Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 29 ianuarie 2003

privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 10 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Senatului Romaniei nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificata si completata prin Legea nr. 181/2002, si ale art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002,
    in aplicarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform carora Avocatul Poporului, in calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, atunci cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, garantii care trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul,
    avand in vedere Nota Directiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal catre statele a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana,
    avand in vedere exigenta elaborarii unor clauze contractuale standard care ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, in cazul transferurilor de date cu caracter personal de la un operator stabilit in Romania catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, precum si a publicarii clauzelor contractuale standard respective in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in scopul ca acestea sa poata fi cunoscute in mod corespunzator de catre operatorii mentionati,

    Avocatul Poporului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Clauzele contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, prevazute in anexa, denumite in continuare clauze contractuale standard.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentului ordin nu afecteaza aplicarea altor prevederi legale care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Prezentul ordin nu se aplica transferului de date cu caracter personal, realizat de catre operatorii stabiliti in Romania, catre destinatarii stabiliti in strainatate, care actioneaza doar ca imputerniciti.
    Art. 3
    In intelesul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) categorii speciale de date - categoriile de date mentionate in cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    b) exportator de date - operatorul stabilit in Romania, care transfera date cu caracter personal;
    c) importator de date - operatorul stabilit in strainatate, care este de acord sa primeasca date cu caracter personal de la exportatorul de date pentru prelucrare ulterioara.
    Art. 4
    (1) Avocatul Poporului poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal de catre exportator catre un alt stat, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor in legatura cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, atunci cand:
    a) legea nationala a importatorului il obliga sa nu respecte clauzele contractuale standard, iar acest fapt nu este motivat de cauze care tin de apararea nationala, siguranta nationala, ordinea publica, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, interesele economice sau financiare importante ale statului, activitatile efectuate in indeplinirea unor atributii de autoritate publica legate de domeniile sus-mentionate, de apararea persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor celorlalte persoane;
    b) exista posibilitatea de nerespectare a clauzelor contractuale standard, iar desfasurarea transferului prezinta riscul prejudicierii persoanelor vizate;
    c) o autoritate competenta a stabilit ca importatorul de date nu a respectat clauzele contractuale.
    (2) Interdictia sau suspendarea aplicata conform alin. (1) va fi ridicata de indata ce au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Anexa cuprinzand Clauzele contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana face parte integranta din prezentul ordin.

                            AVOCATUL POPORULUI,
                        prof. univ. dr. IOAN MURARU

    ANEXA 1

                        CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD
in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

    Numele sau denumirea persoanei care exporta datele ......................., adresa ....................................., telefon ........................, fax ....................., e-mail ...............................
    Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei:
...............................................................................
                          (exportatorul de date)
    si
    Numele sau denumirea persoanei care importa datele ......................., adresa ....................................., telefon ........................, fax ....................., e-mail ...............................
    Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei:
...............................................................................
                         (importatorul de date)
    au convenit asupra urmatoarelor clauze contractuale (clauze), mentionate in apendixul 1, pentru a oferi garantii adecvate protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu transferul datelor cu caracter personal de la exportator catre importatorul de date:

    Clauza 1: Definitii
    In sensul acestor clauze:
    a) categorii speciale de date inseamna categoriile de date mentionate la cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    b) persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) exportator de date inseamna operatorul care transfera datele cu caracter personal;
    d) importator de date inseamna operatorul care este de acord sa primeasca date cu caracter personal de la exportatorul de date, pentru prelucrare ulterioara, in conditiile acestor clauze, si care nu este supus unei legislatii care prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

    Clauza 2: Detalii privind transferul
    Detaliile privind transferul, categoriile de date cu caracter personal si scopurile in care acestea pot fi transferate sunt mentionate in apendixul 1 care face parte integranta din clauze.

    Clauza 3: Clauza tertului beneficiar
    Persoanele vizate pot aplica clauza 4 lit. b), c) si d), clauza 5 lit. a), b), c) si e), clauza 6 alin. (1) si (2) si clauzele 7, 9 si 11 din acest act, ca terti beneficiari. Partile nu se opun ca persoanele vizate sa fie reprezentate, la cerere, de o asociatie sau de alte persoane juridice, daca legea permite.

    Clauza 4: Obligatiile exportatorului de date
    Exportatorul de date garanteaza ca:
    a) prelucrarea pana in momentul transferului si transferul ulterior al datelor cu caracter personal au fost si vor fi efectuate in continuare potrivit prevederilor legale;
    b) daca transferul presupune categorii speciale de date, persoana vizata a fost informata sau va fi informata anterior transferului ca aceste date pot fi transmise catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana;
    c) va pune la dispozitie persoanelor vizate o copie a clauzelor referitoare la protectia datelor cu caracter personal, la cererea acestora;
    d) va raspunde la intrebarile autoritatii de supraveghere si la orice intrebari ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre importatorul de date.

    Clauza 5: Obligatii ale importatorului de date
    Importatorul de date garanteaza ca:
    a) legislatia ce ii este aplicabila nu il impiedica sa isi indeplineasca obligatiile decurgand din clauze si ca, in cazul unor modificari legislative care ar fi posibil sa aiba un efect negativ asupra garantiilor prevazute de aceste clauze, le va notifica exportatorului de date si autoritatii de supraveghere din Romania, caz in care exportatorul de date are dreptul sa suspende transferul de date si/sau sa inceteze contractul;
    b) va prelucra datele cu caracter personal potrivit principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevazute in apendixul 2 care face parte integranta din prezentele clauze, sau, daca s-a convenit expres de catre parti, conform principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevazute in apendixul 3 care face parte integranta din prezentele clauze, va prelucra datele conform prevederilor legale nationale care apara drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor, in special dreptul la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile unui operator de date din Romania;
    c) va solutiona cu promptitudine si intr-un mod corespunzator toate solicitarile rezonabile formulate de exportatorul de date sau de persoana vizata, referitoare la prelucrarea efectuata de importator asupra datelor cu caracter personal transferate, va coopera cu autoritatea de supraveghere competenta pe parcursul tuturor investigatiilor acesteia si se va supune autorizarii autoritatii de supraveghere in ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate;
    d) la cererea exportatorului de date, va supune mijloacele sale de prelucrare controlului acestuia sau al unui organ de control compus din membri independenti, cu calificarile profesionale necesare, alesi de exportatorul de date cu acordul autoritatii de supraveghere;
    e) la cererea persoanelor vizate, le va pune la dispozitie o copie a clauzelor care privesc protectia datelor cu caracter personal si va indica persoana sau persoanele care raspund la solicitarile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Clauza 6: Raspunderea partilor
    (1) Persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a oricarei incalcari a prevederilor mentionate in clauza 3 are dreptul sa primeasca de la partile contractante compensatii pentru prejudiciul suferit. Partile sunt scutite de aceasta raspundere doar daca dovedesc ca nici una dintre ele nu este raspunzatoare de incalcarea acestor prevederi.
    (2) Exportatorul si importatorul de date sunt raspunzatori in mod indiviz si solidar pentru prejudiciul adus persoanei vizate, ca urmare a oricarei incalcari mentionate la alin. (1). In cazul unor asemenea incalcari, persoana vizata poate intenta actiune in instanta fie impotriva exportatorului, fie impotriva importatorului de date, fie impotriva ambilor.
    (3) Daca o parte este trasa la raspundere, potrivit alin. (1), pentru incalcarea unei prevederi de catre cealalta parte, prima parte va fi compensata de aceasta din urma pentru orice cheltuieli sau prejudicii.*)
------------
    *) Alineatul (3) este optional.

    Clauza 7: Medierea si jurisdictia
    (1) In cazul unui litigiu intre persoana vizata si una dintre parti, care nu este solutionat pe cale amiabila, iar persoana vizata invoca prevederea tertului beneficiar din clauza 3, vor accepta optiunea persoanei vizate:
    a) sa supuna litigiul medierii unei persoane independente;
    b) sa supuna litigiul instantelor din Romania.
    (2) Prin acordul dintre persoana vizata si exportatorul sau importatorul de date litigiul poate fi supus unui organ de arbitraj, daca partea are sediul intr-o tara care a ratificat Conventia de la New York privind executarea hotararilor arbitrale.
    (3) Aplicarea alin. (1) si (2) nu aduce atingere drepturilor substantiale sau procedurale ale persoanelor vizate, de a fi despagubite, potrivit altor prevederi legale nationale sau internationale.

    Clauza 8: Cooperarea cu autoritatile de supraveghere
    Partile vor depune la autoritatea de supraveghere o copie a clauzelor, la solicitarea acesteia sau daca legea prevede astfel.

    Clauza 9: Incetarea clauzelor
    Incetarea clauzelor in orice moment, in orice imprejurari si din orice motiv nu scuteste partile de obligatiile si/sau de conditiile clauzelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate.

    Clauza 10: Legea contractului
    Clauzele sunt guvernate de legea romana, adica ............................

    Clauza 11: Modificarea contractului
    Partile se obliga sa nu modifice prezentele clauze.
    In numele exportatorului de date:
    Numele (scris integral): ..................................................
    functia ...................................................................
    adresa ....................................................................
    Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (daca exista): ....................................................

    .....................
        (semnatura)
                                                  (stampila)

    In numele importatorului de date:
    Numele (scris integral): ..................................................
    functia ...................................................................
    adresa ....................................................................
    Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (daca exista): ......................................................................

    .....................
        (semnatura)
                                                  (stampila)

                               APENDIX 1
la clauzele contractuale standard, care cuprinde informatii potrivit clauzei 2

    Prezentul apendix face parte din clauze si trebuie completat si semnat de parti.
    Exportatorul de date
    Exportatorul de date efectueaza (se mentioneaza pe scurt activitatile relevante pentru transfer): ...................................................
    Importatorul de date
    Importatorul de date efectueaza (se mentioneaza pe scurt activitatile relevante pentru transfer): ...................................................
    Persoanele vizate
    Datele cu caracter personal transferate se refera la urmatoarele categorii de persoane vizate: ...........................................................
    Scopurile transferului
    Transferul este necesar in urmatoarele scopuri: ...........................
    Categorii de date
    Datele cu caracter personal transferate fac parte din urmatoarele categorii de date: ......................................................................
    Categorii speciale de date (daca este cazul)
    Datele cu caracter personal transferate sunt incluse in urmatoarele categorii de date cu caracter special: ........................................
    Destinatarii
    Datele cu caracter personal transferate pot fi dezvaluite doar urmatorilor destinatari sau categorii de destinatari: .....................................
    Durata stocarii
    Datele cu caracter personal transferate pot fi stocate doar pana la: ....... (luni/ani)

       Exportatorul de date,                    Importatorul de date,
      ......................                    ......................
             (numele)                                   (numele)
      (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)

                               APENDIX 2
la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate in clauza 5 lit. b) teza 1

    Aceste principii obligatorii de protectie a datelor trebuie citite si interpretate in lumina prevederilor (principii si exceptii corespunzatoare) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    Principiile se aplica conform legislatiei nationale a importatorului de date, daca aceasta nu excede cerintelor necesare pentru apararea nationala, siguranta nationala, ordinea publica, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, intereselor economice sau financiare importante ale statului, activitatilor efectuate in indeplinirea unor atributii de autoritate publica legate de domeniile sus-mentionate, de apararea persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor celorlalte persoane.
    1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate si utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar in scopurile determinate in apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie pastrate mai mult timp decat este necesar pentru scopurile in care au fost transferate.
    2. Calitatea datelor si proportionalitatea: datele trebuie sa fie exacte si, atunci cand este cazul, actualizate. Datele trebuie sa fie adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopul in care au fost transferate sau prelucrate ulterior.
    3. Transparenta: persoanelor vizate trebuie sa li se furnizeze informatii referitoare la scopurile prelucrarii si la identitatea operatorului de date din strainatate, precum si orice alte informatii necesare asigurarii unei prelucrari corecte, cu exceptia cazului in care asemenea informatii le-au fost deja furnizate.
    4. Securitatea si confidentialitatea: operatorul de date trebuie sa adopte masuri tehnice si organizatorice de securitate corespunzatoare riscurilor pe care le prezinta prelucrarea, cum ar fi accesul neautorizat. Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului de date, inclusiv persoana imputernicita, trebuie sa prelucreze datele doar pe baza instructiunilor operatorului.
    5. Dreptul de acces, rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede in art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001, persoanele vizate trebuie sa aiba acces la toate datele prelucrate care le privesc si, daca este cazul, drept de rectificare, stergere sau blocare a datelor a caror prelucrare nu respecta principiile stabilite in acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, din motive intemeiate care tin de situatia lor particulara, persoanelor vizate trebuie sa li se asigure dreptul de a se opune prelucrarii datelor care le privesc.
    6. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit intr-un stat care nu asigura o protectie adecvata poate avea loc doar in urmatoarele situatii:
    a) in cazul categoriilor speciale de date, daca persoanele vizate si-au dat consimtamantul neechivoc pentru transferul ulterior sau li s-a dat posibilitatea sa se opuna. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie sa fie transmise intr-o limba pe care sa o inteleaga si vor cuprinde:
    - scopurile transferului ulterior;
    - identitatea exportatorului de date stabilit in Romania;
    - categoriile de destinatari ulteriori ai datelor si tarile de destinatie; si
    - mentiunea ca dupa transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit intr-o tara unde nu exista un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;
    b) in cazul in care exportatorul si importatorul de date convin asupra aderarii altui operator la clauze, care astfel devine parte la clauze si isi asuma aceleasi obligatii ca importatorul de date.
    7. Categorii speciale de date: trebuie asigurate garantii suplimentare, mai ales masuri de securitate corespunzatoare, cum ar fi encriptarea pentru transmitere sau pastrarea unei evidente a accesului la date, atunci cand sunt prelucrate date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, credintele religioase sau filosofice ori apartenenta sindicala, date privind starea de sanatate sau viata sexuala, date avand o functie de identificare de aplicabilitate generala si date referitoare la savarsirea de infractiuni de catre persoana vizata ori la condamnari penale, masuri de siguranta sau sanctiuni administrative ori contraventionale aplicate persoanei vizate.
    8. Marketingul direct: daca datele sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, trebuie sa existe proceduri concrete care sa permita oricand persoanei vizate sa se opuna folosirii datelor sale in asemenea scopuri.
    9. Deciziile automatizate individuale: persoanele vizate au dreptul sa nu fie supuse unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, cu exceptia cazului in care sunt luate masuri pentru apararea intereselor legitime ale persoanei, asa cum se prevede in art. 17 din Legea nr. 677/2001. Atunci cand scopul transferului este luarea unei decizii prin mijloace automate, asa cum se mentioneaza in art. 17 din Legea nr. 677/2001, care produce efecte juridice pentru persoana vizata sau care o afecteaza in mod semnificativ si care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, care intentioneaza sa evalueze anumite aspecte personale referitoare la persoana vizata, cum ar fi performanta profesionala, credibilitatea, responsabilitatea, comportamentul etc., persoana trebuie sa aiba dreptul sa cunoasca motivele acestei decizii.

                                APENDIX 3
la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate in clauza 5 lit. b) teza 2

    1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate, utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar in scopurile determinate in apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie pastrate mai mult timp decat este necesar pentru scopurile in care au fost transferate.
    2. Dreptul de acces, de opozitie, de rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede in art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoanele vizate trebuie sa aiba dreptul de acces la toate datele care le privesc, care sunt prelucrate, si, daca este cazul, drept de rectificare, stergere si blocare a datelor a caror prelucrare nu respecta principiile stabilite in acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, trebuie sa aiba dreptul de a se opune prelucrarii datelor care le privesc, din motive intemeiate care tin de situatia lor particulara.
    3. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit intr-un stat care nu asigura o protectie adecvata pot avea loc doar in urmatoarele situatii:
    a) in cazul categoriilor speciale de date, persoanele vizate si-au dat consimtamantul neechivoc pentru transferul ulterior de date cu caracter personal sau li s-a dat posibilitatea sa se opuna efectuarii acestor operatiuni. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie sa fie transmise intr-o limba pe care sa o inteleaga si vor cuprinde:
    - scopurile transferului ulterior;
    - identitatea exportatorului de date stabilit in Romania;
    - categoriile de destinatari ulteriori ai datelor, tarile de destinatie; si
      mentiunea ca dupa transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit intr o tara unde nu exista un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;
    b) exportatorul si importatorul de date convin asupra aderarii la clauze a altui operator care astfel devine parte la clauze si isi asuma aceleasi obligatii ca si importatorul de date.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu