Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.56 din 28.01.2019

pentru aprobarea Procedurii privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări
ACT EMIS DE: Biroul Roman de Metrologie Legala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 04 februarie 2019SmartCity1

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/2007*) prin care au fost aprobate următoarele proceduri de metrologie legală: PML 3-12 ediţia 4 Atestarea şi supravegherea laboratoarelor de metrologie;

PML 3-16 ediţia 2 Cerinţe pentru atestarea laboratoarelor de metrologie. *) Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3Atestatele aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea conform prevederilor procedurii menţionate la art. 1. Articolul 4Direcţiile regionale de metrologie legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării lui.Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,Fănel IacobescuANEXĂPROCEDURĂ privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări 1. Scop şi domeniu de aplicare 1.1. Prezenta procedură stabileşte cerinţele privind atestarea de către Biroul Român de Metrologie Legală a laboratoarelor de metrologie ale persoanelor juridice, denumite în continuare operatori economici. 1.2. Prezenta procedură se aplică laboratoarelor de metrologie ale operatorilor economici din România care solicită Biroului Român de Metrologie Legală atestarea pentru efectuarea activităţilor de etalonare ale mijloacelor de măsurare. 1.3. Prezenta procedură se aplică, de asemenea, pentru menţinerea atestatelor, pe perioadele de valabilitate a acestora, respectiv maximum 4 ani de la data emiterii în condiţiile menţinerii valabilităţii certificatului de acreditare. 1.4. În vederea uniformizării condiţiilor de acordare/menţinere a atestatelor se stabileşte o perioadă de 1 an de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri. Astfel, laboratoarele de metrologie care deţin atestat în termen de valabilitate emis de Biroul Român de Metrologie Legală pot funcţiona până la expirarea valabilităţii atestatului, dar nu mai mult de 1 an de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei proceduri, dată la care trebuie să se conformeze prevederilor acesteia. În caz contrar, atestatele pe care le deţin îşi pierd valabilitatea. 2. Definiţii şi prescurtări 2.1. Definiţii: 2.1.1. Laborator de metrologie - laborator care efectuează etalonări ale mijloacelor de măsurare. 2.1.2. Persoană juridică - colectiv de oameni care, întrunind condiţiile legale (să aibă patrimoniu propriu, distinct de al indivizilor, să aibă organizare de sine stătătoare şi să aibă scop determinat), devine titular de drepturi subiective şi obligaţii civile. 2.1.3. Personalitate juridică - calitatea de a fi persoană juridică. 2.1.4. Procedură - mod specificat de efectuare a unei activităţi. 2.1.5. Etalon - materializarea definiţiei unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine de măsurare asociată, utilizată ca referinţă. 2.1.6. Etalonare - operaţie care, în condiţii specificate, stabileşte: în primă etapă o relaţie între valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane şi de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate;

în a doua etapă este utilizată această informaţie pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicaţie.Nota 1: O etalonare poate fi exprimată sub forma unui enunţ, a unei funcţii de etalonare, a unei diagrame de etalonare, a unei curbe de etalonare sau a unui tabel de etalonare. În anumite cazuri, aceasta poate consta dintr-o corecţie aditivă sau multiplicativă a indicaţiei cu o incertitudine de măsurare asociată. Nota 2: Etalonarea nu trebuie confundată cu reglarea unui sistem de măsurare, adesea numit impropriu autoetalonare, nici cu verificarea etalonării. Nota 3: Adesea, numai prima etapă a definiţiei este percepută ca fiind etalonare. 2.1.7. Metodă de etalonare - procedură tehnică specificată pentru efectuarea unei etalonări. 2.1.8. Documentaţie - set de documente, de exemplu, specificaţii şi înregistrări. 2.1.9. Măsurare - proces care constă în obţinerea experimentală a uneia sau mai multor valori care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi. Metodă de măsurare - descriere generică a organizării logice a operaţiilor utilizate într-o măsurare. 2.1.10. Atestat - document emis de Biroul Român de Metrologie Legală prin care este recunoscută competenţa unui laborator de metrologie de a desfăşura activităţi de etalonări asupra mijloacelor de măsurare. 2.2. Prescurtări BRML - Biroul Român de Metrologie Legală DRML - Direcţia regională de metrologie legală SJML - Serviciul judeţean de metrologie legală 3. Cerinţe pentru obţinerea/extinderea atestatului 3.1. În scopul atestării/extinderii atestării, operatorul economic interesat trebuie să adreseze o solicitare DRML/SJML (care o va transmite la DRML) în raza căreia este situat sediul social al operatorului economic respectiv. 3.2. Solicitarea prevăzută la subpct. 3.1 se realizează prin transmiterea către DRML/SJML a cererii de atestare/extindere a atestării al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită după caz*) de următoarele documente: a)decizia conducătorului operatorului economic de numire a managerului tehnic, a managerului calităţii, precum şi a locţiitorilor personalului-cheie managerial*); b)formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (anexa nr. 2)*); c)lista etaloanelor, mijloacelor de măsurare, instalaţiilor şi utilajelor utilizate în activitatea de etalonare în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare; d)lista personalului care lucrează în laboratorul de metrologie în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare; e)lista sortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea de etalonări (anexa nr. 3); f)procedurile aferente operaţiunilor de etalonare pentru care doreşte atestarea, acceptate de organismul naţional de acreditare la acordarea certificatului de acreditare; g)dovada de plată pentru acordarea/extinderea atestatului; h)certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie*); i)certificatul de acreditare emis de către organismul naţional de acreditare pentru activitatea de etalonare, în copie; j)o declaraţie scrisă prin care operatorul economic este de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia BRML, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea acestuia*); k)o declaraţie conform căreia operatorul economic nu va efectua etalonări pe perioada unei eventuale suspendări a activităţii de etalonare de către organismul naţional de acreditare, în caz contrar acest fapt ducând la retragerea atestatului*). 4. Evaluarea solicitării şi acordarea/extinderea atestatului 4.1. DRML analizează solicitarea de atestare/extindere a atestării înaintată potrivit prevederilor pct. 3 subpct. 3.2, prin verificarea îndeplinirii de către operatorul economic solicitant a cerinţelor pentru atestarea laboratoarelor de metrologie ce îi sunt aplicabile, conform prevederilor prezentei proceduri. 4.1.1. Operatorul economic trebuie să pună la dispoziţia DRML toate informaţiile, datele şi documentele cerute în legătură cu solicitarea de atestare sau cu activitatea ca laborator de metrologie atestat. 4.1.2. În cazul depunerii unei documentaţii neconforme cu cerinţele prevăzute la capitolul 3 din prezenta procedură, solicitantul are obligaţia ca în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea neconformităţilor să completeze documentaţia. În caz contrar solicitarea se consideră nulă de drept. 4.2. DRML emite operatorului economic solicitant atestatul laboratorului de metrologie, în situaţia în care conformitatea cu cerinţele stabilite în prezenta procedură a fost dovedită de către acesta. 4.3. DRML solicită operatorului economic sau organismului naţional de acreditare informaţii, date, documente suplimentare considerate necesare pentru luarea deciziei privind acordarea/ neacordarea, extinderea, restrângerea sau retragerea atestării. 4.3.1. DRML hotărăşte atestarea laboratorului de metrologie sau respingerea solicitării, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii; termenul se prelungeşte cu maximum 30 de zile în situaţia prevăzută la subpct. 4.1.2. 5. Monitorizarea laboratoarelor de metrologie atestate, restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea şi retragerea atestatului 5.1. Laboratorul de metrologie atestat trebuie să îndeplinească în mod permanent cerinţele şi condiţiile care au stat la baza deciziei privind atestarea. 5.2. Monitorizarea laboratoarelor de metrologie atestate se realizează de organismul naţional de acreditare, potrivit procedurilor acestuia. 5.2.1. Laboratorul de metrologie atestat informează DRML cu privire la rezultatul evaluărilor realizate de către organismul naţional de acreditare, prin transmiterea deciziei privind menţinerea acreditării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii documentului. 5.2.2. Orice modificare comunicată organismului naţional de acreditare pe care laboratorul de metrologie atestat intenţionează să o aducă documentului prevăzut la pct. 3 subpct. 3.2 lit. h), precum şi orice altă măsură comunicată organismului naţional de acreditare pe care doreşte să o implementeze şi care ar putea afecta îndeplinirea cerinţelor prezentei proceduri trebuie aduse la cunoştinţa DRML cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Laboratorul de metrologie atestat va comunica totodată şi data pentru punerea în aplicare a modificării. 5.2.3. Laboratoarele de metrologie atestate au obligaţia să informeze DRML în termen de 3 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă cu privire la restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării sau reînnoirea acesteia, după caz, DRML urmând a lua următoarele măsuri: a)în cazul restrângerii acreditării se va restrânge corespunzător atestatul laboratorului de metrologie;*) Cerinţe care nu se aplică la extinderea atestatului. b)în cazul suspendării parţiale a acreditării se va suspenda parţial atestatul laboratorului de metrologie; c)în cazul suspendării acreditării se va suspenda atestatul laboratorului de metrologie; d)în cazul retragerii acreditării se va retrage atestatul laboratorului de metrologie; e)în cazul expirării acreditării şi al lipsei reînnoirii acesteia, se va retrage atestatul laboratorului de metrologie. 5.3. DRML poate să restrângă ori să retragă atestatul unui laborator de metrologie în cazul nerespectării cerinţelor care au stat la baza atestării sau în situaţia în care operatorul economic care a solicitat şi obţinut atestarea solicită acest lucru. 5.4. DRML retrage atestatul unui laborator de metrologie în cazul comunicării de către organismul naţional de acreditare a retragerii certificatului de acreditare sau în cazul nerespectării cerinţei din declaraţia prevăzută la pct. 3 subpct. 3.2. lit. k). 5.5. În caz de existenţă a oricărei suspiciuni privind nerespectarea cerinţelor care au stat la baza atestării, laboratorul de metrologie atestat va transmite, la solicitarea DRML, toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Totodată, DRML poate întreprinde orice alte măsuri necesare pentru clarificarea situaţiei. 5.6. Laboratorul de metrologie va transmite DRML, în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activităţile întreprinse în anul calendaristic anterior. Raportul anual va conţine informaţii privind activităţile de etalonare realizate în limita domeniului atestării. 6. Dispoziţii finale 6.1. Numerotarea certificatelor de etalonare emise de către un operator economic atestat va îngloba iniţialele „BRML" urmate de numărul atestatului. 6.2. Certificatele de etalonare emise de către un operator economic atestat, în perioadele de suspendare parţială, în perioadele de suspendare sau în cazul restrângerii sau retragerii certificatului de acreditare sunt nule de drept. 6.3. Pentru analizarea solicitării, acordarea, restrângerea, suspendarea parţială, suspendarea sau retragerea atestatelor, BRML emite proceduri specifice. 6.4. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1la procedură Antet operator economic ........ .......... Nr. înreg. ................ data ........ ........... Către Direcţia Regională de Metrologie Legală ............. (Serviciul Judeţean de Metrologie Legală ............) Prin prezenta vă solicităm atestarea/extinderea atestatului laboratorului nostru de etalonări (Se selectează, după caz). Anexăm cererii: a)decizia conducătorului operatorului economic de numire a managerului tehnic, a managerului calităţii, precum şi a locţiitorilor personalului-cheie managerial*); b)formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (anexa nr. 2 la Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018)*); c)lista etaloanelor, mijloacelor de măsurare, instalaţiilor şi utilajelor utilizate în activitatea de etalonare în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare; d)lista personalului care lucrează în laboratorul de metrologie în baza căreia a obţinut certificatul de acreditare; e)lista sortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea de etalonări (anexa nr. 3 la Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018); f)procedurile aferente operaţiunilor de etalonare pentru care doreşte atestarea, acceptate de organismul naţional de acreditare la acordarea certificatului de acreditare; g)dovada de plată pentru acordarea/extinderea atestatului; h)certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau orice act juridic echivalent privind înfiinţarea, în copie*); i)certificatul de acreditare emis de către organismul naţional de acreditare pentru activitatea de etalonare, în copie; j)o declaraţie scrisă prin care suntem de acord ca organismul naţional de acreditare să pună la dispoziţia BRML, la cerere, documente şi informaţii în legătură cu acreditarea noastră*); k)o declaraţie conform căreia nu vom efectua etalonări pe perioada unei eventuale suspendări a activităţii de etalonare de către organismul naţional de acreditare, în caz contrar acest fapt ducând la retragerea atestatului*). Acceptăm să respectăm Procedura privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 56/2018. Suntem de acord să achităm, ori de câte ori este cazul, cheltuielile în vederea atestării care cad în sarcina noastră, indiferent de rezultat. Director (administrator, manager etc.), ........ ................ ................ ................ ........ *) Cerinţe care nu se aplică la extinderea atestatului. ANEXA Nr. 2la procedură Informaţii generale despre laboratorul de metrologie 1. Identificare Denumirea operatorului economic:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Statutul juridic: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. (Se anexează copie după statut sau regulamentul de organizare şi funcţionare.) Adresa sediului social/punctului de lucru: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Telefon ........ ........ .........., fax ........ ................ ........ ............. Nr. înregistrare la oficiul registrului comerţului: ........ .............. Cont bancar: ........ ................ ................ ................ ........ .......... 2. Posibilităţi de contactare Numele şi funcţiile persoanelor de legătură cu Biroul Român de Metrologie Legală, cărora li s-au delegat competenţele, în vederea atestării:

Numele şi prenumele Funcţia Telefon/fax

3. Organizare (Se anexează organigrama completă.): Director (administrator, manager etc.), ........ ................ ................ ........ ............ ANEXA Nr. 3la procedură LISTA sortimentelor/subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită atestarea/extinderea atestatului

Cod Nomenclator Denumirea mijlocului de măsurare din Nomenclator Caracteristici tehnice şi metrologice Poziţia din lista de la pct. 3 subpct. 3.2 lit. c) din procedură a etalonului mijlocului de măsurare/instalaţiei/utilajului Documentul conform căruia se efectuează etalonarea (procedura, instrucţiunea etc.) Personalul care lucrează în cadrul laboratorului [poziţia din lista de la pct. 3 subpct. 3.2 lit. d) din procedură]

Manager tehnic, ........ ................ ........ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 56/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 56 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 56/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu