Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.589 din 31.08.2015

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 13 octombrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin: Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a)identificarea blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990 în cadrul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti; 2. La articolul 11, alineatele (1) şi (15) vor avea următorul cuprins : Articolul 11(1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de consiliul local, condiţionat de însuşirea acestora de către coordonatorul local şi primirea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (15) Netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de aprobare prevăzute la art. 11 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari.3. Articolul 15 va avea următorul cuprins: Articolul 15(1) Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.(2) Pe durata executării lucrărilor de intervenţie, în situaţii excepţionale, temeinic motivate, şi în limita indicatorilor tehnico-economici aprobaţi, coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, poate încheia, în condiţiile legii, în baza hotărârii consiliului local, condiţionat de existenţa şi încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul local, acte adiţionale la contractul de execuţie, cu acordul prealabil scris al asociaţiei de proprietari, dacă valoarea adiţionată cumulată majorează cu până la 10% preţul contractului iniţial şi numai dacă prin această măsură se asigură finalizarea lucrărilor de investiţie în termenul aprobat.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), actele adiţionale se întocmesc, obligatoriu, în baza referatelor de necesitate şi oportunitate privind încheierea actelor adiţionale elaborate de către coordonatorul local, în calitate de autoritate contractantă, împreună cu proiectantul, expertul tehnic, auditorul energetic pentru clădiri şi executantul lucrărilor, însuşite de către asociaţia de proprietari şi însoţite de documente justificative, respectiv procese-verbale de constatare/control, note tehnice de inspecţie, dispoziţii de şantier, note de comandă pentru lucrări suplimentare/adiţionale, note de renunţare şi altele asemenea, după caz, precum şi de graficul de execuţie cu eşalonarea corespunzătoare a costurilor, pentru asigurarea finalizării lucrărilor de intervenţie în termenul aprobat. 4. În anexa nr. 2, la al treilea paragraf, prima liniuţă va avea următorul cuprins: lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate până în anul 1990; 5. În anexa nr. 8, la punctul 4, primul paragraf va avea următorul cuprins: 4. Lucrările de intervenţie la blocul de locuinţe prevăzute la art. 4 alin. (2), (3) şi (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/m2 şi an, în condiţii de eficienţă economică.6. Anexele nr. 7 , 9 , 91 şi 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin. 7. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagmele „program naţional multianual“, „program local multianual“ şi, respectiv, „programe multianuale local şi naţional“ se înlocuiesc cu sintagmele „program naţional“, „program local“ şi, respectiv, „programe local şi naţional“. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la normele metodologice) conţinut-cadru -EXPERTIZA TEHNICĂ 1. Scopul Analiza structurii de rezistenţă a blocului de locuinţe din punctul de vedere al asigurării cerinţei fundamentale „rezistenţă mecanică şi stabilitate“ în vederea realizării lucrărilor de intervenţie pentru izolarea termică a blocului de locuinţe ............ din localitatea ........ ................ ................, judeţul/sectorul ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ ............ nr. ....... Expertiza tehnică se efectuează de către expert tehnic ........ ................ ................ ................ ........ atestat pentru cerinţa (numele şi prenumele) fundamentală ........ ................ ................ ................ .......... , posesor al Certificatului de atestare seria .......... nr. ........ ............... . (rezistenţă mecanică şi stabilitate) 2. Metoda de investigare Structura de rezistenţă a blocului de locuinţe se va evalua calitativ şi cantitativ conform prevederilor reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008“, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 704/2009, cu completările ulterioare (Codul P 100-3/2008).3. Conţinutul expertizei tehnice Raportul de expertiză tehnică se va întocmi conform prevederilor pct. 8.3 din Codul P 100-3/2008 şi va conţine următoarele: a)datele istorice referitoare la perioada construcţiei şi nivelul reglementărilor de proiectare aplicate, dacă este cazul; b)datele generale care să descrie condiţiile seismice ale amplasamentului şi sursele potenţiale de hazard; c)datele privitoare la sistemul structural şi la ansamblul elementelor nestructurale. Se vor face aprecieri globale, calitative, privind capacitatea sistemului structural de a rezista la acţiuni seismice; d)descrierea stării construcţiei la data evaluării. Se vor face referiri la comportarea construcţiei la eventuale cutremure pe care le-a suportat şi identificarea efectelor acestora asupra clădirii. Se vor evidenţia, dacă este cazul, degradările produse de alte acţiuni, cum sunt cele produse de acţiunile climatice, tehnologice, tasările diferenţiale sau cele rezultate din lipsa de întreţinere a clădirii; e)rezultatele investigaţiilor de diferite tipuri pentru determinarea rezistenţelor materialelor (a valorilor proiectate, a valorilor realizate şi a valorilor efective la data evaluării); f)stabilirea valorilor rezistenţelor cu care se fac verificările, pe baza nivelului de cunoaştere dobândit în urma investigaţiilor (prin aplicarea factorilor de încredere, CF); g)precizarea obiectivelor de performanţă selectate în vederea evaluării construcţiei; h)alegerea metodologiei (sau a mai multor metodologii) de evaluare şi a metodelor de calcul specifice acesteia; i)efectuarea procesului de evaluare, care cuprinde următoarele grupuri de operaţii:• verificarea exigenţelor de conformare şi alcătuire structurală (a se vedea pct. 4.2 din Codul P 100-3/2008) pe baza listelor de condiţii date în anexele B, C şi D din Codul P 100-3/2008, potrivit materialelor structurale utilizate; • verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească elementele nestructurale, instalaţiile, echipamentele, utilajele etc.; • cuantificarea stării de degradare a construcţiei produsă de acţiuni seismice şi neseismice; • verificarea condiţiilor de rezistenţă structurală; • verificarea condiţiilor de deformabilitate structurală. Completarea listei de condiţii privind alcătuirea de ansamblu şi de detaliu şi a listei privind starea de integritate a construcţiei. Calculul structural seismic şi verificările de siguranţă. Stabilirea indicatorilor R1, R2 şi R3; j)sinteza evaluării şi formularea concluziilor. Încadrarea construcţiei în clasa de risc seismic; k)propuneri de soluţii de intervenţie. Fundamentarea lor prin calcul structural suficient de detaliat pentru acest scop, ţinând seama de criteriile date în Îndrumătorul de reabilitare seismică a clădirilor existente (anexa F, informativă, a Codului P 100-3/2008).4. Concluzii şi recomandări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ NOTE: 1. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun. 2. În cazul în care expertul tehnic se pronunţă asupra necesităţii consolidării structurii blocului de locuinţe, coordonatorul local dispune, în condiţiile legii, măsurile ce se impun pentru reducerea riscului seismic al acestuia, situaţie în care poate rezilia contractul de servicii de proiectare pentru realizarea izolării termice a blocului de locuinţe, cu plata corespunzătoare a expertizei tehnice efectuate, şi, implicit, rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari. Data .............. Întocmit Expert tehnic atestat, ........ ........ ............... (numele şi prenumele) L.S. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 9 la normele metodologice) conţinut-cadru -DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe A. Piese scrise A.1. Date generale:

1. identificarea blocului de locuinţe: ........ ........ ..............;
2. localitatea: ........ ........ ..............;
3. titularul investiţiei: ........ ........ ...............;
4. beneficiarul lucrărilor de intervenţie: ........ ........ ..............;
5. contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie: ........ ........ ..............;
6. date tehnice: - anul construirii ........ ........ ..............; - regim de înălţime ........ ........ ..............; - număr de apartamente ........ ........ ..............; - aria utilă totală - mp ........ ........ ..............; - sistem constructiv anvelopă ........ ........ ............. .

A.2. Descrierea lucrărilor de intervenţie 1. Situaţia existentă a blocului de locuinţe: 1.1. starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale: rezistenţă mecanică şi stabilitate ........ ................;

economie de energie şi izolare termică ........ ...............;1.2. valoarea de inventar a blocului de locuinţe: ............... - ............. mii lei. 2. Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic 2.1. expertiza tehnică: a) elaborator - expert tehnic: Numele şi prenumele ........ .......... Certificat de atestare: seria ........... nr. .........., domeniul construcţii civile, cerinţa A1 b)concluzii: ........ .............2.2. auditul energetic: a) elaborator - auditor energetic: Numele şi prenumele ........ .............. Certificat de atestare: seria .......... nr. ............, gradul I, specialitatea C/C + I b)concluzii:

Lucrări de intervenţie [prevăzute la art. 4 alin. (2), (3) şi (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare] Costul estimat al lucrărilor de intervenţie (lei) Economie de energie (kWh/an) Durata de recuperare a investiţiei (ani)
........ ................
........ ................
........ ................
TOTAL

A.3. Datele tehnice ale investiţiei 1. a) Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]: izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel, în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. b)Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

repararea/înlocuirea cazanului şi/sau a arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2. c)Descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].2. Descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]: repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;

repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum;

repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.A.4. Durata de realizare şi etapele principale Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie (luni) A.5. Costurile estimative ale investiţiei 1. Valoarea totală a investiţiei (în preţuri - luna ... anul ...., 1 euro = ...... lei, cursul Băncii Naţionale a României la data de .........) Total: ........ ......... mii lei, din care: construcţii-montaj (C + M) ........ ........ mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) 2. Detalierea valorii totale a investiţiei se realizează pe structura devizului general prevăzută în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, astfel:

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului:
1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială, după demontarea schelelor ........... mii lei
Total cap. 1: ........... mii lei
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii ........... mii lei
3.3. Proiectare şi inginerie - total: ........... mii lei
din care:
3.3.1. expertiza tehnică ........... mii lei
3.3.2. auditul energetic şi elaborarea certificatului de performanţă energetică aferent situaţiei existente a blocului de locuinţe ........... mii lei
3.3.3. documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie ........... mii lei
3.3.4. documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenţie ........... mii lei
3.3.5. proiectul tehnic ........... mii lei
3.3.6. verificarea tehnică la cerinţa esenţială „rezistenţă mecanică şi stabilitate“, precum şi la cerinţa esenţială „securitate la incendiu“ a documentaţiei tehnice şi a proiectului tehnic ........... mii lei
3.3.7. detaliile de execuţie ........... mii lei
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie - total: ........... mii lei
din care:
3.4.1. pentru proiectarea lucrărilor de intervenţie ........... mii lei
3.4.2. pentru executarea lucrărilor de intervenţie ........... mii lei
3.6. Asistenţa tehnică - total: ........... mii lei
din care:
3.6.1. asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor şi elaborarea certificatului de performanţă energetică a blocului de locuinţe izolat termic ........... mii lei
3.6.2. plata dirigintelui de şantier ........... mii lei
Total cap. 3: ........... mii lei
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază:
4.1. Construcţii şi instalaţii ........... mii lei
Total cap. 4: ........... mii lei
Cap. 5 - Alte cheltuieli:
5.1. Organizare de şantier
5.1.1. lucrări de construcţii ........... mii lei
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10% din cheltuielile înscrise la cap./subcap. 1.3, 3 şi 4 ale devizului general) ........... mii lei
Total cap. 5: ........... mii lei
A.6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
1. Indicatori valorici
1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total, ........... mii lei
din care:
construcţii-montaj (C + M) ........... mii lei
(însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general) ........... mii lei
1.2. investiţia specifică .......... mii lei/
(construcţii-montaj/aria utilă a blocului) mp (a.u.)
2. Indicatori fizici
2.1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie ........... luni
2.2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor) 3 ani
2.3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică ............ ani
2.4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic ......... kwh/mp (a.u.) şi an
2.5. economia anuală de energie: ......... kwh/an
în tone echivalent petrol ............ tep
2.6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 ... kg CO2/an
3. Eşalonarea investiţiei - total INV/C+M în mii lei
A.7. Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie
Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare:
1. buget de stat: 50% din C+M ........... mii lei
2. buget local: 30% din C+M ........... mii lei
3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ........... mii lei

A.8. Avize şi acorduri 1. Certificatul de urbanism 2. Acordul deţinătorilor de utilităţi pentru realizarea lucrărilor de intervenţie: gaz metan;

energie electrică;

telecomunicaţii.

B. Piese desenate 1. Plan general de amplasare a blocului de locuinţe în localitate - scările 1:2000 - 1:500 2. Planşe cu planuri, secţiuni şi elevaţii, pe specialităţi necesare executării lucrărilor de intervenţie - situaţie existentă şi situaţie propusă - scara recomandată 1:100. Contractorul proiectării lucrărilor de intervenţie, ........ ............. L.S. Expert tehnic atestat, ........ .......... L.S. Auditor energetic pentru clădiri, ........ ........ .......... L.S. Data ........ .......... OPISUL documentelor anexate la documentaţia de avizare pentru lucrări de intervenţie 1. [ ] Devizul general al investiţiei 2. [ ] Graficul de realizare a lucrărilor de intervenţie 3. [ ] Certificatul de urbanism 4. [ ] Aviz energie electrică 5. [ ] Aviz gaz metan 6. [ ] Aviz telecomunicaţii 7. [ ] Raportul de expertiză tehnică 8. [ ] Raportul de audit energetic 9. [ ] Certificatul de performanţă energetică 10. [ ] Planşe ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 91 la normele metodologice) conţinut-cadru -PROIECTANT ........ ........ Nr. ............./........ ............... SINTEZA documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice 1. Date generale * Denumirea obiectivului de investiţie: bloc de locuinţe ........ ................ ................ ................ ................ ............... (judeţul, localitatea, adresa) * Faza de proiectare: Documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţie privind creşterea performanţei energetice * Beneficiar: Asociaţia de proprietari ........ ................ ................ ................ ................ ........... * Coordonator local: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ * Expert tehnic atestat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (numele, prenumele, profesia, nr. legitimaţie, domeniul construcţii civile, cerinţa A1) * Auditor energetic pentru clădiri atestat: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... (numele, prenumele, profesia, Certificat de atestare: seria, nr. , gradul I, specialitatea C/C + I) * Proiectant: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (denumirea, sediul) Şef de proiect: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele) * Valoarea totală a investiţiei (cu TVA inclus) ............. mii lei, din care C+M: ............ mii lei * Sursele de finanţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie Defalcarea valorii de construcţii-montaj (C+M) pe surse de finanţare: 1. buget de stat: 50% din C+M .............. mii lei 2. buget local: 30% din C+M ................ mii lei 3. fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari: 20% din C+M ......... mii lei 2. Date tehnice: anul construirii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............

regim de înălţime ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

număr de apartamente ........ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

aria utilă totală - m2 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

sistem constructiv anvelopă ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........3. Descrierea lucrărilor de intervenţie Concluziile expertizei tehnice şi auditului energetic a)expertiza tehnică: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .................. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... b)auditul energetic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .................. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele tehnice ale investiţiei A. 1. Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]: izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;

închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter.2. Descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:

repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.3. Descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].B. Descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:

repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe;

repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate;

realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice;

montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum;

repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz;

înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă.

Lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare U.M. Cantitatea Costul estimat al lucrărilor de intervenţie (lei)
A. 1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:
- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă
- izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante
- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare
- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter
Lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare U.M. Cantitatea Costul estimat al lucrărilor de intervenţie (lei)
2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:
- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei
- repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2
3. Lucrări de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic [lucrări de intervenţie prevăzute la art. 4 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]
B. Lucrări conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări prevăzute la art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare]:
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea blocului de locuinţe
- repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie
- repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate
- realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice
-- montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât şi pentru apă caldă de consum
- repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe
- repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei Indicatori valorici: 1. valoarea totală a lucrărilor de intervenţie, inclusiv TVA - total,....... mii lei, din care: construcţii-montaj (C + M)................ (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcap. 1.3, 4.1 şi 5.1.1 din devizul general întocmit conform pct. A.5 subpct. 2 din anexa nr. 9 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare) .......... mii lei;2. investiţia specifică (construcţii-montaj/aria utilă a blocului).......... mii lei/m2 (a.u.). Indicatori fizici: 1. durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie........... luni; 2. durata perioadei de garanţie a lucrărilor de intervenţie ........... (ani de la data recepţiei la terminarea lucrărilor) .......... 3 ani; 3. durata de recuperare a investiţiei, în condiţii de eficienţă economică......... ani; 4. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic........ kwh/m2 (a.u.) şi an; 5. economia anuală de energie:....... kwh/an în tone echivalent petrol........ tep; 6. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 ....... kg CO2/an. Eşalonarea investiţiei - total INV/C + M în mii lei 5. Anexe: Avize şi acorduri * Certificatul de urbanism, în copie * Certificatul de performanţă energetică, în copie Piese desenate * Plan, secţiune reprezentativă şi faţadă, situaţie propusă - scara recomandată 1:100. Întocmit Proiectant, ........ .............. (denumire) L.S. Expert tehnic, ........ ........ ........ L.S. Auditor energetic pentru clădiri, ........ ............ L.S. Însuşit Coordonatorul local Primar, ........ ........ ......... L.S. Asociaţia de proprietari Preşedinte, ........ ........ ........... L.S. Data:........ ............. NOTE: 1. Cap. 1-4 din sinteză se elaborează în baza rapoartelor de expertiză tehnică şi audit energetic, precum şi a documentaţiei de avizare, întocmite şi însuşite conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare.2. Documentele anexate sintezei, menţionate la cap. 5, sunt anexe la documentaţia de avizare, elaborată pentru fiecare obiectiv de investiţie. 3. Sinteza, elaborată şi semnată de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, avizată de coordonatorul local şi asociaţia de proprietari, însoţită obligatoriu de copia contractului de mandat încheiat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari, se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 10 la normele metodologice) model -Judeţul ........ ............... Municipiul/Oraşul/Comuna ............./Sectorul .... al municipiului Bucureşti Către Asociaţia de proprietari localitatea ........ ..............., judeţul/sectorul ........ ............, str. ........ ................ .......... nr. ....., bl. ......, codul poştal ........... NOTIFICARE În aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta vă notificăm:Consiliul Local al ........ ........... (municipiului, oraşului, comunei, sectorului ... al municipiului Bucureşti) a aprobat prin hotărâre indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de intervenţii din str. ........ ........ ............. nr. ........., bl. ..............., corespunzători lucrărilor de intervenţie ce urmează a fi executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Indicatorii tehnico-economici aprobaţi cuprind: 1. indicatori valorici: valoarea totală a investiţiei: ...... mii lei, din care construcţii-montaj (C+M): ...... mii lei, din care:

cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii:... mii lei, conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;2. indicatori fizici: durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: ...... luni;

economia de energie anuală: ...... kWh/an;3. datele tehnice ale investiţiei: descrierea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];

descrierea lucrărilor de reabilitare termică a sistemului de încălzire [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];

descrierea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe [lucrări de intervenţie finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare];

descrierea lucrărilor conexe justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică şi, după caz, în auditul energetic [lucrări finanţabile în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare].Anexat la prezenta notificare vă transmitem proiectul actului adiţional la Contractul de mandat nr. ........... din ........ ........, în care este prevăzută schema de finanţare, în vederea semnării şi transmiterii lui în maximum 30 de zile de la primirea prezentei. Vă rugăm să afişaţi aceste documente la avizierul asociaţiei de proprietari şi să convocaţi, cu respectarea prevederilor legale, adunarea generală a proprietarilor pentru a hotărî şi a semna actul adiţional la contractul de mandat de către preşedintele asociaţiei de proprietari. Primar (coordonator local), ........ ........ ............. (numele şi semnătura) L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 589/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 589 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu