Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 557 din  5 noiembrie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 718 din 12 noiembrie 2001


SmartCity3


    Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    avand in vedere prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, ale art. 18 lit. b), c) si i) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si referatul de aprobare nr. 3.767 din 1 noiembrie 2001 al Directiei generale economice,
    in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                         prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                               METODOLOGIA
de decontare intre casele de asigurari de sanatate si spitale, in cadrul contractelor incheiate pentru servicii medicale spitalicesti

    1. Contractarea serviciilor medicale de catre casele de asigurari de sanatate cu spitalele se efectueaza in baza contractului de furnizare de servicii medicale, incheiat conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2001 si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
    2. Suma prevazuta in contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti se repartizeaza pe luni avandu-se in vedere necesarul de fonduri ale spitalului.
    3. Casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor vor asigura spitalelor cu care au incheiat contract finantarea lunara, cu decontarea definitiva la finele trimestrului.
    3.1. Pentru prima si a doua luna din fiecare trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract.
    3.1.1. Spitalele vor raporta pana la data de 5 a lunii curente pentru luna expirata, casei de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract indicatorii realizati, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
    3.1.2. Situatia prevazuta in anexa nr. 1 cuprinde indicatorii realizati in fiecare luna si se refera atat la asiguratii proprii, cat si la cei care vireaza contributia la alte case de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inclusiv la asiguratii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor, daca spitalul are contracte cu acestea si pentru care decontarea se efectueaza in mod distinct.
    3.1.3. Casele de asigurari de sanatate analizeaza raportarile transmise de spitale si aloca, in termen de 3 zile de la primirea acestora, suma reprezentand diferenta pana la nivelul finantarii lunare prevazute in contract.
    3.2. Pentru ultima luna din trimestru casele de asigurari de sanatate vireaza pana la data de 10 a lunii curente o cota de pana la 80% din suma lunara prevazuta in contract, urmand ca diferenta sa fie alocata dupa analiza indicatorilor raportati de catre spitale o data cu decontarea trimestriala definitiva.
    3.2.1. Spitalele vor raporta caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract, pana la data de 5 a lunii curente pentru trimestrul expirat, situatia trimestriala privind realizarea indicatorilor, conform anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
    3.2.2. Aceasta situatie cuprinde indicatorii cumulati de la inceputul trimestrului pana la finele acestuia, aferenta asiguratilor proprii, cat si celor pentru care contributia de asigurari de sanatate se vireaza la alte case de asigurari de sanatate, inclusiv asiguratilor proprii pentru care contributia se vireaza la Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si la Casa de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.
    3.2.3. Casele de asigurari de sanatate, in scopul asigurarii decontarii definitive, au obligatia sa analizeze si sa controleze riguros situatia privind indicatorii realizati in trimestrul expirat, in termen de 3 zile de la data primirii indicatorilor trimestriali realizati, comparativ cu nivelul indicatorilor prevazuti in contracte, urmand sa se stabileasca una dintre solutiile de mai jos:
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt la nivelul indicatorilor contractati, iar spitalul nu a inregistrat sesizari semnificative asupra calitatii necorespunzatoare a serviciilor medicale furnizate, decontarea definitiva se efectueaza la nivelul sumelor prevazute in contract;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt sub nivelul indicatorilor contractati, casele de asigurari de sanatate pot hotari decontarea la nivelul sumelor pentru trimestrul respectiv, cu conditia ca spitalul sa justifice in mod documentat oportunitatea depasirii cheltuielilor rezultate conform indicatorilor realizati si sa prezinte masurile pentru reducerea acestora in perioadele urmatoare; in caz contrar decontarea se efectueaza proportional cu indicatorii realizati;
    - in cazul in care indicatorii realizati sunt peste cei contractati decontarea se va efectua la nivelul sumei contractate, la care se poate adauga o majorare stabilita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    3.2.4. Sumele astfel aprobate vor fi virate pana la data de 20 a primei luni a trimestrului in curs pentru trimestrul expirat in contul furnizorului respectiv.
    3.2.5. Sumele necuvenite se retin de casele de asigurari de sanatate din finantarea lunii urmatoare.
    4. In vederea efectuarii decontarii lunare si definitive trimestriale casele de asigurari de sanatate intocmesc pentru fiecare furnizor de servicii medicale spitalicesti cu care sunt in relatie contractuala situatia obligatiei de plata, care va fi aprobata de ordonatorul secundar de credite si vizata pentru control financiar preventiv.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                              SITUATIA
privind realizarea indicatorilor specifici pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. .......... in luna ..............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asigurati proprii
    B - asigurati de la alte case
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de| Durata medie|Numarul de | Tariful pe |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari |      de     |  zile de  |    zi de   |serviciilor|
|      |   din   |realizate,| spitalizare |spitalizare|spitalizare,| medicale  |
|      |  spital | din care |   efectiv   | realizate |   conform  |           |
|      |         |  pentru: | realizata*) |           |contractului|           |
|      |         |__________|             |           |            |           |
|      |         |  A |  B  |             |           |            |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|  0   |    1    | 2  |  3  |      4      |     5     |      6     | 7 = 5 x 6 |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
|TOTAL:|         |    |     |             |           |      X     |           |
|______|_________|____|_____|_____________|___________|____________|___________|
    *) Durata medie de spitalizare pe sectii se calculeaza, avandu-se in vedere asiguratii internati, astfel: aflati + internati + transferati din alte sectii.
    Durata medie de spitalizare pe spital (randul TOTAL) se calculeaza avandu-se in vedere asiguratii aflati + internati.

    Raspundem de realitatea datelor.

                Director,                      Contabil-sef,
         ......................       ................................

    ANEXA 2
    la metodologie

    Spitalul ...........................

                                 SITUATIA
privind realizarea indicatorilor pentru serviciile medicale prestate pe baza Contractului nr. ................ pentru trimestrul ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - contractate
    B - realizate
    C - contractata
    D - realizata
    E - contractat
    F - realizat
 ______________________________________________________________________________
| Nr.  |Denumirea|Numarul de|  Durata   |  Numarul de|   Tariful   |  Valoarea |
| crt. | sectiei |internari | medie de  |   zile de  |   pe zi de  |serviciilor|
|      |         |          |spitalizare| spitalizare| spitalizare,|  medicale |
|      |         |          |           |            |    conform  |           |
|      |         |          |           |            | contractului|           |
|      |         |__________|___________|____________|             |___________|
|      |         |  A  | B  |  C  |  D  |  E  |  F   |             |  A  |  B  |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|   0  |    1    |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7   |      8      | 9 = |10 = |
|      |         |     |    |     |     |     |      |             |6 x 8|7 x 8|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|
|TOTAL:|         |     |    |     |     |     |      |      X      |     |     |
|______|_________|_____|____|_____|_____|_____|______|_____________|_____|_____|

    Raspundem de realitatea datelor.

              Director,                                Contabil sef,
         ...................                     .........................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 557/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 557 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu