Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 606 din 5 septembrie 2008

pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 650 din 12 septembrie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 9.210 al subsecretarului de stat din Ministerul Sănătăţii Publice,

în temeiul prevederilor art. 93 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008,

ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) In sensul prezentului ordin, prin sintagma ambulanţe şi autospeciale aflate în dotarea SMURD se înţelege toate mijloacele aflate în dotarea SMURD, indiferent de instituţia în exploatarea sau în proprietatea căreia se află mijlocul de intervenţie.

(2) Autospecialele de intervenţie SMURD pot fi în proprietatea sau în exploatarea UPU-SMURD din cadrul unui spital judeţean sau regional, a structurilor aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 2. - Cheltuielile de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la intervenţii SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, includ:

a)  cheltuieli de personal pentru medicii din structura UPU-SMURD care deservesc echipajele SMURD, pentru plata gărzilor şi a indemnizaţiilor de zbor, dacă este cazul;

b) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de terapie intensivă mobilă SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

c) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de intervenţie aeriană ale SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

d) cheltuieli de personal pentru conducătorii auto angajaţi în cadrul UPU-SMURD pentru a deservi următoarele activităţi:

(i) conducerea autospecialelor pentru medic de urgenţă aflate în dotarea UPU-SMURD, în cazul în care nu este asigurat un conducător auto paramedic din cadrul ISU;

(ii) conducerea autospecialelor de transport neonatal aflate în dotarea UPU-SMURD;

(iii) conducerea autospecialelor aflate în dotarea UPU-SMURD pentru activitatea de coordonare medicală regională a SMURD.

Art. 3. - (1) Cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. b) din lege, includ medicamentele şi materialele sanitare din dotarea standard a echipajelor SMURD, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.

(2) Medicamentele şi materialele sanitare prevăzute la alin. (1) se asigură lunar sau ori de câte ori este nevoie în vederea asigurării continuităţii activităţii echipajelor SMURD prin farmacia cu circuit închis a spitalului cu structură UPU-SMURD, respectiv prin depozitul de materiale sanitare.

(3) Inregistrarea consumului de medicamente şi materiale sanitare prevăzute la alin. (1) se face conform centralizatorului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se întocmeşte de şeful de echipaj SMURD. La centralizator se anexează copiile fişelor de prespital care justifică medicamentele şi materialele solicitate, inclusiv cantitativ.

(5) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se predă asistentului-şef al UPU-SMURD, care are obligaţia de a-l verifica şi de a-l supune aprobării medicului-şef al UPU-SMURD şi medicului coordonator SMURD, dacă acesta diferă de medicul-sef UPU-SMURD.

Art. 4. - (1) Cheltuielile de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. c) din lege, includ:

a) serviciile de transmisii date necesare transmiterii datelor de monitorizare a funcţiilor vitale ale pacientului din ambulanţele aflate în structura SMURD la centrele regionale de recepţie şi analiză;

b)   serviciile de transmisii date între autospecialele de intervenţie şi dispeceratele integrate sau cele medicale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Sănătăţii Publice, şi/sau de operatori de telefonie mobilă, prin achiziţie publică organizată la nivel naţional.

Art. 5. - (1) Cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. d) din lege, includ:

a) întreţinerea şi verificarea periodică a echipamentelor şi aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD;

b)  reparaţiile pentru echipamentele şi aparatele aflate în dotarea echipajelor SMURD;

c) înlocuirea temporară a echipamentelor defecte până la finalizarea reparaţiilor necesare, acolo unde acest lucru este posibil.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi angajate numai în urma contractării serviciilor necesare întreţinerii şi verificării echipamentelor si aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD.

Art. 6. - (1) Cheltuielile de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. e) din lege, includ costul asigurărilor CASCO pentru ambulanţele şi autospecialele din dotarea echipajelor SMURD, incluzând, pe lângă asigurarea autospecialei, următoarele cheltuieli efectuate cu:

a)  asigurarea aparatelor şi echipamentelor din dotarea ambulanţelor şi autospecialelor SMURD;

b) asigurarea echipajului din ambulanţele sau autospecialele aflate în dotarea SMURD, precum şi a pacienţilor transportaţi de respectivele ambulanţe.

(2) Asigurările prevăzute la alin. (1) sunt încheiate cu societăţi de asigurare înfiinţate conform legii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.

Art. 7. - (1) Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. f) din lege, includ:'

a)   medicamente şi materiale sanitare, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 3;

b) transmisii date, aşa cum este prevăzut la art. 4;

c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale, aşa cum este p'revăzut'la art. 5;

d) asigurările CASCO;

e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) pot fi cofinanţate şi din bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgenţelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, primăria sau consiliul judeţean implicat şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă din judeţul respectiv sau al municipiului Bucureşti.

Art. 8. - Cheltuielile cu medicamente şi'materiale sanitare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenţie la accidente colective şi calamităţi, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. g) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 3, respectiv la art. 5.

Art. 9. - Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale autospecialei/autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare şi intervenţie medicală regională a SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. h) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 7.

Art. 10. - Conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD, precum şi medicul-şef al UPU-SMURD au obligaţia asigurării continuităţii funcţionării echipajelor de intervenţie SMURD, indiferent de categoria acestora prin:

a) asigurarea fără întrerupere, cu materiale sanitare, medicamente şi consumabile;

b) asigurarea întreţinerii şi funcţionării continue a echipamentelor si aparatelor medicale din dotarea echipajelor SMURD;

c) demararea procedurilor premergătoare semnării, în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, a protocolului prevăzut la art. 8 alin. (2) şi (3), asigurând condiţiile optime de funcţionare a echipajelor de prim ajutor din structura serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

d) asigurarea, în cooperare cu autorităţile publice locale, a condiţiilor necesare furnizării, fără întrerupere, cu combustibil, lubrifianti si alte materiale necesare echipajelor de intervenţie SMURD prevăzute la art. 93 alin. (5"") lit. f) din lege;

e) solicitarea în timp util a sumelor necesare finanţării echipajelor SMURD împreună cu sumele necesare finanţării unităţii de primiri urgenţe, detaliind separat cheltuielile necesare echipajelor SMURD şi natura acestora. Solicitarea sumelor referitoare la UPU-SMURD este semnată în mod obligatoriu de medicul-şef al UPU-SMURD.

Art. 11. -Angajarea cheltuielilor prevăzute în prezentul ordin de conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD se efectuează numai după evidenţierea în patrimoniul unităţii a bunului mobil pe baza unui protocol, bunul rămânând în proprietatea sau folosinţa gratuită (comodat) ISU sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 12. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au obligaţia asigurării în continuare a cheltuielilor necesare funcţionării fără întrerupere a echipajelor de intervenţie SMURD aflate în structura acestora, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 93 din lege, detaliate prin prezentul ordin.

Art. 13. - Pentru cheltuielile neprevăzute la art. 93 alin. (51) din lege, obligativitatea asigurării fondurilor revine Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau autorităţilor publice locale, după caz.

Art. 14. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, autorităţile de sănătate publică, conducerile spitalelor în structura cărora se află UPU-SMURD, medicii-şefi SMURD, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

Aprob

Medic-şef UPU-SMURD

...................................................

Medic coordonator SMURD

...................................................

Verificat

As. UPU-SMURD

...................................................

LISTA

materialelor şi medicamentelor solicitate/eliberate pentru dotarea autospecialei de intervenţii Unitatea/Echipajul..........................

Nr. crt.

Denumirea materialului

Cantitatea totală

Rest depozit

Cantitatea solicitată

Data............................................

Solicitant/Primitor,

...................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 606/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 606 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 606/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu