Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 557 din  5 noiembrie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, ale art. 18 lit. b), c) si i) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si referatul de aprobare nr. 3.767 din 1 noiembrie 2001 al Directiei generale economice,
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

    1. Contractarea serviciilor medicale de catre casele de asigurari de sanatate cu spitalele se efectueaza in baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se repartizeaza pe luni avandu-se in vedere necesarul de fonduri ale spitalului.
    3. Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor vor asigura spitalelor cu care au incheiat contract finantarea lunara, cu decontarea definitiva la finele trimestrului.
    3.1. Pentru prima si a doua luna din fiecare trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract.
    3.1.1. Spitalele vor raporta pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, casei de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract indicatorii realizati, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
    3.1.2. Situatia prevazuta in anexa nr. 1 cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inclusiv la asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, daca spitalul are contracte cu acestea si pentru care decontarea se efectueaza in mod distinct.
    3.1.3. Casele de asigurari de sanatate analizeaza raportarile transmise de spitale si aloca, in termen de 3 zile de la primirea acestora, suma reprezentand diferenta pana la nivelul finantarii lunare prevazute in contract.
    3.2. Pentru ultima luna din trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract, urmand ca diferenta sa fie alocata dupa analiza indicatorilor raportati de catre spitale o data cu decontarea trimestriala definitiva.
    3.2.1. Spitalele vor raporta caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract, pana la data de 5 a lunii curente pentru trimestrul expirat, situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    3.2.2. Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia, aferenta asiguratilor proprii, cat si celor pentru care contributia de asigurari de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate, inclusiv asiguratilor proprii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
    3.2.3. Casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze si sa controleze riguros situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la data primirii indicatorilor trimestriali realizati, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati, iar spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra calitatii necorespunzatoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitiva se efectueaza la nivelul sumelor prevazute in contract;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea la nivelul sumelor pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea depasirii cheltuielilor rezultate conform indicatorilor realizati si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare; in caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu indicatorii realizati;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati decontarea se va efectua la nivelul sumei contractate, la care se poate adauga o majorare stabilita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    3.2.4. Sumele astfel aprobate vor fi virate pana la data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat in contul furnizorului respectiv.
    3.2.5. Sumele necuvenite se retin de casele de asigurari de sanatate din finantarea lunii urmatoare.
    4. In vederea efectuarii decontarii lunare si definitive trimestriale casele de asigurari de sanatate intocmesc pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitalicesti cu care sunt in relatie contractuala situatia obligatiei de plata, care va fi aprobata de ordonatorul secundar de credite si vizata pentru control financiar preventiv.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                              SITUATIA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. .......... in luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asigurati proprii
    B - asigurati de la alte case
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de| Durata medie|Numarul de | Tariful pe |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari |      de     |  zile de  |    zi de   |serviciilor|
|      |   din   |realizate,| spitalizare |spitalizare|spitalizare,| medicale  |
|      |  spital | din care |   efectiv   | realizate |   conform  |           |
|      |         |  pentru: | realizata*) |           |contractului|           |
|      |         |__________|             |           |            |           |
|      |         |  A |  B  |             |           |            |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|  0   |    1    | 2  |  3  |      4      |     5     |      6     | 7 = 5 x 6 |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|TOTAL:|         |    |     |             |           |      X     |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
    *) Durata medie de spitalizare pe sectii se calculeaza, avandu-se in vedere asiguratii internati, astfel: aflati + internati + transferati din alte sectii.
    Durata medie de spitalizare pe spital (randul TOTAL) se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii aflati + internati.

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                      Contabil-sef,
         ......................       ................................

    ANEXA 2
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                                 SITUATIA
privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ................ pentru trimestrul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contractate
    B - realizate
    C - contractata
    D - realizata
    E - contractat
    F - realizat
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de|  Durata   |  Numarul de|   Tariful   |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari | medie de  |   zile de  |   pe zi de  |serviciilor|
|      |         |          |spitalizare| spitalizare| spitalizare,|  medicale |
|      |         |          |           |            |    conform  |           |
|      |         |          |           |            | contractului|           |
|      |         |__________|___________|____________|             |___________|
|      |         |  A  | B  |  C  |  D  |  E  |  F   |             |  A  |  B  |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|   0  |    1    |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7   |      8      | 9 = |10 = |
|      |         |     |    |     |     |     |      |             |6 x 8|7 x 8|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|TOTAL:|         |     |    |     |     |     |      |      X      |     |     |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|

    Raspundem de realitatea datelor.

              Director,                                Contabil sef,
         ...................                     .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 557/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 557 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu