Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5236 din 28 noiembrie 2000

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului din 16 - 17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 73 din 12 februarie 2001


SmartCity3


    Ministrul educatiei nationale,
    in baza prevederilor art. 141 lit. p), ale art. 142 lit. f) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 690/1997*) privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:
------------
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 23/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului din 16 - 17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a acestui ordin se abroga orice dispozitie contrara prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Directia generala resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

    ANEXA 1

                               METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a concursului din 16 - 17 iulie 2001 pentru ocuparea posturilor didactice vacante din invatamantul preuniversitar

    I. Dispozitii generale

    Ministerul Educatiei Nationale, in baza prevederilor art. 154 alin. (1) si (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 9 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, organizeaza in zilele de 16 si 17 iulie 2001 concurs pentru ocuparea posturilor si catedrelor didactice vacante din invatamantul preuniversitar de stat, publicate in acest scop.
    Conform Legii nr. 128/1997, coordonarea metodologica a concursului pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante din invatamantul preuniversitar de stat este asigurata de Comisia nationala de concurs din invatamantul preuniversitar, numita prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Comisia nationala de concurs solicita participarea cadrelor didactice din universitati la desfasurarea concursului, in cadrul comisiilor de evaluare a lucrarilor si in cadrul comisiei de rezolvare a contestatiilor.
    Comisia nationala de concurs poate interveni, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene de concurs, prin recomandari sau dispozitii, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii.
    De organizarea si desfasurarea concursului raspund inspectoratele scolare, ca institutii de specialitate ale Ministerului Educatiei Nationale pentru invatamantul preuniversitar.
    Numirea/transferarea candidatilor pe posturile didactice vacante de la unitatile de invatamant din mediul urban si rural se face pe baza de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu programa pentru examenul de definitivare in invatamant la specialitatea postului didactic respectiv. Proba scrisa va cuprinde in ponderi egale subiecte din specialitate si din metodica predarii specialitatii respective.
    Inscrierea la concurs a candidatilor se va face pentru posturi si catedre constituite legal, in concordanta cu specializarea obtinuta prin studii, cu respectarea prevederilor art. 7 si 8 din Legea nr. 128/1997.
    Media minima de promovare a concursului este 7,00 (sapte) pentru ocuparea posturilor didactice din unitatile de invatamant din mediul urban. Pentru posturile didactice din unitatile scolare de invatamant din mediul rural si din zonele defavorizate media minima de promovare a concursului este 5,00 (cinci).
    La medii egale departajarea absolventilor de invatamant superior se face pe baza mediei notelor din timpul anilor de studii si a mediei examenului de licenta/examenului de stat. Pentru absolventii scolilor normale sau ai scolilor postliceale nota se calculeaza pe baza mediei notelor din timpul anilor de studii si a mediei examenului de bacalaureat.
    Pentru catedrele didactice de religie si discipline teologice si pentru posturile didactice de la seminariile/liceele teologice candidatii vor anexa la cererea de inscriere la concurs avizul cultului respectiv.
    La concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pot participa:
    - absolventii de invatamant superior care au obtinut diploma de licenta (examen de stat) si indeplinesc conditia privind pregatirea psihopedagogica si metodica prevazuta la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - absolventii cu diploma ai cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul Educatiei Nationale;
    - absolventii cu examen de bacalaureat ai scolii normale/liceului pedagogic sau cu examen de absolvire a scolii postliceale pedagogice.
    Nu se va organiza concurs pentru posturile didactice care au viabilitate mai mica de 4 (patru) ani.
    Pentru concursul din 16 - 17 iulie 2001 se pot constitui catedre in invatamantul gimnazial din mediul rural, compuse din ore in doua sau mai multe unitati de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

    II. Discipline de concurs. Precizari

    1. In cazul catedrelor vacante pentru care conditiile de angajare prevad studii obtinute prin invatamantul superior, in conformitate cu precizarile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, se vor lua in considerare si studiile postuniversitare in specialitatea catedrei.
    2. Pentru posturile didactice de educatoare proba scrisa se sustine la limba si literatura romana, precum si la metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, dupa programa de definitivat.
    3. Pentru posturile didactice de invatator/institutor concursul se desfasoara in conformitate cu programa de definitivat si se sustine la limba si literatura romana si la metodica predarii acestora.
    4. Pentru disciplinele socioumaniste, acolo unde se pot constitui catedre dintr-o singura disciplina, subiectele pentru ocuparea catedrei cuprind cerinte de specialitate si de metodica in profilul orelor dominante in catedra publicata.
    5. Pentru catedrele de cultura civica pot sustine concurs absolventii de invatamant superior cu diploma de studii in specializarile: filozofie, filozofie-istorie, istorie, drept, sociologie, stiinte politice si administrative, psihosociologie, pedagogie/psihologie.
    6. Pentru ocuparea unei catedre de geografie pot sustine concurs absolventi ai invatamantului superior care au dobandit urmatoarele specializari: geografie, geografia turismului, stiinta mediului si geografie - o limba si literatura straina.
    7. Pentru catedrele Informatica, Tehnologia informatiei si Informatica - Tehnologii asistate de calculator pot sustine concurs absolventi ai invatamantului superior de lunga durata, care au una dintre urmatoarele specializari: informatica, matematica - informatica, informatica economica si calculatoare. Pentru disciplina Informatica - Tehnologii asistate de calculator din cadrul profilului servicii pot sustine concurs numai absolventii cu specializarile Informatica economica, Contabilitate si Informatica de gestiune. Absolventii cursurilor postuniversitare de specializare beneficiaza de aceleasi drepturi ca cele mentionate anterior. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevederilor art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, sau sa aiba definitivatul in invatamant.
    8. Pentru catedra de educatie tehnologica se organizeaza concurs incepand cu sesiunea 2001. La concurs pot participa absolventii cu diploma ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre, organizate in baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.
    9. Pentru catedrele de discipline tehnice se organizeaza concurs incepand cu sesiunea 2001.
    10. Pentru catedrele de instruire practica nu se organizeaza concurs in unitatile reprezentative sau nereprezentative in anul 2001.
    11. In palatele si cluburile copiilor se va organiza concurs de ocupare a catedrelor vacante in domeniile tehnico-stiintific si cultural-artistic. La concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor pentru aceste domenii pot participa absolventi ai invatamantului superior de lunga si de scurta durata, precum si invatatori/institutori avand specializarea in profilul catedrei (cercului) prevazut in Regulamentul de organizare si functionare a palatelor si cluburilor copiilor, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.425/1998.
    12. Pentru posturile de profesori consilieri de la centrul judetean de asistenta psihopedagogica sau de la cabinetele interscolare pot participa la concurs absolventi ai facultatilor de psihologie, sociologie si pedagogie. De asemenea, pot participa la concurs si absolventi ai facultatilor de filozofie-istorie promotiile 1978 - 1989, care au facut parte din grupe de psihologie-pedagogie, sociologie si care pot face dovada prin foaia matricola.
    13. Pentru posturile de psihopedagogie speciala pot participa la concurs absolventii de invatamant superior cu specializarile psihopedagogie speciala, psihologie si pedagogie, subiectul fiind elaborat din specialitatea scoasa la concurs - psihopedagogie speciala si metodica predarii acesteia. Absolventii mentionati mai sus pot participa si la concursul pentru ocuparea posturilor didactice de educatie speciala.
    14. Pentru posturile didactice de profesori de educatie speciala pot participa absolventi de invatamant superior de orice specialitate, care au obtinut diploma de licenta (examen de stat) si au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic si metodic. Subiectul se elaboreaza din specializarea de pe diploma sau, la alegere, din psihopedagogie speciala. Cadrele didactice care solicita participarea la concurs trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798/1999.
    15. Pentru posturile didactice de profesor la scolile speciale care utilizeaza curriculumul scolii publice (integral sau adaptat) pot participa absolventi de invatamant superior care au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic, metodic, subiectul fiind elaborat din specializarea de pe diploma. Cadrele didactice care solicita participarea la concurs trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798/1999.
    16. Pentru posturile didactice din invatamantul alternativ candidatii vor anexa la cererea de inscriere la concurs avizul favorabil privind parcurgerea modulului de pedagogie specifica din partea institutiilor specializate in tipul de invatamant alternativ (Waldorf, Step by Step, Montessori etc.).
    17. Pentru posturile de educatoare/educator si invatator/educator din unitatile de invatamant special pot participa absolventii liceelor pedagogice (scolilor normale) cu specialitatea de pe diploma de educatoare, invatator sau educatoare-invatator ori absolventi ai scolilor postliceale acreditate care pregatesc invatatori-educatori pentru invatamant special, disciplina de concurs fiind psihopedagogia speciala sau, la alegere, una dintre specializarile obtinute prin studii.
    18. Pentru posturile de profesor-educator din unitatile de invatamant special pot participa absolventi de invatamant superior care au obtinut diploma de licenta (examen de stat) si au studiat in facultate discipline cu caracter psihopedagogic si metodic, disciplina de concurs fiind specialitatea de pe diploma sau, la alegere, psihopedagogie speciala. Cadrele didactice care solicita participarea la concurs trebuie sa faca dovada ca au efectuat un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, organizat in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.798/1999.
    19. Pentru ocuparea posturilor didactice de educatoare/invatatori/institutori din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limba minoritatilor nationale, concursul consta din doua probe: 16 iulie, ora 9,00 - limba si literatura romana (conform pct. 1 si 2); 17 iulie, ora 9,00 - limba si literatura materna.
    La fiecare proba, pentru promovare trebuie sa se obtina minimum nota 5,00 (cinci).
    Pentru ocuparea catedrelor din unitati de invatamant si clase cu predare in limba minoritatilor nationale, cu exceptia catedrelor de limba si literatura romana, concursul se poate sustine in limba materna. Inspectoratele scolare judetene vor lua masuri pentru traducerea subiectelor in limba minoritatilor nationale.
    20. Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile de invatamant cu clase speciale (limbi straine - program intensiv si/sau bilingv si matematica - informatica) si din unitatile de invatamant cu profil de muzica, arte plastice, coregrafie, educatie fizica, instruire practica sau a catedrelor din palatele si cluburile copiilor solicitantii vor sustine in data de 11 iulie 2001, incepand cu ora 8,00, o proba practica/orala in profilul postului didactic solicitat.
    Proba practica se sustine in fata unei comisii alcatuite din:
    - presedinte - inspectorul scolar de specialitate;
    - directorul unitatii de invatamant la care postul didactic este vacant;
    - 3 profesori de specialitate, de preferinta metodisti ai inspectoratului scolar.
    Comisia de concurs stabileste si afiseaza graficul desfasurarii probei practice.

    NOTA:
    Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unitatile cu profil de muzica si coregrafie proba practica se va desfasura conform anexei nr. 1.
    Pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unitatile cu clase speciale de limbi straine cu program intensiv si bilingv proba practica se va desfasura conform anexei nr. 2.
    Rezultatul probei practice se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Evaluarea probei practice se face numai de catre specialisti, prin consens. Proba practica este eliminatorie pentru posturile didactice din unitatile respective.

    21. Pentru ocuparea posturilor/catedrelor cu predare in alta limba decat cea in care candidatii si-au facut studiile, acestia vor sustine un test de cunoastere a limbii in care urmeaza sa faca predarea, in data de 11 iulie 2001, incepand cu ora 8,00, in fata unei comisii alcatuite din inspectorul scolar de specialitate (presedinte) si 3 specialisti. Rezultatul testului se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins", fiind eliminatoriu.
    22. Candidatii care solicita o catedra formata din doua specialitati vor sustine lucrarea scrisa la una dintre specializarile inscrise pe diploma de studii si la specialitatea cu ponderea mai mare.
    23. Contestatiile la proba practica sau orala se solutioneaza in termen de 24 de ore de la anuntarea rezultatului prin repetarea probei in fata unei comisii noi, numita de inspectorul scolar general. Pentru probele de arte plastice si informatica se va proceda la reevaluarea probei si nu la repetarea ei.

    III. Componenta si atributiile comisiei de concurs

    Coordonarea lucrarilor privind pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului se realizeaza de catre comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general, secretarul comisiei fiind un inspector scolar cu probleme de evidenta a personalului didactic.
    La lucrarile comisiei participa cu statut de observatori reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform art. 11 alin. (6) din Legea nr. 128/1997. Acestia au acces la toate documentele comisiei si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
    Comisia de concurs are urmatoarele atributii:
    1. stabileste lista cuprinzand posturile didactice vacante, care se afiseaza cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997;
    2. stabileste unitatea/unitatile de invatamant la care se va desfasura concursul;
    3. inregistreaza si verifica cererile si documentele anexate, necesare pentru inscrierea la concurs. Cererile de concurs vor fi avizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar;
    4. repartizeaza nominal candidatii in salile de concurs;
    5. intocmeste listele cuprinzand personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii acestora si sigilarea lucrarilor in timpul lucrarilor scrise. Numeste prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2 - 3 supraveghetori care au alta specialitate decat cea a candidatilor din sala de concurs si care nu au rude printre acestia. In acest sens supraveghetorii vor depune o declaratie scrisa. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sala;
    6. asigura transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate salile de concurs;
    7. verifica exactitatea si corectitudinea transcrierii subiectelor;
    8. verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;
    9. preda comisiilor de evaluare lucrarile candidatilor insotite de un borderou pe specialitati, mentionand numarul lucrarilor si al paginilor acestora;
    10. intocmeste si afiseaza, pe specialitati, tabelul nominal cuprinzand rezultatele concursului in ordinea descrescatoare a mediilor;
    11. primeste contestatiile si le transmite sub semnatura comisiei de rezolvare a contestatiilor;
    12. dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor in functie de postul didactic solicitat;
    13. stabileste data pentru repartizarea pe posturi a candidatilor admisi;
    14. raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului;
    15. asigura conditii decente de cazare/masa pentru cadrele didactice din invatamantul superior de la universitatile la care sunt arondate judetele respective si acopera cheltuielile cu deplasarea acestora.

    IV. Inscrierea candidatilor si desfasurarea concursului

    1. Cererile de inscriere la concurs (anexa nr. 3), insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la inspectoratele scolare pe a caror raza teritoriala se afla posturile didactice vacante, conform graficului anexat. Candidatii au obligatia de a respecta cu strictete graficul afisat. Pe cererea de inscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs si specialitatea postului didactic pentru care opteaza (o singura optiune).
    2. Lucrarea scrisa se desfasoara in ziua de 16 iulie 2001, incepand cu ora 9,00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 si cel mai tarziu la ora 8,30. Dupa verificarea transcrierii subiectelor de concurs durata de redactare a lucrarilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depasit.
    3. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix de culoare albastra, inclusiv pentru desene.
    4. Se interzice accesul in sala de concurs al candidatilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanta.
    5. In vederea desfasurarii probelor scrise va fi asigurata supravegherea fiecarei sali, verificandu-se identitatea candidatilor prin buletinul/cartea de identitate sau pasaportul turistic.
    6. Pe usa fiecarei sali vor fi afisate tabele nominale cuprinzand candidatii repartizati in sala si disciplina la care sustin concurs.
    7. Responsabilii de sali primesc, sub semnatura, de la secretarul comisiei de concurs, tabelul nominal cuprinzand candidatii repartizati in sala respectiva, precum si colile tip examen si ciornele necesare, in functie de numarul concurentilor.
    8. Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra in sala sau nu mai poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza de predare.
    9. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva.
    10. Dupa transcrierea subiectelor pe tabla in sala de concurs un membru al comisiei de concurs, insotit de un membru al comisiei pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare, verifica daca subiectele au fost transcrise corect.
    11. In timpul desfasurarii probei responsabilul de sala si ceilalti supraveghetori nu vor discuta intre ei si nu vor rezolva subiectele.
    12. Inscrierea numelui candidatilor in afara spatiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe colile tip destinate lucrarilor scrise sau pe ciorne determina anularea lucrarilor scrise.
    13. Candidatii care in timpul desfasurarii probelor de concurs sunt surprinsi copiind sau transmitand solutii cu privire la subiecte sunt eliminati din concurs, incheindu-se un proces-verbal in acest sens.
    14. Cadrele didactice supraveghetoare care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica lucrari sau care au manifestari de neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor (tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de concurs etc.) vor fi sanctionate potrivit legii.
    15. Sigilarea lucrarilor scrise se efectueaza de catre candidati in prezenta supraveghetorului de sala, dupa care se aplica stampila unitatii scolare care organizeaza concursul si semnatura presedintelui comisiei de concurs.
    16. Dupa ce termina redactarea lucrarilor candidatii le predau responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare a lucrarilor, mentionand numarul de pagini. Spatiile libere ale intregii lucrari se anuleaza cu linie franta in forma literei "Z" de catre un supraveghetor, in fata candidatului.
    17. Ciornele se predau separat, o data cu lucrarea, responsabilului de sala, fara sa aiba valabilitate in evaluarea lucrarii si la eventuale contestatii. Ciornele se pastreaza in arhiva inspectoratului scolar timp de un an.
    18. La iesirea candidatilor din sala acestia vor putea consulta baremele de corectare la fiecare disciplina de concurs, afisate la loc vizibil.
    19. Dupa iesirea candidatilor din sala in care s-a desfasurat proba supraveghetorii de sala vor preda comisiei lucrarile candidatilor, borderourile de predare a lucrarilor, tipizatele anulate si cele nefolosite.
    20. Lucrarile scrise, pe discipline de invatamant, sunt amestecate si numerotate de la 1 la n, dupa caz, de catre comisia de concurs. Apoi sunt depozitate in conditii de securitate maxima, astfel incat o singura persoana, actionand independent, sa nu poata avea acces la lucrari pana la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de evaluare a lucrarilor, dar nu mai tarziu de urmatoarea zi. Rezultatele concursului se afiseaza la sediul institutiei la care s-a desfasurat concursul cel mai tarziu dupa 3 zile de la sustinerea acestuia.
    21. Contestatiile se depun in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor la secretarul comisiei de contestatii.

    V. Comisiile pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare

    1. Subiectele vor fi stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
    2. Comisiile pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare sunt numite prin ordin al ministrului educatiei nationale.
    Membrii comisiei de concurs, desemnati pentru multiplicare, vor asigura numarul necesar de exemplare care se vor introduce in plicuri si vor fi secretizate.
    Presedintele comisiei de concurs, impreuna cu secretarul comisiei, va distribui la salile de concurs plicurile cu subiecte, astfel incat la ora 9,00 sa poata fi desfacute in prezenta candidatilor.

    VI. Comisiile de evaluare a lucrarilor

    Lucrarile sigilate vor ajunge, prin 2 delegati, in cel mult 24 de ore la comisiile de evaluare a lucrarilor din centrele universitare si la scolile stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
    Comisiile de evaluare a lucrarilor sunt numite prin decizie a rectorului institutiei de invatamant superior si, respectiv, a inspectorului scolar general care are in subordine scoala normala in care se corecteaza lucrarile pentru educatoare si invatatori, precum si unitatea de invatamant in care se corecteaza lucrarile pentru maistri-instructori.
    Profesorii din invatamantul preuniversitar, care intra in comisiile de evaluare a lucrarilor, vor fi recomandati in scris rectorului de catre inspectorul scolar general al judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla institutiile de invatamant superior.
    Comisiile de evaluare a lucrarilor sunt formate din:
    - presedinte - un cadru didactic universitar;
    - pentru fiecare comisie se vor numi cate 2 profesori corectori, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar, normarea si salarizarea facandu-se in conformitate cu Precizarile Ministerului Educatiei Nationale nr. 19.388/1997;
    - evaluarea lucrarilor pentru posturile/catedrele de educatoare/invatatoare si ale maistrilor-instructori se va realiza de 2 profesori corectori din invatamantul preuniversitar, in specialitatea probei.
    1. Verificarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali stabilite, in care nu este permis accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare a lucrarilor.
    2. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La corectare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt corector.
    3. Presedintele comisiei verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori fie la subpuncte, fie la nota lucrarii. In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, cei 2 corectori vor verifica din nou impreuna lucrarea si vor acorda o noua nota care va fi inregistrata intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre corectori lucrarea va fi recorectata de un al treilea corector, numit de presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor. Nota acestuia este definitiva.
    4. Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare corector isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele calculeaza media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.
    5. Cand s-au semnalat diferente, pe lucrare se trece nota finala si se semneaza de catre corectori si presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor.
    6. Dupa stabilirea mediei presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor deschide lucrarile in prezenta corectorilor si consemneaza mediile intr-un proces-verbal tip cuprinzand numele candidatilor, numarul lucrarii si media obtinuta.
    7. Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cuprinzand mediile obtinute, vor fi predate presedintelui comisiei de evaluare a lucrarilor de regula dupa 48 de ore de la primirea lucrarilor pentru evaluare.
    8. Presedintele comisiei de evaluare a lucrarilor va transmite prin fax rezultatele evaluarii la inspectoratele scolare de la care provin lucrarile in maximum 24 de ore de la primirea borderourilor de corectare si a proceselor-verbale.

    VII. Comisiile de rezolvare a contestatiilor

    1. Aceste comisii se numesc prin decizii ale rectorului si, respectiv, ale inspectorului scolar general.
    2. Lucrarile pentru care s-au depus contestatii in termenul prevazut se resigileaza, secretizandu-se si nota/notele acordate in vederea reevaluarii.
    3. Comisiile de rezolvare a contestatiilor sunt formate din:
    - presedinte - un cadru didactic universitar;
    - pentru fiecare comisie se vor numi cate 2 profesori corectori, unul din invatamantul universitar, iar celalalt din invatamantul preuniversitar, normarea si salarizarea facandu-se in conformitate cu Precizarile Ministerului Educatiei Nationale nr. 19.388/1997.
    Comisia de rezolvare a contestatiilor va fi formata in intregime din alte cadre didactice decat cele care fac parte din comisia de evaluare a lucrarilor.
    4. Recorectarea lucrarilor se face dupa metodologia prevazuta la cap. VI, in termen de cel mult 24 de ore de la termenul limita de inregistrare a contestatiei.
    5. Nota acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor se considera admisa si definitiva daca exista o diferenta mai mare de un punct intre nota initiala si cea finala (diferenta poate fi pozitiva sau negativa). In situatia lucrarilor cu nota initiala cuprinsa intre 9,00 si 10,00 nota finala este cea atribuita la recorectare.
    6. La lucrarile comisiilor de rezolvare a contestatiilor participa cu statut de observatori reprezentantii sindicatelor reprezentative, conform legii. Acestia au acces la toate documentele comisiei si vor consemna in procesul-verbal propriile observatii.
    7. Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se afiseaza cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la data limita de depunere a contestatiilor.

    VIII. Repartizarea pe posturi a candidatilor

    1. Dupa solutionarea tuturor contestatiilor comisia de concurs publica listele finale in ordinea descrescatoare a mediilor, in functie de postul didactic solicitat, dar nu mai tarziu de 28 iulie 2001, ora 00,00.
    2. Transferarea/numirea candidatilor se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la lucrarea scrisa, in plenul comisiei de concurs. Posturile care devin vacante in timpul repartizarii candidatilor se vor include in lista cuprinzand posturile vacante. Candidatii vor face optiune scrisa pentru un post didactic din lista ramas neocupat.
    3. Candidatii declarati admisi pot opta pentru un post/catedra si in judetele unde au ramas posturi/catedre vacante, dupa incheierea repartizarii pe posturi/catedre a candidatilor din data de 28 iulie 2001. Toti candidatii declarati admisi si care opteaza pentru un post/catedra in alte judete au obligatia de a-si depune dosarul personal la inspectoratul scolar al judetului respectiv si de a se prezenta obligatoriu la comisia de repartizare pe post. Posturile ramase vacante dupa incheierea repartizarii candidatilor vor fi ocupate prin detasare, suplinire, cumul sau plata cu ora.
    4. Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar de stat, precum si angajarea pe post se fac de inspectorul scolar general.

    IX. Dispozitii finale

    1. Plata cadrelor didactice care participa la organizarea/desfasurarea concursului, precum si celelalte cheltuieli se fac, conform legislatiei in vigoare, din fondurile inspectoratului scolar.
    2. La organizarea/desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude apropiate.
    3. Lucrarile de concurs si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare judetene timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare.
    4. Presedintii comisiilor de concurs, ai comisiilor pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare a lucrarilor si ai comisiilor de rezolvare a contestatiilor poarta raspunderea principala, conform atributiilor specifice, in cadrul concursului.
    5. Inspectorul scolar general este direct raspunzator de respectarea prevederilor prezentei metodologii si de corectitudinea desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice de catre candidatii cu studii corespunzatoare.
    6. Raspunderea tuturor celor implicati este, dupa caz, administrativ-disciplinara sau penala.
    7. Actele de studii trebuie sa fie autentificate la biroul notarial, iar celelalte documente trebuie sa fie certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de invatamant.

    X. Graficul desfasurarii concursului

    15 iunie 2001 - afisarea posturilor/catedrelor vacante
    19 iunie - 3 iulie 2001 - inregistrarea cererilor candidatilor
    4 - 10 iulie 2001 - verificarea dosarelor si validarea inscrierilor la concurs
    10 iulie 2001 - afisarea tabelelor nominale cuprinzand candidatii inscrisi la concurs
    11 iulie 2001 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectoratul scolar
    14 iulie 2001 - rezolvarea contestatiilor la probele practice si la testele de limba
    15 iulie 2001 - afisarea listelor cuprinzand repartizarea pe sali a candidatilor la unitatea/unitatile la care se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cuprinzand locurile de desfasurare a concursului, pe discipline.
    16 - 17 iulie 2001 - desfasurarea concursului
    19 - 20 iulie 2001 - afisarea rezultatelor
    20 - 22 iulie 2001 - inregistrarea contestatiilor (in cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatelor)
    23 iulie 2001 - rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor acestora
    24 iulie 2001 - afisarea rezultatelor definitive
    24 - 26 iulie 2001 - repartizarea pe posturi/catedre a candidatilor declarati admisi
    27 iulie 2001 - restituirea dosarelor candidatilor care au fost admisi si nu au fost repartizati la nivelul judetului, in vederea depunerii acestora pentru alt judet
    28 - 30 iulie 2001 - repartizarea candidatilor admisi pe posturile/catedrele ramase vacante in alte judete dupa repartitia candidatilor admisi din 24 - 26 iulie 2001.

    ANEXA 1
    la metodologie

    INVATAMANTUL ARTISTIC (LICEE DE ARTA - SPECIALIZARILE MUZICA SI COREGRAFIE)

                             PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul artistic

    A. Instrumente si canto/Coregrafie:
    a) Elaborarea unui proiect didactic - comisia va face publice cu 48 de ore inainte repertoriul elevului si nivelul de studiu pe baza carora candidatul va concepe proiectul didactic; acesta va fi prezentat comisiei inainte de inceperea probei.
    b) Sustinerea practica a proiectului didactic (lectia de instrument/balet) - pe baza proiectului didactic prezentat candidatii vor sustine ora de instrument/balet cu elevul/elevii nominalizati de comisie; asigurarea prezentei elevilor va fi facuta de directorul unitatii de invatamant; proba nu va depasi 30 - 50 de minute pentru muzica si o ora pentru coregrafie.
    B. Discipline teoretice:
    1. Specialitatea Teoria muzicii - Solfegiu - Dictat:
    a) Solfegiu la prima vedere - proba va consta din 16 masuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pana la 4 alteratii constitutive, in cheile Sol si Fa.
    b) Citire la prima vedere la pian a cate unui dictat la 1, 2 si 4 voci.
    2. Specialitatea Armonie:
    a) Armonie - armonizarea unei teme de 16 masuri (8 masuri sopran si 8 masuri bas dat, necifrate).
    b) Citire la prima vedere la pian, cu analiza armonica (3 corale de Bach, prin tragere la sorti).
    3. Specialitatea Istoria muzicii:
    a) Elaborarea unui proiect didactic - subiectul va fi stabilit de comisie si comunicat candidatilor cu 48 de ore inainte de sustinerea probei.
    b) Proba de recunoastere si comentare a unor lucrari din creatia universala si romaneasca - pe baza auditiei candidatilor li se cer recunoasterea si comentarea a 4 lucrari din epoci stilistice diferite (cel putin una va fi din creatia romaneasca), alese de comisie dintr-o lista de 30 - 40 de lucrari, pusa la dispozitie candidatilor de conducerea unitatii de invatamant cu cel putin doua saptamani inainte de sustinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoca, stil, compozitor, gen, forma, interpretare etc., precum si aspecte interdisciplinare.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".
    Prevederile metodologiei se vor aplica si pentru unitatile reprezentative.

    ANEXA 2
    la metodologie

                             PROBA PRACTICA
din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clase speciale - limbi straine cu program intensiv si bilingv

    Proba practica va consta intr-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. competenta de receptare si comunicare a candidatului in limba straina respectiva;
    2. capacitatea de a stabili obiective si continuturi pentru un curriculum (programa) special pentru clasele cu program intensiv si/sau bilingv.
    Evaluarea globala se va face pe baza calificativelor "admis"/"respins".
    Prevederile metodologiei se vor aplica si pentru unitatile reprezentative.

    ANEXA 3
    la metodologie

       Se certifica exactitatea datelor,                 Viza oficiului juridic
 Inspector scolar cu evidenta cadrelor didactice
 ...............................................
            (numele si prenumele)

                          CERERE DE TRANSFERARE/NUMIRE
            prin concursul cu probe scrise din data de 16 iulie 2001

    Subsemnatul/subsemnata (initiala tatalui) ................................., nascut/nascuta la data de (ziua, luna, anul) ........../............19.........,
    1. absolvent/absolventa al/a ...............................................
                                    (universitate, institut politehnic, A.S.E.,
...............................................................................,
IP-3, liceu pedagogic, scoala de maistri etc.)
facultatea ............................................, cu durata studiilor de .............. ani (zi, seral, f.f.), promotia ........................, cu specialitatea principala ...................., secundara .............., cu media de absolvire a studiilor*) .................,
    2. avand la data de 31 august 2001 o vechime efectiva in invatamant de ............ ani, grad didactic:
         definitiv cu media .........., obtinut in anul .................;
         gradul II cu media .........., obtinut in anul .................;
         gradul I cu media ..........., obtinut in anul .................,
    3. legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ............ nr. ............., cu domiciliul stabil in localitatea ........................, str. ...................... nr. ....., bl. ......, ap. ....., judetul (sectorul) ......................, telefon ......................,
    4. in anul scolar 2000/2001 am avut urmatorul statut in invatamant:
    a) titular pe/la postul/catedra de ...................................... de la unitatea de invatamant ........................................., localitatea ................................., judetul (sectorul) .........................;
    b) suplinitor pe/la postul/catedra de ................................... de la unitatea de invatamant ....................., localitatea .................., judetul (sectorul) ..........................;
    c) am contract de munca pe durata nedeterminata cu intreprinderea .......... ........................., localitatea .................................., avand functia de ..............................., iar in anul scolar 2000/2001 am fost detasat/detasata pe/la postul/catedra de .................................... de la unitatea de invatamant ......................, localitatea ................., judetul (sectorul) ...........................;
    d) sunt salariat/salariata la intreprinderea .............................., localitatea .............., judetul (sectorul) ....................., cu care am contract de munca pe durata nedeterminata, avand functia de ...................,
    va rog sa-mi aprobati inscrierea la concursul cu probe scrise din data de 16 iulie 2001, in vederea ocuparii unui post/catedra de ................. din lista cuprinzand posturile (catedrele) publicate vacante sau care devin vacante prin transferarea/numirea candidatilor care au obtinut medii mai mari decat mine, la unitati de invatamant din judetul/municipiul Bucuresti, care mi se cuvine in ordinea descrescatoare a mediei de concurs, urmand sa sustin lucrarea scrisa la disciplina ....................................................... .
    Mentionez ca am intrerupt activitatea in invatamant (sau in alt domeniu de activitate) pentru motivul ..................................., prin Decizia nr. .............................., conform art. ............. din Codul muncii. Prezint adeverinta medicala nr. ......../...... 2001 din care rezulta ca sunt apt/apta pentru a preda in invatamant conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, si declar pe propria raspundere ca nu am suferit condamnari penale si nici nu am fost indepartat/indepartata din invatamant.
    Nu voi solicita locuinta din fondul locativ de stat.
    Raspund de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.
    Anexez urmatoarele acte doveditoare in urmatoarea ordine, autentificate de biroul notarial si certificate pentru conformitate de catre unitatea de invatamant la care am functionat in anul scolar 1999/2000 sau de catre inspectorul scolar:
    1. *) copii de pe actele de studii si de pe foaia matricola;
    2. copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
    3. copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
    4. *) copie de pe adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, din care sa rezulte ca s-a efectuat si s-a promovat modulul pedagogic (pentru cadrele didactice de specialitate care nu au obtinut definitivarea in invatamant sau modulul pedagogic nu figureaza in foaia matricola);
    5. copie de pe actul de titularizare in invatamant (daca este cazul);
    6. decizia inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
    7. copie de pe fila din buletin sau de pe cartea de identitate cu domiciliul stabil;
    8. adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
    9. copie de pe carnetul de munca;
    10. avizul medical (complet), din care sa rezulte ca sunt apt/apta pentru a preda in invatamant.
------------
    *) Media de absolvire a studiilor se obtine prin adunarea mediei notelor din timpul anilor de studii cu media la examenul de stat (licenta) sau bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice sau ai scolii postliceale, iar suma se imparte la 2.
    *) Absolventii promotiei 2001 vor prezenta adeverinta de la institutia de invatamant superior sau de la scoala normala, din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii (scolii normale) si ca in timpul facultatii au frecventat si au promovat modulul pedagogic.

              se completeaza in comisie, la repartizarea pe posturi

    Subsemnatul(a) ....................., obtinand media .................... la concursul din 16 iulie 2001, optez sa fiu transferat/transferata, numit/numita incepand cu data de 1 septembrie 2001 pe/la postul/catedra:
__________________________________________________________________________
  Unitatea de invatamant          Localitatea,              Postul/catedra
                                   Sectorul                 numarul de ore
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Data ...........                          Semnatura ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5236/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5236 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5236/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu