Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.5473 din 07.11.2017

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat
ACT EMIS DE: Ministerul Educatiei Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 982 din 11 decembrie 2017SmartCity1

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale,în baza prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 30 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice. Articolul 2(1) Cluburile sportive universitare sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.(2) Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza contractului de finanţare. Articolul 3(1) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se alocă astfel:a)90% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale; b)10% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pentru situaţii ce nu pot fi integrate în formula de finanţare, pe baza solicitărilor fundamentate ale cluburilor sportive universitare. Sumele alocate pot fi folosite pentru:

(i) situaţii speciale necuprinse în planul de acţiuni iniţial;
(ii) programe de dezvoltare instituţională;
(iii) acţiuni/activităţi de reprezentare internaţională;
(iv) finanţare cluburi sportive universitare/secţii sportive nou-înfiinţate;
(v) obiective de investiţii, altele decât cele prevăzute la art. 6 lit. g) şi h);
(vi) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor de înaltă performanţă.

(2) În cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

Articolul 4Atribuţiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt: a)asigură evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare anuală prevăzute în anexa la prezentul ordin; b)propune repartizarea pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei de evaluare anuală, a sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, aferente art. 3 alin. (1) lit. a), şi le înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar; c)răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale şi pentru repartizarea subvenţiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin; d)propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare; e)analizează datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării; f)solicită clarificări pentru neconcordanţele sesizate în datele raportate; g)notifică Ministerului Educaţiei Naţionale eventualele neconcordanţe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare; h)comunică Direcţiei generale învăţământ universitar datele raportate de cluburile sportive universitare şi rezultatele evaluării anuale; i)publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar; j)fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate; k)în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcţie de rezultatele evaluării anuale; l)înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar propunerea prevăzută la lit. j). Articolul 5Atribuţiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat sunt: a)răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale; b)răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale; c)răspund de realizarea veniturilor proprii şi de utilizarea subvenţiei alocate de la bugetul de stat; d)transmit Direcţiei generale economice propunerile de buget pentru venituri proprii şi subvenţii, precum şi repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificaţiei economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcţia generală învăţământ universitar, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanţare; e)transmit Direcţiei generale învăţământ universitar solicitările fundamentate privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcţiei generale economice propunerile de modificări în structura bugetului aprobat; f)transmit Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale datele solicitate; g)transmit Direcţiei generale învăţământ universitar, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă; h)transmit Direcţiei generale economice, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna precedentă; i)transmit ordonatorului principal de credite solicitarea de alocaţii de la bugetul de stat, cu încadrare în trimestrializarea aprobată, până la data de 22 a lunii anterioare celei pentru care se solicită deschiderea. Articolul 6Atribuţiile Direcţiei generale învăţământ universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt: a)transmite Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sumele aprobate prin legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a); b)avizează propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar privind alocarea subvenţiilor pentru cluburile sportive universitare; c)propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare; d)întocmeşte contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi actele adiţionale la acestea. Contractele de finanţare conţin şi activităţile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unităţile respective; e)asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanţare; f)înaintează Direcţiei generale economice datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget; g)avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părţi din subvenţie/ veniturile proprii pentru cheltuieli de capital; h)înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcţiei patrimoniu şi investiţii, spre avizare, şi ordonatorului principal de credite, spre aprobare; i)transmite, lunar, Direcţiei generale economice necesarul de credite bugetare/subvenţie pentru fiecare club sportiv universitar, după analiza solicitării cluburilor care trebuie să respecte trimestrializarea aprobată; j)comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale economice monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă; k)urmăreşte execuţia bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare; l)gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar. Articolul 7Atribuţiile Direcţiei generale economice în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt: a)după aprobarea legii bugetului de stat transmite Direcţiei generale învăţământ universitar sumele aprobate în vederea repartizării şi includerii în contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale; b)întocmeşte proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare şi le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite; c)operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvenţiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât şi pentru repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital. Pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia patrimoniu şi investiţii şi aprobate de ordonatorul principal de credite; d)efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/ subvenţie, conform sumelor repartizate de către Direcţia generală învăţământ universitar şi transferă sumele către cluburile sportive universitare; e)transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice monitorizarea numărului de personal conform datelor primite de la Direcţia generală învăţământ universitar pentru cluburile sportive universitare şi a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare conform datelor primite de la cluburile sportive universitare. Articolul 8Atribuţiile Biroului audit intern din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt: a)cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării acestora; b)efectuează acţiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare. Articolul 9Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică, Direcţia patrimoniu şi investiţii, Biroul audit intern, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, instituţiile de învăţământ superior de stat care au în subordine cluburi sportive universitare şi cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 10Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, precum şi orice altă dispoziţie contrară. Articolul 12 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop

ANEXĂMETODOLOGIE privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare Articolul 1

(1) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare constă în determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale: performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.


(2) Evaluarea anuală include monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute de cluburile sportive universitare, identificarea necesităţilor de dezvoltare şi a barierelor întâmpinate în vederea obţinerii performanţei sportive.


(3) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în conformitate cu următoarele principii de bază:

a)obiectivitate - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar în procesul de evaluare anuală a activităţii cluburilor sportive universitare apreciază, în mod imparţial, atât performanţa, cât şi deficienţele şi nerealizările; b)cooperare şi comunicare continuă - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar cooperează cu federaţiile sportive naţionale pentru identificarea/confirmarea/validarea rezultatelor obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive universitare în competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale; c)realitate - datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării sunt reale şi corecte. Articolul 2

(1) Rezultatele cuantificabile ale evaluării sunt exprimate prin punctaj.


(2) Criteriile şi subcriteriile de evaluare sunt:

a)criteriul 1: specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie; b)criteriul 2: numărul de studenţi şi elevi legitimaţi. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie; c)criteriul 3: performanţa clubului pe plan naţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie; d)criteriul 4: performanţa clubului pe plan internaţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie. Articolul 390% din subvenţia totală de la bugetul de stat se alocă cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale. Suma totală alocată pe baza evaluării anuale, denumită în continuare total subvenţie (TS), se distribuie după cum urmează: a)20% pe baza criteriului 1, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 1 (TScrit.1); b)40% pe baza criteriului 2, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 2 (TScrit.2); c)30% pe baza criteriului 3, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 3 (TScrit.3); d)10% pe baza criteriului 4, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 4 (TScrit.4). Articolul 4Determinarea subvenţiei pentru fiecare club sportiv universitar (CSUi), unde i = 1, 2, 3 ... n, n = numărul cluburilor evaluate, respectă următoarele etape: 1. Se determină punctajul pentru fiecare club sportiv universitar aferent fiecărui criteriu de evaluare: a)punctaj pentru criteriul 1, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 1 obţinut de clubul CSUi (P1CSUi); b)punctaj pentru criteriul 2, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 2 obţinut de clubul CSUi (P2CSUi); c)punctaj pentru criteriul 3, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 3 obţinut de clubul CSUi (P3CSUi); d)punctaj pentru criteriul 4, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 4 obţinut de clubul CSUi (P4CSUi);2. Se determină punctajul total pentru fiecare criteriu de evaluare, prin însumarea punctajelor obţinute de fiecare club sportiv universitar (n este numărul cluburilor evaluate): a)punctaj total pentru criteriul 1 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 1 (PT1): b)punctaj total pentru criteriul 2 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 2 (PT2): c)punctaj total pentru criteriul 3 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 3 (PT3): d)punctaj total pentru criteriul 4 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 4 (PT4): 3. Se determină subvenţia pentru fiecare club sportiv universitar pe baza ponderii punctajului obţinut de clubul n în punctajul total aferent fiecărui criteriu de evaluare: a)subvenţie alocată în baza criteriului 1 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.1 CSUi): b)subvenţie alocată în baza criteriului 2 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.2 CSUi): c)subvenţie alocată în baza criteriului 3 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.3 CSUi): d)subvenţie alocată în baza criteriului 4 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.4 CSUi): 4. Subvenţia de la bugetul de stat alocată cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale se verifică cu următoarele relaţii: Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie. ANEXA Nr. 1la metodologie Criteriul 1: Specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează
Subcriterii Punctaj/secţie Date raportate de cluburile sportive universitare Calcul punctaj
Sport individual/joc sportiv Nivelul sportului (olimpic/neolimpic) Nivelul campionatelor în care activează (naţional/ internaţional) Eşalonul campionatului naţional (primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)
sport individual neolimpic naţional - 10 număr secţii active de seniori punctaj x nr. secţii active de seniori
joc sportiv neolimpic naţional - primul eşalon 80 număr secţii active de seniori punctaj x nr. secţii active de seniori
joc sportiv neolimpic naţional Al doilea eşalon 40
sport individual olimpic naţional - 50 număr secţii active de seniori punctaj x nr. secţii active de seniori
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric 200 număr secţii active de seniori punctaj x nr. secţii active de seniori
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric 400 număr secţii active de seniori punctaj x nr. secţii active de seniori

ANEXA Nr. 2la metodologie Criteriul 2: Numărul de studenţi şi elevi legitimaţi ATENŢIE! - Vor fi punctaţi doar sportivii care au participat în campionatul naţional la categoria corespunzătoare vârstei lor, pentru fiecare ramură sportivă în parte. Pondere juniori şi alte categorii Elevi şi studenţi care activează doar la juniori în campionate naţionale - pondere 0.2 din punctajul seniorului corespondent pe sportul respectiv, adică a eşalonului valoric inferiori dacă nu există secţie la nivel de seniori

Alte categorii - pondere 0.2 din punctajul seniorului corespondent pe sportul respectiv, adică a eşalonului valoric inferior dacă nu există secţie la nivel de seniori

La jocurile sportive vor fi punctaţi maximum 20 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional, cu excepţia hocheiului, la care se acceptă maximum 25 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional, şi a rugby-ului în 15, la care se acceptă maximum 35 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional.

La sporturile individuale vor fi punctaţi maximum 30 de sportivi/secţie/sezon competiţional

Subcriterii Punctaj/ student sau elev legitimat Date raportate de cluburile sportive universitare Calcul punctaj
Sport individual/ joc sportiv Nivelul sportului (olimpic/neolimpic) Nivelul campionatelor în care activează (naţional/ internaţional) Eşalonul campionatului naţional (primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)
sport individual neolimpic naţional - 10 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi
joc sportiv neolimpic naţional primul eşalon valoric 80 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi
joc sportiv neolimpic naţional al doilea eşalon valoric 40 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi
sport individual olimpic naţional - 50 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric 200 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric 400 număr studenţi şi elevi legitimaţi punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

ANEXA Nr. 3la metodologie Criteriul 3: Performanţa clubului pe plan naţional Un CSU poate puncta o singură dată într-un Campionat naţional CN la joc sportiv, chiar dacă federaţia sportivă naţională permite clubului să înscrie mai multe echipe în CN.

Echipele de tineret şi juniori - coeficient de echilibrare 0.5 care se va înmulţi cu punctajul aferent locului obţinut conform tabelului de mai jos, cu condiţia să existe secţia de seniori care să activeze în Campionatul naţional de seniori

La sporturile olimpice, pentru probele care sunt neolimpice rezultatul va fi asimilat sportului neolimpic.Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - punctaj/fiecare loc ocupat; B - date raportate de cluburile sportive universitare; C - nivelul campionatelor în care activează (naţional/internaţional); D - eşalonul campionatului naţional (primul eşalon valoric/al doilea eşalon valoric); E - loc ocupat în competiţii naţionale.

Subcriterii A B Calcul punctaj
Sport individual/ joc sportiv Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic) C D Competiţii naţionale (Campionatul Naţional/Cupa României) E
0 1 2 3 4 5 6 7 8
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional I 10 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional II 6 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional III 4 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional IV 3 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional V 2 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Campionatul Naţional VI 1 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Cupa României I 5 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Cupa României II 3 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual neolimpic naţional - Cupa României III 2 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional I 200 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional II 170 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional III 140 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional IV 110 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional V 100 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
0 1 2 3 4 5 6 7 8
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional VI 90 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional VII 80 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional VIII 70 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional IX 60 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional primul Campionatul Naţional X 50 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea eşalon Campionatul Naţional I 80 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional II 70 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional III 60 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional IV 50 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional V 40 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional VI 30 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional VII 20 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional VIII 15 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional IX 10 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional al doilea Campionatul Naţional X 5 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional - Cupa României I 80 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional - Cupa României II 70 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv neolimpic naţional - Cupa României III 60 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional I 30 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional II 24 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional III 16 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional IV 12 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
0 1 2 3 4 5 6 7 8
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional V 8 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Campionatul Naţional VI 4 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României I 15 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României II 12 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României III 8 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României IV 6 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României V 4 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
sport individual olimpic naţional - Cupa României VI 2 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României I 700 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României II 600 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României III 500 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României IV 400 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României V 300 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României VI 250 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României VII 225 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României VIII 200 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României IX 175 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional - Cupa României X 150 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional I 700 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional II 600 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional III 500 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
0 1 2 3 4 5 6 7 8
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional IV 400 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional V 300 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional VI 250 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional VII 225 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional VIII 200 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional IX 175 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional al doilea eşalon valoric Campionatul Naţional X 150 |număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional I 1600 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional II 1400 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional III 1200 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional IV 1000 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional V 900 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional VI 800 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional VII 700 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional VIII 600 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional IX 500 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional X 400 număr de locuri ocupate punctaj x nr. de locuri ocupate
joc sportiv olimpic naţional primul eşalon valoric Campionatul Naţional mai jos de loc X 200 număr de locuri ocupate punctaj x nr. locuri ocupate

Se introduce coeficient de echilibrare în funcţie de amploarea campionatului şi de numărul de sportivi din echipă, care va fi înmulţit cu punctajul aferent locului obţinut conform tabelului de mai sus, astfel:

Maximum 5 jucători înscrişi pe foaia de joc Maximum 10 jucători înscrişi pe foaia de joc Peste 10 jucători înscrişi pe foaia de joc
Maximum 5 echipe în CN 0,1 0,3 0,4
Maximum 10 echipe în CN 0,2 0,7 1
Peste 10 echipe în CN 0,3 1 1,2

ANEXA Nr. 4la metodologie Criteriul 4: Performanţa clubului pe plan internaţional Pentru participarea cu echipa de club (joc sportiv) într-o competiţie oficială internaţională (cupe europene intercluburi)

bonificaţie –-500 p joc sportiv olimpic, 200 p joc sportiv neolimpic

punctaj pentru locul obţinut

Loc obţinut Punctaj aferent
I 1250
II 1000
III 750
IV 650
V 550
VI 500
VII 450
VIII 400
IX 350
X 300

Pentru selectarea unui sportiv (elev sau student) sau antrenor în lotul naţional care a participat efectiv la o competiţie internaţională oficială (NU lotul lărgit)

Subcriterii Punctaj/student, elev sau tehnician selecţionat în echipa naţională Date raportate de cluburile sportive universitare Calcul punctaj
Sport individual/ joc sportiv Nivelul sportului (olimpic/neolimpic)
sport neolimpic 10 număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi
sport olimpic 30 număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi
sport neolimpic 5 număr de antrenori selecţionaţi în echipa naţională punctaj x nr. antrenori selecţionaţi
sport olimpic 20 număr de antrenori selecţionaţi în echipa naţională punctaj x nr. antrenori selecţionaţi

Prin competiţie internaţională oficială înţelegem: Jocuri Olimpice

Jocuri Olimpice de Tineret

FOTE

campionate mondiale

campionate europene

campionate mondiale universitare

Universiada

Jocurile FrancofonieiPondere juniori şi tineret 0,2 (se înmulţeşte cu punctajul aferent seniorului).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5473/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5473 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5473/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu