Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 557 din  5 noiembrie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, ale art. 18 lit. b), c) si i) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si referatul de aprobare nr. 3.767 din 1 noiembrie 2001 al Directiei generale economice,
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

    1. Contractarea serviciilor medicale de catre casele de asigurari de sanatate cu spitalele se efectueaza in baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se repartizeaza pe luni avandu-se in vedere necesarul de fonduri ale spitalului.
    3. Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor vor asigura spitalelor cu care au incheiat contract finantarea lunara, cu decontarea definitiva la finele trimestrului.
    3.1. Pentru prima si a doua luna din fiecare trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract.
    3.1.1. Spitalele vor raporta pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, casei de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract indicatorii realizati, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
    3.1.2. Situatia prevazuta in anexa nr. 1 cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inclusiv la asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, daca spitalul are contracte cu acestea si pentru care decontarea se efectueaza in mod distinct.
    3.1.3. Casele de asigurari de sanatate analizeaza raportarile transmise de spitale si aloca, in termen de 3 zile de la primirea acestora, suma reprezentand diferenta pana la nivelul finantarii lunare prevazute in contract.
    3.2. Pentru ultima luna din trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract, urmand ca diferenta sa fie alocata dupa analiza indicatorilor raportati de catre spitale o data cu decontarea trimestriala definitiva.
    3.2.1. Spitalele vor raporta caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract, pana la data de 5 a lunii curente pentru trimestrul expirat, situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    3.2.2. Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia, aferenta asiguratilor proprii, cat si celor pentru care contributia de asigurari de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate, inclusiv asiguratilor proprii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
    3.2.3. Casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze si sa controleze riguros situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la data primirii indicatorilor trimestriali realizati, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati, iar spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra calitatii necorespunzatoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitiva se efectueaza la nivelul sumelor prevazute in contract;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea la nivelul sumelor pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea depasirii cheltuielilor rezultate conform indicatorilor realizati si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare; in caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu indicatorii realizati;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati decontarea se va efectua la nivelul sumei contractate, la care se poate adauga o majorare stabilita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    3.2.4. Sumele astfel aprobate vor fi virate pana la data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat in contul furnizorului respectiv.
    3.2.5. Sumele necuvenite se retin de casele de asigurari de sanatate din finantarea lunii urmatoare.
    4. In vederea efectuarii decontarii lunare si definitive trimestriale casele de asigurari de sanatate intocmesc pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitalicesti cu care sunt in relatie contractuala situatia obligatiei de plata, care va fi aprobata de ordonatorul secundar de credite si vizata pentru control financiar preventiv.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                              SITUATIA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. .......... in luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asigurati proprii
    B - asigurati de la alte case
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de| Durata medie|Numarul de | Tariful pe |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari |      de     |  zile de  |    zi de   |serviciilor|
|      |   din   |realizate,| spitalizare |spitalizare|spitalizare,| medicale  |
|      |  spital | din care |   efectiv   | realizate |   conform  |           |
|      |         |  pentru: | realizata*) |           |contractului|           |
|      |         |__________|             |           |            |           |
|      |         |  A |  B  |             |           |            |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|  0   |    1    | 2  |  3  |      4      |     5     |      6     | 7 = 5 x 6 |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|TOTAL:|         |    |     |             |           |      X     |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
    *) Durata medie de spitalizare pe sectii se calculeaza, avandu-se in vedere asiguratii internati, astfel: aflati + internati + transferati din alte sectii.
    Durata medie de spitalizare pe spital (randul TOTAL) se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii aflati + internati.

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                      Contabil-sef,
         ......................       ................................

    ANEXA 2
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                                 SITUATIA
privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ................ pentru trimestrul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contractate
    B - realizate
    C - contractata
    D - realizata
    E - contractat
    F - realizat
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de|  Durata   |  Numarul de|   Tariful   |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari | medie de  |   zile de  |   pe zi de  |serviciilor|
|      |         |          |spitalizare| spitalizare| spitalizare,|  medicale |
|      |         |          |           |            |    conform  |           |
|      |         |          |           |            | contractului|           |
|      |         |__________|___________|____________|             |___________|
|      |         |  A  | B  |  C  |  D  |  E  |  F   |             |  A  |  B  |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|   0  |    1    |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7   |      8      | 9 = |10 = |
|      |         |     |    |     |     |     |      |             |6 x 8|7 x 8|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|TOTAL:|         |     |    |     |     |     |      |      X      |     |     |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|

    Raspundem de realitatea datelor.

              Director,                                Contabil sef,
         ...................                     .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 557/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 557 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu