E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 576 din 28 decembrie 2006

privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 9 ianuarie 2007



In temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii şi codificării structurilor organizatorice (secţii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităţilor sanitare din România, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Referatul Ministerului Sănătăţii Publice, al Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul investigaţiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Listei tabelare a bolilor a Clasificării Internaţionale a Maladiilor, revizia 10 OMS.

(2)   Codificarea procedurilor medicale în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se face conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internaţională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România.

(3)  Codificarea investigaţiilor de laborator în spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigaţiilor de laborator.

Art. 3. - (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalelor a formularului „Foaie de observaţie clinică generală", denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.

(2)   FOCG se întocmeşte pentru pacienţii spitalizaţi în regim de spitalizare continuă.

(3)   FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiaşi spital, fără întrerupere şi fără modificarea tipului de îngrijiri.

(4)   Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrjiri acute şi îngrijiri cronice sau de recuperare.

(5)   In situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de acelaşi tip, nu se deschide o nouă FOCG. In situaţia în care se realizează un transfer al pacientului între secţii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din secţii de îngrijiri acute în secţii de îngrijiri cronice sau de recuperare şi invers), se deschide o nouă FOCG.

(6)  Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele secţii din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie şi gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică şi balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică şi balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie şi traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Secţii sanatoriale (1473).

(7)   Secţiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate secţiile clinice, medicale şi chirurgicale din nomenclatorul de secţii spitaliceşti în vigoare, cu excepţia celor menţionate la alin. (6), incluzând secţiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând secţiile de anestezie şi terapie intensivă.

(8)    Instrucţiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informaţional al spitalului a formularului „Fişă pentru spitalizarea de zi", denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.

(2)   FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.

(3)   In cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ si se va deschide o FOCG.

(4)   FSZ poate fi închisă în aceeaşi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.

(5)  Instrucţiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. - (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.

(2)   Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi a FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.

(3)   Monitorizarea şi controlul proceselor de codificare a datelor, completarea şi utilizarea FOCG şi FSZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii şi casele de asigurări de sănătate.

Art. 6. - Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. - Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG şi  FSZ.

Art. 8. - (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.

(2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.

Art. 9. - (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC şi SMDPZ la Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi la autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, iar acestea din urmă la Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii.

(2)   Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi, respectiv, de autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(3)   Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

(4)   Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, şi va conţine datele aferente pacienţilor externaţi în luna precedentă.

(5)   Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, şi va conţine datele aferente pacienţilor care au fişa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent.

(6)   Datele cu caracter confidenţial necodificate (numele şi prenumele pacientului) nu vor fi transmise.

Datele cu caracter confidenţial codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

(7)     Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar va recepţiona, va gestiona şi va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar şi susţinerii mecanismelor de finanţare a activităţii spitaliceşti.

Art. 10. - Instruirea şi sprijinirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea SMDPC şi a SMDPZ se vor face de către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnică şi metodologică a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2)   La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.

(3)   Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, direcţiile din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele şi unităţile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

*) Anexele nr. 1 -7 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

Nomenclatorul investigaţiilor de laborator

2.1         BIOCHIMIA SISTEMELOR

2.10       Biochimia lichidelor organismului

2.100     Metabolismul aminoacizilor şi al proteinelor

2.1000    Identificarea aminoacizilor şi a metaboliţilor

2.1001    Dozarea aminoacizilor

2.1002    Proteine totale

2.1003    Electroforeza proteinelor

2.1004    Albumina

2.1005    Proteine de fază acută:

2.10050 alfa 1 antitripsina

2.10051  alfa 2 macroglobulina

2.10052 alfa 1 glicoproteina acidă

2.10053 proteina C reactiva

2.10054 fibrinogen

2.10059 alte proteine de fază acută

2.1006    Proteine de transport

2.10060 haptoglobina

2.10061 ceruloplasmina

2.10062 transferina

2.10063 feritina

2.10069 alte proteine de transport

2.1007    Alţi constituenţi proteici

2.10070 hemosiderina

2.10071  eritropoietina

2.10073 alfa 1 microglobulina

2.10074 beta 2 microglobulina

2.10079 alte investigaţii privind metabolismul amino-acizilor şi al proteinelor

2.101       Substanţe azotate neproteice

2.1010    Amoniac

2.1011     Uree

2.1012    Acid uric

2.1013     Creatina

2.1014    Creatinina

2.1015    Bilirubina totală

2.1016    Bilirubina directă

2.1019    Alţi constituenţi azotaţi

2.102      Metabolismul glucidic

2.1020    Glucoza

2.1021     Galactoza

2.1022    Glicoproteine

2.1023    Mucopolizaharide

2.1024    Acid lactic

2.1025     Peptid C

2.1026    Hemoglobina glicozilată

Testele de toleranţă la glucoza etc, sunt dozări repetate la diferite intervale

2.1029    Alte investigaţii privind metabolismul glucidic

2.103        Metabilismul lipidic

2.10300    Lipide totale

2.10301     Acizi graşi liberi

2.10302    Acizi biliari şi săruri

2.10303     Colesterol total

2.10304    Colesterol HDL

2.10305    Colesterol LDL

2.10306    Trigliceride

2.10307    Alfa - lipoproteina

2.10308    Beta- lipoproteina

2.10309    Electroforeza lipidelor

2.10310    Alţi constituenţi lipidici

2.104        Enzime

2.10400    Lactatohidrogenaza (LDH)

2.10401     Izocnzime LDH

2. 10402     Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)

2.10403    Aspartataminotnmsferaza (ASAT, TGO,GOT)

2.10404    Creatinfosfokinaza (CK)

2.10405    Izoenzime CK

2.10406    Gamaglutamiltranspqptidaza (GGT)

2.10407    Glutamat dehidrogenaza

2.10408    Fosfataza acidă totală

2.10409    Fosfataza alcalina

2.10410    Fosfataza acidă prostatică

2.10411     Colinesteraza

2.10412    Alfa amilaza

2.10413    Lipaza

2.10414    Leucinaminopeptidaza

2.10415     5 Nucleotidaza

2.10416    Ornitincarbamiltransfereza

2.10417    Glucozo-6-fosfatdehidogenaza

2.10418     Alte enzime

2.105        Constituenţi anorganici

2.10500    Sodiul

2.10501     Potasiul

2.10502    Clorul

2.10503    Calciul total

2.10504     Calciul ionic

2.10505    Magneziul

2.10506    Fierul

2.10507    Fosforul

2.10508    Cuprul

2.10509    Iodul

2.10510    Sulful

2.10511     Zincul

2.10512    Nichelul

2.10513    Cobaltul

2.10514    Seleniul

2.10515    Plumbul

2.10516    Cromul

2.10517    Arsenul

2.10518    Mercurul

2.10519    Alţi constituienţi anorganici

2.106      Costituenţi gazoşi

2.1060    Determinarea automată a constituenţilor gazoşi

2.1061     pH

2.1062    Presiunea parţială a oxigenului

2.1063    Presiunea parţială a dioxidului de carbon

2.1064     Saturaţia în oxigen a hemoglobinei

2.1065    Rezerva alcalină

2.1066    Ion bicarbonat

2.1069    Alţi constituenţi gazoşi

2.107      Vitamine

2.1070    Vitamina A

2.1071     Vitamina B 12 (ciancobalamina)

2.1072    Vitamina C

2.1073    Vitamina D

2.1074    Acid folic

2.1079    Alte vitamine

2.108      Alcooli

21080     Alcool etilic

21081     Alţi alcoli şi derivaţi

21089     Alte investigaţii privind biochimia lichidelor organismului

2.2          PROBE FUNCŢIONALE CHIMICE

2.20        Funcţia gastrică

2.200      Aspiratul gastric pe nemâncate

2.2000    Aciditatea bazală

2.201      Răspunsul la insulina

2.202      Răspunsul la alţi excitanţi ai secreţiei gastrice

2.2020    Testul la histamină

2.2029    Alte investigaţii privind răspunsul la alţi excitanţi ai secreţiei gastrice

2.203      Analize gastrice neinstrumentale

2.204      Fermenţii gastrici

2.2040    Pepsina

2.2041     Tripsina

2.2049    Alte investigaţii privind fermenţii gastrici

2.205       Aprecierea efortului la evacuare

2.209       Alte teste ale funcţiei gastrice

2.21         Funcţia digestivă a intestinului

2.210       Analizele lichidului duodenal de aspiraţie

2.211       Absorbţia lactozei prin intestin

2.2110    Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte

2.2111     Toleranţa lactozei după administrarea de etanol

2.2119   Alte investigaţii de absorbţie a lactozei prin intestin

2.212      Absorbţia D-xilozei de către intestin

2.213      Absorbţia grăsimilor prin intestin

2.214      Producţia de secretină a intestinului

2.215      Activitatea dizaharidazelor a intestinului

2.2150    Lactaza

2.2151    Zaharaza

2.2152    Maltaza

2.2159    Alte investigaţii privind activitatea dizaharidelor a intestinului

2.219       Alte probe funcţionale digestive ale intestinului

2.22         Probe funcţionale hepatice

2.220       Capacitatea de metabolizare a medicamentelor

2.221        Treptele probelor funcţionale

2.222       Timpul de înjumătăţire a medicamentelor în plasmă

2.229       Alte teste ale funcţiei hepatice

2.23         Testele funcţiei pancreatite

2.230       Metabolismul glucozei

2.231       Toleranţa la glucoza

2.232       Toleranţa la insulina

2.233       Insulina plasmatică

2.234       Glucagonul plasmatic

2.235       Răspunsul la secretină

2.236       Colecistochinina - pancreatozimina în ser

2.237       Alte investigaţii

2.238       Aspiratul pancreatic

2.2380     Activitatea enzimatică

2.2389     Alte teste ale funcţiei pancreatice

2.24         Funcţia renală

2.240       Clearance-ul aminoacizilor

2.241       Clearance-ul substanţelor endogene

2.2410    Clearance-ul la creatinină

2.2411     Clearance-ul la acidul P. amino-hipuric

2.2412    Clearance-ul fosforului

2.2413    Raportul excreţiei uree/creatinină

2.2419    Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor endogene

2.242       Clearance-ul substanţelor exogene

2.2420    Clearance-ul inulinic

2.2421     Clearance-ul la manitol

2.2422    Gradul de filtrare glomerulară

2.2423    Teste de reabsorfaţie tabulară

2.2429    Alte investigaţii prind clearance- ul substanţelor exogene

2.243       Renina

2,249       Alte investigaţii prind funcţia renală

2.25          Hormoni şi metaboliţi ai hormonilor în sânge şi urină

2.2500    TSH

2.2501     T4 totală

2.2502    T4 liberă (FT4)

2.2503    T3 liberă (FT3)

2.2504    Tiroglobulina

2.2505     Calcitonina

2.2506    Osteocalcina

2.2507    Parathormon (PTH)

2.2508    Hormonul somatotrop (STH, HGH)

2.2509     Hormonul fbliculinostimulant (FSH)

2.2510    Hormonul lutinizant (LH)

2.2511     Hormonul adrenocorticotrop {ACTH)

2.2512    Hormonul antidiureric (ADH)

2.2513    Aldosteronul

2.2514     Cortizolul

2.2515     DHEA sulfat

2.2516     17 cetosteroizi

2.2517     17 hidrozicorticosteroizi

2.2518    Adrenalina

2.2519    Noradrenalina

2.2520    Acidul vanil-mandelic

2.2521     Testosteronul

2.2522    Estradiolul

2.2523    Progestcronul

2.2524     17 hidroxi progesteron

2.2525    Prolactina

2.2526    Beta HCG

2.2527    Glucagonul

2.2528    Insulina

2.2529     Secretina

2.2530    Colecisto-kinina

2.2531     Gastrina

2.2532    Enterogastrina

2.2533    Alte investigaţii

2.26         Examenul urinii

2.2600    Volumul

2.2601     pH

2.2602    Densitate

2.2603    Detectarea proteinelor

2.2604    Dozarea proteinelor

2.2605    Detectarea hidraţilor de carbon

2.2606    Dozarea hidraţilor de carbon

2.2607    Detectarea urobilinogenului

2.2608    Detectarea bilirubinei

2.2609    Detectarea leucocitelor

2.2610    Detectarea hematiilor

2.2611     Detectarea nitriţilor

2.2612    Proteina Bence-Jones

2.2613     Porfirine şi derivaţi

2.2614    Acid delta aminolevulinic

2.2615    Examinarea microscopică a sedimentului urinar

2.2616    Sediment urinar cantitativ (Addis)

2.2617    Mioglobina şi hemoglobina

2.2618    Fenilcetonuria

2.2619    Examenul calculului

2.2620    Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citita de analizor automat

2.2621     Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citita de analizor semiautomat

2.2622    Alte teste fizico-cbimice ale urinii

2.27            Examenul conţinutului tractului intestinal

2.270    Examen microcopic pentru digestie

2.271     Detectarea hemoragiilor oculte

2.279    Alte examene ale conţinutului tractului intestinal

2.28               Examenul lichidelor organismului

2.280                       LCR

2.2800    Numărătoare elementelor nucleate

2.2801     Examen citologic - frotiu colorat

2.2802    Detectarea proteinelor (reacţia Pandy)

2.2809    Alte investigaţii privind LCR

2.281                        Alte lichide de puncţie

2.2810    Numărătoare elementelor nucleate

2.2811     Examen citologic - frotiu colorat

2.2812    Detectarea proteinelor

2.2819    Alte investigaţii privind alte lichide de puncţie dintre lichidele organismului

2.282        Examenul lichidului spermaric

2.2820     Spermograma

2.2821     Examen citologic - frotiu colorat

2.2829    Alte investigaţii privind examenul lichidului spermatic

2.3             BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE

230            Bacteriologic

2.300          Hemocultura

2.3000    Bacterii aerobe

2.3001     Bacterii anaerobe

2.3002    Mycobacterium sp.

2.3009    Alte investigaţii privind hemocultura

2.301                        Lichide de puncţie

2.3010    Lichidul cefalorahidian

2.30100 Examinarea sedimentului pe frotiu colorat Gram - prezenta bacteriilor

2.30101  Cultivarea sedimentului pentru bacterii

2.30102 Decelare de antigene solubile

2.30103 Formare val

2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR

2.30105 Cultivare Mycobacterium

2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian

2.3011    Alte lichide de puncţie - pleural, pericardic, articular, peritoneal

2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram

2.30111  Cultivare bacterii aerobe

2.30112 Cultivare bacterii anaerobe

2.30113 Frotiu pentru BAAR

2.30114 Cultivare Mycobacterium

2.30119 Alte examinări privind alte lichide de puncţie

2.302                       Tract respirator superior

2.3020    Prelevate din cavitatea bucala

2.30200 Cultivare bacterii aerobe

2.30201  Cultivare bacterii anaerobe

2.3021    Aspirat bucal, biopsie bucala

2.30210 Cultivare bacterii aerobe

2.30211  Cultivare bacterii anaerobe

2.3022    Exsudatul nazal

2.30220 Staphylococcus aureus - portaj

2.30221  Streptococcus pyogenes - portaj

2.3023    Leziuni mucoasa nazală 2.30230 Cultivare bacterii aerobe

2.3024    Exsudatul nazo-faringian

2.30240 Bordetella pertusis

2.30241 Mycoplasma pneumoniae

2.30242 Chlamydia pneumoniae

2.30243 Streptococcus pyogenes - portaj

2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj

2.30245 Ncisseria meningitidis - portaj

2.3025    Exsudat faringian - cultivare pentru

2.30250 Streptococ beta-hemolitic

2.30251  Corynebacterium diphteriae

2.30252 Neisseria gonorrhoeae

2.30253 Arcanobacterium naemolyticum

2.30254 Haemophilus influenzae

2.30255 Neisseria meningitidis - portaj

2.30256 Streptococcus pneumoniae - portaj

2.30257 Examen microscopic pentru ftisospirili

2.3026    Puroi sinuzal/spalatura sinuzala

2.30260 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30261  Cultivare bacterii aerobe

2.30262 Cultivare bacterii anaerobe

2.3029    Alte examinări ale tractului respirator superior

2.303                       Tract respirator inferior

2.3030    Sputa

2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30301 Examinare microscopica - BAAR

2.30302 Cultivare bacterii aerobe

2.30303 Cultivare Mycobacterium

2.3031     Aspirat hinofarineian

2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30311 Examinare microscopica - BAAR

2.30312 Cultivare bacterii aerobe

2.30313 Cultivare Mycobacterium

2.3032    Lavaj bronhoaiveolar

2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30321 Examinare microscopica - BAAR

2.30322 Cultivare bacterii aerobe

2.30323 Cultivare Mycobacterium

2.3033    Prelevat prin periere bronsica

2.30330 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30331 Examinare microscopica - BAAR

2.30332 Cultivare bacterii aerobe

2.30333 Cultivare Mycobacterium

2.3034    Aspirat traheal

2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30341 Examinare microscopica - BAAR

2.30342 Cultivare bacterii aerobe

2.30343 Cultivare Mycobacterium

2.3035    Aspirat transtraheal

2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30351  Examinare microscopica - BAAR

2.30352 Cultivare bacterii aerobe

2.30353 Cultivare Mycobacterium

2.3036    Biopsie pulmonară

2.30360 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30361  Examinare microscopica - BAAR

2.30362 Cultivare bacterii aerobe

2.30363 Cultivare Mycobacterium

2.3039    Alte examinări ale tractului respirator inferior

2.304                       Ochi

2.3040    Secreţie conjunctivala

2.30400 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30401  Cultivare bacterii aerobe

2.30402 Cultivare bacterii anaerobe

2.3041     Prelevat de la nivelul corneei

2.30410 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30411  Cultivare bacterii aerobe

2.30412 Cultivare Mycobacterium

2.3042    Recoltări endoculare

2.30420 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30421  Cultivare bacterii aerobe

2.30423 Cultivare bacterii anaerobe

2.3049    Alte examinări ale ochiului

2.305                       Ureche

2.3050    Prelevat din urechea interna

2.30500 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30501  Cultivare bacterii aerobe

2.30502 Cultivare bacterii anaerobe

2.3051    Secreţie urechea externa

2.30510 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30511  Cultivare bacterii aerobe

2.3059    Alte examinări ale urechii

2.306                       Tract digestiv

2.3060    Suc gastric/lavaj gastric

2.30600 Examinare microscopica BAAR

2.30601  Cultivare Mycobacterium

2.3061     Bila

2.30610 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30611  Cultivare bacterii aerobe

2.30612 Cultivare bacterii anaerobe

23062    Fecale - cultivare pentru

2.30620 Salmonella

2.30621  Sbigella

2.30622 EPEC

2.30623 EIEC

2.30624 EHEC

2.30625 ETEC

2.3063    Alte examinări fecale

2.30630 Campylobacter

2.30631  Yersinia

2.30632 Vîbrio cholerae

2.30633 Staphylococcus aureus

2.30634 Clostridium difficile

2.3064     Tampon rectul - cultivare pentru

2.30640 Sbigella

2.30641 Neisseria gonorrhoeae

2.30642 Campylobacter

2.30643 Streptococcus gr, B - portaj

2.3069    Alte examinări ale tractului digestiv

2.307                       Tract genital feminin

2.3070    Prelevat cervix vaginal

2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30701  Cultivare bacterii aerobe

2.30702 Cultivare bacterii anaerobe

2.3071     Prelevat fund de sac vaginal

2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30711  Cultivare bacterii aerobe

2.30712 Cultivare bacterii anaerobe

2.3072    Prelevat endometru

2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30721  Cultivare bacterii aerobe

2.30722 Cultivare bacterii anaerobe

2.3073     Secreţie uretrala

2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30731 Cultivare bacterii aerobe

2.30732 Cultivare bacterii anaerobe

2.3074    Secreţie vaginala

2.30740 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30741  Cultivare bacterii aerobe

2.30742 Cultivare bacterii anaerobe

2.3075    Prelevat din elandele Bartholin

2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30751 Cultivare bacterii aerobe

2.30752 Cultivare bacterii anaerobe

2.3076    Lichid amniotic

2.30760 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30761  Cultivare bacterii aerobe

2.30762 Cultivare bacterii anaerobe

2.3077    Produs de concepţie

2.30770 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30771 Cultivare bacterii aerobe

2.30772 Cultivare bacterii anaerobe

2.3078    Prelevat din leziuni

2.30780 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30781  Cultivare bacterii aerobe

2.30782 Cultivare bacterii anaerobe

2.3079    Alte examinări ale tractului genital feminin

2.308                       Tract genital masculin

2.3080    Secreţie uretrala

2.30800 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30801  Cultivare bacterii aerobe

2.3081     Lichid prostatic

2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30811  Examinare microscopica - BAAR

2.30812 Cultivare bacterii aerobe

2.30813 Cultivare Mycobacterium

2.3082    Prelevate din leziune

2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30821  Cultivare bacterii aerobe

2.30822 Cultivare bacterii anaerobe

2.3089     Alte examinări ale tractului genital masculin

2.309                       Piele şi ţesut subcutanat

2.3090    Abcese - puroi

2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30901  Cultivare bacterii aerobe

2.30902 Cultivare bacterii anaerobe

2.3091     Ulcere de decubitus

2.30910 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30911 Cultivare bacterii aerobe

2.30912 Cultivare bacterii anaerobe

2.3092     Celulite

2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30921 Cultivare bacterii aerobe

2.30922 Cultivare bacterii anaerobe

2.3093     Fistule

2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30931 Cultivare bacterii aerobe

2.30932 Cultivare bacterii anaerobe

2.3094    Răni

2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30941  Cultivare bacterii aerobe

2.30942 Cultivare bacterii anaerobe

23095   Leziuni gangrena

2.30950 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.30951  Cultivare bacterii aerobe

2.30952 Cultivare bacterii anaerobe

2.3099    Alte examinări ale pielii si ţesutului subcutanat

2.310                       Tract urinar - Urina

2.3100    Cultivare bacterii aerobe

2.3101     Examinare microscopica - BAAR

2.3102     Cultivare Mycobacterium

2.3109    Alte examinări ale tractului urinar

2311                        Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-varf)

2.3110    Prelevate biopsie

2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.31101  Examinare microscopica - BAAR

2.31102 Cultivare bacterii aerobe

2.31103 Cultivare bacterii anaerobe

2.31104 Cultivare Mycobacterium

2.3111    Prelevate necropsie

2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram

2.31111  Examinare microscopica - BAAR

2.31112 Cultivare bacterii aerobe

2.31113 Cultivare bacterii anaerobe

2.31114 Cultivare Mycobacterium

23112    Cateter-varf

2.31120 Cultivare bacterii aerobe

2.3119    Alte tipuri de prelevate

2.312                       Identificarea bacteriilor

2.3120     Teste primare

2.31200 Examinare microscopica a culturii

2.31201  Catalaza

2.31202 Oxidaza

2.31203  Sensibilitate la bacitracina

2.31204 Sensibilitate la optochin

2.31205 Biloliza

2.31206 Coagulaza

2.31207 Termonucleaza stafilococica

2.31208 Testarea mobilităţii

2.31209 Alte teste primare

2.3121     Teste suplimentare

2.31210 Teste biochimice

2.31211  Identificare serologica prin reacţii de aglutinare pe lama

2.31212 Identificare cu truse latex

2.31213 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau in sistem automat

2.31214 Tehnici de identificare genomica

2.31219 Alte teste suplimentare privind identificarea bacteriilor

2.313                       Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene

2.3130    Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe

2.3131     Antibiograma anaerobi

2.3132     Antibiograma cu stripuri in sistem automat

2.3133    Determinarea producerii de beta-lactamaza

2.3134    Determinarea producerii de ESBL

2.3135    Determinare CMI

2.3136    Determinare CMB

2.3139    Alte teste de sensibilitate la substanţe antimicrobiene

2.314                       Supravegherea tratamentului cu antibiotice

2.3140    Determinare NEI

2.3141     Determinare NEB

2.3142    Determinarea concentraţiei de antibiotice in lichide organice

2.3149    Alte investigaţii privind supravegherea tratamentului cu antibiotice

2.32           VIRUSOLOGIE

2.320          Izolare virala (standardul de aur al diagnosticului virusologie)

2.3200    Izolarea virusurilor pe culturi de celule - evidenţierea efectelor citopatice

2.3201     Izolarea virusurilor pe alte substraturi

2.3202    Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat

2.3209     Alte izolări de virus

2.321                        Cuantificarea infectivitatii virusurilor

2.3210    Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor

2.3211     Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor

2.3212    Reacţia de hemaglutinare

2.3213    Reacţia de hemadsorbtie

2.3219    Alte cuantificări

2.322                       Diagnostic virusologie direct

2.3220    Microscopia electronica pentru evidenţierea virionului infectant complet

2.3221     Imunoelectromicroscopia

2.3222    Imunofluorescenta

2.3223     Tehnica imunoperoxidazei. Coloraţia peroxidaza-antiperoxidaza (PAP). Sistemul de amplificare avidina-biotina

2.3224    Reacţia de fixare a complementului

2.3225    Reacţia de latex aglutinare

2.3226    Electroforetipare

2.3229    Alte metode de diagnostic

2.323                       Identificare genomica

2.3230    Izolare acizilor nucleici virali din virioni sau din celule infectate

2.3231     Identificare genomului viral

2.3232    Tehnici de hibridizare Southern si Northern Blot

2.324                       Teste cantitative de determinare a încărcării virale

2.3240    Amplificarea genomului viral

2.32400 Amplificarea ţintei - PCR, NASBA

2.32401  Amplificare semnalului b-DNA

2.3241     Metode de genotivare:

2.32410 RFPL (restriction fragment legnth polymorphism)

2.32411 PCR fragment length polymorphism

2.32412 Tehnica mobilităţii heteroduplexurilor (HMA)

2.32419 Alte teste cantitative de determinare a încărcării virale

2.325    Tehnici alternative pentru diagnosticul încărcări virale (infecţia HIV/SIDA)

2.3250    Pentru mononucleare periferice (PBMC)

2.32500 titrarea virusului in dilutii

2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ

2.3251     Pentru plasmă

2.32510 antigenemia p24 (ELISA)

2.32511 titrarea virusului in dilutii limita

2.32512 RT-PCR pentru ARN/HIV

2.32513 bDNA pentru ARN/HIV

2.32514 NASBA pentru ARN/HTV

2.3259    Alte teste şi tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale (infecţia HIV/ SIDA)

2.326          Tehnici comerciale si necomerciale de monitorizare a rezistentei la antiretrovirale

2.3260    LiPa Innogenetics

2.3261     Virologic; Virco&PerkinElmer

2.3262    Genotipare clonala

2.3263     Izolare virala

2.3264    Fenotipare cu virus recombinat

2.3269   Alte tehnici de monitorizare a rezistenţei la antiretrovirale

2.327    Protocoale de diagnostic specifice principalelor sindroame de etiologie virala

2.32700    Diagnostic in virozele respiratorii

2.32701     Diagnostic in gastroenteritele virale (boli diareice acute -BDA)

2.32702    Diagnostic in neuroviroze

2.32703    Diagnostic in poliomielita si paraliziile acute flasce

2.32704    Diagnostic in bolile virale eruptive

2.32705    Diagnostic in infecţiile congenitale si perinatale

2.32706    Diagnostic in boli cu transmitere sexuala (BTS)

2.32707     Diagnostic virusologie in monitorizarea tarnsplantului de organ

2.32708    Diagnostic virusologie in securizarea transfuziei de sânge

2.32709    Diagnostic in hepatitele virale

2.32710    Diagnostic in infecţiile HIV/SIDA

2.32711    Alte protocoale de diagnostic în virusologie

2.4                        SEROLOGIA ŞI IMUNOLOGIA

2.40                  Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii

2.400                       Detectarea anticorpilor

2.4000    Streptococcus ovosenes

2.40000 ASLO

2.40001  Streptozyme

2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes

2.4001     Treponema pallidum

2.40010 VDRL calitativ

2.40011 VDRL cantitativ

2.40012 RPR

2.40013 TPHA

2.40014 FTA

2.40015 Imobilizare treponeme

2.40019 Alte metode

2. 401           Detectare de antigene bacteriene în lichde organice

2402               Anticorpi pentru alte bacterii

2.40200     Yersinia monocytogenes

2.40201     Yersinia enterocolitica

2.40202     Yersinia pseudotuberculosys

2.40203    Helicobacter pylori

2.40204    Legionella pneumophila

2.40205    Bordeteila pertussis

2.40206    Bordeteila parapertussis

2.40207    Leptospira sp.

2.40208    Salmonella typhi

2.40209    Rickettsia connori

2.40210    Alte rickettsii

2.40211     Chlamidia pneumordae

2.40212    Chlamydia psittaci

2.40213     Chlamydia trachomatis

2.40214    Mycoplasmapneumoniae

2.40215    Mycoplasma hominis

2.40216    Mycoplasma genitalium

2.40217     Ureaplasma urealyticum

2.40218    Brucella spp.

2.40219    Frandsella tularensis

2.40220    Alte bacterii

2.41                    Diagnostic serologic in boli produse de virusuri

2.410       Reacţia de hemaglutino-inhibare

2.411       Reacţia de seroneutralizare

2 412      Reacţia de imunoprecipitare

2.413      Reacţia de fixare a complementului

2.414      Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda indirecta; competitiva; de captura; sandwich antigenic)

2.415      Tehnici rapide (latexagluunare, hemaglutinare indirecta, microbeads aglutinare, ete.)

2.416       Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; RIBA (recombinat immunoblot assay; dot blot)

2.417     Tehnica de radioimunoprecipitare - RTPA

2.418      Tehnica radio-imuno- enzimatica - RIA

2.419     Alte tehnici în serologie

2.42         Diagnostic seologic în boli produse de fungi

2.420       Detectare anticorpi

2.4200    Aspergillus

2.4201     Sporothrix schenkii

2.4202    Alţi fungi

2.4209    Alte metode de diagnostic serologic în boli produse de fungi

2.421    Detectare antigene fungice în lichide organice

2.43      Imunologie

2.4300     Sistemul complement

2.43000    Teste funcţionale:

2.430000   Complement hemolitic CH 50

2.430001   C1 inhibitor (C1 esteraza)

2.43001    Componente de complement:

2.430010  C1q

2.430011  C3

2.430012  C4

2.430013   FactorB

2.430014   C5b-9

2.430019 Alte investigaţii privind sistemul de complement

2.4301    Determinarea cantitativa a imunoglobulinelor serice:

2.43010    IgG

2.43011     IgA

2.43012    IgM

243013    Subclase de IgG

2.430130   IgG1

2.430131   IgG2

2.430132   IgG3

2.430133   IgG4

2.43014    IgE totale

2.43015    IgE specifice and alergrene:

2.430150   Ierburi

2.430151   Arbori

2.430152   Venin insecte

2.430153   Epitelii animale

2.430154   Guano pasări

2.430155   Acarieni

2.430156   Alimentare(lactate, oua, cereale, oleaginoase, fructe, legume)

2.430157    Medicamente

2.430158    Profesionale

2.430159    Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a imunoglobinelor serice

2.4302      Determinarea cantitativa a IgA secretorie

2.43020    Component secretor

2.43029    Alte investigaţii privind determinarea cantitativă a IgA secretorie

2.4303   Detenninarea calitativa a imunoglobulinelor serice şi urinare:

2.43030    Imunelectroforeza serica - identificare imunoglobulina motioclonala

2.43031     Imunelectroforeza urinara - identificare lanţuri uşoare libere de Ig

243032   Imunofixare

2.430320   ser    - identificare proteina monoclonala

2.4303 21   urina - identificare lanţuri uşoare libere de Ig

2.43039    Alte investigaţii privind determinarea calitativă a imunoglobinelor serice şi urinare

2.4304       Determinare auto-anticorpi

243040   Boli reumatismale si vasculite:

2.4304000   Factor reumatoid

2.4304001   Anticorpi antinucleari (AAN)

2.4304002   Anti ADNds

2.4304003   ENA screening

2.4304004   AntiSm

2.4304005   AntiRNP

2.4304006   AntiRo/SS-A

2.4304007   AntiLa/SS-B

2.4304008   AntiSclero-70

2.4304009   Anti Jo-1

2.4304010   Anti Nucleosomali

2.4304011   Anti Ribosomali P

2.4304012   Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)

2.4304013   Anti citoplasmă neutrofil MPO (p-ANCA)

2.4304014   Anti citoplasmă neutrofil PR 3 (c-ANCA)

2.4304015   Anti citoplasmă neutrofil Catepsina G

2.4304016   Anti citoplasmă neutrofil Lactoferina

2.4304017   Anticorpi anti membrana bazala glomemlara (MBG sau colagen IV)

2.4304018    Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)

2.4304019    Anti cardiolipina - clasa IgG

2.4304020   Anti cardiolipina - clasa IgM

2.4304021   Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG

2.4304022   Anti protrombiua - clasa IgG

2.4304023   Alte investigaţii

2.43041     Boli hepatice autoimune

2.430410    Anti muşchi neted (SMA)

2.430411    Anti LKM ( antimicrosomali ficat si rinichi)

2.430412    Anti citosol hepatic

2.430413    Anti SLA (antigene hepatice solubile)

2.430414    Anti membrana hepatocitara

2.430415    Anti mitocondriali (AMA)

2.430416    Anti celule parietale gastrice (ACPG)

2.430417    Anti factor intrinsec

2.430419    Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi, boli hepatice autoimune

2.43042    Boala celiaca

2.430420    Anti endomisium

2.430421     Anti transglutaminaza tisulara (tTG)

2.430423   Anti gliadina

2.430429    Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi boală celiacă

2.43043    Boala Crohn

2.430430    Anti Saccharomyces cerevisiae

2.430439    Alte investigaţii privind deterniinarea auto- anticorpi boală crohn

2.43044    Boli tiroidiene

2.430440    Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)

2.430441    Antitireoglobulina (TG)

2.430449   Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi boli tiroidiene

2.43045    Diabet zaharat

2.430450   Anti celule insulare pancreatice

2.430459   Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi diabet zaharat

2.43046    Boli ale sistemului nervos

2.430460    Antireceptor acetilcolina

2.430469  Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi boli ale sistemului nervos

2.43047    Boli ale sistemului muscular

2.430470    Anti muşchi striat

2.430471    Anti miocard

2.430479  Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi boli ale sistemului muscular

2.43048    Infertilitate

2.430480    Anti spermatozoizi

2.430489  Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi infertilitate

2.43049     Boli ale pielii

2.430490    Anti desmogleina 3 (anudesmozomi)

2.430491     Anti desmogleina 1

2.430492     Anti desmocolina

2.430493     Anti endomisium

2.430499  Alte investigaţii privind determinarea auto- anticorpi boli ale pielii

2.4305            Crioglobuline

2.43050    Determinare calitativa

2.43051     Determinare cantitativa si criotipizare

2.43052     Izolare crioprecipitat

2.43053     Dozare proteine totale

2.43054    Identificare FR

2.43055    Imunofixare pentru identificarea componentelor monoclonale (IgM/k) sau policlonale

2.4306      Crioaglutinine

24307        Complexe imune circulante

2.4308       Examinare biopsii renale prin IF directa

2.4309        Explorarea imunologica a LCR

2.43090    Proteine totale

2.43091     IgG cantitativ

2.43092    Albumina

2.43093    Index IgG / albumina

2.43094   Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza de inalta rezoluţie in gel de agaroza

2.43099    Alte metode de explorare imunologica a LCR

2.4310       Identificarea unor proteine urinare prin tehnici imunologice

2.43100    Microalbuminuria

2.43101     Beta 2 microglobulina

2.43102    Neopterina

2.43109   Alte proteine urinare identificate prin tehnici imunologice

2.4311      Electroforeza urinara in gel de poliacrilamida cu SDS (SDS-PAGE)

2.4312     Electroforeza urinara in gel de agar de mare rezoluţie

24313        Markeri tumorali

2.43130    Alfa fetoproteina (AFP)

2.43131     Antigen carcinoembrionar (CEA)

2.43132    CA 125

2.43133    CA 15-3

2.43134    CA 19-9

2.43135    PSA total

2.43136    PSA liber

2.43137    HCG

2.43139    Alţi markeri tumorali

2.4314     Markeri de necroza cardiaca

2.43140    Troponina

2.43149    Alţi markeri de necroză cardiacă

2.4315        Citokine

2.43150    IL-1

2.43151     IL-6

2.43152    IL-8

2.43153     TNFa

2.43159    alte citokine

2.4316        Medicamente si droguri în ser şi urină

2.431600    Digoxina

2.431601     Carbamazepina

2.431602    Fenobarbital

2.431603    Fenitoin

2.431604    Lidocaina

2.431605    Teofilina

2.431606    Alte medicamente

2.431607    Amfetamine

2.431608    Benzodiazepine

2.431609    Canabinoizi

2.431610    Metaboliti ai cocainei

2.431611     Opioide

2.431612    Alte droguri

2.4317        Teste imunologice in sarcina

2.43170    Free betaHCG

2.43171     Inhibina

2.43172    PAPP-A

2.43179    Alte teste imunologice de sarcină

2.4318       Imunologie de transplant

2.43180    Antigcne HLA clasa I

2.43181     Antigene HLA clasa II

2.43182    Aloanticorpi

2.43183     Cross-match

2.43189    Alte teste imunologice de transplant

2.4319      Imunitate celulara specifica

2.43190    Determinarea procentului de limfocite

2.431900   T totale (CD3+)

2.431901    B totale (CD19+)

2.431902    NK (CD16+/CD56+)

2.431903    Thelper(CD3+CD4+)

2.431904    T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)

2.43191    Determinarea in valori absolute a limfocitelor

2.431910   T totale (CD3+)

2.431911   B totale (CD19+)

2.431912   NK(CD16+/CD56+)

2.431913   T helper (CD3+CD4+)

2.431914    T supresoare/citotoxice (CD3+CD8+)

2.431915    Raport Tb/Ts

2.43192     Teste funcţionale pentru limfocitul T

2.431920     reacţia limfocitara mixta

2.431921   citokine intracelulare

2.431922    activarea limfocitului T

2.43193     Teste funcţionale pentru limfocitul B

2.431930   determinare Ig de suprafaţa prin citometrie de flux

2.431931     activarea limfocitului B

2.43194     Teste funcţionale pentru limfocitul NK

2.4320        Imunitate celulara nespecifica

2.43200    Teste pentru funcţia neutrofîlului

2.432000   Adeziune

2.432001   Chemotaxie

2.432002   Ingestie

2.432003   Degranulare

2.432004   Teste pentru producere de radicali liberi ai oxigenului

2.4320040  testNBT

2.4320041   cheramiluminiscenta

2.4320042  superoxiddismutaza

2.432005   Test bactericid

2.432009  Alte teste privind imunitatea celulară nespecificată

2.4321       Imunofenotipare celule maligne

2.4329      Alte răspunsuri serologice la boli neinfectioase

2.44            Alte reacţii antigenice ale lichidelor corpului

2.5                 MICOLOGIE SI PARAZITOLOGIE

2.50                  Micologie

2.500    Examen intre lama si lamela

2.501     Examenul pe troliu colorat - prezenta fungilor

2.502    Examinarea cu tuş de China pentru Cryptococcus

2.503     Testul filamentarii

2.504     Stripuri de identificare cu citire vizuala sau in sistem automat

2.509    Alte teste de micologie

2.501            Cultivare fungi

2.50100   Hemocultura

2.50011    Lichidul cefalorahidian

2.50102    Exudatul faringian

2.50103    Aspiratul hipofaringian

2.50104    Aspiratul traheal

2.50105    Aspiratul transtraheal

2.50106    Lavaj bronhoalveolar

2.50107    Prelevat prin periere bronsica

2.50108     Sputa

2.50109    Prelevat de la nivelul corneei

2.50110     Secreţie conjuctivala

2.50111     Recoltare endoculara

2.50112    Prelevat de la nivelul cervixului vaginal

2.50113     Prelevat fund de sac vaginal

2.50114    Secreţie vaginala

2.50115     Secreţie uretrala

2.50116    Prelevat biopsie

2.50117    Prelevat necropsie

2.50119    Alte prelevate pentru cultivare fungi

2.502                       Testarea sensibilităţii la substanţe antifungjce

2.5020    Antifungigrama difuzimetrica

2.5021     Antifungigrama cu stripuri in sistem automat

2.5022    Determinarea CMI

2,5029   Alte testări ale sensibilităţii la substanţe antifungice

2.51                Parazitologie

2.510       Examene pentru paraziţii intestinali

2.5100    Ex. macroscopic fecale

2.5101     Ex. microscopic direct fecale

2.51010 Preparat proaspăt cu ser fiziologic

2.51011 Preparat proaspăt colorat Lugol

2.5102    Ex. microscopic fecale după concentrare

2.51020 chisturi de protozoare/oualor de helminti

2.51021  colorare chisturi de amibe (tehnica MIF)

2.5103    Ex. microscopic frotiu fecale, coloraţii speciale:

2.51030 Coloraţia Ziehl-Nielsen modificata

2.51031 Colorata Weber

2.51032 Coloraţia Van Gool

2.51039 Alte coloraţii speciale

2.5104     Identificarea helmintilor/fragmentelor de helminti

2.5105     Metode larvoscopice

2.51050 Coprocultura pe cărbune

2.51051  Coprocultura pe hârtie de filtru

2.51052 Metoda Bauerman

2.5106    Metoda amprentei anale

2.5107    Ex. microscopic direct lichid duodenal

2.5108     Ex. microscopic biopsie digestiva  (gastrica /antrala /duodenala /ileala /rectala)cecala /colica /signoidiana. amprente colorate:

2.51080 Amprenta biopsie digestiva colorata MGG

2.51081Amprenta biopsie digestiva colorata Van Gool

2.51082 Amprenta biopsie digestiva colorata Ziehl-Nielsen modificata

2.51089 Alte coloraţii speciale amprenta biopsie gastrica/antrala/duodenala/ileal

2.5109    Alte metode de evidenţiere a paraziţilor intestinali

2.511      Examene pentru paraziţii sanguini si tisulari

2.5110    Ex. microscopic direct sânge proaspăt recoltat

2.5111     Ex, microscopic frotiu sânge periferic, colorat MGG/echivalenti rapizi - aprecierea parazitemiei

2.5112     Ex. microscopic picătura groasa, colorata MGG/echivalenti rapizi - numărătoarea de microfilarii

2.5113    Ex. parazitologic sănge după tehnici de îmbogatire:

2.51130 Ex. microscopic direct leucoconcentrat

2.51131 Ex. microscopic frotiu leucoconcentrat colorat MGG/echivalenti rapizi

2.51132 Tripla centrifugare si colorare MGG/echivalenti rapizi

2.51133 Metoda QBC (quantitative buffy coat)

2.51139 Alte tehnici de îmbogăţire

2.5114    Ex. microscopic frotiu măduva osoasa, colorat MGG/echivalenti rapizi

2.5115    Ex. microscopic direct LCR proaspăt recoltat

2.5116    Ex. microscopic LCR, după tripla centrifugare si colorare

2.5117    Ex. microscopic direct aspirat ganglionar/lichid limfatic proaspăt recoltat

2.5119    Alte metode de evidenţiere ale paraziţilor sanguini si tisulari

2.512     Examene pentru paraziţii cutanati/subcutanati

2.5120    Ex. microscopic direct material din scarificatia cutanata/fir de par pt. identificarea ectoparazitilor

2.5121     Ex. microscopic/stereomicroscopic biopsie cutanata exanguina pentru identificarea microfilariilor

2.5122    Ex. microscopic frotiu din ulceraţia cutanata, colorat MGG/echivalenti rapizi pentru diagnosticul Leishmamozei cutanate

2.5129    Alte metode pentru paraziţii cu localizare cutanata/subcutanata

2.513        Examene pentru paraziţii cu localizare urogenitala

2.5130    Ex. microscopic secreţie vaginala

2.51300 Ex. microscopic direct

2.51301 Ex. microscopic frotiu colorat MGG

2.5131     Ex. microscopic secreţie uretrala

2.51310 Ex. microscopic direct

2.51311  Ex. microscopic frotiu colorat MGG

2.5132    Ex. microscopic tract urinar

2.51320 Ex. microscopic parazitologic sediment urinar

2.51321  Ex. microscopic urina, după filtrare si colorare cu Lugol

2.51322 Ex. microscopic biopsie vezicala

2.5139    Alte metode pentru paraziţii cu localizare urogenitala

2.514       Examene pentru paraziţii cu alte localizări

2.5140    Ex. microscopic material de raclaj corneean

2.5141     Ex. microscopic direct sputa

2.5142    Ex. microscopic direct/dupa centrifugare lichid de vomica hidatica

2.5143    Ex. microscopic sputa/lichid de lavaibronhoalveolar. frotiu coloraţii speciale

2.51430 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat Giemsa

2.51431 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat Gomori-Grocot

2.51432 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu colorat cu albastru de toluidina

2.51433 Ex. microscopic sputa/lichid de lavaj bronhoalveolar, frotiu alte coloraţii speciale

2.5144    Ex. microscopic lichid de punctie abces amibian

2.5145     Ex. microscopic lichid hidatic

2.5146    Ex. microscopic biopsie musculara

2.5149    Alte metode pentru paraziţii cu alte localizări

2515           Culturi de paraziţi

2.5150    Culturi in vitro de protozoare intestinale

2.5151     Culturi în vitro pentru hemoflagelate tisulare

2.5152    Culturi in vitro pentru alte protozoare

2.5153     Culturi pentru protozoare prin pasaj pe animale

2.5154    Culturi pentru helminti prin pasaj pe animale

2.5155    Creşterea artropodelor

2.5159    Alte culturi de paraziţi

2.516        Teste serologice pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.5160    Teste RIF pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.5161     Teste HAI pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.5162    Teste latex-aglutinare pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.5163    Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.51630  Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgM

2.51631  Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgG

2.51632  Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari, subclase de IgG

2.51633  Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgE

2.51634  Teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari de clasa IgA

2.51639 Alte teste ELISA pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.5164    Teste ISAGA (immuno-sorbent-aselutination-assav) pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii

2.51640 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgM

2.51641  Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgA

2.51642 Test ISAGA pentru detectarea anticorpilor specifici anti-Toxoplasma gondii de clasa IgE

2.5165    Alte teste serologice

2.51650 Teste de aglutinare directa pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.51651 Teste de imunodifuzie pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.51652 Teste de imunoprecipitare pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.51653 Teste Westem-blot pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.51654 Teste rapide pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2,51659 Alte teste serologice pentru detectarea anticorpilor specifici antiparazitari

2.517       Teste de detectare a antigenelor parazitare

2.5170     Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare:

2.51700 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare circulante

2.51701 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare în LCR

2.51702 Teste ELISA pentru detectarea coproantigenelor parazitare

2.51703 Teste ELISA pentru detectarea antigenelor parazitare în alte lichide ale corpului

2.5171     Teste rapide pentru detectarea antigenelor parazitare

2.5179    Alte teste pentru detectarea antigenelor parazitare

2.518      Metode de detectare a ADN parazitar

2.5180    Metoda PCR de detectare a ADN parazitar

2.51800 PCR de detectare a ADN parazitar în sânge

2.51801 PCR de detectare a ADN parazitar în măduva osoasa

2.51802 PCR de detectare a ADN parazitar în LCR

2.51803 PCR de detectare a ADN parazitar în lichidul amniotic

2.51804 PCR de detectare a ADN parazitar în umoarea apoasa

2.51805 PCR de detectare a ADN parazitar în alte lichide ale corpului

2.5189    Alte metode de detectare a ADN parazitar

2.6                 HEMATOLOGIE

2.60                Citologia sângelui

2.600            Hemoleucograma completa

2.6000    Numărătoare elemente sanguine in camera de numărat (hematii, leucocite, trombocite)

2.6001     Numărătoarea automată a elementelor sanguine

2.60010 Hemoleucograma automată cu 8 parametri

2.60011 Hemoleucograma automată cu minimum 16 parametri

2.60012 Hemoleucograma automată cu minimum 22 parametri

2.6002    Numărătoare reticulocite - coloraţie supravitala

2.6003    Examen morfologic al frotiului (coloraţie May-Grunwald-Giemsa)

2.6004    Formula leucocitara (numărătoare diferenţiata a leucocitelor)

2.6005    Concentrat leucocitar

2.6009    Alte examinări

2.601         Medulograma

2.602          Citochimia sângelui periferic si maduvei osoase

2.6020    Hemosiderina medulara - coloraţie Perls

2.6021     Fosfataza alcalina leucocitara FAL

2.6022    Fosfataza acida leucocitara

2.6023    Mieloperoxidaza

2.6024    Esterazele leucocitare

2.6025    Reacţie PAS

2.6026    Negru Sudan B

2.603          Fenotipia celulelor sanguine

2.604          VSH

2.605          Grupele sanguine

2.6050    Grupele sanguine majore A, B, O, Rhessus

2.6051     Subgrupe si alte grupe secundare Al, A2, Du, C, c, E, Kell, Duffy

2.6052    Teste de compatibilitate pretransfuzionala

2.6053     Test Coombs direct, indirect

2.6054    Aglutinatele la rece, anticorpi heterofili

2.6055    Hemaglutminele

2.6056    Test cu sucroza, test Ham, test hemolizine bifazice, autohemoliza, rezistenta globulara

2.6057    Test enzimatic pentru grupele sanguine, enzime salivare

2.6059    Alte investigaţii

2.606     Analize pentru determinarea Hb si a Fe

2.6060    Hb totala

2.6061     Hb libera serica

2.6062     Carboxihemoglobina

2.6063     CTLF

2.6064    Transferina, haptoglobina

2.6065    Methemoglobina

2.6066    Porfirina urinara

2.6067    Hemosiderina urinara

2.6069    Alte analize pentru determinarea Hb şi a Fe

2607         Tipuri de Hb

2.6070    Electroforeza Hb

2.6071     Testul Kleihauer pentru detectarea hematiilor ce conţin Hb.F

2.6072    Testul de siclizare

2.6079    Alte investigaţii privind tipurile de Hb

2.608       Eritrocinetica

2.6080    Absorbţia Fe

2.6081     Timpul de supravieţuire al hematiilor

2.6082    Locul de distrugere al hematiilor

2.6083     Ritmul de transport al fierului din plasma

2.6084     Feritina

2.6085    Alte studii privind producerea si distragerea hematiilor

2.6089    Alte investigaţii privind citologia sângelui

2.61          Deficiente de hemostaza si coagulare

2.610        Teste de screening si urmărire a terapiei anticoagulante

2.6100    Timp de sangerare si refracţia cheagului

2.6101     Timp de protrombina PT

2.6102     Timp parţial de tromboplastina a PTT

2.6103    Fibrinogen

2.6104    Heparinemie

2.6105    Timp de trombina TT

2.6106    Produşi de degradare ai fibrinogenului

2.6109    Alte teste de screening şi urmărire a terapiei anticoagulante

2.611     Factori plasmatici II - XIII

2.612      Teste pentru trombofilie

2.6120    Rezistenta la PCA

2.6121     PC

2.6122    PS

2.6123     ATIII

2.6124    Lupus anticoagulant LA (screening, confirmare)

2.6125    Anticorpi antifosfolipidici

2.6126    Hemocisteina

2.6129    Alte teste pentru trombofilie

2.613     Teste de activitate fibrinolitica

2.6130    PAI

2.6131     t-PA

2.6132    Plasminogen

2.6133     Alfa2 antiplasmina

2.6134    d dimeri

2.6139   Alte teste de activitate tribinolitică

2.614     Teste de adezivitate - agregabilitate plachetara

2.615      Alte analize si teste de hemostaaza

2.7         HISTOLOGIE, CTTOLOGIE, PATOLOGIE GENERALA

2.70        Histologie

2.700      Secţiuni nefixate

2.7000    Prelucrare piese extemporaneu

2.7001     Secţionare la gheaţă

2.7002    Coloraţii uzuale: albastru, toluidină şi / sau - hematoxilină- eozină rapidă

2.7003    Coloraţii speciale/ histochimice/ histoenzimologice

2.7004    Coloraţii imunohistochimice

2.7005    Coloraţii imunofluorescentă

2.7009    Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologic, etc.)

2.701         Secţiuni fixate:

2.70100    Prelucrare piese fixate

2.70101     Secţionare la microtom şi întinderea pe placă tennostatată direct pe lama a cupelor de parafină

2.70102    Colorarea uzuală a cupelor hispatologice: Hematoxilină- Eozină

2.70103     Coloraţii speciale/coloraţii hitochimice

2.70104    Coloraţii imunohistochimie

2.70105    Imunofluorescentă pe secţiuni fixate in formol.

2.70106    Citologia enzimatica a ţesutului.

2.70107    Suntul pentozei in frotiul epitelial.

2.70108    Fosfataza tartrat acido-rezistenta.

2.70109    Prelucrare pentru microscopie electronică

2.70110    Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologic, etc.)

2.702        Examinarea şi diagnosticarea microscopică (citologie şi histopatologie)

2.7020    Examinare în microscopie optica

2.7021     Examinare în lumina polarizantă

2.7022    Examinare în contrast de fază

2.7023    Examinare în microscopie confocală

2.7024    Examinare în fluorescentă

2.7025    Examinare în microscopie electronica; analiza şi interpretare pe computere 2.7029   Altele

2.703      Examinarea materialului biopsie Citologie

2.710       Examenul celulelor din lichidul cefalorahidian

2.711       Examenul celulelor pt. aparatul respirator

2.712        Examenul celulelor din tractul digestiv

2.713        Examenul celulelor din tractul genito-urinar inclusiv spermato- grama

2.714        Examenul citologie al altor prelevate

2.7140    Examenul citologie din punctiile ganglionare

2.7141     Exanenul citologie din punctiile tumorale

2.7142    Examenul citologie din puncha aspiraţie mamara cu ac fin

2.7143     Examenul citologie al altor lichide ale organismului:

2.71430 Lichid pleural

2.71431 Lichid de ascita

2.71432 Lichid amniotic.

2.715     Coloraţii speciale citologice.

2.716       Proceduri de prelucrare a celulelor recoltate

2.7160     Tehnică de prelucrare convenţională (clasică) a celulelor

2.7161     Tehnica de prelucrare a mediului lichid

2.7162     Centrifugarea lichidelor prelevate şi realizarea frotiului

2.7163     Colorare frotiu fără mucus/ coloraţia Giemsa

2.7164     Colorare frotiu cu mucus/ coloraţia Papanicolau

2.7165     Alte coloraţii speciale

2.7166     Coloraţii imunocitochimice

2.7169     Alte proceduri (fotografiere, ex. Radiologic, etc.)

2.72           Examenul structurilor nucleare si cromozomiale

2.720        Raportul nucleu/citoplasmă

2.721        Cromatina sexuala - Bastonasele Barr

2.722        Cariotipizarea cromozomiala. Aberaţiile cromozomiale

2.723        Coloraţia fluorescenta si de legătura a cromozomilor

2.724         Cultura celulara si stimularea mitozei; coloraţia cu quinacrina

2.725        Analizele cromozomiale computerizate

2.726         Alte examene ale structurilor nucleare si cromozomiale

2.727       Alte investigaţii genetice

2.7270     A.D.N din celule sau probe de ţesut

2.7271     Scindarea A.D.N. cu ajutorul unei enzime lirice, inclusiv fragmentarea electroforetică

2.7272     Hibridizarea moleculară A.D.N. cu molecule marcate eventual şi evaluarea calitativă ulterioară prin autoradiografie sau procedee non-radiografice

2.7273     Amplificarea A.D.N, prin reacţie în lanţ a polimerazei (P.C.R.)

2.7274     Electroforeza acizilor nucleici grei în gel de poliacrilamida sau agaroză.

2.7275     Dozări de acizi nucleici prin spectrofotometrie

2.7276     Evaluarea cantitativă prin procedee densitometrice

2.7279     Alte investigaţii şi teste genetice

2.73        Cultura si examinarea ţesuturilor

2.730      Cultura de ţesut pentru diagnostic

2.731       Proba hormonala a sensibilităţii tisulare

2.732       Extracţia factorului de transfer

2.733       Cultura de fibroblaste

2.734       Testul de activitate a factorului de fibroza chistica

2.735       Cultura de ţesut malign pentru chimiosensibilitate

2.739       Alte examene ale ţesuturilor

2.74         Examene si analize medico-legale

2.740       Metale grele in anexele dermului

2.741       Identificarea petelor de sânge

2.742      Identificarea petelor seminale

2.743      Analize chimice ale conţinutului gastric

2.744     Alte analize chimice medico-legale pentru ţesuturi

2.745     Examenul microscopic

2.746       Examene pentru determinarea paternităţii

2.749       Alte examene medico-legale

2.75         Patologia generala

2.750      Examenul macroscopic al organelor si ţesuturilor:

2.7500     Examinarea macroscopica a organelor excizate (piesa nesectionata)

2.7501     Orientarea pieselor pt. prelucrata la parafina.

2.7502     Examenul microscopic al pieselor prelucrate la parafina

2.7503     Examinarea macroscopica a conţinutului gastric

2.7504     Analize chimice ale ţesuturilor

2.7505     Imunofluorescenta tisulara

2.7506     Prepararea ţesuturilor pt examenul de paraziţi

2.7509     Alte examene de patologie.

2.751      Proceduri postmortem

2.7510     Examenul general al cadavrului

2.7511     Examenul cutiei craniene si a creierului

2.7512     Examenul cavităţii toracice

2.7513     Examenul cavităţii abdominale

2.7514     Elaborarea şi codificarea diagnosticului anatomo- patologic şi de deces

2.7515     Şedinţa de confruntare anatomo- clinică

2.7519    Alte examene postmortem

ANEXA Nr. 2

Judeţul........................................  |_|_|                                Nr. înregistrare SC |_|_|_|_|_|_|_|          

Localitatea.........................                                                 CNP pacient |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Spitalul...........................................   |_|_|_|_|_|_|                Intocmit de:......................

Secţia.....................................       |_|_|_|_|_|                                       parafa medicului

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ GENERALĂ

NUMELE...........................   PRENUMELE..........................    Sexul M/F |_|

Data naşterii: zi |    |    | lună |    |    | an |_|_|_|_|                                              |      Grup sangvin: A/B/AB/0;   Rh + / -

Domiciliul legal: judeţul |_|_| Localitatea...........                                              |      Alergic la:.............

Sect. |_| Mediul U/R |_| str...................   Nr.......                                           |     Data internării:      ora |_|_|_|_|

Reşedinţa: judeţul |_|_| Localitatea....................                                             |     zi|_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Sect. |_| Mediul U/R |_| Str...................   Nr.......                                          |      Data externării:      ora|_|_|_|_|

Cetăţenie:  Român  |_|   Străin |_|.......................                                            |    

Greutatea la naştere (nou născuţi)  |_|_|_|_| grame                                          |     zi |_|_| lună |_|_| an |_|_|_|_|

Ocupaţia: fără ocupaţie (1); salariat (2);                                                         |     Nr. zile spitalizare.....................

lucrător pe cont propriu (3); patron (4);                                                         |

agricultor (5);  elev/ student (6); şomer (7); pensionar (8) |_|                           |     Nr. zile c.m. la externare ..............

Locul de muncă..............................................................................               |_________________________________

Nivel de instruire: fără studii (1); ciclu primar (2); ciclu gimnazial (3); şcoală profesională (4); liceu (5) şcoală postliceală (6); studii superioare de scurtă durată (7); studii superioare (8); nespecificat (9)   |_|

CI / BI seria |_|_|   Nr. |_|_|_|_|_|_|   Certificat naştere (copil) seria |_|_|  Nr |_|_|_|_|_|_|

Statut asigurat:       Asigurat CNAS |_|  Asigurare voluntară |_|             Neasigurat |_|

Tip asig. CNAS: Obligatorie CAS  |_|_|   Facultativă CAS |_|_|   Eurocard |_|   Acord internaţional  |_|

Categ. asig. CNAS: salariat (1); coasig. (2); pensionar (3); copil<18 ani (4); elev/ucenic/student 18-26 ani (5); gravidă (6) veteran (7); revoluţionar (8); handicap (9); PNS (10); ajutor social (11); şomaj (12); alte (13)    |_|_|

Tipul internării: urgenţă (1); trimit. MF (2); trimit, ambulatoriu (3); transfer interspit. (4); la cerere (5); alte (9)     |_|

Criteriu internare: urgenţă (1); diagnostic (2); tratament (3); nedeplasabil (4) epidemiologie (5); medic şef (6)    |_|

Diagnosticul de trimitere:........................................................................................................................................................................ ..........................................

Diagnosticul la internare:........................................................................................................................................................................ ...................................... |_|_|_|_|_|

Semnătura şi parafa medicului

..................................................

Diagnosticul la 72 de ore:.................................................................................... .........................................................................................................................................

Diagnosticul principal la externare:........................................................      |_|_|_|_|

............................................................................................................................ |_|_|_|_|

Diagnostice secundare la externare (complicaţii / comorbidităţi):

1.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

2.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

3.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

4.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

5.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

6.............................................................................................................  |_|_|_|_|                    

Semnătura şi parafa medicului şef                     Semnătura şi parafa medicului curant

.....................................................                  .......................................................

23.3 A4 t2

Intervenţia chirurgicală principală:..........................................................................

...................................................................................................................................

........................................................................................................... |_|_|_|_|_|_|_|

Consimţământul pentru intervenţie:............................................................................

                                  medic operator principal............................................................

Echipa operatorie:     medic operator II .....................     medic ATI .......................

                                  medic operator III  ..................      asistent/ă ............................

Data intervenţiei chirurgicale:     zi |_|_|   luna |_|_|         an |_|_|_|_|

Intervenţii chirurgicale concomitente (cu cea principală):

1................................................................................................................|_|_|_|_|_|_|_|

                                  medic operator principal............................................................

Echipa operatorie:     medic operator II .....................     medic ATI .......................

                                  medic operator III  ..................      asistent/ă ............................

2................................................................................................................|_|_|_|_|_|_|_|

                                  medic operator principal............................................................

Echipa operatorie:     medic operator II .....................     medic ATI .......................

                                  medic operator III  ..................      asistent/ă ............................

Alte intervenţii chirurgicale:    

1................................................................................................................|_|_|_|_|_|_|_|

                                  medic operator principal............................................................

Echipa operatorie:     medic operator II .....................     medic ATI .......................

                                  medic operator III  ..................      asistent/ă ............................

2................................................................................................................|_|_|_|_|_|_|_|

                                  medic operator principal............................................................

Echipa operatorie:     medic operator II .....................     medic ATI .......................

                                  medic operator III  ..................      asistent/ă ............................

                                                                                                  

Data intervenţiei chirurgicale:     zi |__|    |   luna |_|_| an |_|_|_|_|

Examen citologic..............................................................................................................

Examen extemporaneu.....................................................................................................

Examen histopatologic (biopsie - piesă operatorie).........................................................

Transfer între secţiile spitalului:

Secţia

Diagnostic

Data intrării (ora)

Data ieşirii (ora)

Nr. zile spitalizare

Starea la externare: vindecat(1); ameliorat(2); staţionar(3); agravat(4); decedat(5) |_| Tipul externării: externat (1); externat la cerere (2);   transfer interspitalicesc (3);   decedat (4) |_|

Deces: intraoperator (1); postoperator: 0-23 ore (2); 24 - 47 ore (3); > 48 ore (4) |_|

Data şi ora decesului:     zi |_|_| luna |_|_|  an|_|_|_|_| ora |_|_|_|_|

Diagnostic în caz de deces:

a.  Cauza directă (imediată)..............................................................................................

b.  Cauza antecedenţă..................................................................................................

I        Stări morbide iniţiale:

c........................................................................................................................................

d. ..........................................................................................................................................

II       Alte stări morbide importante,...............................................................................

..........................................................................................................................................

Diagnostic anatomo-patologjc (autopsie), macroscopic:................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Microscopic:.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Codul morfologic (în caz de cancer)            M |_|_|_|_|_|

Explorări funcţionale:

                        Denumirea                                     Codul                           Nr.

1...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

2...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

3...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

4...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

5...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

6...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

Investigaţii radiologice:

                        Denumirea                                     Codul                           Nr.

7...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

8...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

9...........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

10.........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

11.........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

12.........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

Alte proceduri terapeutice:

                        Denumirea                                     Codul                           Nr.

13..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

14..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

15..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

16..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

17..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

18..........................................................................|_|_|_|_|_|_|_|                |_|_|

ALTE OBSERVAŢII:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MOTIVELE INTERNĂRII:.............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ANAMNEZĂ:......................................................................................................

a) Antecedente heredo-colaterale.....................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Antecedente personale, fiziologice şi patologice.........................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

c) Condiţii deviată şi muncă.............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

d) Comportamente (fumat, alcool etc.) ...........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

e) Medicaţie de fond administrată înaintea intemării (inclusiv preparate hormonale şi imunosupresoare

............................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ISTORICUL BOLII:........................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMENUL CLINIC GENERAL..................................................................................

EXAMEN OBIECTIV.....................................................................................................

Starea generală........................................................... Talie................. Greutate.............

Starea de nutriţie................................  Starea de conştientă............................................

Facies................................................................................................................................

Tegumente........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mucoase............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Fanere...............................................................................................................................

Ţesut conjunctiv-adipos...................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sistem ganglionar............................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sistem muscular.............................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Sistem osteo-articular....................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

APARAT RESPIRATOR................................................................................................

APARAT CARDIOVASCULAR...................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

APARAT DIGESTIV.....................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

FICAT, CĂI BILIARE, SPLINA....................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

APARAT URO-GENTTAL.............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SISTEM NERVOS, ENDOCRIN, ORGANE DE SIMŢ.................................................

 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMEN ONCOLOGIC:..............................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

1. Cavitatea bucală...........................................................................................................

2. Tegumente...................................................................................................................

3. Grape ganglioni palpabile..........................................................................................

4. Sân.............................................................................................................................

5. Organe genitale feminine.........................................................................................

6. Citologia secreţiei vaginale........................................................................................

7. Prostată şi Rect..........................................................................................................

8. Alte ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ALTE EXAMENE DE SPECIALITATE.......................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMENE DE LABORATOR......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMENE RADIOLOGICE (rezultate)........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMENE ECOGRAFICE (rezultate)...........................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

INTERVENŢII CHIRURGICALE (numărul intervenţiei chirurgicale, protocol operator):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EXAMENE ANATOMO-PATOLOGICE:.....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI ŞI TRATAMENTULUI:

CLINIC:............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

PARACLINIC:.................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EPICRIZA:.......................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Semnătura şi parafa medicului,

……………………………….

FOAIE     DE     TEMPERATURĂ     ADULŢI

cnp|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numele........................................... Prenumele.................................................

Anul............luna............Nr. foii de observaţie............Nr. salon...........Nr.pat..............

Ziua

Zile de boala

Resp.

T.A.

Puls

Temp

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

35

30

160

410

30

2J

140

40°

25

20

120

39°

20

15

100

38°

15

10

80

37°

10

5

60

36°