eliberarea acesteia proprietarului. (4) În cazul reprezentării proprietarului înscris, se introduc în aplicaţia PSIPAN şi atributele de identificare a împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).(5) Nota de înscriere se întocmeşte câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru proprietarul înscris sau, după caz, în 3 exemplare, respectiv unul şi pentru beneficiar.(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de data de 25 noiembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului. (7) Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul prevăzut la alin. (6).(8) Retragerea proprietarului persoană fizică din program atrage excluderea autovehiculului uzat din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia la acelaşi sau la un alt producător validat.(9) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la alin. (2)-(4). În acest caz, producătorul validat nu eliberează notă de înscriere.(10) Responsabilitatea privind înscrierea proprietarului în program revine, în integralitate, producătorului validat.(11) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel puţin 60 de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă.(12) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60 de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă orice document depus de către proprietarul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat. Articolul 17Confirmarea informaţiilor introduse în aplicaţia PSIPAN(1) După introducerea informaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) sau, respectiv, alin. (3) lit. d), aplicaţia PSIPAN face imposibilă modificarea şi/sau completarea informaţiilor existente.(2) În termen de maximum 5 zile de la data introducerii informaţiilor menţionate la alin. (1), aplicaţia PSIPAN verifică corectitudinea şi realitatea informaţiilor privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat în evidenţa informatizată a DRPCIV şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.(3) Producătorul validat are obligaţia de a urmări zilnic situaţia confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicaţia PSIPAN.(4) În situaţia confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris şi, după caz, beneficiarului, precum şi faptul că are la dispoziţie un termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale pentru a proceda la obţinerea certificatului de distrugere şi a certificatului de radiere şi pentru a se prezenta în vederea încheierii formalităţilor de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou.(5) În situaţia infirmării, la data afişării acesteia ori cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat procedează mai întâi la verificarea existenţei unei eventuale erori, iar dacă se constată existenţa unei astfel de situaţii comunică de îndată acest fapt proprietarului, precum şi Autorităţii, căreia îi poate solicita corectarea erorii introduse în aplicaţia PSIPAN în termenul prevăzut la alin. (7) şi în condiţiile prevăzute la alin. (11).(6) În termen de maximum 5 zile de la data efectuării corectării prevăzute la alin. (5), aplicaţia PSIPAN verifică informaţiile privind proprietarul şi autovehiculul uzat şi afişează rezultatul, astfel:a)confirmă corectitudinea şi realitatea informaţiilor, cu afişarea datei confirmării, situaţie în care producătorul validat va proceda în conformitate cu prevederile alin. (4); b)infirmă, din nou, corectitudinea şi realitatea informaţiilor, iar producătorul validat comunică de îndată acest fapt proprietarului. (7) În termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică şi, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN:a)numărul, data şi emitentul certificatului de distrugere; b)numărul, data şi emitentul certificatului de radiere. (8) În termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere, producătorul validat introduce în aplicaţia PSIPAN informaţiile privind:a)datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecobonusului solicitat, dacă este cazul); b)în situaţia finanţării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; c)informaţii privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii). (9) În situaţia infirmării datelor introduse, prevăzute la alin. (1), precum şi în cazul neintroducerii în aplicaţia PSIPAN a datelor prevăzute la alin. (7) şi, respectiv, alin. (8), în termenele stabilite, nota de înscriere va fi anulată, iar autovehiculul va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat proprietarului de catre producătorul validat.(10) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor introduse în aplicaţia PSIPAN, precum şi introducerea acestora în termenele stabilite aparţine, în integralitate, producătorului validat.(11) În situaţia erorilor de completare, inclusiv în situaţia în care apar diferenţe între datele de identificare a autovehiculului uzat introduse de producător, conform documentelor prezentate, şi datele de identificare a autovehiculului uzat furnizate de către DRPCIV, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, respectiv, alin. (8), îndreptarea acestora se efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare scrisă, însoţită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul Autorităţii şi este supusă aprobării acesteia. Articolul 18Decontarea primei de casare(1) Decontarea primelor de casare se face prin virament în contul de trezorerie al producătorului validat, în baza cererii de decontare al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de decontare, în măsura în care acestea sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către Autoritate.(2) Cererea de decontare se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la aceasta anexându-se următoarele documente:a)lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta şi certificată „conform aplicaţiei PSIPAN“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM; b)facturile emise beneficiarilor la achiziţionarea autovehiculelor noi, în original şi în copii certificate „conform cu originalul“; facturile prezentate în original se restituie producătorului validat; c)declaraţiile pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care beneficiarii îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculele noi pe numele lor la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul în care aceştia au obţinut finanţare în baza unor contracte de leasing financiar; declaraţia trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: atributele de identificare a proprietarului; datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului); numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing; achiziţionarea autovehiculului prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul .........; denumirea şi codul de identificare fiscală ale producătorului validat; d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele producătorului, validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată; e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copii legalizate; f)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original sau în copie legalizată. (3) În factura autovehiculului nou emisă beneficiarului, producătorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea: „Suma de ........ .............. lei, din care ............. lei reprezintă prima de casare şi ........ ......... lei reprezintă ecobonus, se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul .......“, sub rubrica „Total de plată“ se înscrie textul „Diferenţă de plată beneficiar“ şi se menţionează suma rămasă de achitat de către proprietar.(4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:a)atributele de identificare a producătorului validat; b)atributele de identificare a beneficiarului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă; c)atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, numărul de cont bancar; d)datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului şi tipul sistemului de propulsie). (5) Prin excepţie, în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, în copie certificată „conform cu originalul“.(6) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:a)în cazul beneficiarului persoană fizică:

informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c);

informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (7) şi (8); b)în cazul beneficiarului persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale:

informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. d);

informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (7) şi (8).
(7) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezintă separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau operatori economici fără personalitate juridică.(8) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor şi/sau informaţiilor înscrise în documentele depuse la Autoritate aparţine, în integralitate, producătorului validat. (9) Data-limită pentru depunerea cererilor de decontare este 25 noiembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.(10) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare, către proprietarul înscris sau, după caz, către beneficiarul primei de casare, care, în condiţiile şi termenele prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii şi s-a prezentat în vederea efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou.(11) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare.(12) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.
Secţiunea a 2-aProprietarul Articolul 19Eligibilitate(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:a)unitatea administrativ-teritorială; b)unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată; c)instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; d)organizaţia neguvernamentală; e)unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România; f)operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare- dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic; g)societăţi profesionale cu răspundere limitată, înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare; h)unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ- teritorială se înţelege şi subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului.(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România:a)persoana fizică autorizată; b)întreprinderea individuală; c)întreprinderea familială. (5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.SUBSECŢIUNEA 1 Persoana fizică Articolul 20Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului persoana fizică ce îndeplineşte, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2) şi are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare. Articolul 21Obţinerea notei de înscriere (1) După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la oricare dintre aceştia în vederea înscrierii în program. (2) Pentru înscriere, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:a)actul proprietarului şi, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“; b)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată; c)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată; d)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare; f)declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere. (3) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), proprietarul prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:a)certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie legalizată; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; b)decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul moştenitorului/ comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; c)decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; d)certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie legalizată; e)documentul, în copie certificată „conform cu originalul“, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat; f)împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“. (4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a programului, anul în care acesta se desfăşoară, precum şi la titulatura completă, numărul actului normativ de instituire a acestuia şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat.(5) Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia PSIPAN, după verificarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) şi introducerea în sistemul PSIPAN a datelor prevăzute la art. 16 alin. 2 lit. c). Articolul 22Casarea autovehiculului uzat (1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere.(2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. Articolul 23Radierea autovehiculului uzat(1) În termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi casarea autovehiculului uzat, proprietarul înscris procedează la radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat.(2) Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie legalizată a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare. (3) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare.(4) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării. Articolul 24Completarea dosarului de participare După radierea din circulaţie a autovehiculului uzat, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (7), proprietarul revine la producătorul care a eliberat nota de înscriere pentru completarea dosarului cu certificatul de distrugere, în copie legalizată, şi certificatul de radiere, în original. Articolul 25Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare(1) În cadrul programului, proprietarul persoană fizică poate ceda dreptul său de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achiziţionării autovehiculului nou. (2) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a)completează rubrica prevăzută la pct. V.2 din nota de înscriere; b)a completat dosarul de participare în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6); c)informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicaţia PSIPAN; d)cedarea se face numai în favoarea unei persoane fizice care şi-a exprimat în mod neechivoc intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere. (3) Prin excepţie, în cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu asupra primei de casare prin reprezentare.(4) În sensul alin. (3), prin cazuri justificate se înţelege:a)existenţa mai multor moştenitori; în acest caz, este necesară prezentarea împuternicirii notariale, în original, prin care persoana care s-a înscris în program este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat; b)existenţa moştenitorului/comoştenitorului minor; în acest caz este necesară prezentarea deciziei emise de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, din care să rezulte faptul că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul acestuia, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare în condiţiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producătorul validat; c)lipsa din ţară sau existenţa unei situaţii de natură medicală care face imposibilă prezentarea proprietarului la producătorul validat; în acest caz, este necesară împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează o altă persoană ca în numele, pe seama şi în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ................, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. ........./.........., la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculului uzat şi radierea autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei. (5) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter irevocabil. Articolul 26Achiziţionarea autovehiculului nou (1) În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat şi proprietarul înscris persoană fizică sau, după caz, beneficiarul efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. (2) La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura şi certificatul de conformitate.SUBSECŢIUNEA a 2-a Unitatea administrativ-teritorială Articolul 27Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare. Articolul 28Conţinutul dosarului de acceptare (1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a)cererea de finanţare prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; c)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; h)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; i)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; j)hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou. (2) Diferenţa între datele de identificare a solicitantului înscrise în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate şi cele înscrise în celelalte documente depuse nu constituie motiv de respingere.SUBSECŢIUNEA a 3-a Unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată Articolul 29Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; g)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere; h)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; i)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar. Articolul 30Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului); i)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; k)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; m)actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată „conform cu originalul“; n)hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou; o)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10 (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private); formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; q)declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; r)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 4-a Instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Articolul 31Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare. Articolul 32Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; c)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; d)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; e)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului); g)certificatul de înmatriculare/înregistrare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; h)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; i)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale cărei autovehicule uzate sunt înregistrate în sistem propriu, se prezintă actul doveditor eliberat de către structura de specialitate a acesteia; j)actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată „conform cu originalul“; k)hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou; l)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau referitoare la denumirea proprietarului, acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 5-a Organizaţia neguvernamentală Articolul 33Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere şi nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; g)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere; h)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; i)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar. Articolul 34Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului); i)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; k)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; m)documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“; n)certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către emitent, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare; o)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN, dacă este aplicabil), în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10; q)declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; r)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate; s)actul de înfiinţare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).SUBSECŢIUNEA a 6-a Unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România Articolul 35Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare. Articolul 36Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului); i)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; j)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; k)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; l)actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/ dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată „conform cu originalul“; m)hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou; n)hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“; o)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 7-a Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic Articolul 37Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală; e)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; f)desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; g)nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral; h)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; i)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar; j)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; k)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform criteriilor de analiză prevăzute în anexa nr. 11. Articolul 38Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului); i)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; k)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; m)certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în copie certificată „conform cu originalul“; n)certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; o)certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; p)declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; q)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; r)copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, în copie certificată „conform cu originalul“, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila conţinând numărul şi data înregistrării); s)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 8-a Societatea profesională cu răspundere limitată Articolul 39Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înfiinţată potrivit Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; e)desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; f)nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral; g)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; h)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar; i)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; j)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere. Articolul 40Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către minimum 2 asociaţi ai societăţii; b)împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“; f)certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“; g)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; i)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului); k)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; m)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; n)declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; o)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10; q)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 9-a Unitatea medico-sanitară Articolul 41Criterii de eligibilitate (1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înfiinţată potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Criteriile de eligibilitate, precum şi conţinutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 37 şi 38, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.SUBSECŢIUNEA a 10-a Operatorul economic fără personalitate juridică Articolul 42Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului operatorul economic fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României; d)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; e)reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală; f)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; g)nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; h)nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral; i)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; j)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere); k)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; l)reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală; m)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere. Articolul 43Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului); i)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; k)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; m)certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în copie certificată „conform cu originalul“; n)certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; o)certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; p)declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; q)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achiziţionate în cadrul programului, cu menţionarea codul CAEN, principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; r)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10; s)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.SUBSECŢIUNEA a 11-a Organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale Articolul 44Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a)deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t); b)acţionează în nume propriu; c)are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României; d)are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; e)nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; f)nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; g)nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral; h)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri; i)valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere); j)nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/ achiziţionate prin program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; k)nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere. Articolul 45Conţinutul dosarului de acceptare Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente: a)cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia; b)împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale; c)actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“; d)după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“; e)certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; f)certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; g)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată; h)certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului); i)certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată; j)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat în copie certificată „conform cu originalul“; k)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“; l)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat; m)actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată „conform cu originalul“; n)adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original; o)declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7; p)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achiziţionate în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN), formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12; q)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10; r)în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate; s)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.SUBSECŢIUNEA a 12-a Acceptarea în program şi achiziţionarea autovehiculului nou de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale Articolul 46 Depunerea dosarului de acceptare (1) Dosarul de acceptare se depune îndosariat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.(2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.(3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:a)denumirea completă a proprietarului şi adresa sediului/sediului social/sediului profesional; b)titlul: „Dosar de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ........“ - proprietar - persoană juridică/proprietar operator economic fără personalitate juridică sau proprietar organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale; c)perioada de organizare a sesiunii de înscriere. (4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii. Articolul 47Acceptarea proprietarului (1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare, efectuată de către o comisie de analiză, denumită în continuare comisia de acceptare. (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate completând, în funcţie de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8.1-8.8 şi 9.1-9.8.(4) Dificultatea economico-financiară pentru operatorul economic cu personalitate juridică şi a institutului de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic va fi analizată pe baza criteriilor din anexa nr. 11.(5) Atrag respingerea dosarului de acceptare:a)cererea de finanţare, anexele şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea; b)lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate; c)neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate. (6) Cu condiţia îndeplinirii şi a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat în situaţia în care, din două sau mai multe autovehicule uzate menţionate în cererea de finanţare, cel puţin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmând ca pentru acesta să obţină acceptarea.(7) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare şi proprietarii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere. (8) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cuprinzând proprietarii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi aprobă centralizatorul conţinând proprietarii propuşi spre respingere.(9) Comitetul de avizare aprobă finanţarea proprietarilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului director.(10) Aprobarea finanţării proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis se face în limita fondurilor destinate acestora şi prevăzute prin schema de minimis.(11) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului care se supune reglementărilor privind ajutorul de minimis, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se înscrie în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu trebuie să depăşească echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).(12) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a finanţării proprietarilor acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis, acceptaţi în program, cu atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările, precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.(13) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante în legătură cu finanţarea proprietarilor care se supun reglementărilor privind ajutorul de minimis în baza schemei de minimis.(14) Lista proprietarilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet a Autorităţii.(15) Lista proprietarilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii. Articolul 48Obţinerea notei de înscriere (1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 47 alin. (14), proprietarul acceptat se poate înscrie la oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10). Proprietarul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.(2) Pentru înscriere, proprietarul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:a)actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; b)actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul; c)actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“; d)certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie; e)cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie; f)actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul. (3) Este exclusă înscrierea proprietarului acceptat, în acelaşi timp şi cu acelaşi autovehicul uzat, la 2 sau mai mulţi producători validaţi. Înscrierea efectuată cu nerespectarea acestei condiţii atrage anularea tuturor notelor de înscriere astfel obţinute şi excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia.(4) Proprietarul persoană juridică se poate înscrie la orice producător validat şi achiziţionează autovehiculul nou/ autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (6). (5) Proprietarul înscris poate solicita producătorului validat retragerea dosarului de participare, în termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), dar până la data predării spre casare a autovehiculului uzat şi eliberarea certificatului de distrugere.(6) La data retragerii dosarului de participare, proprietarul depune la producătorul validat nota de înscriere, în original. Producătorul anulează nota de înscriere şi introduce în aplicaţia PSIPAN informaţiile privind anularea acesteia şi retragerea dosarului de participare.(7) Proprietarul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie o dată în program, la acelaşi sau la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid. (8) Retragerea pentru a doua oară a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului din program, fără posibilitatea reînscrierii acestuia. Articolul 49Casarea autovehiculului uzat(1) Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1). Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.(2) Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 87/527/411/2005. Articolul 50Radierea autovehiculului uzat(1) Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului prevăzut la art. 17 alin. (7), însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) şi casarea autovehiculului uzat.(2) Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.(3) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006, cu completările ulterioare. (4) Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării. Articolul 51Achiziţionarea autovehiculului nou În termenul prevăzut la art. 16 alin. (6), producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. Articolul 52Contestarea rezultatului(1) Producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare sau, după caz, de acceptare a fost respins poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.(2) Contestaţia, formulată în scris, se înregistrează la Autoritate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proprietarilor respinşi.(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2). (4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic de înregistrare.(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:a)atributele de identificare a contestatarului; b)numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, după caz; c)obiectul contestaţiei; d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază; e)numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi ştampila. (6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.(7) Soluţionarea contestaţiilor formulate se face în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestaţiei. În situaţia avizării contestaţiei de către Comitetul director, acesta înaintează Comitetului de avizare propunerea de admitere.
Capitolul IIIDispoziţii finale Articolul 53Păstrarea documentelor (1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.(2) Documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera producătorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul sau proprietarul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost respins.(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finanţare, declaraţiile şi documentele care privesc situaţia economico-financiară a proprietarului, precum şi declaraţiile privind ajutoarele de minimis nu pot face obiectul restituirii. Articolul 54Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal(1) Autoritatea şi producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condiţiile legii, a datelor cu caracter personal aparţinând proprietarilor participanţi în cadrul programului. (2) În vederea verificării corectitudinii şi realităţilor datelor vizând autovehiculele uzate şi proprietarii participanţi la program, Autoritatea poate încheia, în condiţiile legii, protocoale de colaborare cu alte instituţii sau autorităţi publice, competente material şi teritorial. Articolul 55Reguli de publicitate (1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie astfel prezentată publicului, încât să nu genereze confuzii între aceasta şi prima de casare.(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu. Articolul 56Publicarea Informaţiilor relevante(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea Programe finanţate - Rabla pentru autovehicule.(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Articolul 57Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale aplicaţiei PSIPAN), terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii. Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte de natură juridică. Articolul 58Raportul ghidului cu alte acte normative Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Codului civil, precum şi ale altor acte normative de nivel superior. Articolul 59Anexe Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5-7, 8.1-8.8, 9.1-9.8 şi 10-12 fac parte integrantă din prezentul ghid.
ANEXA Nr. 1la ghid Nr. de înregistrare la AFM ............../............/................ CERERE de validare a producătorului Denumirea completă a producătorului solicitant ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Forma de proprietate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (publică/privată) Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........ ................ ................ ............... cu nr. de ordine ............/............./................, cod de identificare fiscală ........ ................ ............, cont nr. ........ ........ ........... deschis la Trezoreria ........ ................ ................ ............. Adresa sediului social: localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal ........ .............., telefon (fix şi mobil) ........ ........ .........., fax ........ ........ ........., e-mail ........ ..........., website ........ ................ ................ Reprezentat/Reprezentată legal de ........ ................ ........... în calitate de ........ ................ ..............., prin ........ ........ ........... reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ........ ........ .............., cod numeric personal ........ ........ ............., posesor al actului de identitate tip ........ seria ......... nr. ........ .............., eliberat de către ........ ............... la data de ........ .............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........ ..........., str. ........ ........ ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal........ ............, telefon (fix şi mobil) ........ .........., fax e-mail ........ ............... Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ............, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:

Nr. crt. Categoria de folosinţă, marca Sistem de propulsie Autonomie [km] între .... - .... Emisii de CO2 [g/km] între....-.... Preţ de bază cu TVA inclus [euro]
Tip* Capacitate cilindrică [cm3] între ....- .... Putere maximă [kW]/[CP] între ....- ....
1.
2.
3.
„n“

* Se înscrie, după caz:

termic (motor cu ardere internă);

hibrid;

electric hibrid;

electric.Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau, în numele şi pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizaţi având următoarele atribute de identificare: 1. Denumirea ........ ................ ............, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........ ........ ............, înregistrat în localitatea ........ .............., str. ........ ........ .......... nr. ....., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. ........., judeţul/sectorul ........ ........ .........., cod poştal........ ........., telefon (fix şi mobil) ........ .............., fax ........ .........., e-mail ........ ..............., obiect de activitate ........ ........... (comerţul cu autovehicule) ........ ................ 2. Denumirea ........ ................ ........., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........ ................ .........., înregistrat în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ............. nr. ........., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........ ........ ............, cod poştal ........ ................ ........, telefon (fix şi mobil) ........ ................ .........., fax........ ........ ........, e-mail ........ .............., obiect de activitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (comerţul cu autovehicule) 3. Denumirea ........ ................ .........., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) ........ ................ ..........., înregistrat în localitatea ........ .............., str. ........ ........ ............ nr. ........, bl. ........, sc. ....., et. ......., ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........ ........., cod poştal ........ .............., telefon (fix şi mobil) ........ ........ ........., fax ........ ........ ............, e-mail ........ ........ ............, obiect de activitate ........ ............ (comerţul cu autovehicule) ........ ................ ............ Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: a)societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României; b)societatea noastră are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi; c)avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare; d)nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; e)societatea noastră nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; f)societatea noastră nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară; g)societatea noastră are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, însă ne angajăm ca, în situaţia validării societăţii noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi copie; h)nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului; i)am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului şi în condiţiile stipulate în acesta; j)nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului. Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint. Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia. Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ........ ........ Funcţia ........ ................ ........ ............. Semnătura ........ ................ ................ Data ........ ................ ................ ......... L.S. NOTĂ: Cererea de validare şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare. ANEXA Nr. 2la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului Denumirea producătorului solicitant: ........ ................ ................ ........ ............ Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: ........ ................ ................ ............

Nr. crt. I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere, conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din ghid.
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de validare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare
2.6. Certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie legalizată.
2.8. Certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.9. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.10. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.11. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.12. Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“, în copie certificată „conform cu originalul“; prin excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi copie certificată „conform cu originalul“ (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea de validare
2.13. Certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
II. Eligibilitate Da Nu Comentarii
3. Este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României.
4. Are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului
6. Solicitantul nu este înregistrat cu fapte de natură penală
7. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
8. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară
9. Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.12 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare nerambursabilă. 2. Se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare. 4. Pct. 1-2.7, 2.13, 3-6 şi 8 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 2.8-2.12, 7 şi 9 sunt evaluate de către economist.

Concluzii:

REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII PRODUCĂTORULUI

PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS
Juridic Economic

Evaluator (juridic), ........ ........ ............... Data ........ ........ .......... Semnătura ........ .............. Evaluator (economic), ........ ........ ............... Data ........ ........ .......... Semnătura ........ .............. Preşedintele comisiei de validare, ........ ........ ............... Data ........ ........ .......... Semnătura ........ .............. ANEXA Nr. 3la ghid CONTRACT de finanţare nerambursabilă Nr. ........./........./din ............. Între părţile contractante Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală ........ ........ ............., cont nr. ........ ......... deschis la Trezoreria ........ ............, reprezentată legal prin........ ........ ........ - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM, şi Societatea Comercială ........ ................ ........ ............ S.A./S.R.L., cu sediul social în ........ ................ ............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........ ................ .........., sub nr. ........./........./..........., cod de identificare fiscală ........ .........., cont nr. ........ ........... deschis la Trezoreria ........ ................ ........ .........., reprezentată legal prin ........ ........ ............... - administrator/director general, care împuterniceşte pe ........ ........ ..........., în calitate de producător validat, denumită în continuare producător, a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract. Articolul 1Obiectul contractului 1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ................, denumit în continuare program, sub forma decontării primelor de casare şi ecobonusurilor obţinute de către beneficiarii programului, denumiţi în continuare proprietari. 1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. ................/denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid. 1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de ............ lei. 1.4. Cuantumul unitar al ecobonusului la achiziţionarea unui autovehicul nou, dar nu mai mult de două ecobonusuri cumulate, pentru fiecare dintre următoarele caracteristici, este de: a)un ecobonus în valoare de 750 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou; b)un ecobonus în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; c)un ecobonus în valoare de 2.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid.1.5. Finanţarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor noi: a)marca ........ .........., cu sistem de propulsie ........ ...............; b)marca ........ .........., cu sistem de propulsie ........ ...............; c)marca ........ .........., cu sistem de propulsie ........ ............ . Articolul 2Durata contractului Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la data de ........ .......... inclusiv. Articolul 3Modalitatea de finanţare 3.1. Finanţarea se face în tranşe lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2. 3.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării primelor de casare şi ecobonusurilor prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ........ ........ ............. deschis la Trezoreria ........ ........ ........ de către producător, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din ghid în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite. 3.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid. 3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ........ .......... a fiecărei luni. 3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM. 3.6. În situaţia în care, pe parcursul derulării prezentului contract, se constată erori sau survin modificări cu privire la actele şi/sau informaţiile furnizate de către producător referitoare la autovehiculul uzat şi/sau proprietarul înscris, AFM, prin personalul cu atribuţii în implementarea programului, efectuează modificări în cadrul aplicaţiei PSIPAN, în baza documentelor transmise de către producător. Articolul 4Obligaţiile părţilor 4.1. Producătorul se obligă: a)să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată; b)să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare; c)să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producătorul validat; d)să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea; e)să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social, precum şi la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului; f)să nu sponsorizeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract; g)să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări; h)să informeze AFM în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată; i)în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete; j)să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract; k)să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul...... derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu; l)să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi prima de casare sau ecobonusul acordată/acordat din Fondul pentru mediu; regula se aplică întocmai şi în cazul unui eventual proiect sau program destinat casării autovehiculelor uzate şi promovat de către producător, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu; m)să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali beneficiari ai programului, informaţii cu privire la condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului; n)să verifice, la înscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum şi concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea; o)să justifice în scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera Notă de înscriere sau, dacă aceasta i-a fost eliberată, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou; p)să gestioneze, în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând proprietarilor participanţi în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către proprietari; q)să ofere proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data încetării prezentului contract de finanţare, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul primei de casare şi, dacă este cazul, cuantumul ecobonusului, în situaţia în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează în cadrul programului din culpa sa exclusivă; r)să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de necomunicarea proprietarului înscris a rezultatului verificării informaţiilor, a termenului stabilit pentru achiziţionarea autovehiculului nou sau cedarea beneficiului primei de casare, precum şi pentru implicaţiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou.4.2. AFM se obligă: a)să asigure finanţarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul anual al Fondului pentru mediu; b)să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de finanţare; c)să furnizeze producătorului parola personalizată de acces la aplicaţia PSIPAN; d)să permită accesul producătorului la aplicaţia PSIPAN în vederea introducerii informaţiilor, corectării sau modificării ori completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid; e)să informeze producătorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei PSIPAN şi care poate determina imposibilitatea accesului producătorului la aplicaţie. Articolul 5Răspunderea contractuală 5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă. 5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului: a)comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; b)împotriva producătorului a fost demarată procedura insolvenţei sau falimentului, procedura de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, a fost pus sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau află într-o altă situaţie similară legal reglementată; c)face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b), precum şi pentru orice altă situaţie similară; d)nu introduce în aplicaţia PSIPAN, în mod corect şi în timp util, informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat, în conformitate cu datele cuprinse în documentele ce fac obiectul dosarului de participare; e)nu comunică proprietarului înscris rezultatul verificării informaţiilor, la data afişării acestuia de către aplicaţia PSIPAN sau, cel mai târziu, în următoarea zi lucrătoare.5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate. 5.4. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera Notă de înscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou proprietarului înscris. 5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente. 5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa. 5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri: a)sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; b)sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii. Articolul 6Încetarea contractului Prezentul contract încetează de drept: a)la data prevăzută în cuprinsul acestuia; b)la data intervenţiei unui act de autoritate; c)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe. Articolul 7Forţa majoră şi cazul fortuit 7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale. 7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii: a)să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei; b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării. 7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă. 7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune: a)încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese; b)modificarea contractului.7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit. Articolul 8Cesiunea Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau parţiale. Articolul 9Litigii 9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă. 9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM. Articolul 10Dispoziţii finale 10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese: a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6; b)pentru producător: ........ ........ ............,în cazul în care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM. 10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia. Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la următoarele numere telefonice: a)pentru AFM: ........ ........ ........; b)pentru producător: ........ ............. .10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta. 10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai producătorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. 10.5. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional. 10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ........ ..........., la sediul AFM, în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă. Administraţia Fondului pentru Mediu Preşedinte, ........ ................ ................ Direcţia economică Director, ........ ................ ................ Direcţia generală proiecte Director general, ........ ................ ................ Direcţia implementare proiecte Director, ........ ................ ................ Avizat Consilier juridic, ........ ................ ................ Referent de specialitate ........ ................ ................ S.C. ........ ................ S.A./S.R.L. ........ ................ ................ Prin Reprezentant legal/Împuternicit, ........ ................ ................ ANEXA Nr. 4.1la ghid Nr. de înregistrare ................/........ ............ (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicaţia PSIPAN şi data.) NOTA DE ÎNSCRIERE a proprietarului - persoană fizică

I. ÎNSCRIERE Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă, S.C. ........ ........ ............. S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ........ ........ ............., str. ........ ............... nr. ................, bl. ........ ........, sc. ........ ........, et. ............, ap. ..............., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal........ ............., telefon (fix şi mobil) ........ ............., fax ................, e-mail: ........ ................ ........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........ ............. sub nr. ........ .........../........./............, cod de identificare fiscală ........ .............., cont nr. ........ ............. deschis la Trezoreria ........ ........ ............, prin reprezentant legal1 ........ ................-, având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ........ ........., denumit în continuare program, titular al contractului de finanţare nerambursabilă nr. ......../..../......... încheiat cu AFM,1 Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire. confirmă înscrierea, în cadrul programului, a domnului/doamnei ........ ................, cod numeric personal ........ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ................, seria ................ nr. ................, eliberat de către ........ ..............., la data de ........ .........., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........ .............., str. ........ ........... nr. ..........., bl. .............., sc. ............., et. ................, ap. ..............., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal........ .............., telefon (fix şi mobil)........ ........ ........, fax........ ................, e-mail ........ ........, denumit/denumită în continuare proprietar înscris, şi a domnului/doamnei ........ ........ ..........., cod numeric personal ........ ........ ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........ ................, seria ................, nr. ........ .............., eliberat de către ........ ........ ........, la data de ........ ..............., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........ ........ .............., str. ........ ............. nr. ........ ............, bl. ........ ........., sc. .............,
et. ..........., ap. ................, judeţul/sectorul ........ .............., cod poştal ........ ........ ..........., telefon (fix şi mobil) ........ ........ ........., fax ........ .............., e-mail ........ ........ ........., denumit/denumită în continuare beneficiar/nu este cazul, în baza dosarului de participare constituit şi înregistrat sub nr. ............./............... şi care cuprinde următoarele documente: a) actul de identitate tip ........ ............., seria ........ ........, nr. ........ ..........., eliberat de către ........ ............... la data de ........ ........ ............., în copie; b) certificatul de înmatriculare nr. ........ .............., eliberat de către ........ ........ .......... la data de ........ ........., în original şi copie (după verificarea conformităţii se va restitui originalul); c) cartea de identitate a vehiculului, seria ........ ........, nr. ........ ............., eliberată de către ........ ............ la data de ........ ................, în original şi copie (după verificarea conformităţii se va restitui originalul); d) actul doveditor cu titlul ........ ..............., înregistrat sub nr. ............../........ ..........., eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ........ .............., în original/nu este cazul; e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. ............/............... eliberat de către ........ ........ ........, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original; f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. ............/..............., eliberat de către ........ ........ ........, în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul/nu este cazul; g) certificatul de moştenitor/sentinţa civilă (în cazul succesiunii pe cale judecătorească) seria ............... nr. ........ ........ .............., emis/emisă de către ........ ............ la data de........ ............, în copie legalizată, care atestă calitatea de moştenitor/comoştenitori a următoarei/următoarelor persoane (numele şi prenumele, cod numeric personal): ........ ................ ................ ................ ........ ........./nu este cazul; h) împuternicirea notarială autentificată sub nr. ............../............... de către Biroul Notarului Public „........“ cu sediul în localitatea ........ ..............., în copie, din care rezultă că persoana înscrisă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul; i) Decizia nr. ............./........ ............, emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă ........ .........., în copie legalizată, privindu-l pe moştenitorul/comoştenitorul minor ........ ............., în vârstă de ................ ani, cod numeric personal ........ ................, reprezentat legal de către părinte/tutore ........ .............., cod numeric personal ........ ............., act de identitate tip ................ seria ............, nr. ........ ..........., eliberat de către ........ ................ la data de ........ ........., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: înscrierii la un producător validat, casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionării autovehiculului nou/cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul; j) certificat de căsătorie/act administrativ, în copie legalizată, seria ............., nr. ................, eliberat de către ........ .............., care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, din ........ ............... în ........ ............../nu este cazul; k) documentul doveditor, în copie, nr. ............../............, eliberat de către ........ ............ şi care atestă modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/reşedinţă/nu este cazul; l) împuternicire notarială autentificată sub nr. ........./............... de către Biroul Notarului Public „........ ...............“ cu sediul în localitatea ........ .............., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care în numele, pe seama şi în interesul proprietarului, procedează la înscrierea la un producător validat, casarea autovehiculul uzat, radierea autovehiculul uzat din evidenţa circulaţiei şi achiziţionarea autovehiculului nou/cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul; m) act de identitate tip .............., seria .............. nr. ........ ............, eliberat de către ............... la data de ........ .........., pe numele împuternicitului ........ ........ ........, având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........ ................ ........, str. ........ .......... nr. ..............., bl. ........ ..........., sc. ................, et. ..........., ap. .............., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal ........ ............., telefon (fix şi mobil) ........ ............., fax ........ ..............., e-mail ........ ........./nu este cazul. n) declaraţia pe propria răspundere, prin care proprietarul îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU); o) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris privind cedarea beneficiului asupra primei de casare/nu este cazul (DA/NU); p) declaraţia pe propria răspundere prin care beneficiarul se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere/nu este cazul (DA/NU). Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării2 şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........2 În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţia PSIPAN, Autoritatea verifică informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat, şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia. Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ........ ........ .
Declaraţia proprietarului înscris Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........., în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine. Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ................, precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu m-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct.
Data: ........ ............. Semnăturile autorizate ale producătorului validat .............. L.S. Proprietar înscris, ........ ...............
Declaraţia beneficiarului căruia i-a fost cedat beneficiul asupra primei de casare/nu este cazul Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ........, în calitate de beneficiar, declar că am luat cunoştinţă de informaţiile înscrise în prezenta notă. Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ...., precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că mă oblig să achiziţionez autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ ......... L.S. Beneficiar, ........ ............ Proprietar înscris, ........ ........
II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII La data de ........ ........ ........, aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) şi a generat rezultatul ........ ........ ........ Observaţii: ........ ................ ................ ........ ...............
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ ............. Beneficiar, ........ ..............
NOTĂ: În urma corectării datelor, la data de ........ .............., aplicaţia PSIPAN a verificat datele înscrise la pct. I lit. a)-d) şi a generat rezultatul ........ ........ ............. Observaţii: ........ ................ ................ ........ ........
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ ............. Beneficiar, ........ ..............
III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE S.C. ........ ........ ............. - S.R.L./S.A. confirmă prezentarea proprietarului înscris şi, după caz, a beneficiarului şi completarea dosarului de participare la data de ........ ............., cu următoarele documente obligatorii: a) certificatul de distrugere nr. ............../................, emis de către ................, în copie legalizată; b) certificatul de radiere nr. ........ ........./................, emis de către ........ ..........., având înscrisă menţiunea „vehicul dezmembrat“, în original; Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........ ........, în calitate de proprietar/împuternicit al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I, declar că informaţiile înscrise în cadrul pct. III din prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine. Data:........ ........ ...........
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ ............. Beneficiar, ........ ..............
IV. VERIFICAREA COMPLETĂRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE La data de ........ ........ .........., aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ........ ........ ............ Observaţii: ........ ................ ........ ........
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ ............. Beneficiar, ........ ..............
V. BENEFICIAR V.1. În cazul păstrării dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi calitatea de proprietar înscris Subsemnatul/Subsemnata, ........ ..........., cod numeric personal ........ ........ ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip .............., serie ............, număr ..............., eliberat de către ........ ........ la data de ........ ................, în calitate de proprietar înscris, îmi exprim intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere. Data: ........ ...............
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ .............
V.2. În cazul cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi calitatea de proprietar înscris a) Subsemnatul/Subsemnata ........ ........ ..........., cod numeric personal ........ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........ ............., seria ....., nr. ........ ..........., eliberat de către ........ ........ la data de ........ ............, de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele/conform mandatului acordat de către proprietarul înscris, cedez dreptul de beneficiu asupra primei de casare în favoarea domnului/doamnei ........ ........ .............., cod numeric personal ........ ........ .........., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip .............., seria ....., nr. ........ ........ ........, eliberat de către ........ ........ ........ la data de ........ ........... . b) Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........., cod numeric personal ........ ........ ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........ .............., seria ....., nr. ........ .........., eliberat de către ........ ............. la data de ........ ..........., îmi exprim intenţia de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere şi, de bunăvoie şi potrivit opţiunii mele, primesc dreptul de beneficiu asupra primei de casare de la domnul/doamna ........ ..........., cod numeric personal ........ ........ ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........ ............., seria ....., nr. ........ .............., eliberat de către ........ ........ .......... la data de ........ ............ . c) S.C. ........ ........ ........... - S.R.L./S.A. confirmă înscrierea domnului/doamnei ........ ................ ........ ..........., cod numeric personal ........ ........ ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip .............., seria ......, nr. ........ ............, eliberat de către ........ ......... la data de ........ ........., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ........ ..............., str. ........ ................ nr. ............., bl. ............., sc. ............, et. ............, ap. ........., judeţul/sectorul ................, cod poştal ........ ........, telefon (fix şi mobil) ........ ..........., fax ..............., e-mail ........ ......... . A fost constituit dosarul de participare înregistrat sub nr. .............../................, care conţine următoarele documente ale beneficiarului: a) actul de identitate tip ........ ........, seria ......, nr. ................, eliberat de către ........ .......... la data de ........ ........., în copie; b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub nr. ............../.............., eliberat de către ........ ........., în original; c) declaraţia beneficiarului, prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere. Data: ........ ........ .............. Proprietar cedent, ........ ........ ............ Beneficiar, ........ ......... Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ ............. L.S.

Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar. ANEXA Nr. 4.2la ghid Nr. de înregistrare ................/........ ............ (Se completează la eliberarea Notei de înscriere cu numărul generat de aplicaţia PSIPAN şi data.) NOTA DE ÎNSCRIERE a proprietarului - persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică

I. ÎNSCRIERE S.C. ................ - S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ........ ........, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ......., fax ......, e-mail .........., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............. sub nr. ...../...../........, cod de identificare fiscală ........., cont nr. ........ deschis la Trezoreria ............., prin reprezentant legal1).............., având calitatea de producător validat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ..........., denumit în continuare program, titular al Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ...../....../........... încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului a ........ ............ (denumirea persoanei juridice sau a operatorului economic fără personalitate juridică), înregistrat/înregistrată la ............. sub nr. .........., cod de identificare fiscală............., cu sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ........ ........, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul........, cod poştal.........., telefon (fix şi mobil)......., fax ......, e-mail .........., reprezentat/reprezentată de către ................, cod numeric personal ............., posesor al actului de identitate tip ....., seria ...... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea ........ ........, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ........, cod poştal .........., telefon (fix şi mobil) ......., fax ......, e-mail .........., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, denumit în continuare proprietar, în baza dosarului de participare la program înregistrat sub nr. ......../............... şi care cuprinde următoarele documente:1) Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la nota de înscriere se ataşează documentul de împuternicire. a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou, în termen de valabilitate, în copie; b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează autovehiculul nou, în copie/nu este cazul; c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată „conform cu originalul“; d) certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. ........., eliberat de către ............ la data de ................, în copie; e) cartea de identitate a autovehiculului, seria ....., nr. ........., eliberată de către ............ la data de ............., dacă aceasta există, în copie; f) actul doveditor cu titlul ............., înregistrat sub nr. ........./.............., eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor .............., în copie certificată „conform cu originalul“/actul doveditor cu titlul ..........., înregistrat sub nr. ......./............, eliberat de către structura proprie de specialitate ........ ......... (în cazul instituţiei din sistemul de apărare, ordine publică sau siguranţă naţională al cărei autovehicul uzat este înregistrat în sistem propriu)/nu este cazul; g) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de primă de casare: ........ ............; h) numărul de unităţi alocate: ........ ............ . Menţionăm că proprietarul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de .............., la poziţia .......... . Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării2) şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ........ ........ ............ .2) În termen de cel mult 5 zile de la data introducerii în aplicaţia PSIPAN, Autoritatea verifică informaţiile privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia. Valabilitatea prezentei note de înscriere încetează la data ............... . Declaraţia proprietarului înscris Subsemnatul/Subsemnata, ........ ........, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct, declar că informaţiile înscrise în prezenta notă sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine. Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinim pentru a beneficia de facilităţile Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul .........., precum şi asupra cauzelor care atrag decăderea din dreptul de a beneficia de prima de casare. Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu ne-am înscris la un alt producător validat cu documentele aferente autovehiculului uzat prevăzut la prezentul punct. Data: ................
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ .............
II. VERIFICAREA ÎNSCRIERII La data de ................, aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. I şi a generat rezultatul ........ ........ . Observaţii: ........ ................ ........ ..........
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ .............
III. COMPLETAREA DOSARULUI DE ÎNSCRIERE S.C. ............. - S.R.L./S.A. confirmă prezentarea proprietarului înscris şi completarea dosarului de participare la data de ..............., cu următoarele documente obligatorii: a) certificatul de distrugere nr. ......../........., emis de către ..........., în copie certificată „conform cu originalul“; b) certificatul de radiere nr. ......../........., emis de către .........., având înscrisă menţiunea „vehicul dezmembrat“, în original. Modalitatea de comunicare a rezultatului verificării şi a etapelor de urmat a fost stabilită de comun acord, astfel: ........ ............. . Subsemnatul/Subsemnata, ................, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al proprietarului autovehiculului uzat prevăzut la pct. I declar că informaţiile înscrise în prezentul punct sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine. Data: ........ ................
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ .............
IV. VERIFICARE COMPLETARE DOSAR DE ÎNSCRIERE La data de ............... aplicaţia PSIPAN a verificat înscrierea datelor prevăzute la pct. III şi a generat rezultatul ........ ........... . Observaţii: ........ ................ ........ ..........
Semnăturile autorizate ale producătorului validat ........ .............. L.S. Proprietar înscris, ........ .............

Prezenta notă de înscriere a fost realizată în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul validat şi celălalt pentru proprietarul înscris. ANEXA Nr. 5la ghid Nr. de înregistrare la AFM ........ ......../.............../........ ............. CERERE DE DECONTARE Denumirea completă a producătorului validat solicitant ........ ................ ............ Forma juridică de organizare ........ ................ ................ ................ ........ .......... Forma de proprietate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (publică/privată) Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........ ........ .............. cu nr. de ordine ..../.../.........., cod de identificare fiscală ........ ........ ........., cont nr. ........ ..........., deschis la Trezoreria ........ ................ ........... Adresa sediului social: localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ........ nr. ........ ........, bl. ........., sc. ..........., et. ............., ap. .............., judeţul/sectorul ........ ................, cod poştal ........ ................, telefon (fix şi mobil) ........ .............., fax ........ ................, e-mail ........ ............, website........ ............ Reprezentat/Reprezentată legal de ........ ................, în calitate de ........ ........., prin ........ ................ Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ........ ................ ........, cod numeric personal ........ .............., posesor al actului de identitate tip ........ ........ .........., seria ........ ......... nr. ........ ............., eliberat de către ........ ................ la data de ........ ............, domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ nr. ............, bl. ........ ........, sc. ..........., et. ................, ap. .............., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........ ........., telefon (fix şi mobil) ........ ............, fax ........ .............., e-mail ........ ........ ........ În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ........../....../............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ................ lei (în cifre şi litere). Prezenta cerere este însoţită de: 1. Lista proprietarilor beneficiari persoane fizice, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ........ ..........., în original, certificată „conform aplicaţiei PSIPAN“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM 2. Lista proprietarilor beneficiari persoane juridice şi operatori economici fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ........ ............, în original, certificată „conform aplicaţiei PSIPAN“ de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM 3. Facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achiziţionării autovehiculelor noi, în original şi copie 4. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată 5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială avem sediul social, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată 6. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, în original/copie legalizată Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional. Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele şi prenumele ........ ............... Funcţia ........ ........ ............. Semnătura ........ ........ ........... Data ........ .......... L.S. Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu: Preşedinte Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ................ L.S. Direcţia economică Director Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ .............. Direcţia generală proiecte Director general Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ......... Direcţia implementare proiecte Director Numele şi prenumele ............... Semnătura ................ Serviciul implementare ........ .............. Şef serviciu Numele şi prenumele ........ ............ Semnătura ........ ............ Referent de specialitate Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ........ ......... ANEXA Nr. 6la ghid CERERE DE FINANŢARE Nr. de înregistrare la AFM .............../............/.............. 1. Date generale Denumirea completă a proprietarului: ........ ........ ............ Forma juridică de organizare: ........ ........ ......... Forma de proprietate ........ .............. (publică/privată) ........ ............. Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, ...../.../..., cod de identificare fiscală ........ .............., cont nr. ........ ........ ..........., deschis la Trezoreria/Banca ........ .............. Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........... nr. ........ .........., bl. .........., sc. ........, et. ........, ap. .........., judeţul/sectorul ........ ........., cod poştal ........ ................, telefon (fix şi mobil) ........ ............., fax........ ........, e-mail ........ ............, website ........ .........., reprezentat/reprezentată legal de către ........ ........ ........, în calitate de ........ ................, prin ........ ........ .............. Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ........ ........ .........., cod numeric personal ........ ........ ..............., posesor al actului de identitate tip ........ .......... seria ........ ............... nr. .............., eliberat de către ........ ........ la data de ........ ..............., domiciliat/cu reşedinţa în localitatea ........ ............., str. ........ ........ ............ nr. ..............., bl. ........., sc. ................, et. ............., ap. ............., judeţul/sectorul........ ........, cod poştal........ ............, telefon (fix şi mobil)........ ............., fax ........ ..............., e-mail ........ ........ .......... 2. Finanţare solicitată 2.1. Proprietarul solicitant ........ ........ ............., operator economic conform definiţiei de la art. 2 alin. (1) lit. h) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. ................/..... (dacă este cazul), prin reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal ........ ..............., solicităm acceptarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul .... cu un număr de ........ .......... (în cifre şi litere) ................ autovehicule uzate din parcul auto propriu şi pentru care solicităm o finanţare nerambursabilă în sumă de ............. lei (în cifre şi litere), reprezentând prima de casare corespunzătoare predării spre casare a numărului de autovehicule uzate mai sus menţionat. De asemenea, solicităm ecobonus în cuantum total de ........... . Prima de casare şi ecobonusul vor fi utilizate exclusiv în scopul înnoirii parcului auto propriu prin achiziţionarea de la un producător validat/de la mai mulţi producători validaţi a unui număr de .............. (în cifre şi litere) autovehicule noi, dintre care: a)un număr de ........ autovehicule noi ale căror motoare generează o cantitate de CO2 mai mică de 100 g/km, în regim de funcţionare mixt, potrivit menţiunilor înscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou; b)un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid; c)un număr de ........ autovehicule noi electrice hibride.2.2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor noi va fi asigurată şi susţinută: a)din surse proprii: DA  NU  b)prin credit bancar: DA  NU  c)prin leasing financiar: DA  NU 3. Date de identificare a autovehiculelor uzate

Nr. crt. Categoria de folosinţă, marca şi modelul Numărul de înmatriculare Numărul de identificare Anul fabricaţiei Numărul şi seria certificatului de înmatriculare Numărul de inventar
1.
2.
3.
„n“

4. Declaraţie pe propria răspundere Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al ........ ........ ........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele: a)avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României/nu desfăşurăm activităţi economice; b)avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară; c)nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată; d)nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c) şi nici pentru orice altă situaţie similară; e)nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. ............ din ..........., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare; f)ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; g)autovehiculele noi achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ..... nu vor fi destinate transportului rutier de mărfuri; h)nu am obţinut şi nu suntem pe cale să obţinem finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program; i)reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală; j)nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului; k)ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută la pct. 2 „Finanţare solicitată“; l)am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice; m)suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră; n)am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi în condiţiile stipulate prin acesta; o)nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii. Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv în documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ........... cu titlu de primă de casare. Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia. Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ................ Semnătura ........ ........ .......... LS. ........ ................ NOTĂ: Cererea de finanţare, anexele, precum şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de acceptare. ANEXA Nr. 7 la ghid DECLARAŢIE privind ajutoarele de minimis Subsemnatul, ........ ........ ..............., cod numeric personal ........ ........ ........., posesor al actului de identitate tip .............. seria .............. nr. ..............., eliberat de către ........ .............. la data de ........ ........, având domiciliul/reşedinţa la adresa ........ ........ ........., în calitate de reprezentant legal al ........ ........ .........., operator economic conform definiţiei de la art. 2 alin. (1) lit. h) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. ................/....., înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......./.../..., cod de identificare fiscală ........ ........ ..........., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis/finanţări nerambursabile/subvenţii în ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ................) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt furnizor de ajutor de stat: NU |_| DA |_| după cum urmează: I.1. anul ........ ............, tranşa 1 ........ ......... lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa 2 ........ .......... lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa „n“ ............... lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; I.2. anul ........ ................ ............., tranşa 1 ........ ........ lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa 2 ........ ........ lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ..............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa „n“ ........ ............ lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; I.3. anul ........ ................ ............. tranşa 1 ................ lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa 2 ................ lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; tranşa „n“ ........ ......... lei (în cifre şi litere) data acordării ........ ................ ............., sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ........ ................ ...............; sub una ori mai multe dintre următoarele modalităţi: a)subvenţie ; b)subvenţie pentru export ; c)anularea de datorii: forma concretă a datoriei ........ ..........., perioada în care a fost înregistrată ........ ...............; d)preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ........ ........ .............; e)exceptări de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit şi perioada de exceptare.) ........ ................ ........ ..........; f)reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, se precizează în ce constă reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordată şi/sau se acordă reducerea.) ........ ................ ........; g)amânări de la plata taxelor şi a impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, precum şi durata şi perioada de acordare a amânării de la plata taxelor şi a impozitelor.) ........ ................ ........ ..........; h)obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - diferenţa dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeaşi perioadă şi dobânda anuală cu care a fost obţinut împrumutul.) ........ ................ ................ ..............; 2. participări cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei respective.) ........ ................ ........; i)garanţii acordate de către stat sau de către alte autorităţi publice; se cuantifică avantajele obţinute pe această cale ........ .............; j)reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (Se precizează suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţă şi valoarea acestora la preţurile la care au fost achiziţionate.) ........ ................ ................ ..........; k)venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat al statului (Precizaţi suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv la care s-a realizat tranzacţia.) ........ ........ ............; l)alte modalităţi prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) ........ ................ ................ ........ .II. Subsemnatul, reprezentant legal al ........ ................ ........ ........, nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală şi nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic- profesionale. III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiţi şi desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României. IV. Avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară. V. Nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei Europene nr. ......... din .............., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior depunerii dosarului de acceptare. VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. VII. Nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată. VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la pct. VII şi nici pentru orice altă situaţie similară. IX. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Data ........ ................ Reprezentant legal Numele şi prenumele ........ ........ .............. Semnătura şi ştampila OBSERVAŢIE: Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanţare se va echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data înregistrării la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de finanţare). ANEXA Nr. 8.1 la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorială Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.2la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ de stat ori privată Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private)
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private)
8. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private)
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.3la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului instituţie publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.4 la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie neguvernamentală Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
8. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original.
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
12. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.5la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.6la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/unitate medico-sanitară Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul social al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
6. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN principal şi/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în original
8. Copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, în copie certificată „conform cu originalul“, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila conţinând numărul şi data înregistrării)
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Conform criteriilor de analiză din anexa nr. 11 la ghid, nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.7la ghid GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic fără personalitate juridică, precum şi societate profesională cu răspundere limitată Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată (aplicabil solicitantului operator economic fără personalitate juridică)
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
6. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN principal şi/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în original
8. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu (aplicabil solicitantului operator economic fără personalitate juridică), conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/ autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 8.8la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare a profesiei liberale Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Suma solicitată prin cererea de finanţare: ........ ........ .............. lei Grilă pentru analiza economică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului)
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
6. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
8. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în original.
II. ELIGIBILITATE
9. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
10. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere).
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Îndeplinirea criteriului de eligibilitate
Da Nu Comentarii
12. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ......

NOTE: 1. În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Referent de specialitate (numele şi prenumele) Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.1la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate administrativ-teritorială Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.6. Hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată pentru conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.2la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate sau instituţie de învăţământ de stat ori privată Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la Administraţia AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată „conform cu originalul“
2.9. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
2.10. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.3la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului instituţie publică, inclusiv institutul de cercetare dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
2.5. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
2.6. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.7. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
2.8. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau referitoare la denumirea proprietarului, acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.5 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.4la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie neguvernamentală Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.9. Certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, în copie certificată „conform cu originalul“ de către emitent, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare
2.10. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate
2.11. Actul de înfiinţare, în copie certificată „conform cu originalul“ (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz)
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.5la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată „conform cu originalul“
2.9. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul total al primei de casare şi cuantumul total al ecobonusului solicitat (dacă este cazul), precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou
2.10. Hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a solicitantului, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.11. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.6la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/ operator economic fără personalitate juridică/unitate medico-sanitară Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. Certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în copie certificată „conform cu originalul“
2.9. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare
2.10. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.11. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
7. Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.7la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului societate profesională cu răspundere limitată Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid)
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat).
2.8. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.9. Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“.
2.10. Certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată „conform cu originalul“
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“ îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 9.8la ghid GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii proprietarului organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale Denumirea proprietarului solicitant: ........ ........ ......... Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ........ .............. Grilă pentru analiza juridică

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale.
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată „conform cu originalul“
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată „conform cu originalul“
2.5. Certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.6. Cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“
2.7. Actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original (pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat)
2.8. În situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumire, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, în copie certificată/copii certificate „conform cu originalul“, documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
2.9. Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată „conform cu originalul“
2.10. Adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original
2.11. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul deţine calitatea de proprietar, conform definiţiei aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. t) din ghid.
4. Solicitantul acţionează în nume propriu.
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate Evaluator
Da Nu Comentarii
5. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.
6. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

NOTE: 1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare, cu excepţia documentului prevăzut la pct. 2.7 din grilă. Lipsa acestuia constituie motiv de respingere doar în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat. 2. În cadrul rubricii „Evaluator“ se bifează, după caz, cu „Da“ sau „Nu“, îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare. 3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare. Rezultatul evaluării proiectului SELECTAT/NESELECTAT

Consilier juridic (numele şi prenumele) Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare (numele şi prenumele) Semnătura Data

ANEXA Nr. 10la ghid DECLARAŢIE privind situaţia economico-financiară a proprietarului - operator economic fără personalitate juridică, organizaţie neguvernamentală, institut de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, precum şi unitate medico-sanitară, unitate sau instituţie de învăţământ privată, societate profesională cu răspundere limitată, organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale Subsemnatul, ........ ................ ........ ........, cod numeric personal ........ ................ ..........., posesor al actului de identitate tip ........, seria ........ nr. ........ ........., eliberat de către ........ ........ ........ la data de ........ .............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ........ ........ ............., în calitate de reprezentant legal al ........ ........ ........., înregistrat/înregistrată în registrul comerţului/ registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. de ordine ..../..../......., cod de identificare fiscală ........ ................ ........, cu sediul/sediul social/sediul profesional în ........ ........ .............., cunoscând dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele: 1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. 2. În cazul în care se dovedeşte faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la data prezentei declaraţii, în sensul prevederilor menţionate la punctul anterior, pe lângă sancţiunile aplicabile falsului în declaraţii, mă angajez să restitui imediat şi integral ajutorul primit, la care se vor adăuga dobânzile legale aferente. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte. Dau şi susţin prezenta declaraţie, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul ................ . Data ........ ........ Reprezentant legal Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura şi ştampila ........ ................ ANEXA Nr. 11la ghid CRITERII DE ANALIZĂ pentru stabilirea dificultăţii economico-financiare, în cazul proprietarului operator economic cu personalitate juridică ce îşi desfăşoară activitatea în regim economic, la care se constată pierderi în ultimele două exerciţii financiare (Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.) Proprietarul nu este eligibil, dacă*):*) Se iau în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză. 1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, cap. J pct. 1 alin. 2 „Capital subscris vărsat“, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză; 2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din „Contul de profit şi pierdere“, pct. 20 „Rezultatul net al exerciţiului financiar“, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză; 3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, din „Contul de profit şi pierdere“, pct. 1 „Cifra de afaceri netă“, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză; 4. se constată dispariţia activului net (activ net </= 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, astfel: activ net = „Active imobilizate - total“ + „Active circulante - total“ + „Cheltuieli în avans“ – „Datorii ce trebuie plătite întro perioadă de un an“ – „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an“. Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii

Nr. criteriului Formula de calcul şi rezultatul (%)
1.
2.
3.
4.
5.

ANEXA Nr. 12la ghid DECLARAŢIE privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul nou Subsemnatul, ........ ................ .............., cod numeric personal ........ ................ ..............., posesor al actului de identitate tip ......., seria ....... nr. ........ ..........., eliberat de către ........ ........ ........ la data de ........ ..............., având domiciliul/reşedinţa la adresa ........ ................ ..............., în calitate de reprezentant legal al ........ ................, înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine ......./........../..........., cod de identificare fiscală ........ ................ ........, cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional va fi utilizat pentru activitatea ........ ................ ................ ................ ................ ............, cod CAEN: ........ ................ ........... . Data ........ .............. Reprezentant legal Semnătura şi ştampila, ........ ........ ............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 609/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 609 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu