Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5689 din 20 octombrie 2008

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a centrelor de documentare si informare, a Fisei-cadru a postului de profesor documentarist si a Fisei-cadru de evaluare a profesorului documentarist

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 774 din 18 noiembrie 2008In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) şi ale art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Fişa-cadru a postului de profesor documentarist, cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă Fişa-cadru de evaluare a profesorului documentarist, cuprinsă în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Direcţia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ în care funcţionează centre de documentare şi informare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetarii şi tineretului,

Anton Anton

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de organizare si funcţionare a centrelor de documentare si informare

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţează de către directorul casei corpului didactic, la propunerea directorului unităţii de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar general.

(2) CDI se înfiinţează în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 2. - CDI sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia generală managementul resurselor umane.

Art. 3. - CDI se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare.

Art. 4. - CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de   formare,   comunicare   si   informare,   un   laborator   de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.

Art. 5. - CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.

Art. 6. -Activităţile desfăşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

Art. 7. - CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.

Art. 8. - Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informări şi documentări, precum şi la pregătirea unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.

Art. 9. - CDI are următoarele funcţii: funcţia de primire, funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.

Art. 10. - (1) Baza materială a CDI este asigurată de comunitatea locală, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de alte ministere sau organe centrale, prin inspectoratele şcolare ori direct prin unităţile de învăţământ în cadrul cărora funcţionează CDI.

(2)  CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, societăţi, fundaţii etc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3)  Nu se admite folosirea în alte scopuri a resurselor bugetare alocate pentru achiziţionarea de carte, periodice şi alte categorii de suporturi informaţionale, precum şi a celor destinate achiziţionării de aparatură, materiale şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţii CDI.

Art. 11. - Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui CDI, aprobat de conducerea instituţiei de învăţământ în care funcţionează.

Art. 12. - Prezentul regulament se aplică şi CDI înfiinţate în perioada derulării proiectului bilateral româno-francez „Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat".

SECŢIUNEA a 2-a

Personalul angajat

Art. 13. - (1) In CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în baza dispoziţiilor ulterioare ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) In unităţile de învăţământ cu peste 1.200 de elevi poate fi normat un al doilea post de profesor documentarist.

Art. 14. - Condiţiile de încadrare pe funcţia de profesor documentarist sunt:

•  absolvirea cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului;

•  absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

• studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, conform art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15. - Incadrarea pe funcţia didactică de profesor documentarist se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la încadrarea personalului didactic.

Art. 16. - Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar, elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată anual prin ordin al ministrului.

Art. 17. - Programa de concurs pentru posturile didactice de profesor documentarist declarate vacante în învăţământul preuniversitar este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi aprobată prin ordin al ministrului.

Art. 18. - Profesorul documentarist are următoarele competenţe: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestionare a CDI în domeniul proiectării, planificării, organizării activităţii CDI, formării elevilor şi dezvoltării competenţelor specifice, monitorizării şi evaluării activităţilor CDI, dezvoltării de parteneriate şi dezvoltării profesionale proprii.

Art. 19. - Norma profesorului documentarist este de 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează:

a)  18 ore/săptămână de activitate în CDI, desfăşurate cu elevii individual sau în parteneriat cu cadrele didactice, care constau în iniţiere în cercetarea documentară, proiecte didactice, educative şi culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare, lectură, animaţie culturală;

b) 22 de ore/săptămână pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire metodico-ştiinţifică şi complementară, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperatoriu, asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, gestionarea CDI, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale.

Art. 20. - Profesorul documentarist încadrat în CDI va fi evaluat anual pe baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi particularizate la specificul activităţii din unitatea de învăţământ.

Art. 21. - (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şcolii.

(2) Proiectul CDI, rapoartele semestriale, anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobării consiliului de administraţie al şcolii.

Art. 22. - Directorul unităţii de învăţământ va promova şi va susţine activităţile desfăşurate de profesorul documentarist în colaborare cu comunitatea educativă din unitatea de învăţământ.

Art. 23. - In situaţia în care la nivelul aceleiaşi unităţi de învăţământ sunt încadraţi atât un profesor documentarist, cât şi un bibliotecar şcolar sau documentarist, amenajarea, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către aceştia. Domeniile de competenţă din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite. Repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului de către consiliul de administraţie, corespunzător nivelului de competenţă deţinut.

Art. 24. - Personalul didactic încadrat în CDI are toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.

Art. 25. - Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean.

SECŢIUNEA a 3-a

Amenajarea şi organizarea centrelor de documentare şi informare

Art. 26. -Amenajarea şi dotarea CDI trebuie să ţină cont de specificul activităţilor derulate în cadrul acestuia, de publicul căruia i se adresează (vârsta elevilor, nivelul de studiu), de particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze si să funcţioneze.

Art. 27. - (1) In alocarea spaţiului pentru CDI se recomandă respectarea următoarelor condiţii:

a)  suprafaţa afectată să fie de minimum 3 m2 x 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară;

b)  capacitatea de primire (numărul de locuri) să fie de minimum 10% din numărul total al elevilor din unitatea şcolară.

(2) In CDI spaţiul este conceput modular - spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovizualului, spaţiul de documentare pedagogică/spaţiul pentru profesori, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul lucrărilor documentare (lucrări cu caracter ştiinţific), spaţiul lucrărilor de ficţiune (beletristică), spaţiul lecturii de destindere („colţul de lectură"), spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de afişaj şi expoziţii. Acesta va fi organizat flexibil, astfel încât să se asigure condiţiile necesare derulării tuturor activităţilor şi îndeplinirii funcţiilor CDI.

(3) In funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, alte spaţii pot fi amenajate în interiorul sau în exteriorul CDI (de exemplu, spaţiu de depozitare, stocare, arhivare).

Art. 28. - Mobilierul CDI trebuie să fie modular, solid, modern şi practic astfel încât să permită accesul liber la fondul documentar, reorganizarea spaţiului în funcţie de necesităţi şi de activităţile proiectate şi să respecte normele de securitate.

Art. 29. - CDI foloseşte sistemul accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Se recomandă ca înălţimea etajerelor să fie adaptată publicului majoritar (1,60 m-1,80 m în CDI din învăţământul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru CDI din unităţile de învăţământ primar şi 1,30 pentru CDI din unităţile de învăţământ preprimar).

Art. 30. - Procurarea echipamentelor şi aparaturii în CDI se va face astfel încât să permită o exploatare eficientă şi durabilă a resurselor necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

Art. 31. - (1) In spaţiul CDI va fi pus la dispoziţia utilizatorilor fondul activ de publicaţii, restul fondului fiind organizat în spaţiul de depozitare al CDI.

(2) Completarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia se realizează periodic, în funcţie de următoarele criterii:

a)  profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează CDI;

b) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor;

c)   recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile CZU (clasificarea zecimală universală);

d)   componenţa fondului existent în CDI sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;

e) activităţile propuse în proiectul anual al CDI.

Art. 32. - In CDI clasificarea, indexarea şi ordonarea documentelor se fac potrivit clasificării zecimale universale. Se vor utiliza în clasificare clasele principale (de la 0 la 9), extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.

Art. 33. - Toate operaţiunile cu privire la gestionarea fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare.

Art. 34. - (1) Toate categoriile de documente din fondul documentar al CDI se prelucrează în sistem informatizat, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. In caz contrar, se vor prelucra în sistem tradiţional, până la remedierea situaţiei.

(2) Pentru facilitarea accesului la resursele CDI pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste (fişiere) de noutăţi etc.

Art. 35. - Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumutul la domiciliu.

Art. 36. - (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim de acces liber (neprogramat).

(2) Utilizarea programată presupune:

a)    activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea şcolară, şi în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;

b)  activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice - disciplinare, pluri-/transdisciplinare -, activităţi pedagogice, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, recuperarea elevilor cu dificultăţi la învăţare, animaţii lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audiovideo, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu echipa pedagogică.

(3)  Accesul liber presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal, în prezenţa profesorului documentarist, care are rol de îndrumător şi veghează la buna desfăşurare a activităţilor şi la respectarea regulamentului de ordine interioară.

Art. 37. - CDI funcţionează pe baza unui orar propus de responsabilul CDI, aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor utilizatorilor.

Art. 38. - (1) CDI asigură accesul utilizatorilor atât în timpul programului şcolar al elevilor, cât şi în afara acestuia.

(2) Accesul cadrelor didactice împreună cu clasa de elevi se face pe baza unei programări anterioare.

(3)   CDI este deschis utilizatorilor în afara activităţilor programate minimum 10 ore pe săptămână.

Art. 39. -Amenajarea/reamenajarea CDI va fi efectuată în baza unui proiect de amenajare realizat de către o echipă de proiect constituită la nivelul unităţii de învăţământ, coordonată de directorul unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 4-a

Activitatea în centrul de documentare şi informare

Art. 40. - Tipurile de activităţi care pot fi desfăşurate în CDI sunt:

1.  pedagogice:

• prezentarea CDI şi a organizării sale specifice;

• iniţierea elevilor în cercetarea documentară;

• proiecte disciplinare şi inter-/transdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică;

• activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, împreună cu echipa pedagogică a şcolii;

• orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică;

• activităţi care presupun integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC) în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică;

• parteneriate educative;

• activităţi extraşcolare;

2. culturale:

• animaţii lectură;

• animaţii audiovideo;

• animaţii legate de mass-media;

• realizarea de expoziţii;

• organizarea de vizite şi întâlniri tematice;

• activităţi prilejuite de diverse evenimente;

• ateliere de creaţie;

•   activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural;

• parteneriate şi schimburi culturale;

3. comunicare:

• colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ, necesare utilizatorilor;

• participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea locală;

• participarea la promovarea activităţii CDI;

• corespondenţă cu caracter profesional;

4. gestionare:

• gestionarea spaţiului;

• gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor);

• gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente);

• gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate;

• gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia;

• gestionarea formării profesionale.

Art. 41. -Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui plan managerial structurat pe cele 4 domenii de competenţă (anual/semestrial), respectiv a proiectelor de activitate. Acesta va cuprinde întreaga activitate a profesorului documentarist, în funcţie de cele 4 tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a CDI.

Art. 42. -Activităţile din planul managerial al CDI vor viza îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor definite în proiectul şcolii, în funcţie de publicul căruia i se adresează (nivel de pregătire, vârstă, receptivitate, interes), de resursele materiale de care dispune CDI, de resursele umane care pot fi implicate în activităţile CDI, de parteneriatele care pot fi dezvoltate, de oportunităţile existente, de specificul şcolii şi al comunităţii în care este situată unitatea de învăţământ.

Art. 43. - Planul managerial al CDI va cuprinde activităţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau de alţi parteneri, cu condiţia respectării criteriilor generale ale definirii activităţilor CDI.

Art. 44. - Planul managerial al CDI poate fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de cererea utilizatorilor sau a partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor, de realitatea şcolii, de condiţiile umane şi materiale disponibile, de noi oportunităţi.

Art. 45. - Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu parteneri din interiorul sau exteriorul unităţii de învăţământ. El planifică, organizează şi desfăşoară, în colaborare cu aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în planul managerial al CDI.

Art. 46. - Colaborarea profesorului documentarist cu cadrele didactice şi alţi potenţiali parteneri are un rol important în organizarea şi desfăşurarea sistematică de activităţi, care vizează dezvoltarea competenţelor specifice şi autonomiei elevilor în învăţare, dezvoltarea curiozităţii intelectuale şi culturale, o mai bună integrare şcolară şi socială a elevilor, dezvoltarea unei atitudini civice prin: abordarea transdisciplinară a conţinuturilor învăţării, integrarea TIC în practicile pedagogice curente, inovaţia pedagogică, respectarea ritmului de învăţare al elevilor, prin activităţi privind orientarea şcolară profesională şi vocaţională,  prin  proiecte  educative/culturale  europene şi internaţionale, prin proiecte pentru educaţia pentru democraţie, educaţia pentru imagine, educaţia pentru sănătate, activităţi de promovare a pluralităţii culturale, de promovare a imaginii şi activităţii şcolii şi a CDI, precum şi prin activităţi care să implice comunitatea locală în viaţa şcolii.

Art. 47. - Colaborarea profesor documentarist - echipă pedagogică vizează, de asemenea, exploatarea documentelor multisuport în activităţile şcolare. In funcţie de documentele, materialele şi echipamentele de care dispune CDI, profesorul documentarist poate propune cadrelor didactice posibile exploatări ale acestora în activităţile desfăşurate în CDI.

Art. 48. - In calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării TIC. Activităţile organizate în acest sens vizează dobândirea de către elevi a autonomiei în învăţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a-i cunoaşte diferitele tipuri de resurse şi documente, de a utiliza instrumentele tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a selecţiona, înţelege, rezuma, organiza şi comunica, într-o formă dată, informaţiile găsite.

Art. 49. - Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare se organizează în cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist (cursuri opţionale) sau în cadrul unor proiecte (inter/trans) disciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi membrii echipei pedagogice.

Art. 50. - (1) In funcţie de tipul unităţii de învăţământ şi de contextul particular în care funcţionează CDI, vor fi iniţiate şi dezvoltate de către profesorul documentarist, în colaborare cu echipa pedagogică şi cu parteneri din exteriorul unităţii de învăţământ, o serie de proiecte care să vizeze dezvoltarea gustului pentru lectură prin crearea unor situaţii care să îi motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernământ şi spirit analitic.

(2) In cadrul animaţiilor lectură se recomandă a fi realizate şi activităţi de lectură a imaginii sau activităţi care au ca finalitate realizarea unor documente video/audio. Acestea pot fi organizate în colaborare cu specialişti în domeniul audiovizualului, inclusiv tehnicienii audiovideo din casa corpului didactic.

Art. 51. - CDI reprezintă un element important în prevenirea şi combaterea eşecului şcolar. Pentru elevii în dificultate şcolară pot fi organizate la CDI, de către cadrele didactice în colaborare cu profesorul documentarist, acţiuni destinate sprijinirii acestora pentru ameliorarea şi rezolvarea problemelor identificate de către profesorul de disciplină.

Art. 52. - CDI facilitează accesul la informaţia privind orientarea şcolară şi profesională. Profesorul documentarist iniţiază sau participă la diverse acţiuni menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, să ofere informaţii despre reţeaua şcolară şi profesională, să contribuie la o mai bună cunoaştere a dinamicii pieţei muncii, să formeze elevii în vederea alegerii carierei.

Art. 53. - Profesorul documentarist contribuie la promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, regional, naţional, internaţional şi la întărirea legăturii şcoală- comunitate, alături de membrii echipei pedagogice şi de conducerea unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 5-a

Dispoziţii finale

Art. 54. - In termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament, unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.

ANEXA Nr. 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

FIŞA-CADRU

a postului de profesor documentarist

Postul                      .................................................

Poziţia (numele)     ..................................................

Cerinţe:

Studii superioare   ..................................................

Specifice postului cunoaşterea legislaţiei şcolare şi a celei specifice, a documentelor care descriu şi reglementează activitatea profesorului documentarist şi a centrului de documentare şi informare (CDI)

Dificultăţile operaţiilor specifice postului:

• manipulare carte

• responsabilitate financiară (gestiune)

• solicitare psihică şi fizică

Responsabilitatea implicată de post:

• de gestiune

• morală

• intelectuală

Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare):

a) de subordonare: directorul unităţii de învăţământ

b) funcţionale: responsabilii comisiilor metodice

c) de colaborare: cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare

• relaţii cu cititorii, utilizatorii

• relaţii intrainstituţionale

• relaţii cu editurile, firmele de presă, cu autorii

• relaţii cu profesorii documentarişti, bibliotecarii şcolari

Aptitudini:

Comunicare eficientă, lucru în echipă, evaluare/autoevaluare critică, capacitate de analiză şi sinteză, tact pedagogic, spirit organizatoric

Abilităţi:

Se recomandă a avea cunoştinţe de operare PC (Windows, MS Office, internet, poştă electronică), de limbi străine, de utilizare a programelor de gestionare a resurselor CDI.

Atitudini şi comportamente: creativitate, dinamism, adaptabilitate, echilibru, amabilitate, disponibilitate, iniţiativă, rigoare, perseverenţă, confidenţialitate, onestitate, corectitudine, punctualitate, interrelaţionare, loialitate

Domnul/Doamna................................................, posesor/posesoare al/a contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr........................, negociază, în condiţiile art..............din contractul colectiv de muncă, următoarele atribuţii şi sarcini, structurate pe următoarele capitole:

Capitolul I - Sarcinile de serviciu obligatorii în norma de bază, cu salariul de bază în conformitate cu reglementările în vigoare

Obiective generale

1.  Educarea şi formarea copiilor şi tinerilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu idealul educaţional

2. Facilitarea accesului elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale la informaţie şi noi tehnologii, în contextul evoluţiei societăţii

3. Adaptarea practicilor pedagogice la tendinţele psihopedagogice şi metodice actuale

Obiective specifice

1.  Profesorul documentarist formează şi dezvoltă elevilor, prin diferite tipuri de activităţi - pedagogice, culturale, de comunicare şi informare -, competenţe specifice, necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi.

2. Profesorul documentarist se implică în elaborarea şi implementarea politicii documentare la nivelul unităţii de învăţământ.

3.  Profesorul documentarist gestionează resursele CDI, în vederea facilitării accesului la informaţie, asigurării exploatării şi valorificării cât mai eficiente a informaţiilor şi documentelor pluridisciplinare, multimedia şi multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării şanselor elevilor din medii culturale şi sociale diferite.

4. Profesorul documentarist iniţiază şi participă la activităţi cu caracter cultural, în vederea promovării culturii româneşti şi internaţionale, a recunoaşterii valorilor europene, a identificării modelelor, a acceptării şi valorizării pluralităţii culturale.

5.  Profesorul documentarist participă la demersurile de promovare a activităţilor CDI şi a imaginii şcolii, din perspectiva deschiderii către comunitatea educativă şi societate.

Domenii de competenţă: competenţe pedagogice, culturale, de comunicare, de gestionare a CDI

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

1.

Proiectarea activităţilor CDI

Identifică şi ierahizează nevoile utilizatorilor.

Elaborează strategii în domeniul „educaţiei pentru informaţie".

Propune   elemente   de   definire   a   politicii documentare a unităţii de învăţământ.

Defineşte priorităţile si obiectivele proiectului CDI.

Proiectează   activitatea    CDI:    pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestionare.

Proiectează curriculum la decizia şcolii privind tehnici de iniţiere în cercetarea documentară.

Proiectează     activităţi     pedagogice     inter/transdisciplinare,     împreună     cu     echipa pedagogică.

Proiectează activităţi de iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative a noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC).

Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea,

aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a

nevoilor beneficiarilor.

Participă la elaborarea unei politici documentare la

nivelul unităţii de învăţământ.

Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor legislaţiei.

Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu

obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi a prognozei, răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist şi este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii.

Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind iniţierea în tehnici de cercetare documentară este elaborat în funcţie de particularităţile grupului instruit.

Proiectul CDI este elaborat în relaţie cu echipa pedagogică.

Capacitatea de relaţionare cu echipa pedagogică

pentru elaborarea proiectului CDI.

2.

Planificarea activităţilor CDI

Elaborează planul managerial al CDI - anual şi semestrial - al activităţilor CDI. Elaborează instrumente de planificare pe tipuri de    activităţi:    pedagogice,    culturale,    de comunicare şi de gestionare a CDI.

In planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp, partenerii,   indicatorii   de   eficienţă   ai   activităţii, modalităţi  de  corecţie/actualizare  a  obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele aşteptate.

Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în  concordanţă cu obiectivele educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale.

3.

Organizarea activităţilor CDI

Organizează activităţi pedagogice, culturale, de comunicare si de gestiune conform planului CDI.

Organizează resursele CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor CDI.

Organizează activităţi de încurajare a lecturii şi a   dezvoltării    gustului    pentru    lectură   în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători,

editori etc.) şi cu părinţii, utilizând metode şi

mijloace moderne de incitare la lectură.

Organizează    sau    participă    la    activităţi audiovideo, activităţi legate de mass-media, la expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie, cercuri tematice, elaborarea de reviste şcolare.

Valorizează   potenţialul   cultural   al   fondului documentar al CDI.

Asigură primirea utilizatorilor la CDI atât în cadrul activităţilor programate, cât şi al celor libere.

Asigură accesul la CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevilor în şcoală.

Colaborează  cu   profesorii  de  disciplină în vederea identificării obiectivelor documentare din programele şcolare.

Flexibilitate,    adaptabilitate    şi    creativitate    în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit.

Activităţile organizate pun în  practică strategiile elaborate iniţial şi sunt cuprinse în proiectul CDI. Activităţile   desfăşurate   favorizează   exploatarea resurselor CDI.

Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI. Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere facilitează receptarea. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare este facilitat.

Activităţile cu caracter cultural sunt derulate ţinând cont   de   priorităţile   şcolii,   politica   unităţii   de învăţământ, fiind în conformitate cu documentele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Prin   activităţile   organizate   se   pun   în   valoare potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune.

Posibilele căi şi modalităţi de cooperare între arii curriculare   şi   discipline   sunt   identificate   şi   se regăsesc în activităţile desfăşurate în colaborare. Obiectivele documentare din programele şcolare sunt identificate în colaborare cu profesorii de disciplină. Identificarea nevoilor temporale ale activităţilor din CDI (timpul petrecut în CDI).

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Colaborează cu echipa pedagogică a unităţii de învăţământ în planificarea şi organizarea de activităţi cu caracter educativ (educaţie pentru sănătate, educaţie rutieră, educaţie ecologică

etc).

Organizează,  împreună   cu   consilierul   sau psihologul şcolii, activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea     profesională/vocaţională.

Sprijină psihologul/consilierul şcolii şi echipa pedagogică în organizarea şi desfăşurarea activităţilor   de    motivare   spre   şcoală   şi recuperare a elevilor cu dificultăţi în învăţare şi cu comportamente deviante.

Participă şi organizează în colaborare cu alte cadre didactice activităţi extraşcolare, inclusiv din sfera activităţilor culturale.

4.

Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice

Formează    elevii    în    domeniul    cercetării documentare,  prin desfăşurarea activităţilor planificate în CDŞ şi alte activităţi specifice. Prezintă noilor utilizatori funcţiile, organizarea CDI, activităţile care pot fi desfăşurate în cadrul CDI, regulamentul de ordine interioară, rolul şi misiunile profesorului documentarist. Educă elevii în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare şi a unei atitudini civice. Integrează secvenţe de cercetare documentară în    activităţi    de    învăţare    disciplinare    şi inter/transdisciplinare diverse, în parteneriat cu cadrele didactice.

Propune activităţi inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport. Desfăşoară     proiecte     pedagogice     inter/ transdisciplinare,     împreună     cu     echipa pedagogică.

Organizează activităţi de iniţiere a elevilor în utilizarea şi valorizarea dimensiunii educative a noilor TIC.

Indrumă iniţiativele de lectură ale elevilor. Educă elevii prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de comunicare, în vederea dezvoltării competenţelor specifice. Implică elevii în animarea CDI: mediatizarea activităţilor CDI,   participarea  la  elaborarea propunerilor      de       achiziţii,       ordonarea documentelor, organizarea activităţilor etc.

Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de

iniţiere în cercetarea documentară

Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.

Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile desfăşurate în CDI

Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare

Gradul   de   autonomie   al   elevilor   în   utilizarea resurselor CDI

Realizarea activităţilor desfăşurate implică exploatarea   resurselor   multimedia,   favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ-participative.

Parteneriatele   educative   la   nivelul   unităţii   de învăţământ urmăresc atât obiective disciplinare, cât şi obiective documentare, de dezvoltare de aptitudini şi competenţe specifice.

Temele transdiciplinare răspund nevoilor de formare a elevilor;

Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu;

Activităţile    privind    animarea    CDI    implică    şi

participarea elevilor.

5.

Monitorizarea şi

evaluarea

activităţii

Elaborează şi aplică instrumentele de feedback şi evaluare a activităţilor desfăşurate.

Evaluează activitatea elevilor desfăşurată în cadrul CDŞ.

Evaluează activităţile desfăşurate cu elevii.

Valorizează rezultatele activităţilor desfăşurate cu elevii.

Monitorizează     proiectele    şi     planificarea activităţilor CDI.

Evaluează gradul de atingere a obiectivelor şi a rezultatelor activităţilor planificate.

Evaluează gradul de exploatare a resurselor CDI.

Intocmeşte periodic rapoarte de monitorizare a activităţii şi statistici privind activitatea CDI.

Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului   aspectelor   vizate   şi   al   resurselor disponibile.

Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi răspund

funcţiilor CDI.

Numărul de participanţi la activităţile organizate în CDI

Numărul de utilizatori

Numărul de documente consultate în cadrul CDI

Numărul de volume împrumutate

Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare a muncii elevilor

Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a activităţilor planificate

Gradul de corectare/actualizare   a   obiectivelor

activităţilor planificate, atunci când este necesar.

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

6.

Dezvoltarea de parteneriate

Se   implică   în   realizarea   de   parteneriate educative naţionale şi internaţionale.

Colaborează cu echipa pedagogică în vederea derulării unor activităţi pedagogice, culturale, şcolare sau extraşcolare.

Colaborează cu instituţii de cultură şi educaţie în realizarea unor proiecte cu caracter cultural şi educativ.

Colaborează la organizarea şi desfăşurarea de întâlniri cu specialişti din diferite domenii.

Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare

Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare

Numărul   partenerilor   implicaţi   în   desfăşurarea activităţilor propuse

Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor.

7.

Comunicare

Prezintă   elevilor,   comunităţii   educative   şi membrilor comunităţii locale oferta de activitate a CDI.

Participă la facilitarea circulaţiei informaţiei în instituţia de învăţământ.

Dezvoltă şi exploatează serviciile de comunicare (e-mail, forumuri, videoconferinţe).

Colectează informaţiile de la organizaţiile de profil (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc).

Realizează puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia.

Participă la promovarea activităţii CDI şi a imaginii şcolii în comunitatea educaţionala şi cea locala.

Promovează valorile culturale  româneşti şi europene   din    perspectiva   unei    identităţi culturale comune.

Comunică cu utilizatorii şi partenerii.

Promovează fondul documentar şi activităţile desfăşurate în CDI în rândul elevilor, comunităţii educative şi al comunităţii locale.

Sursele de informare din exteriorul şi interiorul unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate.

Informaţia   de   interes   pentru    beneficiari   este

actualizată periodic.

Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea

experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de

învăţământ

Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii CDI sunt realizate periodic.

Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat.

8.

Gestionarea CDI

Utilizează   spaţiul   CDI   în   conformitate   cu criteriile de amenajare în vederea organizării optime a activităţii în CDI.

Gestionează resursele (mobilierul, materialele şi echipamentele) CDI respectând normele în vigoare.

Organizează resursele CDI în conformitate cu standardele de funcţionare.

Gestionează fondul documentar pluridisciplinar multisuport    în    conformitate    cu    regulile biblioteconomice în vigoare şi reglementările specifice, în vederea facilitării accesului liber la

infomaţie şi organizării optime a CDI.

Corelează  nevoile  utilizatorilor cu  un  fond documentar   pluridisciplinar   şi    multisuport adecvat vârstei  elevilor şi  profilului  unităţii şcolare.

Aplică    dispoziţiile    şi    procedurile    privind informaţia   prevăzute   în   reglementările   şi convenţiile legate de activitatea în domeniul informării şi documentării, în special în materie de proprietate intelectuală.

Elaborează, afişează şi prezintă utilizatorilor

Regulamentul intern al CDI.

Asigură primirea utilizatorilor la CDI, atât la activităţi programate, cât şi la cele libere.

Asigură deschiderea CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii activităţii elevului în şcoală.

Intocmeşte  documentaţia  aferentă  derulării proiectelor,   valorificând   creativ   produsele proiectelor la nivelul organizaţiei, în vederea dezvoltării acesteia.

Organizarea spaţiului CDI respectă standardele de amenajare ale unui CDI.

In organizarea spaţiului CDI sunt respectate criteriile de amenajare.

Gradul de funcţionalitate şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor

Prin organizarea CDI şi prin activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat.

Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare şi multisuport.

Practicarea unei politici documentare prospective

Realizarea   operaţiilor   biblioteconomice   conform normelor în vigoare

Gradul de respectare a sistemului de clasificare a

documentelor

Gradul de  respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar

Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii documentare

Corelarea necesarului de fond documentar cu natura

activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor

Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date

Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor

Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI

la realitatea unităţii şcolare

Regulamentul intern al CDI este propus ca parte

integrantă a Regulamentului intern al unităţii şcolare.

Utilizatorii   şi   activităţile   derulate   în   CDI   sunt

înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea

lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor.

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Identifică nevoile financiare ale CDI pe baza indicatorilor cantitativi şi calitativi specifici şcolii.

Elaborează proiectul de buget pentru dotarea şi funcţionarea CDI.

Identifică surse suplimentare de finanţare a activităţii CDI.

Necesarul de achiziţii a fost propus.

9.

Dezvoltare profesională

Identifică nevoile proprii de dezvoltare. Participă la stagii de pregătire în vederea satisfacerii nevoilor personale şi ale organizaţiei prin raportare la standardele de calitate. Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual. Participă   la întrunirile  echipei   pedagogice: cercuri metodice sau şedinţe de catedră. Manifestă   preocupare   pentru   activităţi   de formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, TIC, comunicare în limbă străină de circulaţie internaţională şi implementarea în activitatea didactică a competenţelor dobândite.

Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor

nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în

domeniu

Numărul stagiilor de formare şi al schimburilor de

experienţă la care a participat în vederea satisfacerii

nevoilor personale  privind   perfecţionarea şi  ale

organizaţiei, prin raportare la standardele de calitate

Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a

noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în

activităţile CDI

Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici

Participarea la stagii de formare şi schimburi de experienţă.

Director,                                                                                                                                                 Salariat,

Capitolul II - Obligaţii/atribuţii profesionale suplimentare, reprezentând........................norma de bază (ore suplimentare), corespunzătoare unui spor de......................din salariul de bază, conform reglementărilor în vigoare, stabilite la început de an şcolar/universitar....................................

Director,                                                                                                                                                Salariat,

Capitolul III -Activităţi suplimentare neprevăzute în încadrarea pe post, efectuate prin ordin de serviciu etc. şi care se vor plăti prin ore suplimentare, premii lunare, zile libere etc.

Nr. crt.

Activitatea

Data

Recompensa prin......................

Director

Observaţii

Director,

Capitolul IV - Sancţiuni primite de angajat

Nr. crt.

Motivul sancţiunii

Data

Sancţiunea primită

Rector/Director

Observaţii

Director,

Capitolele III şi IV au fost discutate în consiliul profesoral/consiliul de administraţie, la care sunt invitaţi şi cei în cauză.

Director,

Lider de sindicat,

Am luat cunoştinţă,

Semnătura                                                                                Data

Notă: De exactitatea datelor trecute în fişa postului răspund directorul instituţiei/unităţii de învăţământ şi salariatul.

ANEXA Nr. 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII Şl TINERETULUI

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

.........................................................

FIŞA-CADRU

de evaluare a profesorului documentarist

NUMĂRUL FISEI POSTULUI...........................................................................

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC........................................

PERIOADA EVALUATĂ....................................................................................

REZULTATUL EVALUĂRII...............................................................................

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

auto- evaluare

evaluare

1.

Proiectarea activităţilor Centrului de Documentare şi Informare (CDI)

Identifică şi ierarhizează nevoile utilizatorilor.

Elaborează strategii în domeniul „educaţiei pentru informaţie". Propune elemente de definire a politicii documentare a unităţii de învăţământ.

Defineşte priorităţile şi obiectivele proiectului CDI.

Proiectează    activitatea    CDI: pedagogică,      culturală,      de comunicare şi de gestionare. Proiectează curriculum la decizia şcolii privind tehnici de iniţiere în cercetare documentară. Proiectează activităţi pedagogice inter/transdisciplina're, împreună cu echipa pedagogică. Proiectează activităţi de iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative a noilor tehnologii ale informării şi comunicării (TIC).

Consecvenţă   şi    ritmicitate   în conceperea, adaptarea, aplicarea şi    analiza    instrumentelor   de analiză a nevoilor beneficiarilor. Participă la elaborarea unei politici documentare la nivelul unităţii de învăţământ.

Obiectivele    sunt    stabilite    pe termen lung, mediu şi scurt, în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul  zonei  geografice,   cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional    şi    zonal    şi    cu respectarea prevederilor legislaţiei. Activitatea CDI este proiectată în conformitate      cu      obiectivele stabilite    pe   baza   concluziilor diagnozei     şi     a     prognozei, răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist şi este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii.

Curriculum ia decizia şcolii (CDŞ) privind   iniţierea   în   tehnici   de cercetare documentară, propuse în cadrul curriculumului la decizia şcolii, sunt elaborate în funcţie de particularităţile grupului instruit. Proiectul  CDI  este  elaborat în relaţie cu echipa pedagogică. Capacitatea   de   relaţionare   cu echipa pedagogică pentru elaborarea proiectului CDI

10

2.

Planificarea activităţilor CDI

Elaborează planul managerial al CDI - anual şi semestrial al activităţilor CDI.

Elaborează     instrumente     de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice,      culturale,      de comunicare si de gestionare a CDI.

In planul managerial al CDI sunt evidenţiate      clar     obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp,   partenerii,   indicatorii   de eficienţă ai activităţii, modalităţile de corecţie/actualizare a obiectivelor, modalităţile   de   monitorizare   şi evaluare, rezultatele aşteptate. Planificarea      şi      organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă'cu obiectivele educaţionale   şi   cu   gradul   de interes al elevilor şi al comunităţii locale.

5

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

auto- evaluare

evaluare

3.

Organizarea activităţilor CDI

Organizează activităţi pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestiune conform planului CDI. Organizează  resursele CDI în vederea punerii lor la dispoziţia utizatorilor în cadrul activităţilor CDI.

Organizează activităţi de încurajare a lecturii şi dezvoltarea gustului pentru lectură în parteneriat cu alte cadre didactice, personalităţi din lumea cărţii (autori, ilustratori, traducători,  editori  etc.)  şi  cu părinţii,    utilizând    metode    şi mijloace moderne de incitare la lectură.

Organizează   sau   participă   la activităţi   audiovideo,   activităţi legate de mass-media,     la expoziţii,     vizite şi întâlniri tematice,   ateliere   de creaţie, cercuri tematice, elaborarea de reviste şcolare.

Valorizează potenţialul cultural al fondului documentar al CDI. Asigură primirea utilizatorilor la CDI  atât în  cadrul  activităţilor programate, cât şi al celor libere. Asigură accesul la CDI şi în afara programului şcolar, în vederea prelungirii  activităţii  elevilor în şcoală.

Colaborează   cu   profesorii   de disciplină în vederea identificării obiectivelor   documentare   din programele şcolare. Colaborează cu echipa pedagogică a    unităţii    de    învăţământ   în planificarea şi  organizarea de activităţi   cu   caracter  educativ (educaţie      pentru      sănătate, educaţie      rutieră,      educaţie ecologică etc).

Organizează,     împreună     cu consilierul sau psihologul şcolii, activităţi de iniţiere a elevilor în planificarea şi orientarea profesională/ vocaţională.

Sprijină      psihologul/consilierul şcolii şi echipa pedagogică în organizarea    şi    desfăşurarea activităţilor   de   motivare   spre şcoală şi recuperare a elevilor cu dificultăţi   în   învăţare   şi    cu comportamente deviante. Participă    şi    organizează    în colaborare cu alte cadre didactice activităţi extraşcolare, inclusiv din sfera activităţilor culturale.

Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit. Activităţile   organizate    pun   în practică strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse în proiectul CDI. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea resurselor CDI. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI. Modul de organizare a cunoştinţelor de transmis şi forma de transmitere facilitează receptarea. Accesul   la   noile   mijloace   de informare   şi   comunicare   este facilitat.

Activităţile cu caracter cultural sunt derulate    ţinându-se    cont    de priorităţile şcolii, de politica unităţii de învăţământ, fiind în conformitate cu     documentele      Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Prin activităţile organizate se pun în valoare    potenţialul    cultural    al fondului  documentar,   producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune.

Posibilele  căi   şi   modalităţi  de cooperare între arii curriculare şi discipline sunt identificate şi se regăsesc în activităţile desfăşurate în colaborare.

Obiectivele    documentare    din programele şcolare sunt identificate   în  colaborare    cu profesorii de disciplină. Identificarea nevoilor temporale ale activităţilor din CDI  (timpul petrecut în CDI)

15

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

auto- evaluare

evaluare

4.

Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice

Formează   elevii   în   domeniul cercetării     documentare     prin desfăşurarea activităţilor planificate în cadrul curriculumului la decizia şcolii şi alte activităţi specifice.

Prezintă noilor utilizatori funcţiile, organizarea CDI, activităţile care pot fi desfăşurate în cadrul CDI, regulamentul de ordine interioară, rolul   şi   misiunile   profesorului documentarist.

Educă elevii în vederea dezvoltării autonomiei în învăţare şi a unei atitudini civice.

Integrează secvenţe de cercetare documentară   în   activităţi   de învăţare   disciplinare   şi   inter/ transdisciplinare     diverse,     în parteneriat cu cadrele didactice.

Propune activităţi inovatoare care presupun exploatarea resurselor multisuport.

Desfăşoară proiecte pedagogice inter/transdisciplinare, împreună cu echipa pedagogică.

Organizează activităţi de iniţiere a    elevilor    în    utilizarea    şi valorizarea dimensiunii educative a noilor TIC.

Indrumă iniţiativele de lectură ale elevilor.

Educă elevii prin diferite tipuri de activităţi: pedagogice, culturale şi de    comunicare,    în    vederea

dezvoltării   competenţelor specifice.

Implică elevii în animarea CDI: mediatizarea   activităţilor   CDI, participarea la elaborarea propunerilor de achiziţii, ordonarea documentelor, organizarea activităţilor

etc.

Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de iniţiere în cercetarea documentară. Situaţiile    de    învăţare    alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea    de    argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.

Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile desfăşurate în CDI. Formele   de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare.

Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resuselor CDI. Realizarea activităţilor defăşurate implică   exploatarea   resurselor multimedia, favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ-partcipative. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective disciplinare, cât şi obiective      documentare,      de dezvoltare     de     aptitudini     şi competenţe specifice. Temele transdiciplinare răspund nevoilor de formare a elevilor. Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu. Activităţile privind animarea CDI implică şi participarea elevilor.

20

5.

Monitorizarea şi

evaluarea

activităţii

Elaborează şi aplică instrumentele   de   feedback  şi evaluare a activităţilor desfăşurate. Evaluează   activitatea   elevilor desfăşurată în cadrul CDŞ; Evaluează activităţile desfăşurate cu elevii.

Valorizează rezultatele activităţilor desfăşurate cu elevii. Monitorizează     proiectele     şi planificarea activităţilor CDI. Evaluează gradul de atingere a obiectivelor   şi   a   rezultatelor activităţilor planificate. Evaluează gradul de exploatare a resurselor CDI.

Intocmeşte periodic rapoarte de monitorizare    a    activităţii    şi statistici privind activitatea CDI.

Metodele    de    monitorizare    şi

evaluare  a  activităţilor stabilite

pentru realizarea obiectivelor sunt

adaptate specificului aspectelor

vizate şi al resurselor disponibile.

Activităţile organizate în CDI sunt

diverse şi răspund funcţiilor CDI.

Numărul     de     participanţi     la

activităţile organizate în CDI

Numărul de utilizatori

Numărul de documente consultate

în cadrul CDI

Numărul de volume împrumutate

Diversitatea     modalităţilor     de

evaluare şi valorizare a muncii

elevilor

Gradul de atingere a obiectivelor

şi   de   realizare   a   activităţilor

planificate

Gradul de corectare/actualizare a

obiectivelor activităţilor planificate,

atunci când este necesar

10

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

auto- evaluare

evaluare

6.

Dezvoltarea de parteneriate

Se   implică   în   realizarea   de

parteneriate educative naţionale

şi internaţionale.

Colaborează cu echipa pedagogică în vederea derulării unor activităţi      pedagogice, culturale, şcolare         sau

extraşcolare.

Colaborează cu instituţii de cultură şi educaţie în realizarea unor proiecte cu caracter cultural şi educativ.

Colaborează la organizarea şi desfăşurarea   de   întâlniri    cu specialişti din diferite domenii.

Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare

Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare

Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor propuse

Relevanţa parteneriatelor     în

calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor

10

7.

Comunicarea

Prezintă elevilor, comunităţii

educative şi membrilor comunităţii locale    oferta    de activitate a CDI.

Participă la facilitarea circulaţiei

informaţiei     în     instituţia     de

învăţământ.

Dezvoltă şi exploatează serviciile

de comunicare (e-mail, forumuri,

videoconferinţe).

Colectează   informaţiile   de   la organizaţiile   de   profil   (centre culturale, muzee, teatre, unităţi de învăţământ, biblioteci etc).

Realizează puncte de afişaj în spaţiul CDI şi în afara acestuia.

Participă la promovarea activităţii CDI   şi  a   imaginii   şcolii   în comunitatea educaţională şi cea locală.

Promovează   valorile   culturale

româneşti şi europene    din perspectiva      unei  identităţi culturale comune.

Comunică cu  utilizatorii    şi partenerii.

Promovează fondul documentar şi activităţile desfăşurate în CDI în   rândul   elevilor,   comunităţii educative şi în comunităţii locale.

Sursele de informare din exteriorul

şi interiorul unităţii de învăţământ

sunt identificate şi utilizate.

Informaţia de interes pentru beneficiari este  actualizată periodic.

Mediatizarea rezultatelor obţinute şi    multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de învăţământ

Activităţile    de    promovare a imaginii şi   activităţii   CDI   sunt realizate periodic.

Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat

5

8.

Gestionarea CDI

Utilizează     spaţiul     CDI     în conformitate    cu    criteriile    de amenajare în vederea organizării optime a activităţii în CDI. Gestionează                resursele (mobilierul,       materialele      şi echipamentele) CDI respectând normele în vigoare. Organizează  resursele CDI în conformitate cu standardele de funcţionare.

Gestionează fondul documentar pluridisciplinar    multisuport   în conformitate        cu        regulile biblioteconomice în vigoare şi cu reglementările     specifice,     în vederea facilitării accesului liber la informaţie si organizării optime a CDI.

Organizarea      spaţiului       CDI respectă        standardele        de amenajare ale unui CDI. In organizarea spaţiului CDI sunt respectate criteriile de amenajare. Gradul    de    funcţionalitate    şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor

Prin   organizarea   CDI   şi   prin activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat. Gradul      de      autonomie      al utilizatorilor       în        reperarea resurselor    pluridisciplinare    şi multisuport

Practicarea         unei         politici documentare prospective Realizarea                   operaţiilor biblioteconomice             conform normelor în vigoare

20

Nr. crt.

Unităţi de competenţă

Atribuţii

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

auto evaluare

evaluare

Corelează nevoile utilizatorilor cu

un  fond documentar pluridisciplinar    şi    multisuport adecvat    vârstei     elevilor    şi profilului unităţii şcolare.

Aplică dispoziţiile şi procedurile privind informaţia prevăzute în reglementările    şi    convenţiile legate de activitatea în domeniul informării   şi   documentării   în

special în materie de proprietate intelectuală.

Elaborează, afişează şi prezintă utilizatorilor Regulamentul intern al CDI.

Asigură primirea utilizatorilor la CDI atât la activităţi programate, cât şi la cele libere;

Asigură deschiderea CDI şi în afara   programului   şcolar,   în vederea    prelungirii    activităţii elevului în şcoală.

Intocmeşte documentaţia aferentă    derulării    proiectelor, valorificând   creativ   produsele proiectelor la nivelul organizaţiei,în vederea dezvoltării acesteia.

Identifică nevoile financiare ale

CDI     pe     baza     indicatorilor

cantitativi  şi   calitativi   specifici

şcolii.

Elaborează proiectul de buget

pentru dotarea si funcţionarea

CDI.

Identifică surse suplimentare de

finanţare a activităţii CDI.

Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar Capacitatea     de     aplicare     a normelor de achiziţii documentare Corelarea  necesarului  de fond documentar cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date Asigurarea unui program flexibil care      să      permită      accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unităţii şcolare

Regulamentul intern al CDI este propus   ca   parte   integrantă   a Regulamentului intern al unităţii şcolare

Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor. Necesarul   de   achiziţii   a   fost propus.

20

9.

Dezvoltarea profesională

Identifică    nevoile    proprii    de dezvoltare.

Participă la stagii de pregătire în vederea    satisfacerii    nevoilor personale şi ale organizaţiei prin raportare    la   standardele   de calitate.

Manifestă interes pentru nou şi consecvenţă   în    procesul   de instruire/autoinstruire, aplicând în activitatea didactică elementele de noutate dobândite în cadrul programelor de formare parcurse sau prin studiu individual. Participă   la  întrunirile   echipei pedagogice:   cercuri   metodice sau şedinţe de catedră. Manifestă    preocupare    pentru activităţi de         formare complementare celor didactice, prin obţinerea de competenţe în domeniul social, IT, comunicare în   limbă  străină  de   circulaţie internaţională şi implementarea în     activitatea     didactică  a competenţelor dobândite.

Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu Numărul stagiilor de formare şi al schimburilor de experienţă la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor      personale       privind perfecţionarea şi ale organizaţiei, prin raportare la standardele de calitate

Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în activităţile CDI

Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici Participarea la stagii de formare şi schimburi de experienţă

5

Semnătura cadrului didactic evaluat

..........................................................

Data autoevaluării...............................

Semnătura evaluatorului

..........................................................

Data evaluării......................................

PUNCTAJUL

CALIFICATIVUL

81 p - 100 p

FOARTE BINE

71 p -80 p

BINE

61 p - 70 p

SATISFĂCĂTOR

Sub 60 p

NESATISFĂCĂTOR


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5689/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5689 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Hello Sir/Ma I work as Financial Consultant for my clients..Am direct mandate to an Active, Reliable and Capable provider of bank instruments,such as fresh cut BG, SBLC, MTN and LC which are specifically for lease/purchase, our Bank instruments can be engage in PPP Trading, Discounting, Signature Project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum , Telecommunication, Construction of dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. Right now we currently have options for lease/Collateral for Loan and we can deliver instruments strictly with our terms and procedure only. Best Regards Martin Steffens Email: marts.capitalfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 162 1999
    Kindly let me know your requirement to apply for loan, with 2% interest rate. So I can provide you solution accordingly. "CAPITAL CITY” approves loan from maximum to minimum amount and we give out our Loan in USD ($), GBP (£) Or Euro (€). all replies are further to company email and we accept phone call. Email: capitalcityloan@live.com Tel: +1 (908) 481-5837 whatsapp : +1 862-621-9274 Thank you, CAPITAL CITY LOAN & JEWELRY
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Necesitatea de a împrumuta urgent? Căutați capital de afaceri? Aveți nevoie de un împrumut pentru orice motiv?    Serviciile noastre sunt foarte rapide și de încredere și sunteți garantat să obțineți împrumutul de îndată ce aplicați, pur și simplu contactați-ne acum la EUROPAFUNDING@GMAIL.COM și primiți aprobarea de azi.
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Oferim facilități de împrumut atât persoanelor fizice, cât și companiilor care au nevoie de împrumut pentru a-și finanța idealurile de afaceri, pentru a-și achita facturile, pentru a-și extinde afacerile existente, pentru a consolida datoriile, pentru a finanța proiecte eT.c la o rată a dobânzii de 2%. De asemenea, ghidăm și oferim consultanță financiară clienților noștri. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare, astfel încât să putem discuta, să semneze acordul și apoi să vă finanțăm proiectul sau afacerea pentru dumneavoastră. E-mail: franklinleoloanhome@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 195 2000
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 62 2018
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 1.00%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via email: EllinasFinances@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 17 2017
     We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Hotărârea 1037 2004
    Private Lender Avit Investment Authority. Greetings to you by ADIA. We are a France-Paris based investment company known as Avit Development Investment Authority working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Williams (Personal Assistant) Avit Development Investment Authority(ADIA) 501 Avenue Montaigne,75008 Paris-France Paris-France.Avit Development Investment Authority (ADIA)
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Hallo allemaal, Ik ben een particuliere geldschieter, ik bied een lening aan van 2% dit is een legitiem bedrijf met eer en onderscheid, wij staan klaar om u te helpen bij enig financieel probleem dat u biedt Wij bieden alle soorten leningen, dus als u geïnteresseerd bent in deze leningaanbieding vriendelijk contact met ons op onze e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Geef ook de volgdetails op zodat we meteen door kunnen gaan met de lening. Naam: Benodigde hoeveelheid: Duur: een land: Doel van de lening: Maandinkomen: Telefoonnummer: Neem contact met ons op met de bovenstaande gegevens op onze e-mail: anggadiman1@gmail.com Groeten aan jullie allemaal...
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu