E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 565 din 21 aprilie 2000

privind documentatia necesara contribuabililor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 11 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 23 si ale art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, denumita in continuare ordonanta, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin prezentul ordin si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
    Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutive.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
    a) operatiuni de export;
    b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
    c) operatiuni de import-export si care au de primit diferente rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    Art. 2
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care solicita rambursarea acesteia, trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial cererea de rambursare, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, precum si decontul de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, ultimele trei deconturi de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat.
    Art. 3
    Documentatia necesara in vederea verificarii, analizarii si aprobarii rambursarii diferentei de taxa pe valoarea adaugata va cuprinde:
    3.1. contractul de societate sau statutul societatii ori actul constitutiv al persoanei juridice, din care sa rezulte ca operatiunile efectuate de contribuabil se incadreaza in obiectul de activitate;
    3.2. jurnalele de vanzare, respectiv de cumparare, in care sunt inregistrate operatiunile pentru care se solicita rambursarea;
    3.3. facturi fiscale si alte documente specifice, aprobate conform legii, legal intocmite, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata;
    3.4. documentele de plata a contravalorii bunurilor sau serviciilor inscrise in documentele din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.5. declaratiile vamale de import inregistrate la organul vamal sau actul constatator emis de acesta, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.6. documentele de plata a taxei pe valoarea adaugata inscrise in declaratia vamala de import sau in actul constatator;
    3.7. copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor sau prestatorilor, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii, pentru care valoarea taxei pe valoarea adaugata inscrisa intr-o factura fiscala este mai mare de 20 milioane lei;
    3.8. documentele care atesta efectuarea exportului de bunuri, livrarea de carburanti si/sau prestarea de servicii, care beneficiaza de cota zero conform prevederilor art. 17 lit. B. a) - j) din ordonanta. In functie de natura operatiunilor efectuate se vor solicita, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) factura externa sau, dupa caz, copie de pe factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii in valuta a bunurilor exportate;
    e) factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare, in lei si in valuta, cu mentiunea "cota zero";
    f) copie de pe documentul de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare, in care la rubricile referitoare la locul de incarcare, predare-expeditie se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    g) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de unitatea vamala, in care la rubrica 27 se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    h) contractul incheiat cu unitatea exportatoare, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii bunurilor exportate;
    i) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte produsele, cantitatile, contribuabilul din tara la care se face livrarea, precum si termenul pentru justificarea exportului, cu declaratiile vamale de export vizate de autoritatea vamala;
    j) copie de pe declaratia vamala de export pe care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
    k) factura fiscala emisa de comitent, pe care este inscrisa "cota zero de T.V.A.", cu mentiunea export in comision;
    l) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    m) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    n) polita de asigurare si/sau de reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie;
    o) documentul specific de transport;
    p) contractul incheiat cu unitatea exportatoare prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii serviciilor prestate;
    q) documente prezentate de exportatori, din care sa rezulte ca serviciile prestate sunt legate direct de exportul bunurilor;
    r) contractul extern din care sa rezulte ca exportul se deruleaza in sistem barter, precum si termenul la care se va efectua importul in compensatie;
    s) licenta de transport, licenta de executie pentru curse regulate de calatori, caietul de sarcini, foaia de parcurs, scrisoarea de transport sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de agentul vamal;
    t) documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care sa ateste ca bunurile au fost efectiv introduse la bordul navei sau al aeronavei;
    u) comanda si/sau contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor;
    v) documente care atesta ca agentii de nave, marfa si/sau containere ii reprezinta pe armatori;
    3.9. facturile externe sau, dupa caz, documentele de plata ale prestatorului extern, aferente serviciilor pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, precum si documentele care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni;
    3.10. orice documente pe care organele fiscale le considera necesare pentru justificarea sumelor solicitate la rambursare.
    Art. 4
    Organele fiscale teritoriale vor verifica determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata colectate, precum si a celei deductibile, prin verificarea documentelor justificative, urmarind in acelasi timp si corectitudinea cotelor de taxa pe valoarea adaugata practicate.
    In situatia in care contribuabilii realizeaza si operatiuni scutite, organele fiscale vor verifica corectitudinea determinarii pro ratei.
    Cu ocazia verificarii, contribuabilii sunt obligati sa justifice ca bunurile sau prestarile de servicii achizitionate sunt destinate nevoilor firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Art. 5
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de rambursarea efectiva a taxei pe valoarea adaugata numai pentru suma aferenta facturilor platite, total sau partial, furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii, din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila.
    In vederea solutionarii cererilor de rambursare organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor determina taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate furnizorilor;
    b) din suma de rambursat rezultata din ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, corectata cu eventualele diferente rezultate in urma verificarii prevazute la art. 4, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate, determinandu-se astfel taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate;
    c) vor restitui suma taxei pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, determinata potrivit lit. b), in cazul in care contribuabilul nu a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta;
    d) vor restitui diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate si suma compensata, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mica decat taxa aferenta facturilor achitate;
    e) nu vor proceda la rambursare conform art. 23 alin. 4 din ordonanta, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mare sau egala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate.
    Art. 6
    Pentru cererile de rambursare a diferentei de taxa pe valoarea adaugata ale contribuabililor care au in subordine unitati tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
    a) vor solicita organelor fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile respective sa efectueze verificarea documentelor prevazute la art. 3. Acestea au obligatia sa efectueze verificarea si sa transmita procesul-verbal de control in termen de 15 zile de la data solicitarii;
    b) pe baza verificarilor efectuate la sediul unitatii centrale si a centralizarii proceselor-verbale transmise de organele fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile unitatii centrale vor solutiona cererile de rambursare conform prevederilor art. 5.
    Art. 7
    Contribuabilii care au beneficiat de rambursare, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile art. 23 alin. 3 din ordonanta, pot solicita efectuarea unei noi rambursari, daca timp de 3 luni consecutive - altele decat cele avute in vedere la rambursarea anterioara - din deconturile depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa pe valoarea adaugata de rambursat.
    Pentru rambursarea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rezultate din deconturile intocmite pentru lunile ianuarie si februarie 2000 sunt aplicabile prevederile legale in vigoare in perioada respectiva.
    Art. 8
    Rambursarea taxei pe valoarea adaugata se va efectua tinandu-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    In cazul in care organele de control propun, in urma verificarii, aprobarea rambursarii partiale a taxei pe valoarea adaugata sau respingerea cererii, acestea vor mentiona in actul de control intocmit motivele si cauzele care determina situatia respectiva.
    Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere pe cheltuieli sau in decontul lunii urmatoare a sumelor neadmise la rambursare, in functie de cauze.
    Art. 10
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

   ________
 /  ROMANIA \
|    _____   |
|   | M.F.|  |              TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
|   |_____|  |
|            |                CERERE DE RAMBURSARE
| MINISTERUL |
| FINANTELOR |
 \__________/
 _____________________________________________________________________________
|                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     |
|   CODUL FISCAL AL PLATITORULUI     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |
|                                                                             |
|   DENUMIREA CONTRIBUABILULUI ............................................   |
|                                                                             |
|   Localitatea ....................., str. ...................... nr. ....   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Solicit rambursarea sumei de ................................, rezultata din decontul/deconturile aferente lunii/lunilor ................, anul ........., in contul nr. ............................, deschis la ......................... .
    Contribuabilul se afla in situatia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din urmatoarele motive:
                                                     _
    1. Realizeaza activitate de export              |_|
                                                     _
    2. Se afla in perioada de realizare a           |_|
       investitiilor de unitati productive noi,
       pana la punerea in functiune
                                                     _
    3. Are de primit diferente rezultate din        |_|
       actele constatatoare intocmite de
       organele vamale
                                                     _
    4. Alte cauze                                   |_|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                        |
|_____________________________________________________________________________|
|Se aproba rambursarea sumei de .................... | Organul fiscal ....... |
|Nu se aproba rambursarea sumei de*) ............... | codul ................ |
|Suma de reportat din decontul lunii urmatoare ..... | Numarul de inregistrare|
|Numele persoanei care aproba rambursarea .......... | ...................... |
|Functia ..... Semnatura ... Data (ZZ/LL/AA) ../../..| Data depunerii         |
|                                                    | (ZZ/LL/AA) .../.../... |
|                                                    | Primit                 |
|____________________________________________________|________________________|
    *) Sumele pentru care nu s-a aprobat rambursarea, precum si sumele de reportat din decontul lunii urmatoare vor fi justificate prin actul de control incheiat in urma verificarii efectuate in baza art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.

                                                         M.F. cod 14.13.03.02
                                       Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 565/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 565 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 565/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu