E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 565 din 21 aprilie 2000

privind documentatia necesara contribuabililor inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata pentru rambursarea taxei pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 11 mai 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 23 si ale art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Rambursarea diferentei de taxa pe valoarea adaugata, ramasa dupa compensarea realizata conform art. 22 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, denumita in continuare ordonanta, se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de rambursare, pe baza documentatiei stabilite prin prezentul ordin si a verificarilor efectuate de organele fiscale teritoriale.
    Rambursarea se efectueaza pentru contribuabilii din ale caror deconturi lunare depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa de rambursat timp de 3 luni consecutive.
    Prin derogare de la prevederile alineatului precedent rambursarea se efectueaza lunar pentru contribuabilii care realizeaza:
    a) operatiuni de export;
    b) unitati productive noi, pana la punerea in functiune;
    c) operatiuni de import-export si care au de primit diferente rezultate din actele constatatoare intocmite de organele vamale.
    Art. 2
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care solicita rambursarea acesteia, trebuie sa depuna la organul fiscal teritorial cererea de rambursare, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, precum si decontul de taxa pe valoarea adaugata sau, dupa caz, ultimele trei deconturi de taxa pe valoarea adaugata din care rezulta suma de rambursat.
    Art. 3
    Documentatia necesara in vederea verificarii, analizarii si aprobarii rambursarii diferentei de taxa pe valoarea adaugata va cuprinde:
    3.1. contractul de societate sau statutul societatii ori actul constitutiv al persoanei juridice, din care sa rezulte ca operatiunile efectuate de contribuabil se incadreaza in obiectul de activitate;
    3.2. jurnalele de vanzare, respectiv de cumparare, in care sunt inregistrate operatiunile pentru care se solicita rambursarea;
    3.3. facturi fiscale si alte documente specifice, aprobate conform legii, legal intocmite, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata;
    3.4. documentele de plata a contravalorii bunurilor sau serviciilor inscrise in documentele din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.5. declaratiile vamale de import inregistrate la organul vamal sau actul constatator emis de acesta, din care sa rezulte taxa pe valoarea adaugata deductibila;
    3.6. documentele de plata a taxei pe valoarea adaugata inscrise in declaratia vamala de import sau in actul constatator;
    3.7. copia de pe certificatul de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a furnizorilor sau prestatorilor, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii, pentru care valoarea taxei pe valoarea adaugata inscrisa intr-o factura fiscala este mai mare de 20 milioane lei;
    3.8. documentele care atesta efectuarea exportului de bunuri, livrarea de carburanti si/sau prestarea de servicii, care beneficiaza de cota zero conform prevederilor art. 17 lit. B. a) - j) din ordonanta. In functie de natura operatiunilor efectuate se vor solicita, dupa caz, urmatoarele documente:
    a) factura externa sau, dupa caz, copie de pe factura externa;
    b) declaratia vamala de export, vizata de organele vamale;
    c) documentul care atesta efectuarea transportului international, dupa caz, in functie de conditia de livrare;
    d) dovada introducerii in banca a declaratiei de incasare valutara sau, dupa caz, a incasarii contravalorii in valuta a bunurilor exportate;
    e) factura fiscala emisa catre unitatea exportatoare, in lei si in valuta, cu mentiunea "cota zero";
    f) copie de pe documentul de transport international, dupa caz, in functie de conditia de livrare, in care la rubricile referitoare la locul de incarcare, predare-expeditie se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    g) copie de pe declaratia vamala de export, vizata de unitatea vamala, in care la rubrica 27 se inscriu denumirea producatorului si localitatea;
    h) contractul incheiat cu unitatea exportatoare, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii bunurilor exportate;
    i) contractul incheiat cu partenerul extern, din care sa rezulte produsele, cantitatile, contribuabilul din tara la care se face livrarea, precum si termenul pentru justificarea exportului, cu declaratiile vamale de export vizate de autoritatea vamala;
    j) copie de pe declaratia vamala de export pe care comisionarul a inscris denumirea unitatii proprietare a marfurilor exportate;
    k) factura fiscala emisa de comitent, pe care este inscrisa "cota zero de T.V.A.", cu mentiunea export in comision;
    l) contractul incheiat cu unitatea exportatoare sau, dupa caz, cu casa de expeditie, prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii transportului;
    m) documentul de transport international avand confirmarea destinatarului privind receptia marfii pentru transportator sau copia de pe acesta pentru casele de expeditie;
    n) polita de asigurare si/sau de reasigurare pentru transportator sau copia de pe aceasta pentru casele de expeditie;
    o) documentul specific de transport;
    p) contractul incheiat cu unitatea exportatoare prin care se prevede obligativitatea platii in valuta a contravalorii serviciilor prestate;
    q) documente prezentate de exportatori, din care sa rezulte ca serviciile prestate sunt legate direct de exportul bunurilor;
    r) contractul extern din care sa rezulte ca exportul se deruleaza in sistem barter, precum si termenul la care se va efectua importul in compensatie;
    s) licenta de transport, licenta de executie pentru curse regulate de calatori, caietul de sarcini, foaia de parcurs, scrisoarea de transport sau alte documente din care sa rezulte data de iesire/intrare din/in tara, vizate de agentul vamal;
    t) documentul stampilat si semnat de agentul vamal, care sa ateste ca bunurile au fost efectiv introduse la bordul navei sau al aeronavei;
    u) comanda si/sau contractul incheiat cu beneficiarul serviciilor;
    v) documente care atesta ca agentii de nave, marfa si/sau containere ii reprezinta pe armatori;
    3.9. facturile externe sau, dupa caz, documentele de plata ale prestatorului extern, aferente serviciilor pentru care locul prestarii se considera a fi in Romania, precum si documentele care confirma achitarea taxei pe valoarea adaugata pentru aceste operatiuni;
    3.10. orice documente pe care organele fiscale le considera necesare pentru justificarea sumelor solicitate la rambursare.
    Art. 4
    Organele fiscale teritoriale vor verifica determinarea corecta a taxei pe valoarea adaugata colectate, precum si a celei deductibile, prin verificarea documentelor justificative, urmarind in acelasi timp si corectitudinea cotelor de taxa pe valoarea adaugata practicate.
    In situatia in care contribuabilii realizeaza si operatiuni scutite, organele fiscale vor verifica corectitudinea determinarii pro ratei.
    Cu ocazia verificarii, contribuabilii sunt obligati sa justifice ca bunurile sau prestarile de servicii achizitionate sunt destinate nevoilor firmei si sunt proprietatea acesteia.
    Art. 5
    Contribuabilii inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata beneficiaza de rambursarea efectiva a taxei pe valoarea adaugata numai pentru suma aferenta facturilor platite, total sau partial, furnizorilor de bunuri si/sau prestatorilor de servicii, din care rezulta taxa pe valoarea adaugata deductibila.
    In vederea solutionarii cererilor de rambursare organele fiscale vor proceda astfel:
    a) vor determina taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate furnizorilor;
    b) din suma de rambursat rezultata din ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata, corectata cu eventualele diferente rezultate in urma verificarii prevazute la art. 4, se scade taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor neachitate, determinandu-se astfel taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate;
    c) vor restitui suma taxei pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate, determinata potrivit lit. b), in cazul in care contribuabilul nu a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta;
    d) vor restitui diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate si suma compensata, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mica decat taxa aferenta facturilor achitate;
    e) nu vor proceda la rambursare conform art. 23 alin. 4 din ordonanta, in cazul in care contribuabilul a beneficiat de compensarea prevazuta la art. 22 lit. b) din ordonanta, daca suma compensata este mai mare sau egala cu taxa pe valoarea adaugata aferenta facturilor achitate.
    Art. 6
    Pentru cererile de rambursare a diferentei de taxa pe valoarea adaugata ale contribuabililor care au in subordine unitati tip sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
    a) vor solicita organelor fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile respective sa efectueze verificarea documentelor prevazute la art. 3. Acestea au obligatia sa efectueze verificarea si sa transmita procesul-verbal de control in termen de 15 zile de la data solicitarii;
    b) pe baza verificarilor efectuate la sediul unitatii centrale si a centralizarii proceselor-verbale transmise de organele fiscale teritoriale in raza carora functioneaza subunitatile unitatii centrale vor solutiona cererile de rambursare conform prevederilor art. 5.
    Art. 7
    Contribuabilii care au beneficiat de rambursare, cu exceptia celor care se incadreaza in prevederile art. 23 alin. 3 din ordonanta, pot solicita efectuarea unei noi rambursari, daca timp de 3 luni consecutive - altele decat cele avute in vedere la rambursarea anterioara - din deconturile depuse la organul fiscal teritorial rezulta taxa pe valoarea adaugata de rambursat.
    Pentru rambursarea diferentelor de taxa pe valoarea adaugata rezultate din deconturile intocmite pentru lunile ianuarie si februarie 2000 sunt aplicabile prevederile legale in vigoare in perioada respectiva.
    Art. 8
    Rambursarea taxei pe valoarea adaugata se va efectua tinandu-se seama si de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 9
    In cazul in care organele de control propun, in urma verificarii, aprobarea rambursarii partiale a taxei pe valoarea adaugata sau respingerea cererii, acestea vor mentiona in actul de control intocmit motivele si cauzele care determina situatia respectiva.
    Prin actul de control se va stabili modul de evidentiere pe cheltuieli sau in decontul lunii urmatoare a sumelor neadmise la rambursare, in functie de cauze.
    Art. 10
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

   ________
 /  ROMANIA \
|    _____   |
|   | M.F.|  |              TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
|   |_____|  |
|            |                CERERE DE RAMBURSARE
| MINISTERUL |
| FINANTELOR |
 \__________/
 _____________________________________________________________________________
|                                     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     |
|   CODUL FISCAL AL PLATITORULUI     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                    |
|                                                                             |
|   DENUMIREA CONTRIBUABILULUI ............................................   |
|                                                                             |
|   Localitatea ....................., str. ...................... nr. ....   |
|                                                                             |
|_____________________________________________________________________________|

    Solicit rambursarea sumei de ................................, rezultata din decontul/deconturile aferente lunii/lunilor ................, anul ........., in contul nr. ............................, deschis la ......................... .
    Contribuabilul se afla in situatia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata din urmatoarele motive:
                                                     _
    1. Realizeaza activitate de export              |_|
                                                     _
    2. Se afla in perioada de realizare a           |_|
       investitiilor de unitati productive noi,
       pana la punerea in functiune
                                                     _
    3. Are de primit diferente rezultate din        |_|
       actele constatatoare intocmite de
       organele vamale
                                                     _
    4. Alte cauze                                   |_|
 _____________________________________________________________________________
|                                                                             |
|                      CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL                        |
|_____________________________________________________________________________|
|Se aproba rambursarea sumei de .................... | Organul fiscal ....... |
|Nu se aproba rambursarea sumei de*) ............... | codul ................ |
|Suma de reportat din decontul lunii urmatoare ..... | Numarul de inregistrare|
|Numele persoanei care aproba rambursarea .......... | ...................... |
|Functia ..... Semnatura ... Data (ZZ/LL/AA) ../../..| Data depunerii         |
|                                                    | (ZZ/LL/AA) .../.../... |
|                                                    | Primit                 |
|____________________________________________________|________________________|
    *) Sumele pentru care nu s-a aprobat rambursarea, precum si sumele de reportat din decontul lunii urmatoare vor fi justificate prin actul de control incheiat in urma verificarii efectuate in baza art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000.

                                                         M.F. cod 14.13.03.02
                                       Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 565/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 565 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 565/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu