Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5625 din 31.08.2012

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 732 din 30 octombrie 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 18, art. 61-62, art. 65 alin. (8), art. 89-90, art. 93-94, art. 95 alin. (1) lit. l) şi m), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(5), art. 254 alin. (3)-(5), (7)-(10) şi (12), art. 262 şi 263 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Ecaterina Andronescu
ANEXĂ METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Coordonarea metodologică a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(2) Inspectoratele şcolare asigură consiliere şi asistenţă unităţilor de învăţământ în gestionarea resurselor umane şi a posturilor didactice, precum şi monitorizarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, conform art. 95 alin. (1) lit. l) şi m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Organizarea şi desfăşurarea concursului este realizată de unităţile de învăţământ cu personalitate juridică/consorţii şcolare sau prin asocieri temporare la nivel local, judeţean ori interjudeţean, la nivelul municipiului Bucureşti, conform art. 254 alin. (3) şi (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe tot parcursul anului, în condiţiile publicării acestora la sediile unităţilor de învăţământ particular, precum şi în presa locală şi centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului şi informării inspectoratului şcolar şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor prezentei metodologii.(4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Inspecţia specială la clasă în profilul postului didactic/catedrei se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 3. Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor nr. 4-10 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică sau la inspecţia specială la clasă are o pondere de 25% în media de repartizare. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.(6) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise asigură, la cererea candidaţilor, şi traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. (7) Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alege, prin tragere la sorţi, numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă.(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3 + (nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.(10) Cadrul didactic titular care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre vacant(e)/rezervat(e) în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci), îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine.(11) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în următoarea ordine, după:a)domiciliul în localitatea în care se află postul didactic solicitat; b)gradul didactic; c)media obţinută la examenul de licenţă/absolvire/ diplomă/bacalaureat; d)soţ/soţie în învăţământ; e)fiu/fiică în învăţământ. Articolul 2(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ hotărăşte, la propunerea directorului, dacă organizează concursul independent, în consorţiu şcolar sau în asociere temporară cu alte unităţi de învăţământ şi transmite hotărârea inspectoratului şcolar.(2) Unităţile de învăţământ care fac parte din consorţii şcolare stabilesc unitatea de învăţământ la care se face înscrierea candidaţilor, examinarea şi selectarea candidaţilor. Comisiile de concurs se constituie la nivelul consorţiului şcolar, iar angajarea candidaţilor reuşiţi se realizează pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar, conform prevederilor prezentei metodologii.(3) Unităţile de învăţământ care au decis să organizeze concursul în asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea este avizată şi de inspectoratul şcolar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidaţii se înscriu la centrul de concurs stabilit, unde susţin probele de concurs, conform prezentei metodologii. Comisiile de concurs se organizează la nivelul centrului de concurs, candidaţii declaraţi reuşiţi fiind repartizaţi şi angajaţi pe posturi didactice/catedre publicate vacante/rezervate de la unităţile de învăţământ care alcătuiesc asocierea temporară, conform prevederilor prezentei metodologii.(4) La unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, denumit în continuare Centralizator.(5) Posturile didactice/Catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată propuse pentru ocuparea prin concurs trebuie aibă o viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani. În situaţia în care unităţile de învăţământ se grupează în asocieri temporare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi ori din localităţi apropiate.(6) În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale cuprinse în schema orară pe parcursul întregii zile. Unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar autorizate pot propune pentru concurs şi catedre vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată incomplete până la cel puţin o jumătate de normă.(7) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt constituite în consorţii şcolare/asocieri temporare se pot constitui şi catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare.(8) În unităţile de învăţământ gimnaziale se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii cu dublă specializare, în concordanţă cu Centralizatorul, susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.(9) Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.(10) Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţine informaţiile specificate în anexa nr. 1. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul. Capitolul IIÎnscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs Articolul 3(1) Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, potrivit anexei nr. 2, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concursul. Actele de studii se depun în copie legalizată. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat de fiecare unitate de învăţământ/centru care organizează concurs.(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul.(3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică. Articolul 4(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ, candidaţii anexează la cererea de înscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specifică, eliberat de către federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc.(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(3) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi disciplinele teologice, candidaţii anexează, la cererea de înscriere, avizul special al cultului respectiv, în baza protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.(4) În unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicită numai pentru disciplinele teologice. Articolul 5(1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/ catedre, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.(2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/19931 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească în Centralizator şi să fie autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate în baza hotărârilor Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.(3) Absolvenţii învăţământului superior/mediu/postliceal care se înscriu la concurs şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ trebuie să facă dovada pregătirii psihopedagogice după cum urmează:a)absolvenţii cu diplomă ai studiilor de lungă/scurtă durată şi ai studiilor medii/postliceale au obligaţia de a finaliza pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 3 ani de la angajarea în învăţământ; b)absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preşcolar, preuniversitar obligatoriu, profesional şi la anul de completare, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic; c)absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul liceal sau postliceal, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, prin programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic.Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar“ se consideră îndeplinită condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special se pot înscrie la concurs absolvenţii care îndeplinesc condiţiile de studii în concordanţă cu Centralizatorul, iar pentru alte specializări decât cele psihopedagogice, conform anexei nr. 12, este necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unităţile de învăţământ special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la concurs şi candidaţi nevăzători care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (4), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.1Legea nr. 88/1993, republicată, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică şi activităţi de preprofesionalizare se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai unei şcoli postliceale/şcoli de maiştri sau absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregătire/instruire practică şi activităţi de preprofesionalizare, proba scrisă se susţine la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiştrii-instructori/profesorii de instruire practică. Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor“ pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), cu oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul pentru pregătire şi instruire practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul „Transporturi/ Conducerea autovehiculelor“ susţin proba practică specifică domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere“ şi proba scrisă din programa specifică de concurs pentru „Transporturi (maiştri-instructori/profesori de instruire practică)“.(7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru învăţământul preşcolar/primar din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice pentru concurs, pentru educatoare şi învăţători. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin nota 5,00 (cinci) sunt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante/rezervate de învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar/primar la unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Articolul 6(1) Candidaţii care solicită ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, prin concurs, în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de informatică şi tehnologia informaţiei şi comunicării, de instruire practică sau de activităţi de preprofesionalizare, precum şi posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. Probele practice se susţin şi se evaluează conform anexelor nr. 4-10.(2) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post de educatoare/învăţător/ profesor pentru învăţământ preşcolar/profesor pentru învăţământ primar sunt exceptaţi de la susţinerea probei eliminatorii orale la limba în care urmează să se realizeze predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea se consemnează prin „admis“ sau „respins“. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. Capitolul IIIComisiile de concurs Articolul 7(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului la nivelul unei unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ particular/ reprezentantului fundaţiei sau asociaţiei, are următoarea componenţă:a)preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie; b)membri - profesori, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ; c)un reprezentant al inspectoratului şcolar; d)informatician/ajutor analist programator/personal al unităţii de învăţământ cu competenţe în utilizarea calculatorului; e)secretar - un cadru didactic. (2) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului se constituie la nivel de consorţiu şcolar/asociere temporară şi este validată de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, numită prin decizia directorului unităţii de învăţământ particular/reprezentantului fundaţiei sau asociaţiei care coordonează activitatea consorţiului şcolar, respectiv a directorului unităţii de învăţământ particular/ reprezentantului fundaţiei ori asociaţiei unităţii de învăţământ particular care a fost stabilită centru de concurs, în situaţia asocierii temporare, are următoarea componenţă:a)preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare; b)membri - directori, directori adjuncţi, profesori din unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare, de regulă titulari, care au dobândit definitivarea în învăţământ; c)un reprezentant al inspectoratului şcolar; d)informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare având competenţe în utilizarea calculatorului; e)secretar - un cadru didactic din oricare unitate de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare. (3) În cazul în care în unităţile de învăţământ particular care organizează concurs nu există suficienţi membri, conducerea unităţii de învăţământ particular apelează la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar, informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori sau directori din alte unităţi de învăţământ. Aceste situaţii sunt soluţionate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ particular cu sprijinul inspectoratului şcolar.(4) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul unei unităţi de învăţământ particular, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ particular, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:a)preşedinte - directorul unităţii de învăţământ sau un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie; b)membri - câte 2 profesori care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar, pentru 25 de candidaţi; c)secretar - un cadru didactic. (5) În situaţia în care concursul se desfăşoară la nivelul consorţiilor şcolare/centrelor de concurs, proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:a)preşedinte - directorul unei unităţi de învăţământ; b)membri - câte 2 profesori care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar, pentru 25 de candidaţi; c)secretar - un cadru didactic. Articolul 8Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au următoarele atribuţii: a)preşedintele:1. asigură corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi ia deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 2. ia măsurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs; 3. se adresează, în scris, direcţiei judeţene de sănătate publică pentru a asigura prezenţa personalului medical în unităţile şi centrele de concurs, precum şi consiliilor locale, operatorilor de energie electrică, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării examenului; 4. se adresează, în scris, organelor locale şi judeţene de poliţie şi jandarmerie şi, după caz, Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a asigura păstrarea ordinii publice la unităţile şi centrele de concurs; 5. ţine permanent legătura cu preşedintele comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului şi raportează datele solicitate sau orice alt eveniment important; 6. întocmeşte şi afişează graficul desfăşurării probelor practice/orale în profilul postului sau a inspecţiilor speciale la clasă; 7. verifică sălile de examen, încăperea în care se face multiplicarea subiectelor şi echipamentele necesare pentru desfăşurarea optimă a concursului; 8. afişează pe uşile sălilor de examen şi la avizierul unităţii şi centrului, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii repartizaţi pe săli şi disciplinele la care susţin concursul; 9. ia toate măsurile necesare pentru începerea concursului la ora fixată. Identifică eventualii candidaţi care nu s-au regăsit pe liste şi îi repartizează în săli; 10. întocmeşte listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii candidaţilor şi sigilarea lucrărilor scrise. Numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sală, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au printre candidaţi rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. În acest sens, supraveghetorii depun o declaraţie scrisă. Unul dintre ei este numit responsabil de sală. Supraveghetorii sunt selectaţi din rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori, învăţători, educatoare, maiştri instructori; 11. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în concordanţă cu prevederile prezentei metodologii. 12. asigură, împreună cu secretarul şi ceilalţi membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor şi le distribuie, în deplină siguranţă, în săli; 13. semnează lucrările candidaţilor din centrul de concurs; 14. preia lucrările pe bază de proces-verbal tip de la responsabilii de sală. Verifică dacă numărul lucrărilor şi numărul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor; 15. predă, pe bază de proces-verbal, preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise lucrările scrise ale candidaţilor, însoţite de un borderou pe discipline de concurs, menţionând numărul acestora şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare scrisă; 16. asigură afişarea baremelor la centrul de concurs; 17. întocmeşte şi afişează tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a notelor, pe discipline de concurs; 18. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor; 19. după primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finală a candidaţilor, pe discipline de concurs, şi propune inspectoratului şcolar lista pentru validarea rezultatelor; 20. întocmeşte şi afişează graficul şedinţelor publice de repartizare a candidaţilor pe discipline de concurs; 21. raportează operativ toate datele care i se solicită, precum şi orice eveniment deosebit; 22. semnează adresele pentru plata persoanelor implicate în concurs şi predă copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate; 23. răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului. b)secretarul:1. afişează la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilită şi aprobată în consiliul/consiliile de administraţie al(e) unităţii/unităţilor de învăţământ particular care organizează concurs, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece este interzisă modificarea ulterioară a listei, informează preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului asupra oricărei tentative de schimbare a acesteia; 2. verifică cererile candidaţilor înscrişi la concurs, documentele anexate necesare înscrierii şi alcătuieşte lista acestora pe discipline de concurs; 3. afişează pe uşile sălilor de concurs şi la avizierul centrului, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, listele cu candidaţii admişi la concurs; 4. alcătuieşte lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs; 5. împreună cu preşedintele centrului de concurs, verifică sălile de concurs şi sala de multiplicare a subiectelor şi ia măsurile necesare pentru amenajarea corespunzătoare a acestora; 6. repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs, pe discipline; 7. instruieşte, împreună cu ceilalţi membri ai comisiei, supraveghetorii şi stabileşte atribuţiile acestora în conformitate cu prevederile prezentei metodologii; 8. împreună cu preşedintele centrului şi ceilalţi membri ai comisiei asigură multiplicarea subiectelor; 9. participă la distribuirea subiectelor pe săli şi, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizează, numeric, pe discipline, până la ora 10,15, situaţia prezenţei la concurs (absenţi/prezenţi), pe care o transmite, până la ora 10,30, secretarului comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar; 10. aplică ştampila centrului de concurs pe lucrările candidaţilor. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru; 11. asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susţinut concurs; 12. asigură afişarea listei, în timp util, cu rezultatele obţinute de candidaţi; 13. primeşte contestaţiile şi transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaţiilor; 14. alcătuieşte şi afişează lista cu rezultatele definitive; 15. răspunde, împreună cu preşedintele centrului, de materialele de concurs primite; 16. informează în permanenţă preşedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs; 17. completează şi, împreună cu preşedintele comisiei unităţii/centrului, înmânează supraveghetorilor adeverinţele de normare a activităţii depuse; 18. întocmeşte procesele-verbale la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs; c)membrii:1. verifică, împreună cu secretarul comisiei, corectitudinea înscrierii candidaţilor la concurs şi propun preşedintelui comisiei deciziile corespunzătoare în această direcţie, în raport cu precizările şi ordinele ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 2. verifică modul în care centrul de concurs este organizat pentru desfăşurarea concursului: ambientul din sălile de concurs, funcţionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la internet, funcţionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistenţei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs şi consumabile, foi tipizate, toner, hârtie, pixuri, capse, capsatoare etc.; 3. asigură dirijarea candidaţilor către sălile de concurs; 4. asigură multiplicarea subiectelor, verifică concordanţa dintre subiecte şi specializarea candidaţilor, introduc subiectele în plicuri şi le predau secretarului comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului; 5. participă la distribuirea subiectelor în săli; 6. verifică funcţionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfăşurării probei scrise; 7. participă, alături de preşedintele şi secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la preluarea lucrărilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverinţelor de salarizare a personalului didactic angrenat în concurs, precum şi a materialelor nefolosite; 8. participă la alcătuirea tabelelor cu rezultatele obţinute de candidaţi la concurs; 9. participă la primirea şi înregistrarea contestaţiilor; 10. informează în permanenţă preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării probelor de concurs; 11. participă la şedinţele publice de repartizare pe posturi a candidaţilor admişi la concurs; d)informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:1. realizează toate lucrările necesare organizării şi desfăşurării concursului la termen: liste cu posturi, lista candidaţilor înscrişi, lista candidaţilor admişi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidaţilor, deciziile/adresele de repartizare, situaţiile statistice; 2. asigură logistica necesară pentru înregistrarea şi stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toată perioada în care candidaţii sunt prezenţi în sălile de concurs; 3. informează în permanenţă preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevăzute care se petrec pe perioada desfăşurării concursului. Articolul 9Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea, după cel puţin o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afişarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage după sine sancţiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz. Articolul 10(1) În situaţia în care concursul se organizează de către o unitate de învăţământ, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se aprobă de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea directorului, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:a)preşedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie; b)membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/metodişti/inspectori şcolari/80 de candidaţi; c)informatician/ajutor analist programator; d)secretar - un cadru didactic. (2) În situaţia în care concursul este organizat la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unităţi, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:a)preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ; b)membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/metodişti/inspectori şcolari/80 de candidaţi; c)1-2 informaticieni/ajutori analişti programatori; d)1-2 secretari - cadre didactice. (3) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar, cadre didactice titulare având gradul didactic I sau II, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului solicită sprijinul comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar. Articolul 11(1) Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.(2) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise declară în scris că păstrează secretul asupra subiectelor. În cazul divulgării subiectelor, aceştia suportă consecinţele legii.(3) Subiectele şi baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt alcătuite de membrii comisiei în incinta unităţii la care se desfăşoară concursul, într-un spaţiu separat de zona de redactare a lucrărilor scrise, într-un interval orar adecvat.(4) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise predă plicurile sigilate cu variantele elaborate preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului până la ora 9,00 din ziua de desfăşurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte şi bareme de evaluare, secretarii celor două comisii întocmesc un proces-verbal. (5) Subiectele şi baremele de evaluare sunt elaborate şi traduse în limbile minorităţilor, dacă este cazul, de către membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, în dimineaţa concursului.(6) În cazul în care la proba scrisă se constată în maximum 30 de minute de la începerea probei scrise faptul că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezervă, la decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, după consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. În situaţia în care, după 30 de minute de la începerea probei scrise, se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit. Articolul 12(1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.(2) Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. În această situaţie, cei 2 profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la propunerea preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei 3 profesori evaluatori.(3) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.(4) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările scrise, în prezenţa profesorilor evaluatori, şi consemnează notele finale într-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.(5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.(6) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. Articolul 13Lucrările scrise, pentru care se depun contestaţii, în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordată/acordate la prima evaluare. Articolul 14(1) Comisia de rezolvare a contestaţiilor este formată, în întregime, din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise.(2) În unităţile de învăţământ care organizează individual concursul, comisia de rezolvare a contestaţiilor este stabilită de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:a)preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ ori un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie; b)membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/80 de candidaţi; c)informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul unităţii de învăţământ având competenţe în utilizarea calculatorului; d)secretar - un cadru didactic. (3) În situaţia în care concursul este organizat la nivelul consorţiilor şcolare/asocierilor temporare de unităţi de învăţământ, comisia de contestaţii este propusă şi validată de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ care au posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare de unităţi de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, şi are următoarea componenţă:a)preşedinte - un director sau director adjunct ori un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie al uneia dintre unităţile de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare, altul decât cei nominalizaţi în comisiile anterioare; b)membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/80 de candidaţi; c)1-2 informaticieni/ajutori analişti programatori/cadre didactice din cadrul consorţiilor şcolare având competenţe în utilizarea calculatorului; d)1-2 secretari - cadre didactice. (4) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar, cadre didactice titulare având gradul didactic I sau II, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului solicită sprijinul comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului. Articolul 15(1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 12 din prezenta metodologie, în termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de înregistrare a contestaţiilor.(2) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.(3) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă.(4) În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.(5) Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Dacă diferenţa între nota finală stabilită de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nouă comisie de recorectare, prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.(7) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate desemna, după caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui număr de lucrări, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune conducerii inspectoratelor şcolare să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor. Articolul 16(1) Inspectoratul şcolar monitorizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general, şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit prezentei metodologii.(2) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă: preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.(3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar are următoarele atribuţii:a)instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre; b)controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre, comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, precum şi comisiile de rezolvare a contestaţiilor; c)analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 17(1) Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului care are următoarele atribuţii:a)instruieşte preşedinţii comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului; b)controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar; c)analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; d)emite, din proprie iniţiativă sau la solicitarea preşedinţilor comisiilor judeţene/a municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, recomandări, dispoziţii, note ori precizări, în vederea aplicării prevederilor prezentei metodologii; e)elaborează şi comunică procedurile specifice pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, evaluarea lucrărilor scrise, rezolvarea contestaţiilor şi repartizarea candidaţilor; f)poate delega reprezentanţi în vederea monitorizării concursului. (2) La concurs participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei/organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea/unităţile de învăţământ particular care organizează concurs sau reprezentantul/reprezentanţii angajaţilor stabiliţi de consiliul/consiliile profesoral/e din unitatea/unităţile de învăţământ particular care organizează concurs. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi pot consemna, în procesul verbal, propriile observaţii. Capitolul IVDesfăşurarea concursului Articolul 18(1) După validarea dosarelor de concurs şi afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor de concurs, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului afişează graficul de desfăşurare a probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă.(2) Probele practice/orale şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului se desfăşoară în perioada stabilită de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, conform prezentei metodologii.(3) După desfăşurarea şi evaluarea probelor practice/orale şi a inspecţiei speciale la clasă se alcătuieşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise. Această listă va fi afişată la avizierul unităţii/centrului de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data fixată pentru desfăşurarea probei scrise. Candidaţii care s-au înscris la două sau mai multe unităţi de învăţământ/consorţii şcolare/asocieri temporare şi care au fost declaraţi admişi, după desfăşurarea probelor practice/orale, figurează în listele acelor unităţi de învăţământ, chiar dacă proba scrisă se desfăşoară în acelaşi timp. Articolul 19(1) După primirea variantelor de subiecte, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, la ora 9,00, trage la sorţi, în prezenţa întregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrării scrise şi se încheie un proces-verbal.(2) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului realizează multiplicarea subiectelor şi le introduc în plicuri până la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplică ştampila centrului de concurs.(3) Transmiterea subiectelor în sălile de concurs se face de către preşedinte şi secretarul comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului.(4) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului care au multiplicat subiectele, precum şi membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise nu părăsesc încăperile în care s-au efectuat aceste operaţiuni decât după o oră de la începerea probei scrise. Articolul 20(1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de grafic, începând cu orele 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la orele 8,00 şi cel mai târziu la orele 9,00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.(2) Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.(3) Candidaţii şi supraveghetorii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poştă“.(4) În vederea desfăşurării probelor scrise se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori cu specializări diferite de cele ale candidaţilor, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.(5) La avizierul centrului de concurs se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor, cu 24 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise, iar pe uşa fiecărei săli se afişează tabele nominale cu candidaţii repartizaţi în săli şi disciplina la care susţin concurs. În fiecare sală de concurs se recomandă să fie repartizaţi candidaţi care susţin concursul la cel puţin două discipline diferite.(6) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi foile tipizate de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numărul concurenţilor.(7) Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se secretizează.(8) Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, împreună cu secretarul comisiei, distribuie la sălile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenţa candidaţilor.9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare.(10) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.(11) După înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, însoţit de preşedintele sau secretarul acestei comisii, verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/ disciplinei de concurs, verifică prezenţa candidaţilor şi o transmite comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar până la ora 11,30.(12) În timpul desfăşurării probei, responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu discută între ei şi nu rezolvă subiectele. Unul dintre supraveghetori se aşază în faţa clasei şi altul în spatele clasei şi nu au alte preocupări decât supravegherea.(13) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală, iar schemele/desenele cu o linie oblică.(14) Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens de către supraveghetori sau membri ai comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre.(15) Candidaţii care din motive de sănătate sunt obligaţi să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii.(16) Candidaţii care renunţă din proprie iniţiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declaraţii şi părăsesc sala după cel puţin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte.(17) În situaţiile de la alin. (15) şi (16) lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidaţii respectivi se consideră retraşi.(18) În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.(19) Cadrele didactice supraveghetoare care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor, cum ar fi tolerarea unor acţiuni ori intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs de către aceştia etc., răspund disciplinar, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit dispoziţiilor Codului civil sau conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(20) Candidaţii sigilează lucrările scrise, în prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila centrului de concurs şi semnătura preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.(21) După ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, în situaţia în care candidatul a scris în total 5 pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către supraveghetori.(22) După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini scrise. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei „Z“, de către un supraveghetor, în faţa candidatului. În sală rămân cel puţin 3 (trei) candidaţi până la predarea ultimei lucrări.(23) Ciornele se predau separat, odată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Ciornele se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ care organizează concursul timp de un an.(24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, după finalizarea probei scrise, afişate la loc vizibil.(25) După ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfăşurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite.(26) Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate de către preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora cu proces-verbal preşedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul unităţii/centrului de concurs în aceeaşi zi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ unde s-a desfăşurat proba scrisă, în termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. (27) Contestaţiile se depun la unitatea de învăţământ particular/centrul de concurs fiind înregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestaţiilor, în termen de maximum 48 de ore de la afişarea rezultatelor.(28) Comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective, cum ar fi:a)asigurarea posibilităţii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille în cazul candidaţilor nevăzători, respectiv a limbajului mimico-gestual în cazul candidaţilor cu deficienţe de auz (inclusiv posibilitatea asigurării, după caz, a unui interpret autorizat); b)mărirea cu 1-2 ore a timpului destinat efectuării lucrării scrise de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave; c)asigurarea scrisului cu caractere mărite pentru candidaţii ambliopi; d)transmiterea prin dictare candidaţilor cu anumite deficienţe a informaţiilor corespunzătoare subiectelor de examen afişate/prezentate vizual; e)realizarea probei scrise prin dictarea conţinutului acesteia, de către candidatul cu deficienţe, către un supraveghetor, de altă specialitate decât cea la care se desfăşoară proba respectivă. (29) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar avizează procedurile de susţinere a concursului de către candidaţii cu deficienţe/imobilizaţi, la propunerea comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului. Capitolul VValidarea concursului şi repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar Articolul 21(1) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.(2) După soluţionarea tuturor contestaţiilor comisia de organizare şi desfăşurare a concursului alcătuieşte un raport sintetic şi listele finale, în ordinea descrescătoare a notelor, pentru fiecare disciplină de concurs. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să fi promovat această probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere.(3) Raportul sintetic şi listele finale sunt prezentate conducerii unităţii de învăţământ particular în vederea validării, conform art. 254 alin. (12) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul unităţilor organizate în consorţii şcolare/asocieri temporare, fiecare conducere a unităţilor de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare validează raportul şi listele finale.(4) Conducerea unităţii de învăţământ particular emite deciziile de repartizare pe posturi didactice/catedre şi le transmite spre avizare inspectoratului şcolar. Articolul 22(1) În baza deciziei de repartizare semnate de conducerea unităţii de învăţământ particular şi avizate de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ particular încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, după cum urmează:a)contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ; b)contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi; c)contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată. (2) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ particular la care au fost repartizaţi poate hotărî ulterior modificarea duratei contractului individual de muncă, din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivare în învăţământ. Capitolul VIDispoziţii finale Articolul 23(1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, precum şi plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar se fac de către unitatea/unităţile de învăţământ particular care a/au organizat concursul.(2) Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizările prevăzute în anexa nr. 13. Articolul 24Din toate comisiile implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot face parte persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii tuturor comisiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului semnează, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, care se predă preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar. Articolul 25Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare. Articolul 26Unităţile de învăţământ particular care organizează concursul vor înainta inspectoratelor şcolare tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi conform anexei nr. 11, precum şi dosarele acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. Pentru fiecare candidat care în urma concursului ocupă un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă), conducerea unităţii de învăţământ particular menţionează, în tabelul care se înaintează la inspectoratul şcolar, situaţia angajării candidatului. Articolul 27Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz. Articolul 28Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii: Specialitatea ............. (Nr. de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)

Nr. crt. Localitatea (Mediu) Unitatea de învăţământ (Unitatea de învăţământ cu statut juridic) (Alte unităţi de învăţământ cu statut juridic) Nivelul de învăţământ Disciplina Numărul de ore trunchi comun/ opţionale Detalii Statutul Viabilitatea Modalitatea de ocupare: 1. pentru angajare pe perioadă determinată 2. pentru angajare pe perioadă nedeterminată Post: 1. complet 2. incomplet 3. pentru nevăzători Proba practică Probele orale la limba de predare Avizele şi atestatele: 1. de culte 2. de alternativă 3. Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/ Autorităţii Rutiere Române (ARR) 4. educaţie specială 5. HIV

Denumirea localităţii

Codul Siruta al localităţii

Regimul de mediu al localităţii

Denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ

Nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ

Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra

Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei

Viabilitatea postului

Limba de predare

Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioadă determinată/nedeterminată)

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:

- proba practică;

- proba la limba de predare;

- avizul de culte;

- avizul de alternativă;

- avizul liceului pedagogic;

- avizul I.G.P./A.R.R;

- atestat de educaţie specială;

- post pentru profesor preparator (nevăzător). ANEXA Nr. 2la metodologie Nr. ................/........ ........ Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate Se certifică exactitatea datelor. Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului ........ ................ ................ ................ ........ .......... (numele şi prenumele) Viza consilierului juridic ........ ................ ................ ................ ........ ............ Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B. ........ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ (pentru cadrele didactice titulare participante la concurs provenite din alte judeţe) Domnule Preşedinte, Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui), ........ ................ ........ .........., născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) .........../.........../.............. . Cod numeric personal:

1. Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat: a)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Facultatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., cu durata studiilor de ............. ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia ........ ........, cu specializarea principală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., secundară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ........ ................ ........ ............; b)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., Facultatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ............, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............, cu durata studiilor de ............. ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia ........ ..........., cu specializarea principală........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., secundară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........; c)Universitatea, Institutul, Academia, Institutul Pedagogic de 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri, Liceul Pedagogic etc. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., Facultatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, cu durata studiilor de ............ ani (zi, seral, F.F., F.R., I.D.), promoţia ........ ............, cu specializarea principală ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, secundară ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ........ ................ ................ ................ ................ .......... . 2. După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare), după cum urmează: a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia)........ ................ ................ ................ ................ ........ ...................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., cu specializarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., cu durata studiilor de .......... ani, promoţia .........., media de absolvire ..........; b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ .................... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... cu specializarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., cu durata studiilor de .............. ani, promoţia .............., media de absolvire ..............; c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........, cu specializarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., cu durata studiilor de .......... ani, promoţia ............, media de absolvire ........... .3. După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează: a)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., cu specializarea ........ ................ ........ ............., cu durata studiilor de .......... ani, promoţia ..........., media de absolvire ........ ........ .........; b)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., cu specializarea ........ ................ ........ ............., cu durata studiilor de .......... ani, promoţia ..........., media de absolvire ........ ........ .........; c)Instituţia (Universitatea, Institutul, Academia) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., cu specializarea ........ ................ ........ ............., cu durata studiilor de .......... ani, promoţia ..........., media de absolvire ........ ........ .........;4. La data depunerii dosarului am o vechime efectivă în învăţământ de ............. ani, luni .............. . 5. La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ............., obţinut în anul ..........., gradul didactic II cu media ................, obţinut în anul .........., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media ............, obţinut în anul ........... . 6. Legitimat(ă) cu buletin/carte de identitate seria ........ nr. ........ ............, eliberat(ă) la data de ................ de Poliţia..............., cu domiciliul în localitatea ........ ........ ........, strada ........ .........., nr. ........, bl. ......., ap. .........., judeţul (sectorul) ........ ..........., telefon ........ .............. . 7. În anul şcolar precedent am avut următorul statut în învăţământ: a)titular(ă) pe/la postul/catedra ........ ................ ................ ........., de la unitatea/unităţile de învăţământ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, localitatea ........ ................ ................ ................ .......... judeţul (sectorul) ........ ........ ............; b)suplinitor(oare) pe/la postul/catedra de ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... de la unitatea/unităţile de învăţământ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., judeţul (sectorul) ........ ........ .........; c)salariat(ă) la unitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ..............., judeţul (sectorul) ........ ..........., cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată/determinată ........ ................ ................ ................ ........ ............, având funcţia de ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. .Vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concurs în vederea angajării pe un post didactic/o catedră de ........ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. pe perioadă nedeterminată/determinată publicat/ă vacant/ă/rezervat/ă, în baza rezultatelor obţinute la concurs, urmând a susţine următoarele probe practice/orale: proba practică ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ proba orală la limba de predare 1 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 3 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........; inspecţia specială la clasă la disciplina ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., lucrarea scrisă la disciplina ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. . Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba ........ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 8. Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ........ ................ ................ ................ ........, prin Decizia nr. ........ ........, conform art. ........... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 9. Prezint Avizul medical nr. ................/........ ........ emis de ........ ........ .............. din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi declar, pe propria răspundere, că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Anexez în următoarea ordine următoarele acte doveditoare: 1. copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). Absolvenţii promoţiei curente vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic; 2. copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; 3. copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele); 4. copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul); 5. copie a deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul); 6. copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul; 7. adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul); 8. copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; 9. avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; 10. declaraţie pe propria răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; 11. numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu). NOTĂ: Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs. Documentele anexate, în copie, la cererea de înscriere sunt certificate, pentru „conformitate cu originalul“ de către un membru al comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. S E C O M P L E T E A Z Ă D U P Ă R E P A R T I Z A R E A P E P O S T U R I. Subsemnatul(a), ........ ................ ........ ........., obţinând media ........... la concurs, accept repartizarea începând cu data de ........ ................ ........ ........... pe/la postul/catedra obţinut(ă):

Unitatea de învăţământ Localitatea Sectorul Post/Catedra Nr. ore

Data ........ ........... Semnătura ................ Verificat Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, ........ ........ ............. ANEXA Nr. 3la metodologie Numele şi prenumele candidatului ........ ................ ................ ........ .......... Data ........ ........ ............ Examinator ........ ................ FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI Inspecţia specială la clasă

Analiza Aspectele evaluate: criterii Punctajul
Maxim Realizat
Lecţie Aspecte formale (documente, documentaţie, materiale didactice disponibile) 1
Proiectare - motivare (relaţionarea intra- şi interdisciplinară, intra şi cross-curriculară, perspectiva în raport cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor) 1
Conţinut ştiinţifico-aplicativ (obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă) 1
Metode şi mijloace didactice (varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă) 1
Climat psihopedagogic Ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie 1
Elevii - dominante vizate Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate (calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare) 1
Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă (operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe, consecvenţă, seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate şi răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor) 1
Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la oră (pozitivă - colaborator, indiferentă - spectator) 1
Profesorul - dominante vizate Competenţe profesionale şi metodice (de cunoaştere - gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei, de execuţie - rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei, de comunicare - fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferenţiată) 1
Competenţe sociale şi de personalitate (sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă, rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare) 1
TOTAL: 10

Semnătura ........ ................ ............. NOTĂ: Fişa de evaluare a lecţiei este completată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 4la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ Specializările: Muzică, Corepetiţie, Coregrafie şi Arta actorului (posturi didactice/catedre din şcolile şi liceele de artă) Muzică instrumentală, Artă vocală (Canto clasic), Muzică de cameră, Ansambluri instrumentale/vocale, Muzică vocală tradiţională românească (Canto popular), Studii teoretice, Coregrafie, Arta actorului 1. Muzică instrumentală/Artă vocală/Muzică de cameră*, Ansambluri instrumentale/vocale, Coregrafie A. Muzică instrumentală/Artă vocală/Muzică de cameră* a)Elaborarea unui proiect de lecţie. Comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor stabilit prin programa şcolară în vigoare şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2 p. b)Susţinerea proiectului de lecţie [lecţia de instrument/de muzică de cameră/ansambluri instrumentale/vocale, coregrafie, artă vocală (canto clasic)]. Pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine lecţia cu elevul/elevii nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 2 p. c)Probă de recital instrumental/vocal, ce va conţine 3 lucrări la alegere:un studiu ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 3 p. două lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu ........ ................ ................ ....................... ................ ................ ................ ................ ................ ............. 2 p./1 p. pentru fiecare lucrare. B. Proba practică pentru Ansambluri instrumentale/vocale a)Elaborarea proiectului unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2 p. b)Prezentarea orală a proiectului elaborat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 2 p. c)Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa şcolară în vigoare. Analiza lucrării va consta în:• descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv (după caz) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1 p. • stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei (după caz) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 1 p. • analiza formei prin delimitarea unităţilor de însuşire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadrează lucrarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............... 1 p. • probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/instrumentale interpretative (poziţie funcţională, acordaj, respiraţie, emisie, dicţie, omogenizare etc.) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul şi nuanţele adecvate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1 p. • încadrarea lucrării în opera compozitorului şi în epoca/stilul din care face parte ........ ................ ................ ........ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 1p. Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei şcolare în vigoare, anterior probei. Proba de recital instrumental, respectiv vocal (canto) nu va depăşi 30 de minute. C. Proba de recital pentru coregrafie Dans clasic: • 5 variaţii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele ........ ................ ................ ................ ........ ............ 4,50 p./1,50 p. pentru fiecare coregrafie. Dans contemporan/modern: • 3 coregrafii la alegere din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat ........ ................ ................ ................ ................ 4,50 p./1,50 p. pentru fiecare coregrafie. Proba de coregrafie nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p. din oficiu. 2. Studii teoretice (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale) a)Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 2 p.Prezentarea orală a proiectului elaborat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 2 p. b.1) Citire, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 1 p. b.2) Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 1 p. * Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră va fi susţinută la instrumentul absolvit. Se acordă 1 p. din oficiu. Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu, un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus o pătrime din numărul lor. b.3) Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1 p. b.4) Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din creaţia universală şi românească ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 1 p. Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus o pătrime din numărul lor. c)Recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească. Pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30-40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu cel puţin două săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 1 p.Se acordă 1 p. din oficiu. 3. Proba practică pentru Muzică vocală tradiţională românească (Canto popular) a)Elaborarea unui proiect de lecţie din programa şcolară în vigoare. Proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ 2 p. b)Susţinerea proiectului de lecţie elaborat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 1 p. c)Proba practică constând într-o probă de recital vocal care cuprinde interpretarea a 3 lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului ........ ................ ................ ................ ................ ............. 6 p.4. Arta actorului (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă) a)Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3-5 elevi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 4 p. b)Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 5 p.Proba nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p. din oficiu. NOTE: a)Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/unei catedre prevăzut(e) la pct. 2 „Studii teoretice“ vor susţine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două din cele 4 discipline. b)Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat şi care au parcurs şi absolvit şi un modul de folclor pot preda şi disciplina Muzică vocală tradiţională românească (Canto popular) din liceele de muzică (clasele IX-XII). c)Pentru posturile/catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral ori dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice prevăzute la pct. 1.B (adaptate după caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a a programei şcolare în vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestră - şcoli şi licee de muzică. d)Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia vor putea susţine probele practice prevăzute la pct. 1.A. e)Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale. f)Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 5la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar cu clase speciale - Limbi străine cu program intensiv şi bilingv sau în unităţi de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar având clase/grupe cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv şi bilingv sau a limbii materne, proba practică/orală constă în: 1. Un interviu în limba de predare pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului în limba respectivă, cel puţin la nivelul C1 din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi (CECRL) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 4p. 2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumentează că obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecţiei ........ ................ ................ ................ ........ ............. 5p. Se acordă 1 p. din oficiu. II. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din aria curriculară „Om şi societate“ în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile: 1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul B1 din CECRL ........ ................ ................ ................ ........... 4p. 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 5p. Se acordă 1 p. din oficiu. III. Pentru predarea disciplinelor nonlingvistice din celelalte arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile: 1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul A2 din CECRL ........ ................ ................ ................ ........... 4p. 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 5p. Se acordă 1 p. din oficiu. NOTE: Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea se consemnează prin „admis“ sau „respins“. ANEXA Nr. 6la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar Disciplina Informatică şi tehnologia informaţiei 1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare 2. Biletul de examinare va conţine 5 subiecte care tratează: • O aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 2* al programei): Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei - 3 p.• O aplicaţie de baze de date (cap. 6* al programei): Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date din programele şcolare de liceu - 2 p.• Utilizarea unui sistem de operare (cap. 8* al programei): Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de operare - 2 p.• Implementarea unei aplicaţii de birotică (din cap. 9* al programei) - 1 p. • Utilizarea serviciilor reţelei de internet (cap. 10* al programei): Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor internet - 1p.3. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare nu va depăşi 60 de minute. 4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menţionate mai sus. Se acordă 1 p. din oficiu. NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 7la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar Disciplinele Instruire practică, Activităţi de preprofesionalizare - maiştri instructori 1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia. 2. Proba practică constă în executarea unei/unui lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului. 3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului. 4. Durata probei practice variază între 30 şi 180 de minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării. 5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborate de comisia de examinare. 6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare: amenajarea ergonomică a locului de muncă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1p.

respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor ........ ................ ........ ................. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 1p. alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării ........ ................ ............... 1p.

respectarea algoritmului de execuţie ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 1p.

respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2p.

finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire ........ ................ ................ ................ .............. 1p.

atitudinea faţă de client/pacient ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 1p.

redactarea unui referat pentru probele de laborator ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 1p.Se acordă 1 p. din oficiu. NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 8la metodologie PROBA METODICO-PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile cu învăţământ sportiv integrat şi suplimentar (licee şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare) Disciplina Educaţie fizică şi sport • La concurs participă absolvenţi cu specializare în disciplina sportivă pentru care s-au înscris. • Subiectele, pentru proba metodico-practică, sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi avizate de inspectorul şcolar de specialitate. • Rezultatul probei metodico-practice se apreciază prin note de la 1 la 10 şi reprezintă media notelor obţinute la partea metodică şi partea practică a probei. • Proba metodico-practică se desfăşoară după cum urmează: 1. Partea metodică constă în explicarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 1 la 10. 2. Partea practică constă în demonstrarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 1 la 10. • Durata examenului nu va depăşi 30 de minute/concurent. • Concurentul nu poate schimba subiectul. • Pe parcursul desfăşurării probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe. • Pentru susţinerea concursului, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat. • Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fără adeverinţa medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se menţionează „apt pentru susţinerea probei practice“. NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 9la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar Disciplinele: Arte plastice, decorative, ambientale, Arhitectură, Design Proba practică va consta într-un interviu prin care comisia va evalua: 1. Pregătirea metodică pe baza unui proiect de lecţie/unitate de învăţare, susţinut de candidat în faţa comisiei, la alegere, din conţinuturile disciplinei Studiul compoziţiei, disciplină fundamentală din cadrul curriculumului diferenţiat, specific învăţământului de arte vizuale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... maximum 5 p. Se vor puncta atât aspectele formale ţinând de rubricaţia aleasă de candidat, precum şi aspectele calitative şi de conţinut privind operaţionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenţierea strategiilor de evaluare etc. după cum urmează: • pentru o rubricaţie adecvată (care conţine informaţii detaliate privitoare la activitatea de predare-învăţare-evaluare) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............1 p. • pentru o corectă relaţionare între obiective, strategii didactice, şi modul de utilizare a resurselor (originalitate şi varietate) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. 2 p. • pentru precizarea calităţii evaluării, precum şi aspecte vizând activităţile destinate elevilor cu nevoi speciale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 2 p. 2. Activitatea în specialitate pe baza prezentării unui portofoliu de activitate Comisia va puncta fiecare manifestare artistică sau contribuţie teoretică publicată, de nivel naţional ori internaţional, premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artistică sau filialele acestora din România, premiile internaţionale, coordonarea de proiecte naţionale ori internaţionale, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte murale sau edificii majore de arhitectură, participări la expoziţiile anuale, bienale, trienale etc. naţionale şi internaţionale, creaţii scenografice, inclusiv de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii ori lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic ori designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate în literatura de specialitate, precum şi orice altă activitate creativă din domeniul artelor vizuale pentru care poate fi dovedită obţinerea drepturilor de autor, după cum urmează: • pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora, precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale de prestigiu, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte ambientale sau edificii majore de arhitectură, pentru coordonare de proiecte naţionale ori internaţionale: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. 3 p. Pentru premiile anuale sau internaţionale, precum şi pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acordă punctajul maxim. • Maximum 2 puncte pentru: participare la manifestări expoziţionale individuale sau de grup în spaţii administrate de uniuni de creaţie, de muzee de artă ori de instituţii de cultură sau în alte locaţii aparţinând spaţiului public ........ ................ ................ ................ ............ 0,5 p.

participarea la manifestări expoziţionale periodice sau ocazionale, creaţii scenografice de film, teatru ori televiziune şi/sau de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii ori lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic ori designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... 0,5 p.

participare în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale ........ ................ ................ ................ .......... 0,5 p.

participarea la manifestări artistice sau expoziţionale ocazionale desfăşurate în spaţiul privat, contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presă, comunicări ştiinţifice în cadrul unor seminare pe teme de specialitate etc.) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ maximum 0,25 p.

desfăşurarea oricăror altor activităţi în domeniul artelor vizuale care pot fi dovedite (inclusiv prin obţinerea drepturilor de autor*) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... maximum 0,25 p. Se acordă 1 p. din oficiu. NOTE: • În portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea şcolară unde se desfăşoară proba practică. • În cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activităţii artistice se vor avea în vedere importanţa, originalitatea şi gradul de vizibilitate a activităţilor sau importanţa articolelor de presă. • Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. *) Fac excepţie produsele de artă decorativă sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mărţişoarele ori felicitările. ANEXA Nr. 10la metodologie PROBA PRACTICĂ din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi cu deficienţe de auz Proba practică constă în: 1. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare/evaluare, raportându-se la specificul deficienţei de auz ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 4 p. 2. Un interviu care să reflecte competenţele de receptare şi de comunicare ale candidatului, în limbaj mimico-gestual ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... 5 p. Se acordă 1 p. din oficiu. NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei 2 profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. ANEXA Nr. 11la metodologie Tabel nominal cuprinzând candidaţii repartizaţi Unitatea de învăţământ/Centrul ........ ........ ............

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului repartizat Rezultatul obţinut la proba practică/orală în profilul postului Rezultatul obţinut la proba orală la limba de predare Nota obţinută la proba scrisă Media de repartizare Unitatea de învăţământ Localitatea Postul/catedra Tipul de repartizare: - pentru angajare pe perioadă nedeterminată; - pentru angajare pe perioadă determinată Observaţii

Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, ........ ................ ........ .......... (numele şi prenumele) L.S. ANEXA Nr. 12la metodologie SPECIALIZĂRI care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale 1. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior, având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), absolvenţii cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială sau educator şi psihopedagogie specială, absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special şi ai liceelor pedagogice, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, conform Centralizatorului, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale. 2. Absolvenţii învăţământului superior care au parcurs în formarea iniţială cursuri de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 56 de ore ori absolvenţi ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 36 de ore, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, în concordanţă cu Centralizatorul, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale. ANEXA Nr. 13la metodologie NORME privind plata comisiilor de examen pentru concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar 1. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului a)preşedinte - salarizat cu un tarif de 3-6 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei; b)- 3 membri pentru comisiile de până la 50 de candidaţi, fiecare salarizat cu un tarif de 3-5 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei/membru;5 membri pentru comisiile între 51-100 de candidaţi, fiecare salarizat cu un tarif de 2-3 lei/candidat;

7-11 membri pentru comisiile peste 100 de candidaţi, fiecare salarizat cu un tarif de 1-2 lei/candidat, dar nu mai mult de 300 lei/membru; c)reprezentant al inspectoratului şcolar - salarizat cu un tarif de 3-6 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei; d)informatician/ajutor analist programator/personal al unităţii de învăţământ cu competenţe în utilizarea calculatorului - salarizat cu un tarif de 2-3 lei/candidat, dar nu mai puţin de 20 lei şi nu mai mult 300 lei; e)secretar - salarizat cu un tarif de 3-5 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei; f)supraveghetori - 6 ore/zi, fiecare salarizat cu un tarif de 30-50 lei/zi.2. Comisia de organizare şi desfăşurare a probei practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă în profilul postului a)preşedinte - salarizat cu un tarif de 3-6 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei; b)membri - câte 2 profesori, care au dobândit definitivarea în învăţământ, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului, pentru 25 de candidaţi - fiecare salarizat cu un tarif de 4-6 lei/candidat; c)secretar - salarizat cu un tarif de 3-5 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei.3. Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise şi comisia de rezolvare a contestaţiilor a)preşedinte - salarizat cu un tarif de 3-6 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei; b)membri - pentru fiecare disciplină de concurs, câte 2 profesori titulari de specialitate din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II/metodişti/inspectori şcolari/80 de candidaţi - fiecare salarizat cu un tarif de 5-7 lei/candidat; c)1-2 informaticieni/ajutori analişti programatori - fiecare salarizat cu un tarif de 1-3 lei/candidat, dar nu mai puţin de 10 lei şi nu mai mult de 300 lei; d)1-2 secretari - fiecare salarizat cu un tarif de 3-5 lei/candidat, dar nu mai puţin de 30 lei şi nu mai mult de 300 lei.4. Modalitatea de plată Fondurile pentru plata personalului salarizat din comisiile prevăzute la pct. 1-3 vor fi asigurate de unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar care au organizat concurs. Plata persoanelor salarizate se face de către unitatea de învăţământ particular/centrul la care s-a organizat concursul. Persoanele care fac parte din comisiile prevăzute de prezenta metodologie beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, transport şi diurnă, după caz, conform legii. NOTĂ: Pentru personalul salarizat aflat în activitate în perioada desfăşurării concursului, participarea la aceste activităţi se realizează cu condiţia recuperării activităţilor corespunzătoare funcţiei de bază, din perioada respectivă. »


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5625/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5625 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5625/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu