Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 275 din 11 aprilie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR, PADURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 bis  din 26 mai 1997


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea reglementarii privind instituirea regimului de supraveghere speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor,
    vazand referatul Directiei strategii si reglementarea resurselor de apa,
    in temeiul prevederilor Legii apelor 107/25 septembrie 1996, art. 58 alin. (3) si art. 61 lit. e), precum si a Hotararii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului,
    ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice privind instituirea regimului de supraveghere speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor, prevazute in anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Incepand cu aceeasi data se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 797/20.11.1996.
    3. Inspectia de Stat a Apelor, Directia strategii si reglementarea resurselor de apa din cadrul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Regia Autonoma "Apele Romane" vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                    Ministrul apelor, padurilor
                    si protectiei mediului,
                    Ioan Oltean


    ANEXA 1

                       NORME METODOLOGICE
privind instituirea regimului de supraveghere speciala in caz de nerespectare a masurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor in scrise in autorizatia de gospodarire a apelor

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Principiile si obiectivele generale ale gospodaririi apelor, care stau la baza Legii apelor nr. 107/1996, urmaresc refacerea si mentinerea integritatii fizice, chimice si biologice a resurselor de apa, asigurarea alimentarii cu apa potabila a populatiei si a salubritatii publice, satisfacerea cerintelor de apa ale celorlalti utilizatori.
    Pentru aceasta, in lege, sunt stipulate masurile ce pot fi luate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului in caz de nerespectare a prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor. Astfel, ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului poate institui un regim de supraveghere speciala. Pe durata acestui regim, utilizarea si epurarea apelor se face sub controlul direct al personalului anume desemnat de minister, iar cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea regimului de supraveghere speciala se suporta de titularul autorizatiei de gospodarire a apelor.
    Art. 2
    Activitatea ocazionata de instituirea regimului de supraveghere speciala constituie un proces flexibil si complex care asigura partilor interesate accesul la informatiile utile, implicarea acestora in aducerea la indeplinire a conditiilor inscrise in autorizatia de gospodarire a apelor, precum si posibilitatea autoritatilor de gospodarire a apelor de a rezolva si imbunatati situatia existenta in momentul instituirii regimului de supraveghere speciala.
    Art. 3
    Regimul de supraveghere speciala se instituie atunci cand exista conditii de continuare a activitatii de productie si posibilitati, prin preluarea de catre persoanele anume desemnate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului a controlului direct al utilizarii apei si al exploatarii instalatiilor de epurare, sa se poata remedia situatia existenta. Astfel, pana la sfarsitul perioadei de regim de supraveghere speciala trebuie sa se realizeze conditiile impuse prin autorizatie, prin instituirea unor masuri de retehnologizare a instalatiilor de epurare, prin unele imbunatatiri sau inlocuiri ale instalatiilor existente, prin asigurarea masurarii debitelor si volumelor de apa prelevate si evacuate, prin exploatarea corecta si prin controlul riguros si permanent al instalatiilor de epurare.

    II. Procedura de instituire a regimului de supraveghere speciala

    Art. 4
    Solicitarea instituirii regimului de supraveghere speciala este de competenta Regiei Autonome "Apele Romane" la propunerea filialei sale teritoriale in a carei zona de activitate se gaseste utilizatorul de apa, din considerente proprii, sau la sesizarea altor institutii.
    Propunerile de instituire a regimului de supraveghere speciala, facute de filiala teritoriala a regiei, se supun avizarii Comitetului de bazin respectiv.
    Art. 5
    Cererea de instituire a regimului de supraveghere speciala, semnata de conducerea Regiei Autonome "Apele Romane" si contrasemnata de Inspectia de Stat a Apelor, se supune aprobarii conducerii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 6
    De buna aplicare a regimului de supraveghere speciala raspunde Regia Autonoma "Apele Romane", verificarea si controlul acestei activitati realizandu-se de Inspectia de Stat a Apelor.
    Art. 7
    Solicitarea incetarii regimului de supraveghere speciala este de competenta Regiei Autonome "Apele Romane", la propunerea filialei sale teritoriale, cu avizul Comitetului de bazin si cu acordul Inspectiei de Stat a Apelor, iar aprobarea incetarii regimului de supraveghere speciala este de competenta conducerii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 8
    Procedura de instituire a regimului de supraveghere speciala implica:
    a) Analiza situatiei existente la folosinta de apa, ce este strict necesara pentru justificarea solicitarii de instituire a regimului de supraveghere speciala. Aceasta sarcina revine filialei teritoriale a Regiei Autonome "Apele Romane". Prezentarea situatiei existente se realizeaza in cadrul unei documentatii care se intocmeste astfel incat sa raspunda tematicii prezentate in anexa nr. 1 a) si care se incheie cu propunerea de instituire a regimului de supraveghere speciala.
    b) Documentatiile prevazute la lit. a) se transmit cu adresa la Comitetul de bazin pentru analiza si aviz. In termen de 30 zile Comitetul de bazin avizeaza favorabil (anexa nr. 1. b) sau nu propunerea facuta.
    c) In caz de aviz favorabil Comitetul de bazin transmite Regiei Autonome "Apele Romane" documentatia justificativa insotita de aviz. In termen de 15 zile Regia Autonoma "Apele Romane" analizeaza documentatia si intocmeste cererea de instituire a regimului de supraveghere speciala [anexa nr. 1. c], pe care o semneaza si o inainteaza impreuna cu intreaga documentatie Inspectiei de Stat a Apelor pentru verificare si contrasemnare.
    d) Inspectia de Stat a Apelor, in termen de 15 zile, o analizeaza, o contrasemneaza si o supune aprobarii conducerii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
    Secretarul de Stat aproba cererea de instituire a regimului de supraveghere speciala si o remite Inspectiei de Stat a Apelor pentru distribuire la cei interesati, inclusiv la folosinta de apa respectiva.
    e) In cazul in care la una din etape nu se accepta avizul, acordul sau aprobarea instituirii regimului de supraveghere speciala, documentatia se inapoiaza expeditorului cu justificarea in scris a refuzului sau a eventualelor solicitari pentru completarea documentatiei.
    Art. 9
    Dupa primirea aprobarii de instituire a regimului de supraveghere speciala filiala teritoriala a Regiei Autonome "Apele Romane", pe raza careia se situeaza utilizatorul de apa respectiv, actioneaza astfel:
    a) Initiaza si finalizeaza demersurile necesare in vederea stabilirii nominale a membrilor comisiei de supraveghere speciala, ce se constituie cu aceasta ocazie, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 d), comisie a carei componenta va fi supusa aprobarii Inspectiei de Stat a Apelor.
    b) Analizeaza si aproba propunerea agentului economic cu privire la proiectantul ce va elabora "studiul de solutie" pentru retehnologizarea instalatiilor si tehnologiei de epurare a apelor uzate care sa asigure incadrarea in prevederile de calitate din autorizatie. Acest studiu se va intocmi pe baza unei teme de proiectare, intocmita de beneficiar, dupa modelul din anexa nr. 1 e). Tema de proiectare va fi analizata, completata si insusita de comisia de supraveghere speciala.
    c) Initiaza si definitiveaza impreuna cu utilizatorul de apa in cauza un program de realizare a unor verificari si instruiri ale personalului unitatii supravegheate, legat de gospodarirea apelor si exploatarea corecta a instalatiilor de epurare, de prevenire si combatere a poluarilor accidentale inclusiv trimiterea unor cadre la specializare sau cursuri de pregatire de scurta durata in cadrul unor institutii specializate. Acest program se va supune analizei si aprobarii comisiei de supraveghere speciala si se va pune in aplicare incepand din prima perioada de desfasurare a regimului de supraveghere speciala.
    d) Stabileste, din randul personalului sau, responsabilul cu controlul direct al activitatii de exploatare a intregului sistem de alimentare cu apa si epurare de la folosinta de apa aflata in supraveghere speciala.
    e) Stabileste programul de prelevari de probe si analize de laborator suplimentare, atat pentru folosinta de apa, cat si pentru laboratorul propriu, pentru a-l supune aprobarii Comisiei de supraveghere speciala. Acest program poate fi modificat pe parcurs, in functie de situatia concreta existenta in diverse etape de aplicare a regimului de supraveghere speciala, o data cu realizarea si punerea in functiune a unor instalatii noi, modificate sau reparate, din cadrul fluxului de epurare a apelor uzate, dar nu la mai putin de sase luni.
    f) Convoaca membrii Comisiei de supraveghere speciala ce se constituie cu aceasta ocazie, pentru prima intalnire tehnica de analiza.
    g) Periodic, in functie de conditiile concrete ale fiecarui utilizator de apa aflat in regim de supraveghere speciala, dar nu mai mult de trei luni, convoaca intalnirea membrilor Comisiei de supraveghere speciala pentru a analiza: stadiul realizarii programelor stabilite, stadiul realizarii studiului de solutie, programul de actiune pentru etapa urmatoare, inclusiv propuneri noi de imbunatatire a situatiei existente pe fluxul tehnologic al apei, de la captare pana la epurare.
    h) La toate intalnirile Comisiei de supraveghere speciala se incheie proces-verbal.
    i) Pe durata regimului de supraveghere speciala conducerea agentului economic supravegheat are obligatia de a participa activ la actiunile intreprinse, in cadrul supravegherii speciale, de a asigura, cu prioritate, resursele materiale, mijloacele si personalul de conceptie si executie necesar pentru realizarea obiectivelor regimului de supraveghere speciala, de reducere la parametrii autorizati ai apelor uzate evacuate in emisar.
    j) In perioada de regim de supraveghere speciala se vor realiza proiectele solicitate in studiul de solutie si programele stabilite la intalnirile tehnice de analiza ale Comisiei de supraveghere speciala realizate anterior.
    Art. 10
    Prima intalnire tehnica de analiza va avea loc la sediul utilizatorului de apa supravegheat si va avea urmatorul program de desfasurare:
    a) prezentarea membrilor Comisiei de supraveghere speciala;
    b) deplasare in teren de-a lungul intregului flux tehnologic al apei;
    c) prezentarea de catre filiala teritoriala a R.A.A.R. a documentelor ce au stat la baza instituirii regimului de supraveghere speciala, precum si a programului de prelevari de probe si de analize de laborator suplimentare, inclusiv a unui program de actiune pentru viitor;
    d) discutii si analize tehnice pe marginea materialelor prezentate si propuneri la prima vedere pentru imbunatatirea materialelor si a situatiei existente;
    e) aprobarea programelor si a responsabilitatilor.
    Art. 11
    La intrunirea comisiei, aprobarea documentelor si hotararilor se accepta numai cu acordul a cel putin 2/3 din numarul celor prezenti si numai atunci cand participa cel putin 2/3 din numarul total de membri. Aceste date trebuie sa apara obligatoriu in procesul-verbal al intrunirii de analiza. Documentele si documentatiile se pastreaza la filiala teritoriala a R.A.A.R.
    Art. 12
    Semestrial se va intocmi un raport al activitatii de supraveghere speciala elaborat de comisie, raport care va fi aprobat in plen de catre comisie si transmis la Comitetul de bazin, la Regia Autonoma "Apele Romane" si la Inspectia de Stat a Apelor, pentru a fi adus la cunostinta secretarului de stat de resort din Ministerul Apelor Padurilor si Protectiei Mediului.
    Art. 13
    Presedintele Comisiei de supraveghere speciala conduce intalnirile de analiza de pe pozitia de moderator.
    Vicepresedintele detine prerogativele presedintelui, in lipsa acestuia, iar cand presedintele este prezent participa la dezbateri de pe pozitia oricarui membru. Directorul filialei teritoriale poate suplini pe vicepresedinte in lipsa acestuia.
    Art. 14
    Membrii Comisiei de supraveghere speciala au urmatoarele atributii:
    a) prezinta propuneri oficiale ale institutiilor pe care le reprezinta;
    b) prezinta propuneri tehnice personale cu privire la situatia existenta si de viitor a agentului economic supravegheat;
    c) analizeaza si aproba programul propus de proiectant in cadrul "studiului de solutie" si propune masuri de imbunatatire, daca este cazul, in vederea aplicarii acestuia in cele mai bune conditii. Se va avea in vedere urmarirea pe parcurs a realizarii la timp si in bune conditii a acestui program aprobat;
    d) analizeaza propunerile proiectantului tehnolog privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor;
    e) participa la verificarea in teren a situatiei existente si a punerii in aplicare a programelor stabilite, in comun, pe etape;
    f) avizeaza documentatiile ce se analizeaza in cadrul comisiei;
    g) semneaza procesul-verbal intocmit cu ocazia fiecarei intruniri.

    III. Procedura de incetare a regimului de supraveghere speciala

    Art. 15
    In momentul in care s-a realizat si pus in functiune intregul proces tehnologic proiectat in studiul de solutie definitiva, iar indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in emisar se incadreaza in limitele prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor pe o perioada de cel putin 30 de zile, filiala teritoriala a Regiei Autonome "Apele Romane" propune comisiei de supraveghere speciala incetarea regimului de supraveghere speciala. La analiza acestei propuneri comisia de supraveghere speciala incheie un proces-verbal, din care rezulta aprobarea si justificarea necesara.
    Art. 16
    Pentru incetarea regimului de supraveghere speciala, propunerea de incetare impreuna cu un program de obiective pe care trebuie sa le aiba in vedere utilizatorul de apa supravegheat dupa incetarea regimului de supraveghere speciala si cu procesul-verbal se inainteaza Comitetului de bazin pentru analiza si aviz. Acesta trebuie sa-si dea avizul in termen de 30 de zile. In cazul in care nu se avizeaza favorabil, Comitetul de bazin inapoiaza, in termenul mentionat, documentele primite si cu solicitarea mentinerii regimului de supraveghere speciala, pe o perioada anume stabilita, inclusiv cu justificarea acestei solicitari.
    Art. 17
    In cazul avizului favorabil, Comitetul de bazin, transmite Regiei Autonome "Apele Romane" propunerea de incetare a regimului de supraveghere speciala, impreuna cu obiectivele ce trebuie avute in vedere de catre utilizatorul de apa supravegheat dupa incetarea supravegherii speciale si procesul-verbal al Comisiei de supraveghere speciala avizate favorabil. R.A.A.R. intocmeste cererea de incetare a regimului de supraveghere speciala pe care o semneaza si o inainteaza in termen de 15 zile de la primirea propunerii, Inspectiei de Stat a Apelor pentru contrasemnare (vezi anexa nr. 1.f) impreuna cu programul de obiective mentionat mai sus.
    Inspectia de Stat a Apelor, in termen de 15 zile de la primirea cererii, verifica documentele si ultimele rezultate ale analizelor de calitate a apelor uzate, dupa care supune aprobarii conducerii Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cererea de incetare a regimului de supraveghere speciala si programul cu obiective de viitor pentru utilizatorul de apa supravegheat.
    Art. 18
    Dupa aprobarea cererii de incetare a regimului de supraveghere speciala, Inspectia de Stat a Apelor aduce la cunostinta Regiei Autonome "Apele Romane", utilizatorului de apa supravegheat si Comitetului de bazin "Incetarea regimului de supraveghere speciala", transmitand cu aceasta ocazie si obiectivele ce trebuie avute in vedere in continuare de catre utilizatorul de apa in cauza, dupa incetarea supravegherii speciale.
    Cu aceeasi ocazie se face cunoscut tuturor partilor ca activitatea de gospodarire cantitativa si calitativa a apelor la unitatea in cauza continua sa fie urmarita de catre autoritatile de gospodarire a apelor, in mod obisnuit, in conformitate cu reglementarile in vigoare, inclusiv modul de realizare a obiectivelor de viitor dupa incetarea regimului de supraveghere speciala.


    ANEXA 1 a)

                           TEMATICA
pentru prezentarea situatiei existente din punct de vedere al gospodaririi cantitative si calitative a apelor la agentul economic, in scopul justificarii necesitatii si oportunitatii instituirii regimului de supraveghere speciala

    1. Denumirea unitatii.
    2. Adresa si date de identificare a unitatii.
    3. Ramura economica de care apartine unitatea.
    4. Reglementarea folosintei din punct de vedere al gospodaririi apelor, indicatorii de calitate prevazuti si conditii suplimentare impuse prin autorizatie.
    5. Capacitati de productie:
    a) instalate;
    b) in functiune.
    6. Regimul de functionare a complexului de instalatii pentru productia de baza.
    7. Sistemul de alimentare cu apa:

    CAPTARE
    a) pentru apa potabila;
    b) pentru apa industriala, inclusiv sistemul de recirculare a apei.

    ADUCTIUNE SI DISTRIBUTIE
    8. Modul de folosire a apei:
    a) volume de apa contractate;
    b) volume de apa efectiv folosite;
    c) functionarea retelei de aductiune si distributie;
    d) gradul de recirculare a apei, prevazut prin proiect si realizat efectiv in ultimii ani;
    e) debitmetria de exploatare.

    EPURARE
    9. Epurarea apelor uzate in statii si instalatii de epurare:
    a) colectarea si transportul apelor reziduale pana la statia de epurare;
    b) capacitate de epurare pe trepte de epurare (l/s);
    c) trepte de epurare, existenta si starea instalatiilor existente in aceste trepte de epurare, vechimea acestora si gradul de uzura;
    d) eficienta globala a epurarii, realizata efectiv si pe trepte de epurare;
    e) colectarea si evacuarea apelor pluviale;
    f) deficiente constatate in exploatarea instalatiilor existente de epurare, inclusiv pierderi pe la armaturi si conducte, a barajelor, digurilor si sistemelor de drenaj;
    g) existenta iazurilor de avarii, vechimea si starea acestora, existenta programelor de urmarire a comportarii acestora in timp;
    h) foraje de observatie existente si functionarea acestora, puturi piezometrice existente si aflate in functiune;
    10. Depozitarea deseurilor, slamurilor, cenusilor:
    a) capacitatea totala a depozitelor de deseuri, din care ocupata si ramasa in functiune;
    b) pozitia depozitelor fata de cursurile naturale de apa;
    c) starea depozitelor, inclusiv solutia de impermeabilizare existenta;
    d) modul de exploatare a acestora;
    e) deficiente constatate in exploatarea depozitelor de deseuri;
    f) existenta programului de urmarire in timp a impactului acestora asupra mediului.

    EVACUARE
    11. Sistemul de evacuare a apelor uzate in receptori, indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate efectiv, pentru fiecare descarcare in parte in receptori, inclusiv indicatorii de calitate nespecificati in autorizatie si care se vor compara cu indicatorii prevazuti in actele normative in vigoare.
    12. Realizarea conditiilor impuse suplimentar prin autorizatie.
    13. Existenta programului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, analiza critica a acestuia, dotarea prevazuta si cea existenta pentru depoluare sau pentru retinerea poluantului in caz de avarii, situatia poluarilor accidentale care au avut loc in ultimii 3-5 ani, caracteristicile acestora si modul de rezolvare, inclusiv pagubele inregistrate.
    14. Laboratoare proprii ale agentului economic:
    a) existenta si dotarea acestora;
    b) modul de tinere a evidentei rezultatelor analizelor si al interpretarii acestora.
    15. Influenta apelor uzate evacuate de agentul economic asupra calitatii apei din cursul de apa receptor.
    16. Necesitatea si oportunitatea instituirii regimului de supraveghere speciala.


    ANEXA 1 b)

    Comitetul de bazin
    ..................
        (denumire)

                          AVIZ Nr.

    In baza solicitarii Regiei Autonome "Apele Romane",
filiala teritoriala ................. transmisa cu adresa
nr. ...... din .......... de a se institui regim de
supraveghere speciala, privind gospodarirea cantitativa si
calitativa a apelor, la folosinta de apa ...................
ce apartine utilizatorului de apa ...................... din
                                         (denumire)
localitatea ...................... judetul .................
                   (adresa)
in temeiul art. 58(3) din Legea apelor nr. 107/1996,
Comitetul de bazin ............. analizand documentatia care
a stat la baza solicitarii a hotarat in sedinta din ziua
de ............... sa acorde

                      AVIZ FAVORABIL
    pentru instituirea regimului de supraveghere speciala

    cu urmatoarele conditii:
..........................................................
..........................................................
..........................................................

    Director executiv,                     Secretar,
  ......................                 .............


    ANEXA 1 c)

 REGIA AUTONOMA                          Se aproba
 "Apele Romane"                  SECRETAR DE STAT M.A.P.P.M.

                    CERERE
        de instituire a regimului de supraveghere
      speciala la utilizatorul de apa .............
          pentru folosinta de apa ........... din
           localitatea ......... jud. .........

    Urmare a solicitarii filialei teritoriale ..............
din cadrul Regiei Autonome "Apele Romane" nr. .......... din
..............   si analizand documentatia de justificare a
necesitatii si oportunitatii instituirii regimului de
supraveghere speciala a folosintei de apa ..................
de la utilizatorul de apa ............. din localitatea ....
                           (denumire)
jud. ............. si pe care o anexam, va rugam sa aprobati

                   INSTITUIREA REGIMULUI DE
          SUPRAVEGHERE SPECIALA DIN PUNCT DE VEDERE AL
         GOSPODARIRII CANTITATIVE SI CALITATIVE A APELOR

    incepand cu data de ...........

           Director general,          Director tehnic,
       .......................     .......................


                            De acord
                     Inspector de stat sef,
                  ...........................


    ANEXA 1 d)

                           COMPONENTA
               Comisiei de supraveghere speciala

  1. PRESEDINTE     - Inspector de specialitate delegat din
                      partea Inspectiei de Stat a Apelor
  2. VICEPRESEDINTE - Expert delegat din partea R.A.A.R.
  3. MEMBRI:
     a) Delegatul conducerii filialei bazinale a R.A.A.R.
        care este si delegatul Comitetului de bazin;
     b) un delegat al filialei teritoriale a R.A.A.R.
        responsabil cu supravegherea speciala a
        utilizatorului de apa respectiv, avand si calitatea
        de secretar al comisiei;
     c) un delegat al consiliului judetean;
     d) un delegat al administratiei publice locale;
     e) un delegat al Agentiei de protectie a mediului;
     f) un delegat al proiectantului de specialitate pentru
        productia de baza a utilizatorului de apa
        supravegheat;
     g) un delegat al proiectantului tehnolog ce va realiza
        studiul de solutie;
     i) trei delegati ai utilizatorului de apa supravegheat
        din care directorul sau seful sectorului de
        protectia mediului, seful statiei de epurare si
        seful laboratorului de analize al utilizatorului de
        apa supravegheat.


    ANEXA 1 e)

                 TEMA PENTRU STUDIUL DE SOLUTIE
       necesar pentru perioada de regim de supraveghere
                            speciala

    CONTINUTUL STUDIULUI
    Studiile vor fi intocmite separat pentru fiecare obiectiv poluator si vor cuprinde elementele expuse in continuare.
    1. Necesitatea si oportunitatea studiului. Date generale de identificare.
    2. Prezentarea generala a obiectivului.
    a) Denumire, adresa, ramura de activitate.
    b) Capacitati de productie instalate si in functiune si regimul de functionare.
    c) Indicatorii cadastrali de identificare.
    d) Reglementarile activitatii, din punct de vedere al gospodaririi apelor (aviz si autorizatie de gospodarirea apelor).
    e) Sistemul de alimentare cu apa, gradul de recirculare estimat si realizat, volumul contractat.
    f) Sistemul de canalizare si epurare a apelor uzate, ca si acela de depozitare a deseurilor (debite, trepte de epurare, capacitati de depozitare a reziduurilor si deseurilor).
    g) Sistemul de evacuare a apelor uzate, indicatorii de calitate a apelor uzate (epurate sau brute) evacuate in receptori si eficienta globala (proiectata si realizata) cu ajutorul indicatorilor de calitate a apei din receptori.
    h) Deficiente constatate in exploatarea instalatiilor de epurare si depozitare a reziduurilor.
    i) Foraje piezometrice de observatie si functionarea lor.
    j) Efectul apelor uzate (epurate sau nu) asupra receptorilor.
    k) Posibilitatile de producere a deversarilor accidentale poluante, efecte in aval, frecventa lor si evaluarea pagubelor inregistrate, in concordanta cu "metodologia de intocmire a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa".
    l) Programul existent de prevenire si neutralizare a poluarilor accidentale, dotari si eficienta.
    Aceste date sunt prezentate succint, fiind preluate din documentatia de justificare a instituirii regimului de supraveghere speciala.
    3. Solutii de reabilitare sau crestere a eficientei instalatiilor de epurare, reparatii, retehnologizari, completari pe fluxul de epurare), corelate cu procesul tehnologic de fabricatie.
    In studiu se vor prezenta:
    a) masuri preliminare pentru imbunatatirea parametrilor de calitate a apei pe fluxul de epurare existent, estimate in corelatie cu nivelul potentialului economic propriu al poluatorului, ce isi are rolul pana la realizarea si punerea in functiune a solutiei tehnologice de baza, numita solutie provizorie;
    b) solutia de baza cu masuri si investitii de retehnologizare pentru asigurarea incadrarii in standarde a calitatii apelor epurate, numita solutie finala.
    3.1 Masurile preliminare din cadrul solutiei provizorii se definesc prin:
    a) interventii de completare si reparare sau inlocuire a unor parti a echipamentului existent, atat in circuitul apei curate (potabila sau industriala), cat si in cel de canalizare si la statia de epurare, in functie de posibilitatile financiare ale agentului economic;
    b) utilizarea de reactivi noi cu eficienta sporita;
    c) propuneri pentru realizarea exploatarii corecte a instalatiilor;
    d) propuneri de organizare, dotare si amplasare a unor instalatii in vederea combaterii poluarilor accidentale.
    3.2 Solutia de baza, finala, va contine:
    a) propunerile privind imbunatatirile necesare in circuitul apei curate (inlocuiri de conducte si echipamente inclusiv pe traseul de recirculare);
    b) propuneri privind optimizarea epurarii prin completarea sau modificarea fluxului de epurare, cu inlocuirea unor utilaje si dispozitive de conceptie moderna si cu fiabilitate marita;
    c) estimarea indicatorilor pentru apele uzate epurate, dupa aplicarea solutiei propuse, care sa se incadreze in indicatorii reglementati;
    d) propuneri de organizare, dotare si de amplasare a instalatiilor in vederea combaterii efectelor accidentale.
    3.3 Concluzii si recomandari
    Acest capitol va contine evaluarile privind subcapitolele 3.1 si 3.2 si estimarea indicatorilor apei uzate epurate in noua solutie.
    4. Propuneri de program pentru realizarea masurilor preliminare si a solutiei finale.
    Aceste propuneri trebuie luate in considerare in "programul de conformare".
    Programul de actiuni pe etape va contine:
    a) urmarirea realizarii masurilor preliminare;
    b) urmarirea posibilitatilor de proiectare si executie pentru solutia finala;
    c) alte masuri si responsabilitati.


    ANEXA 1 f)

    REGIA AUTONOMA                       Se aproba,
    "APELE ROMANE"               Secretar de stat M.A.P.P.M.


                            CERERE
        de incetare a regimului de supraveghere speciala
            la utilizatorul de apa ............../
      la folosinta de apa ........ din localitatea ........
                 judetul ...............

    Urmare a solicitarii Comisiei de supraveghere speciala,
la propunerea filialei RAAR ........ si cu avizul Comitetului
de bazin ............ de incetare a regimului de supraveghere
speciala la folosinta de apa .................... ce apartine
utilizatorului de apa ......... din localitatea .............
jud. ............., justificata in procesul-verbal anexat, va
rugam sa aprobati

             INCETAREA SUPRAVEGHERII SPECIALE
------------------------------------------------------------
    din punct de vedere al gospodaririi cantitative si
calitative a apelor la utilizatorul de apa ................/
folosinta de apa................ jud. ............, incepand
cu data de ............... .

           Director general,          Director tehnic,
       .......................     .......................


                            De acord
                     Inspector de stat sef,
                  ...........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 275/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 275 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu