E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 74 din 30 iunie 2010

pentru modificarea unor acte normative din domeniul educatiei si cercetarii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 448 din 1 iulie 2010



Având în vedere că situaţia socioeconomică actuală din România necesită reducerea cheltuielilor bugetare, văzând şi priorităţile Guvernului de reformă a administraţiei publice, astfel încât să se pună accent pe eficientizarea activităţii administrative, se impune reorganizarea instituţiilor din subordinea autorităţilor centrale, pentru sporirea eficienţei acestora şi reducerea costurilor de personal şi materiale necesare desfăşurării activităţii acestora.

In vederea respectării angajamentelor internaţionale asumate de România,

întrucât domeniul de acţiune specific Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT- Politehnica) este similar,

având în vedere atribuţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în domeniul formării profesionale, pentru eficientizarea actului administrativ şi evitarea paralelismului instituţional este necesara comasarea secretariatului tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor cu Agenţia Naţională pentru Calificările din Invăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat.

In temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 150/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1.- (1) Se înfiinţează Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ca urmare a comasării prin fuziune a Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, Centrului Naţional de Management Programe şi a Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica)."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Atribuţiile Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării sunt:

a) asistă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Invăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior şi alte consilii din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza propunerilor consiliilor;

b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării competiţiilor pentru grant'uri, realizează întregul proces operativ pentru selectarea şi auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare de către consilii şi sprijină managementul financiar al acestora;

c) întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare de ia bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării, în conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea' Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza legislaţiei în vigoare;

d) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în relaţiile cu instituţiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de învăţământ superior, cu alte organizaţii şi instituţii publice sau private;

e) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Invăţământului Superior şi ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Invăţământul Superior şi ale altor consilii desemnate din minister, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii;

f) conduce în sistem descentralizat, implementează, monitorizează şi evaluează programe şi proiecte de dezvoltare instituţională şi'de sistem, precum şi programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică, cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul Ministerului Educaţiei', Cercetării, Tineretului şi Sportului;

g) organizează competiţii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

h) elaborează şi/sau definitivează documentaţia necesară pentru desfăşurarea competiţiilor pe programele pe care le conduce, care este supusă aprobării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

i) evaluează şi selectează proiectele în cadrul competiţiilor organizate;

j) contractează şi finanţează proiectele selectate, după aprobarea lor în prealabil' de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

k) monitorizează şi evaluează modul de derulare a proiectelor contractate;'

l) asigură consultanţă şi asistenţă tehnică pentru elaborarea şi conducerea de proiecte la programele interne şi internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi stimulare a inovării;

m) gestionează resursele financiare contractate prin programele de profil naţional şi internaţional pe care le conduce;

n) pregăteşte şi perfecţionează resursele umane în domenii de conducere şi execuţie a proiectelor, prin organizarea de sesiuni de pregătire şi de formare continuă;

o) diseminează la nivel naţional şi internaţional informaţiile cu privire la programele pe care le conduce;

p) asigură consultanţă în găsirea de parteneri şi formarea de parteneriate pentru proiecte la programele internaţionale de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de stimulare a inovării;

q) organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, editare-multiplicare, publicitate, precum şi alte ser'vicii'în corelare cu obiectul său de activitate;

r) promovează transferul tehnologic şi inovarea în vederea sporirii competitivităţii economiei româneşti;

s) propune şi coordonează programe multidisciplinare şi proiecte de dezvoltare în acord cu priorităţile naţionale şi internaţionale;

ş) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din surse naţionale şi internaţionale şi răspunde cererilor de piaţă prin contracte negociate direct cu beneficiarii;

t) gestionează resursele financiare atrase prin programe de profil naţionale şi internaţionale;

ţ) participă la dezvoltarea resurselor umane prin creşterea competenţei profesionale, fiind implicată în procesul de pregătire şi formare continuă a studenţilor, a doctoranzilor şi a altor specialişti;

u) diseminează rezultatele şi cunoştinţele de specialitate la nivel naţional şi internaţional;

v) colaborează cu alte instituţii publice sau private, interne sau internaţionale, inclusiv cu' organizaţii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;

x) administrează drepturile de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Organizarea, funcţionarea, statul de funcţii şi condiţiile de încadrare ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării', tineretului şi sportului."

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării este 120, finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."

5. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare şi audit, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."

6. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat."

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Colegiul consultativ are în componenţă specialişti propuşi de comunităţile ştiinţifice, de ministere, de operatori economici. Structura şi componenţa colegiului consultativ este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare."

2. La articolul 47, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

3. La articolul 47, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct Unităţii Executive pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării conducerea de programe prevăzute în Planul naţional."

Art. III. - Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor, care se reorganizează sub denumirea de Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA), este ajutat de Unitatea Executivă a CNCFPA, structură care se organizează prin comasarea secretariatului tehnic şi Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Invăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Privat, care se desfiinţează.

(2) Numărul de posturi aprobat pentru Unitatea Executivă a CNCFPA este 70, iar salarizarea se face în conformitate cu dispoziţiile legale pentru instituţiile publice centrale."

2. Articolul 13 se abrogă.

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Finanţarea cheltuielilor CNCFPA se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şi cheltuieli de capital;

c) indemnizaţiile preşedintelui şi ale membrilor CNCFPA;

d) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare, în ţară şi în străinătate, pentru membrii CNCFPA şi pentru personalul unităţii executive a acestuia."

4. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Finanţarea cheltuielilor pentru plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor de autorizare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale specialiştilor pe domenii ocupaţionale, folosiţi de aceste' comisii, cheltuielile pentru funcţionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea personalului unităţii executive, cheltuielile materiale pentru servicii şi cheltuielile de capital se efectuează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului."

Art. IV. - Organizarea, funcţionarea şi mecanismele procedurale specifice Unităţii Executive a CNCFPA se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. V. - (1) Unitatea Executivă' pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării se substituie în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acte administrative, contracte, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri, acorduri, litigii şi din orice alte acte care produc efecte juridice ale instituţiilor publice care se desfiinţează.

(2) Structurile de personal, patrimoniul aferent,' precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Incadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii aferente, de la instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei' categorii de funcţii.

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 983/1999 privind înfiinţarea Agenţiei Manageriale de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic - Politehnica (AMCSIT - Politehnica), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Management Programe, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 776 din 25 august 2004.

Art. VII. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sa detalieze modificările prevăzute la alin. (1) în bugetele lor şi în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanţarea cheltuielilor instituţiilor publice reorganizate se asigură din bugetele ordonatoriior principali de credite din care au fost finanţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,      

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 74/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 74 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu