Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 606 din 5 septembrie 2008

pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 650 din 12 septembrie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 9.210 al subsecretarului de stat din Ministerul Sănătăţii Publice,

în temeiul prevederilor art. 93 alin. (51) şi (52) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificării prin Legea nr. 15/2008,

ministrul sănătăţii publice şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) In sensul prezentului ordin, prin sintagma ambulanţe şi autospeciale aflate în dotarea SMURD se înţelege toate mijloacele aflate în dotarea SMURD, indiferent de instituţia în exploatarea sau în proprietatea căreia se află mijlocul de intervenţie.

(2) Autospecialele de intervenţie SMURD pot fi în proprietatea sau în exploatarea UPU-SMURD din cadrul unui spital judeţean sau regional, a structurilor aparţinând Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, a Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 2. - Cheltuielile de personal propriu unităţii de primire a urgenţelor care participă la intervenţii SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, includ:

a)  cheltuieli de personal pentru medicii din structura UPU-SMURD care deservesc echipajele SMURD, pentru plata gărzilor şi a indemnizaţiilor de zbor, dacă este cazul;

b) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de terapie intensivă mobilă SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

c) cheltuieli de personal pentru asistenţii medicali din structura UPU-SMURD care participă la activitatea ambulanţelor de intervenţie aeriană ale SMURD, pentru efectuarea turelor şi a orelor suplimentare, dacă este cazul;

d) cheltuieli de personal pentru conducătorii auto angajaţi în cadrul UPU-SMURD pentru a deservi următoarele activităţi:

(i) conducerea autospecialelor pentru medic de urgenţă aflate în dotarea UPU-SMURD, în cazul în care nu este asigurat un conducător auto paramedic din cadrul ISU;

(ii) conducerea autospecialelor de transport neonatal aflate în dotarea UPU-SMURD;

(iii) conducerea autospecialelor aflate în dotarea UPU-SMURD pentru activitatea de coordonare medicală regională a SMURD.

Art. 3. - (1) Cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. b) din lege, includ medicamentele şi materialele sanitare din dotarea standard a echipajelor SMURD, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.

(2) Medicamentele şi materialele sanitare prevăzute la alin. (1) se asigură lunar sau ori de câte ori este nevoie în vederea asigurării continuităţii activităţii echipajelor SMURD prin farmacia cu circuit închis a spitalului cu structură UPU-SMURD, respectiv prin depozitul de materiale sanitare.

(3) Inregistrarea consumului de medicamente şi materiale sanitare prevăzute la alin. (1) se face conform centralizatorului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se întocmeşte de şeful de echipaj SMURD. La centralizator se anexează copiile fişelor de prespital care justifică medicamentele şi materialele solicitate, inclusiv cantitativ.

(5) Centralizatorul prevăzut la alin. (3) se predă asistentului-şef al UPU-SMURD, care are obligaţia de a-l verifica şi de a-l supune aprobării medicului-şef al UPU-SMURD şi medicului coordonator SMURD, dacă acesta diferă de medicul-sef UPU-SMURD.

Art. 4. - (1) Cheltuielile de transmisii date pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. c) din lege, includ:

a) serviciile de transmisii date necesare transmiterii datelor de monitorizare a funcţiilor vitale ale pacientului din ambulanţele aflate în structura SMURD la centrele regionale de recepţie şi analiză;

b)   serviciile de transmisii date între autospecialele de intervenţie şi dispeceratele integrate sau cele medicale.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi asigurate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Sănătăţii Publice, şi/sau de operatori de telefonie mobilă, prin achiziţie publică organizată la nivel naţional.

Art. 5. - (1) Cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru echipajele de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. d) din lege, includ:

a) întreţinerea şi verificarea periodică a echipamentelor şi aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD;

b)  reparaţiile pentru echipamentele şi aparatele aflate în dotarea echipajelor SMURD;

c) înlocuirea temporară a echipamentelor defecte până la finalizarea reparaţiilor necesare, acolo unde acest lucru este posibil.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) pot fi angajate numai în urma contractării serviciilor necesare întreţinerii şi verificării echipamentelor si aparatelor aflate în dotarea echipajelor SMURD.

Art. 6. - (1) Cheltuielile de asigurare a mijloacelor de intervenţie necesare echipajelor de terapie intensivă mobilă şi de prim ajutor calificat, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. e) din lege, includ costul asigurărilor CASCO pentru ambulanţele şi autospecialele din dotarea echipajelor SMURD, incluzând, pe lângă asigurarea autospecialei, următoarele cheltuieli efectuate cu:

a)  asigurarea aparatelor şi echipamentelor din dotarea ambulanţelor şi autospecialelor SMURD;

b) asigurarea echipajului din ambulanţele sau autospecialele aflate în dotarea SMURD, precum şi a pacienţilor transportaţi de respectivele ambulanţe.

(2) Asigurările prevăzute la alin. (1) sunt încheiate cu societăţi de asigurare înfiinţate conform legii, cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.

Art. 7. - (1) Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a mijloacelor de intervenţie a echipajelor de prim ajutor calificat care funcţionează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. f) din lege, includ:'

a)   medicamente şi materiale sanitare, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 3;

b) transmisii date, aşa cum este prevăzut la art. 4;

c) întreţinerea şi verificarea echipamentelor medicale, aşa cum este p'revăzut'la art. 5;

d) asigurările CASCO;

e) combustibilii, lubrifianţii şi întreţinerea mijlocului de intervenţie.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) pot fi cofinanţate şi din bugetele locale în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgenţelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, primăria sau consiliul judeţean implicat şi inspectoratul pentru situaţii de urgenţă din judeţul respectiv sau al municipiului Bucureşti.

Art. 8. - Cheltuielile cu medicamente şi'materiale sanitare, precum şi cheltuielile de întreţinere şi verificare a echipamentelor medicale pentru autospecialele de intervenţie la accidente colective şi calamităţi, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. g) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 3, respectiv la art. 5.

Art. 9. - Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale autospecialei/autospecialelor utilizate în cadrul structurii de coordonare şi intervenţie medicală regională a SMURD, prevăzute la art. 93 alin. (51) lit. h) din lege, includ cheltuielile prevăzute la art. 7.

Art. 10. - Conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD, precum şi medicul-şef al UPU-SMURD au obligaţia asigurării continuităţii funcţionării echipajelor de intervenţie SMURD, indiferent de categoria acestora prin:

a) asigurarea fără întrerupere, cu materiale sanitare, medicamente şi consumabile;

b) asigurarea întreţinerii şi funcţionării continue a echipamentelor si aparatelor medicale din dotarea echipajelor SMURD;

c) demararea procedurilor premergătoare semnării, în cel mult 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, a protocolului prevăzut la art. 8 alin. (2) şi (3), asigurând condiţiile optime de funcţionare a echipajelor de prim ajutor din structura serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;

d) asigurarea, în cooperare cu autorităţile publice locale, a condiţiilor necesare furnizării, fără întrerupere, cu combustibil, lubrifianti si alte materiale necesare echipajelor de intervenţie SMURD prevăzute la art. 93 alin. (5"") lit. f) din lege;

e) solicitarea în timp util a sumelor necesare finanţării echipajelor SMURD împreună cu sumele necesare finanţării unităţii de primiri urgenţe, detaliind separat cheltuielile necesare echipajelor SMURD şi natura acestora. Solicitarea sumelor referitoare la UPU-SMURD este semnată în mod obligatoriu de medicul-şef al UPU-SMURD.

Art. 11. -Angajarea cheltuielilor prevăzute în prezentul ordin de conducerea spitalului în structura căruia se află UPU-SMURD se efectuează numai după evidenţierea în patrimoniul unităţii a bunului mobil pe baza unui protocol, bunul rămânând în proprietatea sau folosinţa gratuită (comodat) ISU sau a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din cadrul autorităţilor publice locale.

Art. 12. - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au obligaţia asigurării în continuare a cheltuielilor necesare funcţionării fără întrerupere a echipajelor de intervenţie SMURD aflate în structura acestora, cu excepţia cheltuielilor prevăzute la art. 93 din lege, detaliate prin prezentul ordin.

Art. 13. - Pentru cheltuielile neprevăzute la art. 93 alin. (51) din lege, obligativitatea asigurării fondurilor revine Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau autorităţilor publice locale, după caz.

Art. 14. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, autorităţile de sănătate publică, conducerile spitalelor în structura cărora se află UPU-SMURD, medicii-şefi SMURD, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

ANEXĂ

Aprob

Medic-şef UPU-SMURD

...................................................

Medic coordonator SMURD

...................................................

Verificat

As. UPU-SMURD

...................................................

LISTA

materialelor şi medicamentelor solicitate/eliberate pentru dotarea autospecialei de intervenţii Unitatea/Echipajul..........................

Nr. crt.

Denumirea materialului

Cantitatea totală

Rest depozit

Cantitatea solicitată

Data............................................

Solicitant/Primitor,

...................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 606/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 606 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 606/2008
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu