Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6 din 29 ianuarie 2003

privind stabilirea Clauzelor contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

ACT EMIS DE: AVOCATUL POPORULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 151 din 10 martie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Senatului Romaniei nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, modificata si completata prin Legea nr. 181/2002, si ale art. 4 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotararea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002,
    in aplicarea prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform carora Avocatul Poporului, in calitate de autoritate de supraveghere, poate autoriza transferul de date cu caracter personal catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, atunci cand operatorul ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, garantii care trebuie sa fie stabilite prin contracte incheiate intre operatori si persoanele fizice sau juridice din dispozitia carora se efectueaza transferul,
    avand in vedere Nota Directiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 551 din 29 ianuarie 2003 privind clauzele contractuale standard pentru transferul datelor cu caracter personal catre statele a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana,
    avand in vedere exigenta elaborarii unor clauze contractuale standard care ofera garantii suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor, in cazul transferurilor de date cu caracter personal de la un operator stabilit in Romania catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, precum si a publicarii clauzelor contractuale standard respective in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in scopul ca acestea sa poata fi cunoscute in mod corespunzator de catre operatorii mentionati,

    Avocatul Poporului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Clauzele contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana, prevazute in anexa, denumite in continuare clauze contractuale standard.
    Art. 2
    (1) Prevederile prezentului ordin nu afecteaza aplicarea altor prevederi legale care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (2) Prezentul ordin nu se aplica transferului de date cu caracter personal, realizat de catre operatorii stabiliti in Romania, catre destinatarii stabiliti in strainatate, care actioneaza doar ca imputerniciti.
    Art. 3
    In intelesul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
    a) categorii speciale de date - categoriile de date mentionate in cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    b) exportator de date - operatorul stabilit in Romania, care transfera date cu caracter personal;
    c) importator de date - operatorul stabilit in strainatate, care este de acord sa primeasca date cu caracter personal de la exportatorul de date pentru prelucrare ulterioara.
    Art. 4
    (1) Avocatul Poporului poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal de catre exportator catre un alt stat, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor in legatura cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, atunci cand:
    a) legea nationala a importatorului il obliga sa nu respecte clauzele contractuale standard, iar acest fapt nu este motivat de cauze care tin de apararea nationala, siguranta nationala, ordinea publica, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, interesele economice sau financiare importante ale statului, activitatile efectuate in indeplinirea unor atributii de autoritate publica legate de domeniile sus-mentionate, de apararea persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor celorlalte persoane;
    b) exista posibilitatea de nerespectare a clauzelor contractuale standard, iar desfasurarea transferului prezinta riscul prejudicierii persoanelor vizate;
    c) o autoritate competenta a stabilit ca importatorul de date nu a respectat clauzele contractuale.
    (2) Interdictia sau suspendarea aplicata conform alin. (1) va fi ridicata de indata ce au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 6
    Anexa cuprinzand Clauzele contractuale standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana face parte integranta din prezentul ordin.

                            AVOCATUL POPORULUI,
                        prof. univ. dr. IOAN MURARU

    ANEXA 1

                        CLAUZE CONTRACTUALE STANDARD
in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana

    Numele sau denumirea persoanei care exporta datele ......................., adresa ....................................., telefon ........................, fax ....................., e-mail ...............................
    Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei:
...............................................................................
                          (exportatorul de date)
    si
    Numele sau denumirea persoanei care importa datele ......................., adresa ....................................., telefon ........................, fax ....................., e-mail ...............................
    Alte informatii necesare pentru identificarea persoanei:
...............................................................................
                         (importatorul de date)
    au convenit asupra urmatoarelor clauze contractuale (clauze), mentionate in apendixul 1, pentru a oferi garantii adecvate protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, in legatura cu transferul datelor cu caracter personal de la exportator catre importatorul de date:

    Clauza 1: Definitii
    In sensul acestor clauze:
    a) categorii speciale de date inseamna categoriile de date mentionate la cap. III din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
    b) persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate;
    c) exportator de date inseamna operatorul care transfera datele cu caracter personal;
    d) importator de date inseamna operatorul care este de acord sa primeasca date cu caracter personal de la exportatorul de date, pentru prelucrare ulterioara, in conditiile acestor clauze, si care nu este supus unei legislatii care prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

    Clauza 2: Detalii privind transferul
    Detaliile privind transferul, categoriile de date cu caracter personal si scopurile in care acestea pot fi transferate sunt mentionate in apendixul 1 care face parte integranta din clauze.

    Clauza 3: Clauza tertului beneficiar
    Persoanele vizate pot aplica clauza 4 lit. b), c) si d), clauza 5 lit. a), b), c) si e), clauza 6 alin. (1) si (2) si clauzele 7, 9 si 11 din acest act, ca terti beneficiari. Partile nu se opun ca persoanele vizate sa fie reprezentate, la cerere, de o asociatie sau de alte persoane juridice, daca legea permite.

    Clauza 4: Obligatiile exportatorului de date
    Exportatorul de date garanteaza ca:
    a) prelucrarea pana in momentul transferului si transferul ulterior al datelor cu caracter personal au fost si vor fi efectuate in continuare potrivit prevederilor legale;
    b) daca transferul presupune categorii speciale de date, persoana vizata a fost informata sau va fi informata anterior transferului ca aceste date pot fi transmise catre un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana;
    c) va pune la dispozitie persoanelor vizate o copie a clauzelor referitoare la protectia datelor cu caracter personal, la cererea acestora;
    d) va raspunde la intrebarile autoritatii de supraveghere si la orice intrebari ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre importatorul de date.

    Clauza 5: Obligatii ale importatorului de date
    Importatorul de date garanteaza ca:
    a) legislatia ce ii este aplicabila nu il impiedica sa isi indeplineasca obligatiile decurgand din clauze si ca, in cazul unor modificari legislative care ar fi posibil sa aiba un efect negativ asupra garantiilor prevazute de aceste clauze, le va notifica exportatorului de date si autoritatii de supraveghere din Romania, caz in care exportatorul de date are dreptul sa suspende transferul de date si/sau sa inceteze contractul;
    b) va prelucra datele cu caracter personal potrivit principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevazute in apendixul 2 care face parte integranta din prezentele clauze, sau, daca s-a convenit expres de catre parti, conform principiilor obligatorii de protectie a datelor, prevazute in apendixul 3 care face parte integranta din prezentele clauze, va prelucra datele conform prevederilor legale nationale care apara drepturile si libertatile fundamentale ale persoanelor, in special dreptul la viata intima, familiala si privata, in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile unui operator de date din Romania;
    c) va solutiona cu promptitudine si intr-un mod corespunzator toate solicitarile rezonabile formulate de exportatorul de date sau de persoana vizata, referitoare la prelucrarea efectuata de importator asupra datelor cu caracter personal transferate, va coopera cu autoritatea de supraveghere competenta pe parcursul tuturor investigatiilor acesteia si se va supune autorizarii autoritatii de supraveghere in ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate;
    d) la cererea exportatorului de date, va supune mijloacele sale de prelucrare controlului acestuia sau al unui organ de control compus din membri independenti, cu calificarile profesionale necesare, alesi de exportatorul de date cu acordul autoritatii de supraveghere;
    e) la cererea persoanelor vizate, le va pune la dispozitie o copie a clauzelor care privesc protectia datelor cu caracter personal si va indica persoana sau persoanele care raspund la solicitarile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

    Clauza 6: Raspunderea partilor
    (1) Persoana vizata care a suferit un prejudiciu ca urmare a oricarei incalcari a prevederilor mentionate in clauza 3 are dreptul sa primeasca de la partile contractante compensatii pentru prejudiciul suferit. Partile sunt scutite de aceasta raspundere doar daca dovedesc ca nici una dintre ele nu este raspunzatoare de incalcarea acestor prevederi.
    (2) Exportatorul si importatorul de date sunt raspunzatori in mod indiviz si solidar pentru prejudiciul adus persoanei vizate, ca urmare a oricarei incalcari mentionate la alin. (1). In cazul unor asemenea incalcari, persoana vizata poate intenta actiune in instanta fie impotriva exportatorului, fie impotriva importatorului de date, fie impotriva ambilor.
    (3) Daca o parte este trasa la raspundere, potrivit alin. (1), pentru incalcarea unei prevederi de catre cealalta parte, prima parte va fi compensata de aceasta din urma pentru orice cheltuieli sau prejudicii.*)
------------
    *) Alineatul (3) este optional.

    Clauza 7: Medierea si jurisdictia
    (1) In cazul unui litigiu intre persoana vizata si una dintre parti, care nu este solutionat pe cale amiabila, iar persoana vizata invoca prevederea tertului beneficiar din clauza 3, vor accepta optiunea persoanei vizate:
    a) sa supuna litigiul medierii unei persoane independente;
    b) sa supuna litigiul instantelor din Romania.
    (2) Prin acordul dintre persoana vizata si exportatorul sau importatorul de date litigiul poate fi supus unui organ de arbitraj, daca partea are sediul intr-o tara care a ratificat Conventia de la New York privind executarea hotararilor arbitrale.
    (3) Aplicarea alin. (1) si (2) nu aduce atingere drepturilor substantiale sau procedurale ale persoanelor vizate, de a fi despagubite, potrivit altor prevederi legale nationale sau internationale.

    Clauza 8: Cooperarea cu autoritatile de supraveghere
    Partile vor depune la autoritatea de supraveghere o copie a clauzelor, la solicitarea acesteia sau daca legea prevede astfel.

    Clauza 9: Incetarea clauzelor
    Incetarea clauzelor in orice moment, in orice imprejurari si din orice motiv nu scuteste partile de obligatiile si/sau de conditiile clauzelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor transferate.

    Clauza 10: Legea contractului
    Clauzele sunt guvernate de legea romana, adica ............................

    Clauza 11: Modificarea contractului
    Partile se obliga sa nu modifice prezentele clauze.
    In numele exportatorului de date:
    Numele (scris integral): ..................................................
    functia ...................................................................
    adresa ....................................................................
    Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (daca exista): ....................................................

    .....................
        (semnatura)
                                                  (stampila)

    In numele importatorului de date:
    Numele (scris integral): ..................................................
    functia ...................................................................
    adresa ....................................................................
    Alte informatii necesare pentru a impune obligativitatea contractului (daca exista): ......................................................................

    .....................
        (semnatura)
                                                  (stampila)

                               APENDIX 1
la clauzele contractuale standard, care cuprinde informatii potrivit clauzei 2

    Prezentul apendix face parte din clauze si trebuie completat si semnat de parti.
    Exportatorul de date
    Exportatorul de date efectueaza (se mentioneaza pe scurt activitatile relevante pentru transfer): ...................................................
    Importatorul de date
    Importatorul de date efectueaza (se mentioneaza pe scurt activitatile relevante pentru transfer): ...................................................
    Persoanele vizate
    Datele cu caracter personal transferate se refera la urmatoarele categorii de persoane vizate: ...........................................................
    Scopurile transferului
    Transferul este necesar in urmatoarele scopuri: ...........................
    Categorii de date
    Datele cu caracter personal transferate fac parte din urmatoarele categorii de date: ......................................................................
    Categorii speciale de date (daca este cazul)
    Datele cu caracter personal transferate sunt incluse in urmatoarele categorii de date cu caracter special: ........................................
    Destinatarii
    Datele cu caracter personal transferate pot fi dezvaluite doar urmatorilor destinatari sau categorii de destinatari: .....................................
    Durata stocarii
    Datele cu caracter personal transferate pot fi stocate doar pana la: ....... (luni/ani)

       Exportatorul de date,                    Importatorul de date,
      ......................                    ......................
             (numele)                                   (numele)
      (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)

                               APENDIX 2
la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate in clauza 5 lit. b) teza 1

    Aceste principii obligatorii de protectie a datelor trebuie citite si interpretate in lumina prevederilor (principii si exceptii corespunzatoare) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
    Principiile se aplica conform legislatiei nationale a importatorului de date, daca aceasta nu excede cerintelor necesare pentru apararea nationala, siguranta nationala, ordinea publica, prevenirea, cercetarea si reprimarea infractiunilor, intereselor economice sau financiare importante ale statului, activitatilor efectuate in indeplinirea unor atributii de autoritate publica legate de domeniile sus-mentionate, de apararea persoanei vizate sau a drepturilor si libertatilor celorlalte persoane.
    1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate si utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar in scopurile determinate in apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie pastrate mai mult timp decat este necesar pentru scopurile in care au fost transferate.
    2. Calitatea datelor si proportionalitatea: datele trebuie sa fie exacte si, atunci cand este cazul, actualizate. Datele trebuie sa fie adecvate, pertinente si neexcesive in raport cu scopul in care au fost transferate sau prelucrate ulterior.
    3. Transparenta: persoanelor vizate trebuie sa li se furnizeze informatii referitoare la scopurile prelucrarii si la identitatea operatorului de date din strainatate, precum si orice alte informatii necesare asigurarii unei prelucrari corecte, cu exceptia cazului in care asemenea informatii le-au fost deja furnizate.
    4. Securitatea si confidentialitatea: operatorul de date trebuie sa adopte masuri tehnice si organizatorice de securitate corespunzatoare riscurilor pe care le prezinta prelucrarea, cum ar fi accesul neautorizat. Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului de date, inclusiv persoana imputernicita, trebuie sa prelucreze datele doar pe baza instructiunilor operatorului.
    5. Dreptul de acces, rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede in art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001, persoanele vizate trebuie sa aiba acces la toate datele prelucrate care le privesc si, daca este cazul, drept de rectificare, stergere sau blocare a datelor a caror prelucrare nu respecta principiile stabilite in acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, din motive intemeiate care tin de situatia lor particulara, persoanelor vizate trebuie sa li se asigure dreptul de a se opune prelucrarii datelor care le privesc.
    6. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit intr-un stat care nu asigura o protectie adecvata poate avea loc doar in urmatoarele situatii:
    a) in cazul categoriilor speciale de date, daca persoanele vizate si-au dat consimtamantul neechivoc pentru transferul ulterior sau li s-a dat posibilitatea sa se opuna. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie sa fie transmise intr-o limba pe care sa o inteleaga si vor cuprinde:
    - scopurile transferului ulterior;
    - identitatea exportatorului de date stabilit in Romania;
    - categoriile de destinatari ulteriori ai datelor si tarile de destinatie; si
    - mentiunea ca dupa transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit intr-o tara unde nu exista un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;
    b) in cazul in care exportatorul si importatorul de date convin asupra aderarii altui operator la clauze, care astfel devine parte la clauze si isi asuma aceleasi obligatii ca importatorul de date.
    7. Categorii speciale de date: trebuie asigurate garantii suplimentare, mai ales masuri de securitate corespunzatoare, cum ar fi encriptarea pentru transmitere sau pastrarea unei evidente a accesului la date, atunci cand sunt prelucrate date privind originea rasiala sau etnica, opiniile politice, credintele religioase sau filosofice ori apartenenta sindicala, date privind starea de sanatate sau viata sexuala, date avand o functie de identificare de aplicabilitate generala si date referitoare la savarsirea de infractiuni de catre persoana vizata ori la condamnari penale, masuri de siguranta sau sanctiuni administrative ori contraventionale aplicate persoanei vizate.
    8. Marketingul direct: daca datele sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, trebuie sa existe proceduri concrete care sa permita oricand persoanei vizate sa se opuna folosirii datelor sale in asemenea scopuri.
    9. Deciziile automatizate individuale: persoanele vizate au dreptul sa nu fie supuse unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, cu exceptia cazului in care sunt luate masuri pentru apararea intereselor legitime ale persoanei, asa cum se prevede in art. 17 din Legea nr. 677/2001. Atunci cand scopul transferului este luarea unei decizii prin mijloace automate, asa cum se mentioneaza in art. 17 din Legea nr. 677/2001, care produce efecte juridice pentru persoana vizata sau care o afecteaza in mod semnificativ si care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, care intentioneaza sa evalueze anumite aspecte personale referitoare la persoana vizata, cum ar fi performanta profesionala, credibilitatea, responsabilitatea, comportamentul etc., persoana trebuie sa aiba dreptul sa cunoasca motivele acestei decizii.

                                APENDIX 3
la clauzele contractuale standard, care cuprinde principiile obligatorii de protectie a datelor mentionate in clauza 5 lit. b) teza 2

    1. Limitarea la scop: datele trebuie prelucrate, utilizate ulterior sau comunicate mai departe doar in scopurile determinate in apendixul 1 la clauze. Datele nu trebuie pastrate mai mult timp decat este necesar pentru scopurile in care au fost transferate.
    2. Dreptul de acces, de opozitie, de rectificare, stergere si blocare a datelor: asa cum se prevede in art. 13 si 14 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, persoanele vizate trebuie sa aiba dreptul de acces la toate datele care le privesc, care sunt prelucrate, si, daca este cazul, drept de rectificare, stergere si blocare a datelor a caror prelucrare nu respecta principiile stabilite in acest apendix, mai ales a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, trebuie sa aiba dreptul de a se opune prelucrarii datelor care le privesc, din motive intemeiate care tin de situatia lor particulara.
    3. Limitarea transferurilor ulterioare: transferurile ulterioare de date cu caracter personal de la importatorul de date la alt operator stabilit intr-un stat care nu asigura o protectie adecvata pot avea loc doar in urmatoarele situatii:
    a) in cazul categoriilor speciale de date, persoanele vizate si-au dat consimtamantul neechivoc pentru transferul ulterior de date cu caracter personal sau li s-a dat posibilitatea sa se opuna efectuarii acestor operatiuni. Informatiile minime furnizate persoanelor vizate trebuie sa fie transmise intr-o limba pe care sa o inteleaga si vor cuprinde:
    - scopurile transferului ulterior;
    - identitatea exportatorului de date stabilit in Romania;
    - categoriile de destinatari ulteriori ai datelor, tarile de destinatie; si
      mentiunea ca dupa transferul ulterior datele pot fi prelucrate de un operator stabilit intr o tara unde nu exista un nivel adecvat de protectie a vietii intime a persoanelor;
    b) exportatorul si importatorul de date convin asupra aderarii la clauze a altui operator care astfel devine parte la clauze si isi asuma aceleasi obligatii ca si importatorul de date.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu