Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5336 din 18 noiembrie 2004

pentru aprobarea Criteriilor specifice si a procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 124 din  9 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 40^1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile specifice si procedura de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba modelul raportului de activitate pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia juridic si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Radu Damian,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                        CRITERII SPECIFICE SI PROCEDURA
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

    I. Criterii generale
    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza de cel putin 3 ani, anterior datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica

 ______________________________________________________________________________
|                 Criterii                  | Documente care  | Indeplinirea   |
|                                           | se analizeaza   | criteriului    |
|                                           |                 | (se noteaza cu |
|                                           |                 | DA sau NU)     |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 1. Activitatea de interes public general  | Statut, act     |                |
| si/sau comunitar se desfasoara in sfera   | constitutiv,    |                |
| de competenta a Ministerului Educatiei si | punctul 2       |                |
| Cercetarii, conform atributiilor          | din raportul    |                |
| prevazute in HG nr. 410/2004              | de activitate   |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 2. Nu desfasoara activitati angajate      | Idem            |                |
| politic in mod partizan, inclusiv         |                 |                |
| activitati de sprijinire sau de promovare |                 |                |
| a unor partide sau aliante politice ori   |                 |                |
| electorale, candidati in alegeri sau      |                 |                |
| persoane care ocupa functii de demnitate  |                 |                |
| publica                                   |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 3. Nu desfasoara activitati exclusiv in   | Idem            |                |
| interesul personal nepatrimonial al       |                 |                |
| asociatilor sau fondatorilor              |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|
| 4. Durata de functionare, conform         | Statut, act     |                |
| statutului, permite desfasurarea pe durata| constitutiv     |                |
| nedeterminata a unor activitati de        |                 |                |
| interes general si/sau comunitar          |                 |                |
|___________________________________________|_________________|________________|

    b) A realizat majoritatea obiectivelor stabilite:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (valori inregistrate in ultimii 3 ani)
    I - Indeplinirea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|      Criterii      | Indicatori de       | Documente care    |     R     | I |
|                    | realizare a         | se analizeaza     |___________|   |
|                    | criteriului         |                   | 1 | 2 | 3 |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 1. Asociatia/      | a) Definirea clara  | Statut, pct. 3.1  |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | a atributiilor      | din raportul de   |   |   |   |   |
| face dovada bunei  | organelor de        | activitate        |   |   |   |   |
| desfasurari a      | conducere,          |                   |   |   |   |   |
| activitatii        | administrare si     |                   |   |   |   |   |
| organelor de       | control             |                   |   |   |   |   |
| conducere,         |                     |                   |   |   |   |   |
| administrare si    |                     |                   |   |   |   |   |
| control, in        |                     |                   |   |   |   |   |
| conformitate cu    |                     |                   |   |   |   |   |
| prevederile        |                     |                   |   |   |   |   |
| statuare           |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) Existenta        | Pct. 3.2 din      |   |   |   |   |
|                    | rapoartelor,        | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | proceselor-verbale, | activitate, copii |   |   |   |   |
|                    | care atesta         | de pe documente   |   |   |   |   |
|                    | functionarea        |                   |   |   |   |   |
|                    | organelor de        |                   |   |   |   |   |
|                    | conducere,          |                   |   |   |   |   |
|                    | administrare si     |                   |   |   |   |   |
|                    | control             |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) In statut exista | Statut,           |   |   |   |   |
|                    | prevederi           | regulament intern |   |   |   |   |
|                    | referitoare la      | de functionare    |   |   |   |   |
|                    | solutionarea        |                   |   |   |   |   |
|                    | conflictelor de     |                   |   |   |   |   |
|                    | interes aparute in  |                   |   |   |   |   |
|                    | activitatea         |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatiei/         |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatiei/federatiei|                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | d) Exista personal  | Pct. 3.1, 3.3 din |   |   |   |   |
|                    | angajat permanent   | raportul de       |   |   |   |   |
|                    |                     | activitate        |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 2. Asociatiei/     | a) Depunerea        | Copii de pe       |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | formularelor        | formularele       |   |   |   |   |
| face dovada        | situatiilor         | situatiilor       |   |   |   |   |
| functionarii in    | financiare anuale la| financiare        |   |   |   |   |
| conformitate cu    | administratia       | anuale depuse     |   |   |   |   |
| legislatia in      | financiara din raza |                   |   |   |   |   |
| vigoare            | teritoriala in care |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatia sau       |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatia isi are    |                   |   |   |   |   |
|                    | sediul              |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) Plata            | Certificate       |   |   |   |   |
|                    | impozitelor,        | constatatoare     |   |   |   |   |
|                    | taxelor,            | privind           |   |   |   |   |
|                    | contributiilor si a | indeplinirea      |   |   |   |   |
|                    | altor venituri      | obligatiilor      |   |   |   |   |
|                    | datorate bugetului  | exigibile plata a |   |   |   |   |
|                    | de stat             | impozitelor si    |   |   |   |   |
|                    |                     | taxelor catre     |   |   |   |   |
|                    |                     | stat, inclusiv a  |   |   |   |   |
|                    |                     | celor locale,     |   |   |   |   |
|                    |                     | precum si a       |   |   |   |   |
|                    |                     | contributiilor    |   |   |   |   |
|                    |                     | pentru asigurarile|   |   |   |   |
|                    |                     | sociale de stat,  |   |   |   |   |
|                    |                     | asigurarile       |   |   |   |   |
|                    |                     | sociale de        |   |   |   |   |
|                    |                     | sanatate,         |   |   |   |   |
|                    |                     | asigurarile de    |   |   |   |   |
|                    |                     | somaj, in cazul   |   |   |   |   |
|                    |                     | personalului      |   |   |   |   |
|                    |                     | angajat           |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) Are              | Autorizatiile     |   |   |   |   |
|                    | autorizatiile       | administrative    |   |   |   |   |
|                    | necesare in vederea | conforme cu       |   |   |   |   |
|                    | desfasurarii        | legislatia in     |   |   |   |   |
|                    | activitatilor       | vigoare si/sau    |   |   |   |   |
|                    | statuare            | acordurile        |   |   |   |   |
|                    |                     | necesare          |   |   |   |   |
|                    |                     | desfasurarii      |   |   |   |   |
|                    |                     | activitatilor,    |   |   |   |   |
|                    |                     | copii de pe       |   |   |   |   |
|                    |                     | documente         |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 3. Asociatia/      | a) Dispune de un    | Pct. 1 din        |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | sediu adecvat si de | raportul de       |   |   |   |   |
| dispune de resurse | dotari destinate in | activitate, copie |   |   |   |   |
| financiare,        | exclusivitate       | de pe documentul  |   |   |   |   |
| materiale si umane | realizarii          | privind situatia  |   |   |   |   |
| adecvate           | activitatilor de    | juridica a        |   |   |   |   |
| functionarii       | interes general     | sediului          |   |   |   |   |
| organizatiei       | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
|                    | a^1) Total venituri |                   |   |   |   |   |
|                    | din urmatoarele     |                   |   |   |   |   |
|                    | categorii de        |                   |   |   |   |   |
|                    | activitati:         |                   |   |   |   |   |
|                    | - cercetare-        |                   |   |   |   |   |
|                    | dezvoltare;         |                   |   |   |   |   |
|                    | - servicii          |                   |   |   |   |   |
|                    | stiintifice si      |                   |   |   |   |   |
|                    | tehnologice;        |                   |   |   |   |   |
|                    | - alte activitati;  |                   |   |   |   |   |
|                    | - alocatii bugetare.|                   |   |   |   |   |
|                    | a^2) Total personal:|                   |   |   |   |   |
|                    | - total personal cu |                   |   |   |   |   |
|                    | studii superioare;  |                   |   |   |   |   |
|                    | - total personal C-D|                   |   |   |   |   |
|                    | atestat.            |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) A dezvoltat in   | Pct. 3.7 si fisa  |   |   |   |   |
|                    | teritoriu filiale   | activitatilor din |   |   |   |   |
|                    | sau puncte de lucru | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | adecvate realizarii | activitate        |   |   |   |   |
|                    | de activitati de    |                   |   |   |   |   |
|                    | interes general sau |                   |   |   |   |   |
|                    | comunitar (in cazul |                   |   |   |   |   |
|                    | asociatilor si      |                   |   |   |   |   |
|                    | fundatiilor care    |                   |   |   |   |   |
|                    | desfasoara          |                   |   |   |   |   |
|                    | activitati de       |                   |   |   |   |   |
|                    | interes general)    |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | c) Resursele        | Pct. 4 din        |   |   |   |   |
|                    | financiare de care  | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | dispun permit       | activitate, copii |   |   |   |   |
|                    | realizarea          | de pe documentele |   |   |   |   |
|                    | activitatilor de    | contabile         |   |   |   |   |
|                    | interes general     |                   |   |   |   |   |
|                    | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
|                    | c^1) valoarea       |                   |   |   |   |   |
|                    | dotarilor:          |                   |   |   |   |   |
|                    | - tehnice           |                   |   |   |   |   |
|                    | (echipamente,       |                   |   |   |   |   |
|                    | instalatii);        |                   |   |   |   |   |
|                    | - logistice (tehnica|                   |   |   |   |   |
|                    | de calcul,          |                   |   |   |   |   |
|                    | telecomunicatii,    |                   |   |   |   |   |
|                    | software).          |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 4. Asociatiei/     | a) Publicatii,      | Fisa              |   |   |   |   |
| fundatia/federatia | edituri, tiparituri,| activitatilor     |   |   |   |   |
| face dovada unei   | alte mijloace de    |                   |   |   |   |   |
| bune comunicari si | informare           |                   |   |   |   |   |
| colaborari cu      | a^1) Articole si    |                   |   |   |   |   |
| grupul-tinta, alte | carti publicate:    |                   |   |   |   |   |
| organizatii        | - in tara;          |                   |   |   |   |   |
| neguvernamentale si| - in strainatate.   |                   |   |   |   |   |
| institutii publice |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
|                    | b) colaboreaza cu   | Documente care    |   |   |   |   |
|                    | alte organizatii    | atesta            |   |   |   |   |
|                    | neguvernamentale,   | parteneriatul cu  |   |   |   |   |
|                    | institutii publice  | alte asociatii,   |   |   |   |   |
|                    | in vederea          | fundatii,         |   |   |   |   |
|                    | dezvoltarii de      | institutii publice|   |   |   |   |
|                    | programe si         | si pct. 3.6 din   |   |   |   |   |
|                    | proiecte comune     | raportul de       |   |   |   |   |
|                    | si/sau finantarii   | activitate        |   |   |   |   |
|                    | acestora            |                   |   |   |   |   |
|                    | b^1) parteneriat cu |                   |   |   |   |   |
|                    | organisme din:      |                   |   |   |   |   |
|                    | - tara              |                   |   |   |   |   |
|                    | (nr. proiecte);     |                   |   |   |   |   |
|                    | - strainatate       |                   |   |   |   |   |
|                    | (nr. proiecte).     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 5. Obiectivele de  | A realizat mai      | Pct. 2, pct. 3.5, |   |   |   |   |
| interes general    | mult de jumatate din| fisa activitatilor|   |   |   |   |
| si/sau comunitar   | numarul obiectivelor| din raportul de   |   |   |   |   |
| realizate au fost  | de interes general  | activitate        |   |   |   |   |
| semnificative in   | si/sau comunitar    |                   |   |   |   |   |
| raport cu          | stabilite prin actul|                   |   |   |   |   |
| obiectivele        | constitutiv sau prin|                   |   |   |   |   |
| stabilite prin     | statut              |                   |   |   |   |   |
| actul constitutiv  |                     |                   |   |   |   |   |
| sau prin statut    |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|
| 6. Activitatile    | In domenii de       | Fisa              |   |   |   |   |
| de interes general | interes general     | activitatilor     |   |   |   |   |
| si/sau comunitar   | si/sau comunitar,   |                   |   |   |   |   |
| realizate sunt de  | programele si       |                   |   |   |   |   |
| utilitate publica, | proiectele derulate |                   |   |   |   |   |
| respectiv scopurile| au condus la        |                   |   |   |   |   |
| vizate sunt        | rezultate reale si  |                   |   |   |   |   |
| benefice           | benefice pentru     |                   |   |   |   |   |
| colectivitatilor,  | comunitate          |                   |   |   |   |   |
| prin cresterea     |                     |                   |   |   |   |   |
| ofertei culturale  |                     |                   |   |   |   |   |
| pe plan local/     |                     |                   |   |   |   |   |
| regional/national  |                     |                   |   |   |   |   |
|____________________|_____________________|___________________|___|___|___|___|

    NOTA:
    1. Fiecare indicator va fi punctat de la 1 la 10.
    2. Punctajul necesar atestarii: minim 25

    c) a desfasurat o activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica:

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Realizarea indicatorului (DA sau NU)
    I - Indeplinirea criteriului (DA sau NU)
 ______________________________________________________________________________
|       Criterii      | Indicatori de realizare | Documente care       | R | I |
|                     | a criteriului           | se analizeaza        |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 1. Activitatile     | Activitatile            | Statut, pct. 2 si    |   |   |
| desfasurate anterior| desfasurate au condus   | fisa activitatilor   |   |   |
| au fost adecvate    | la indeplinirea         | din raportul de      |   |   |
| indeplinirii        | obiectivelor de interes | activitate           |   |   |
| obiectivelor        | general si/sau comunitar|                      |   |   |
| statuare            | prevazut in statut      |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 2. Dezvolta         | Dezvolta si             | Pct. 3.5 si fisa     |   |   |
| programe, proiecte  | imbunatateste, prin     | activitatilor din    |   |   |
| specifice           | proiecte specifice      | raportul de          |   |   |
|                     | activitatilor de interes| activitate           |   |   |
|                     | general si/sau          |                      |   |   |
|                     | comunitar, serviciile   |                      |   |   |
|                     | acordate, in functie de |                      |   |   |
|                     | evaluarea periodica a   |                      |   |   |
|                     | acestora                |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 3. Sustinerea       | a) Utilizeaza resurse   | Pct. 4 si fisa       |   |   |
| activitatilor si    | umane adecvate          | activitatilor din    |   |   |
| serviciilor din     | activitatilor           | raportul de          |   |   |
| punct de vedere     | desfasurate: | activitate           |   |   |
| tehnic, patrimonial | - personal angajat cu   |                      |   |   |
|                     | norma intreaga;         |                      |   |   |
|                     | - dezvolta politici de  |                      |   |   |
|                     | formare si dezvoltare a |                      |   |   |
|                     | personalului si a       |                      |   |   |
|                     | voluntarilor            |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | b) Are capacitate de    | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | autofinantare a         | activitatilor din    |   |   |
|                     | programelor si          | raportul de          |   |   |
|                     | proiectelor initiate de | activitate           |   |   |
|                     | cel putin 10% din costul|                      |   |   |
|                     | total al acestora       |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | c) Are capacitatea de   | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | a atrage mai multe surse| activitatilor din    |   |   |
|                     | de finantare            | raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | d) Dispune de dotarile  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | materiale adecvate      | activitatilor din    |   |   |
|                     | desfasurarii serviciilor| raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | e) Exista rezultate     | Fisa activitatilor   |   |   |
|                     | ale programelor si      | din raportul de      |   |   |
|                     | proiectelor derulate    | activitate           |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
| 4. Situatiile       | a) Concordanta dintre   | Pct. 4 din raportul  |   |   |
| financiare anuale si| prevederile bugetului de| de activitate,       |   |   |
| bugetele de venituri| venituri si cheltuieli  | bugetul de venituri  |   |   |
| si cheltuieli       | si datele reflectate in | si cheltuieli si     |   |   |
| reflecta            | situatiile financiare   | situatiile financiare|   |   |
| desfasurarea        | anuale                  | anuale               |   |   |
| activitatilor de    |                         |                      |   |   |
| interes general sau |                         |                      |   |   |
| comunitar           |                         |                      |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | b) Cheltuieli adecvate  | Pct. 4 si fisa       |   |   |
|                     | activitatilor           | activitatilor din    |   |   |
|                     | desfasurate             | raportul de          |   |   |
|                     |                         | activitate, bugetul  |   |   |
|                     |                         | de venituri de       |   |   |
|                     |                         | cheltuieli si        |   |   |
|                     |                         | situatiile financiare|   |   |
|                     |                         | anuale               |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|
|                     | c) Cheltuieli in        | Pct. 4 din raportul  |   |   |
|                     | concordanta cu          | de activitate,       |   |   |
|                     | veniturile obtinute     | bugetul de venituri  |   |   |
|                     |                         | si cheltuieli si     |   |   |
|                     |                         | situatiile financiare|   |   |
|                     |                         | anuale               |   |   |
|_____________________|_________________________|______________________|___|___|

    d) valoarea activului patrimoniului pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial

 ______________________________________________________________________________
|        Criterii       | Documente care se       | Indeplinirea criteriului   |
|                       | analizeaza              | (Da sau NU)                |
|_______________________|_________________________|____________________________|
| Valoarea activului    | Pct. 4 din raportul de  |                            |
| patrimonial pe fiecare| activitate, bugetul de  |                            |
| dintre cei 3 ani      | venituri si cheltuieli  |                            |
| anteriori nu a scazut | si situatiile financiare|                            |
| sub valoarea          | anuale                  |                            |
| patrimoniului initial |                         |                            |
|_______________________|_________________________|____________________________|

    II. Criterii specifice

 ______________________________________________________________________________
| Domenii de activitate |             Criterii             | Indeplinirea      |
|                       |                                  | criteriului DA/NU |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 1. Obiectivele principale ale    |                   |
|                       | programelor/proiectelor derulate:|                   |
|                       | - caracterul novator             |                   |
|                       | - caracterul realist             |                   |
|                       | - caracterul complementar        |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 2. Motivarea programelor/        |                   |
|                       | proiectelor derulate             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 3. Grupul-tinta/beneficiari ai   |                   |
|                       | programelor/proiectelor derulate:|                   |
|                       | - beneficiari                    |                   |
|                       | - caracterul interdisciplinar si |                   |
|                       | educational al programelor/      |                   |
|                       | proiectelor derulate             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 4. Impactul programului/         |                   |
|                       | proiectelor educationale/        |                   |
|                       | cercetare:                       |                   |
|                       | - caror nevoi educationale/de    |                   |
|                       | cercetare si sociale au raspuns  |                   |
|                       | - impactul asupra comunitatilor/ |                   |
|                       | colectivitatilor carora se       |                   |
|                       | adreseaza                        |                   |
|                       | - originalitatea programului/    |                   |
|                       | proiectului educational/cercetare|                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 5. Parteneri si personal-cheie:  |                   |
|                       | - coordonator de program/proiect |                   |
|                       | - alti membrii-cheie             |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|
|                       | 6. Bugetul estimat al            |                   |
|                       | programului/proiectului          |                   |
|                       | educational/cercetare:           |                   |
|                       | - surse de finantare proprii     |                   |
|                       | - surse de finantare atrase      |                   |
|_______________________|__________________________________|___________________|

    ANEXA 2

                                LISTA
documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, in mod obligatoriu in doua exemplare
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Declaratie pe propria raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si ca nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
    5. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica.

    NOTA:
    Documentele prevazute la pct. 1 si 4 se solicita in original.
    Documentele prevazute la pct. 2 si 5 se solicita in copie.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                             RAPORT DE ACTIVITATE
pe ultimii 3 ani a asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica
                                  - model -

    1. DATE PRIVIND ASOCIATIA/FUNDATIA/FEDERATIA

    DENUMIREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI:

    DENUMIREA ABREVIATA (daca este cazul):

    TIPUL DE ORGANIZATIE: asociatie/fundatie/federatie

    SEDIUL
 ______________________________________________________________________________
| Adresa                      | Judetul, respectiv municipiul:                 |
|                             |________________________________________________|
|                             | Localitatea:                  cod:             |
|                             |________________________________________________|
|                             | Strada:                       nr:              |
|_____________________________|________________________________________________|
| Telefon:                    | Prefix:                       nr:              |
|_____________________________|________________________________________________|
| Fax                         |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| @mail                       |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Situatia juridica           |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Suprafata totala (mp)       |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Suprafata construita (mp)   |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|
| Nr. incaperi                |                                                |
|_____________________________|________________________________________________|

    DOBANDIREA PERSONALITATII JURIDICE

    - In temeiul Legii nr. 21/1924
 ______________________________________________________________________________
| Nr. dosar la dobandirea          |                                           |
| personalitatii juridice          |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinta civila de dobandire a   | Nr.:                      Data:           |
| personalitatii juridice          |___________________________________________|
|                                  | Eliberat de:                              |
|__________________________________|___________________________________________|
| Sentinte civile care autorizeaza | 1                   | Nr:      Data:      |
| modificarile actului constitutiv |                     |_____________________|
| si/sau statutului                |                     | Eliberat de:        |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  | 2                   | Nr:      Data:      |
|                                  |                     |_____________________|
|                                  |                     | Eliberat de:        |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  | 3                   | Nr:      Data:      |
|                                  |                     |_____________________|
|                                  |                     | Eliberat de:        |
|__________________________________|_____________________|_____________________|

    - In temeiul O.G. nr. 26/2000
 ______________________________________________________________________________
| Certificat de inscrierea in Registrul  | Nr.:                   data:        |
| asociatiilor si fundatiilor            | Inscrierii in Registrul asociatiilor|
|                                        | si fundatiilor/Registrul            |
|                                        | federatiilor                        |
|________________________________________|_____________________________________|

    COD FISCAL NR.          anul                      eliberat de:

    CONT BANCAR NR. ....... deschis la banca ........ adresa bancii ...........

    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
 ______________________________________________________________________________
| Persoane fizice/persoane juridice la   | Numarul asociatilor/numele          |
| constituire                            | fondatorilor                        |
|________________________________________|_____________________________________|
| Membri asociati                        |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|
| Fondator/fondatori                     |                                     |
|________________________________________|_____________________________________|

    2. SFERA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PREVAZUT IN STATUT
 ______________________________________________________________________________
| SCOP (se defineste in conformitate cu art. nr. ...... din statut)            |
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| OBIECTIVELE    | De interes general   | De interes comunitar respectiv in    |
| STABILITE IN   | respectiv in domenii | interesul public al unei comunitati  |
| STATUT         | precum educatie      | si/sau grupuri de persoane fizice    |
|                | si cercetare         | sau juridice care urmaresc un        |
|                |                      | obiectiv comun sau au aceleasi       |
|                |                      | opinii, aceeasi cultura, orientare   |
|                |                      | religioasa, sociala, profesionala    |
|                |                      | si altele asemenea                   |
|________________|______________________|______________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| ACTIVITATI DE  | In conformitate cu   | Grup tinta                           |
| INTERES GENERAL| art. nr.             |                                      |
| SAU COMUNITAR  |                      |                                      |
| PREVAZUTE IN   |                      |                                      |
| STATUT         |                      |                                      |
|________________|______________________|______________________________________|
|________________|______________________|______________________________________|

    3. DATE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA

    3.1. ORGANIZAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Organe de conducere,       | Alese/numite in  | Numele,    | Profesia/loc de |
| administrare si control,   | temeiul          | prenumele, | munca           |
| potrivit statutului        |                  | adresa     |                 |
|____________________________|__________________|____________|_________________|
| De conducere       |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| De administrare    |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| De control         |       |                  |            |                 |
| (nominalizati      |       |                  |            |                 |
| functiile)         |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|
| Altele             |       |                  |            |                 |
| (specificati)      |       |                  |            |                 |
|____________________|_______|__________________|____________|_________________|

    3.2. INFORMATII PRIVIND FUNCTIONAREA ASOCIATIEI/FUNDATIEI/FEDERATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Activitatea organelor de conducere, administrare si  | In ultimii 3 ani      |
| control                                              |_______________________|
|                                                      | Anul: | Anul: | Anul: |
|______________________________________________________|_______|_______|_______|
| conducere     | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| Administrare  | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| Control       | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | In conformitate cu procesele-verbale |       |       |       |
|               | nr./data                             |       |       |       |
|               |______________________________________|_______|_______|_______|
|               | Alte documente (specificati)         |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|
| altele        | Nr. de sedinte                       |       |       |       |
|_______________|______________________________________|_______|_______|_______|

    3.3 PERSONALUL ADMINISTRATIV AL ORGANIZATIEI
 ______________________________________________________________________________
| Personal incadrat cu:                          |      In ultimii 3 ani       |
|                                                |_____________________________|
|                                                | Anul:   | Anul:   | Anul:   |
|                                                |_________|_________|_________|
|                                                | numar   | numar   | numar   |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Contract de munca                              |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Cu conventie civila                            |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| Nr. de voluntari                               |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|
| total                                          |         |         |         |
|________________________________________________|_________|_________|_________|

    3.4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
 ______________________________________________________________________________
| Programe de formare a          | Domeniul |   In ultimii 3 ani    | Nr.      |
| personalului organizate de     |          |_______________________| persoane |
|                                |          | Anul: | Anul: | Anul: | formate  |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|
| Asociatie/fundatie/federatie   |          |       |       |       |          |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|
| Alte persoane juridice         |          |       |       |       |          |
| (specificati denumirea         |          |       |       |       |          |
| acestora)                      |          |       |       |       |          |
|________________________________|__________|_______|_______|_______|__________|

 ______________________________________________________________________________
| Programe pentru |    In ultimii 3 ani   | Nr. de participanti   | Nr. de     |
| atragerea       |_______________________|                       | voluntari  |
| voluntarilor    | Anul: | Anul: | Anul: |                       | atrasi     |
|_________________|_______|_______|_______|_______________________|____________|
|_________________|_______|_______|_______|_______________________|____________|

    3.5. ACTIVITATI DE INTERES GENERAL SAU COMUNITAR REALIZATE
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea       |                    In ultimii 3 ani                        |
| activitatii, in |____________________________________________________________|
| conformitate cu | Anul:             | Anul:             | Anul:              |
| Fisa            |___________________|___________________|____________________|
| activitatilor   | beneficiari       | beneficiari       | beneficiari        |
|                 |___________________|___________________|____________________|
|                 | categorie | numar | categorie | numar | categorie | numar  |
|_________________|___________|_______|___________|_______|___________|________|
|_________________|___________|_______|___________|_______|___________|________|

    3.6. PRINCIPALELE MIJLOACE DE COMUNICARE SI INFORMARE UTILIZATE
 ______________________________________________________________________________
| Tipul activitatii |                   In ultimii 3 ani                       |
|                   |__________________________________________________________|
|                   | Anul:           | Anul:              | Anul:             |
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|___________________|_________________|____________________|___________________|

    3.7. DEZVOLTAREA TERITORIALA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Filiale |Puncte de |Judet/localitate |Persoana   |Nr.       |Anul        |
|crt.|        |lucru     |Adrese/telefon   |de contact |membri    |infiintarii |
|    |        |          |                 |           |asociati  |            |
|    |        |          |                 |           |sau       |            |
|    |        |          |                 |           |personal  |            |
|    |        |          |                 |           |al        |            |
|    |        |          |                 |           |fundatiei |            |
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|
|____|________|__________|_________________|___________|__________|____________|

    3.8. AFILIERE LA NIVEL NATIONAL
    a) Denumirea si adresa organismului national:
    b) Documentul care atesta afilierea:
    c) Data afilierii:

    3.9. AFILIEREA INTERNATIONALA
    Denumirea si adresa organizatiei internationale:
 ______________________________________________________________________________
| Tipul de afiliere:      | Din anul           | Documentul care atesta        |
|                         |                    | afilierea                     |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Membru deplin           |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Membru asociat          |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|
| Altele, specificati     |                    |                               |
|_________________________|____________________|_______________________________|

    3.10. PREMII, NOMINALIZARI, ALTE FORME DE RECUNOASTERE A ACTIVITATII
 ______________________________________________________________________________
| Denumire                | Anul               | Institutia care a             |
|                         |                    | acordat/recunoscut activitatea|
|_________________________|____________________|_______________________________|
|_________________________|____________________|_______________________________|

    4. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

 ______________________________________________________________________________
| PATRIMONIUL                                 | Total valoare, in mii lei:     |
| In conformitate cu ultima balanta contabila | din care                       |
|_____________________________________________|________________________________|
| 1. Total imobilizari corporale, din care:   |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Constructii                                 |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Terenuri                                    |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Alte mijloace fixe  | Mobilier              |                                |
|                     |_______________________|________________________________|
|                     | Echipament            |                                |
|                     |_______________________|________________________________|
|                     | Altele                |                                |
|_____________________|_______________________|________________________________|
| Mijloace de transport                       |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Imobilizari corporale in curs               |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| 2. Total disponibilizari banesti, din care: |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Lei                                         |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Valuta                                      |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| VENITURI                                    | Total valoare, in mii lei:     |
| In conformitate cu ultima balanta contabila,| din care                       |
| din care                                    |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul de stat      |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Resurse obtinute de la bugetul local        |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Cotizatiile membrilor                       |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Dividendele societatilor comerciale         |                                |
| infiintate                                  |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Dobanzile si dividendele rezultate din      |                                |
| plasarea sumelor disponibile                |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Venituri realizate din activitati economice |                                |
| proprii                                     |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Donatii, sponsorizari sau legate            |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
| Finantari, granturi                         |                                |
|_____________________________________________|________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| MISCAREA PATRIMONIALA                       | Valoare activ in mii lei       |
|                                             |________________________________|
|                                             | Anul:    | Anul:    | Anul:    |
|                                             |__________|__________|__________|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|

    PROGRAME DESFASURATE CU FINANTARE EXTERNA (pe ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|   Perioada/anul   |    Denumire program    |    Valoare    |   Finantator    |
|___________________|________________________|_______________|_________________|
|                   |                        |               |                 |
|___________________|________________________|_______________|_________________|

    PROGRAME SUBVENTIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL (pe ultimii 3 ani)
 ______________________________________________________________________________
|   Perioada/anul   |    Denumire program    |    Valoare    | Temeiul legal si|
|                   |                        |               | sursa subventiei|
|___________________|________________________|_______________|_________________|
|                   |                        |               |                 |
|___________________|________________________|_______________|_________________|

    SOCIETATI COMERCIALE INFIINTATE
 ______________________________________________________________________________
|   Denumirea   | Anul infiintarii | Obiectul de   |  Adresa  |  Codul fiscal  |
|               |                  | activitate    |          |                |
|_______________|__________________|_______________|__________|________________|
|               |                  |               |          |                |
|_______________|__________________|_______________|__________|________________|

    ANEXA 1
    la Raportul de activitate pe ultimii 3 ani

    FISA NR.:
    PRIVIND ACTIVITATILE IN INTERES GENERAL SI/SAU COMUNITAR DESFASURATE

    Se completeaza pentru fiecare activitate

    1. Denumirea activitatii
    2. Scop:
    3. Obiectiv:
 ______________________________________________________________________________
| 4. Durata in timp     | Data inceperii activitatii     |      Observatii     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
| Limitata              |                                |                     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
| Nelimitata            |                                |                     |
|_______________________|________________________________|_____________________|
 ______________________________________________________________________________
| 5. Aria de desfasurare | Se specifica localitatea, judetul/localitatile,     |
|                        | judetele/localitatile                               |
|________________________|_____________________________________________________|
| Locala                 |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Judeteana              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
| Nationala              |                                                     |
|________________________|_____________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 6. Categoria de       | Nr. beneficiari | Caracteristici socioeconomice      |
| persoane beneficiare  |                 | ale grupului tinta                 |
|_______________________|_________________|____________________________________|
|_______________________|_________________|____________________________________|
|_______________________|_________________|____________________________________|

    7. Precizati modalitatile de selectare a beneficiarilor activitatilor
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora
    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate
 ______________________________________________________________________________
| 10. Resursele umane  | Nr. | Numar de persoane    | Categoria                |
| utilizate            |     | cu functie de        | socioprofesionala        |
|                      |     |______________________|                          |
|                      |     | conducere | executie |                          |
|______________________|_____|___________|__________|__________________________|
| Incadrat | Conventie |     |           |          |                          |
| cu       | civila    |     |           |          |                          |
|          |___________|_____|___________|__________|__________________________|
|          | Contract  |     |           |          |                          |
|          | de munca  |     |           |          |                          |
|__________|___________|_____|___________|__________|__________________________|
| voluntari            |     |           |          |                          |
|______________________|_____|___________|__________|__________________________|

    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
 ______________________________________________________________________________
| 11. Costul programului, proiectului pe toata    | Total, in mii lei sau      |
| durata finantarii sau, dupa caz, Costul anual   | valuta in care a fost      |
| al serviciului, in con. cu cheltuielile din     | finantat proiectul:        |
| anul precedent depunerii documentului, din care:| Din care:                  |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributia organizatiei:                       |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Subventii de la bugetul de stat: |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Subventii de la bugetul local:                  |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributii ale partenerilor externi:           |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Contributii ale beneficiarilor:                 |                            |
|_________________________________________________|____________________________|
| Altele:                                         |                            |
|_________________________________________________|____________________________|

    12. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:
 ______________________________________________________________________________
| 13. Parteneri implicati                | Forma parteneriatului               |
|________________________________________|_____________________________________|
|________________________________________|_____________________________________|
|________________________________________|_____________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 14. Autorizatii necesare    | Institutia care a       | Nr. document/data    |
| desfasurarii activitatii    | eliberat autorizatia    |                      |
| (sanitara etc.)             |                         |                      |
|_____________________________|_________________________|______________________|
|_____________________________|_________________________|______________________|
 ______________________________________________________________________________
| 15. Evaluarea      | Cand a avut loc | Cine a evaluat   | Masuri luate in    |
| activitatilor,     | evaluarea       | activitatea      | urma evaluarii     |
| metode utilizate   |                 |                  |                    |
|____________________|_________________|__________________|____________________|
|____________________|_________________|__________________|____________________|

    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
        1. Modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
        2. Alte comentarii privind activitatea desfasurata
 ______________________________________________________________________________
| Numele persoanei desemnate pentru a oferi | Telefon:                         |
| informatii suplimentare:                  |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Numele si prenumele presedintelui         | Data       | Stampila            |
| asociatiei/fundatiei/federatiei, semnatura|            | asociatiei/fundatiei|
|___________________________________________|____________|_____________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5336/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5336 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5336/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu