Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 602 din  2 decembrie 2003

pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 887 din 12 decembrie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 33 si 45 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor,

    ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Comandamentul Protectiei Civile si inspectoratele de protectie civila judetene si al municipiului Bucuresti vor asigura aplicarea dispozitiilor normelor aprobate prin prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare se abroga.

                  Ministrul administratiei si internelor,
                                Ioan Rus

    ANEXA 1

                                 NORME
privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investitii in constructii

    Art. 1
    Potrivit prevederilor art. 33 din Legea protectiei civile nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare, Comandamentul Protectiei Civile, inspectoratele de protectie civila judetene si al municipiului Bucuresti sunt obligate sa elibereze avize de specialitate in vederea emiterii acordului unic, in baza caruia sunt emise autorizatiile de construire, conform legii.
    Art. 2
    Avizul de specialitate pentru documentatiile de investitii in constructii, in intelesul Legii nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare, se acorda de catre personalul din cadrul Comandamentului Protectiei Civile, al inspectoratelor de protectie civila judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit prin ordin de zi pe unitate in acest sens si potrivit atributiilor de serviciu.
    Art. 3
    Personalul prevazut la art. 2, care acorda avizul de specialitate, este atestat din punct de vedere tehnic de Comandamentul Protectiei Civile, care organizeaza in acest scop, anual si ori de cate ori este cazul, convocari de instruire si verificare.
    Art. 4
    (1) Criteriul general de stabilire a obligativitatii de a executa un adapost de protectie civila este cel prevazut la art. 33 alin. 1 din Legea nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare, iar cheltuielile pentru realizarea adapostului de protectie civila sa nu depaseasca 5% din valoarea de constructii-montaj a investitiei.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) se avizeaza, fara obligativitatea de a se prevedea adapost de protectie civila, urmatoarele obiective de investitii in constructii:
    a) cladirile cu destinatie de locuit fara subsol, cu una sau mai multe unitati locative/apartamente si dependinte aferente acestora (anexe gospodaresti, boxe, pivnite etc., legate si/sau nelegate structural de cladire), cu garaje legate structural de acestea (la nivelul parterului sau la demisol), dupa caz, cu suprafata construita desfasurata a fiecarei unitati de locuit de pana la 600 mp;
    b) cladirile cu alta destinatie decat cea de locuit, cu suprafata construita desfasurata mai mica de 600 mp;
    c) statiile PECO si constructiile aferente acestora, aflate la o distanta mai mica de 50 m de rezervoarele de combustibil;
    d) lacasele de cult, indiferent de suprafata construita desfasurata a acestora;
    e) caile de circulatie, aerodromurile, bazele sportive si lucrarile de geniu civil aferente acestora;
    f) retelele de transport si distributie a energiei electrice, precum si statiile de transformare, cu instalatiile si constructiile aferente;
    g) retelele de transport si distributie a apei si retelele de canalizare, inclusiv statiile de captare si de tratare a apei, statiile de epurare a apelor uzate, cu instalatiile si constructiile aferente;
    h) retelele de transport si distributie a gazelor naturale, inclusiv statiile si posturile de masurare si reglare a gazelor, cu instalatiile si constructiile aferente;
    i) retelele de termoficare, inclusiv statiile si punctele termice, cu instalatiile si constructiile aferente;
    j) retelele de telecomunicatii, inclusiv racordurile aferente;
    k) constructiile cu structura din lemn si pamant, indiferent de destinatia acestora;
    l) constructii si amenajari hidrotehnice a caror exploatare nu necesita prezenta permanenta a personalului specializat;
    m) halele de productie si/sau de depozitare a materialelor explozive, toxice, usor inflamabile care, in caz de avariere sau de incendiu, ar periclita viata celor adapostiti;
    n) extinderea, reabilitarea si/sau modernizarea unor constructii care nu sunt dotate cu adaposturi de protectie civila, daca suprafata construita desfasurata, adaugata prin constructii noi, este mai mica de 600 mp;
    o) constructii si lucrari cu caracter provizoriu;
    p) constructii la care cheltuielile aferente lucrarilor de amenajare a adaposturilor de protectie civila (stabilite prin evaluarea lucrarilor necesare conform Normelor tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila si potrivit prezentelor norme depasesc 5% din valoarea lucrarilor de constructii-montaj a investitiei.
    Art. 5
    Emiterea de autorizatii de construire fara avizul Comandamentului Protectiei Civile, al inspectoratelor de protectie civila judetene sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, contravine prevederilor art. 33 din Legea nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare, si se sanctioneaza potrivit art. 78 lit. i), coroborat cu prevederile art. 79 lit. b) din aceeasi lege.
    Art. 6
    Avizul de protectie civila se solicita in scris, avizatorul avand obligatia sa comunice solicitantului, la data prezentarii documentatiei pentru verificare, cuantumul taxei de avizare stabilit in conformitate cu prevederile art. 33 alin. 2 din Legea nr. 106/1996, cu modificarile ulterioare.
    Art. 7
    In vederea obtinerii avizului de specialitate, solicitantul va prezenta obligatoriu, in copie, urmatoarele documente:
    a) certificat de urbanism;
    b) plan de situatie si de incadrare in zona, anexa la certificatul de urbanism, vizat spre neschimbare de catre serviciul de urbanism al emitentului autorizatiei de construire;
    c) plan de arhitectura al celui mai de jos nivel (din subsol, demisol sau parter, dupa caz), in doua exemplare;
    d) plan cu sectiunea prin care se intersecteaza in mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei/adapostului*), in doua exemplare;
    e) memoriu tehnic general*);
    f) memoriu tehnic de specialitate, inclusiv schema instalatiei de filtroventilatie si schema instalatiei electrice din adapost*);
    g) fisa tehnica in vederea emiterii acordului unic (intocmita potrivit formularului-model F8.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001, cu modificarile ulterioare.
------------
    *) Unde este cazul.
    *) Memoriul tehnic general poate include si date din memoriul de specialitate de protectie civila, atunci cand este cazul; cele doua memorii pot fi comasate.

    Art. 8
    Pentru aplicarea unitara a prezentelor norme de avizare se vor respecta urmatoarele:
    a) prin spatiu de adapostire se intelege suprafata si volumul camerelor destinate efectiv acestui scop; nu se includ spatiile tehnice, spatiile de acces si iesirile de salvare aferente adapostului;
    b) la verificarea dimensionarii suprafetelor si volumelor spatiilor (camerelor) de adapostire se va tine seama, cumulativ, de urmatoarele cerinte:
    b.1) suprafata minimala alocata: 1 mp/persoana;
    b.2) volum minim alocat: 2,5 mc/persoana;
    c) spatiul minim pentru un adapost de protectie civila trebuie sa asigure adapostirea a 9 persoane (suprafata = 9 mp, volumul = 22,5 mc).
    d) avizul se inscrie pe original si cel putin o copie, din urmatoarele piese desenate:
    d.1) plan de arhitectura al subsolului/adapostului;
    d.2) plan de arhitectura parter, la constructiile fara subsol;
    d.3) plan cu sectiunea prin care se intersecteaza in mod obligatoriu cel mai de jos nivel al constructiei/adapostului;
    d.4) schema instalatiei de filtroventilatie din adapost, unde este cazul;
    d.5) schema instalatiei electrice a adapostului;
    e) avizul va avea continutul si forma urmatoare si va purta stampila unitatii emitente in partea dreapta jos:
 ________________________________________________
| INSPECTORATUL DE PROTECTIE CIVILA ............ |  __________
| AVIZ Nr. .......................               | /          \
| Ziua ..... Luna .......... Anul .............. ||  Stampila  |
| Semnatura .................................... || unitatii*) |
|________________________________________________| \__________/
    *) Stampila unitatii se poate realiza si sub forma dreptunghiulara, care se va confectiona prin grija inspectoratului de protectie civila judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se acorda avizul.

    f) memoriul tehnic de specialitate va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
    f.1) date generale despre adapost, daca este cazul (necesar personal de adapostit, echipare cu instalatii, utilaje si tamplarie, grupuri sanitare, descriere accese, grosimi pereti si placa, sistem de armare, pardoseli, finisaje, racorduri, incalzire etc.);
    f.2) in determinarea valorii de constructii-montaj adaugate investitiei, in ipoteza in care se prevede adapost de protectie civila, si a valorii procentuale a lucrarilor de constructii-montaj ale adapostului fata de valoarea lucrarilor de constructii-montaj a investitiei, se va tine seama de urmatoarele:
    f.2.1) evaluarea lucrarilor de constructii-montaj ale investitiei si, respectiv, ale adapostului se va efectua pe baza de deviz, la pretul de achizitie a materialelor de constructii la data respectiva, pe total investitie sau pe metru patrat de suprafata construita desfasurata. In evaluarea lucrarilor de constructii-montaj ale investitiei nu se iau in calcul lucrarile aferente obiectelor de investitii pentru care, potrivit art. 4 alin. (2), nu se prevede realizarea de adaposturi de protectie civila;
    f.2.2) instalatiile de filtroventilatie fac parte din instalatiile cu care sunt echipate adaposturile de protectie civila cu capacitate de adapostire a peste 50 de persoane; aceste instalatii intra in calculul valorii lucrarilor aferente adapostului numai cu valoarea lucrarilor de constructii-montaj (valoarea de procurare a echipamentelor acestei instalatii nu se cuprinde in calcul).
    Art. 9
    (1) Verificarea documentatiei si eliberarea avizelor se executa in maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii si/sau depunerii documentatiei.
    (2) Termenul de eliberare a avizelor prevazut la alin. (1) se prelungeste in cazul inregistrarii unor contestatii din partea solicitantilor avizului, dar nu mai mult de 5 zile. Analiza si solutionarea contestatiilor se fac de catre Comandamentul Protectiei Civile, in conditiile legii.
    (3) Pentru obiectivele de investitii avizate cu obligativitatea executarii de spatii de adapostire se retine de catre cel care a acordat avizul: cate un exemplar, in copie, al documentelor prevazute la art. 8 lit. d), al certificatului de urbanism si al memoriului tehnic de specialitate sau al memoriului tehnic general (in cazul cand cele doua memorii tehnice sunt comasate).
    (4) Pentru obiectivele de investitii la care nu se justifica obligatia de a se proiecta si executa adaposturi de protectie civila, potrivit legii si prezentelor norme, se va retine de catre cel care a acordat avizul cate un exemplar, in copie, al certificatului de urbanism si al memoriului tehnic de specialitate sau al memoriului tehnic general (in cazul cand cele doua memorii tehnice sunt comasate).
    (5) Obiectivele de investitii avizate se inregistreaza, de catre persoana care acorda avizul, intr-un registru special intocmit in acest sens, care trebuie sa cuprinda:
    a) numarul curent (numarul avizului);
    b) data primirii documentatiei spre avizare;
    c) data eliberarii avizului;
    d) numele si prenumele solicitantului (din certificatul de urbanism);
    e) destinatia constructiei;
    f) adresa completa a noii constructii;
    g) datele tehnice ale constructiei (inaltimea, numarul de niveluri, numarul de unitati locative/apartamente si/sau de spatii cu alta destinatie decat cea locativa, suprafata construita la sol, suprafata construita desfasurata, tip de structura, numar de salariati pe schimb de lucru si, dupa caz, numar de locatari permanenti);
    h) suprafata si capacitatea adapostului si dotarea cu instalatii si utilaje (daca este cazul);
    i) proiectantul, persoana fizica sau juridica (adresa, seful de proiect si numarul de telefon);
    j) numele si prenumele celui care a eliberat avizul;
    k) numarul si data chitantei, precum si suma platita pentru eliberarea avizului.
    (6) Documentele avizate, impreuna cu fisa tehnica, se vor elibera dupa ce solicitantul prezinta chitanta de plata a taxei aferente avizarii.
    Art. 10
    Avizatorul, in colaborare cu serviciile de urbanism ale emitentului autorizatiei de construire, va urmari periodic respectarea documentatiei avizate pe timpul executiei si va solicita investitorului participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala pentru obiectivele de investitii la care este prevazuta, prin autorizatia de construire, amenajarea de adaposturi pentru aparare civila.
    Art. 11
    (1) Pentru obiectivele de investitii in constructii de interes national sau de complexitate mare, analizarea si avizarea documentatiilor pe linie de protectie civila se executa prin serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile.
    (2) Obiectivele de investitii, la care documentatia va fi analizata si avizata de serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile, sunt:
    a) sediile autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
    b) sediile centrale si locale ale bancilor de stat sau private;
    c) sediile centrale si locale ale companiilor nationale si regiilor autonome;
    d) sediile posturilor si companiilor de telefonie fixa si mobila;
    e) sediile centrale si locale ale posturilor si companiilor de radio-televiziune;
    f) spitale, sanatorii si alte asezaminte de sanatate publica similare;
    g) asezamintele social-culturale cu activitate permanenta si cu mai mult de 150 de locuri in sali, dupa caz;
    h) statiile de cale ferata si de metrou;
    i) cladirile administrative ale autogarilor si aeroporturilor;
    j) constructii si amenajari hidroenergetice a caror exploatare necesita prezenta permanenta a personalului specializat;
    k) parcarile si garajele supraterane si/sau subterane cu mai mult de 10 locuri;
    l) depozite subterane;
    m) ansambluri de locuinte noi, cu mai mult de 50 de unitati locative;
    n) obiective de investitii amplasate pe teritoriul a doua sau mai multe judete sau al judetului Ilfov si municipiului Bucuresti;
    o) alte obiective de investitii pentru care investitorii solicita direct avizul Comandamentului Protectiei Civile sau pentru care exista contestatii cu privire la eliberarea avizului de specialitate de catre inspectoratele de protectie civila judetene sau al municipiului Bucuresti.
    (3) Pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (2), avizate de serviciul specializat al Comandamentului Protectiei Civile, documentele avizate, impreuna cu fisa tehnica, se vor elibera dupa ce solicitantul prezinta chitanta de plata a taxei locale aferente avizarii; plata taxei de avizare se face in contul stabilit de autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ teritoriale in care sunt amplasate obiectivele de investitii avizate.
    (4) Avizele acordate de Comandamentul Protectiei Civile se transmit spre stiinta, dupa caz, inspectoratelor de protectie civila judetene si al municipiului Bucuresti, in vederea luarii in evidenta si urmaririi noilor capacitati de adapostire pentru protectie civila din teritoriu. Pentru obiectivele de investitii prevazute la alin. (2) lit. n) Comandamentul Protectiei Civile va stabili si va transmite, dupa caz, capacitatile de adapostire pentru protectie civila care se preiau in evidenta si se urmaresc de catre fiecare inspectorat de protectie civila din unitatile administrativ teritoriale in care este amplasat obiectivul de investitie.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 602/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 602 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 602/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu