Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.533 din 30.10.2019

privind înfiinţarea Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului şi de aprobare a Normelor referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 886 din 04 noiembrie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10.064 din 30 septembrie 2019 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în temeiul:art. 4 alin. (3) lit. b)-g) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 362 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) şi f), art. 7 pct. F lit. b) şi lit. e-h) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1
(1) Se înfiinţează Comisia de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, structură fără personalitate juridică pe lângă Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(2) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţia sau ANPA, asigură spaţiul, precum şi toate mijloacele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii comisiei.
Articolul 2
(1) Comisia este compusă din reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea ANPA, conform art. 7 pct. F lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare.
(3) Membrii comisiei se nominalizează conform prevederilor legale, la propunerea structurilor implicate.
(4) Structurile prevăzute la alin. (1) desemnează şi câte un membru supleant.
Articolul 3Se aprobă Normele referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Agenţia şi Comisia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat ANEXĂ NORME referitoare la procedura privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme reglementează regimul juridic al contractelor de concesiune a terenurilor care aparţin domeniului public şi privat al statului aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA) şi stabilesc procedurile de concesionare a acestor terenuri. Articolul 2
(1) Contractul de concesiune de terenuri aflate în administrarea ANPA, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care ANPA, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui teren în schimbul unei redevenţe.
(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică, română ori străină.
(3) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui.
(4) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate.
(5) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.
(6) Anterior concesionării, terenurile vor fi înscrise în cartea funciară.
Articolul 3Subconcesionarea este interzisă. Articolul 4Principiile şi regulile generale care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt: a)transparenţa - punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; b)tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune; c)proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d)nediscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a aceloraşi reguli, indiferent de naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte; e)libera concurenţă - asigurarea de către autoritatea publică a condiţiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. Articolul 5
(1) În scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, compartimentul de specialitate din cadrul ANPA întocmeşte şi păstrează două registre:a)registrul „Oferte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată; b)registrul „Contracte", care cuprinde date şi informaţii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel puţin datele şi informaţiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenţei, obligaţiile de mediu.
(2) După atribuirea contractului de concesiune, concedentul are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
Articolul 6
(1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul statului.
(2) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ANPA, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIniţiativa concesionării Articolul 7
(1) Concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta.
(2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare.
(3) Propunerea de concesionare trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu, se face în scris şi cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.
(4) Iniţiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu de oportunitate.
Capitolul IIIStudiul de oportunitate Articolul 8
(1) Însuşirea propunerii de concesionare se realizează prin decizie a preşedintelui ANPA, pe baza raportului de specialitate întocmit de compartimentele de specialitate din cadrul ANPA.
(2) ANPA, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la însuşirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, va proceda la întocmirea studiului de oportunitate.
Articolul 9
(1) Studiul de oportunitate va cuprinde, în principal, următoarele elemente:a)descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; b)motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică realizarea concesiunii; c)nivelul minim al redevenţei; d)procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii; e)durata estimată a concesiunii; f)termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; g)avizul obligatoriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz; h)avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria protejată nu are structură de administrare/custode.
(2) Studiul de oportunitate se aprobă prin decizie a preşedintelui ANPA.
(3) În baza studiului de oportunitate, compartimentul de specialitate din cadrul ANPA elaborează caietul de sarcini al concesiunii.
(4) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.
Capitolul IVAprobarea concesionării Articolul 10
(1) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Guvernului.
(2) Activitatea Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului (Comisia) se va desfăşura conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
Capitolul VProceduri de atribuire a contractului de concesiune Articolul 11Procedura de atribuire a contractului de concesiune este licitaţia - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă. Capitolul VIDocumentaţia de atribuire Articolul 12
(1) Documentaţia de atribuire se aprobă prin decizie a preşedintelui ANPA.
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent şi trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.
(3) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 3.
(4) În cazul în care concedentul solicită garanţii, acesta trebuie să precizeze în documentaţia de atribuire natura şi cuantumul lor.
(5) Concedentul are dreptul de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.
Capitolul VIIReguli privind anunţul de licitaţie Articolul 13
(1) Anunţul de licitaţie se aprobă de către preşedintele ANPA, împreună cu decizia privind organizarea procedurii de atribuire pentru concesionarea bunului, după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent.
(2) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4.
Articolul 14
(1) Licitaţia se iniţiază prin publicarea unui anunţ de licitaţie de către concedent în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţii electronice.
(2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de atribuire de către concedent şi trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme.
(3) Anunţul de licitaţie se trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
Capitolul VIIIInstrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor Articolul 15
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
(2) Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentaţiei de atribuire.
(3) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.
(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.
(5) Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.
(6) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
(7) În cazul în care pentru procedura de licitaţie nu a fost îndeplinit numărul minim de oferte valabile, depuse şi înregistrate conform documentaţiei de atribuire, acestea nu se deschid şi nu se returnează.
Articolul 16
(1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire.
(2) Ofertele se redactează în limba română.
(3) Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte", precizându-se data şi ora.
(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:a)o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări; b)acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului din documentaţia de atribuire; c)acte doveditoare privind intrarea în posesia documentaţiei de atribuire.
(5) Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
(6) Plicurile sigilate se predau Comisiei în ziua fixată pentru deschiderea lor. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(7) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent, prevăzut în documentaţia de atribuire şi anunţul de licitaţie.
(8) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.
Capitolul IXInstrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de licitaţie Articolul 17
(1) Concedentul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată care înaintează o solicitare în acest sens.
(2) Concedentul are dreptul de a opta pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către persoanele interesate:a)asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire; b)punerea la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie.
Articolul 18
(1) Concedentul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.
(2) Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire.
(3) Concedentul, prin compartimentul de specialitate, are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia.
(4) Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concendent a perioadei prevăzute la alin. (3) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
Articolul 19
(1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.
(2) Concedentul are obligaţia de a răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
(3) Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile prezentelor norme, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
Articolul 20
(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 19 alin. (3), concedentul are obligaţia de a transmite răspunsul la orice solicitare de clarificare cu cel puţin 4 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
(2) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la art. 19 alin. (3), acesta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
Articolul 21
(1) Procedura de licitaţie se poate desfăşura dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.
(2) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 14, 18, 19 şi 20 din prezentele norme.
(3) În cazul organizării unei noi licitaţii potrivit alin. (2), procedura este valabilă în situaţia în care a fost depusă cel puţin o ofertă valabilă.
(4) Plicurile, închise şi sigilate, se înregistrează la registratura Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi se predau Comisiei la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie.
(5) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, Comisia descalifică ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute la art. 16.
(6) Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să fie valabile prin întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 16, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).
(7) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în documentaţia de atribuire a concesiunii.
(8) După analizarea conţinutului plicului exterior al fiecărui ofertant, secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal „Etapa I - deschidere plicuri exterioare", în care se va menţiona rezultatul analizei pe baza criteriilor de valabilitate, ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii Comisiei.
Articolul 22
(1) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal „Etapa I - deschidere plicuri exterioare" al şedinţei publice prevăzut la art. 21 alin. (8) de către toţi membrii Comisiei şi de către ofertanţii prezenţi.
(2) După deschiderea plicurilor interioare în şedinţă publică, secretarul Comisiei întocmeşte un proces-verbal „Etapa II - deschidere plicuri interioare" în care se consemnează clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a ofertei valorice, care se semnează de către toţi membrii Comisiei.
Articolul 23
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.
(2) Solicitarea de clarificări este propusă de Comisie şi se transmite de către concedent ofertanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii Comisiei.
(3) Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
(4) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.
Articolul 24
(1) În baza proceselor-verbale şi a analizei ofertelor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25, Comisia întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. În baza raportului, concedentul întocmeşte şi aprobă decizia referitoare la atribuirea contractului de concesiune.
(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea raportului menţionat la alin. (1), ANPA informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.
(3) Raportul şi decizia de aprobare a încheierii contractului se depun la dosarul concesiunii.
Capitolul XDeterminarea ofertei câştigătoare Articolul 25
(1) Criteriile de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică şi privată ale statului sunt următoarele:a)cel mai mare nivel al redevenţei; b)capacitatea economico-financiară a ofertanţilor; c)protecţia mediului înconjurător; d)condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat.
(2) Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/ exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului concesionat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin. (1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100%.
(3) Concedentul trebuie să ţină seama de toate criteriile prevăzute în documentaţia de atribuire, potrivit ponderilor prevăzute la alin. (2).
(4) Comisia stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute în documentaţia de atribuire. Oferta câştigătoare este oferta care întruneşte cel mai mare punctaj. În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu cea mai mare pondere, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare, altul decât criteriul cu cea mai mare pondere.
(5) La evaluarea ofertelor de către Comisie, membrii acesteia întocmesc fişe individuale de evaluare pentru fiecare ofertă, iar în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmit ANPA.
(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului Comisiei, ANPA are obligaţia de a informa, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate şi de a informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, indicând motivele care au stat la baza deciziei respective.
(7) ANPA are obligaţia de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.
(8) Raportul prevăzut la alin. (5) se depune la dosarul concesiunii.
Capitolul XIAnunţul de atribuire Articolul 26
(1) Concedentul are obligaţia de a publica anunţul de atribuire a contractului de concesiune în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de interes naţional, într-un cotidian de interes local şi pe site-ul autorităţii publice www.anpa.ro, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.
(2) Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 5.
Capitolul XIIAnularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune Articolul 27
(1) Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri:a)nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 21 alin. (3); b)se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului. În acest sens, procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 4;
(ii) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 4.

(2) Încălcarea prevederilor prezentelor norme privind atribuirea contractului de concesiune poate atrage anularea procedurii de licitaţie.
(3) Concedentul are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.
Capitolul XIIIReguli privind conflictul de interese Articolul 28
(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Persoana care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenţa.
(3) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.
(4) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:a)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică; b)soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; c)persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi; d)membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.
Capitolul XIVSoluţionarea contestaţiilor Articolul 29Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ. Capitolul XVContractul de concesiune Articolul 30
(1) Contractul de concesiune va fi încheiat în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(2) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naţionalitatea sau de cetăţenia concesionarului, pentru o durată care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui. Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate.
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit prin acordul de voinţă al părţilor, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.
(4) În cazul în care concesionarul este de altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de acestea.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (4) fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.
(6) În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.
Articolul 31
(1) Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării către ofertanţi referitor la decizia de atribuire a contractului de concesiune, dar nu mai târziu de 30 de zile.
(2) Neîncheierea contractului de concesiune de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1) poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage plata daunelor-interese, care sunt egale cu valoarea garanţiei de participare la procedura de concesiune si a dreptului de câştigător.
Articolul 32
(1) Contractul de concesiune trebuie să conţină:a)partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini; b)alte clauze contractuale stabilite de părţi prin acordul lor.
(2) În contractul de concesiune trebuie precizate în mod distinct categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv:a)bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini; b)bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.
(3) Modelul orientativ al contractului de concesiune este prezentat în anexa nr. 6.
(4) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile prezentelor norme, studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire păstrându-şi valabilitatea.
(5) Contractul de concesiune trebuie să conţină interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona unei alte persoane obiectul concesiunii.
(6) Contractul de concesiune va cuprinde şi clauze contractuale referitoare la responsabilităţile de mediu ale concesionarului.
(7) Concesionarul îşi execută obligaţiile potrivit termenelor şi condiţiilor prevăzute în contractul de concesiune şi în acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.
(8) Dreptul de concesiune a terenurilor de orice natură va fi înregistrat de către concedent, prin Compartimentul evidenţă fond funciar, în Cartea funciară.
Articolul 33
(1) Concesionarul are obligaţia ca, în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de exploatare.
(2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, penalităţi şi alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.
(3) Concesionarul poate constitui drept garanţie şi titluri de credit, asupra cărora se va institui garanţie reală mobiliară, cu acordul concedentului.
Capitolul XVIModificarea contractului Articolul 34
(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.
(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce concesionarului un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească o justă despăgubire.
(3) În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită concesionarului să nu îşi îndeplinească obligaţiile contractuale.
(4) Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse.
(5) Concesionarul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, în cazul în care această creştere rezultă în urma:a)unei măsuri dispuse de o autoritate publică; b)unui caz de forţă majoră sau unui caz fortuit.
Articolul 35
(1) Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:a)la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; b)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent; c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; e)la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.
(2) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.
Capitolul XVIIDosarul concesiunii Articolul 36
(1) ANPA are obligaţia de a întocmi dosarul concesiunii pentru fiecare contract atribuit în urma licitaţiei publice sau a negocierii directe.
(2) Dosarul concesiunii se păstrează de către concedent atât timp cât contractul de concesiune produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului respectiv.
(3) Dosarul concesiunii trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:a)studiul de oportunitate al concesiunii; b)hotărârea de aprobare a concesiunii; c)anunţurile prevăzute de prezentele norme referitoare la procedura de atribuire a contractului de concesiune şi dovada transmiterii acestora spre publicare; d)documentaţia de atribuire; deciziile preşedintelui ANPA, deciziile Comisiei, procese-verbale, raport, decizie comunicări ofertanţi; e)nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă; f)denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/a căror ofertă/oferte a/au fost declarată/declarate câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g)justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul; h)contractul de concesiune semnat.
(4) Dosarul concesiunii are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.
(5) Contractele de concesiune încheiate de ANPA se vor publica, în mod obligatoriu, pe site-ul oficial al instituţiei www.anpa.ro.
Capitolul XVIIIDispoziţii finale Articolul 37
(1) Dispoziţiile prezentelor norme se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
(2) În condiţiile în care prezentele norme intră în contradicţie cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, au prioritate prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
Articolul 38
(1) În condiţiile în care solicitantul înregistrează datorii faţă de ANPA, încheierea contractului de concesiune se va putea realiza doar după achitarea acestor datorii.
(2) Prevederile alineatului precedent sunt aplicabile şi în cazul în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal/ administratorul/împuternicitul acestuia a fost asociat/acţionar/ reprezentant legal/administrator/împuternicit în altă societate/ asociaţie/entitate care înregistrează datorii faţă de ANPA.
ANEXA Nr. 1REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Comisiei de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului Articolul 1Dispoziţii generale Comisia de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului (Comisia) este structura fără personalitate juridică, pe lângă Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (Agenţia sau ANPA), responsabilă cu punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în portofoliu. Articolul 2Atribuţiile Comisiei Atribuţiile Comisiei sunt următoarele: a)analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în plicul exterior; b)întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; c)analizarea şi evaluarea ofertelor; d)întocmirea raportului de evaluare prevăzut în norme; e)întocmirea proceselor-verbale prevăzute în norme; f)desemnarea ofertei câştigătoare; Articolul 3Convocarea Comisiei
(1) Comisia este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
(2) Şedinţa Comisiei va fi convocată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să se ţină, la convocator anexându-se ordinea de zi şi materialele supuse dezbaterii. Convocarea şi materialele pot fi transmise şi prin e-mail.
(3) Convocările pentru întrunirile Comisiei vor cuprinde menţiuni privind locul şi data desfăşurării şedinţei.
(4) Supleanţii participă la şedinţele Comisiei numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.
Articolul 4Secretariatul Comisiei
(1) Preşedintele Comisiei, secretarul Comisiei, precum şi supleanţii desemnaţi ai acestora sunt numiţi de ANPA dintre reprezentaţii acesteia în comisie.
(2) Atribuţiile secretarului Comisiei sunt următoarele:1. redactarea ordinii de zi şi supunerea acesteia spre semnare preşedintelui Comisiei; 2. primirea de la direcţiile şi serviciile de resort a materialelor care urmează să fie dezbătute în şedinţa Comisiei, multiplicarea şi întocmirea mapelor pentru fiecare membru cuprinzând materialele puse în discuţie; 3. înmânarea în timp util către membrii Comisiei a ordinii de zi şi a mapelor cu lucrările puse în discuţie; 4. întocmirea proceselor-verbale de deschidere a plicurilor interioare şi exterioare, precum şi a clasamentului ofertelor în ordinea descrescătoare a ofertei valorice; 5. consemnarea deciziilor Comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi comunicate în timp util membrilor Comisiei, compartimentelor din cadrul Agenţiei, precum şi reprezentanţilor Agenţiei din teritoriu; 6. păstrarea şi arhivarea unui exemplar din materialele propuse spre dezbatere, a hotărârii Comisiei şi a menţiunilor cu privire la comunicare; 7. desfăşurarea oricărei alte activităţi legate de buna desfăşurare a lucrărilor Comisiei dispusă de preşedinte.
(3) Secretarul Comisiei are obligaţia de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi dezbaterilor din şedinţele acesteia.
(4) Atribuţiile şi răspunderile secretarului Comisiei constituie atribuţii de serviciu, iar neîndeplinirea acestora în mod corespunzător atrage sancţionarea disciplinară, inclusiv revocarea din funcţia de secretar.
(5) În situaţia în care secretarul Comisiei nu îşi poate îndeplini atribuţiile din motive justificate, acesta va fi înlocuit de supleantul desemnat.
Articolul 5Lucrările Comisiei Lucrările şedinţelor Comisiei se vor desfăşura astfel: 1. şedinţa este prezidată de preşedintele Comisiei, iar în lipsa acestuia de membrul supleant desemnat; 2. problemele de pe ordinea de zi sunt supuse dezbaterii, fiecare membru având dreptul să îşi susţină punctul de vedere; 3. toate propunerile redactate se supun aprobării prin vot deschis; 4. hotărârile sunt aprobate prin majoritatea absolută a membrilor participanţi la lucrările şedinţei; 5. în situaţia în care nu este întrunit numărul de membri necesar pentru aprobarea deciziilor, lucrările şedinţei se amână pentru o dată ulterioară, pe care o stabileşte preşedintele Comisiei; 6. dezbaterile din şedinţă sunt consemnate de către secretar, într-un proces-verbal de şedinţă care se înscrie într-un registru special, numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele Comisiei. Registrul se păstrează de către secretar; 7. procesul-verbal de şedinţă va cuprinde menţiuni privind locul şi data desfăşurării şedinţei, prezenţa operatorilor economici, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate; 8. la încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă, după examinarea exactităţii celor înscrise. Procesul-verbal de şedinţă se semnează şi de secretarul Comisiei; 9. membrii Comisiei nu vor putea să deţină, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator, de membru în comisia de supraveghere specială, administrator special sau membru în organele de conducere ale operatorului economic participant sau la una dintre filialele ori sucursalele acestuia sau să exercite o activitate remunerată la acest operator.
ANEXA Nr. 2CAIETUL DE SARCINI Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 1. informaţii generale privind obiectul concesiunii: 1.1. descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 1.2. destinaţia bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 1.3. condiţiile de exploatare a concesiunii şi obiectivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii; 2. condiţii generale ale concesiunii: 2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii); 2.2. obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare; 2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă; 2.4. interdicţia subconcesionării bunului concesionat; 2.5. condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii; 2.6. durata concesiunii, care nu poate depăşi 49 de ani; 2.7. redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia; 2.8. natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de către concedent; 2.9. condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: 2.9.1. protejarea secretului de stat; 2.9.2. materiale cu regim special; 2.9.3. condiţii de siguranţă în exploatare; 2.9.4. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, după caz; 2.9.5. protecţia mediului; 2.9.6. protecţia muncii; 2.9.7. condiţii impuse de acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; 3. condiţiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele; 4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune. ANEXA Nr. 3DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefaxul şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare; 3. caietul de sarcini; 4. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor; 5. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare, precum şi ponderea lor; 6. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; 7. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. ANEXA Nr. 4ANUNŢUL DE LICITAŢIE Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 1. informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, faxul şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.; 2. informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat; 3. informaţii privind documentaţia de atribuire; 3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire; 3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei; 3.4. data-limită pentru solicitarea clarificărilor; 4. informaţii privind ofertele: 4.1. data-limită de depunere a ofertelor; 4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele; 4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă; 5. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor; 6. instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 7. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării. ANEXA Nr. 5ANUNŢUL DE ATRIBUIRE Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 1. informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact etc.; 2. informaţii cu privire la repetarea procedurii de licitaţie, dacă este cazul; 3. data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a; 4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare; 5. numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile; 6. denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare; 7. durata contractului; 8. nivelul redevenţei; 9. instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei; 10. data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare; 11. data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării. ANEXA Nr. 6CONTRACT DE CONCESIUNE model - Capitolul IPărţile contractante Între Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, cu sediul în ..............., reprezentată prin ..............., având funcţia de ............, în calitate de concedent, pe de o parte, şi ......., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridică (actul constitutiv al agentului economic) .........., cu sediul principal în ..........., reprezentat prin ............., având funcţia de ........, în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de .........., la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ......., în temeiul ........, şi al Hotărârii Comisiei de privatizare de aprobare a concesionării nr. .......... din .........., s-a încheiat prezentul contract de concesiune. Capitolul IIObiectul contractului de concesiune Articolul 1
(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun ........., situat în ........, în conformitate cu obiectivele concedentului.
(2) Obiectivele concedentului sunt:........ ...........; ........ ...........; ........ ...........; ........ ............... etc.
(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:a)bunurile de retur: ..............; b)bunurile proprii: ............... .
Capitolul IIITermenul Articolul 2
(1) Durata concesiunii este de ........ ............ ani, începând de la data de ......... .
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.
Capitolul IVRedevenţa Articolul 3Redevenţa este de ........... lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată). Capitolul VPlata redevenţei Articolul 4
(1) Plata redevenţei se face prin conturile:contul concedentului nr. ...., deschis la Banca ................; contul concesionarului nr. ....., deschis la Banca ........... .
(2) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune.
Capitolul VIDrepturile concesionarului şi ale concedentului Articolul 5
(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.
(2) Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.
Articolul 6
(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: ........ ........ ..........
(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.
Capitolul VIIObligaţiile concesionarului şi ale concedentului - clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini Articolul 7
(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor ........ .
(4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţă.
(5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă şi exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).
(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(7) La data încheierii contractului de concesiune, garanţia de participare la licitaţie reprezintă parte din valoarea redevenţei corespunzătoare unui an de activitate, constituindu-se drept garanţie din care vor fi prelevate penalităţi şi sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.
(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3), fără a putea solicita încetarea acestuia.
Articolul 8
(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.
Capitolul VIIIÎncetarea contractului de concesiune Articolul 9
(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:a)la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune; b)în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent; c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; e)la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f)alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:a)bunuri de retur ............; b)bunuri proprii ............. .
Capitolul IXClauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar Articolul 10........ ................ ................ ................ ........ .......... Capitolul XRăspunderea contractuală Articolul 11Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. Capitolul XILitigii Articolul 12
(1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.
Capitolul XIIAlte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale) Articolul 13........ ................ ................ ................ ........ ........ Capitolul XIIIDefiniţii Articolul 14
(1) Prin forţa majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.
(2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ................ exemplare. Concedent, ............. Concesionar, ........ .........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 533/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 533 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 533/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu