Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 557 din  5 noiembrie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, ale art. 18 lit. b), c) si i) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si referatul de aprobare nr. 3.767 din 1 noiembrie 2001 al Directiei generale economice,
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

    1. Contractarea serviciilor medicale de catre casele de asigurari de sanatate cu spitalele se efectueaza in baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se repartizeaza pe luni avandu-se in vedere necesarul de fonduri ale spitalului.
    3. Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor vor asigura spitalelor cu care au incheiat contract finantarea lunara, cu decontarea definitiva la finele trimestrului.
    3.1. Pentru prima si a doua luna din fiecare trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract.
    3.1.1. Spitalele vor raporta pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, casei de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract indicatorii realizati, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
    3.1.2. Situatia prevazuta in anexa nr. 1 cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inclusiv la asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, daca spitalul are contracte cu acestea si pentru care decontarea se efectueaza in mod distinct.
    3.1.3. Casele de asigurari de sanatate analizeaza raportarile transmise de spitale si aloca, in termen de 3 zile de la primirea acestora, suma reprezentand diferenta pana la nivelul finantarii lunare prevazute in contract.
    3.2. Pentru ultima luna din trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract, urmand ca diferenta sa fie alocata dupa analiza indicatorilor raportati de catre spitale o data cu decontarea trimestriala definitiva.
    3.2.1. Spitalele vor raporta caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract, pana la data de 5 a lunii curente pentru trimestrul expirat, situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    3.2.2. Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia, aferenta asiguratilor proprii, cat si celor pentru care contributia de asigurari de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate, inclusiv asiguratilor proprii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
    3.2.3. Casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze si sa controleze riguros situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la data primirii indicatorilor trimestriali realizati, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati, iar spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra calitatii necorespunzatoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitiva se efectueaza la nivelul sumelor prevazute in contract;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea la nivelul sumelor pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea depasirii cheltuielilor rezultate conform indicatorilor realizati si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare; in caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu indicatorii realizati;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati decontarea se va efectua la nivelul sumei contractate, la care se poate adauga o majorare stabilita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    3.2.4. Sumele astfel aprobate vor fi virate pana la data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat in contul furnizorului respectiv.
    3.2.5. Sumele necuvenite se retin de casele de asigurari de sanatate din finantarea lunii urmatoare.
    4. In vederea efectuarii decontarii lunare si definitive trimestriale casele de asigurari de sanatate intocmesc pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitalicesti cu care sunt in relatie contractuala situatia obligatiei de plata, care va fi aprobata de ordonatorul secundar de credite si vizata pentru control financiar preventiv.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                              SITUATIA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. .......... in luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asigurati proprii
    B - asigurati de la alte case
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de| Durata medie|Numarul de | Tariful pe |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari |      de     |  zile de  |    zi de   |serviciilor|
|      |   din   |realizate,| spitalizare |spitalizare|spitalizare,| medicale  |
|      |  spital | din care |   efectiv   | realizate |   conform  |           |
|      |         |  pentru: | realizata*) |           |contractului|           |
|      |         |__________|             |           |            |           |
|      |         |  A |  B  |             |           |            |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|  0   |    1    | 2  |  3  |      4      |     5     |      6     | 7 = 5 x 6 |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|TOTAL:|         |    |     |             |           |      X     |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
    *) Durata medie de spitalizare pe sectii se calculeaza, avandu-se in vedere asiguratii internati, astfel: aflati + internati + transferati din alte sectii.
    Durata medie de spitalizare pe spital (randul TOTAL) se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii aflati + internati.

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                      Contabil-sef,
         ......................       ................................

    ANEXA 2
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                                 SITUATIA
privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ................ pentru trimestrul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contractate
    B - realizate
    C - contractata
    D - realizata
    E - contractat
    F - realizat
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de|  Durata   |  Numarul de|   Tariful   |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari | medie de  |   zile de  |   pe zi de  |serviciilor|
|      |         |          |spitalizare| spitalizare| spitalizare,|  medicale |
|      |         |          |           |            |    conform  |           |
|      |         |          |           |            | contractului|           |
|      |         |__________|___________|____________|             |___________|
|      |         |  A  | B  |  C  |  D  |  E  |  F   |             |  A  |  B  |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|   0  |    1    |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7   |      8      | 9 = |10 = |
|      |         |     |    |     |     |     |      |             |6 x 8|7 x 8|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|TOTAL:|         |     |    |     |     |     |      |      X      |     |     |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|

    Raspundem de realitatea datelor.

              Director,                                Contabil sef,
         ...................                     .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 557/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 557 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu