Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5336 din 18 noiembrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor specifice si a procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 din  9 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 40^1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile specifice si procedura de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba modelul raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia juridic si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Radu Damian,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                        CRITERII SPECIFICE SI PROCEDURA
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

    I. Criterii generale
    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza de cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica

 ______________________________________________________________________________
|                 Criterii                  | Documente care  | Indeplinirea   |
|                                           | se analizeaza   | criteriului    |
|                                           |                 | (se noteaza cu |
|                                           |                 | DA sau NU)     |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 1. Activitatea de interes public general  | Statut, act     |                |
| si/sau comunitar se desfasoara in sfera   | constitutiv,    |                |
| de competenta a Ministerului Educatiei si | punctul 2       |                |
| Cercetarii, conform atributiilor          | din raportul    |                |
| prevazute in HG nr. 410/2004              | de activitate   |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 2. Nu desfasoara activitati angajate      | Idem            |                |
| politic in mod partizan, inclusiv         |                 |                |
| activitati de sprijinire sau de promovare |                 |                |
| a unor partide sau aliante politice ori   |                 |                |
| electorale, candidati in alegeri sau      |                 |                |
| persoane care ocupa functii de demnitate  |                 |                |
| publica                                   |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 3. Nu desfasoara activitati exclusiv in   | Idem            |                |
| interesul personal nepatrimonial al       |                 |                |
| asociatilor sau fondatorilor              |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 4. Durata de functionare, conform         | Statut, act     |                |
| statutului, permite desfasurarea pe durata| constitutiv     |                |
| nedeterminata a unor activitati de        |                 |                |
| interes general si/sau comunitar          |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|

    b) A realizat majoritatea obiectivelor stabilite:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (valori inregistrate in ultimii 3 ani)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|      Criterii      | Indicatori de       | Documente care    |     R     | I |
|                    | realizare a         | se analizeaza     |___________|   |
|                    | criteriului         |                   | 1 | 2 | 3 |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 1. Asociatia/      | a) Definirea clara  | Statut, pct. 3.1  |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | a atributiilor      | din raportul de   |   |   |   |   |
| face dovada bunei  | organelor de        | activitate        |   |   |   |   |
| desfasurari a      | conducere,          |                   |   |   |   |   |
| activitatii        | administrare si     |                   |   |   |   |   |
| organelor de       | control             |                   |   |   |   |   |
| conducere,         |                     |                   |   |   |   |   |
| administrare si    |                     |                   |   |   |   |   |
| control, in        |                     |                   |   |   |   |   |
| conformitate cu    |                     |                   |   |   |   |   |
| prevederile        |                     |                   |   |   |   |   |
| statuare           |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) Existenta        | Pct. 3.2 din      |   |   |   |   |
|                    | rapoartelor,        | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | proceselor-verbale, | activitate, copii |   |   |   |   |
|                    | care atesta         | de pe documente   |   |   |   |   |
|                    | functionarea        |                   |   |   |   |   |
|                    | organelor de        |                   |   |   |   |   |
|                    | conducere,          |                   |   |   |   |   |
|                    | administrare si     |                   |   |   |   |   |
|                    | control             |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) In statut exista | Statut,           |   |   |   |   |
|                    | prevederi           | regulament intern |   |   |   |   |
|                    | referitoare la      | de functionare    |   |   |   |   |
|                    | solutionarea        |                   |   |   |   |   |
|                    | conflictelor de     |                   |   |   |   |   |
|                    | interes aparute in  |                   |   |   |   |   |
|                    | activitatea         |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatiei/         |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatiei/federatiei|                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | d) Exista personal  | Pct. 3.1, 3.3 din |   |   |   |   |
|                    | angajat permanent   | raportul de       |   |   |   |   |
|                    |                     | activitate        |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 2. Asociatiei/     | a) Depunerea        | Copii de pe       |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | formularelor        | formularele       |   |   |   |   |
| face dovada        | situatiilor         | situatiilor       |   |   |   |   |
| functionarii in    | financiare anuale la| financiare        |   |   |   |   |
| conformitate cu    | administratia       | anuale depuse     |   |   |   |   |
| legislatia in      | financiara din raza |                   |   |   |   |   |
| vigoare            | teritoriala in care |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatia sau       |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatia isi are    |                   |   |   |   |   |
|                    | sediul              |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) Plata            | Certificate       |   |   |   |   |
|                    | impozitelor,        | constatatoare     |   |   |   |   |
|                    | taxelor,            | privind           |   |   |   |   |
|                    | contributiilor si a | indeplinirea      |   |   |   |   |
|                    | altor venituri      | obligatiilor      |   |   |   |   |
|                    | datorate bugetului  | exigibile plata a |   |   |   |   |
|                    | de stat             | impozitelor si    |   |   |   |   |
|                    |                     | taxelor catre     |   |   |   |   |
|                    |                     | stat, inclusiv a  |   |   |   |   |
|                    |                     | celor locale,     |   |   |   |   |
|                    |                     | precum si a       |   |   |   |   |
|                    |                     | contributiilor    |   |   |   |   |
|                    |                     | pentru asigurarile|   |   |   |   |
|                    |                     | sociale de stat,  |   |   |   |   |
|                    |                     | asigurarile       |   |   |   |   |
|                    |                     | sociale de        |   |   |   |   |
|                    |                     | sanatate,         |   |   |   |   |
|                    |                     | asigurarile de    |   |   |   |   |
|                    |                     | somaj, in cazul   |   |   |   |   |
|                    |                     | personalului      |   |   |   |   |
|                    |                     | angajat           |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) Are              | Autorizatiile     |   |   |   |   |
|                    | autorizatiile       | administrative    |   |   |   |   |
|                    | necesare in vederea | conforme cu       |   |   |   |   |
|                    | desfasurarii        | legislatia in     |   |   |   |   |
|                    | activitatilor       | vigoare si/sau    |   |   |   |   |
|                    | statuare            | acordurile        |   |   |   |   |
|                    |                     | necesare          |   |   |   |   |
|                    |                     | desfasurarii      |   |   |   |   |
|                    |                     | activitatilor,    |   |   |   |   |
|                    |                     | copii de pe       |   |   |   |   |
|                    |                     | documente         |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 3. Asociatia/      | a) Dispune de un    | Pct. 1 din        |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | sediu adecvat si de | raportul de       |   |   |   |   |
| dispune de resurse | dotari destinate in | activitate, copie |   |   |   |   |
| financiare,        | exclusivitate       | de pe documentul  |   |   |   |   |
| materiale si umane | realizarii          | privind situatia  |   |   |   |   |
| adecvate           | activitatilor de    | juridica a        |   |   |   |   |
| functionarii       | interes general     | sediului          |   |   |   |   |
| organizatiei       | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
|                    | a^1) Total venituri |                   |   |   |   |   |
|                    | din urmatoarele     |                   |   |   |   |   |
|                    | categorii de        |                   |   |   |   |   |
|                    | activitati:         |                   |   |   |   |   |
|                    | - cercetare-        |                   |   |   |   |   |
|                    | dezvoltare;         |                   |   |   |   |   |
|                    | - servicii          |                   |   |   |   |   |
|                    | stiintifice si      |                   |   |   |   |   |
|                    | tehnologice;        |                   |   |   |   |   |
|                    | - alte activitati;  |                   |   |   |   |   |
|                    | - alocatii bugetare.|                   |   |   |   |   |
|                    | a^2) Total personal:|                   |   |   |   |   |
|                    | - total personal cu |                   |   |   |   |   |
|                    | studii superioare;  |                   |   |   |   |   |
|                    | - total personal C-D|                   |   |   |   |   |
|                    | atestat.            |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) A dezvoltat in   | Pct. 3.7 si fisa  |   |   |   |   |
|                    | teritoriu filiale   | activitatilor din |   |   |   |   |
|                    | sau puncte de lucru | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | adecvate realizarii | activitate        |   |   |   |   |
|                    | de activitati de    |                   |   |   |   |   |
|                    | interes general sau |                   |   |   |   |   |
|                    | comunitar (in cazul |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatilor si      |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatiilor care    |                   |   |   |   |   |
|                    | desfasoara          |                   |   |   |   |   |
|                    | activitati de       |                   |   |   |   |   |
|                    | interes general)    |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) Resursele        | Pct. 4 din        |   |   |   |   |
|                    | financiare de care  | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | dispun permit       | activitate, copii |   |   |   |   |
|                    | realizarea          | de pe documentele |   |   |   |   |
|                    | activitatilor de    | contabile         |   |   |   |   |
|                    | interes general     |                   |   |   |   |   |
|                    | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
|                    | c^1) valoarea       |                   |   |   |   |   |
|                    | dotarilor:          |                   |   |   |   |   |
|                    | - tehnice           |                   |   |   |   |   |
|                    | (echipamente,       |                   |   |   |   |   |
|                    | instalatii);        |                   |   |   |   |   |
|                    | - logistice (tehnica|                   |   |   |   |   |
|                    | de calcul,          |                   |   |   |   |   |
|                    | telecomunicatii,    |                   |   |   |   |   |
|                    | software).          |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 4. Asociatiei/     | a) Publicatii,      | Fisa              |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | edituri, tiparituri,| activitatilor     |   |   |   |   |
| face dovada unei   | alte mijloace de    |                   |   |   |   |   |
| bune comunicari si | informare           |                   |   |   |   |   |
| colaborari cu      | a^1) Articole si    |                   |   |   |   |   |
| grupul-tinta, alte | carti publicate:    |                   |   |   |   |   |
| organizatii        | - in tara;          |                   |   |   |   |   |
| neguvernamentale si| - in strainatate.   |                   |   |   |   |   |
| institutii publice |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) colaboreaza cu   | Documente care    |   |   |   |   |
|                    | alte organizatii    | atesta            |   |   |   |   |
|                    | neguvernamentale,   | parteneriatul cu  |   |   |   |   |
|                    | institutii publice  | alte asociatii,   |   |   |   |   |
|                    | in vederea          | fundatii,         |   |   |   |   |
|                    | dezvoltarii de      | institutii publice|   |   |   |   |
|                    | programe si         | si pct. 3.6 din   |   |   |   |   |
|                    | proiecte comune     | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | si/sau finantarii   | activitate        |   |   |   |   |
|                    | acestora            |                   |   |   |   |   |
|                    | b^1) parteneriat cu |                   |   |   |   |   |
|                    | organisme din:      |                   |   |   |   |   |
|                    | - tara              |                   |   |   |   |   |
|                    | (nr. proiecte);     |                   |   |   |   |   |
|                    | - strainatate       |                   |   |   |   |   |
|                    | (nr. proiecte).     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 5. Obiectivele de  | A realizat mai      | Pct. 2, pct. 3.5, |   |   |   |   |
| interes general    | mult de jumatate din| fisa activitatilor|   |   |   |   |
| si/sau comunitar   | numarul obiectivelor| din raportul de   |   |   |   |   |
| realizate au fost  | de interes general  | activitate        |   |   |   |   |
| semnificative in   | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
| raport cu          | stabilite prin actul|                   |   |   |   |   |
| obiectivele        | constitutiv sau prin|                   |   |   |   |   |
| stabilite prin     | statut              |                   |   |   |   |   |
| actul constitutiv  |                     |                   |   |   |   |   |
| sau prin statut    |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 6. Activitatile    | In domenii de       | Fisa              |   |   |   |   |
| de interes general | interes general     | activitatilor     |   |   |   |   |
| si/sau comunitar   | si/sau comunitar,   |                   |   |   |   |   |
| realizate sunt de  | programele si       |                   |   |   |   |   |
| utilitate publica, | proiectele derulate |                   |   |   |   |   |
| respectiv scopurile| au condus la        |                   |   |   |   |   |
| vizate sunt        | rezultate reale si  |                   |   |   |   |   |
| benefice           | benefice pentru     |                   |   |   |   |   |
| colectivitatilor,  | comunitate          |                   |   |   |   |   |
| prin cresterea     |                     |                   |   |   |   |   |
| ofertei culturale  |                     |                   |   |   |   |   |
| pe plan local/     |                     |                   |   |   |   |   |
| regional/national  |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|

    NOTA:
    1. Fiecare indicator va fi punctat de la 1 la 10.
    2. Punctajul necesar atestarii: minim 25

    c) a desfasurat o activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (DA sau NU)
    I - Indeplinirea criteriului (DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|       Criterii      | Indicatori de realizare | Documente care       | R | I |
|                     | a criteriului           | se analizeaza        |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 1. Activitatile     | Activitatile            | Statut, pct. 2 si    |   |   |
| desfasurate anterior| desfasurate au condus   | fisa activitatilor   |   |   |
| au fost adecvate    | la indeplinirea         | din raportul de      |   |   |
| indeplinirii        | obiectivelor de interes | activitate           |   |   |
| obiectivelor        | general si/sau comunitar|                      |   |   |
| statuare            | prevazut in statut      |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 2. Dezvolta         | Dezvolta si             | Pct. 3.5 si fisa     |   |   |
| programe, proiecte  | imbunatateste, prin     | activitatilor din    |   |   |
| specifice           | proiecte specifice      | raportul de          |   |   |
|                     | activitatilor de interes| activitate           |   |   |
|                     | general si/sau          |                      |   |   |
|                     | comunitar, serviciile   |                      |   |   |
|                     | acordate, in functie de |                      |   |   |
|                     | evaluarea periodica a   |                      |   |   |
|                     | acestora                |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 3. Sustinerea       | a) Utilizeaza resurse   | Pct. 4 si fisa       |   |   |
| activitatilor si    | umane adecvate          | activitatilor din    |   |   |
| serviciilor din     | activitatilor           | raportul de          |   |   |
| punct de vedere     | desfasurate: | activitate           |   |   |
| tehnic, patrimonial | - personal angajat cu   |                      |   |   |
|                     | norma intreaga;         |                      |   |   |
|                     | - dezvolta politici de  |                      |   |   |
|                     | formare si dezvoltare a |                      |   |   |
|                     | personalului si a       |                      |   |   |
|                     | voluntarilor            |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | b) Are capacitate de    | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | autofinantare a         | activitatilor din    |   |   |
|                     | programelor si          | raportul de          |   |   |
|                     | proiectelor initiate de | activitate           |   |   |
|                     | cel putin 10% din costul|                      |   |   |
|                     | total al acestora       |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | c) Are capacitatea de   | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | a atrage mai multe surse| activitatilor din    |   |   |
|                     | de finantare            | raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | d) Dispune de dotarile  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | materiale adecvate      | activitatilor din    |   |   |
|                     | desfasurarii serviciilor| raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | e) Exista rezultate     | Fisa activitatilor   |   |   |
|                     | ale programelor si      | din raportul de      |   |   |
|                     | proiectelor derulate    | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 4. Situatiile       | a) Concordanta dintre   | Pct. 4 din raportul  |   |   |
| financiare anuale si| prevederile bugetului de| de activitate,       |   |   |
| bugetele de venituri| venituri si cheltuieli  | bugetul de venituri  |   |   |
| si cheltuieli       | si datele reflectate in | si cheltuieli si     |   |   |
| reflecta            | situatiile financiare   | situatiile financiare|   |   |
| desfasurarea        | anuale                  | anuale               |   |   |
| activitatilor de    |                         |                      |   |   |
| interes general sau |                         |                      |   |   |
| comunitar           |                         |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | b) Cheltuieli adecvate  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | activitatilor           | activitatilor din    |   |   |
|                     | desfasurate             | raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate, bugetul  |   |   |
|                     |                         | de venituri de       |   |   |
|                     |                         | cheltuieli si        |   |   |
|                     |                         | situatiile financiare|   |   |
|                     |                         | anuale               |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | c) Cheltuieli in        | Pct. 4 din raportul  |   |   |
|                     | concordanta cu          | de activitate,       |   |   |
|                     | veniturile obtinute     | bugetul de venituri  |   |   |
|                     |                         | si cheltuieli si     |   |   |
|                     |                         | situatiile financiare|   |   |
|                     |                         | anuale               |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|

    d) valoarea activului patrimoniului pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial

 ______________________________________________________________________________
|        Criterii       | Documente care se       | Indeplinirea criteriului   |
|                       | analizeaza              | (Da sau NU)                |
|_______________________|_________________________|____________________________|
| Valoarea activului    | Pct. 4 din raportul de  |                            |
| patrimonial pe fiecare| activitate, bugetul de  |                            |
| dintre cei 3 ani      | venituri si cheltuieli  |                            |
| anteriori nu a scazut | si situatiile financiare|                            |
| sub valoarea          | anuale                  |                            |
| patrimoniului initial |                         |                            |
|_______________________|_________________________|____________________________|

    II. Criterii specifice

 ______________________________________________________________________________
| Domenii de activitate |             Criterii             | Indeplinirea      |
|                       |                                  | criteriului DA/NU |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 1. Obiectivele principale ale    |                   |
|                       | programelor/proiectelor derulate:|                   |
|                       | - caracterul novator             |                   |
|                       | - caracterul realist             |                   |
|                       | - caracterul complementar        |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 2. Motivarea programelor/        |                   |
|                       | proiectelor derulate             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 3. Grupul-tinta/beneficiari ai   |                   |
|                       | programelor/proiectelor derulate:|                   |
|                       | - beneficiari                    |                   |
|                       | - caracterul interdisciplinar si |                   |
|                       | educational al programelor/      |                   |
|                       | proiectelor derulate             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 4. Impactul programului/         |                   |
|                       | proiectelor educationale/        |                   |
|                       | cercetare:                       |                   |
|                       | - caror nevoi educationale/de    |                   |
|                       | cercetare si sociale au raspuns  |                   |
|                       | - impactul asupra comunitatilor/ |                   |
|                       | colectivitatilor carora se       |                   |
|                       | adreseaza                        |                   |
|                       | - originalitatea programului/    |                   |
|                       | proiectului educational/cercetare|                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 5. Parteneri si personal-cheie:  |                   |
|                       | - coordonator de program/proiect |                   |
|                       | - alti membrii-cheie             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 6. Bugetul estimat al            |                   |
|                       | programului/proiectului          |                   |
|                       | educational/cercetare:           |                   |
|                       | - surse de finantare proprii     |                   |
|                       | - surse de finantare atrase      |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|

    ANEXA 2

                                LISTA
documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, in mod obligatoriu in doua exemplare
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Declaratie pe propria raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si ca nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
    5. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica.

    NOTA:
    Documentele prevazute la pct. 1 si 4 se solicita in original.
    Documentele prevazute la pct. 2 si 5 se solicita in copie.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                             RAPORT DE ACTIVITATE
pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica
                                  - model -

    1. DATE PRIVIND ASOCIATIA/FUNDATIA/FEDERATIA

    DENUMIREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI:

    DENUMIREA ABREVIATA (daca este cazul):

    TIPUL DE ORGANIZATIE: asociatie/fundatie/federatie

    SEDIUL
 ______________________________________________________________________________
| Adresa                      | Judetul, respectiv municipiul:                 |
|                             |________________________________________________|
|                             | Localitatea:                  cod:             |
|                             |________________________________________________|
|                             | Strada:                       nr:              |
|_____________________________|________________________________________________|
| Telefon:                    | Prefix:                       nr:              |
|_____________________________|________________________________________________|
| Fax                         |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| @mail                       |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Situatia juridica           |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Suprafata totala (mp)       |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Suprafata construita (mp)   |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Nr. incaperi                |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|

    DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE

    - In temeiul Legii nr. 21/1924
 ______________________________________________________________________________
| Nr. dosar la dobandirea          |                                           |
| personalitatii juridice          |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinta civila de dobandire a   | Nr.:                      Data:           |
| personalitatii juridice          |___________________________________________|
|                                  | Eliberat de:                              |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinte civile care autorizeaza | 1                   | Nr:      Data:      |
| modificarile actului constitutiv |                     |_____________________|
| si/sau statutului                |                     | Eliberat de:        |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  | 2                   | Nr:      Data:      |
|                                  |                     |_____________________|
|                                  |                     | Eliberat de:        |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  | 3                   | Nr:      Data:      |
|                                  |                     |_____________________|
|                                  |                     | Eliberat de:        |
|__________________________________|_____________________|_____________________|

    - In temeiul O.G. nr. 26/2000
 ______________________________________________________________________________
| Certificat de inscrierea in Registrul  | Nr.:                   data:        |
| asociatiilor si fundatiilor            | Inscrierii in Registrul asociatiilor|
|                                        | si fundatiilor/Registrul            |
|                                        | federatiilor                        |
|________________________________________|_____________________________________|

    COD FISCAL NR.          anul                      eliberat de:

    CONT BANCAR NR. ....... deschis la banca ........ adresa bancii ...........

    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
 ______________________________________________________________________________
| Persoane fizice/persoane juridice la   | Numarul asociatilor/numele          |
| constituire                            | fondatorilor                        |
|________________________________________|_____________________________________|
| Membri asociati                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| Fondator/fondatori                     |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|

    2. SFERA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PREVAZUT IN STATUT
 ______________________________________________________________________________
| SCOP (se defineste in conformitate cu art. nr. ...... din statut)            |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| OBIECTIVELE    | De interes general   | De interes comunitar respectiv in    |
| STABILITE IN   | respectiv in domenii | interesul public al unei comunitati  |
| STATUT         | precum educatie      | si/sau grupuri de persoane fizice    |
|                | si cercetare         | sau juridice care urmaresc un        |
|                |                      | obiectiv comun sau au aceleasi       |
|                |                      | opinii, aceeasi cultura, orientare   |
|                |                      | religioasa, sociala, profesionala    |
|                |                      | si altele asemenea                   |
|________________|______________________|______________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATI DE  | In conformitate cu   | Grup tinta                           |
| INTERES GENERAL| art. nr.             |                                      |
| SAU COMUNITAR  |                      |                                      |
| PREVAZUTE IN   |                      |                                      |
| STATUT         |                      |                                      |
|________________|______________________|______________________________________|
|________________|______________________|______________________________________|

    3. DATE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

    3.1. ORGANIZAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Organe de conducere,       | Alese/numite in  | Numele,    | Profesia/loc de |
| administrare si control,   | temeiul          | prenumele, | munca           |
| potrivit statutului        |                  | adresa     |                 |
|____________________________|__________________|____________|_________________|
| De conducere       |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| De administrare    |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| De control         |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| Altele             |       |                  |            |                 |
| (specificati)      |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|

    3.2. INFORMATII PRIVIND FUNCTIONAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Activitatea organelor de conducere, administrare si  | In ultimii 3 ani      |
| control                                              |_______________________|
|                                                      | Anul: | Anul: | Anul: |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
| conducere     | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| Administrare  | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| Control       | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| altele        | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|

    3.3 PERSONALUL ADMINISTRATIV AL ORGANIZATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Personal incadrat cu:                          |      In ultimii 3 ani       |
|                                                |_____________________________|
|                                                | Anul:   | Anul:   | Anul:   |
|                                                |_________|_________|_________|
|                                                | numar   | numar   | numar   |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Contract de munca                              |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Cu conventie civila                            |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Nr. de voluntari                               |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| total                                          |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|

    3.4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 ______________________________________________________________________________
| Programe de formare a          | Domeniul |   In ultimii 3 ani    | Nr.      |
| personalului organizate de     |          |_______________________| persoane |
|                                |          | Anul: | Anul: | Anul: | formate  |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|
| Asociatie/fundatie/federatie   |          |       |       |       |          |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|
| Alte persoane juridice         |          |       |       |       |          |
| (specificati denumirea         |          |       |       |       |          |
| acestora)                      |          |       |       |       |          |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|

 ______________________________________________________________________________
| Programe pentru |    In ultimii 3 ani   | Nr. de participanti   | Nr. de     |
| atragerea       |_______________________|                       | voluntari  |
| voluntarilor    | Anul: | Anul: | Anul: |                       | atrasi     |
|_________________|_______|_______|_______|_______________________|____________|
|_________________|_______|_______|_______|_______________________|____________|

    3.5. ACTIVITATI DE INTERES GENERAL SAU COMUNITAR REALIZATE
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea       |                    In ultimii 3 ani                        |
| activitatii, in |____________________________________________________________|
| conformitate cu | Anul:             | Anul:             | Anul:              |
| Fisa            |___________________|___________________|____________________|
| activitatilor   | beneficiari       | beneficiari       | beneficiari        |
|                 |___________________|___________________|____________________|
|                 | categorie | numar | categorie | numar | categorie | numar  |
|_________________|___________|_______|___________|_______|___________|________|
|_________________|___________|_______|___________|_______|___________|________|

    3.6. PRINCIPALELE MIJLOACE DE COMUNICARE SI INFORMARE UTILIZATE
 ______________________________________________________________________________
| Tipul activitatii |                   In ultimii 3 ani                       |
|                   |__________________________________________________________|
|                   | Anul:           | Anul:              | Anul:             |
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|___________________|_________________|____________________|___________________|

    3.7. DEZVOLTAREA TERITORIALA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Filiale |Puncte de |Judet/localitate |Persoana   |Nr.       |Anul        |
|crt.|        |lucru     |Adrese/telefon   |de contact |membri    |infiintarii |
|    |        |          |                 |           |asociati  |            |
|    |        |          |                 |           |sau       |            |
|    |        |          |                 |           |personal  |            |
|    |        |          |                 |           |al        |            |
|    |        |          |                 |           |fundatiei |            |
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|

    3.8. AFILIERE LA NIVEL NATIONAL
    a) Denumirea si adresa organismului national:
    b) Documentul care atesta afilierea:
    c) Data afilierii:

    3.9. AFILIEREA INTERNATIONALA
    Denumirea si adresa organizatiei internationale:
 ______________________________________________________________________________
| Tipul de afiliere:      | Din anul           | Documentul care atesta        |
|                         |                    | afilierea                     |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Membru deplin           |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Membru asociat          |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Altele, specificati     |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|

    3.10. PREMII, NOMINALIZARI, ALTE FORME DE RECUNOASTERE A ACTIVITATII
 ______________________________________________________________________________
| Denumire                | Anul               | Institutia care a             |
|                         |                    | acordat/recunoscut activitatea|
|_________________________|____________________|_______________________________|
|_________________________|____________________|_______________________________|

    4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

 ______________________________________________________________________________
| PATRIMONIUL                                 | Total valoare, in mii lei:     |
| In conformitate cu ultima balanta contabila | din care                       |
|_____________________________________________|________________________________|
| 1. Total imobilizari corporale, din care:   |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Constructii                                 |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Terenuri                                    |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Alte mijloace fixe  | Mobilier              |                                |
|                     |_______________________|________________________________|
|                     | Echipament            |                                |
|                     |_______________________|________________________________|
|                     | Altele                |                                |
|_____________________|_______________________|________________________________|
| Mijloace de transport                       |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Imobilizari corporale in curs               |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| 2. Total disponibilizari banesti, din care: |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Lei                                         |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Valuta                                      |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VENITURI                                    | Total valoare, in mii lei:     |
| In conformitate cu ultima balanta contabila,| din care                       |
| din care                                    |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul de stat      |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul local        |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Cotizatiile membrilor                       |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Dividendele societatilor comerciale         |                                |
| infiintate                                  |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Dobanzile si dividendele rezultate din      |                                |
| plasarea sumelor disponibile                |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Venituri realizate din activitati economice |                                |
| proprii                                     |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Donatii, sponsorizari sau legate            |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Finantari, granturi                         |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| MISCAREA PATRIMONIALA                       | Valoare activ in mii lei       |
|                                             |________________________________|
|                                             | Anul:    | Anul:    | Anul:    |
|                                             |__________|__________|__________|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|

    PROGRAME DESFASURATE CU FINANTARE EXTERNA (pe ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|   Perioada/anul   |    Denumire program    |    Valoare    |   Finantator    |
|___________________|________________________|_______________|_________________|
|                   |                        |               |                 |
|___________________|________________________|_______________|_________________|

    PROGRAME SUBVENTIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL (pe ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|   Perioada/anul   |    Denumire program    |    Valoare    | Temeiul legal si|
|                   |                        |               | sursa subventiei|
|___________________|________________________|_______________|_________________|
|                   |                        |               |                 |
|___________________|________________________|_______________|_________________|

    SOCIETATI COMERCIALE INFIINTATE
 ______________________________________________________________________________
|   Denumirea   | Anul infiintarii | Obiectul de   |  Adresa  |  Codul fiscal  |
|               |                  | activitate    |          |                |
|_______________|__________________|_______________|__________|________________|
|               |                  |               |          |                |
|_______________|__________________|_______________|__________|________________|

    ANEXA 1
    la Raportul de activitate pe ultimii 3 ani

    FISA NR.:
    PRIVIND ACTIVITATILE IN INTERES GENERAL SI/SAU COMUNITAR DESFASURATE

    Se completeaza pentru fiecare activitate

    1. Denumirea activitatii
    2. Scop:
    3. Obiectiv:
 ______________________________________________________________________________
| 4. Durata in timp     | Data inceperii activitatii     |      Observatii     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
| Limitata              |                                |                     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
| Nelimitata            |                                |                     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
 ______________________________________________________________________________
| 5. Aria de desfasurare | Se specifica localitatea, judetul/localitatile,     |
|                        | judetele/localitatile                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| Locala                 |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Judeteana              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nationala              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 6. Categoria de       | Nr. beneficiari | Caracteristici socioeconomice      |
| persoane beneficiare  |                 | ale grupului tinta                 |
|_______________________|_________________|____________________________________|
|_______________________|_________________|____________________________________|
|_______________________|_________________|____________________________________|

    7. Precizati modalitatile de selectare a beneficiarilor activitatilor
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora
    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate
 ______________________________________________________________________________
| 10. Resursele umane  | Nr. | Numar de persoane    | Categoria                |
| utilizate            |     | cu functie de        | socioprofesionala        |
|                      |     |______________________|                          |
|                      |     | conducere | executie |                          |
|______________________|_____|___________|__________|__________________________|
| Incadrat | Conventie |     |           |          |                          |
| cu       | civila    |     |           |          |                          |
|          |___________|_____|___________|__________|__________________________|
|          | Contract  |     |           |          |                          |
|          | de munca  |     |           |          |                          |
|__________|___________|_____|___________|__________|__________________________|
| voluntari            |     |           |          |                          |
|______________________|_____|___________|__________|__________________________|

    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
 ______________________________________________________________________________
| 11. Costul programului, proiectului pe toata    | Total, in mii lei sau      |
| durata finantarii sau, dupa caz, Costul anual   | valuta in care a fost      |
| al serviciului, in con. cu cheltuielile din     | finantat proiectul:        |
| anul precedent depunerii documentului, din care:| Din care:                  |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributia organizatiei:                       |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Subventii de la bugetul de stat: |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Subventii de la bugetul local:                  |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributii ale partenerilor externi:           |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributii ale beneficiarilor:                 |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Altele:                                         |                            |
|_________________________________________________|____________________________|

    12. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:
 ______________________________________________________________________________
| 13. Parteneri implicati                | Forma parteneriatului               |
|________________________________________|_____________________________________|
|________________________________________|_____________________________________|
|________________________________________|_____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 14. Autorizatii necesare    | Institutia care a       | Nr. document/data    |
| desfasurarii activitatii    | eliberat autorizatia    |                      |
| (sanitara etc.)             |                         |                      |
|_____________________________|_________________________|______________________|
|_____________________________|_________________________|______________________|
 ______________________________________________________________________________
| 15. Evaluarea      | Cand a avut loc | Cine a evaluat   | Masuri luate in    |
| activitatilor,     | evaluarea       | activitatea      | urma evaluarii     |
| metode utilizate   |                 |                  |                    |
|____________________|_________________|__________________|____________________|
|____________________|_________________|__________________|____________________|

    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
        1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
        2. Alte comentarii privind activitatea desfasurata
 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei desemnate pentru a oferi | Telefon:                         |
| informatii suplimentare:                  |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele presedintelui         | Data       | Stampila            |
| asociatiei/fundatiei/federatiei, semnatura|            | asociatiei/fundatiei|
|___________________________________________|____________|_____________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5336/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5336 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5336/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu