Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5656 din 22 decembrie 2004

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 103 din  1 februarie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul educatiei si cercetarii,
                              Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

                                 METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in invatamantul preuniversitar posturile didactice se ocupa prin concurs.
    (2) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar (denumite in continuare unitati de invatamant particular) este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre conducerile unitatilor de invatamant particular, conform art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular se face pe baza de concurs cu probe scrise sau cu probe scrise si probe practice/orale, dupa caz, cu subiecte elaborate in conformitate cu programele specifice la specialitatea postului didactic vacant. Proba scrisa va cuprinde subiecte mixte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.
    (4) Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitatile de invatamant particular se va organiza in perioada stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    Art. 2
    (1) Posturile/catedrele didactice vacante vor fi publicate, cu respectarea stricta a Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar (denumit in continuare Centralizator).
    (2) Posturile/catedrele didactice vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor avea o viabilitate de cel putin 4 (patru) ani scolari.
    (3) La concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant particular au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu Centralizatorul.
    (4) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si cele care nu au obtinut definitivarea in invatamant, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) Candidatii care au obtinut la concurs minimum media 7 (sapte) se pot titulariza in ordinea descrescatoare a mediilor, pe posturi/catedre didactice vacante, in limita numarului de posturi/catedre din lista afisata pentru concurs.
    (6) Cadrul didactic titular, prezent la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant particular, care nu ocupa post/catedra, isi pastreaza calitatea de titular in unitatea de invatamant din care provine.
    Art. 3
    In cazul mediilor egale, obtinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, departajarea candidatilor, absolventi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii si media examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii liceelor pedagogice/scolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat/de absolvire a scolilor echivalente. Daca egalitatea se mentine, se aplica in ordine urmatoarele criterii:
    - domiciliul stabil in localitatea unde se afla postul vacant;
    - sot/sotie in invatamant;
    - grad didactic;
    - fiu/fiica in invatamant.
    Art. 4
    Datele de organizare si desfasurare a concursului sunt stabilite de conducerile unitatilor de invatamant particular, in perioada stabilita de Ministerul Educatiei si Cercetarii, dupa consultarea conducerii inspectoratului scolar. La data publicarii postului/catedrei didactic/didactice vacant/vacante, inspectoratul scolar va comunica Ministerului Educatiei si Cercetarii (Directia planificare, retea scolara si resurse umane) data programata pentru sustinerea concursului. Concursul va avea loc dupa cel putin 30 de zile de la publicarea in presa locala si centrala a posturilor/catedrelor didactice vacante pentru care unitatile de invatamant particular organizeaza concurs.

    CAP. 2
    Inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs

    Art. 5
    Cererile de inscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul unitatii scolare care organizeaza concursul. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Actele de studii se depun in copie legalizata, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de inscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care opteaza (o singura optiune). Comisia de organizare a concursului impreuna cu consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor.
    Art. 6
    (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante se pot inscrie la concurs absolventi de invatamant superior de lunga/scurta durata, care au inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi/catedre proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Pentru posturile didactice de educatoare proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Pentru posturile didactice de invatator/institutor, proba scrisa se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acesteia, dupa programa specifica pentru concursul national, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) a) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica se pot inscrie la concurs absolventi ai unei scoli postliceale sau absolventi ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata in domeniu, conform Centralizatorului.
    b) Pentru posturile didactice de pregatire/instruire practica, proba scrisa se sustine la disciplina cuprinsa in Centralizator.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice de educatoare/invatator/institutor din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul se desfasoara in doua zile consecutive si consta in sustinerea urmatoarelor probe: limba si literatura romana (in prima zi), limba si literatura materna (a doua zi). Nota pentru promovare se obtine din media aritmetica a celor doua probe, calculata cu trei zecimale. Notele pentru fiecare proba trebuie sa fie minimum 5 (cinci).
    Art. 7
    Pentru disciplinele socioumane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, profilul acestora se stabileste in functie de numarul dominant de ore, conform Centralizatorului.
    Art. 8
    Pentru ocuparea catedrelor didactice vacante, cu exceptia celor de limba si literatura romana, din unitati de invatamant si de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, precum si din unitatile/clasele/grupele cu predare partiala in limbile minoritatilor nationale (inclusiv pentru limba materna ori disciplinele predate in limba materna), concursul se sustine in limba materna, la solicitarea candidatului prin fisa de inscriere la concurs. Unitatea organizatoare asigura traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale.
    Art. 9
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant particular cu clase speciale de limbi moderne cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), clase cu profil de arte plastice, clase cu profil sportiv, precum si pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicala, informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii) si instruire practica, candidatii sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului/catedrei.
    (2) Proba practica se desfasoara cu cel putin 48 de ore inaintea probei scrise.
    (3) Pentru ocuparea catedrelor de educatie muzicala si a posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil artistic (specializarea muzica, coregrafie si arta actorului), proba practica se desfasoara conform anexei nr. 1.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 2.
    (5) Pentru ocuparea posturilor didactice de informatica, tehnologia informatiei, informatica-tehnologii asistate de calculator, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 3.
    (6) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practica, proba practica se desfasoara in specialitatea postului, conform anexei nr. 4.
    (7) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu profil de arte plastice, proba practica se desfasoara conform anexei nr. 5.
    (8) Pentru ocuparea posturilor didactice cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, candidatii vor sustine un test de cunoastere a limbii respective.
    (9) Rezultatul probei practice sau al testului se consemneaza prin "admis" sau "respins", aceasta proba fiind eliminatorie. Contestatiile la proba practica sau orala nu se admit, hotararea comisiei de concurs ramanand definitiva.

    CAP. 3
    Comisiile de concurs

    Art. 10
    (1) Coordonarea metodologica a concursului, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, este asigurata de Ministerul Educatiei si Cercetarii, iar organizarea concursului se realizeaza de unitatea de invatamant particular.
    (2) Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul unitatii de invatamant particular, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant particular;
    - membri - 2 profesori, cu gradul didactic I sau II din unitatea de invatamant particular;
    - secretar - un cadru didactic din unitatea de invatamant particular.
    (3) a) Proba practica se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant particular;
    - membri - 3 profesori de specialitate avand gradul didactic I sau II din unitatea de invatamant particular;
    - secretar - un cadru didactic din unitatea de invatamant particular.
    b) Evaluarea testului, pentru ocuparea posturilor didactice, cu predare in alta limba decat aceea in care candidatii si-au facut studiile, se va face de catre o comisie formata din:
    - presedinte - directorul unitatii de invatamant particular;
    - membri - 2 profesori de specialitate avand gradul didactic I sau II din unitatea de invatamant particular;
    - secretar - un cadru didactic din unitatea de invatamant particular.
    (4) In cazul in care unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs nu dispun de suficienti profesori cu gradul didactic I sau II, pentru organizarea comisiilor de concurs, conducerile unitatilor vor apela la inspectorii de specialitate si la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar.
    (5) In mod exceptional, pentru specializarile la care nu exista corespondent in reteaua invatamantului de stat sau particular, din comisie pot face parte ca membri specialisti in domeniile respective angajati ai agentilor economici.
    Art. 11
    Comisia de concurs are urmatoarele atributii:
    1. afiseaza lista posturilor didactice vacante cu viabilitate de 4 ani, cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare inscrierii;
    3. stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice;
    4. repartizeaza, nominal, candidatii in salile de concurs;
    5. intocmeste listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor scrise; numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au rude printre candidati (rude sau afini pana la gradul IV inclusiv). In acest sens, supraveghetorii vor depune o declaratie scrisa. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sala;
    6. asigura transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs, daca este cazul;
    7. verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
    8. asigura afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate specialitatile la care s-a dat concurs;
    9. verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;
    10. preda, sub semnatura, comisiilor de evaluare lucrarile candidatilor, insotite de un borderou pe specialitati, mentionand numarul lucrarilor si al paginilor acestora;
    11. intocmeste si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a mediilor;
    12. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura, comisiei de rezolvare a contestatiilor;
    13. raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului;
    14. dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor, in functie de postul didactic. Presedintele comisiei de concurs valideaza rezultatele finale si le comunica inspectoratului scolar.
    Art. 12
    Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor parasi incaperea unde a fost asigurata multiplicarea decat dupa o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de concurs, inainte de inceperea concursului, vor depune o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs pana la afisarea baremului de corectare. Nerespectarea confidentialitatii atrage sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.

    CAP. 4
    Desfasurarea concursului

    Art. 13
    (1) Lucrarea scrisa se desfasoara in ziua stabilita de fiecare unitate de invatamant particular care organizeaza concurs, incepand cu ora 9,00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 si cel mai tarziu la ora 8,30. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru.
    (2) Se interzice accesul in sala de concurs al candidatilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanta.
    (3) In vederea desfasurarii probelor scrise, va fi asigurata supravegherea fiecarei sali de catre 2 supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor prin buletinul/cartea de identitate sau pasaport.
    (4) Pe usa fiecarei sali vor fi afisate tabele nominale cuprinzand candidatii repartizati in sali si disciplina la care sustin concurs.
    (5) Responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cuprinzand candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile de examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
    (6) Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare, asigura numarul necesar de exemplare care se introduc in plicuri si se vor secretiza.
    (7) Presedintele comisiei de concurs impreuna cu secretarul comisiei distribuie la salile de concurs plicurile cu subiecte, astfel incat la ora 10,00 sa se poata desface in prezenta candidatilor.
    (8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra sau parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
    (9) Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    (10) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, un membru al comisiei de concurs, insotit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verifica daca toti candidatii au primit subiectul corespunzator specializarii/probei de concurs.
    (11) In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu vor discuta intre ei si nu vor rezolva subiectele.
    (12) Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si a oricaror alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise.
    (13) Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens.
    (14) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc.), vor fi sanctionate administrativ, civil sau penal.
    (15) Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati, in prezenta supraveghetorului de sala, dupa care se aplica stampila unitatii de invatamant particular care organizeaza concursul si semnatura presedintelui comisiei de concurs.
    (16) Dupa ce termina redactarea lucrarilor, candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z", de catre un supraveghetor, in fata candidatului.
    (17) Ciornele se predau separat, o data cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventualele contestatii. Ciornele se pastreaza, in arhiva unitatii de invatamant particular care organizeaza concursul, timp de un an.
    (18) La iesirea candidatilor din sala, acestia vor putea consulta baremele de corectare, la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    (19) Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba, supraveghetorii de sala vor preda comisiei de concurs lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    (20) Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, dupa caz, de catre comisia de concurs. Apoi acestea sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai tarziu de urmatoarea zi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul unitatii de invatamant particular unde s-a desfasurat concursul, cel mai tarziu dupa 3 zile de la sustinerea acestuia.
    (21) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de contestatii in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor.

    CAP. 5
    Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor

    Art. 14
    (1) Subiectele se elaboreaza de unitatea de invatamant particular, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Subiectele si baremele de evaluare sunt elaborate de catre comisia de elaborare a subiectelor, in dimineata concursului, si se vor prezenta la ora 7,00 presedintelui trei variante, din care se extrage una.
    (3) Comisia de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare se constituie la nivelul unitatilor de invatamant particular, la propunerea conducerii unitatii de invatamant particular, prin decizie a inspectoratului scolar, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - profesor/conferentiar universitar;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    (4) In mod exceptional, pentru specializarile la care nu exista corespondent in reteaua invatamantului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialisti in domeniile respective, angajati ai agentilor economici.
    Art. 15
    (1) Comisia de evaluare a lucrarilor se constituie la nivelul unitatilor de invatamant particular, la propunerea conducerii unitatii de invatamant particular, prin decizie a inspectoratului scolar, avand urmatoarea componenta:
    - presedinte - profesor/conferentiar universitar;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    (2) In mod exceptional, pentru specializarile la care nu exista corespondent in reteaua invatamantului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialisti in domeniile respective, angajati ai agentilor economici.
    (3) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de evaluare. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei de evaluare si este apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    (4) Presedintele comisiei de evaluare verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori, fie la subpuncte, fie la nota lucrarii. In aceasta situatie, cei 2 corectori vor reverifica impreuna lucrarea si vor acorda o noua nota care va fi inregistrata intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre corectori, lucrarea va fi recorectata de un al treilea corector, numit de inspectorul scolar general, la propunerea presedintelui comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 corectori.
    (5) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
    (6) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu mediile obtinute, se vor preda presedintelui comisiei de concurs.
    (7) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de evaluare deschide lucrarile in prezenta corectorilor si consemneaza mediile intr-un proces-verbal-tip, care cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si media obtinuta.
    (8) Evaluarea lucrarilor de concurs se va realiza intr-un interval ce nu poate depasi 48 de ore de la incheierea probei scrise.
    Art. 16
    Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare vor declara in scris ca vor pastra secretul subiectului. In cazul divulgarii subiectelor, vor suporta consecintele legii.

    CAP. 6
    Comisia de rezolvare a contestatiilor

    Art. 17
    Lucrarile pentru care s-au depus contestatii in termenul prevazut se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare.
    Art. 18
    (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi formata, in intregime, din alte cadre didactice decat cele din comisia de evaluare, este numita prin decizie a conducerii unitatii de invatamant particular si este formata din:
    - presedinte - profesor/conferentiar universitar;
    - membri - cate 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/metodisti ai inspectoratului scolar;
    - secretar - un cadru didactic.
    (2) In mod exceptional, pentru specializarile la care nu exista corespondent in reteaua invatamantului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialisti in domeniile respective, angajati ai agentilor economici, altii decat cei din comisia de evaluare.
    Art. 19
    (1) Recorectarea lucrarilor se face dupa instructiunile prevazute la cap. V, in termen de cel mult 24 de ore de la termenul limita de inregistrare a contestatiei. Nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor se considera admisa si definitiva, daca este o diferenta mai mare de cel mult 0,5 puncte intre nota initiala si cea finala (diferenta poate fi pozitiva sau negativa). Daca diferenta dintre nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota stabilita in urma evaluarii initiale este mai mica de 0,5 puncte, nota acordata de comisia de evaluare este definitiva. In situatia lucrarilor cu nota initiala cuprinsa intre 9,50 si 10,00, nota finala este cea atribuita la recorectare.
    (2) Hotararile comisiei de contestatii sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.
    (3) Daca diferenta dintre media stabilita de comisia de concurs si de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, directorul unitatii de invatamant particular este autorizat sa decida constituirea unei noi comisii de recorectare, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general si directorul unitatii de invatamant particular vor dispune, dupa caz, aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.
    Art. 20
    La toate etapele concursului participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de invatamant particular sau reprezentantul/reprezentantii salariatilor, stabilit/stabiliti de consiliul profesoral al unitatii de invatamant particular. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.

    CAP. 7
    Repartizarea pe posturi a candidatilor

    Art. 21
    Imediat dupa solutionarea tuturor contestatiilor, comisia concursului afiseaza la unitatile de invatamant particular listele finale, in ordinea descrescatoare a mediilor, pentru fiecare post didactic.
    Art. 22
    Validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica in scris inspectoratului scolar.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante in unitatile de invatamant particular, precum si plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante in unitatile de invatamant particular se fac de catre unitatea scolara care a organizat concursul.
    (2) Normarea activitatii si salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac in conformitate cu precizarile aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 24
    La organizarea/desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude ori afini pana la gradul IV inclusiv.
    Art. 25
    Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
    Art. 26
    Unitatile de invatamant particular care organizeaza concursul vor inainta inspectoratelor scolare tabele nominale cu cadrele didactice care s-au prezentat la concurs, cu rezultatele concursului si dosarele candidatilor admisi, in termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.
    Art. 27
    Pentru fiecare cadru didactic care, in urma concursului, ocupa postul/catedra vacant/vacanta, conducerea unitatii de invatamant particular va mentiona in tabelul care se inainteaza la inspectoratul scolar situatia incadrarii candidatului.
    Art. 28
    Presedintii comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrarilor si de rezolvare a contestatiilor poarta raspunderea principala pentru corectitudinea desfasurarii concursului, conform atributiilor specifice.
    Art. 29
    Presedintele comisiei de concurs si al celei de rezolvare a contestatiilor sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei metodologii si de corectitudinea desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante de catre candidatii cu studii corespunzatoare, precum si de transmiterea la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti a documentelor.
    Art. 30
    Nerespectarea prevederilor legale de catre persoanele implicate in organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitatile de invatamant preuniversitar din judetele-pilot atrage raspunderea administrativ-disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 31
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie

    A. Disciplina Educatie muzicala (pentru absolventii invatamantului superior de scurta durata si lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de cultura generala)

    a) Elaborarea unei unitati de invatare, in functie de nivelul de invatamant la care urmeaza sa predea candidatul, si prezentarea orala a acesteia;
    b) Analiza unei lucrari muzicale din repertoriul pentru copii si tineret.
    Analiza lucrarii va consta in:
    - descifrarea lucrarii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic si intonarea tuturor vocilor cursiv;
    - stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitura si intonarea ei;
    - analiza formei prin delimitarea unitatilor de insusire dupa auz (vocal) sau de citire instrumentala (repetate, contrastante etc.) si stabilirea formei in care se incadreaza lucrarea;
    - probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiratie, emisie, dictie) si stabilirea problemelor de frazare si expresivitate a textului muzical (evidentierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul si nuantele potrivite;
    - incadrarea lucrarii in opera compozitorului si a lucrarii in epoca din care face parte.
    Unitatea de invatare se alege de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    Precizare: Lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I - XII ale curriculumului de educatie muzicala.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o lucrare muzicala din repertoriul pentru copii si tineret. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul acestora.
    Evaluarea probelor a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    B. Educatie artistica specializata. Specializarile muzica, coregrafie si arta actorului (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scolile si liceele de arta)

    MUZICA INSTRUMENTALA, ARTA VOCALA (CANTO), MUZICA DE CAMERA, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:

    1. Muzica instrumentala/arta vocala/muzica de camera*), coregrafie

    *) Proba de recital pentru candidatii care opteaza pentru postul de profesor de muzica de camera va fi sustinuta la instrumentul absolvit.

    a) Elaborarea unui proiect de lectie: comisia de concurs va face public, cu 48 de ore inainte, repertoriul elevului/elevilor si nivelul de invatamant pe baza caruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei de concurs inainte de inceperea probei.
    b) Sustinerea proiectului de lectie (lectia de instrument/de muzica de camera/coregrafie/arta vocala); pe baza proiectului didactic prezentat, candidatii vor sustine ora de instrument/muzica de camera/coregrafie/arta vocala cu elevul/elevii nominalizat/nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 de minute.
    c) Proba de recital instrumental/vocal, ce va contine 3 lucrari la alegere: un studiu si doua lucrari diferite ca stil, caracter, forma, cel putin la nivelul programei de liceu.
    Proba de recital pentru coregrafie:
    Dans clasic:
    - 5 variatii clasice, din care comisia de concurs va indica prezentarea a 3 dintre ele.
    Dans contemporan/modern:
    - 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregatite de candidat.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) si coregrafie nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b) si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    2. Studii teoretice (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
    a) Elaborarea unui proiect de lectie care sa vizeze continuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale si prezentarea orala a acestuia.
    b)1. Citirea, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    b)2. Citirea, la prima vedere, la pian, a unui dicteu melodic si a unui dicteu armonic de 12 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate un solfegiu, un dicteu melodic si un dicteu armonic. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul lor.
    Proiectul de lectie se elaboreaza de catre candidat, conform programei, anterior probei.
    b)3. Armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate).
    b)4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiza armonica, a unor fragmente muzicale de 12 - 16 masuri din literatura universala si romaneasca.
    Comisia de concurs va pregati biletele de examen, fiecare cuprinzand cate o tema de armonizat si cate un fragment muzical. Numarul biletelor de examen va fi egal cu numarul candidatilor plus o patrime din numarul lor.
    c) Recunoasterea si comentarea unor lucrari din creatia universala si romaneasca; pe baza auditiei, candidatilor li se cere recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca), alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari pusa la dispozitia candidatilor de catre directiunea unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a), b)1 - b)4 si c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    3. Arta actorului (pentru absolventii invatamantului superior de lunga durata, catedre/posturi din scoli si licee de arta)
    a) Candidatul va elabora un set de exercitii de initiere actoriceasca in cadrul unei lectii cu 3 - 5 elevi.
    b) Lucrul pe text. Textul va fi la alegerea candidatului, din literatura (proza/poezie) universala sau romana. Asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant.
    Proba nu va depasi 30 de minute.
    Evaluarea probelor prevazute la lit. a) si b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".
    - La toate probele candidatii trebuie sa obtina calificativul "admis". Daca la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participa la probele urmatoare si este declarat respins.

    NOTA:
    1. Unitatile de invatamant la care candidatii vor sustine proba practica vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti. Pentru sustinerea probei practice inspectoratele scolare si unitatile de invatamant desemnate sa asigure desfasurarea probelor practice vor pregati si vor asigura toate conditiile necesare desfasurarii optime a acestora.
    2. Prezenta anexa este valabila pentru absolventii care opteaza pentru un post/catedra din scoli generale, licee de cultura generala, scoli si licee de arta, cu specializarile muzica, arta actorului si coregrafie, cu program integrat si suplimentar de arta.
    3. Candidatii care opteaza pentru ocuparea unui/unei post/catedre prevazut/prevazute la pct. 2 - Studii teoretice vor sustine toate probele prevazute la acest punct, indiferent daca postul/catedra prevede ore numai pentru una/doua dintre cele trei discipline.
    4. Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata si care au parcurs si absolvit si un modul de folclor pot preda si disciplina muzica vocala traditionala romaneasca (canto popular) din liceele de muzica (clasele IX - XII). Acestia vor sustine proba practica prevazuta la Educatie muzicala si o proba de recital vocal ce va consta in interpretarea a trei lucrari diferite, specifice genului, cu sau fara acompaniament, din zona de provenienta a candidatului. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    5. Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale si instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral ori Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educatie muzicala (adaptate dupa caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrarile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - scoli si licee de muzica. Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala.
    6. Candidatii absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, care au studiat si au absolvit un instrument sau au studiat si au absolvit un modul de instrument, pot preda si instrumentul respectiv la scolile si liceele de arta. Acestia vor putea sustine probele practice prevazute la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    Pentru aceasta categorie de candidati, proba scrisa va fi sustinuta conform programei de la Educatie muzicala specializata - Muzica instrumentala.
    7. Prezenta anexa este valabila si pentru candidatii apartinand minoritatilor nationale.

    ANEXA 2
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clasele speciale - limbi straine, cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia de concurs va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis" sau "respins".

    ANEXA 3
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Informatica
    Proba practica va consta din realizarea practica a subiectelor inscrise pe biletul de examinare.
    Biletul de examinare va contine 5 subiecte care trateaza:
    - o aplicatie in mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicatiei;
    - o aplicatie de baze de date (cap. 9 al programei):
        - se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea mediului FOX PRO;
    - utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):
        - se vor verifica abilitatile candidatului in utilizarea unui SO;
    - implementarea unei aplicatii de birotica (cap. 10 al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentarii;
    - utilizarea serviciilor retelei Internet (cap. 11* al programei):
        - se vor testa abilitatile candidatului in utilizarea serviciilor Internet.
    Proba practica nu va depasi 30 de minute pentru fiecare candidat.
    Evaluarea se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

    NOTA:
    1. Unitatile de invatamant si numarul acestora, unde candidatii vor sustine proba practica, vor fi stabilite de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
    2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile si pentru candidatii care vor opta pentru un post/catedra vacant/vacanta din palate si cluburi ale elevilor.

    ANEXA 4
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Instruire practica - maistri instructori
    1. Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sali de demonstratie din unitatile de invatamant, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanenta a membrilor acesteia.
    2. Proba practica consta in executarea unei lucrari/produs/serviciu/tehnici de ingrijire - conform profilului postului.
    3. Subiectele pentru proba practica se elaboreaza de comisia de examinare, in ziua examenului.
    4. Durata probei practice variaza intre 30 - 180 de minute pentru fiecare candidat, in functie de complexitatea lucrarii.
    5. Evaluarea probei practice se realizeaza pe baza unei fise de observatii, elaborata de comisia de examinare.
    6. Fisa de observatii va cuprinde urmatoarele criterii de evaluare:
    - amenajarea ergonomica a locului de munca;
    - respectarea normelor de igiena, de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
    - alegerea materialelor, produselor, instrumentelor si aparatelor necesare executarii lucrarii;
    - respectarea algoritmului de executie;
    - respectarea procesului tehnologic (operatiilor, fazelor, trecerilor, manuirilor, miscarilor);
    - finisarea, aspectul lucrarii/produsului/serviciului, tehnici de ingrijire;
    - atitudinea fata de client/pacient;
    - redactarea unui referat pentru probele de laborator.
    7. Evaluarea se face pe baza calificativului "admis" sau "respins".

    ANEXA 5
    la metodologie

                              PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante

    Disciplina Arte plastice
    Proba practica va consta dintr-un interviu prin care comisia de concurs va evalua:
    - pregatirea metodica, pe baza unui proiect didactic elaborat de candidat in fata comisiei, la alegere, din continuturile disciplinei Studiul compozitiei, disciplina fundamentala din cadrul curriculumului diferentiat, specific invatamantului de arte vizuale .................. 50 de puncte;
    - activitatea in specialitate, pe baza prezentarii unui portofoliu de activitate.
    Comisia de concurs va puncta fiecare manifestare artistica sau teoretica publicata, de nivel national, international sau local, precum si premiile anuale acordate de uniunile de creatie artistica sau filialele acestora din Romania, premiile internationale, initierea/participarea de/la proiecte nationale sau internationale, precum si orice contributie teoretica in domeniu, dupa cum urmeaza:
    - premii anuale acordate de uniunile de creatie sau filialele acestora, precum si premii internationale acordate de institutii culturale omoloage .................................................................. 40 de puncte;
    - participari la expozitiile anuale, bienale, trienale etc., nationale si internationale, creatii scenografice sau de costum de scena, lucrari de arta monumentala, proiecte de arhitectura realizate individual sau in colectiv, creatii omologate in diferite domenii ale designului, lucrari de restaurare certificate de comisii de specialitate, literatura de specialitate publicata etc. ............................................................. 30 de puncte;
    - coordonare de proiecte nationale sau internationale ........ 40 de puncte;
    - manifestari expozitionale individuale sau de grup:
        - in spatii administrate de muzee de arta ................ 40 de puncte;
        - in spatii administrate de uniuni de creatie ............ 30 de puncte;
        - in alte locatii ........................................ 20 de puncte;
    - manifestari expozitionale (jurizate) periodice sau ocazionale .................................................................. 30 de puncte;
    - alte manifestari expozitionale ocazionale (nejurizate) .................................................................. 20 de puncte;
    - participare in cadrul unor proiecte nationale sau internationale .................................................................. 20 de puncte;
      contributii teoretice in domeniu (articole publicate in presa, comunicari stiintifice, interventii in cadrul unor seminarii pe teme de specialitate etc.) .................................................................. 10 puncte.
    Pentru calificativul admis candidatul va trebui sa obtina minimum 70 de puncte.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5656/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5656 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu