E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 52 din 21 aprilie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspectiilor regionale si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 428 din 13 mai 2004

    Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (6), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (6) si ale art. 12 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

    presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspectiilor regionale si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, prevazut in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, inspectiile regionale, precum si Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si a modelului deciziei de incadrare in grad de handicap, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

                       Presedintele Autoritatii Nationale
                         pentru Persoanele cu Handicap,
                            Florian Valeriu Salajeanu

    ANEXA 1

                                   REGULAMENT
de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    PARTEA I
    Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap este organizata si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita in continuare Autoritatea, are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
    (3) Autoritatea coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborand politicile, strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, asigurand urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    Art. 2
    Autoritatea este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, care sunt numiti prin decizie a primului-ministru si sunt asimilati, din punct de vedere al salarizarii si al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.
    Art. 3
    Cheltuielile curente si de capital necesare desfasurarii activitatii Autoritatii sunt finantate de la bugetul de stat.
    Art. 4
    Autoritatea are in patrimoniu toate bunurile mobile si imobile pe care le-a detinut Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
    Art. 5
    Autoritatea exercita controlul asupra modului in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte persoane fizice si juridice drepturile persoanelor cu handicap in conformitate cu legislatia in vigoare. In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata ori persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
    Art. 6
    In structura organizatorica a Autoritatii functioneaza un secretar general, functionar public, numit si salarizat in conditiile legii. De asemenea, in structura Autoritatii sunt cuprinse directii, servicii si birouri si Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
    Art. 7
    Incadrarea personalului din cadrul Autoritatii se face prin concurs, in conditiile legii.

    PARTEA a II-a
    Functiile si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Art. 8
    Autoritatea indeplineste urmatoarele functii:
    a) functia de strategie, prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum si aplicarea strategiei nationale in domeniu si a programelor de reforma in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care Romania este parte;
    b) functia de reglementare, prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea realizarii obiectivelor Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap si armonizarii legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care Romania este parte;
    c) functia de administrare, prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz;
    d) functia de autoritate de stat, prin care exercita controlul asupra modului in care sunt respectate si promovate de catre institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap in conformitate cu legislatia in vigoare;
    e) functia de reprezentare, prin care asigura, in domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului roman.
    Art. 9
    (1) In realizarea obiectivelor sale Autoritatea indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Strategia nationala in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, in conformitate cu principiile si normele internationale;
    b) organizeaza, coordoneaza si controleaza, prin inspectiile regionale, realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale in domeniul respectiv;
    c) initiaza, elaboreaza si avizeaza actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    d) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;
    e) analizeaza factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste masurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora;
    f) monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, intocmeste analize si studii in domeniu si elaboreaza metodologii de aplicare a masurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei in aceasta materie;
    g) intocmeste studii in vederea propunerii unor masuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei in gestionarea acestor resurse;
    h) realizeaza indrumarea si controlul in aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap cu privire la aplicarea politicilor si standardelor in activitatea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonarea sa;
    i) organizeaza activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru structurile subordonate, de evaluare periodica, precum si de perfectionare a pregatirii profesionale a acestuia;
    j) organizeaza activitatea de instruire a personalului din cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, aflate in coordonare, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale;
    k) initiaza, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, implementeaza si evalueaza proiectele cu finantare externa in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    l) finanteaza si cofinanteaza programe si proiecte in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    m) colaboreaza cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autoritatile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale, in actiuni sociale comune de educatie si protectie speciala a persoanelor cu handicap, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, precum si a reabilitarii profesionale si integrarii lor in societate;
    n) initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    o) dezvolta un sistem de informatie si consultanta accesibil persoanelor cu handicap si familiilor acestora;
    p) sprijina crearea unei retele nationale de unitati protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare in munca a persoanelor cu handicap;
    q) elaboreaza, coordoneaza si monitorizeaza planurile de actiune privind implementarea strategiilor in domeniu;
    r) urmareste implementarea planului national de actiune in acest domeniu;
    s) asigura crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului national de asistenta sociala;
    s) elaboreaza standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap;
    t) evalueaza necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;
    t) coordoneaza si evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autoritatile administratiei publice locale;
    u) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, sa desfasoare activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    v) realizeaza inspectii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap in cadrul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    w) controleaza modul de respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.
    (2) In indeplinirea atributiilor de control ce ii revin, Autoritatea are dreptul sa solicite informatii si documente, in conditiile legii, de la orice persoana juridica publica sau privata ori persoane fizice implicate in sfera sa de competenta, acestea avand obligatia de a le pune la dispozitie in termen de 15 zile calendaristice de la data solicitarii.
    (3) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul sau de activitate.

    PARTEA a III-a
    Conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pe niveluri ierarhice

    CAP. 1
    Presedintele

    Art. 10
    (1) Presedintele conduce intreaga activitate a Autoritatii si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si private, precum si cu persoane juridice si fizice, romane sau straine.
    (2) Presedintele este ordonator secundar de credite delegat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    (3) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
    (4) Presedintele raspunde in fata Guvernului si a ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei pentru intreaga activitate a Autoritatii.
    Art. 11
    Presedintele Autoritatii indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta Autoritatea in raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si private, precum si cu persoane juridice si fizice, romane sau straine;
    b) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea actelor normative emise potrivit legii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    c) coordoneaza si controleaza aplicarea strategiei nationale in domeniu;
    d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul propriu si raspunde, potrivit legii, de executia acestuia, fiind ordonator secundar de credite;
    e) initiaza, negociaza si incheie, prin imputernicirea Guvernului, documente de cooperare internationala in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    f) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte, in domeniul de activitate al Autoritatii;
    g) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din sistemul Autoritatii;
    h) ia masuri pentru editarea, daca este cazul, a unor publicatii de specialitate si de informare;
    i) autorizeaza unitatile protejate si organizatiile neguvernamentale din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    j) analizeaza fisele posturilor de conducere, stabilind atributiile, sarcinile si limitele de competenta ale acestora.
    Art. 12
    Presedintele Autoritatii indeplineste si alte atributii specifice domeniului de activitate al Autoritatii, stabilite prin acte normative, prin decizie a primului-ministru sau prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

    CAP. 2
    Vicepresedintele

    Art. 13
    Vicepresedintele il ajuta pe presedinte in indeplinirea atributiilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    In situatia in care presedintele, din diferite motive, nu isi poate exercita atributiile curente, poate delega exercitarea acestora vicepresedintelui, cu instiintarea ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 15
    Vicepresedintele coordoneaza activitatea curenta a celor 8 inspectii regionale si a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti.
    Art. 16
    Vicepresedintele asigura reprezentarea parlamentara pentru sustinerea proiectelor de acte normative privind Autoritatea atat la comisiile de specialitate, cat si in Plenul Senatului si Camerei Deputatilor, si prezentarea raspunsurilor interministeriale a intrebarilor si interpelarilor parlamentare.
    Art. 17
    Vicepresedintele indeplineste si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.

    CAP. 3
    Secretarul general

    Art. 18
    (1) Secretarul general este functionar public, numit si salarizat in conditiile legii, subordonat presedintelui.
    (2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Autoritatii, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile Autoritatii.
    (3) Secretarul general este coordonatorul colectivului de lucru care are drept obiectiv principal initierea proiectelor de acte normative.
    Art. 19
    Secretarul general coordoneaza activitatea curenta a tuturor compartimentelor din cadrul Autoritatii, a inspectiilor regionale si a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap.
    Art. 20
    Secretarul general indeplineste urmatoarele atributii:
    a) stabileste masuri pentru buna organizare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Autoritatii si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din Autoritate si unitatile subordonate;
    b) prezinta propuneri de masuri necesare pentru initierea, aplicarea si respectarea actelor normative in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si a bunului mers al Autoritatii;
    c) primeste, transmite si urmareste avizarea de catre ministere sau celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale a proiectelor de acte normative initiate de Autoritate si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori, in termenele prevazute de lege;
    d) stabileste masuri pentru a asigura buna organizare si functionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Autoritatii;
    e) urmareste realizarea corecta si la termenele stabilite a tuturor activitatilor si sarcinilor stabilite de presedinte si vicepresedinte;
    f) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu secretarii judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cu directorii generali de prefectura si cu directorii serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in probleme privind protectia persoanelor cu handicap;
    g) prezinta presedintelui, lunar, pana in data de 10 a fiecarei luni, necesarul de materiale pe directii, servicii, birouri si cele doua cabinete, pentru luna urmatoare;
    h) asigura cunoasterea legislatiei in domeniu de catre personalul din Autoritate si unitatile subordonate;
    i) propune si coordoneaza diferite programe de specializare in vederea cresterii gradului de profesionalism al personalului Autoritatii.
    j) transmite la Consiliul Economic si Social si la Secretariatul General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Autoritate, pentru a fi aprobate in sedinta Guvernului;
    k) urmareste si asigura finalizarea actelor normative care au fost initiate de Autoritate;
    l) realizeaza colective de lucru pentru proiectele de acte normative, unde vor fi atrasi reprezentanti ai societatii civile nationale si internationale, precum si reprezentanti ai institutiilor publice si private, interne si internationale;
    m) coordoneaza intregul personal al Autoritatii, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
    n) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile in vigoare;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite de lege sau repartizate de presedinte, conform raportului de subordonare;
    p) asigura modificarea si completarea ordinelor presedintelui Autoritatii in raport cu modificarile legislatiei in domeniu.

    CAP. 4
    Conducatorii directiilor, serviciilor si birourilor

    Art. 21
    Conducatorii directiilor, serviciilor si birourilor din cadrul Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza realizarea corecta si in termen a activitatilor si a sarcinilor stabilite de presedinte, vicepresedinte sau de secretarul general, de catre personalul din subordine;
    b) raspund de incarcarea echilibrata cu sarcini a salariatilor si elaboreaza fisele posturilor pentru fiecare salariat;
    c) asigura ca activitatea compartimentelor pe care le coordoneaza sa se desfasoare organizat, pe baza unui program de activitate;
    d) organizeaza si urmaresc ca personalul din subordine sa cunoasca legislatia aplicabila domeniului lor de activitate si actioneaza pentru respectarea acesteia;
    e) participa la elaborarea sau, dupa caz, realizeaza lucrari de complexitate sau importanta deosebita, corespunzatoare functiei de executie in care sunt incadrati;
    f) repartizeaza spre rezolvare corespondenta si celelalte lucrari care intra in atributiile directiei pe care o conduc si dau indrumarile in vederea rezolvarii acestora in termenul stabilit de conducerea Autoritatii;
    g) semneaza, potrivit competentelor stabilite pe linie ierarhica, lucrarile si corespondenta realizata in cadrul directiei respective;
    h) urmaresc elaborarea in termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor, proiectelor de acte normative si a tuturor celorlalte lucrari repartizate de presedinte, vicepresedinte sau secretarul general;
    i) stabilesc, in limita competentelor acordate, relatii de colaborare cu persoanele juridice fara scop patrimonial autorizate sa desfasoare activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    j) programeaza concediile de odihna pentru salariatii din subordine si urmaresc efectuarea concediilor de odihna conform programarii;
    k) asigura, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectarea normelor de disciplina de catre salariatii din subordine, sanctioneaza si fac propuneri comisiei de disciplina pentru aplicarea de sanctiuni persoanelor care au savarsit abateri;
    l) asigura colaborarea cu celelalte compartimente;
    m) raspund in fata presedintelui si a secretarului general pentru activitatea desfasurata, prezentand periodic sau ori de cate ori este nevoie un raport de activitate, relevand problemele din compartimentul pe care il conduc;
    n) intocmesc si actualizeaza permanent baza de date din domeniul specific de activitate;
    o) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 5
    Personalul cu functii de executie

    Art. 22
    (1) Autoritatea este incadrata cu functionari publici si personal contractual, potrivit legii.
    (2) Sarcinile specifice fiecarui angajat sunt stabilite prin fisa postului.
    Art. 23
    Functionarii publici si personalul contractual raspund in fata conducatorilor ierarhici de indeplinirea indatoririlor de serviciu stabilite in fisa postului.

    CAP. 6
    Circuitul documentelor in cadrul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    Art. 24
    (1) Toate documentele care intra si ies din Autoritate, inclusiv faxurile, se inregistreaza de catre persoanele care au atributii in acest sens, in registrul general al Autoritatii.
    (2) Dupa inregistrare documentele prevazute la alin. (1) se prezinta presedintelui Autoritatii, care le va repartiza in functie de natura solicitarilor compartimentelor de specialitate.
    (3) Documentele astfel repartizate sunt predate persoanelor cu atributii in acest sens, care vor consemna in registrul general sau special compartimentul la care au fost repartizate documentele, data repartizarii, precum si termenul stabilit de conducerea Autoritatii in vederea formularii raspunsului.
    (4) Directiile, serviciile si birourile, prin persoane desemnate de conducatorii acestora, preiau documentele sub semnatura in registrul general, mentionand data.
    (5) Conducatorii directiilor, serviciilor si birourilor au obligatia de a repartiza documentele astfel primite salariatilor din subordine, in functie de competente, cu rezolutii privind modalitatea optima si termenul de rezolvare, in conformitate cu prevederile legii sau cu dispozitiile presedintelui Autoritatii.
    (6) Lucrarile rezolvate, impreuna cu documentul initial, semnate de persoana care le-a redactat, se prezinta spre semnare in vederea insusirii pe cale ierarhica.
    Art. 25
    (1) Documentele si corespondenta privind reprezentarea Autoritatii in raporturile cu Presedintele Romaniei, Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte institutii publice centrale si locale, cu persoane juridice sau fizice romane ori straine se elaboreaza de compartimentele de specialitate, se avizeaza de vicepresedinte sau de secretarul general, dupa caz, si se semneaza de presedinte; in acest caz numai copiile lucrarilor se semneaza in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (6); stampila presedintelui se aplica numai pe originalul lucrarii.
    (2) In situatia absentei presedintelui din Autoritate pe o perioada mai mare de 48 de ore, documentele prevazute la alin. (1) se aproba in aceleasi conditii de catre vicepresedinte.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in mod curent, vicepresedintele va semna documentele si corespondenta referitoare la relationarea cu inspectiile regionale si la comisiile de expertiza, iar secretarul general, pe cea privitoare la rezolvarea petitiilor.
    Art. 26
    Lucrarile originale se transmit, dupa semnarea de catre presedinte, vicepresedinte sau secretarul general, persoanelor desemnate sa inregistreze corespondenta, care au obligatia sa le expedieze numai dupa mentionarea in registrul general a datei expedierii.
    Art. 27
    (1) Proiectele de ordine si contractele se prezinta spre semnare presedintelui Autoritatii numai dupa obtinerea avizelor de la compartimentele de specialitate.
    (2) Proiectele de ordine se redacteaza de catre compartimentele de specialitate si se avizeaza pentru legalitate de Biroul juridic.
    (3) Proiectele de ordine si contractele se redacteaza in cel putin 3 exemplare originale, dintre care un exemplar se arhiveaza la cabinetul presedintelui, un exemplar se arhiveaza la Biroul juridic, iar cel de-al treilea exemplar se comunica persoanei la care se refera.
    (4) Ordinele emise de Autoritate primesc numar dintr-un registru special care se tine la cabinetul presedintelui.
    (5) Protocoalele si memorandumurile semnate de Autoritate se inregistreaza in Registrul general si se arhiveaza la cabinetul presedintelui.
    Art. 28
    (1) Raspunsurile la intrebarile adresate de petitionari pe site-ul Autoritatii pot fi semnate de conducatorii compartimentelor de specialitate, in masura in care nu angajeaza raspunderea patrimoniala a Autoritatii.
    (2) Corespondenta adresata presedintelui Autoritatii se prezinta acestuia, care o repartizeaza compartimentelor de specialitate in functie de natura solicitarii.
    (3) Raspunsul redactat de compartimentul caruia i s-a repartizat lucrarea se prezinta, in vederea semnarii, presedintelui Autoritatii, dupa care se va comunica petitionarului prin posta, posta militara pentru institutiile publice sau sub semnatura petitionarului.

    PARTEA a IV-a
    Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

    CAP. 1
    Atributiile Directiei resurse umane, administrativ, secretariat

    Art. 29
    Directia resurse umane, administrativ, secretariat indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura intocmirea ordinelor de incadrare si difuzarea acestora catre directiile si persoanele interesate;
    b) pastreaza si completeaza la zi registrul general de evidenta a salariatilor si dosarele personale ale fiecarui salariat;
    c) intocmeste ordinele de incetare a raporturilor juridice de munca ale salariatilor si asigura comunicarea acestora directiilor si persoanelor interesate;
    d) intocmeste si pastreaza la zi statul de functii si de personal al Autoritatii;
    e) asigura evaluarea performantelor profesionale individuale numai pentru personalul contractual nou-angajat si promovat, in vederea stabilirii nivelului salariilor de baza, intrucat majorarea salariilor de baza la restul personalului contractual se face pe baza de procent stabilit potrivit actelor normative;
    f) asigura inregistrarea in evidente si inaintarea spre plata Serviciului economic si investitii a drepturilor banesti, in cazul concediilor medicale;
    g) asigura stabilirea drepturilor de concediu de odihna, precum si a altor concedii prevazute de legislatia in vigoare si tine evidenta efectuarii acestora;
    h) asigura evidenta declaratiilor pe baza carora se acorda deducerile personale suplimentare;
    i) intocmeste dosarele de pensionare pentru limita de varsta, pensionare pentru invaliditate sau de urmas;
    j) intocmeste fisa colectiva de prezenta;
    k) pastreaza evidenta orelor prestate peste programul de lucru;
    l) intocmeste si elibereaza legitimatiile de acces si asigura pastrarea evidentei acestora;
    m) asigura condica de prezenta la inceperea programului si la terminarea programului;
    n) pastreaza fisele de atributii pentru toate departamentele din Autoritate;
    o) initiaza si urmareste derularea procedurilor de achizitii;
    p) elibereaza documente privind statutul de salariat, solicitate de salariatii Autoritatii;
    q) intocmeste si tine evidenta fiselor fiscale pentru toti salariatii Autoritatii;
    r) organizeaza si supravegheaza efectuarea curateniei in sediul Autoritatii si pe caile de acces;
    s) asigura protectia muncii conform prevederilor legale in vigoare pentru personalul Autoritatii, indeplinind toate formalitatile necesare;
    s) organizeaza si asigura P.S.I.;
    t) intocmeste necesarul de rechizite si materiale pentru compartimentele Autoritatii;
    t) intocmeste notele de intrare-receptie pentru achizitiile Autoritatii si asigura semnarea acestora de cei in drept;
    u) inregistreaza mijloacele fixe si obiectele de inventar in registrul de inventar si completeaza fisele de inventar pe locuri de folosinta si persoane;
    v) asigura cunoasterea de catre personal a legislatiei in domeniu;
    w) intocmeste documentatia necesara pentru plata drepturilor salariale cuvenite personalului Autoritatii si a unitatilor subordonate;
    x) intocmeste statele de plata pentru personalul Autoritatii;
    y) efectueaza retinerile din salarii, daca este cazul, cu avizul Biroului juridic;
    z) efectueaza inregistrarile in Registrul general de evidenta a salariatilor, infiintat in conditiile legii;
    aa) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii;
    bb) asigura prezenta ofiterului de serviciu dupa program pana la ora 20 si permanenta in zile de sarbatoare;
    cc) intocmeste lunar documentatia pentru declaratiile privind obligatiile la bugetul asigurarilor sociale de stat, aferente salariilor;
    dd) asigura protocolul pentru intalniri de lucru cu invitati interni sau externi si pentru cabinetul presedintelui si vicepresedintelui, in conditiile legii;
    ee) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
    ff) indeplineste orice atributii prevazute de lege sau stabilite de conducerea Autoritatii;
    gg) intocmeste necesarul de credite pentru cheltuielile de personal.

    CAP. 2
    Atributiile Directiei strategie, programe si integrare europeana

    Art. 30
    Directia strategie, programe si integrare europeana indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza proiecte cu finantare externa;
    b) elaboreaza, evalueaza si monitorizeaza proiectele finantate de Autoritate;
    c) monitorizeaza modul de aplicare in legislatia nationala a rezolutiilor si recomandarilor organismelor europene;
    d) monitorizeaza elaborarea si implementarea de planuri de actiune la nivel judetean, regional si national;
    e) elaboreaza metodologii pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor cu finantare interna;
    f) monitorizeaza stadiul de implementare a Strategiei nationale privind protectia persoanelor cu handicap si a planului national de actiune;
    g) elaboreaza proceduri si instrumente pentru restructurarea institutiilor rezidentiale de protectie a persoanelor cu handicap;
    h) participa la grupuri de lucru in vederea elaborarii unor strategii in alte domenii din sfera sociala;
    i) elaboreaza contributii sectoriale la planul national de actiune pentru ocuparea fortei de munca, care se desfasoara anual;
    j) elaboreaza fise de monitorizare a stadiului de implementare a acquisului comunitar si a tabelului de concordanta;
    k) initiaza, aproba si urmareste derularea programelor in conditiile legii;
    l) elaboreaza documente de pozitie si documente de pozitie complementare;
    m) participa la programarea PHARE anuala prin elaborarea de proiecte in domeniul protectiei persoanelor cu handicap si a celorlalte programe externe;
    n) organizeaza/sprijina realizarea de conferinte/seminarii nationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si prezentarea accesibilitatilor;
    o) identifica surse de finantare interne si internationale pentru derularea unor proiecte in domeniu;
    p) participa prin proiecte la programe lansate prin Comisia Europeana, focalizate pe prioritati ce vizeaza persoanele cu handicap: FP 6 (DG Research/Science and Society), Leonardo da Vinci, Socrates;
    q) organizeaza cursuri de instruire pentru scrierea de proiecte;
    r) asigura functionarea unitatii de implementare a proiectelor cu finantare PHARE (UIP);
    s) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 3
    Atributiile Serviciului economic si investitii

    Art. 31
    Serviciul economic si investitii indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) asigura derularea fondurilor necesare pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap catre consiliile judetene sau consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    b) organizeaza evidenta contabila a Autoritatii;
    c) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii;
    d) primeste, analizeaza si intocmeste necesarul fizic si valoric al lucrarilor de investitii si dotari ce se inscriu in bugetul Autoritatii;
    e) urmareste angajarea patrimoniala a Autoritatii in baza aprobarii conducerii acesteia, cu avizul Biroului juridic;
    f) intocmeste si verifica balanta de venituri si cheltuieli a Autoritatii, darea de seama contabila si raportul explicativ;
    g) asigura schimbul permanent de date si informatii cu directiile de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
    h) intocmeste notele contabile pentru operatiuni specifice;
    i) intocmeste fisele de conturi;
    j) analizeaza si urmareste soldurile conturilor si intocmirea specificatiilor de cont pentru conturile specifice;
    k) propune conducerii Autoritatii declansarea inventarierii anuale a patrimoniului institutiei;
    l) recupereaza eventualele pagube constatate conform procesului-verbal intocmit de comisia de inventariere a patrimoniului stabilita prin ordin al presedintelui;
    m) analizeaza si avizeaza propunerile privind scoaterea din functiune a mijloacelor fixe si clasarea sau declasarea celorlalte dotari si materiale, conform propunerilor facute de cei in drept;
    n) verifica si centralizeaza trimestrial darile de seama contabile ale inspectiilor regionale si ale Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap din subordinea Autoritatii;
    o) urmareste incadrarea in platile programate;
    p) acorda viza de control financiar preventiv;
    q) deschide lunar credite bugetare conform normelor legale, cu incadrarea in bugetul aprobat;
    r) asigura plata efectiva a drepturilor salariale ale personalului Autoritatii, in urma verificarii documentatiei intocmite de Directia resurse umane, administrativ, secretariat;
    s) intocmeste titluri executorii, in conditiile legii, cu avizul Biroului juridic, si urmareste recuperarea prejudiciilor aduse Autoritatii;
    s) intocmeste ordinele de plata privind achitarea facturilor reprezentand cheltuieli materiale, subventii si a viramentelor catre bugetul asigurarilor sociale de stat aferente salariilor;
    t) asigura ridicarea si depunerea documentelor de decontare bancara, precum si ridicarea si depunerea in numerar;
    t) obtine viza de control financiar delegat de la Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor legale;
    u) verifica si centralizeaza lunar executia bugetara a inspectiilor regionale, a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap din subordinea Autoritatii si a serviciilor publice de asistenta sociala;
    v) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 4
    Atributiile Biroului relatii publice si mass-media

    Art. 32
    Biroul relatii publice si mass-media indeplineste urmatoarele functii:
    1. functia de informare, care consta in:
    - colaborarea cu institutiile mediatice si institutiile conexe care fac obiectul petitiilor;
    - facilitarea accesului personal al petentului la informatiile de interes din domeniul protectiei persoanelor cu handicap, prin intermediul audientelor;
    - furnizarea de informatii centrelor de consiliere din cadrul consiliilor judetene, respectiv locale, in domeniul protectiei sociale;
    2. functia de monitorizare si stocare:
    - a informatiilor provenite din exterior prin petitii, audiente si cereri pentru informatia publica, sosite din partea institutiilor publice locale, centrale si mass-media;
    - a informatiilor din interior, provenite de la directiile de specialitate, de la nivelul inspectiilor regionale din subordinea Autoritatii;
    - cu crearea bazei de date a institutiilor care directioneaza petitiile;
    - prin monitorizarea evenimentelor la care participa reprezentantii Autoritatii;
    3. functia de reprezentare prin:
    - stabilirea unei strategii de creare a imaginii institutiei publice si a relationarii cu celelalte institutii;
    - organizarea unui punct de documentare si consiliere in beneficiul cetatenilor;
    - implicarea in organizarea si participarea la evenimente pentru promovarea imaginii Autoritatii si a drepturilor persoanelor cu handicap in conferinte, seminarii nationale/regionale/internationale;
    4. functia de raportare presupune:
    - elaborarea si actualizarea buletinului informativ privind informatia publica potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
    - furnizarea de informatii pentru elaborarea raportului periodic de activitate al Autoritatii;
    - elaborarea raportului privind accesul la informatia publica din Autoritate;
    - elaborarea statisticii problemelor semnalate in petitiile primite si audientele acordate.
    Art. 33
    Biroul relatii publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) inregistreaza, claseaza si distribuie petitiile rezolvate de compartimentele specializate;
    b) codifica corespondenta in functie de tipul petitiei;
    c) opereaza scaderea petitiilor solutionate in registrul de evidenta a petitiilor primite si asigura expedierea acestora;
    d) acorda audiente la sediul Autoritatii, potrivit programului aprobat de conducerea acesteia, si stabileste audiente pentru celelalte compartimente, in domeniul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap;
    e) acorda informatii persoanelor si reprezentantilor organizatiilor sau institutiilor care solicita lamuriri in domeniu;
    f) organizeaza punctul de informare si actualizeaza datele la punctul de afisaj al BRPMM;
    g) faciliteaza accesul si ofera consultanta la punctele de documentare pentru informatia de interes public;
    h) propune mediatizarea unor modele de buna practica in vederea schimbarii atitudinii fata de persoana cu handicap;
    i) coordoneaza punctul de informare, documentare si consiliere;
    j) asigura buletinul informativ cu privire la informatia de interes public a Autoritatii;
    k) elaboreaza impreuna cu celelalte compartimente raportul periodic de activitate, cel putin o data pe an, care urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a;
    l) elaboreaza raportul solicitarilor anuale privind informatia de interes public si realizeaza situatia statistica a problemelor ca urmare a scrisorilor primite si audientelor acordate;
    m) coordoneaza sumarul paginii de Internet a Autoritatii si verifica modul de transmitere a informatiilor pe site-ul propriu, din partea directiilor din cadrul Autoritatii;
    n) organizeaza periodic conferinte de presa;
    o) asigura realizarea abonamentelor la presa si agentiile de presa, in conditiile legii;
    p) furnizeaza teme pentru emisiuni de radio, TV si publicatii mass-media, din domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    q) colaboreaza cu celelalte departamente in vederea strangerii informatiilor necesare desfasurarii activitatii si elaborarii materialelor in cadrul directiei;
    r) monitorizeaza problematica persoanelor cu handicap semnalata in corespondenta si audiente;
    s) organizeaza si participa la evenimente legate de problematica persoanelor cu handicap;
    s) elaboreaza si transmite comunicatele de presa (pe site-ul propriu, pe agentiile de presa) referitoare la evenimentele si activitatile desfasurate in cadrul Autoritatii, precum si semnalarea in mass-media a initiativelor legislative din domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    t) furnizeaza informatii la solicitarile verbale sau scrise ale reprezentantilor mass-media, cu referire la aspecte ale protectiei persoanelor cu handicap si la respectarea standardelor de catre institutiile aflate in coordonarea Autoritatii, potrivit Legii nr. 544/2001;
    t) monitorizeaza zilnic presa scrisa si editiile on-line, cu realizarea selectiilor si a mapelor de presa continand informatii si evenimente din domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    u) sesizeaza situatiile cu potential conflictual semnalate de mass-media, referitor la persoanele cu handicap din familii sau din institutii aflate in coordonarea metodologica a Autoritatii, cu redactarea si transmiterea raspunsurilor, in virtutea dreptului la replica, acolo unde este cazul;
    v) asigura alimentarea site-ului cu informatii de interes public, potrivit Legii nr. 544/2001, precum si Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
    w) intocmeste saptamanal tabele si transmite raportari catre Guvern si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei privind deplasarile in teritoriu ale demnitarilor din cadrul Autoritatii;
    x) organizeaza, coordoneaza si sustine cu material informational punctul de documentare din cadrul BRPMM, care pune la dispozitie cetatenilor informatii referitoare la domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

    CAP. 5
    Atributiile Biroului monitorizare si metodologie

    Art. 34
    Biroul monitorizare si metodologie indeplineste urmatoarele functii:
    1. functia metodologica, care consta in:
    - elaborarea instrumentelor de lucru necesare in activitatea Autoritatii, inspectiilor regionale, autoritatilor judetene/locale in domeniul implementarii strategiei, standardelor si politicilor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    - elaborarea instrumentelor de lucru pentru evaluarea calitatii vietii persoanelor cu handicap, in colaborare cu Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (INPCESPH);
    - elaborarea instrumentelor de lucru pentru evaluarea reformei in sistemul protectiei persoanelor cu handicap;
    - elaborarea instrumentelor de monitorizare;
    - acordarea de consultanta metodologica judetelor pentru aplicarea standardelor de calitate/exemplelor de buna practica si pentru multiplicarea alternativelor de tip familial;
    2. functia de monitorizare, care consta in:
    - colectarea datelor pe baza instrumentelor de monitorizare;
    - realizarea si actualizarea permanenta a bazei de date generale si a bazelor de date specifice;
    - administrarea retelei de calculatoare;
    - intretinerea si actualizarea paginii de Internet a Autoritatii (www.anph.ro);
    - coordonarea unui sistem national de monitorizare a problematicii persoanelor cu handicap;
    3. functia de raportare si sinteza, care consta in:
    - prelucrarea informatiilor colectate prin monitorizare din punct de vedere cantitativ si calitativ:
    - redactarea de rapoarte, analiza si sinteze;
    - elaborarea propunerilor de modificare/completare a strategiei nationale, a planului national de actiune si a actelor normative in vigoare;
    - centralizarea informatiilor referitoare la implementarea strategiei, planului national de actiune si politicilor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.
    Art. 35
    Biroul monitorizare si metodologie indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) monitorizeaza respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    b) elaboreaza metodologii de aplicare a masurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei in domeniul persoanelor cu handicap;
    c) monitorizeaza implementarea standardelor in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap;
    d) elaboreaza norme si metodologii privind organizarea si functionarea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap, in colaborare cu INPCESPH;
    e) monitorizeaza alternativele de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, precum si serviciile de recuperare si reintegrare ambulatorii;
    f) monitorizeaza exemplele de buna practica din teritoriu si actioneaza pentru promovarea acestora;
    g) elaboreaza metodologii pentru sprijinirea autoritatilor judetene/locale in implementarea strategiei nationale, a planului national de actiune, precum si a strategiilor judetene/planurilor de dezvoltare, in colaborare cu INPCESPH;
    h) monitorizeaza realizarea accesibilitatilor;
    i) realizeaza si actualizeaza permanent baza de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului national de asistenta sociala;
    j) elaboreaza sinteze si rapoarte, statistici si alte instrumente de lucru privind dinamica fenomenului de protectie a persoanelor cu handicap si eficienta masurilor de protectie speciala;
    k) asigura armonizarea metodologiilor privind protectia persoanelor cu handicap cu metodologiile privind protectia copiilor, persoanelor varstnice si a altor categorii de persoane de interes social, in colaborare cu INPCESPH;
    l) organizeaza/sprijina realizarea de conferinte/seminarii nationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si prezentarea realizarii accesibilitatilor;
    m) mentine legatura cu inspectorii judeteni si cu inspectorii-sefi in vederea asigurarii coerentei activitatii de monitorizare;
    n) mentine legatura, in plan metodologic, cu INPCESPH;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 6
    Atributiile Biroului juridic

    Art. 36
    Biroul juridic indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) efectueaza studii, analize si documentatii privind oportunitatea initierii sau modificarii unor acte normative, in raport cu fenomenele ce apar in aplicarea reglementarilor legale in vigoare;
    b) participa la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    c) face propuneri pentru solutionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    d) avizeaza, din punct de vedere al tehnicii legislative si al corelarii cu prevederile altor reglementari, toate proiectele de acte normative initiate de catre ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul de activitate al Autoritatii;
    e) avizeaza legalitatea contractelor civile si comerciale prin care este angajata raspunderea patrimoniala a Autoritatii;
    f) asigura reprezentarea Autoritatii in raporturile cu instantele judecatoresti si cu organele cu activitate jurisdictionala, pe baza de delegatie semnata de presedinte;
    g) organizeaza si urmareste activitatea de cunoastere a legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, prin organizarea de instruiri, simpozioane etc., cu personalul din Autoritate si din subordine;
    h) participa la pregatirea si ratificarea de conventii internationale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    i) ofera consultanta juridica in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap persoanelor fizice si juridice interesate si rezolva orice alte lucrari cu caracter juridic;
    j) elaboreaza proiectele de hotarari ale Guvernului privind recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care isi desfasoara activitatea in sfera de competenta a Autoritatii;
    k) verifica indeplinirea de catre persoanele juridice fara scop patrimonial a conditiilor cerute de lege in vederea obtinerii personalitatii juridice, propunand presedintelui eliberarea sau neeliberarea avizului necesar;
    l) verifica documentatia depusa de solicitanti in vederea autorizarii ca unitati protejate si avizeaza pentru legalitate autorizatia de functionare;
    m) asigura realizarea abonamentelor anuale cu Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si cu alte publicatii de specialitate;
    n) asigura cunoasterea de catre personalul Autoritatii, al inspectiilor regionale si al directiilor de asistenta sociala din cadrul consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a legislatiei in domeniu;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 7
    Atributiile Biroului de integrare profesionala si relatii cu organizatiile neguvernamentale

    Art. 37
    Biroul de integrare profesionala si relatii cu organizatiile neguvernamentale indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea constituirii unei baze de date comune pentru asigurarea integrarii sociale si profesionale a persoanelor cu handicap;
    b) constituie baza de date cu privire la organizatiile neguvernamentale din domeniu si asigura un dialog permanent cu acestea;
    c) organizeaza targuri de locuri de munca pentru persoanele cu handicap impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si cu alte institutii si autoritati implicate in domeniul integrarii profesionale a persoanelor cu handicap, precum si cu consiliile judetene;
    d) contribuie la elaborarea documentelor sectoriale necesare implementarii planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca;
    e) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in vederea organizarii de cursuri de formare profesionala, formare continua si reconversie profesionala a persoanelor cu handicap;
    f) monitorizeaza activitatea de adaptare a locurilor de munca pentru persoanele cu handicap si elaboreaza masuri in acest sens;
    g) constituie o baza de date cu agentii economici care doresc angajarea de persoane cu handicap;
    h) sprijina crearea unei retele nationale de unitati protejate;
    i) analizeaza rapoartele organizatiilor neguvernamentale si alte sesizari referitoare la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap si propune conducerii Autoritatii modalitati de ameliorare a situatiei;
    j) elaboreaza un plan de actiune in scopul atragerii societatii civile si al implicarii acesteia atat in elaborarea, implementarea si monitorizarea strategiilor in domeniu, cat si in sesizarea nerespectarii drepturilor persoanelor cu handicap;
    k) organizeaza/sprijina organizarea de conferinte/seminarii nationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    l) elaboreaza si implementeaza strategia de comunicare cu organizatiile neguvernamentale a Autoritatii;
    m) asigura evidenta si permanentizarea organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniul persoanelor cu handicap, ce vor fi comunicate si Biroului juridic si Biroului monitorizare si metodologie;
    n) monitorizeaza buna functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti cu propunerea catre vicepresedintele si presedintele acestei comisii de instructiuni metodologice pentru inlaturarea birocratiei;
    o) indeplineste orice alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    CAP. 8
    Atributiile Compartimentului audit

    Art. 38
    Compartimentul audit indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaborarea normelor metodologice proprii ale Autoritatii, privind organizarea si functionarea activitatii de audit intern, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin ordin al presedintelui;
    b) certificarea trimestriala si anuala, insotita de raportul de audit, a bilantului contabil si a contului de executie bugetara ale Autoritatii, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se face inaintea aprobarii de catre presedintele Autoritatii a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;
    c) examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
    d) supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
    e) evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul Autoritatii ori la nivelul unui program/proiect finantat din fonduri publice care utilizeaza resurse financiare si umane pentru indeplinirea obiectivelor stabilite;
    f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz;
    g) efectuarea de analize si verificari la nivelul directiilor de specialitate din structura Autoritatii, a inspectiilor regionale, Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti si INPCESPH;
    h) intocmirea referatelor de opinie care vor insoti proiectele de buget aprobate de ordonatorul principal de credite;
    i) aducerea la cunostinta presedintelui a neregulilor constatate;
    j) indeplinirea oricaror alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii.

    PARTEA a V-a
    Dispozitii finale

    Art. 39
    Prezentul regulament va fi adus la cunostinta, sub semnatura, tuturor salariatilor Autoritatii, prin grija secretarului general.
    Art. 40
    Programul de lucru al Autoritatii este de luni pana vineri, intre orele 8,00 - 16,00, cu obligativitatea semnarii condicii de prezenta de catre intregul personal angajat. Nerespectarea programului de munca si nesemnarea condicii de catre personalul Autoritatii sunt considerate abateri disciplinare, fiind sanctionate conform legii.
    Art. 41
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii.
    Art. 42
    Atributiile si raspunderile specifice functiilor din cadrul Autoritatii se stabilesc prin fisa postului corespunzatoare fiecarei functii.
    Art. 43
    Toti salariatii Autoritatii au obligatia de a lua cunostinta, sub semnatura, si de a respecta prevederile prezentului regulament.
    Art. 44
    Ordinul presedintelui Autoritatii privind prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija secretarului general.

    ANEXA 2

                               REGULAMENT
de organizare si functionare a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

    PARTEA I
    Organizarea si functionarea Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

    Art. 1
    (1) Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit in continuare INPCESPH, este organizat si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) INPCESPH are sediul in municipiul Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
    Art. 2
    INPCESPH este condus de un director, numit pe baza de concurs de catre presedintele Autoritatii, cu avizul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.
    Art. 3
    Cheltuielile curente si de capital necesare desfasurarii activitatii INPCESPH sunt finantate de la bugetul de stat.
    Art. 4
    Incadrarea personalului din cadrul INPCESPH se face prin concurs, in conditiile legii.

    PARTEA a II-a
    Atributiile Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

    Art. 5
    In realizarea obiectivelor sale INPCESPH indeplineste urmatoarele atributii:
    a) efectueaza cercetare fundamentala si aplicativ-experimentala in domeniul persoanelor cu handicap, inclusiv pentru copiii cu handicap;
    b) efectueaza cercetare fundamentala si experimentala in domeniul dizabilitatii;
    c) elaboreaza studii, strategii si programe necesare proiectarii si implementarii politicii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap (preventie, recuperare, integrare socioprofesionala);
    d) elaboreaza lucrari stiintifice (articole, monografii, dictionare etc.) destinate specialistilor, precum si altor persoane interesate in domeniu;
    e) elaboreaza standarde in domeniul promovarii drepturilor persoanelor cu handicap;
    f) elaboreaza materiale de natura metodologica (planuri si programe de invatamant, manuale, teste si grile de evaluare etc.) destinate activitatilor de pregatire (initiere/perfectionare) a personalului care activeaza in domeniul asistentei speciale a persoanelor cu handicap;
    g) elaboreaza lucrari cu caracter informativ, de orientare si consiliere, destinate persoanelor cu handicap si familiilor acestora, precum si asistentilor personali specializati (ghiduri practice, programe de recuperare, abilitare/reabilitare vocationala etc.);
    h) elaboreaza si publica un buletin informativ, precum si alte lucrari cu caracter stiintific (in limita resurselor disponibile);
    i) desfasoara activitati de consiliere, instruire si editare de publicatii in vederea obtinerii de autofinantare;
    j) organizeaza/sprijina realizarea de conferinte/seminarii nationale si internationale/regionale/judetene pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sub coordonarea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
    k) asigura initierea personalului din Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si din unitatile subordonate in a scrie proiecte;
    l) promoveaza relatii de reprezentare si colaborare cu institutii guvernamentale si neguvernamentale de profil, din tara si din strainatate, in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    m) asigura intocmirea de proiecte pentru finantare externa si interna;
    n) indeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

    PARTEA a III-a
    Conducerea pe niveluri ierarhice a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

    CAP. 1
    Director

    Art. 6
    Directorul INPCESPH indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta INPCESPH in relatia cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si cu celelalte autoritati si institutii publice;
    b) este ordonator tertiar de credite;
    c) coordoneaza intreaga activitate a INPCESPH;
    d) prezinta presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap activitatea INPCESPH lunar sau ori de cate ori este nevoie;
    e) prezinta presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap bugetul de cheltuieli si planificarea lucrarilor programate pe semestre, trimestre si anual.

    CAP. 2
    Secretar stiintific

    Art. 7
    Activitatea stiintifica este coordonata de un secretar stiintific care indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) propune teme de cercetare;
    b) coordoneaza, indruma si evalueaza activitatea de cercetare;
    c) reprezinta INPCESPH in relatiile stiintifice;
    d) asigura formarea si promovarea cercetatorilor;
    e) asigura coordonarea intre diferite teme si proiecte interne/externe, in colaborare cu alte institutii;
    f) asigura initierea pentru scriere de proiecte pentru inspectii regionale, inspectori de judet si serviciile publice de asistenta sociala;
    g) asigura legatura cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pe proiecte si colaborari;
    h) conduce Consiliul stiintific.

    CAP. 3
    Seful Serviciului investitii, economic, administrativ

    Art. 8
    Seful Serviciului investitii, economic, administrativ indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatile financiar-contabile si de resurse umane ale INPCESPH;
    b) gestioneaza fondurile pentru administrarea si intretinerea INPCESPH;
    c) incheie contracte cu prestatorii de servicii in conditiile prevazute de lege;
    d) se ingrijeste de obtinerea, vizarea si pastrarea autorizatiilor necesare INPCESPH.

    PARTEA a IV-a
    Atributiile compartimentelor din structura organizatorica a Institutului National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

    CAP. 1
    Atributiile Compartimentului cercetare-dezvoltare

    Art. 9
    Compartimentul cercetare-dezvoltare este structurat pe trei sectii:
    a) Sectia I - Studii si strategii;
    b) Sectia a II-a - Recuperare, consiliere, formare;
    c) Sectia a III-a - Documentare, promovare, publicatii.
    Art. 10
    Sectia studii si strategii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza studii si cercetari privind problematica persoanelor cu handicap (adulti si copii) din punct de vedere psihopedagogic, educational, sociocultural si profesional;
    b) sprijina programele si strategiile de protectie speciala promovate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie, Ministerul Educatiei si Cercetarii, alte institutii si organizatii guvernamentale si neguvernamentale implicate in protectia persoanelor cu handicap;
    c) acorda consultanta nationala si internationala de specialitate forului tutelar si altor structuri guvernamentale interesate in domeniu;
    d) intocmeste proiecte cu finantare interna si externa.
    Art. 11
    Sectia recuperare, consiliere, formare indeplineste urmatoarele atributii:
    a) organizeaza periodic activitati de formare si perfectionare a personalului din domeniu;
    b) elaboreaza studii si programe de recuperare si consiliere pentru persoanele cu handicap si pentru familiile acestora;
    c) organizeaza cursuri pentru calificarea si recalificarea persoanelor cu handicap in vederea re/incadrarii in munca.
    Art. 12
    Sectia documentare, promovare, publicatii indeplineste urmatoarele atributii:
    a) realizeaza documentarea si informarea stiintifica necesare activitatii de cercetare;
    b) asigura promovarea si difuzarea activitatii stiintifice a INPCESPH;
    c) dezvolta relatii, pe linie stiintifica, cu universitati, institute de cercetare, edituri, biblioteci si specialisti in domeniu din tara si din strainatate;
    d) asigura redactarea si editarea de lucrari, studii, publicatii si carti elaborate in cadrul INPCESPH;
    e) gestioneaza biblioteca INPCESPH.

    CAP. 2
    Atributiile Compartimentului administrativ

    Art. 13
    Compartimentul administrativ indeplineste urmatoarele atributii:
    a) desfasoara activitati financiar-contabile si de administratie;
    b) gestioneaza resursele financiar-contabile ale INPCESPH;
    c) elaboreaza proiectul de buget al INPCESPH;
    d) incheie contracte cu regii si societati comerciale, in conditiile legii;
    e) sesizeaza conducerea si ia masurile legale in vederea recuperarii pagubelor produse INPCESPH.

    PARTEA a V-a
    Dispozitii finale

    Art. 14
    Prezentul regulament va fi adus la cunostinta, sub semnatura, tuturor salariatilor INPCESPH, prin grija directorului.
    Art. 15
    Programul de lucru al INPCESPH este de luni pana vineri, intre orele 8,00 - 16,00, cu obligativitatea semnarii condicii de prezenta de catre intregul personal angajat. Nerespectarea programului de munca si nesemnarea condicii de catre personalul INPCESPH sunt considerate abateri disciplinare, fiind sanctionate conform legii.
    Art. 16
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile INPCESPH, corelat cu cele ale Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    Art. 17
    Atributiile si raspunderile specifice functiilor din cadrul INPCESPH se stabilesc prin fisa postului corespunzatoare fiecarei functii.
    Art. 18
    Toti salariatii INPCESPH au obligatia de a lua cunostinta si de a respecta prevederile prezentului regulament.

    ANEXA 3

                                 REGULAMENT
           de organizare si functionare a inspectiilor regionale

    CAP. 1
    Dispozitii cu caracter general

    Art. 1
    (1) Inspectiile regionale sunt organizate si functioneaza in temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    (2) Inspectiile regionale, denumite in continuare inspectii, sunt institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, reprezentand autoritatea publica care asigura implementarea si aplicarea la nivel regional a politicilor si Strategiei nationale in domeniul protectiei speciale si integrarii sociale a persoanelor cu handicap.
    Art. 2
    Inspectiile se organizeaza si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
    a) principiul teritorialitatii;
    b) principiul legalitatii;
    c) principiul colaborarii;
    d) principiul respectarii drepturilor omului si a demnitatii umane.
    Art. 3
    Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap inspectiile indeplinesc urmatoarele functii:
    a) functia de control privind respectarea normelor legale referitoare la protectia persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor pentru aceasta categorie de persoane;
    b) functia de monitorizare a actiunilor si activitatilor desfasurate pentru protectia persoanelor cu handicap;
    c) functia de coordonare metodologica a activitatii institutiilor publice de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a celorlalte institutii si organizatii neguvernamentale cu atributii in domeniu;
    d) functia de reprezentare a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap in relatiile cu celelalte autoritati, institutii si organizatii ale societatii civile, din raza de activitate a inspectiilor.
    Art. 4
    Se stabileste intelesul principalilor termeni folositi in prezentul regulament, dupa cum urmeaza:
    a) persoane cu handicap - persoanele care au un dezavantaj datorita unei deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale care le impiedica sau le limiteaza accesul normal si in conditii de egalitate la viata sociala, potrivit varstei, sexului, factorilor sociali, materiali si culturali, necesitand masuri de protectie speciala in vederea integrarii lor sociale (art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare);
    b) protectia speciala - actiunile intreprinse de societate in vederea diminuarii sau chiar inlaturarii consecintelor pe care deficienta cauzata de handicap (considerata factor de risc social) o are asupra nivelului de trai al persoanei;
    c) nevoie sociala - ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale (art. 4 din Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala);
    d) asistenta sociala - ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot generaliza marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane (art. 2 din Legea nr. 705/2001);
    e) accesibilitati pentru persoanele cu handicap - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic si social la nevoile persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor in societate, respectiv lipsa barierei in fata persoanelor cu handicap.

    CAP. 2
    Atributiile inspectiilor regionale

    Art. 5
    Inspectiile au ca principal scop exercitarea in numele statului, reprezentat prin Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, a controlului asupra modului in care autoritatile, institutiile publice si componentele societatii civile aplica si respecta dispozitiile legale privitoare la protectia speciala a persoanelor cu handicap.
    Art. 6
    (1) In exercitarea atributiilor principale prevazute la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile ulterioare, inspectiile desfasoara urmatoarele activitati:
    a) organizeaza, verifica si monitorizeaza aplicarea strategiilor si politicilor guvernamentale de protectie a persoanelor cu handicap;
    b) controleaza modul in care sunt aplicate si respectate normele legale in vigoare referitoare la protectia persoanelor cu handicap, de catre institutiile si autoritatile publice cu atributii in domeniu;
    c) elaboreaza si deruleaza in colaborare cu autoritatile publice locale, cu alte institutii publice si organisme neguvernamentale programe comune in domeniul protectiei speciale, conform dispozitiilor legale in vigoare;
    d) realizeaza actiuni de inspectie, in teritoriu, cu privire la respectarea actelor normative in vigoare referitoare la activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    e) constata si sanctioneaza contraventiile la normele privind protectia speciala a persoanelor cu handicap, date in competenta prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si prin alte acte normative;
    f) monitorizeaza evidenta persoanelor cu handicap inregistrate la serviciile publice de asistenta sociala infiintate potrivit legii; centralizeaza datele si intocmesc rapoartele statistice la nivel de regiune, pe care le transmit la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
    g) solicita, prin inspectorii de judet/sector, institutiilor publice, autoritatilor si organizatiilor neguvernamentale cu atributii si responsabilitati in domeniu, orice situatie cu privire la activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute de lege;
    h) verifica si monitorizeaza stadiul realizarii accesibilitatilor pentru persoanele cu handicap de catre autoritatile si institutiile publice cu atributii in acest domeniu; sesizeaza autoritatile competente pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege;
    i) ofera consultanta autoritatilor si institutiilor publice in vederea intocmirii documentatiei cu privire la realizarea accesibilitatilor, in conditiile legii;
    j) organizeaza baza de date si informatii cu privire la protectia persoanelor cu handicap, stabilita de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap;
    k) colaboreaza, prin inspectorii de judet/sector, cu agentiile de ocupare a fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea identificarii si sustinerii oportunitatilor de formare si orientare profesionala a persoanelor cu handicap, dezvoltand in acest scop strategii judetene si/sau regionale;
    l) sprijina persoanele cu handicap pentru incadrarea in munca si controleaza modul in care sunt respectate drepturile persoanelor cu handicap incadrate in munca;
    m) organizeaza cursuri de calificare si/sau reprofesionalizare a persoanei cu handicap, in colaborare cu agentiile de ocupare a fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    n) realizeaza studii pe piata fortei de munca, in scopul evaluarii ofertei locurilor de munca si stabilirii tipurilor de activitati accesibile persoanelor cu handicap;
    o) verifica si controleaza modul de respectare a conditiilor impuse in autorizatia de functionare ca unitate protejata si pot propune suspendarea acesteia in conditiile prevazute de lege;
    p) in colaborare cu consiliile judetene, respectiv cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si cu agentiile judetene/locale pentru ocuparea fortei de munca, organizeaza, in conditiile legii, cursuri de formare profesionala, in vederea atestarii, pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, precum si cursuri de calificare in profesia de asistent personal;
    q) autorizeaza, in conditiile legii, interpreti ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate;
    r) avizeaza angajarile personalului din centre si avizeaza internarea asistatilor din centre;
    s) coordoneaza metodologic, prin inspectorii de judet/sector, activitatea institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si asigura implementarea standardelor de calitate pentru serviciile furnizate persoanelor cu handicap institutionalizate;
    s) controleaza activitatea financiar-contabila a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap aflate in coordonarea lor, informand autoritatile care finanteaza sau, dupa caz, Curtea de Conturi asupra aspectelor negative constatate;
    t) controleaza modul in care se acorda ingrijire si asistenta persoanelor cu handicap internate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    t) participa la actiunile de formare si pregatire a personalului de specialitate din sistemul institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    u) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorie;
    v) avizeaza, in vederea acreditarii de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, urmatoarele tipuri de servicii sociale functionale:
    - recuperare/terapie ocupationala;
    - sprijin material si financiar;
    - centre de zi pentru persoane cu handicap;
    - formare profesionala;
    - servicii pentru transport adaptat/carucioare;
    - locuinte protejate pentru persoane cu handicap;
    - asistenta persoanelor afectate HIV/SIDA;
    - protejare;
    - centre de ingrijire si asistenta;
    - unitati protejate;
    - cantine sociale;
    - asistenta persoanelor cu sindrom Down;
    w) monitorizeaza serviciile furnizate persoanelor cu handicap de catre persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ, acreditate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap; asigura accesul persoanelor cu handicap la serviciile furnizate si informeaza Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, in situatia in care constata ca nu sunt respectate clauzele contractuale cu privire la standardele de calitate a serviciilor;
    x) controleaza modul in care organizatiile neguvernamentale si alte componente ale societatii civile, cu atributii in domeniul protectiei persoanelor cu handicap, respecta dispozitiile legale in domeniu, colaboreaza cu acestea si le sprijina in realizarea obiectivelor stabilite prin statute;
    y) prin inspectorii de judet/sector si personalul de specialitate, asigura consiliere persoanelor cu handicap pentru solutionarea problemelor de natura sociala, economica si juridica ale acestora;
    z) asigura relationarea interinstitutionala, suportul informational si instrumentele de lucru necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    aa) colaboreaza cu serviciile publice judetene de asistenta sociala si cu serviciile sociale din cadrul directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala, in realizarea problemelor comune in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    bb) colaboreaza cu directiile judetene pentru protectia drepturilor copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si cu comisiile pentru protectia copilului, in domeniul protectiei copilului cu handicap;
    cc) solutioneaza petitiile (cererile, reclamatiile, sesizarile), in conditiile si cu respectarea termenelor prevazute de lege;
    dd) intocmesc studii, sinteze, rapoarte, informari cu privire la protectia persoanelor cu handicap, pe care le prezinta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si altor factori responsabili;
    ee) prezinta lunar conducerii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap programul activitatilor realizate si programul de actiuni pe luna urmatoare.
    (2) Inspectiile indeplinesc si alte atributii stabilite de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.

    CAP. 3
    Structura si personalul inspectiilor regionale

    Art. 7
    (1) Inspectiile au o structura de organizare proprie, formata din:
    a) personal de conducere;
    b) personal de specialitate;
    c) personal administrativ.
    (2) Din categoria persoanelor de conducere fac parte inspectorii-sefi ai inspectiilor.
    (3) Din categoria personalului de specialitate fac parte inspectorii de judet/sector, inspectorii cu probleme financiare, inspectorii cu problemele de monitorizare si sinteza si referentii.
    (4) Din categoria personalului administrativ fac parte soferii si personalul de ingrijire.
    Art. 8
    Structura de personal a inspectiilor se stabileste prin organigrama si statul de functii ale fiecarei inspectii, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, la propunerea compartimentului de resurse umane.
    Art. 9
    (1) Inspectorii-sefi si personalul de specialitate au calitatea de functionar public.
    (2) Modalitatile de selectionare si angajare a personalului de specialitate prevazut la alin. (1), precum si drepturile si obligatiile acestuia sunt cele prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
    Art. 10
    (1) Personalul administrativ al inspectiilor are calitatea de personal contractual.
    (2) Raporturile de munca ale personalului administrativ, precum si drepturile si obligatiile acestuia se stabilesc potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    (1) Conditiile de angajare a personalului prevazut la art. 9 si 10, precum si atributiile acestuia se stabilesc prin fisa fiecarui post.
    (2) Fisa postului de inspector-sef al inspectiei se aproba de presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (3) Fisele postului pentru personalul de specialitate si personalul administrativ al inspectiei se stabilesc de inspectorul-sef.

    CAP. 4
    Conducerea inspectiei regionale, atributiile inspectorului-sef si inspectorilor de judet/sector

    Art. 12
    (1) Inspectiile sunt conduse fiecare de un inspector-sef, numit prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Inspectorul-sef are calitatea de ordonator tertiar de credite.
    (3) Inspectorul-sef indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta inspectia in relatiile cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice romane si straine;
    b) conduce si coordoneaza intreaga activitate a inspectiei;
    c) colaboreaza cu organele de specialitate ale administratiei publice judetene/locale, precum si cu organizatii neguvernamentale, in realizarea de actiuni sociale comune de educatie si protectie speciala a persoanelor cu handicap, in vederea atenuarii, limitarii sau eliminarii consecintelor handicapului, a reabilitarii profesionale si integrarii in societate;
    d) incheie parteneriate cu autoritatile administratiei publice locale, cu organizatii neguvernamentale romane si straine, in vederea initierii si derularii unor programe in domeniul protectiei speciale pentru persoanele cu handicap;
    e) realizeaza indrumarea si controlul in implementarea standardelor la nivelul institutiilor de protectie speciala, in colaborare cu autoritatile administratiei publice judetene/locale si sectoarelor municipiului Bucuresti;
    f) organizeaza conferinte/seminarii pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
    g) realizeaza inspectii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap in cadrul institutiilor de protectie speciala aflate in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;
    h) desemneaza reprezentantul care sa faca parte din comitetul director constituit la nivelul fiecarei institutii de protectie speciala aflata in coordonare metodologica;
    i) numeste si elibereaza din functie functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu, precum si personalul cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala aflate in coordonare metodologica, pe principiul competentei si competitivitatii;
    j) imputerniceste inspectorii de judet/sector pentru a realiza controlul cu privire la modul de aplicare si respectare a reglementarilor legale in vigoare in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    k) evalueaza periodic activitatea angajatilor inspectiei si asigura pregatirea profesionala a acestora;
    l) elaboreaza regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare tip de institutie de protectie speciala aflata in coordonare metodologica si il supune aprobarii consiliului judetean/local in a carui raza teritoriala institutia de protectie speciala isi are sediul;
    m) verifica si avizeaza statul de functii si organigrama institutiilor de protectie speciala aflate in coordonare metodologica; urmareste, verifica si avizeaza, dupa caz, aplicarea legislatiei referitoare la incadrarea, salarizarea, promovarea si acordarea tuturor drepturilor salariale personalului angajat;
    n) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap;
    o) stabileste atributiile, competentele si intocmeste fisa postului pentru personalul din subordine si pentru personalul cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala aflate in coordonare metodologica;
    p) evalueaza performantele individuale ale personalului din aparatul propriu, precum si ale personalului cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala pentru persoanele cu handicap, aflate in coordonare metodologica, si acorda calificative conform legii;
    q) aproba pentru personalul din aparatul propriu si pentru personalul cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala aflate in coordonare metodologica efectuarea concediului de odihna anual si a altor concedii prevazute de legislatia in vigoare, avizeaza plata certificatelor de concediu medical eliberate in conditiile legii;
    r) decide sanctionarea personalului din aparatul propriu, precum si a personalului cu functii de conducere din institutiile de protectie speciala pentru persoanele cu handicap, aflate in coordonare metodologica, sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere din aceste institutii;
    s) prezinta pana in data de 10 a fiecarei luni necesarul cheltuielilor materiale justificate pentru luna urmatoare;
    s) colaboreaza cu factorii de decizie ai administratiei publice locale si centrale pentru realizarea accesibilitatii mediului fizic;
    t) initiaza emisiuni radio si TV in direct pentru persoanele cu handicap;
    t) prezinta in fiecare zi, prin raport la presedinte si vicepresedinte, presa locala cu referire la domeniul persoanelor cu handicap;
    u) prezinta lunar raport de activitate pe inspectii si programul pentru luna urmatoare si anual;
    v) intocmeste procesul-verbal de contraventie, stabileste si dispune aplicarea sanctiunii contraventionale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    w) raspunde in fata conducerii Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pentru intreaga activitate pe care o coordoneaza.
    (4) Inspectorul-sef indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (5) In exercitarea atributiilor ce ii revin inspectorul-sef emite decizii.
    Art. 13
    (1) Inspectiile au cate un inspector in fiecare judet arondat, respectiv sector al municipiului Bucuresti.
    (2) Selectionarea si numirea inspectorilor judeteni si ai sectoarelor municipiului Bucuresti se fac de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, pe baza de examen sau concurs, organizat potrivit legii.
    (3) Inspectorii judeteni si ai sectoarelor municipiului Bucuresti reprezinta Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si inspectia de care apartin, in relatiile cu autoritatile si institutiile publice din judetul in care functioneaza.
    Art. 14
    (1) Inspectorii judeteni si ai sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc urmatoarele atributii:
    a) urmaresc realizarea masurilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale in domeniu;
    b) intocmesc analize, rapoarte, informari privind modul in care institutiile implicate in protectia persoanelor cu handicap isi indeplinesc atributiile; verifica si avizeaza rapoartele statistice lunare, trimestriale si semestriale intocmite de serviciile publice de asistenta sociala si le transmit inspectiilor;
    c) realizeaza indrumarea si controlul privind aplicarea si respectarea legislatiei in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, implementarea politicilor si standardelor de calitate in institutiile de protectie speciala aflate in coordonare metodologica;
    d) participa la actiunile de instruire a personalului din institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    e) sprijina institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap la intocmirea proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap institutionalizate;
    f) urmaresc si sprijina dezvoltarea sistemului de informatii si consultanta accesibil persoanelor cu handicap si familiilor acestora;
    g) urmaresc implementarea planurilor judetene si locale de actiuni in domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
    h) evalueaza necesarul si calitatea serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate si prezinta propuneri;
    i) acorda audienta si consultanta persoanelor cu handicap din judete, la solicitarea acestora;
    j) urmaresc modul in care sunt solutionate reclamatiile, sesizarile si propunerile persoanelor cu handicap, adresate institutiilor si autoritatilor publice;
    k) cerceteaza si solutioneaza reclamatiile si sesizarile adresate Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si inspectiilor, repartizate;
    l) colaboreaza cu directia judeteana de asistenta sociala si Directia generala pentru protectia drepturilor copilului, pentru solutionarea problemelor copiilor si adultilor cu handicap;
    m) urmaresc, verifica si monitorizeaza modul in care autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice si agentii economici respecta dispozitiile legale cu privire la realizarea accesibilitatilor pentru persoanele cu handicap;
    n) sprijina actiunile de protectie a persoanelor cu handicap, aflate in competenta directiilor pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti;
    o) asigura si urmaresc aplicarea, la nivel de judet/sector, a politicilor si strategiilor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    p) exercita controlul cu privire la modul in care sunt aplicate si respectate normele legale in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap de catre autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniu, precum si de catre organizatiile neguvernamentale autorizate sa desfasoare activitati in acest domeniu;
    q) colaboreaza cu factorii de decizie ai administratiei publice locale si centrale pentru realizarea accesibilitatii mediului fizic;
    r) initiaza emisiuni radio si TV in direct pentru persoanele cu handicap;
    s) prezinta in fiecare zi, prin raport la presedinte si vicepresedinte, presa locala cu referire la domeniul persoanelor cu handicap;
    s) prezinta lunar raport de activitate pe inspectii si programul pentru luna urmatoare si anual;
    t) intocmesc procesul-verbal de constatare cu privire la concluziile desprinse din activitatea de control si il prezinta inspectorului-sef;
    t) evalueaza, monitorizeaza si controleaza proiectele derulate de organizatiile neguvernamentale la nivel de judet/sector, cu finantare proprie sau cu finantare din fondurile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, intocmesc raportul de constatare si il inainteaza inspectorului-sef de regiune;
    u) sesizeaza inspectorului-sef de regiune, consiliului judetean/consiliului local de sector cazurile de abateri si abuzuri fata de prevederile legale in domeniu;
    v) colaboreaza cu agentiile de ocupare a fortei de munca in urmatoarele tipuri de activitati:
    (i) crearea si actualizarea bazei de date a persoanelor cu handicap apte de munca;
    (ii) informarea persoanelor cu handicap asupra facilitatilor oferite in conformitate cu legislatia in vigoare si indrumarea acestora catre agentiile de ocupare a fortei de munca;
    (iii) cursuri de calificare si reprofesionalizare;
    w) verifica si controleaza activitatea unitatilor si atelierelor protejate din judet/sector, autorizate si/sau infiintate de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, solicita rapoarte trimestriale, anuale sau ori de cate ori este nevoie, cu privire la respectarea dispozitiilor legale referitoare la functionarea acestora; sesizeaza inspectorului-sef de regiune neregulile semnalate;
    x) participa impreuna cu organizatii neguvernamentale, autoritati publice locale/judetene si/sau regionale la dezvoltarea si implementarea proiectelor in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    y) ofera consultanta, colaboreaza, monitorizeaza si controleaza organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
    z) sunt membri in comisia de internare constituita la nivelul fiecarei institutii de protectie speciala din judet/sector si asigura respectarea dispozitiilor legale privind conditiile de internare;
    aa) controleaza modul de respectare a drepturilor persoanelor cu handicap incadrate in munca, precum si adaptarea locului de munca la nevoile persoanelor cu handicap, in vederea integrarii socioprofesionale a acestora, sesizeaza autoritatile competente cu privire la neregulile constatate;
    bb) verifica si monitorizeaza modul in care autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice respecta dispozitiile legale cu privire la crearea accesibilitatilor persoanelor cu handicap, sesizeaza autoritatile competente pentru aplicarea sanctiunilor prevazute de lege;
    cc) transmit inspectorului-sef, lunar sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte cu privire la activitatea desfasurata, informeaza inspectorul-sef in termen de 24 de ore despre evenimentele de natura sa produca disfunctii in activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap institutionalizate si neinstitutionalizate;
    dd) au obligatia de a raspunde permanent la solicitarile telefonice adresate de inspectorul-sef, precum si de conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (2) Inspectorul de judet/sector indeplineste si alte atributii stabilite de conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si a inspectiei.
    Art. 15
    (1) Inspectorii judeteni si ai sectoarelor municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in judetele si sectoarele pentru care au fost numiti.
    (2) Inspectiile realizeaza cel putin o intalnire pe luna cu inspectorii judeteni, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in vederea analizarii activitatii acestora si a problemelor constatate in teritoriu.
    (3) Intalnirile cu inspectorii judeteni se pot organiza la sediul inspectiei sau la oricare dintre judetele arondate.
    (4) Pentru participarea la actiunile prevazute la alin. (2) si (3), inspectorii judeteni beneficiaza de diurna prevazuta de lege pentru functionarii publici si de decontarea cheltuielilor de transport cu mijloacele de transport in comun sau cu mijlocul propriu de transport.

    CAP. 5
    Salarizarea si alte drepturi ale personalului inspectiilor regionale

    Art. 16
    (1) Salarizarea personalului inspectiilor care are calitatea de functionar public se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici.
    (2) Personalul inspectiilor care are calitatea de functionar public beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Legea nr. 188/1999, republicata.
    Art. 17
    (1) Salarizarea personalului contractual al inspectiilor se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
    (2) Personalul contractual al inspectiilor beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de Legea nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 6
    Patrimoniul si dotarea inspectiilor regionale

    Art. 18
    (1) Inspectiile dispun de un patrimoniu propriu.
    (2) Patrimoniul inspectiilor este constituit din bunurile mobile si imobile prevazute in art. 11 alin. (3) si art. 14 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile ulterioare.
    (3) Bunurile imobile - terenuri si cladiri - in care functioneaza inspectiile fac parte din patrimoniul public al statului si se supun normelor stabilite prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare.
    Art. 19
    (1) Inspectiile au in patrimoniu si alte bunuri de inventar si dotari necesare pentru desfasurarea activitatii la nivelul inspectiei si a inspectorilor judeteni.
    (2) Bunurile si dotarile prevazute la alin. (1) fac parte din domeniul public al statului.
    Art. 20
    Potrivit art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile ulterioare, inspectiile au in dotare cate un autoturism pentru transport de persoane si cota de carburanti stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 21
    (1) Pentru desfasurarea activitatii in teritoriu, inspectorii judeteni dispun de un spatiu pentru birou pus la dispozitie de catre prefectura judetului.
    (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) inspectorii sectoarelor municipiului Bucuresti si din judetul Ilfov care isi desfasoara activitatea la sediul Inspectiei Regionale Bucuresti, precum si inspectorii judeteni care isi desfasoara activitatea la sediile inspectiilor regionale.
    (3) Birourile inspectorilor judeteni vor fi dotate cu birotica si logistica necesara (masa de lucru, dulap pentru documente, telefon, calculator etc.), prin grija Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
    (4) Inspectorii judeteni au dreptul la diurna si decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarile pe care le fac in judet, in vederea exercitarii atributiilor de inspectie si control prevazute de prezentul regulament si de fisa postului.

    CAP. 7
    Scopul si obiectivele activitatii de control

    Art. 22
    Activitatea de control exercitata de personalul inspectiilor este orientata, preponderent, spre urmatoarele obiective:
    a) verificarea modului in care institutiile controlate isi indeplinesc obligatiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare privind activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    b) stabilirea conformitatii operatiilor si activitatilor desfasurate de institutiile si autoritatile publice cu atributii si responsabilitati in domeniu; constatarea abaterilor si dispunerea aplicarii masurilor pentru remedierea acestora;
    c) identificarea situatiilor si a starilor de fapt generatoare de disfunctii in activitatea de protectie speciala a persoanelor cu handicap;
    d) evaluarea si monitorizarea petitiilor care evidentiaza incalcari ale reglementarilor legale in vigoare;
    e) monitorizarea modului de punere in aplicare a masurilor dispuse pentru remedierea deficientelor constatate.

    CAP. 8
    Tipurile si limitele activitatii de control

    Art. 23
    (1) In realizarea atributiilor stabilite prin prezentul regulament, personalul din cadrul inspectiilor exercita controale cu caracter operativ, inopinat si tematic.
    (2) Controlul operativ consta in verificarea, limitata in timp si sub raportul sferei de cuprindere, a institutiei controlate, in vederea stabilirii existentei sau inexistentei unor incalcari ale reglementarilor legale in domeniu.
    (3) Controlul operativ se dispune, de regula, de catre inspectorii-sefi ai inspectiilor, inspectorilor de judet/sector si se executa in baza ordinului de serviciu sau a legitimatiei care atesta functia in cadrul inspectiei.
    (4) Controlul inopinat consta in verificarea punctuala a situatiei determinate de incalcarea de catre persoana fizica sau juridica controlata a reglementarilor legale care lezeaza interesul legitim al persoanei cu handicap neinstitutionalizate sau institutionalizate.
    (5) Controlul inopinat se efectueaza ca urmare a unei reclamatii, plangeri sau sesizari provenite de la institutia sau persoana fizica ori juridica lezata.
    (6) Controlul tematic este controlul programat, cu obiective expres si precis stabilite si cu o durata predeterminata, menit sa asigure verificarea conformitatii activitatii institutiei controlate cu normele legale aplicabile in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.
    (7) Controlul se efectueaza, in baza unui program de activitate, de catre persoane cu specializari diferite pentru acoperirea intregii problematici supuse activitatii de control.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Inspectiile vor intocmi si aproba regulamentele de ordine interioara care vor fi avizate de presedinte.
    Art. 25
    Inspectiile vor organiza: activitatea privind liberul acces la informatiile de interes public potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; activitatea cu publicul, precum si activitatea de solutionare a petitiilor in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 233/2002.
    Art. 26
    Prevederile prezentului regulament se completeaza cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si ale inspectiilor.
    Art. 27
    Prezentul regulament va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor inspectiilor, pe baza de semnatura.
    Art. 28
    Orice disfunctii care apar in activitatea inspectiilor, datorate unor norme cuprinse in prezentul regulament sau lipsei de reglementare, vor fi aduse la cunostinta de indata Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

    ANEXA 4

                             REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

    CAP. 1
    Dispozitii privind organizarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

    Art. 1
    In structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap functioneaza Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita in continuare Comisia superioara, cu activitate decizionala in solutionarea contestatiilor la certificatele de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti din subordinea consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 2
    Comisia superioara se numeste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si are urmatoarea componenta:
    - presedinte, medic de expertiza medicala si de recuperare a capacitatii de munca;
    - doi medici specialisti, propusi de Ministerul Sanatatii, in functie de afectiunea care produce handicapul;
    - un psiholog;
    - un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
    Art. 3
    Presedintele Comisiei superioare este angajat prin concurs, in conditiile legii.
    Art. 4
    Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depasi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzator lunii ianuarie a fiecarui an, si se acorda proportional cu numarul de sedinte la care a participat.
    Art. 5
    Comisia superioara are urmatoarele atributii:
    a) rezolva contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap si comunica deciziile in termen legal;
    b) coordoneaza din punct de vedere metodologic activitatea comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
    c) in exercitarea atributiilor de coordonare a comisiilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Comisia superioara poate emite precizari si instructiuni cu caracter metodologic, care sunt obligatorii pentru aplicarea unitara a prevederilor legale;
    d) prezinta la conducerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, prin presedintele Comisiei superioare, pana la data de 5 a fiecarei luni, raport privind activitatile desfasurate in luna anterioara.

    CAP. 2
    Functionarea Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

    Art. 6
    (1) Comisia superioara solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (2) Presedintele Comisiei superioare primeste contestatia impreuna cu dosarul persoanei si dispune inregistrarea acesteia, verificand totodata daca a fost depusa in termenul legal de 30 de zile.
    (3) Contestatia depusa la alte organe de stat va fi considerata contestatie in termen si solutionata ca atare, in masura in care a fost depusa in termenul prevazut de lege.
    (4) In situatia in care contestatia s-a depus in afara termenului, presedintele Comisiei superioare va dispune respingerea acesteia ca tardiv introdusa, comunicand in scris contestatorului solutia adoptata si motivarea acesteia, in termen de 15 zile de la data inregistrarii.
    (5) In situatia in care contestatia a fost introdusa in termen, presedintele Comisiei superioare fixeaza data la care persoana va fi invitata in fata comisiei, data care nu poate depasi 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii. Data prezentarii se va aduce la cunostinta contestatorului prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.
    Art. 7
    (1) La data fixata Comisia superioara va proceda la examinarea contestatorului si a dosarului acestuia, pronuntandu-se cu privire la contestatia formulata, sens in care va emite o decizie care va fi adoptata cu votul majoritatii membrilor Comisiei superioare.
    (2) In cazul in care persoana programata nu se prezinta la Comisia superioara la data fixata de catre presedinte, solutionarea contestatiei se va face pe baza documentelor medicale aflate in dosar.
    (3) In situatia persoanelor nedeplasabile, pe baza certificatului emis de medicul de familie, care atesta aceasta imprejurare, Comisia superioara va examina numai documentele din dosar, fara a mai solicita deplasarea contestatorului la sediul acesteia.
    (4) Solutionand contestatia, Comisia superioara poate pronunta una dintre urmatoarele solutii:
    a) admiterea contestatiei si incadrarea contestatorului intr-un alt grad de handicap;
    b) respingerea contestatiei si mentinerea gradului de handicap stabilit de comisia teritoriala. Respingerea contestatiei se va pronunta prin decizie si va fi motivata.
    Art. 8
    (1) Decizia Comisiei superioare atesta deficienta functionala si gradul de handicap, restantul functional, precum si faptul ca persoana beneficiaza sau nu beneficiaza, dupa caz, de protectie speciala si ca beneficiaza sau nu beneficiaza de drepturile conferite de lege. Modelul deciziei este prevazut in anexa la prezentul regulament.
    (2) In situatia incadrarii in grad de handicap, drepturile de care beneficiaza contestatorul vor fi inscrise nominal.
    Art. 9
    Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la instanta judecatoreasca competenta.
    Art. 10
    (1) Comisia superioara are drept de control cu privire la activitatea comisiilor judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, urmarind:
    a) respectarea prevederilor legale privitoare la incadrarea in grad de handicap a unei persoane;
    b) respectarea metodologiei de lucru;
    c) corectitudinea stabilirii deficientei functionale, a incadrarii in grad de handicap, a datei dobandirii handicapului (pentru cazurile ce solicita pensionarea pentru limita de varsta ca persoana cu handicap in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare);
    d) valabilitatea certificatelor.
    (2) Comisia superioara se poate sesiza din oficiu cu privire la corectitudinea incadrarii unei persoane in grad de handicap, situatie in care va emite o decizie cu valabilitate de la data solutionarii ei.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (2) Comisia superioara va prezenta si concluzii referitoare la persoanele vinovate, precum si masurile legale care se impun.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 11
    In rezolvarea contestatiilor Comisia superioara va urmari respectarea prevederilor legale in vigoare privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora.

    ANEXA 1
    la Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare
    de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

                 Modelul deciziei de incadrare in grad de handicap

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
    COMISIA SUPERIOARA DE EXPERTIZA MEDICALA A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI

                   DECIZIE DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP
                            Nr. ......./.........

    Comisia superioara de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti, constituita in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile ulterioare, solutionand contestatia formulata la Certificatul nr. ..... din ........., emis de .........................., examinand pe domnul/doamna ....................., CNP .........................., domiciliat/domiciliata in ..................................., statut social:
    1 - fara venit; 2 - pensie de urmas; 3 - pensie de invaliditate; 4 - pensie de limita de varsta; 5 - salariat; 6 - altele ...................., stabileste urmatoarele:
    A. Diagnostic clinic ......................................
    B. *) Diagnosticul deficientei functionale:
    1. fara deficienta functionala;
    2. deficienta functionala medie;
    3. deficienta functionala accentuata;
    4. deficienta functionala grava: - poate beneficia de asistent personal;
                                     - fara asistent personal;
                                     - cu indemnizatie de insotitor, conform
                                       Hotararii Guvernului nr. 610/1990 privind
                                       acordarea unor drepturi nevazatorilor, cu
                                       modificarile ulterioare.
    COD HANDICAP ..............................
    C. *) Motive ............................................
    D.*) Data ivirii handicapului .............. Documentul .................
    E. Prezenta decizie atesta ca domnul/doamna ............................ are gradul de handicap ............., necesita protectie speciala si beneficiaza de urmatoarele drepturi: ...............................
    F. Programul individual de recuperare, readaptare si integrare sociala este prevazut in anexa la prezenta decizie.
    Capacitate de munca (procentual) ............................
    G.*) Valabilitate:
    - 6 luni - 12 luni - permanent
    H. Termen de revizuire .................................
    Documentatia cu care se va prezenta la revizuire .......................
    Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Titularul prezentei decizii beneficiaza de toate drepturile si accesibilitatile prevazute de lege, corespunzator gradului de handicap stabilit.
    Decizia obliga toate persoanele si autoritatile la respectarea ei in concordanta cu conventiile internationale si cu legile tarii.

    Prezenta decizie a fost comunicata astazi ................. .

    Semnatura contestatorului/reprezentantului legal
               ...........................

                 Presedinte,                              Membri:
                .............                          ..............
                                                       ..............
                                                       ..............
                                                       ..............
                                                       ..............
                  Secretar,
               ................

    NOTA:
    Se va completa cu majuscule sau la masina de scris.
------------
    *) Se anuleaza ceea ce nu corespunde.
    *) Se completeaza in cazul respingerii contestatiei si mentinerii certificatului.
    *) Se completeaza numai pentru persoanele care solicita pensionarea in temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    COD HANDICAP: 1   fizic (locomotor); 2   somatic; 3   auditiv; 4   vizual; 5   mental; 6   neuropsihic; 7   asociat; 8   HIV/SIDA; 9   boli rare; 10   altele.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 52/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 52 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 52/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu