E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 565 din 21 aprilie 2000

privind documentatia necesara contribuabililor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 11 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 23 si ale art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, denumita in continuare ordonanta, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin prezentul ordin si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
    Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutive.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
    a) operatiuni de export;
    b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
    c) operatiuni de import-export si care au de primit diferente rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    Art. 2
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care solicita rambursarea acesteia, trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial cererea de rambursare, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, precum si decontul de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, ultimele trei deconturi de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat.
    Art. 3
    Documentatia necesara in vederea verificarii, analizarii si aprobarii rambursarii diferentei de taxa pe valoarea adaugata va cuprinde:
    3.1. contractul de societate sau statutul societatii ori actul constitutiv al persoanei juridice, din care sa rezulte ca operatiunile efectuate de contribuabil se incadreaza in obiectul de activitate;
    3.2. jurnalele de vanzare, respectiv de cumparare, in care sunt inregistrate operatiunile pentru care se solicita rambursarea;
    3.3. facturi fiscale si alte documente specifice, aprobate conform legii, legal intocmite, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata;
    3.4. documentele de plata a contravalorii bunurilor sau serviciilor inscrise in documentele din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.5. declaratiile vamale de import inregistrate la organul vamal sau actul constatator emis de acesta, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.6. documentele de plata a taxei pe valoarea adaugata inscrise in declaratia vamala de import sau in actul constatator;
    3.7. copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor sau prestatorilor, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii, pentru care valoarea taxei pe valoarea adaugata inscrisa intr-o factura fiscala este mai mare de 20 milioane lei;
    3.8. documentele care atesta efectuarea exportului de bunuri, livrarea de carburanti si/sau prestarea de servicii, care beneficiaza de cota zero conform prevederilor art. 17 lit. B. a) - j) din ordonanta. In functie de natura operatiunilor efectuate se vor solicita, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) factura externa sau, dupa caz, copie de pe factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii in valuta a bunurilor exportate;
    e) factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare, in lei si in valuta, cu mentiunea "cota zero";
    f) copie de pe documentul de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare, in care la rubricile referitoare la locul de incarcare, predare-expeditie se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    g) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de unitatea vamala, in care la rubrica 27 se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    h) contractul incheiat cu unitatea exportatoare, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii bunurilor exportate;
    i) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte produsele, cantitatile, contribuabilul din tara la care se face livrarea, precum si termenul pentru justificarea exportului, cu declaratiile vamale de export vizate de autoritatea vamala;
    j) copie de pe declaratia vamala de export pe care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
    k) factura fiscala emisa de comitent, pe care este inscrisa "cota zero de T.V.A.", cu mentiunea export in comision;
    l) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    m) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    n) polita de asigurare si/sau de reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie;
    o) documentul specific de transport;
    p) contractul incheiat cu unitatea exportatoare prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii serviciilor prestate;
    q) documente prezentate de exportatori, din care sa rezulte ca serviciile prestate sunt legate direct de exportul bunurilor;
    r) contractul extern din care sa rezulte ca exportul se deruleaza in sistem barter, precum si termenul la care se va efectua importul in compensatie;
    s) licenta de transport, licenta de executie pentru curse regulate de calatori, caietul de sarcini, foaia de parcurs, scrisoarea de transport sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de agentul vamal;
    t) documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care sa ateste ca bunurile au fost efectiv introduse la bordul navei sau al aeronavei;
    u) comanda si/sau contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor;
    v) documente care atesta ca agentii de nave, marfa si/sau containere ii reprezinta pe armatori;
    3.9. facturile externe sau, dupa caz, documentele de plata ale prestatorului extern, aferente serviciilor pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, precum si documentele care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni;
    3.10. orice documente pe care organele fiscale le considera necesare pentru justificarea sumelor solicitate la rambursare.
    Art. 4
    Organele fiscale teritoriale vor verifica determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata colectate, precum si a celei deductibile, prin verificarea documentelor justificative, urmarind in acelasi timp si corectitudinea cotelor de taxa pe valoarea adaugata practicate.
    In situatia in care contribuabilii realizeaza si operatiuni scutite, organele fiscale vor verifica corectitudinea determinarii pro ratei.
    Cu ocazia verificarii, contribuabilii sunt obligati sa justifice ca bunurile sau prestarile de servicii achizitionate sunt destinate nevoilor firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Art. 5
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de rambursarea efectiva a taxei pe valoarea adaugata numai pentru suma aferenta facturilor platite, total sau partial, furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii, din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila.
    In vederea solutionarii cererilor de rambursare organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor determina taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate furnizorilor;
    b) din suma de rambursat rezultata din ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, corectata cu eventualele diferente rezultate in urma verificarii prevazute la art. 4, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate, determinandu-se astfel taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate;
    c) vor restitui suma taxei pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, determinata potrivit lit. b), in cazul in care contribuabilul nu a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta;
    d) vor restitui diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate si suma compensata, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mica decat taxa aferenta facturilor achitate;
    e) nu vor proceda la rambursare conform art. 23 alin. 4 din ordonanta, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mare sau egala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate.
    Art. 6
    Pentru cererile de rambursare a diferentei de taxa pe valoarea adaugata ale contribuabililor care au in subordine unitati tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
    a) vor solicita organelor fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile respective sa efectueze verificarea documentelor prevazute la art. 3. Acestea au obligatia sa efectueze verificarea si sa transmita procesul-verbal de control in termen de 15 zile de la data solicitarii;
    b) pe baza verificarilor efectuate la sediul unitatii centrale si a centralizarii proceselor-verbale transmise de organele fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile unitatii centrale vor solutiona cererile de rambursare conform prevederilor art. 5.
    Art. 7
    Contribuabilii care au beneficiat de rambursare, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile art. 23 alin. 3 din ordonanta, pot solicita efectuarea unei noi rambursari, daca timp de 3 luni consecutive - altele decat cele avute in vedere la rambursarea anterioara - din deconturile depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa pe valoarea adaugata de rambursat.
    Pentru rambursarea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rezultate din deconturile intocmite pentru lunile ianuarie si februarie 2000 sunt aplicabile prevederile legale in vigoare in perioada respectiva.
    Art. 8
    Rambursarea taxei pe valoarea adaugata se va efectua tinandu-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    In cazul in care organele de control propun, in urma verificarii, aprobarea rambursarii partiale a taxei pe valoarea adaugata sau respingerea cererii, acestea vor mentiona in actul de control intocmit motivele si cauzele care determina situatia respectiva.
    Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere pe cheltuieli sau in decontul lunii urmatoare a sumelor neadmise la rambursare, in functie de cauze.
    Art. 10
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

   ________
 /  ROMANIA \
|    _____   |
|   | M.F.|  |              TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
|   |_____|  |
|            |                CERERE DE RAMBURSARE
| MINISTERUL |
| FINANTELOR |
 \__________/
 _____________________________________________________________________________
|                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     |
|   CODUL FISCAL AL PLATITORULUI     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |
|                                                                             |
|   DENUMIREA CONTRIBUABILULUI ............................................   |
|                                                                             |
|   Localitatea ....................., str. ...................... nr. ....   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Solicit rambursarea sumei de ................................, rezultata din decontul/deconturile aferente lunii/lunilor ................, anul ........., in contul nr. ............................, deschis la ......................... .
    Contribuabilul se afla in situatia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din urmatoarele motive:
                                                     _
    1. Realizeaza activitate de export              |_|
                                                     _
    2. Se afla in perioada de realizare a           |_|
       investitiilor de unitati productive noi,
       pana la punerea in functiune
                                                     _
    3. Are de primit diferente rezultate din        |_|
       actele constatatoare intocmite de
       organele vamale
                                                     _
    4. Alte cauze                                   |_|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                        |
|_____________________________________________________________________________|
|Se aproba rambursarea sumei de .................... | Organul fiscal ....... |
|Nu se aproba rambursarea sumei de*) ............... | codul ................ |
|Suma de reportat din decontul lunii urmatoare ..... | Numarul de inregistrare|
|Numele persoanei care aproba rambursarea .......... | ...................... |
|Functia ..... Semnatura ... Data (ZZ/LL/AA) ../../..| Data depunerii         |
|                                                    | (ZZ/LL/AA) .../.../... |
|                                                    | Primit                 |
|____________________________________________________|________________________|
    *) Sumele pentru care nu s-a aprobat rambursarea, precum si sumele de reportat din decontul lunii urmatoare vor fi justificate prin actul de control incheiat in urma verificarii efectuate in baza art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.

                                                         M.F. cod 14.13.03.02
                                       Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 565/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 565 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 565/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu